รายชื่อผู้ประสานงานของเขตพื้นที่การศึกษาในการจัดสอบ

ที่ ชื่อเขตพื้นที่ ชื่อผู้ประสานงาน โทร e-mail
1สพป.กระบี่ นางสาวสกาวเดือน คลองมดคัน 07-5612-585 sakawduan.obec@gmail.com
2สพป.กรุงเทพมหานคร นางสาวสุธาทิพย์ สุขสุหรัด *06-2767-5557 tong9bkk@gmail.com
3สพป.กาญจนบุรี เขต 1 นางสาวธัญญธร ยอดออน 09-2329-4715 bmaduza@gmail.com
4สพป.กาญจนบุรี เขต 2 นางธิดารัตน์ ภัทรวังส์ 08-9535-2891 p-thidarat@hotmail.com
5สพป.กาญจนบุรี เขต 3 นางสาวกลอยใจ ขันวงค์ 09-3247-1163 studentkan3@gmail.com
6สพป.กาญจนบุรี เขต 4 นายวิทวัส จงถาวรพาณิชย์ 08-1135-7569 jong66@hotmail.com
7สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 นางรุ่งนภา ปานะสุทธิ 08-1975-4580 rungnapa.1757@gmail.com
8สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 นายปรเมษฐ์ ไผ่ฤทธิ์ 08-6222-7894 prmtphairit@gmail.com
9สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 นางสาวกิตติยา ศรีวรขันธุ์ 088-5924-258 khim-kittiya@hotmail.com
10สพป.กำแพงเพชร เขต 1 นางสาวสุชาดา ปุญปัน 08-9858-5369 suchawadee1974@gmail.com
11สพป.กำแพงเพชร เขต 2 นางสาวสาลินี ชนาพงษ์จารุ 09-5367-5551 salinee.jaru@gmail.com
12สพป.ขอนแก่น เขต 1 นางสาวละออ ชัยภูมิ *09-1161-5554 misslaor@hotmail.com
13สพป.ขอนแก่น เขต 2 นางสาวปิยธิดา นามวิจิตร 08-8571-5311 ืnamwijita9@gmail.com
14สพป.ขอนแก่น เขต 3 นางสาววรารัตน์ ศรีปัญญา 08-4955-9719 krutonaor30@gmail.com
15สพป.ขอนแก่น เขต 4 นายมาก มุมไธสง 08-1132-8058 makmumthaisong@gmail.com
16สพป.ขอนแก่น เขต 5 นางสาวกมลรัศม์ พลบุรี 08-1320-3802 kkn5.sport@gmail.com
17สพป.จันทบุรี เขต 1 นายนิพิท มหาชัย 08-4020-8818 nipit.chan01@gmail.com
18สพป.จันทบุรี เขต 2 นางสุชาดา ชยางคานนท์ 08-1940-7900 gnonine2509@gmail.com
19สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 นางสาวสินีย์ หรุ่มวิสัย 099-439-2277 yah213600@gmail.com
20สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 นางสาวขนิษฐา ส่องแสงจันทร์ 08-1782-8034 ืnittha.s@gmail.com
21สพป.ชลบุรี เขต 1 นางระวิพรรณ กมลวิจิตรเกษม 08-6827-7045 rawipan.mo@gmail.com
22สพป.ชลบุรี เขต 2 นางสาวกฤษณา โยธินลักษมาณา 09-2329-7770 kisana2549@gmail.com
23สพป.ชลบุรี เขต 3 นางมุกดา อามาลีนา 08-6943-3160 sn.mookda.st@gmail.com
24สพป.ชัยนาท นางสาวกาญจนา บุญเพ็ง 08-6 20-4563 kun_kung03@hotmail.com
25สพป.ชัยภูมิ เขต 1 นางจงจินต์ วงษ์วิไล 08-1760-7034 jongjin0701@gmail.com
26สพป.ชัยภูมิ เขต 2 นางสาวดรุณี อาจปรุ 08-9861-5400 kroonung2515@gmail.com
27สพป.ชัยภูมิ เขต 3 นางสาวจริยา รัตนพิทักษ์ 09-6364-6359 ochinsoi@gmail.com
28สพป.ชุมพร เขต 1 นางจงดี เอกฉาย *08-1893-8915 Jongdee.1968@gmail.com
29สพป.ชุมพร เขต 2 นางเบญญาภา ฉัตรชัยพันธ์ 08-9653-1920 ีbenyah10@gmail.com
30สพป.เชียงราย เขต 1 นางจิราพร มงคลคำ *0861170550 khunja.jira@gmail.com
31สพป.เชียงราย เขต 2 นางพิมพ์รดา ธิป้อ 08-1884-7790 Scoutcri2@gmail.com
32สพป.เชียงราย เขต 3 นางพัชราภรณ์ ศรีนิมิตรอุดม 08-6340-8834 psrinimitudom@gmail.com
33สพป.เชียงราย เขต 4 นางสาวสุรีวรรณ ฟองอินทร์ 08-1355-5014 malangopor@gmail.com
34สพป.เชียงใหม่ เขต 1 นายสราวุธ ชัยยอง *0931358110 sarawut@chiangmaiarea1.go.th
35สพป.เชียงใหม่ เขต 2 นายเราะห์มาน สาแล๊ะ 09-8021-6880 rohman@cme2.go.th
36สพป.เชียงใหม่ เขต 3 นางสาวพัชริดา ลำนักเนตร 08-2194-6219 patcharidalamnaknet@gmail.com
37สพป.เชียงใหม่ เขต 4 นางสาวฉัตรนภา อุ่นคำ 06-3780-8265 chatnapa217@gmail.com
38สพป.เชียงใหม่ เขต 5 นางสาววชิราพร สุวรรณศรวล 08-9855-9692 mamwach@gmail.com
39สพป.เชียงใหม่ เขต 6 นางทองสุข ปิยะวงษ์ 09-0054-1628 piyawong2557@gmail.com
40สพป.ตรัง เขต 1 นางทิพภาวัลย์ นาคช่วย 09-5420-6572 aww.analyst@gmail.com
41สพป.ตรัง เขต 2 นางวัลภา จันทร์มีศรี 08-1089-5418 kai_kuk12@hotmail.com
42สพป.ตราด เขต 1 นางวาทินี พุกนุช 06-4915-1925 thinny1304@gmail.com
43สพป.ตาก เขต 1 นางสาวมุกดา ยุพาเมืองปัก 08-6212-4178 mukda.ypmb@gmail.com
44สพป.ตาก เขต 2 นางสาวจารุพัฒน์ แดงเรือ 08-1764-8184 jarupatdaengruea@gmail.com
45สพป.นครนายก นางสาวนิพัชดา พวยอ้วน 09-3757-7297 nipatchada.p@gmail.com
46สพป.นครปฐม เขต 1 นางสาวสมพร ศรีวราสาสน์ *08-1941-5380 Kunporn2017@gmail.com
47สพป.นครปฐม เขต 2 นางสุพิชฌาย์ แป้งทา 08-1941-7552 yugood-2011@hotmail.com
48สพป.นครพนม เขต 1 นางยุพิน ศรีหาวงษ์ 0-8623-30978 nimyuphin@gmail.com
49สพป.นครพนม เขต 2 นางสาวอิสระ ชอนบุรี 08-6228-0952 chonburikheag@gmail.com
50สพป.นครราชสีมา เขต 1 นางสาวรุ่งนภา อาศัยสุข *08-7447-7858 yinglek21@gmail.com
51สพป.นครราชสีมา เขต 2 นางจินตนา ช่องสาร 09-4514-0198 jintana_id11@hotmail.com
52สพป.นครราชสีมา เขต 3 นางสาวสรารัตน์ ฉลองกลาง 08-4437-0867 sararatcha2519@esdc.go.th
53สพป.นครราชสีมา เขต 4 นางวาสนา มณีนวกุล 0-97353-0542 ืnangwasmanee@gmail.com
54สพป.นครราชสีมา เขต 5 นายสัมพันธ์ อุบลภคพงศ์ 08-8594-7484 admin@korat5.go.th
55สพป.นครราชสีมา เขต 6 นางสาวประทุมวัน ดอมไธสง 08-1579-1506 domthaisong@gmail.com
56สพป.นครราชสีมา เขต 7 นางดารารัตน์ กวีวิทยสกุล 089-845-4201 dararat02122526@gmail.com
57สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 นางสาวทัศนีย์ นิลดับแก้ว 06-2686-1561 annkaeo@gmail.com
58สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 นางสาววิสนีย์ นุราช 08-8760-7802 wissanee_wis@yahoo.com
59สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 นางสุกัญญา โมสาลียานนท์ 08-9646-9742 sukanya_112009@hotmail.com
60สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 นางสาววรรณี ใจห้าว 08-1080-7547 wannee296@hotmail.com
61สพป.นครสวรรค์ เขต 1 นางวันเพ็ญ จันทร์จิตรวิริยะ *08-7204-9216 wanpen209@gmail.com
62สพป.นครสวรรค์ เขต 2 นางพิชนาวรรณ ชังชั่ว 08-1953-9979 phitchanawan.c@nsw2.go.th
63สพป.นครสวรรค์ เขต 3 นายพงศ์ศักดิ์ ยิ่งหาญ 08-0724-4526 songserm@nsw3.go.th
64สพป.นนทบุรี เขต 1 นางวสนันทน์ เจริญอาจารีวงศ์ *084 0128000 VASANAN.J@gmail.com
65สพป.นนทบุรี เขต 2 นายปัญจภูมิ หลาบคำ 09-2262-1988 panchaphumken@gmail.com
66สพป.นราธิวาส เขต 1 นางน้ำฝน ชุดแดง 08-6966-5949 ton_f@hotmail.com
67สพป.นราธิวาส เขต 2 นางสาวอำไพพร นาคแก้ว 09-5439-2423 ampaipor@gmail.com
68สพป.นราธิวาส เขต 3 นางสาวอะแอเซ๊าะ โต๊ะมุสอ 08-7392-7391 sut_naruk@hotmail.com
69สพป.น่าน เขต 1 นางสกาวเดือน ธนสิริโชติ 08-1568-8926 sakaotana@gmail.com
70สพป.น่าน เขต 2 นางสาวนาถยา อุดอ้าย 08-4950-7160 ืnattaya.ud@nan2.go.th
71สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 นางสาวสุมาลี กุงไธสง 09-8328-9299 sumalee.kun@buriram1.go.th
72สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 นางสาวศุภาวิตา จรรยา 09-5440-2929 Sasinan.janya@hotmail.com
73สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 นางนฤบล กองทรัพย์ 08-6249-7157 abc_s@hotmail.co.th
74สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 นายพนัส สุขหนองบึง 0833721549 panat09@gmail.com
75สพป.ปทุมธานี เขต 1 นางสาวสมใจ แก้วเมตตา 08-9045-9268 somjaipathum@hotmail.com
76สพป.ปทุมธานี เขต 2 นางประภาพรรณ วุฒิเอก 09-8286-5993 papunwut@gmail.com
77สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 นางสาวมิตรสินีย์ สมบูรณ์ 09-0959-5394 sonoroil08@esdc.go.th
78สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 นางสาวสุณี พู่พวง 08-1685-4996 g504045360036@hotmail.com
79สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 นางสาวบุญฑริก ภูจอมจิตร *08-0639-4774 pochoko41@gmail.com
80สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 นางสาวจริยา ฉิมมากูร 087-057-5992 jariya_jj@hotmail.com
81สพป.ปัตตานี เขต 1 นายฟาอิส แวเยะ 08-4197-5672 su.junior@gmail.com
82สพป.ปัตตานี เขต 2 นางมารีย๊ะ มูนีมูสี 08-1095-2151 rak_tonmaai@hotmail.com
83สพป.ปัตตานี เขต 3 นางสาวอาซีซะ มาหามะ 09-1638-5095 kulvane@hotmail.com
84สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 นางสาวจิรภา อ้วนล่ำ *08-6336-3106 g_2010_g@hotmail.co.th
85สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 นางศรันยา หอมประเสริฐ 08-1373-7128 eve_natchanon@hotmail.com
86สพป.พะเยา เขต 1 นางจิรพรรณ จำรัส 08-5035-8517 kainanaauy@gmail.com
87สพป.พะเยา เขต 2 นางสาวธนัญญา คำประเสริฐ 08-1468-3608 thananya1985@gmail.com
88สพป.พังงา นางสาวศิริลักษณ์ พูลศิริ 09-0919-9780 poolsiri999@gmail.com
89สพป.พัทลุง เขต 1 นางสาวนรีรัตน์ ศรีราม 08-1896-2563 naree2552@gmail.com
90สพป.พัทลุง เขต 2 นางกรรณิการ์ รวยดี 08-6285-0543 kkasmun@hotmail.com
91สพป.พิจิตร เขต 1 จ่าสิบตรีจิรกร บุญศรีภูมิ 08-9563-2358 j.0317.wru@gamil.com
92สพป.พิจิตร เขต 2 นางยุคลธร สังข์สอน 09-1026-4750 yukoltorn17@gmail.com
93สพป.พิษณุโลก เขต 1 นางสาวพิชาภรณ์ อิ่มกระจ่าง *06-2563-9544 panpicha.aa.@gmail.com
94สพป.พิษณุโลก เขต 2 นางสุพัตรา ปานรอด 08-4485-0787 panrodsupattra21@gmail.com
95สพป.พิษณุโลก เขต 3 นายกฤษฐา สร้อยมุข 08-1379-8545 Kristha9@gmail.com
96สพป.เพชรบุรี เขต 1 ปวรพร นกแก้ว 08-9808-1892 Pavaraporn12@gmail.com
97สพป.เพชรบุรี เขต 2 นางณัฎฐา สุขสา 08-6392-6463 label_2010@hotmail.com
98สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 นายธงชัย วงค์กาอินทร์ 08-3216-2606 wongkain9@gmail.com
99สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 นางอมรรัตน์ ศรีทอง 081-707-6936 amon.rat@hotmail.com
100สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 นางสาวพรรณทิพย์ พิมพ์ภูเขียว 08-4651-1491
101สพป.แพร่ เขต 1 นางจรรมณี เฮงห่อ 08-8532-2661 kumpa.9975@gmail.com
102สพป.แพร่ เขต 2 นางวัลภาพร บุญเฉลียว 08-3152-6402 honeykidbee.29@gmail.com
103สพป.ภูเก็ต นางสุคนธ์ มณีขวัญ 08-3968-5255 su_sukon@hotmail.com
104สพป.มหาสารคาม เขต 1 นางขนิษฐา ชนะศรี 09-5602-0443 khanittha.chanasri@gmail.com
105สพป.มหาสารคาม เขต 2 นางศธทบ ไชยจันทร์ดี 06-3489-8853 sathathop.chai@gmail.com
106สพป.มหาสารคาม เขต 3 นายพนม ศิรินามมนตรี 08-1260-6470 spanom1973@gmail.com
107สพป.มุกดาหาร นางสาวอรพร คนสนิท 0-93362-4891 khonsanit@gmail.com
108สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 นางนงค์นุช บุญจันทร์ต๊ะ 06-5445-9515 nongnutnitad@gmail.com
109สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 นางจิตราภรณ์ เครือซุย 06-4496-2536 goocyberx@gmail.com
110สพป.ยโสธร เขต 1 นายปราโมทย์ ดวงมุลตรี 08-3382-4211 pramote090115@gmail.com
111สพป.ยโสธร เขต 2 นางชัชฎาภรณ์ บุญทวี 09-1218-8858 chatchadaporn200@gmail.com
112สพป.ยะลา เขต 1 นางเพ็ญศรี พุฒยืน 08-9878-1475 ps.pen@hotmail.com
113สพป.ยะลา เขต 2 นางมุกดา ยะหริ่ง 089-872-6501 mukdayaring@gmail.com
114สพป.ยะลา เขต 3 นางสาวปิยวรินทร์ สินน้อย 08-4397-9501 edu_yala3_rut@hotmail.com
115สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 นางสาวคณัฐชนน จันทร์ฟ้าเลื่อม *09-0857-7663 kanatchanon05@gmail.com
116สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 นางสาวธันยรัศมิ์ จันทร์ขอนแก่น 06-3154-9995 thanyarat7917@gmail.com
117สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 นางวิรัลพัชร นิลแก้วบวรวิชญ์ 08-6643-8180 tiw2516@hotmail.com
118สพป.ระนอง นางสาวนงลักษณ์ ทองบางหรง 08-1326-1091 ynwanluck@gmail.com
119สพป.ระยอง เขต 1 นางสาวพิมพ์กมลกานต์ สิงห์โต *06-1592-9449 mayuree579@gmail.com
120สพป.ระยอง เขต 2 นางสาววิภาวดี เชิดชูพุ่มตระกูล 08-9754-7456 ann4439@hotmail.co.th
121สพป.ราชบุรี เขต 1 นางวัจนา ชาสิงห์แก้ว 08-1570-4849 watjana36@gmail.com
122สพป.ราชบุรี เขต 2 นางสาวอัจฉรียา สระทองเขียว 08-6161-8155 didong.0655@gmaill.com
123สพป.ลพบุรี เขต 1 นางสุมลรัตน์ ปล่องทอง 08-9082-8306 Sumon9030@hotmail.com
124สพป.ลพบุรี เขต 2 นางสาวสมฤทัย เรืองงาม 08-6467-7944 neungnone@hotmail.co.th
125สพป.ลำปาง เขต 1 นางผุสดี ยอดเรือน 08-4727-5358 Poosadee_17@hotmail.com
126สพป.ลำปาง เขต 2 นางรัชฎาภรณ์ ปงจันตา 08-1885-1251 pongchanta1@gmail.com
127สพป.ลำปาง เขต 3 นางสาววันนิดา เกาะหมาน 08-2194-7318 winterda89@gmail.com
128สพป.ลำพูน เขต 1 นางพลอยพรรณ อุดมเดช 08-6919-2747 ployphan_ud@hotmail.com
129สพป.ลำพูน เขต 2 นางสาวอัญชัญ ธรรมสิทธิ์ 08-1020-5902 thamma1669@hotmail.com
130สพป.เลย เขต 1 นางสาวกิ่งนภา สกุลตั้ง 06-1961-4954 kingnapha.sak@loei1.go.th
131สพป.เลย เขต 2 นางนพลักษณ์ นานวน 08-3360-3281 kruke.nop@gmail.com
132สพป.เลย เขต 3 นางสาวสุพัตรา สิงห์สถิตย์ 08-7232-3176 supatra.s@obec.moe.go.th
133สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 นางรวิกานต์ โพธิ์ศรี 08-4650-9869 ravikarnw@gmail.com
134สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 นางสาวสมนึก แซ่อึ้ง 08-7254-5703 somnuk3016@hotmail.com
135สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 นางสาวเกษศิรินทร์ แพงวิเศษ 08-1976-5843 paengwisetk@gmail.com
136สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 นายภควัฒน์ พิมพาวงศ์ 08-5316-2313 simonjumper13@gmail.com
137สพป.สกลนคร เขต 1 นายวัชรพงษ์ ภูยางสิม *08-7865-3699 pooyangsim38@hotmail.com
138สพป.สกลนคร เขต 2 นางสาวอาภากร ศรีดามาตร์ 086-123-2134 arpa.srida@gmail.com
139สพป.สกลนคร เขต 3 นายธัชพล คุณแก้ว 093-792-6289 koongaew2529@gmail.com
140สพป.สงขลา เขต 1 นางสาวณัฏฐกานต์ จันทร์บุรี 06-4416-5718 ืnatthakarn.add@gmail.com
141สพป.สงขลา เขต 2 นางพัชนา เลิศฤทธิ์สาคร *08-3582-6157 patchana@ska2.go.th
142สพป.สงขลา เขต 3 นางจันทรา คืนตัก 08-9298-3696 tou.jang@hotmail.com
143สพป.สตูล นางสาวอารียา งะสมัน 08-2433-4645 areeya@sesao.go.th
144สพป.สมุทรปราการ เขต 1 นางฐิติญารัตน์ มีไมตรีจิตต์ 08-6861-2878 titiyarat.m@gmail.com
145สพป.สมุทรปราการ เขต 2 นางสาวนวลฉวี คนเที่ยง 09-7283-6496 nuan04@gmail.com
146สพป.สมุทรสงคราม นางพัชรีวรรณ ประเสริฐ 09-9615-4955 kannika_phasert@hotmail.co.th
147สพป.สมุทรสาคร นางสุรางค์ มั่นคง 08-6030-0499 surang_m@hotmailcom
148สพป.สระแก้ว เขต 1 นางจริญา อาษาวัง 08-4779-8708 jariya@sk1edu.go.th
149สพป.สระแก้ว เขต 2 นางสุมาลี ศรีสุคนธ์ 08-9938-8946 promotesk203@gmail.com
150สพป.สระบุรี เขต 1 นางสาวพาณี ทองนิล 08-7115-5616 panee1996@hotmail.com
151สพป.สระบุรี เขต 2 นางรุจิกร วุฒิศาสตร์ 082-891-5954 rujikorn.wut@gmail.com
152สพป.สิงห์บุรี นางสาวบุศรินทร์ บุญรอด 081-754-6503 busarin.b@hotmail.com
153สพป.สุโขทัย เขต 1 นางสาวจันทวรรณ ทองคำ 08-6491-5963 golf4690@gmail.com
154สพป.สุโขทัย เขต 2 นางสาวศิริพร ใจทิม 08-6938-7992 siriporncanto@gmail.com
155สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 นางเด่นดวง ขันคำ 09-1729-2606 den_2510@hotmail.com
156สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 นายจักรภพ อุปะทะ 09-0013-3556 jakkapop.upt@gmail.com
157สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 นางสาวรพีพร ศรีศักดา 09-6935-3546 songserm.spb3@gmail.com
158สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 นางนัยนา เกิดศรี *08-6595-1226 naiyana_2514@hotmail.com
159สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 นางกนกพัชร ณ นคร 08-9874-4588 kp.n.nakhon@gmail.com
160สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 นางปิยะนาถ วรรณศรี 09-1821-2310 piyanart_wannasri@hotmail.com
161สพป.สุรินทร์ เขต 1 นางศิริพรรณ ชุมสุข 08-3646-6942 siriphun555@gmail.com
162สพป.สุรินทร์ เขต 2 นางจิรัชยา กินไธสง 06431-9-0279 jampa09307@ gmail.com
163สพป.สุรินทร์ เขต 3 นางปัทมา เขียวเจริญ 08-4417-5775 pat.k1975@hotmail.com
164สพป.หนองคาย เขต 1 นายวิวัฒน์ ผาวันดี 08-1544-4675 wiwatphawandee@gmail.com
165สพป.หนองคาย เขต 2 นางกัญญาณัฐ ผาระสิทธิ์ 08-9575-3881 kanyanat@esdc.go.th
166สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 นางสาวกนิษฐา ศิริวงษ์ขันธ์ 08-6226-1035 kanittha2525@yahoo.com
167สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 นางสาวโสภา พันธ์พรหม 081-873-1715 sopa.nbp2@gmail.com
168สพป.อ่างทอง นางสาวรัฐพร งามรุ่งโรจน์ 09-2268-2247 anann29@hotmail.com
169สพป.อำนาจเจริญ นางธนพร วรวงศ์ 08-7918-8373 mee_1312@outlook.com
170สพป.อุดรธานี เขต 1 ว่าที่ร.ต.หญิงกัลยกร พรมนาไร่ *09-5659-6444 sv.kanyakorn2021@gmail.com
171สพป.อุดรธานี เขต 2 นางสาวศศิธร นาคดิลก 08-9843-2778 snakdilok11@gmail.com
172สพป.อุดรธานี เขต 3 นางสาววาสนา ธนูนิล 08-7236-4235 wblackarrow@gmail.com
173สพป.อุดรธานี เขต 4 นางสาวจิณณพัต ผลทิพย์ 09-3329-8113 chinnapatp@gmail.com
174สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 นายคำรณ จวนอาจ 08-8278-2087 kjuanard@gmail.com
175สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 นางสาวพัชรินทร์ อินเถื่อน 08-9-09-4894 stou2022@hotmail.com
176สพป.อุทัยธานี เขต 1 นายวิเชียร คนึงหมาย 09-7327-8059 wichain.khnunghmay@gmail.com
177สพป.อุทัยธานี เขต 2 นางสาวธนพร ศรีษะเกตุ 09-2246-4958 sn.thanaporn@gmail.com
178สพป.อุบลราชธานี เขต 1 นางจินตนา ดอกพุฒ *08-9846-3043 waewsptub5@gmail.com
179สพป.อุบลราชธานี เขต 2 นางสาวยุพาพรรณ สาริราช 08-1579-2239 yupa.sr@gmail.com
180สพป.อุบลราชธานี เขต 3 นางลัดดาวรรณ สุดสุข 08-1955-9858 kaewsang@gmail.com
181สพป.อุบลราชธานี เขต 4 นายมรกต เครือสิงห์ 089-949-7550
182สพป.อุบลราชธานี เขต 5 นางสาวอวยพร นารินทร์ 09-0193-4934 narinauyporn@gmail.com
183สพป.บึงกาฬ นางสาวสรภัญญ์์์จีฬาฬ์ แก้วไวยุทธ์ 0654532619 soraphanchira@gmail.com
184สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1 นางสาวพิตตินันท์ ฉัตรหลวง *08-1553-8453 imsosesao1.60@gmail.com
185สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2 นางสาวกนิษฐา ทุมกิจจะ 09-8957-0644 spm2.songserm@gmail.com
186สพม.นนทบุรี นางสาวจิตรลดา บุญเครือพันธุ์ *08-1139-7872 sine.spm3@gmail.com
187สพม.ปทุมธานี นางสาวลำภู สัพโส 0-89812-7645 lumpu18@gmail.com
188สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง นางศรีสุคล พรมโส *09-5961-7979 ssrisuko_th@hotmail.com
189สพม.ฉะเชิงเทรา นางสาวสุวิมล ปัสสาวัฒนะ 09-2441-0446 spassawat@gmail.com
190สพม.ปราจีนบุรี นครนายก นายวาสนา คำพันธ์ *08-9481-6370 orachun_n@hotmail.com
191สพม.ราชบุรี นายสรพงษ์ กุ้ยบำรุง 08-3776-5510 dookung2002@yahoo.com
192สพม.สุพรรณบุรี นายวีรศักดิ์ ทองบุญฉาย 08-0620-0600 vrasak_v@hotmail.com
193สพม.เพชรบุรี นางอาทิตยา ปรีชากร *08-7151-7032 ิิbruangphueng@gmail.com
194สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร นางสารภี ณ นคร *08-5224-3844 sarapee.spm.srch@gmail.com
195สพม.นครศรีธรรมราช นางสาวรณิดา อินนุพัฒน์ 08-6594-6388 ranida@sea12.go.th
196สพม.ตรัง กระบี่ นางกานดา จิตมาต 08-7283-8695 kjitmat@gmail.com
197สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง นางสาวจุติมา ฉลองกุล *09-1825-3347 chamanda2009@hotmail.com
198สพม.นราธิวาส ทศพล เจริญสุข *09-3640-8261 songserm15@gmail.com
199สพม.สงขลา สตูล นางสาวชลาลัย ทรัพย์สัมพันธ์ *08-6298-2606 chalalai.sup@gmail.com
200สพม.จันทบุรี ตราด นางสาวปิยวรรณ เกิดเจริญ 08-6047-4222 eduspm.17@gmail.com
201สพม.ชลบุรี ระยอง นางสุนีย์ แก้วอุไร *08-1859-6912 sunee.kaewurai@gmail.com
202สพม.เลย หนองบัวลำภู นางธิดาพร ศรีสุพัฒน์ 09-56601918 tidaporn.sri1977@gmail.com
203สพม.อุดรธานี นางชวนคิด โพธิ์แหบ *08-9422-9742 chuankid_phoh@hotmail.com
204สพม.หนองคาย นายวชิรดล คำศิริรักษ์ 08-2891-3223 wachiradon69@gmail.com
205สพม.นครพนม นายกิติศักดิ์ โสตาภา 06-4093-9113 sotapha@gmail.com
206สพม.สกลนคร นางประพิณพักตร์ ธุระนนท์ *09-8102-7932 praphinphak@gmail.com
207สพม.กาฬสินธุ์ นางศิวาพร ชาญสอน 08-3913-0199 taktan_51@hotmail.com
208สพม.ขอนแก่น นางสาวรตนวรรณ จินดาภู *08-8552-2602 ratanawan_jp@kksec.go.th
209สพม.มหาสารคาม นางรุ่งฤทัย รัตนคุณศาสน์ 09-2248-1378 rungrutai@ses26.go.th
210สพม.ร้อยเอ็ด นางจิราภรณ์ ภัทรพฤกษา *06-1556-9345 kataiji2655nava@gmail.com
211สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร นางสาววิมลทิพย์ กมลวัฒนานนท์ 08-9684-5644 wi-molt22@hotmail.com
212สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ นายธนเดช บุญจรัส *08-9844-5040 sudlor2507@gmail.com
213สพม.ชัยภูมิ นางปิยะนันท์ มโนธรรม 06-1495-4543 jai_d555@msn.com
214สพม.นครราชสีมา นางอนงค์ พิชญ์ศิริ *08-1725-9171 phitsiri2505@gmail.com
215สพม.บุรีรัมย์ นายสัจจา ประเสริฐกุล 08-1470-9578 porstar999@gmail.com
216สพม.สุรินทร์ นายธีระยุทธ สงวนศิริ 08-1311-8285 illegalman@ymail.com
217สพม.เชียงใหม่ นางปณิตา ศรีวิชัย *09-1628-9253 new.pana@yahoo.co.th
218สพม.ลำปาง ลำพูน นางสาววศินี วนรัตน์ 08-1921-3920 wasinee.w@sesalpglpn.go.th
219สพม.เชียงราย นางจิตรา ปันแก้ว *08-1111-2301 jittra-spm36@hotmail.com
220สพม.แพร่ นางสกาวรัตน์ แดงอร่าม 08-1961-0615 sagawrat.d37@gmail.com
221สพม.สุโขทัย นางอภิรัชฎ์ มหาปัญญาวงศ์ 08-1379-3474 madamapirat@gmail.com
222สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ นางสาวดารารัตน์ เทพมาศ *08-4050-5495 tik5495@gmail.com
223สพม.เพชรบูรณ์ นางอรพรรณ กึนสี 08-4814-6963 spm.402563@gmail.com
224สพม.กำแพงเพชร นางสาวเกตุกนก ม่วงทอง 08-1680-5819 kad_kanok@hotmail.co.th
225สพม.นครสวรรค์ นางสาวธิติวรรณ นันตื้อ *08-9858-0073 ssmt42@hotmail.com
226สพม.กาญจนบุรี ดร.ชยพล เพชรพิมล 06-4963-9354 Chayapholpetpimol@gmail.com
227สพม.พระนครศรีอยุธยา นางสาวบุบผา เพ็งอาทิตย์ 08-0277-1082 pha.bubpha@gmail.com
228สพม.สระบุรี นางสาวนพภัสสร วัฒนกุล 08-6555-1715 nopp030329@gamil.com
229สพม.สมุทรปราการ นายกฤตเมธ ธีระสุนทรไท 06-4614-6169 krittameth@songtham.ac.th
230สพม.สระแก้ว นางสาวณัชฌาวรรณ ปัญญาดี 09-7220-8487
231สพม.นครปฐม นางสาวพรรณี ปุรัชการ 08-1929-5633 aorrichest@gmail.com
232สพม.ประจวบคีรีขันธ์ นายศักดิ์ดาวิทย์ ไชยแก้ว 09-6150-6139 sakdawid.neo@gmail.com
233สพม.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม นางสาวณัฐธินันท์ รุ่งอำนวยทรัพย์ 03-4410385 nuttinon3129@gmail.com
234สพม.พัทลุง นางสาวปวีณ์นุช จันทร์นวล 0-8644-57079 paweenuch.chan@obec.moe.go.th
235สพม.ปัตตานี นางสาวไซกะ แวและ 08-5629-1607 songserm.spn@gmail.com
236สพม.ยะลา นางสาวนูร์อัลวานี มอลอ 09-8353-9192 molo65wawa@gmail.com
237สพม.บึงกาฬ นายศุภกร จุติมา 08-3452-9748 parkminyonggg@gmail.com
238สพม.มุกดาหาร นายสิทธิพงษ์ เมืองโคตร 08-8056-5599 5550501085kku2012@gmail.com
239สพม.แม่ฮ่องสอน นายภูมิไพรัตน์ อนุพันธ์ 08-1020-1936 Anupan20@hotmail.co.th
240สพม.พะเยา นางสาวกรรณิการ์ สุรัตน์ 09-8358-8941 SRKannikar@gmail.com
241สพม.น่าน นางสาวราตรี อินทิวงค์ 08-3078-2969 ratree041983@gmail.com
242สพม.ตาก อภิญญา โสประดิษฐ 08-4993-619 songserm.spmtak@gmail.com
243สพม.พิจิตร นายภัทรพงษ์ จั่นรัตน์ 0946187865 pattarapong00@hotmail.com
244สพม.อุทัยธานี ชัยนาท นางสาวสุกัญญา ว่องสาริกิจ 08-2409-1263 sukanyasusu91@hotmail.com
245สพม.ลพบุรี นายศรุต หรั่งแร่ 06-4645-0886 sarut.logy@gmail.com
หมายเหตุ  * ผู้ประสานงาน ประธานศูนย์สอบ