บัตรประจำตัวสอบ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564

รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564
 
เวลา 09.00-11.00น.

สนามสอบ ณ  โรงเรียนอนุบาลสตูล
 ห้องสอบที่ 24 อาคารบุษกร ชั้น 3 ห้อง ป.5/4
--------------------------------------------------------------------------------------- 
  เด็กชายภัทรดนัย  กาเลี่ยง  
 เลขประจำตัวสอบ     3 1 1 1 4 8 0 2 1 0
 สมัครสอบวิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
 ชั้น ป.6  โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
 สังกัด สำนักการศึกษาเทศบาล




...................................
ลายมือชื่อนักเรียน
17/10/2564
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------