บัตรประจำตัวสอบ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564

รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564
 
เวลา 09.00-11.00น.

สนามสอบ ณ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
 ห้องสอบที่ 4 ห้องประชุมสุนทราภิรมย์
--------------------------------------------------------------------------------------- 
  เด็กหญิงปิ่นปินัทฐ์  หัตถผะสุ  
 เลขประจำตัวสอบ     2 0 2 0 4 4 0 0 7 2
 สมัครสอบวิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 ชั้น ม.2  โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก)
 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
...................................
ลายมือชื่อนักเรียน
21/10/2564
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------