บัตรประจำตัวสอบ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564

รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564
 
เวลา 09.00-11.00น.

สนามสอบ ณ  โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน
 ห้องสอบที่ 1 อาคารบุษกร ห้อง 226
--------------------------------------------------------------------------------------- 
  เด็กหญิงจิราภรณ์  วงษ์คำพระ  
 เลขประจำตัวสอบ     1 1 8 1 7 8 0 0 7 2
 สมัครสอบวิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
 ชั้น ป.4  โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502)
 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
...................................
ลายมือชื่อนักเรียน
20/10/2564
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------