ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เพชรบูรณ์

ณ อาคาร 3 ห้อง 311 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
นางสาวกชกร  ทองหล่อ
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
2
เด็กหญิงกชกร  ศรีเมือง
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
3
เด็กหญิงกชพร  จั่นเทศ
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
4
เด็กหญิงกชพรรณ  ภู่สีม่วง
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
5
เด็กชายกณวรรธน์  ทองยิ่ง
ม.2
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
6
เด็กหญิงกนกกาญจน์  กระชั้น
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
7
นางสาวกนกทอง  กินูน
ม.3
โรงเรียนหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
8
เด็กหญิงกนกพร  ปัญญา
ม.1
โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
9
เด็กหญิงกนกภรณ์  จันทร์เกิน
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
10
นางสาวกนกวรรณ  กับปลี
ม.3
โรงเรียนหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
11
เด็กหญิงกนกวรรณ  เมืองใจมา
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
12
เด็กหญิงกนกอร  เอี่ยมอ่อน
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
13
เด็กหญิงกมรวรรณ  ชัยชนะ
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
14
นางสาวกมลชนก  โกละกะ
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
15
นางสาวกมลชนก  ตาคำชัย
ม.3
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
16
นายกมลภพ  ศรีแก้ว
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
17
เด็กหญิงกมลรส  ทองรินทร์
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
18
นางสาวกมลลักษณ์  ทับฤทธิ์
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
19
เด็กหญิงกมลลักษณ์  มั่งมี
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
20
เด็กหญิงกมลลักษณ์  สุวรรณพจน์
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
21
นางสาวกมลวรรณ  บุญเรือง
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
22
นางสาวกรกมล  วิชิตนาค
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
23
นางสาวกรกมล  สุดทองมั่น
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
24
นางสาวกรชกร  ปรางค์วัฒนานนท์
ม.3
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
25
นายกรภัทร์  แก้วอินทร์
ม.3
โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เพชรบูรณ์

ณ อาคาร 3 ห้อง 312 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
26
นายกรภัทร์  จันทร์แจ้ง
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
27
เด็กหญิงกรมน  โสภักดี
ม.1
โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
28
นางสาวกรรณิกา  ทองเปลี่ยน
ม.3
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
29
นายกรวิชญ์  กมลเสถียร
ม.3
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
30
เด็กหญิงกรองขวัญ  บำรุงอ่วม
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
31
เด็กชายกฤตพร  ทองประสม
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
32
เด็กชายกฤตภัค  นริศราวุธ
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
33
เด็กชายกฤตรากาล  จันทร์บำรุง
ม.1
โรงเรียนหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
34
เด็กหญิงกฤติกา  สังข์เมือง
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
35
เด็กหญิงกฤติญา  ยังคลัง
ม.3
โรงเรียนหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
36
นายกฤติพงษ์  พึ่งศรี
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
37
เด็กหญิงกฤติมา  หอมหวล
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
38
เด็กหญิงกฤติยาณี  เฉวียงวาศ
ม.2
โรงเรียนหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
39
นางสาวกฤติยาพร  ไหมสกุล
ม.3
โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
40
เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  จันทร์เที่ยง
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
41
เด็กหญิงกฤษฎิ์ชญาภรณ์  กาวี
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
42
นายกฤษณพล  ศรีสวรรค์
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
43
เด็กชายกฤษตกร  สุวรรณรัตน์
ม.2
โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
44
เด็กหญิงกวินธิดา  ด้วงมาก
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
45
เด็กหญิงกวินธิดา  โปยขุนทด
ม.3
โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
46
นางสาวกวินธิดา  สุขโฉม
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
47
นางสาวกวิสรา  โสมาศรี
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
48
เด็กหญิงกษิดี  ถนัดพงษ์
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
49
เด็กชายกอปฬบุญ  จารุรัตน์จามร
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
50
เด็กหญิงกัญจนพร  ทองติด
ม.2
โรงเรียนหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เพชรบูรณ์

ณ อาคาร 3 ห้อง 313 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
51
เด็กหญิงกัญญ์กุลณัช  สิงห์อำพล
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
52
เด็กหญิงกัญญ์ณัชชา  เข็มด้วง
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
53
นางสาวกัญญาณัฐ  อุมะวรรณ
ม.3
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
54
เด็กหญิงกัญญาณัฐ์  จันทร์ดี
ม.1
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
55
เด็กหญิงกัญญาพัชร  เสาวโมกข์
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
56
เด็กหญิงกัญญาภัค  งามสง่า
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
57
นางสาวกัญญาภัค  จิตเกษม
ม.3
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
58
เด็กหญิงกัญญาภัค  จิตรสำราญ
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
59
เด็กหญิงกัญญาภัทร  พงษ์พานิช
ม.2
โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์
คณิต ม.ต้น
60
เด็กหญิงกัญญาภัทร  สุพรม
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
61
เด็กหญิงกัญญาวีฐ์  ปรางศรี
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
62
เด็กหญิงกัญญาวีร์  ขวัญมิ่ง
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
63
เด็กหญิงกันต์ณิชชาณัฏฐ์  จำปาเงิน
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
64
นายกันตพงษ์  กันหามิ่ง
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
65
เด็กชายกันตพัฒน์  ทัศนศิริ
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
66
เด็กชายกันตพัฒน์  สังข์สุวรรณ
ม.3
โรงเรียนหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
67
เด็กหญิงกันตภัทร  ราชวงค์
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
68
เด็กชายกันตวิชญ์  รัตน์วรุณรัตน์
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
69
นางสาวกันติชา  สังสนา
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
70
เด็กหญิงกัลยกร  จับเทียน
ม.1
โรงเรียนหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
71
นางสาวกัลยรักษ์  ตรีนันทรัตน์
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
72
นางสาวกัลยรัตน์  ไชยสุ้ย
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
73
เด็กหญิงกัลยาณี  คลังชำนาญ
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
74
เด็กหญิงกัลยาณี  พรหมมาก
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
75
นางสาวกาญจนา  ช้างอินทร์
ม.3
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เพชรบูรณ์

ณ อาคาร 3 ห้อง 314 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
76
เด็กหญิงกาญจนา  พูลส้ม
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
77
เด็กหญิงกาญจนา  ยาแสง
ม.3
โรงเรียนหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
78
เด็กหญิงกานต์จิรา  มุ่งพานิช
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
79
เด็กหญิงกานต์ทิตา  หางาม
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
80
เด็กหญิงกานต์ธิดา  พรมมาก
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
81
เด็กหญิงกานต์สิริ  หรรษนันท์
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
82
เด็กชายการิน  พิพัฒนพงศ์โสภณ
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
83
เด็กหญิงกิตติ์พิมล  ทุมมา
ม.2
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
84
เด็กชายกิตติภณ  พรมสกุล
ม.3
โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
85
เด็กชายกิตติภพ  สุวรรณกูฏ
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
86
เด็กชายกิตติภูมิ  นูสาสุวรรณ์
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
87
นางสาวกิตติวรรณ  สุวัตถี
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
88
เด็กชายกิตติศักดิ์  บุญประเสริฐ
ม.3
โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
89
เด็กหญิงกีรติ  เปรพิพัฒน์
ม.3
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
90
เด็กหญิงกุญญานุช  ผิวสอาด
ม.1
โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
91
นางสาวกุลณภัทร  ไกรสิทธิรัตน์
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
92
เด็กหญิงกุลปรียา  สนเทียนวัด
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
93
เด็กหญิงกุลภัสสร์  คำมีโต
ม.2
โรงเรียนหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
94
เด็กหญิงกุลภัสสร์  พรหมบุญ
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
95
เด็กชายเกริกชัย  ภาษิต
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
96
นางสาวเกวลิน  สอนจันทร์
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
97
นางสาวขนิษฐา  มิ่งขวัญตา
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
98
เด็กหญิงขวัญข้าว  ขวัญเขมสรณ์
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
99
เด็กหญิงขวัญจิรา  ชวัญมิ่ง
ม.1
โรงเรียนหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
100
เด็กหญิงขวัญจิรา  แท่งทอง
ม.3
โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เพชรบูรณ์

ณ อาคาร 3 ห้อง 315 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
101
เด็กชายเขตต์ตะวัน  ปานจันทร์
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
102
เด็กชายเขมชาติ  สงสัย
ม.3
โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
103
เด็กหญิงเขมมิกา  ดีสุวรรณ
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
104
เด็กหญิงเขมรัฐ  วงศ์กตเวทิน
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
105
เด็กหญิงเขมลิตา  ลาภไธสง
ม.1
โรงเรียนหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
106
เด็กหญิงฃุติสรา  ศุภสาร
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
107
นายคณนันท์  วงศ์ปัญญา
ม.3
โรงเรียนหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
108
นางสาวคณัสนันท์  โปรยเงิน
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
109
นายคณาธิป  แก้วเบียง
ม.3
โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
110
เด็กชายคณาธิป  ปุณยานันต์
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
111
นายคณาภัค  โสมา
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
112
เด็กหญิงคณิตา  ชัยโสดา
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
113
เด็กชายคณิศร  กงแซ
ม.1
โรงเรียนหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
114
เด็กชายคณิสสร  เส็งตากแดด
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
115
เด็กหญิงคมชนก  ชัยรัตนศักดิ์
ม.3
โรงเรียนหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
116
เด็กหญิงคัคนพรรณ  กีรติวงศา
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
117
เด็กหญิงคัคนวรรณ  กีรติวงศา
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
118
เด็กชายคัมภีรพรรณ  ดีรักษา
ม.2
โรงเรียนหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
119
นายคินณพัฒน์  วัฒนาสาภู
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
120
นางสาวคุณัญญา  คำอินทร์
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
121
เด็กหญิงคุณัญญา  โปรยเงิน
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
122
เด็กหญิงจงกล  เอี่ยมศรี
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
123
นางสาวจรรยา  หล่อโยธา
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
124
นางสาวจิณณ์ดารัตน์  มาลา
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
125
นางสาวจิดาภา  ขันทอง
ม.3
โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เพชรบูรณ์

ณ อาคาร 3 ห้อง 316 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
126
เด็กหญิงจิดาภา  นันตา
ม.2
โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
127
เด็กหญิงจิดาภา  มาลี
ม.3
โรงเรียนหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
128
เด็กหญิงจิดาภา  ยังคงวิรัชพร
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
129
เด็กหญิงจิตตราพร  ขุนแก้วแดง
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
130
เด็กหญิงจิตติภัทรา  ตาลสุข
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
131
เด็กหญิงจิตภินันท์  รัชตะสิทธิพงศ์
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
132
เด็กชายจิรกิตติ์  พลทอง
ม.3
โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
133
นายจิรณัฐ  มุ่งพานิช
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
134
เด็กชายจิรภัทร  ใบภักดี
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
135
เด็กชายจิรภัทร  รัตนกรกุล
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
136
เด็กหญิงจิรภิญญา  วงษ์คำ
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
137
นางสาวจิรภิญญา  อบเชย
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
138
นายจิรวัฒน์  เขียวประดิษฐ์
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
139
นางสาวจิรัชญา  แก้วมูล
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
140
เด็กหญิงจิรัชญา  คงสวัสดิ์
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
141
เด็กหญิงจิรัชญา  เพชรคง
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
142
เด็กหญิงจิรัชยา  กิ่งพยอม
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
143
เด็กชายจิรัฐฎ์  สมพล
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
144
เด็กหญิงจิราพัชร  ทะนะบัตร
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
145
เด็กหญิงจิราวรรณ  ทุมไพร
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
146
เด็กหญิงจีรภา  เมืองโสม
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
147
นายจีระศักดิ์  ทาสุวรรณ
ม.3
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
148
นางสาวจุฑามณี  นาคเพชร
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
149
นางสาวจุฑามาศ  แพรระบำ
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
150
เด็กหญิงจุฑามาส  บุญกาญจน์
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เพชรบูรณ์

ณ อาคาร 3 ห้อง 321 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
151
เด็กหญิงจุฑารักษ์  คงจริง
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
152
เด็กชายเจตณัฐ  พัฒนากูล
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
153
เด็กชายเจตต์สุวรรณ์  เปรมศิริปภา
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
154
เด็กชายเจตนิพัทธ์  เสลานอก
ม.2
โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
155
เด็กหญิงเจตนิพิฐ  ลี่
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
156
เด็กหญิงเจนกนก  วัฒนศัพท์
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
157
เด็กชายเจษฎา  งาคชสาร
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
158
เด็กหญิงฉัตรกมล  หอมม่วง
ม.2
โรงเรียนหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
159
เด็กชายฉัตรมงคล  สิงห์โสภา
ม.1
โรงเรียนหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
160
เด็กชายเฉลิมพร  แก้วพาดี
ม.2
โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
161
เด็กชายเฉลิมราชย์  เอี่ยมคุ้ย
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
162
เด็กหญิงชญาณิช  สิทธิ
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
163
เด็กหญิงชญาดา  บัวทุ่ม
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
164
เด็กหญิงชญาดา  ปานันท์
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
165
เด็กหญิงชญาดา  พรชัยนิล
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
166
เด็กหญิงชญานันทน์  บัตรบุตร
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
167
เด็กหญิงชญาภา  หม่องศิริ
ม.1
โรงเรียนหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
168
เด็กหญิงชฎาพร  เกตุดี
ม.2
โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
169
เด็กหญิงชฎาภัทร  กิจพินิจ
ม.1
โรงเรียนหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
170
เด็กชายชนสรณ์  ศุภดล
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
171
เด็กหญิงชนัญญา  ชัยวิชิต
ม.2
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
172
เด็กหญิงชนัญญา  ภักดี
ม.3
โรงเรียนหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
173
นางสาวชนัดดา  ศรีอรุโนทัย
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
174
เด็กหญิงชนันธร  บรมสุข
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
175
นางสาวชนาพร  วรรณษา
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เพชรบูรณ์

ณ อาคาร 3 ห้อง 322 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กหญิงชนาภา  กระต่ายทอง
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
177
เด็กหญิงชนาภา  บุญมาตุ้ม
ม.2
โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
178
เด็กชายชนายุส  รบชนะ
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
179
เด็กหญิงชนิดาภา  แก้วเสนา
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
180
เด็กหญิงชนิตา  ชินหงษ์
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
181
เด็กหญิงชนิตา  เสวิสิทธิ์
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
182
เด็กหญิงชนิศา  กลั่นเรือง
ม.2
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
183
เด็กหญิงชโนทัย  แดงดี
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
184
เด็กหญิงชมพูนุช  กลิ่นกุหลาบ
ม.1
โรงเรียนหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
185
เด็กหญิงชมพูนุช  ชุ่มประมล
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
186
เด็กหญิงชมพูนุช  บู่ทอง
ม.1
โรงเรียนหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
187
นางสาวชยณัฐ  ตันปัน
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
188
นายชยพล  กัญยะมาสา
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
189
เด็กชายชยพล  หาญยูรพงศ์
ม.2
โรงเรียนหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
190
เด็กชายชยพัทธ์  กาฬะสิน
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
191
เด็กชายชยางกูร  แฝกหอม
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
192
นายชยานนท์  วันเย็น
ม.3
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
193
เด็กหญิงชลชิชา  จันทร์มานะเจริญ
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
194
เด็กหญิงชลดา  ระภักดี
ม.2
โรงเรียนหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
195
เด็กชายชลธร  ชัยรัตน์
ม.1
โรงเรียนหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
196
เด็กหญิงชลธิชา  วาพิไล
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
197
นางสาวชลธิชา  สิงหา
ม.3
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
198
นางสาวชลลดา  เปรมไทยสงค์
ม.3
โรงเรียนหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
199
เด็กชายชวกร  สิงห์โสภา
ม.3
โรงเรียนหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
200
เด็กชายชวนากร  แก้วคง
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เพชรบูรณ์

ณ อาคาร 3 ห้อง 323 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
201
เด็กชายชวิน  ปิยะพันธ์
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
202
นายชวิศ  จันทพิมพะ
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
203
เด็กหญิงชวิศา  ชัยเลิศ
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
204
เด็กหญิงชวิศา  พรวนคำ
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
205
นางสาวช่อทิพย์  ปวงเหมือง
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
206
เด็กหญิงชัชฎาภา  กองสิงห์
ม.1
โรงเรียนหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
207
นายชัชนันท์  กลางธานินทร์
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
208
เด็กชายชัชนันท์  ชุมทอง
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
209
เด็กชายชัชฤทธิ์  หล่อยิ่งยงไพศาล
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
210
เด็กชายชัชวาลย์  นวลฉ่ำ
ม.2
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
211
เด็กหญิงชัญญานุช  ทวยไธสง
ม.2
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
212
เด็กชายชัยพฤกษ์  แบะเพชร
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
213
เด็กชายชัยวัฒน์  บุญยะใบ
ม.3
โรงเรียนหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
214
เด็กชายชัยวัฒน์  ม่วงอ่ำ
ม.2
โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
215
เด็กชายชาญชล  คงจำนงค์
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
216
เด็กหญิงชามาวีร์  วันชัย
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
217
เด็กหญิงชาลิสา  เพชรเมืองทอง
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
218
เด็กหญิงชาลิสา  เมืองเกษม
ม.2
โรงเรียนหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
219
นางสาวชาลิสา  อุ่นสวัสดิพงษ์
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
220
เด็กชายชินกฤต  เพชรรัตน์
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
221
เด็กชายชิษณุพงศ์  คุณประเสริฐ
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
222
เด็กหญิงชื่นนภา  พรมสุข
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
223
เด็กหญิงชุติกาญจน์  กมลรัตน์
ม.2
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
224
นางสาวชุติกาญจน์  ทองประดับ
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
225
เด็กหญิงชุติกาญจน์  ทองเย้า
ม.1
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เพชรบูรณ์

ณ อาคาร 3 ห้อง 324 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
226
นางสาวชุติกาญจน์  ศรีหสุทธิ์
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
227
เด็กหญิงชุติกาญจน์  อุตกันภัย
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
228
นางสาวชุติมน  กอเจริญรัตน์
ม.3
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
229
เด็กหญิงชุติมันต์  หนูกลัด
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
230
เด็กชายชูเกียรติ  แสงทอง
ม.3
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
231
เด็กชายโชคไชย  กงเดิน
ม.1
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
232
นางสาวโชติกา  ขจรเพชร
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
233
เด็กชายไชยวัฒน์  อินตะคำ
ม.1
โรงเรียนหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
234
เด็กหญิงญาณภัทร  เตวะสุ
ม.2
โรงเรียนหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
235
เด็กชายญาณภัทร์  โสประดิษฐ์
ม.3
โรงเรียนหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
236
นางสาวญาณภา  ต่ายขาว
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
237
เด็กหญิงญาณาภรณ์  ปานหมอก
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
238
เด็กหญิงญาณิณดา  เจริญผล
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
239
เด็กหญิงญาณิศา  บุญชื่น
ม.1
โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
240
เด็กหญิงญาณิศา  เพชรดี
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
241
เด็กหญิงญาณิศา  อาจเอก
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
242
นางสาวญาดา  คุ้มสุวรรณ์
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
243
เด็กหญิงญาดา  ฤกษ์เสน
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
244
เด็กหญิงญาดา  วงค์ทองดี
ม.3
โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
245
เด็กชายญาธิป  นิยมไทย
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
246
เด็กหญิงญานิศา  แก้วประกิจ
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
247
เด็กหญิงฐิตาภา  รังษีสกรณ์
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
248
เด็กหญิงฐิติชญา  นูตา
ม.2
โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
249
เด็กหญิงฐิตินันท์  อมรรัตนวาที
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
250
นางสาวฐิติรัตน์  จงพิบูลย์
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เพชรบูรณ์

ณ อาคาร 3 ห้อง 325 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
251
นางสาวฑิฆัมพร  สุพัฒ
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
252
เด็กชายณฐกร  ไชยศิลา
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
253
เด็กชายณฐกร  ทองแทน
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
254
เด็กหญิงณฐนน  จันทร์อินทร์
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
255
เด็กหญิงณฐพรกมล  ศรีจำรูญ
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
256
เด็กหญิงณพิชญา  ช่วยบำรุง
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
257
เด็กหญิงณภัทร  ปิ่นเมือง
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
258
เด็กชายณภัทร  เย็นสถิตย์
ม.1
โรงเรียนหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
259
เด็กชายณภัทร  รัศมี
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
260
เด็กชายณภัทร  เรืองศิลป์
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
261
เด็กชายณภัทรพงศ์  ด้วงเหม็น
ม.2
โรงเรียนหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
262
เด็กหญิงณภัธญา  เกียรติพิริยะ
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
263
เด็กหญิงณภัสสรณ์  วงษ์นิคม
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
264
เด็กชายณรงค์ศักดิ์  พูลทวี
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
265
เด็กชายณรงค์ศักดิ์  เสียงเพราะ
ม.2
โรงเรียนหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
266
เด็กหญิงณัชชา  รุณทอง
ม.2
โรงเรียนหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
267
เด็กหญิงณัชชา  สุขอยู่
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
268
เด็กหญิงณัชชา  อยู่สุข
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
269
เด็กหญิงณัชนันท์  ชัยสุบิน
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
270
เด็กชายณัฎฐกรณ์  โก่นกลาง
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
271
เด็กชายณัฎฐกิตต์  วรก้องกิจไพศาล
ม.1
โรงเรียนหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
272
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เกตุพิน
ม.1
โรงเรียนหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
273
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ขวัญพร้อม
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
274
เด็กหญิงณัฏฐวรรณ  อินทรสุข
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
275
นางสาวณัฏฐิกุล  รุ่งสว่าง
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เพชรบูรณ์

ณ อาคาร 3 ห้อง 326 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
276
เด็กหญิงณัฏฐิดา  นาคสำราญ
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
277
เด็กหญิงณัฐกมล  เถียรอ่ำ
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
278
เด็กหญิงณัฐกมล  ทองเสม
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
279
นางสาวณัฐกมล  สร้อยภู่ระย้า
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
280
เด็กชายณัฐกรณ์  พันจันดี
ม.1
โรงเรียนหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
281
เด็กหญิงณัฐกานต์  คู่หลวง
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
282
เด็กชายณัฐกิตติ์  สิงห์หลักเมือง
ม.2
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
283
เด็กหญิงณัฐชญา  บางเขียว
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
284
เด็กหญิงณัฐชานันท์  อัศวะธรรมวุธ
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
285
เด็กหญิงณัฐญา  ด้วงศาลเจ้า
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
286
เด็กหญิงณัฐฐวดี  คงจีน
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
287
เด็กหญิงณัฐฐากร  กำมา
ม.2
โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
288
เด็กหญิงณัฐฐานิต  หย่ำวิลัย
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
289
เด็กหญิงณัฐฐาพร  แก้วทองคำ
ม.1
โรงเรียนหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
290
เด็กชายณัฐณชนนท์  ชิดไพฑูรย์
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
291
เด็กหญิงณัฐณิชา  คำขะ
ม.2
โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
292
เด็กหญิงณัฐณิชา  นิ่มน้อย
ม.2
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
293
เด็กหญิงณัฐณิชา  มหาสมุทร
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
294
เด็กหญิงณัฐณิชา  วงศ์ช้าง
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
295
เด็กหญิงณัฐณิชา  สุขตระกูล
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
296
เด็กชายณัฐดนัย  คณะแพง
ม.2
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
297
นางสาวณัฐตญาภรณ์  คุ้มดี
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
298
เด็กหญิงณัฐตะวัน  คำบุ่ง
ม.1
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
299
เด็กหญิงณัฐธยาน์  ทองริ้ว
ม.2
โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
300
เด็กหญิงณัฐธยาน์  อธิปัญญา
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เพชรบูรณ์

ณ อาคาร 3 ห้อง 331 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
301
เด็กชายณัฐธร  อินทร์จันทร์
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
302
เด็กหญิงณัฐธิดา  ทรงสิทธิเดช
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
303
นางสาวณัฐธิดา  สิงห์บุญ
ม.2
โรงเรียนหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
304
เด็กหญิงณัฐธิดาพร  ทรายฮวด
ม.3
โรงเรียนหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
305
เด็กหญิงณัฐธีรา  บุบผาที
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
306
เด็กหญิงณัฐนันท์  ซื่อสัตย์
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
307
เด็กหญิงณัฐนันท์  ศรีบุญชู
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
308
นางสาวณัฐนิชา  ขอตาม
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
309
เด็กหญิงณัฐพรรณพร  ธรนันท์กุลวุฒิ
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
310
เด็กหญิงณัฐพัชร์  บุดดา
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
311
เด็กชายณัฐพัชร์  เบ้าตุ้ม
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
312
เด็กชายณัฐภัทร  พรหมราช
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
313
เด็กชายณัฐภัทร์  จิตรยั่งยืน
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
314
เด็กหญิงณัฐยมล  อ่องยิ่ง
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
315
เด็กหญิงณัฐวดี  จันทร์แซ
ม.2
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
316
เด็กหญิงณัฐวรรณ  ยศม้าว
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
317
เด็กหญิงณัฐวรา  ลอยเทศ
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
318
เด็กชายณัฐวัฒน์  นาคะ
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
319
เด็กชายณัฐวุฒิ  มูลนาค
ม.1
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
320
เด็กชายณัฐวุฒิ  สังแย้ม
ม.1
โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
321
นายณัฐศรุต  จันทร์ดี
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
322
เด็กชายณัฐสิทธิ์  วันเมือง
ม.2
โรงเรียนหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
323
นางสาวณัฐสุดา  สินประเสริฐ
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
324
นางสาวณัฐสุภา  จันทะคุณ
ม.3
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
325
เด็กหญิงณิชากร  ไกรสิงห์
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เพชรบูรณ์

ณ อาคาร 3 ห้อง 332 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
326
เด็กหญิงณิชากานต์  สุริย์
ม.2
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
327
เด็กหญิงณิชานันท์  เงินอินต๊ะ
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
328
เด็กหญิงณิชาพร  แก้วจันทร์
ม.2
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
329
เด็กหญิงณิชาภัทร  กับปลี
ม.2
โรงเรียนหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
330
เด็กหญิงณิชาภา  วงษ์ช้าง
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
331
เด็กหญิงณิชารีย์  อุทัยไพศาลวงศ์
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
332
เด็กหญิงณิรัญญา  วรรณพรึก
ม.3
โรงเรียนหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
333
เด็กหญิงณิศราพรรณ  ภู่ขาว
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
334
เด็กชายดนุสิทธิ์  โหรสกุล
ม.1
โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
335
เด็กหญิงดลนพา  กุนมล
ม.1
โรงเรียนหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
336
เด็กหญิงดวงกมล  คำภักดี
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
337
เด็กหญิงดาวพระศุกร์  งามหนัก
ม.3
โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
338
เด็กชายตนุภัทร  ดิฐภักดีบวร
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
339
นางสาวตวงพร  สุนันทวิทย์
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
340
เด็กชายตะติยะ  ตรีพยัคฆ์
ม.2
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
341
เด็กหญิงตะวันนา  ลีศรี
ม.1
โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
342
เด็กหญิงเตชิตา  เเช่มช้อย
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
343
เด็กชายเตชินท์  จรัสธนวรพัฒน์
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
344
เด็กชายทวีโชค  แก้วสงค์
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
345
เด็กชายทวีทรัพย์  ศิริวงพาชัย
ม.2
โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
346
เด็กชายทักษ์ธนพนธ์  ศรีเบญญภากูล
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
347
เด็กหญิงทัศดาว  จักรพรรดิ์แก้ว
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
348
เด็กหญิงทิชากร  วัชระเศรณี
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
349
นายทินกร  แก้วกอนเมือง
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
350
นายทินภัทร  กันภัย
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เพชรบูรณ์

ณ อาคาร 3 ห้อง 333 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
351
เด็กชายทินภัทร  จำปาทอง
ม.1
โรงเรียนหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
352
เด็กหญิงทิพยฉัตร  จิตตสุวรรณ
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
353
เด็กหญิงทิพย์ธัญญา  วงค์พุทธา
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
354
เด็กหญิงทิพย์พิรยา  วิเศษหวาน
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
355
เด็กหญิงทิพย์รดา  จันทร์สิทธิ์
ม.2
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
356
เด็กหญิงทิพยาภรณ์  ทองบ่อ
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
357
เด็กชายธนกฤต  เขียวงาม
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
358
เด็กชายธนกฤต  ทองประดิษฐ
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
359
เด็กชายธนกฤต  วรสารศิริ
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
360
เด็กชายธนกฤต  อาสาพล
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
361
นายธนโชติ  ศิริชัยสุทธิกร
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
362
เด็กชายธนดล  อินกอง
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
363
เด็กชายธนทร  รุ่งเรืองศรี
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
364
เด็กชายธนทัต  เครือแก้ว
ม.2
โรงเรียนหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
365
เด็กหญิงธนพร  พรหมประเสริฐ
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
366
เด็กชายธนพัต  ลิลเยียดอห์ล
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
367
เด็กชายธนพิพัฒน์  ไพจิตรานนท์
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
368
เด็กหญิงธนภรณ์  จันเกิน
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
369
นางสาวธนภรณ์  แจ่มคง
ม.3
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
370
เด็กหญิงธนภรณ์  มาจาก
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
371
เด็กชายธนภัทร  โถปาน
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
372
เด็กชายธนภัทร  สิทธิ
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
373
นายธนภัทร  อ่อนหวาน
ม.3
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
374
เด็กชายธนภูมิ  ด้วงมาก
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
375
เด็กหญิงธนวรรณ  โง้วประดิษฐ
ม.3
โรงเรียนหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เพชรบูรณ์

ณ อาคาร 3 ห้อง 334 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
376
นางสาวธนวรรณ  น้อยมี
ม.3
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
377
เด็กชายธนวัฒน์  จันสี
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
378
เด็กชายธนวัฒน์  ใจรักษ์
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
379
เด็กชายธนวัฒน์  ทองนาค
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
380
นายธนวัฒน์  ศรีไพร
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
381
นายธนวิชญ์  ศรีเพชร
ม.3
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
382
เด็กชายธนสิน  ภาคพรหม
ม.2
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
383
เด็กหญิงธนัชชพร  เครือหงษ์
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
384
เด็กหญิงธนัชชา  อินทิจักร์
ม.3
โรงเรียนหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
385
นางสาวธนัชญา  คำดี
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
386
เด็กหญิงธนัชญา  ออมสิน
ม.2
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
387
เด็กชายธนัชพงศ์  ผู้มีคุณ
ม.3
โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
388
เด็กหญิงธนัชพร  จิตจำนงค์
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
389
เด็กหญิงธนัชพร  สุดเขต
ม.1
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
390
นางสาวธนัญญาณ์  วงษ์บัณฑิตย์
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
391
เด็กชายธนัฐกรณ์  พลลาภ
ม.3
โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
392
นายธนัตถ์  เรืองฤทธิ์
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
393
เด็กชายธนัท  โพธิ์ทอง
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
394
เด็กชายธนากร  บุ้งจันทร์
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
395
เด็กหญิงธมลวรรณ  ยศปัญญา
ม.3
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
396
เด็กชายธรากร  วุฒิธรรม
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
397
เด็กหญิงธัญจิรา  เพียรักษา
ม.1
โรงเรียนหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
398
นางสาวธัญชนก  กมลภัทรกูล
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
399
เด็กหญิงธัญชนก  จูมปู
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
400
นางสาวธัญชนก  ทับทิมเศษ
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เพชรบูรณ์

ณ อาคาร 3 ห้อง 335 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
401
เด็กหญิงธัญชนก  ศรีสงคราม
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
402
เด็กหญิงธัญญลักษณ์  เจี๊ยบหยู
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
403
เด็กหญิงธัญญลักษณ์  เมืองเหนือ
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
404
นางสาวธัญญารัตน์  จันเขียน
ม.3
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
405
เด็กหญิงธัญญารัตน์  ทองสุข
ม.3
โรงเรียนหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
406
เด็กหญิงธัญญาเรศ  ฉ่ำตะคุ
ม.3
โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
407
เด็กชายธัญพิสิษฐ์  เจริญขำ
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
408
เด็กชายธัญพิสิษฐ์  นวลสาลี
ม.1
โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
409
เด็กหญิงธัญรดา  กลิ่นไม้
ม.1
โรงเรียนหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
410
เด็กหญิงธัญลักษณ์  มหามงคลนุสรณ์
ม.2
โรงเรียนหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
411
เด็กหญิงธัญวลัย  มีสัตย์
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
412
เด็กหญิงธันยพร  บุญมา
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
413
เด็กหญิงธันยพร  ละอองฐิติรัตน์
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
414
เด็กหญิงธันยรัตน์  จันทรวิเศษ
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
415
นางสาวธันยารัตน์  ด้วงมาก
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
416
เด็กหญิงธาราทิพย์  บรรจบ
ม.1
โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
417
นางสาวธาริณี  ธรรมสรณกุล
ม.3
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
418
เด็กหญิงธิดารัตน์  จำรี
ม.2
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
419
เด็กหญิงธิตยา  พลไทยสงค์
ม.3
โรงเรียนหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
420
เด็กหญิงธิติรัตน์  ชัชวาลกิจกุล
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
421
เด็กหญิงธีรดา  สุทธิวรากร
ม.3
โรงเรียนหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
422
เด็กชายธีรนันทน์  แสงขาน
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
423
เด็กชายธีรปรากานต์  ลาโคตร
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
424
เด็กชายธีรพงศ์  ศรีสุวรรณ์
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
425
นายธีรภัทร์  คิม กู๊ดแมน
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เพชรบูรณ์

ณ อาคาร 3 ห้อง 336 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
426
เด็กชายธีรภัทร์  ดวงตาปา
ม.1
โรงเรียนหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
427
เด็กชายธีรภัทร์  อยู่เสดียง
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
428
เด็กหญิงธีรวีร์  ดาราวงศ์
ม.2
โรงเรียนหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
429
เด็กชายธีรศักดิ์  วงค์พันคำ
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
430
เด็กหญิงธีรารัตน์  นิธิโรจน์ธัญการ
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
431
เด็กชายเธียรชัย  หุ่นสำราญ
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
432
เด็กหญิงแธมมาฬิน  คำมา
ม.1
โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
433
นางสาวนงนภัส  บุญพิมพ์
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
434
นางสาวนณัฐชา  เกตุกัน
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
435
นายนทีธาร  ขจรไพร
ม.3
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
436
เด็กชายนนทกร  ใจแสง
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
437
เด็กชายนนทกานต์  จินดา
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
438
เด็กชายนนท์นภัส  นนทะสัน
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
439
เด็กหญิงนนทพร  อนนท์
ม.1
โรงเรียนหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
440
นายนนท์  ทิพนนท์
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
441
นางสาวนนภัทร  จันแป้น
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
442
เด็กชายนพกร  เพ็งพุฒ
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
443
เด็กหญิงนพรัตน์  เจริญชื่น
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
444
เด็กหญิงนพลักษณ์  อ่างแก้ว
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
445
เด็กหญิงนภสร  ลีกีรติกุล
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
446
เด็กหญิงนภสร  ศิริฉาย
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
447
เด็กหญิงนภัทร  พิมาน
ม.2
โรงเรียนหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
448
เด็กหญิงนภัสกมล  คำสวนจิก
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
449
เด็กหญิงนภัสกมล  บุญสะอาด
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
450
เด็กชายนภัสกร  ช่วยเกื้อ
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เพชรบูรณ์

ณ อาคาร 6 ห้อง 601 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
451
เด็กหญิงนภัสกร  มาดี
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
452
เด็กหญิงนภัสนันท์  กาแก้ว
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
453
นางสาวนภัสนันท์  จันทร์พุทธา
ม.3
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
454
เด็กหญิงนภัสพร  สีหะวงค์
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
455
เด็กหญิงนภัสสร  คงทนแท้
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
456
นางสาวนภัสสร  ยิ่งสูง
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
457
เด็กหญิงนภาวดี  เสรีผล
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
458
เด็กชายนรวีร์  เรืองฮุย
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
459
เด็กหญิงนฤมล  ชัยสิทธิ์
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
460
เด็กหญิงนฤสรณ์  ประเสริฐพัฒนกิจ
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
461
เด็กหญิงนลินนิภา  แพงทอง
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
462
เด็กหญิงนวพรรษ  หล้าคอม
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
463
เด็กหญิงนวิภานันท์  คำภักดี
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
464
เด็กหญิงนัชชา  หล้าสุด
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
465
เด็กชายนัทวัชร  ชัยนอก
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
466
เด็กหญิงนันท์นภัส  ตรีทศบดี
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
467
เด็กหญิงนันทภัส  สงวนสิน
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
468
เด็กหญิงน้ำผึ้ง  หลักโคตร
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
469
นายน้ำพิพัฒน์  คงสิริ
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
470
เด็กหญิงน้ำเหนือ  นิลอำพร
ม.2
โรงเรียนหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
471
เด็กหญิงนิชาภา  สุพลพิชิต
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
472
เด็กหญิงนิฌาน์  ปัญญามี
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
473
เด็กชายนิติธร  ต้นเพชร
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
474
เด็กชายนิติธร  ธีรธรรมธาดา
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
475
เด็กชายนิติธร  รักษาชนม์
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เพชรบูรณ์

ณ อาคาร 6 ห้อง 602 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
476
นางสาวนิติรพี  จิตรณรงค์
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
477
เด็กชายนิธินันท์  อุ่นแก้ว
ม.2
โรงเรียนหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
478
เด็กหญิงนิรชา  ศรีศักดิ์ดา
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
479
เด็กหญิงนิรชา  สุริยาวงษ์
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
480
เด็กหญิงนิรมล  วิชัยคำ
ม.1
โรงเรียนหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
481
เด็กหญิงนิราภร  โฉมผา
ม.2
โรงเรียนหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
482
เด็กหญิงนิศากร  เหลียงประเสริฐ
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
483
เด็กหญิงนิศารัตน์  คณาวิวัฒน์
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
484
นางสาวนุชนภา  กันฟอง
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
485
เด็กชายเนติธร  คำชด
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
486
เด็กหญิงเนรัญชรา  ศรีจินดา
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
487
เด็กหญิงบวรลักษณ์  ปลาเงิน
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
488
เด็กชายบัญญวัต  ไชยเสน
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
489
เด็กหญิงบัญฬริกา  แก้วก๋อง
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
490
เด็กหญิงบัณฑิตา  แนบกลาง
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
491
เด็กหญิงบัณฑิตา  พลเยี่ยม
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
492
นางสาวบัณฑิตา  สินธุเดช
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
493
เด็กหญิงบัณพร  เสียงอ่อน
ม.2
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
494
เด็กหญิงบัวชมพู  คลังวิจิตร
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
495
เด็กหญิงบุญญาพร  ชัยประทุม
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
496
เด็กหญิงบุญธิตา  กาคำ
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
497
เด็กหญิงบุญพิทักษ์  บุญเกิด
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
498
เด็กหญิงบุญสิตา  นามบุญเรือง
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
499
เด็กหญิงบุณยวีร์  ศรีวังคำ
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
500
นางสาวบุณยาพร  ลำพึง
ม.3
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เพชรบูรณ์

ณ อาคาร 6 ห้อง 603 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
501
เด็กหญิงบุษบาบรรณ  ใยเพชร
ม.3
โรงเรียนหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
502
เด็กหญิงเบญจวรรณ  แก้วใหญ่
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
503
เด็กชายเบญญสิทธิ์  เทศวิบูลย์
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
504
เด็กหญิงเบญญาพร  แก้วเบี่ยง
ม.1
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
505
นางสาวเบญญาภา  จันทร์พุทธา
ม.3
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
506
นางสาวป.แก้วสกุล  บัวแก้ว
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
507
นางสาวป.สกุลแก้ว  บัวแก้ว
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
508
เด็กชายปฏิภาณ  ฉิมจีน
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
509
เด็กชายปฏิภาณ  บุญยิ้ม
ม.3
โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
510
เด็กชายปฏิภาณ  เมืองทอง
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
511
นายปฏิภาณ  อาจหาญ
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
512
นายปฐพี  เที่ยงเรือง
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
513
นายปณชัย  สมใส
ม.3
โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
514
เด็กหญิงปถมาภรณ์  กระแสร์
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
515
เด็กหญิงปนัดดา  ป้านตัน
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
516
เด็กชายปพนธนัย  อ๊อดสก้าฮาร์ด
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
517
เด็กหญิงปพัชญา  มาตา
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
518
เด็กหญิงปพิชญา  คำตัน
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
519
เด็กชายปภังกร  พงศ์ชำนะภัย
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
520
เด็กหญิงปภัสรา  ทวีเกษม
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
521
เด็กหญิงปภัสสร  สาริมา
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
522
เด็กหญิงปภาดา  วลีเรืองรอง
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
523
นางสาวปภานัน  ทาแจ้ง
ม.3
โรงเรียนหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
524
เด็กหญิงปภาวรินท์  บุญพรม
ม.3
โรงเรียนหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
525
เด็กหญิงปรวิศา  ทรัพยะเกษตริน
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เพชรบูรณ์

ณ อาคาร 6 ห้อง 611 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
526
เด็กชายประพัฒน์  เดชพงศานุวัตร
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
527
เด็กหญิงประภัสสร  ใจช่วง
ม.3
โรงเรียนหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
528
เด็กชายประภากร  ตรีเราวาส
ม.1
โรงเรียนหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
529
นางสาวประภาศิริ  กลั่นจันทร์
ม.3
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
530
เด็กชายปรัชญา  ชำนาญไพร
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
531
เด็กหญิงปรัชญาพร  สงวนสิน
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
532
เด็กชายปริญญา  ชำนาญไพร
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
533
เด็กหญิงปริญญาพร  มาจาก
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
534
เด็กหญิงปริณดา  พาคาเพียร
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
535
เด็กหญิงปริณาพรรณ  ม่วงอ่ำ
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
536
เด็กหญิงปริยากร  เทียมเศวต
ม.1
โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
537
เด็กหญิงปริยากร  พันผง
ม.1
โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
538
เด็กหญิงปริยาภัทร  ทองใบ
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
539
นางสาวปรียกร  ปิ่นปั่น
ม.3
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
540
เด็กหญิงปรียาภรณ์  อ่ำจันทร์
ม.1
โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
541
เด็กหญิงปวรรัตน์  แคล้วโยธา
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
542
นายปวริศร์  ทิศพรม
ม.3
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
543
เด็กหญิงปวริศา  เกิดบึงพร้าว
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
544
เด็กหญิงปวริศา  ศรีอรุโณทัย
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
545
นางสาวปวันรัตน์  สีหะวงษ์
ม.3
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
546
นางสาวปสุตา  ลี่
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
547
เด็กหญิงปัณฑิตา  ตอแก้ว
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
548
เด็กหญิงปัณฑิตา  พรหมชาตรี
ม.2
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
549
เด็กหญิงปัณฑิตา  แหยมเจริญ
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
550
นายปัณณธร  มีเดช
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เพชรบูรณ์

ณ อาคาร 6 ห้อง 612 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
551
เด็กชายปัณณธร  ยืนยาว
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
552
เด็กชายปัณณวิชญ์  คุ้มสูงเนิน
ม.3
โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
553
นางสาวปัทมาภรณ์  จันทร์ผ่อง
ม.3
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
554
เด็กหญิงปาจารีย์  คำต่าย
ม.1
โรงเรียนหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
555
เด็กชายปาณชัย  กาใจทราย
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
556
เด็กหญิงปานรพี  ปานแสง
ม.1
โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
557
เด็กหญิงปาริฉัตร  มิ่งขวัญ
ม.3
โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
558
เด็กหญิงปิณฑิรา  มุ่งเคลือกลาง
ม.3
โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
559
เด็กชายปิยปราชญ์  มีโส
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
560
เด็กหญิงปิยะนันท์  ฤกษ์วิชานันท์
ม.3
โรงเรียนหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
561
นางสาวปิยะพร  มั่นศรี
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
562
เด็กชายปิยังกูร  ยินสกุลชัย
ม.3
โรงเรียนหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
563
เด็กชายปุญชรัศมิ์  ศรีจริยา
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
564
เด็กหญิงปุณชรัศมิ์  หลีเกี๊ยะ
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
565
เด็กหญิงปุณณภา  รอนยุทธ
ม.1
โรงเรียนหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
566
นายปุณยธิษณ์  เกสรทอง
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
567
เด็กหญิงปุณยนุช  โกมล
ม.2
โรงเรียนหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
568
เด็กหญิงปุณยพัฒน์  อานไธสง
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
569
นางสาวปุณยวีร์  หงษ์หนึ่ง
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
570
นางสาวปุณยานุช  แก้วเหลี่ยม
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
571
เด็กหญิงเปมิกา  เกียรติสุวรพัทร
ม.2
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
572
นางสาวเปรมยุดา  บุญนาค
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
573
นางสาวเปรมิกา  มณฑิราช
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
574
เด็กหญิงไปรยา  สีทา
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
575
เด็กหญิงผกามาศ  เสรีรัตน์ประสาน
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เพชรบูรณ์

ณ อาคาร 6 ห้อง 616 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
ห้องสอบที่
 24
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
576
เด็กชายพงศกร  แก้วมะลัง
ม.1
โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
577
เด็กชายพงศกร  จิตจำนงค์
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
578
เด็กชายพงศ์นริศร์  ประพิตรไพศาล
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
579
เด็กชายพงศภัค  พรมสวย
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
580
นายพงษ์ณัฐกร  พุ่มฟัก
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
581
เด็กชายพชร  มีมะจำ
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
582
นายพชร  หาดทราย
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
583
เด็กหญิงพชรกมล  เกษาอาจ
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
584
เด็กชายพชรชล  จำชาติ
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
585
เด็กชายพชรพงศ์  จงประเสริฐ
ม.1
โรงเรียนหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
586
เด็กชายพชรพงษ์  ปั้นถาวร
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
587
นายพชรพงษ์  เมืองนา
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
588
นางสาวพณิชา  ทองทับ
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
589
เด็กชายพนธกร  หงษ์อิ่ม
ม.3
โรงเรียนหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
590
เด็กหญิงพนัชกร  มีเดช
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
591
เด็กหญิงพนิดา  จิรมิตรมงคล
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
592
เด็กหญิงพรชนก  จูสอน
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
593
เด็กหญิงพรนภา  บุญนำ
ม.2
โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
594
เด็กหญิงพรประภา  พลคำ
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
595
เด็กหญิงพรปวีณ์  โชติวัฒน์พัฒนพงศ์
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
596
เด็กหญิงพรปวีณ์  เหมือนโพธิ์
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
597
นางสาวพรพัฒน์  ศรีเลศิลป์
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
598
เด็กหญิงพรพิมล  พวงแก้ว
ม.1
โรงเรียนหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
599
เด็กหญิงพรรณภา  บัวสุก
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
600
เด็กหญิงพรรษา  พิมพ์สาย
ม.2
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เพชรบูรณ์

ณ อาคาร 6 ห้อง 617 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
ห้องสอบที่
 25
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
601
นางสาวพรสินี  ศรีบัวเผื่อน
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
602
เด็กชายพรอนันต์  ผลพัฒน์
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
603
เด็กชายพระคุณ  ครุฑนาค
ม.2
โรงเรียนหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
604
เด็กหญิงพราวสุภา  พุทธา
ม.1
โรงเรียนหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
605
เด็กหญิงพริมมาดา  ธาดาพรหม
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
606
เด็กหญิงพริสร  มาจาก
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
607
เด็กชายพฤทธ์  เปลี่ยนกริม
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
608
เด็กชายพลกฤต  พันธ์วิทยาศักดิ์
ม.2
โรงเรียนหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
609
เด็กหญิงพลอยปภัสร์  รัตนมณีรัศมี
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
610
เด็กหญิงพลอยฝัน  ทองรักษ์
ม.2
โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
611
นางสาวพลอยเพชร  กันเกียว
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
612
นายพศวีร์  เสียงเพราะ
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
613
เด็กชายพศวีร์  แสนธิ
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
614
เด็กชายพสิษฐ์  เอื้อนยศ
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
615
เด็กชายพสุมนต์  คลุ้มสอน
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
616
เด็กหญิงพัชรธิดา  นิลพัฒน์
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
617
เด็กหญิงพัชรพร  เป็กธนู
ม.3
โรงเรียนหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
618
เด็กชายพัชรพล  กันธิยา
ม.3
โรงเรียนหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
619
นายพัชรพล  แซ่เตีย
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
620
เด็กชายพัชรวัฒน์  ตันทา
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
621
นางสาวพัชรากร  ศิริชื่นวิจิตร
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
622
เด็กหญิงพัชราภรณ์  จันทร์ทักษ์
ม.1
โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
623
นางสาวพัชราภา  คีรีกุลไพศาล
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
624
นางสาวพัชราภา  หนูเชื้อ
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
625
เด็กหญิงพัชราวดี  แสนประกอบ
ม.3
โรงเรียนหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เพชรบูรณ์

ณ อาคาร 6 ห้อง 618 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
ห้องสอบที่
 26
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
626
เด็กชายพัฒนพล  ศรีนาราง
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
627
นางสาวพัณณิตา  ศรีบุญ
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
628
เด็กหญิงพัดชา  ศิริสุขประเสริฐ
ม.2
โรงเรียนหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
629
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ทองโคตร
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
630
นางสาวพัทธ์ธีรา  ทอนแสง
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
631
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  เศรษฐี
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
632
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  สุวนราวัฒน์
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
633
เด็กหญิงพัทธนันท์  คงจำนงค์
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
634
เด็กชายพัทธนันท์  ทองอยู่
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
635
นางสาวพัทธนันท์  สุวรรณคีรี
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
636
นางสาวพัทรดา  บุญเกิด
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
637
นางสาวพันธ์ธีรา  ชึ่งสกิจ
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
638
นางสาวพันธ์วิรา  เชี่ยงฉิน
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
639
เด็กชายพันพิพัฒน์  ชมภูจันทร์
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
640
เด็กหญิงพิชญดา  ช้อยจอหอ
ม.3
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
641
เด็กหญิงพิชญพัชร์  ษรจันทร์ศรี
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
642
เด็กหญิงพิชญวดี  เทียมทอง
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
643
เด็กหญิงพิชญาภัค  ใสยอด
ม.2
โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
644
เด็กหญิงพิชญาภา  ยศมา
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
645
เด็กหญิงพิชญาวี  เลียบชาย
ม.2
โรงเรียนหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
646
เด็กหญิงพิชามญชุ์  คุ้มภัย
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
647
นางสาวพิชามญชุ์  ช้างน้อย
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
648
นางสาวพิชามญชุ์  บุกิ่ง
ม.3
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
649
เด็กหญิงพิชามญชุ์  สีวระกัน
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
650
นายพิชิตชัย  ศรีสงคราม
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เพชรบูรณ์

ณ อาคาร 6 ห้อง 621 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
ห้องสอบที่
 27
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
651
เด็กชายพิพัฒน์พงษ์  วงศ์ดา
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
652
นางสาวพิมพ์ชนก  คำจีน
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
653
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  บุญรอด
ม.2
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
654
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เมฆประยูร
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
655
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  แสนเทศ
ม.3
โรงเรียนหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
656
เด็กหญิงพิมพ์ฐิตา  สุวรรณเจริญ
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
657
เด็กหญิงพิมพ์นภา  ติมสันเทียม
ม.2
โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
658
เด็กหญิงพิมพ์ปวีณ  กันทรสุรพล
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
659
เด็กหญิงพิมพ์ผกา  ทองสาย
ม.2
โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
660
เด็กชายพิมลพัทธ์  หว่างรักษาวงศ์
ม.2
โรงเรียนหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
661
เด็กหญิงพิมานันท์  อรุณผล
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
662
เด็กหญิงพิรญา  ภักดีเจริญ
ม.2
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
663
เด็กชายพิรวิชญ์  นาคธรรมชาติ
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
664
เด็กชายพิษณุพงศ์  กิ่งไทร
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
665
นายพิษณุพงษ์  เมืองนา
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
666
เด็กชายพีรดนย์  บุญยิ่ง
ม.3
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
667
เด็กชายพีรพงศ์  ตะกรุดคุ้ม
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
668
เด็กชายพีรพงษ์  เปลี่ยนบ่อมาตร์
ม.3
โรงเรียนหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
669
เด็กชายพีรพล  คำสุม
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
670
เด็กชายพีรพัฒน์  กุนเกียว
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
671
เด็กชายพีรภัทร  เพียงก๋า
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
672
เด็กชายพีรเมธ  ปลัดท้อม
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
673
เด็กหญิงพีรยา  อาจมา
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
674
เด็กชายพีรวิชญ์  ดลราษี
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
675
เด็กชายพีรวิชญ์  ปารี
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เพชรบูรณ์

ณ อาคาร 6 ห้อง 622 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
ห้องสอบที่
 28
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
676
เด็กหญิงพุฒิตา  คะอังกุ
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
677
เด็กหญิงเพชรชมพู  หลาบคำ
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
678
นางสาวเพชรรัตน์  เม่นขาว
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
679
เด็กหญิงเพชรลดา  ศรีมังกร
ม.2
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
680
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  องอาจ
ม.1
โรงเรียนหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
681
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  อาจมา
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
682
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  อิทธิพร
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
683
นางสาวเพ็ญพิชา  กิ่งไทร
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
684
เด็กหญิงเพียงพลอย  สุวรรณาภา
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
685
เด็กหญิงเพียงฟ้า  เป้ดทองหลาง
ม.2
โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
686
เด็กหญิงแพรวพรรณ  ศรีสูงเนิน
ม.1
โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
687
เด็กหญิงภคพร  เริญศรี
ม.2
โรงเรียนหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
688
นายภควัต  พรหมประเสริฐ
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
689
นายภควัต  อินทพรโสภิต
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
690
เด็กชายภควัน  พรมศาลาเมฆ
ม.3
โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
691
เด็กชายภชาเดช  เขียวคำรพ
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
692
เด็กหญิงภรณ์ชิญา  ศักดารักษ์
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
693
เด็กหญิงภัคจิรา  เทพนม
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
694
เด็กชายภัคพล  ริดเกาะ
ม.1
โรงเรียนหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
695
เด็กหญิงภัควลัญชญ์  สืบวงศ์
ม.2
โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
696
เด็กหญิงภัคสุดา  วิปัสสะ
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
697
เด็กหญิงภัชภิชา  กิรัมย์
ม.2
โรงเรียนหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
698
นางสาวภัชภิชา  เปียผ่อง
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
699
นางสาวภัทชรพร  คำพวง
ม.3
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
700
เด็กชายภัทร  พูลพิพัฒน์
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เพชรบูรณ์

ณ อาคาร 6 ห้อง 623 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
ห้องสอบที่
 29
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
701
นางสาวภัทรกันย์  ปัญญาดี
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
702
เด็กหญิงภัทรกานต์  เพชรบูรณ์
ม.2
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
703
เด็กหญิงภัทรจาริน  เรืองกาทิพย์
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
704
เด็กหญิงภัทรจาริน  เสียงไพเราะ
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
705
เด็กชายภัทรดล  ม่วงอ่ำ
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
706
เด็กหญิงภัทรธิดา  เพ็งพา
ม.1
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
707
เด็กหญิงภัทร์นฤน  กันแต่ง
ม.2
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
708
นายภัทรพงศ์  กองพรม
ม.3
โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
709
เด็กหญิงภัทรพร  ดำรงแดน
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
710
เด็กหญิงภัทรวดี  ฉวีทอง
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
711
เด็กหญิงภัทรวดี  ดีมาก
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
712
เด็กหญิงภัทรวดี  ทองย้อม
ม.2
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
713
เด็กหญิงภัทรวดี  หมอนทอง
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
714
เด็กหญิงภัทรศยา  ไพเรืองโสม
ม.1
โรงเรียนหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
715
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  นนทะโคตร
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
716
เด็กหญิงภัทรินทร์  โพธิ์ทอง
ม.1
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
717
เด็กชายภาคภูมิ  เพิ่มรักษ์
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
718
เด็กชายภาณุวัชร  ธวัชกุลภิญโญ
ม.1
โรงเรียนหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
719
เด็กชายภาณุวิชญ์  คำเสม
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
720
เด็กชายภานุพงศ์  สุทธะ
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
721
นายภานุพงษ์  นวลเกตุ
ม.3
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
722
เด็กชายภานุพงษ์  เพิ่มพรม
ม.2
โรงเรียนหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
723
นางสาวภาราดา  เถาว์สิงห์
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
724
เด็กชายภาวัต  ช่วงรัตน์
ม.2
โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
725
นางสาวภาวินี  นาคน่วม
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เพชรบูรณ์

ณ อาคาร 6 ห้อง 624 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
ห้องสอบที่
 30
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
726
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  จันทร์เพ็ง
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
727
เด็กหญิงภิณญาภัทร  แสนโคตร
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
728
เด็กชายภูกิจ  บุญเรือง
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
729
เด็กหญิงภูชิตา  ปักธงชัย
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
730
เด็กชายภูบดินทร์  ทองดี
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
731
เด็กหญิงภูภิงค์  ภูมิเรือง
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
732
เด็กชายภูมินันท์  ทวีผล
ม.2
โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
733
เด็กชายภูมิพัฒน์  ใยแก้ว
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
734
เด็กชายภูมิรพี  จันทร์มูล
ม.1
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
735
เด็กหญิงภูริชญา  วงค์วร
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
736
นายภูริณัฐ  บุญช่วยสุช
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
737
เด็กชายภูริทัต  สร้อยอินทร์
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
738
นายภูรินทร์  ชาพรมมา
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
739
เด็กชายภูรินท์  ทองมา
ม.1
โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
740
เด็กชายภูวิช  สีนานวน
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
741
เด็กชายภูษณะ  ยะกระโทก
ม.3
โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
742
เด็กหญิงมณฑิตา  อู่สุวรรณ์
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
743
นางสาวมณนภา  สายบุญเคียง
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
744
เด็กหญิงมนัญชญา  ละอองปลิว
ม.2
โรงเรียนหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
745
เด็กหญิงมนัญชยา  เพ็ชรวงศ์
ม.1
โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
746
เด็กหญิงมนัสยา  โภคพิพัฒน์
ม.2
โรงเรียนหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
747
นางสาวมนัสสนันท์  วงศ์ลาภพานิช
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
748
เด็กชายมนุเชษฐ์  เพ็ชรวงศ์
ม.2
โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
749
เด็กชายมรรษกร  มากมี
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
750
นางสาวมาตา  รุ่งศรี
ม.3
โรงเรียนหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เพชรบูรณ์

ณ อาคาร 6 ห้อง 625 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
ห้องสอบที่
 31
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
751
เด็กชายมานัติพันธิ์  เมืองนาค
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
752
เด็กหญิงมิยาวดี  สีนาคสุข
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
753
เด็กหญิงมุฑิตา  ปารย์จิตติพัฒน์
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
754
เด็กชายเมฆา  สีหา
ม.2
โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
755
นายเมธวิภัทร์  อธิธนาพรภัคพล
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
756
เด็กหญิงไมยา  ฮินยาเนฟวิช
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
757
นายยศกร  งามแม้น
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
758
เด็กชายยศพล  มีเดช
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
759
เด็กชายยุทธนา  จันทรวงศ์
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
760
นางสาวยุวกร  จันทร์แจ่ม
ม.3
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
761
เด็กหญิงโยษิตา  ปราบพาลา
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
762
เด็กหญิงรชฎาพร  ศิริ
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
763
เด็กชายรชต  ตั้งกิจเจริญโรจน์
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
764
เด็กหญิงรชตวรรณ  สุขเมือง
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
765
นางสาวรติพร  กองพิม
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
766
เด็กหญิงรติมา  ทองวัน
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
767
นางสาวรวินท์นิภา  วงศ์พรหมท้าว
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
768
เด็กหญิงรักษิณา  ธำรงภูวดล
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
769
เด็กหญิงรัชนีกร  สุขมั่น
ม.2
โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
770
เด็กหญิงรัฐติยาภรณ์  เดชาจันทร์
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
771
นายรัฐภูมิ  พิมพ์ศรี
ม.3
โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
772
เด็กชายรัตนโชติ  ทองบุญตา
ม.1
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
773
เด็กชายรัตนพงศ์  นาสมวาส
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
774
เด็กหญิงรัตนากร  เบ้าจูม
ม.2
โรงเรียนหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
775
นางสาวรินรดา  กวนแหวน
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เพชรบูรณ์

ณ อาคาร 6 ห้อง 626 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
ห้องสอบที่
 32
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
776
เด็กหญิงรินฤดี  น้อยชาคำ
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
777
เด็กหญิงรุ่งระวี  เกษงอน
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
778
เด็กชายรุจิกร  ศรีวังคำ
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
779
เด็กหญิงรุจิรา  ชมสูงเนิน
ม.1
โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
780
เด็กหญิงรุจิรา  แสงสุทา
ม.2
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
781
เด็กหญิงรุจีรา  ทองแบบ
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
782
เด็กชายไรย์อั้น มนัสชัย  บรอเธอร์ตัน
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
783
เด็กหญิงลลนา  ผองสุข
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
784
เด็กหญิงลลิตา  ชาอุ่น
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
785
เด็กหญิงลักษมณ  ปาวะนา
ม.1
โรงเรียนหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
786
เด็กหญิงลักษมน  โสพันธ์
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
787
เด็กหญิงลัลนา  พัฒตาสิงห์
ม.2
โรงเรียนหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
788
นางสาวเลิศลักษณ์  เมืองจันทร์
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
789
นายวงศธร  สีดี
ม.3
โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
790
เด็กหญิงวชิรญาณ์  วิศวะวาทิน
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
791
เด็กหญิงวณิศรา  ธรรมราช
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
792
เด็กหญิงวธูสิริ  กองแกน
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
793
นายวรกฤต  ไกรเพชร
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
794
เด็กหญิงวรกานต์  มั่นเหมาะ
ม.2
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
795
เด็กหญิงวรญา  พุฒิพรกุล
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
796
เด็กชายวรเทพ  เพ็ญพิพัฒน์กุล
ม.3
โรงเรียนหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
797
เด็กชายวรนิพิฐ  พาจันลา
ม.1
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
798
เด็กชายวรมันต์  ศีลกุล
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
799
เด็กชายวรเมธ  เจริญสาร
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
800
นางสาววรรณวิภา  โตไพร
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เพชรบูรณ์

ณ อาคาร 6 ห้อง 627 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
ห้องสอบที่
 33
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
801
เด็กชายวรรณเศรษฐ์  บุตรสาทร
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
802
เด็กหญิงวรรณิสา  ชาติไทย
ม.3
โรงเรียนหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
803
เด็กหญิงวรวรรณ  วงษานิจ
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
804
เด็กชายวรวิช  ภูมิภูเขียว
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
805
เด็กหญิงวรษา  เจริญวงศ์
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
806
เด็กหญิงวรัญญา  ฤฆทธิ์มล
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
807
นางสาววรัมพร  แสงตะกอน
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
808
เด็กหญิงวรัษฎาภา  เพชรกันหา
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
809
เด็กหญิงวรางคณา  แก้วบุดดี
ม.2
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
810
เด็กชายวราเทพ  เพ็ญพิพัฒน์กุล
ม.3
โรงเรียนหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
811
เด็กหญิงวริญา  มีกำลัง
ม.2
โรงเรียนหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
812
นางสาววริศรา  ทิพย์มาตย์
ม.3
โรงเรียนหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
813
เด็กหญิงวริศรา  เผ่าพันธ์
ม.1
โรงเรียนหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
814
เด็กหญิงวัชยา  พัฒน์ขาว
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
815
นายวัชรพล  พรหมประเสริฐ
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
816
นางสาววัชรากร  เชื้อตระกูล
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
817
นายวัชรากร  โพธิสมาธิ
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
818
เด็กหญิงวัชราภรณ์  ทาดง
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
819
เด็กหญิงวัฒน์นิธิศ  เรืองโรจน์
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
820
เด็กชายวันชนะ  จันทร์เที่ยง
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
821
เด็กหญิงวันวิสา  ชัยวัน
ม.3
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
822
นางสาววารีรัตน์  บำรุงกิจ
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
823
นางสาววารุณี  ศรีอภัย
ม.3
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
824
เด็กชายวิกรม  เรือนปัญจะ
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
825
เด็กหญิงวิชชญาดา  วิชชาชัย
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เพชรบูรณ์

ณ อาคาร 6 ห้อง 628 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
ห้องสอบที่
 34
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
826
เด็กหญิงวิชชุพร  วิชชุรัศมี
ม.1
โรงเรียนหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
827
เด็กหญิงวิชญาดา  พาจันลา
ม.3
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
828
เด็กชายวิฑยุตม์อาณกร  จงศิริรักษ์
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
829
เด็กชายวิธิวัสส์  ธรนันท์กุลวุฒิ
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
830
นางสาววิภาดา  กุนแกม
ม.3
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
831
เด็กหญิงวิภาวี  จัทรางกูล
ม.3
โรงเรียนหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
832
เด็กหญิงวิมลมาศ  ชนะโยธา
ม.2
โรงเรียนหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
833
เด็กหญิงวิมลศิริ  ศิลา
ม.1
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
834
นางสาววิมลสิริ  หิรัญวัน
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
835
เด็กหญิงวิรากร  เรือนทอง
ม.1
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
836
เด็กหญิงวิริยา  ทองรินทร์
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
837
เด็กหญิงวิรุณกานต์  พรมใหม
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
838
เด็กชายวิเศษ  ทนทาน
ม.1
โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
839
เด็กชายวีรภัทร  โพธิ์เงิน
ม.1
โรงเรียนหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
840
เด็กหญิงศกลภัทร  กาอ่วน
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
841
นางสาวศรัญญา  จันตื่น
ม.3
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
842
เด็กหญิงศรัณย์พร  คำชู
ม.1
โรงเรียนหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
843
เด็กชายศรัณยวิชญ์  โสรินทร์
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
844
เด็กหญิงศรีลักขณา  แผงดี
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
845
เด็กหญิงศรุดา  เพ่งพินิจ
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
846
เด็กชายศรุต  ฮมภาราช
ม.1
โรงเรียนหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
847
เด็กหญิงศรุตา  สายรัศมี
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
848
เด็กหญิงศวิตา  นาคนายม
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
849
เด็กชายศศิชา  เพชรดี
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
850
เด็กหญิงศศิธร  แพงไตร
ม.2
โรงเรียนหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เพชรบูรณ์

ณ อาคาร 6 ห้อง 631 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
ห้องสอบที่
 35
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
851
เด็กหญิงศศิธร  รวมจิตร
ม.3
โรงเรียนหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
852
เด็กหญิงศศินิภา  ตุลสุข
ม.3
โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
853
เด็กหญิงศศิประภา  ดีดาร์
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
854
นางสาวศศิยา  เพชระกระจ่าง
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
855
นางสาวศสิทร  ศรแก้ว
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
856
เด็กชายศักพงษ์  อินทะ
ม.2
โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
857
เด็กชายศักย์ภูริช  เหลืองดำรงศักดิ์
ม.1
โรงเรียนหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
858
เด็กหญิงศิรภัสสร  กาวงษ์
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
859
เด็กหญิงศิรภัสสร  สิงห์คำ
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
860
เด็กหญิงศิริกัญญา  พรหมเศรณี
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
861
นางสาวศิริกัญญา  ศรราช
ม.3
โรงเรียนหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
862
เด็กหญิงศิริกัลยา  จันทรมณี
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
863
เด็กหญิงศิริจิตร  จันผล
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
864
นางสาวศิริณา  บุตรโยจันโท
ม.3
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
865
เด็กหญิงศิรินภา  ไชยพิเดช
ม.2
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
866
เด็กหญิงศิรินรินทร์  กลิ่นเกษร
ม.3
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
867
เด็กหญิงศิริภัสสร  สวัสดิ์สิริเดช
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
868
เด็กหญิงศิริวรรณ  วิชัยภาพ
ม.3
โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
869
เด็กหญิงศิริวรรษา  สุขจิตร
ม.1
โรงเรียนหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
870
เด็กชายศิลป์อักษร  บัวแก้ว
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
871
เด็กชายศิววงศ์  รอดไร
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
872
นางสาวศุภกานต์  ทองสี
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
873
เด็กชายศุภกิจ  เรืองศรี
ม.2
โรงเรียนหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
874
เด็กหญิงศุภจิรา  แก้วดวงใน
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
875
เด็กชายศุภชัย  ปาปะโน
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เพชรบูรณ์

ณ อาคาร 6 ห้อง 632 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
ห้องสอบที่
 36
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
876
เด็กชายศุภโชติ  จั่นรักษ์
ม.2
โรงเรียนหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
877
เด็กชายศุภณัฐ  เชื้อบุญมี
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
878
เด็กหญิงศุภนุช  ลำฟอง
ม.1
โรงเรียนหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
879
เด็กชายศุภพงษ์  จัทร์แสน
ม.3
โรงเรียนหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
880
เด็กชายศุภฤกษ์  เมืองตัน
ม.1
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
881
เด็กหญิงศุภลักษณ์  บัวลอย
ม.1
โรงเรียนหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
882
เด็กชายศุภวรรธน์  เทพโพธา
ม.1
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
883
เด็กชายศุภวิชญ์  วุฒิเศลา
ม.2
โรงเรียนหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
884
เด็กชายศุภวิชญ์  อ่อนน้อมดี
ม.2
โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
885
นายศุภวิชย์  บุญมี
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
886
นางสาวศุภัชญา  สักเพ็ง
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
887
เด็กหญิงศุภากานต์  แก้วฉอ้อน
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
888
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  กินูญ
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
889
นางสาวศุภารมย์  เสนานุช
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
890
นางสาวศุภาวรรณ  กองกูล
ม.3
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
891
นางสาวศุภาวรรณ  จันทร์ผ่อง
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
892
เด็กหญิงศุภิสรา  ชาทอน
ม.2
โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
893
นายเศรษฐพงศ์  กองสี
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
894
เด็กชายเศรษฐพงศ์  โชคงาม
ม.1
โรงเรียนหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
895
เด็กหญิงสมฤดี  พูลมี
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
896
นายสรกฤธ  หล้าเมือง
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
897
เด็กชายสรวิชญ์  น้อนหน่า
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
898
เด็กชายสรวิชญ์  ศรีมาดี
ม.3
โรงเรียนหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
899
เด็กชายสรวิศ  เพชรพิบูลย์ไทย
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
900
เด็กชายสรวิศ  ศรลัมพ์
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เพชรบูรณ์

ณ อาคาร 6 ห้อง 633 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
ห้องสอบที่
 37
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
901
เด็กหญิงสโรชา  คำทอง
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
902
เด็กหญิงสโรชา  ทองที
ม.2
โรงเรียนหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
903
เด็กหญิงสโรชา  โพธิสา
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
904
นายสลินโรจน์  สิทธิ์ขุนทด
ม.3
โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
905
เด็กหญิงสาธิกา  พิลาเกิด
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
906
เด็กชายสายฟ้า  วันชื่น
ม.3
โรงเรียนหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
907
นางสาวสายไหม  วงจันทา
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
908
นางสาวสาริน  ปัญญามี
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
909
นายสิทธิโชค  ทองเสม
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
910
เด็กหญิงสิทธิรัตน์  สิงห์ที
ม.2
โรงเรียนหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
911
เด็กชายสิรภพ  ทองสุข
ม.1
โรงเรียนหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
912
เด็กชายสิรวิชญ์  จันสี
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
913
เด็กชายสิรวิชญ์  วุฒิจิรัฐิติกาล
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
914
เด็กหญิงสิริกร  สิงห์โสภา
ม.2
โรงเรียนหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
915
เด็กหญิงสิริกัญญา  บรรลือทรัพย์
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
916
เด็กหญิงสิริกาญจน์  ช้างอ้น
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
917
เด็กหญิงสิริวรรณ  พรหมชื่น
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
918
เด็กหญิงสุกัญญา  ขุนสันเทียะ
ม.1
โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
919
เด็กหญิงสุจิรา  ภาดี
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
920
เด็กหญิงสุชัญญา  บุญกำพร้า
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
921
เด็กหญิงสุชาดา  สืบสังข์
ม.3
โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
922
เด็กหญิงสุชานันท์  ยงวิบูลย์ภัณฑ์
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
923
นางสาวสุชานาฎ  สายบุญเจียง
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
924
เด็กหญิงสุชานาถ  แตงเขียว
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
925
เด็กหญิงสุชารดี  สังข์ทอง
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
926
นางสาวไอศิกา  อินทะนนท์
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เพชรบูรณ์

ณ อาคาร 6 ห้อง 634 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
ห้องสอบที่
 38
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
927
นางสาวสุดธิดา  แสงแก้ว
ม.3
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
928
เด็กหญิงสุทธสินี  ยอมใหญ่
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
929
เด็กหญิงสุธิดา  แก้วดู
ม.2
โรงเรียนหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
930
เด็กหญิงสุธิดา  ศรีบุญวงษ์
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
931
นางสาวสุธิมน  หลงรัก
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
932
นายสุธีกานต์  ชมชื่น
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
933
นายสุธีกานต์  ปึงตระกูล
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
934
เด็กหญิงสุนิสา  โฮกสูงเนิน
ม.3
โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
935
เด็กหญิงสุปรียาภรณ์  พิมทอง
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
936
เด็กหญิงสุพรรณา  ชีน กู๊ดแมน
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
937
เด็กหญิงสุพาทินี  ปราบณรงค์
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
938
นางสาวสุพิชชา  แก้วโสตร์
ม.3
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
939
เด็กหญิงสุพิชฌาย์  เกิดกิจ
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
940
เด็กหญิงสุพิชญา  กันทะสอน
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
941
เด็กหญิงสุพิชญา  เถื่อนถ้ำ
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
942
เด็กหญิงสุพิชญา  ยะถา
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
943
เด็กหญิงสุพิชญาฉาย  ขารอยู่
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
944
เด็กชายสุภกิตติ์  กาญจนรัชต์
ม.1
โรงเรียนหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
945
เด็กหญิงสุภจิรา  ยาดี
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
946
เด็กหญิงสุภัทรประภา  ทิพย์เคลือบ
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
947
เด็กหญิงสุภาพร  ชาปิ่น
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
948
นางสาวสุภาสิณี  เพชระกระจ่าง
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
949
เด็กชายสุรพัฒน์  บุญอยู่
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
950
เด็กหญิงสุรัตวดี  ใจจูน
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
951
เด็กหญิงสุรัมภา  ขานพรหม
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
952
เด็กหญิงไอศิกา  ปานกรณื
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เพชรบูรณ์

ณ อาคาร 6 ห้อง 635 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
ห้องสอบที่
 39
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
953
เด็กหญิงสุรีย์นิภา  สอนชา
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
954
เด็กชายสุวิจักขณ์  พรหมบุญ
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
955
เด็กหญิงสุวิมล  รักกุดเวียน
ม.3
โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
956
เด็กหญิงเสาวภา  สารีพรม
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
957
นางสาวโสชญา  ถวิลไพร
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
958
เด็กหญิงโสภิตตา  เครือผือ
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
959
นางสาวโสภิตนภา  ทองมี
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
960
เด็กหญิงโสภิตา  โตสมภพสันติ
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
961
นางสาวหทัยรัตน์  สงวนสิน
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
962
เด็กหญิงอชิรญาณ์  ปานนูน
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
963
เด็กชายอชิระ  ศรีสมบัติ
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
964
เด็กชายอดิศร  กฤษดี
ม.2
โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
965
เด็กชายอติชา  ชลานันต์
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
966
เด็กหญิงอธิชา  กาญจนสกุล
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
967
นางสาวอนัญญา  มารอด
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
968
เด็กหญิงอนัญญา  ศรีอ๊อด
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
969
เด็กหญิงอนุชสรา  อุ่นเสือ
ม.2
โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
970
เด็กชายอนุชา  ชินคำ
ม.3
โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
971
เด็กหญิงอนุธิดา  นพสุวรรณ์
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
972
เด็กหญิงอภิชยา  บุญรอด
ม.1
โรงเรียนหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
973
เด็กหญิงอภิญญา  ปัดไธสง
ม.3
โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
974
เด็กชายอภิณัฐ  ทองอำไพ
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
975
เด็กชายอภิวัฒน์  พงศักดิ์ศรี
ม.3
โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
976
เด็กชายอภิวิชญ์  ยาโต
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
977
เด็กชายอภิวิชญ์  สอนสวัสดิ์
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
978
เด็กชายเอื้ออังกูร  ญานสว่าง
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เพชรบูรณ์

ณ อาคาร 6 ห้อง 636 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
ห้องสอบที่
 40
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
979
นายอภิวิชญ์  หมวดมะหิงษ์
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
980
นางสาวอรจิรา  ฮองกูล
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
981
เด็กหญิงอรปรียา  ใจใหญ่
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
982
เด็กหญิงอรไพลิน  ดีปัญญา
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
983
นางสาวอริสา  จันทร์สระแก้ว
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
984
เด็กหญิงอริสา  ทวยหา
ม.3
โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
985
เด็กชายอรีย์ธัช  ปานคำ
ม.1
โรงเรียนหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
986
เด็กชายอรุชา  เมืองทอง
ม.3
โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
987
เด็กหญิงอลิน  วงศ์ศีลธรรม
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
988
นายอักษรศิลป์  บัวแก้ว
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
989
เด็กชายอัครเดช  สีมาก
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
990
เด็กชายอัครัชปรวีร์  รัตนะ
ม.2
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
991
เด็กหญิงอัจฉริยพร  ตรีทิพย์วัฒนา
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
992
เด็กหญิงอัฐภิญญา  สินคงป้อง
ม.1
โรงเรียนหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
993
เด็กชายอัณณพ  สุขเพิ่ม
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
994
เด็กชายอันดามัน  อุทุมภา
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
995
นายอัศวิน  คงน้อย
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
996
นายอัสสชิ  บัวชุม
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
997
เด็กชายอาจณรงค์  สิทธิ
ม.3
โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
998
เด็กหญิงอาทิตยา  คุ้มแดง
ม.1
โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
999
เด็กชายอิทธิพัทธ์  พัชรวงศ์นิธิ
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
1000
นางสาวอินทิรา  เปรมปราคิน
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
1001
เด็กชายอิศวะ  สุขแสงนิล
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
1002
เด็กหญิงอุมาภรณ์  พันธ์ใย
ม.3
โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
1003
เด็กหญิงเอชิตา  สุขเสถียร
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
1004
เด็กหญิงเอธยา  เลิศสวัสดิ์วัฒนา
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น