บัตรประจำตัวสอบ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564

รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564
 
เวลา 09.00-11.00น.

สนามสอบ ณ  โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)
 ห้องสอบที่ 22 อาคาร 7 ชั้น 1 ห้อง 713
--------------------------------------------------------------------------------------- 
  เด็กหญิงศิริธิดา  ไมย์โพธิ์  
 เลขประจำตัวสอบ     3 1 1 0 5 3 0 1 8 8
 สมัครสอบวิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
 ชั้น ป.5  โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา
 สังกัด สำนักการศึกษาเทศบาล
...................................
ลายมือชื่อนักเรียน
17/10/2564
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------