บัตรประจำตัวสอบ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564

รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564
 
เวลา 09.00-11.00น.

สนามสอบ ณ  โรงเรียนอนุบาลสตูล
 ห้องสอบที่ 19 อาคารบุษบัน ชั้น 3 ห้อง ป.2/4
--------------------------------------------------------------------------------------- 
  เด็กหญิงณัฐสุดา  ยะระ  
 เลขประจำตัวสอบ     3 1 1 1 4 8 0 2 6 2
 สมัครสอบวิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
 ชั้น ป.6  โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง)
 สังกัด สำนักการศึกษาเทศบาล
...................................
ลายมือชื่อนักเรียน
19/10/2564
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------