บัตรประจำตัวสอบ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564

รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564
 
เวลา 09.00-11.00น.

สนามสอบ ณ  โรงเรียนอนุบาลสตูล
 ห้องสอบที่ 23 อาคารบุษกร ชั้น 3 ห้อง ป.5/3
--------------------------------------------------------------------------------------- 
  เด็กหญิงปนิตา  บ่าโง้ย  
 เลขประจำตัวสอบ     3 1 1 1 4 8 0 3 8 1
 สมัครสอบวิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
 ชั้น ป.6  โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม)
 สังกัด สำนักการศึกษาเทศบาล
...................................
ลายมือชื่อนักเรียน
29/10/2564
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------