ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
นครสวรรค์

ณ อาคาร 7 ชั้น 2 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชมน  ทองธรรมชาติ
ม.2
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
2
เด็กหญิงกนกวรรณ  บิณฑวิหค
ม.2
โรงเรียนหนองฉางวิทยา
คณิต ม.ต้น
3
เด็กหญิงกมลชนก  อินทพาส
ม.1
โรงเรียนหนองฉางวิทยา
คณิต ม.ต้น
4
เด็กหญิงกรบงกช  พรามพิทักษ์
ม.1
โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
5
เด็กหญิงกรวรรณ  พิพัฒน์อนุสรณ์
ม.1
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
6
เด็กชายกรวิชญ์  ชัชชวลิตสกุล
ม.3
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
7
เด็กหญิงกานต์พิชชา  ล้วนสมหวัง
ม.2
โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
8
เด็กหญิงกิ่งแก้ว  เพ็ชรกระต่าย
ม.2
โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
9
เด็กชายกิตติภณ  ปาดอนไพร
ม.1
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
10
นายคณพศ  ขุนพิลึก
ม.3
โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
11
เด็กชายจิณณ์  เถื่อนถ้ำ
ม.2
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
12
เด็กหญิงจิดาภา  เจียวัฒนะ
ม.1
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
13
นายจิรภัทร  วราหะ
ม.3
โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
14
เด็กหญิงเจียระไน  เหลืองพฤกษชาติ
ม.2
โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
15
เด็กหญิงฉวีวรรณ  วารีรุทธเขต
ม.2
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
16
เด็กชายเฉลิมเกียรติ  ฟักผล
ม.2
โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
17
เด็กหญิงชนิษฐา  แดงเรือง
ม.1
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
18
เด็กหญิงชลธิชา  พันธุ์แก้ว
ม.2
โรงเรียนหนองฉางวิทยา
คณิต ม.ต้น
19
เด็กหญิงชวัลลักษณ์  อัมพวานันท์
ม.1
โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
20
เด็กชายชัยชนะ  เกษไตรย์กุล
ม.1
โรงเรียนหนองฉางวิทยา
คณิต ม.ต้น
21
เด็กหญิงฐิตารีย์  ฤกษ์อัตการ
ม.2
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
22
เด็กหญิงณัชชา  เวชปรีชา
ม.2
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
23
เด็กชายณัฎฐกรณ์  อาบัลย์
ม.1
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
24
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สุขรอด
ม.2
โรงเรียนวังข่อยพิทยา
คณิต ม.ต้น
25
เด็กหญิงณัฐขวัญ  ศรีสร้อย
ม.1
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
26
เด็กหญิงณัฐชูรีพร  ทิพย์โสภาพร
ม.2
โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
27
เด็กหญิงณัฐนารี  กล้ากสิกิจ
ม.3
โรงเรียนหนองฉางวิทยา
คณิต ม.ต้น
28
เด็กชายณัฐพฤทธิ์  ทองสุข
ม.2
โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
29
เด็กหญิงณัฐพัชร์  ภาณุเตชะ
ม.1
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
30
เด็กหญิงณัฐพิมล  ภาณุรัฐสินธรณ์
ม.3
โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
31
เด็กหญิงณัฐมน  โตวิจารณ์
ม.3
โรงเรียนหนองฉางวิทยา
คณิต ม.ต้น
32
นางสาวณัฐรัตน์  มงคลรังสฤษฏ์
ม.3
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
นครสวรรค์

ณ อาคาร 7 ชั้น 2 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
33
เด็กชายณัฐเศรษฐ์  ฑีฆาวงค์
ม.2
โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
34
เด็กหญิงณิชาภัทร  แคล้วโยธา
ม.2
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
35
เด็กชายตรีทเศศ  อ่ำทุ่งพงศ์
ม.2
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
36
เด็กชายติณณภพ  ทรงสุคนธ์
ม.2
โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
37
นายทศวรรษ  สังขวิสุทธิ์
ม.3
โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
38
เด็กชายทินภัทร  ด่านอุดมโชติ
ม.3
โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
39
เด็กชายแทนคุณ  ภู่ทองวัฒนวงษ์
ม.1
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
40
เด็กชายไทธัญญ์  ถึงสุข
ม.2
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
41
เด็กชายธนกฤต  อัศวรัตน์
ม.1
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
42
เด็กชายธนโชติ  กฤตังกูร
ม.2
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
43
เด็กหญิงธนพร  วงศ์ชนะบูลย์
ม.2
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
44
เด็กชายธนภัทร  อัศวรัตน์
ม.2
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
45
เด็กชายธนากร  กิจเจริญไชย
ม.2
โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
46
นางสาวธนาพร  นวลนางแย้ม
ม.3
โรงเรียนหนองฉางวิทยา
คณิต ม.ต้น
47
เด็กชายธัชพล  อมรพรภิรมย์
ม.1
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
48
เด็กหญิงธันชนก  ยิ้มแจ้ง
ม.2
โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
49
เด็กหญิงธีรกานต์  เตชาติวัฒน์
ม.2
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
50
เด็กชายธีรัตม์  ประภิณธัญโกศล
ม.1
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
51
เด็กชายนรภัทร  หวังซื่อกุล
ม.3
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
52
เด็กชายนวภูมิ  เพิ่มลี้วิริยะกุล
ม.1
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
53
เด็กหญิงนวิยา  ดีจักรวาล
ม.2
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
54
เด็กชายนัธทวัฒน์  สิงห์ธนสาร
ม.2
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
55
เด็กหญิงนันท์นภัส  พันธ์วิชัย
ม.2
โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
56
เด็กหญิงนิตยา  วงษ์ภักดี
ม.2
โรงเรียนวังข่อยพิทยา
คณิต ม.ต้น
57
เด็กหญิงนิวาริน  เหมือนทอง
ม.2
โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
58
เด็กหญิงบุรพร  เรืองแจ่ม
ม.3
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
59
เด็กชายปกป้อง  นิลยี่เรือ
ม.1
โรงเรียนหนองฉางวิทยา
คณิต ม.ต้น
60
เด็กหญิงปทิดา  บรรเจิดศิลป์
ม.1
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
61
เด็กหญิงปพิชญา  กองศรี
ม.1
โรงเรียนหนองฉางวิทยา
คณิต ม.ต้น
62
เด็กชายปรินทร์  พงศ์ไพรวัน
ม.3
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
63
นางสาวปรีดาวรรณ  ว่องวิกย์การ
ม.3
โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
64
นางสาวปัณณภัทร  สิทธิทูล
ม.3
โรงเรียนหนองฉางวิทยา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
นครสวรรค์

ณ อาคาร 7 ชั้น 2 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
65
เด็กชายปัณณวิชญ์  อึ้งจุติวงศ์
ม.2
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
66
นางสาวปิยเพชร  ขำแป้น
ม.3
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
67
เด็กชายปุญพัฒน์  จิตต์อารี
ม.1
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
68
เด็กหญิงปุณณภา  ฤทธิ์บุญ
ม.2
โรงเรียนหนองฉางวิทยา
คณิต ม.ต้น
69
เด็กชายปุณณวิช์ศ  ทรัพย์เกิดผล
ม.2
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
70
เด็กหญิงปุณิกา  แย้มสังข์
ม.2
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
71
นางสาวพรภนา  ทสะภาค
ม.3
โรงเรียนหนองฉางวิทยา
คณิต ม.ต้น
72
เด็กชายพลชณภัทร  ตระกูลมีทรัพย์
ม.3
โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
73
เด็กหญิงพัดชา  เดิมภาระ
ม.1
โรงเรียนหนองฉางวิทยา
คณิต ม.ต้น
74
เด็กชายพัทธดนย์  สิงห์เวียง
ม.1
โรงเรียนหนองฉางวิทยา
คณิต ม.ต้น
75
เด็กหญิงพิจักขณา  โพธิ์หลำ
ม.2
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
76
เด็กหญิงพิชญาภา  ฤกษ์ดี
ม.2
โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
77
เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  กสิกรณ์
ม.3
โรงเรียนหนองฉางวิทยา
คณิต ม.ต้น
78
นางสาวพิมพ์ลักษณ์  เพียรกสิกิจ
ม.3
โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
79
เด็กหญิงพิสินี  ประพิณธัญโกศล
ม.1
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
80
นายพีรพัฒน์  พันธ์เขียน
ม.3
โรงเรียนหนองฉางวิทยา
คณิต ม.ต้น
81
เด็กชายพีรัลวิชญ์  เสาวมาลย์
ม.1
โรงเรียนหนองฉางวิทยา
คณิต ม.ต้น
82
เด็กชายพุทธิชาติ  เชื้อเมืองพาน
ม.2
โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
83
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  คงเวียง
ม.2
โรงเรียนหนองฉางวิทยา
คณิต ม.ต้น
84
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  หาญสาริกิจ
ม.1
โรงเรียนหนองฉางวิทยา
คณิต ม.ต้น
85
เด็กหญิงเพ็ญพิชญา  พันธุ์ดี
ม.2
โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
86
เด็กหญิงภัคนันท์  เขียวจำกัด
ม.2
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
87
เด็กชายภูธณัฐ  กรพิทักษ์
ม.1
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
88
นายภูมิรพีฐธ์  ดีเต่า
ม.3
โรงเรียนหนองฉางวิทยา
คณิต ม.ต้น
89
เด็กชายภูรินทร์  ลี้พิทักษ์พงศ์
ม.2
โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
90
นายภูรีณัฎ  จุ่นน้อย
ม.3
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
91
เด็กหญิงมนัสนันท์  คงยุทธ
ม.1
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
92
นางสาวรสสุคนธ์  โสภณอดิศักดิ์
ม.3
โรงเรียนหนองฉางวิทยา
คณิต ม.ต้น
93
เด็กหญิงรัชกร  โตเกิด
ม.2
โรงเรียนวังข่อยพิทยา
คณิต ม.ต้น
94
เด็กหญิงรุ่งฤดี  โมราสุข
ม.1
โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
95
นางสาวรุจีรา  เพ็ญเขตรวิทย์
ม.3
โรงเรียนหนองฉางวิทยา
คณิต ม.ต้น
96
เด็กหญิงเรณุกา  นุ่นประสิทธิ์
ม.3
โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
นครสวรรค์

ณ อาคาร 7 ชั้น 2 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
97
เด็กชายวรนน  จุธากรณ์
ม.2
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
98
เด็กหญิงวราพร  ยมกลิ่น
ม.2
โรงเรียนวังข่อยพิทยา
คณิต ม.ต้น
99
นางสาววริยา  สุดตามัย
ม.3
โรงเรียนหนองฉางวิทยา
คณิต ม.ต้น
100
เด็กชายวสิษฐ์พล  เพียรกสิกิจ
ม.1
โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
101
เด็กหญิงวิรัลพัชร  คุ้มปรีดี
ม.2
โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
102
เด็กชายวีรเดช  ภักดี
ม.3
โรงเรียนหนองฉางวิทยา
คณิต ม.ต้น
103
เด็กชายวีรภัทร  พงศ์พณิชบวร
ม.1
โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
104
เด็กชายศิรวิทย์  บังเพลิง
ม.1
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
105
เด็กชายศุภกฤต  ตัณฑพาทย์
ม.2
โรงเรียนหนองฉางวิทยา
คณิต ม.ต้น
106
เด็กหญิงศุภจิต  หมกทอง
ม.1
โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
107
เด็กชายศุภณัฐ  สิงหราช
ม.3
โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
108
นายศุภวิชญ์  กางกร
ม.3
โรงเรียนหนองฉางวิทยา
คณิต ม.ต้น
109
เด็กชายสรรเพชร  คคนัมพรปวิเวก
ม.1
โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
110
เด็กหญิงสาริศา  นาคเกษม
ม.1
โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
111
นายสิรณัฎฐ์  สิงหทัศน์
ม.3
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
112
นายสิรภพ  โชติช่วง
ม.3
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
113
เด็กหญิงสิริกาญจ์  พนิชการ
ม.1
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
114
เด็กหญิงสิรีธร  พรมโคตร
ม.3
โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
115
เด็กหญิงสุพัชรพร  มั่นศักดิ์
ม.2
โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
116
นางสาวสุพิชญาภัค  พรจรัสสกุลวัฒน
ม.3
โรงเรียนหนองฉางวิทยา
คณิต ม.ต้น
117
นางสาวสุภัชชา  ตั้งสกุลวัฒนชัย
ม.3
โรงเรียนหนองฉางวิทยา
คณิต ม.ต้น
118
เด็กหญิงสุริษฎา  มุทิตา
ม.2
โรงเรียนหนองฉางวิทยา
คณิต ม.ต้น
119
เด็กหญิงหฤทกานต์  พนมสัย
ม.3
โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
120
เด็กหญิงอธิชา  ชาติสวัสดิ์
ม.3
โรงเรียนหนองฉางวิทยา
คณิต ม.ต้น
121
เด็กหญิงอนันตญา  พบสุวรรณ
ม.1
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
122
เด็กหญิงอรภชา  จิตสุทธิภากร
ม.2
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
123
เด็กหญิงอรวรรณ  มาปัด
ม.1
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
124
เด็กหญิงอักษราภัค  ทองไทย
ม.2
โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
125
เด็กหญิงอัญชลี  มาปัด
ม.1
โรงเรียนนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
126
เด็กชายอัมรินทร์  บุตรสิงห์
ม.1
โรงเรียนหนองฉางวิทยา
คณิต ม.ต้น
127
เด็กหญิงอาริตา  โกวิน
ม.1
โรงเรียนหนองฉางวิทยา
คณิต ม.ต้น