บัตรประจำตัวสอบ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564

รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564
 
เวลา 09.00-11.00น.

สนามสอบ ณ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
 ห้องสอบที่ 4 ห้องประชุมสุนทราภิรมย์
--------------------------------------------------------------------------------------- 
  เด็กชายปกป้อง  ประสาท  
 เลขประจำตัวสอบ     2 0 2 0 4 4 0 1 1 5
 สมัครสอบวิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 ชั้น ม.2  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยเวียงป่าเป้า
 สังกัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
...................................
ลายมือชื่อนักเรียน
21/10/2564
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------