บัตรประจำตัวสอบ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564

รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564
 
เวลา 09.00-11.00น.

สนามสอบ ณ  โรงเรียนอนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์)
 ห้องสอบที่ 3 อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 3
--------------------------------------------------------------------------------------- 
  เด็กหญิงศุภาพิชญ์  แก้วใสพร  
 เลขประจำตัวสอบ     1 1 1 2 2 0 0 0 3 5
 สมัครสอบวิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
 ชั้น ป.4  โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์)
 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3
...................................
ลายมือชื่อนักเรียน
20/10/2564
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------