บัตรประจำตัวสอบ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564

รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564
 
เวลา 09.00-11.00น.

สนามสอบ ณ  โรงเรียนอนุบาลสตูล
 ห้องสอบที่ 1 อาคารสโรชา ชั้น 2 ห้อง ป.3/5
--------------------------------------------------------------------------------------- 
  เด็กหญิงกมลชนก  ยอดแก้ว  
 เลขประจำตัวสอบ     1 1 1 1 4 8 1 5 3 0
 สมัครสอบวิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
 ชั้น ป.5  โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6
 สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด
...................................
ลายมือชื่อนักเรียน
29/10/2564
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------