บัตรประจำตัวสอบ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564

รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564
 
เวลา 09.00-11.00น.

สนามสอบ ณ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3
 ห้องสอบที่ 3 ห้องประชุมวาสุกรี (ห้องประชุมใหญ่) ชั้น 3
--------------------------------------------------------------------------------------- 
  เด็กหญิงอานิส  หะมะ  
 เลขประจำตัวสอบ     3 1 1 2 1 9 0 0 2 5
 สมัครสอบวิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
 ชั้น ป.6  โรงเรียนบ้านมือลอ(มะอาแดอุทิศ)
 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3
...................................
ลายมือชื่อนักเรียน
21/10/2564
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------