บัตรประจำตัวสอบ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564

รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564
 
เวลา 09.00-11.00น.

สนามสอบ ณ  โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)
 ห้องสอบที่ 20 อาคาร 7 ชั้น 1 ห้อง 711
--------------------------------------------------------------------------------------- 
  เด็กหญิงฟ้ารุ่ง  สวัสดิมงคล  
 เลขประจำตัวสอบ     3 1 1 0 5 3 0 1 7 5
 สมัครสอบวิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
 ชั้น ป.6  โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา
 สังกัด สำนักการศึกษาเทศบาล
...................................
ลายมือชื่อนักเรียน
17/10/2564
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------