บัตรประจำตัวสอบ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564

รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564
 
เวลา 09.00-11.00น.

สนามสอบ ณ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
 ห้องสอบที่ 6 ห้องประชุมสุนทราภิรมย์
--------------------------------------------------------------------------------------- 
  เด็กหญิงภคพร  เกสรกติกา  
 เลขประจำตัวสอบ     3 0 2 0 4 4 0 0 6 6
 สมัครสอบวิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
 ชั้น ป.5  โรงเรียนบ้านร้องบง
 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
...................................
ลายมือชื่อนักเรียน
21/10/2564
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------