บัตรประจำตัวสอบ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564

รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564
 
เวลา 09.00-11.00น.

สนามสอบ ณ  โรงเรียนอนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์)
 ห้องสอบที่ 5 อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 5
--------------------------------------------------------------------------------------- 
  เด็กหญิงณัฐวิภา  หวันละโส๊ะ  
 เลขประจำตัวสอบ     2 1 1 2 2 0 0 2 1 6
 สมัครสอบวิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 ชั้น ม.3  โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านกาแป๊ะกอตอ)
 สังกัด สำนักการศึกษาเทศบาล
...................................
ลายมือชื่อนักเรียน
18/10/2564
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------