บัตรประจำตัวสอบ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564

รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564
 
เวลา 09.00-11.00น.

สนามสอบ ณ  โรงเรียนอนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์)
 ห้องสอบที่ 10 อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 4
--------------------------------------------------------------------------------------- 
  เด็กหญิงยูลีน่า  มะลี  
 เลขประจำตัวสอบ     3 1 1 2 2 0 0 0 1 0
 สมัครสอบวิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
 ชั้น ป.6  โรงเรียนบ้านจาเราะปะไต
 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3
...................................
ลายมือชื่อนักเรียน
18/10/2564
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------