ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
แพร่

ณ อาคารฉลองราชย์ 60 ปี พิริยานุสรณ์ (อาคาร 5) ชั้น 2 ห้อง 522 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชพร  ธรรมรงค์กุล
ม.2
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
2
เด็กหญิงกชพร  วรรณสมพร
ม.2
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
3
เด็กหญิงกชพรรณ  โกสิน
ม.1
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
4
เด็กชายกนกทอง  หงษ์ชัย
ม.2
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
5
เด็กหญิงกนกนาฎ  ตองอบ
ม.3
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
6
เด็กหญิงกมลชนก  คงยืน
ม.1
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
7
นางสาวกมลพรรณ  สง่างาม
ม.3
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
8
เด็กหญิงกมลพัชร  พันธุ์ดี
ม.2
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
9
นางสาวกรวรรณ  แสงเอื้อย
ม.3
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
10
เด็กชายกรวิชญ์  วงค์ทา
ม.1
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
11
เด็กชายกฤตณัฐ  มุ่งหมาย
ม.1
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
12
เด็กหญิงกฤตยา  สาจักร์
ม.1
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
13
เด็กชายกฤษฎา  แซ่ลิ่ว
ม.1
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
14
เด็กชายกฤษฎากรณ์  จินายะ
ม.1
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
15
เด็กชายกฤษฐาภร  จันทะวงศ์
ม.2
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
16
นายกฤษณกร  เพื่อนฝูง
ม.3
โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
17
เด็กชายกฤษณพัฒน์  สมยะ
ม.2
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
18
เด็กชายกษิดิศ  ดอกผึ้ง
ม.2
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
19
เด็กชายก้องพิภพ  ธุระกิจ
ม.3
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
20
เด็กชายก้องภพ  ไก่แก้ว
ม.3
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
21
เด็กหญิงกัญญ์วรา  เขียวดี
ม.1
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
22
นางสาวกัญญ์วรา  พันธุ์เวช
ม.3
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
23
นางสาวกัญญาณัฐ  ท่าช้าง
ม.3
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
24
นางสาวกัญญาณัฐ  บำรุงศิลป์
ม.3
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
25
เด็กหญิงกัญญารัตน์  สงสม
ม.2
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
26
เด็กหญิงกัญญาวีร์  ถวาย
ม.1
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
27
เด็กหญิงกัญญาวีร์  นนศิริ
ม.1
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
28
เด็กชายกัณจ์ฑพงค์  กาบจันทร์
ม.1
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
29
นายกัณณวัฒน์  ม่วงหวาน
ม.3
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
30
เด็กชายกัณณ์  วรรคตอน
ม.1
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
แพร่

ณ อาคารฉลองราชย์ 60 ปี พิริยานุสรณ์ (อาคาร 5) ชั้น 2 ห้อง 523 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
31
เด็กชายกันต์ดนัย  เวชอุทัย
ม.3
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
32
นายกันตพิชญ์  ปินตากุล
ม.3
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
33
เด็กชายกันตภณ  เอกวัฒนกุล
ม.2
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
34
นายกันตินันท์  เก่งกล้า
ม.3
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
35
เด็กหญิงกัลยรัตน์  ม้ายอง
ม.1
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
36
เด็กหญิงกัลยรัตน์  อวรรณา
ม.1
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
37
เด็กหญิงกัลยาณี  หมื่นโฮ้ง
ม.2
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
38
เด็กหญิงกานต์พิชชา  ขันคำนันต๊ะ
ม.1
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
39
นางสาวกานต์รวี  วีระศรี
ม.3
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
40
นายกิตติชัย  ปะละใจ
ม.3
โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
41
นายกิตติธัช  สวิง
ม.3
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
42
เด็กชายกิตตินันท์  ปีบ้านใหม่
ม.1
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
43
เด็กชายกิตติพงศ์  กระจ่าง
ม.2
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
44
เด็กชายกิตติพจน์  ปัญญาเพ็ชร
ม.1
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
45
เด็กชายกิตติพันธ์  บุญญารัตนานุสรณ์
ม.1
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
46
นายกิตติ์วนันต์  วงศ์ศิริ
ม.3
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
47
เด็กชายกิติพันธ์  มิ่งธนดลชัย
ป.6
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
48
นางสาวกุลนัฏ  สวนสวรรค์
ม.3
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
49
เด็กหญิงกุลภรณ์  ชุ่มเชย
ม.2
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
50
เด็กชายเกริกชัย  แตงโสภา
ม.1
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
51
เด็กชายไกรสร  ศึกษากิจ
ม.2
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
52
เด็กชายขจร  เฉิน
ม.2
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
53
นางสาวขวัญจิรา  กล้ำกลาย
ม.3
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
54
เด็กหญิงเขมจิรา  งานขยัน
ม.2
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
55
เด็กหญิงเขมจิรา  ดวงใจ
ม.1
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
56
เด็กชายเขมทัต  วิลัย
ม.1
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
57
เด็กชายคณาธิป  เวียงทอง
ม.1
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
58
เด็กชายคมชาญ  กาศสนุก
ม.3
โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
59
เด็กชายคัมภีร์  นันทิยา
ม.2
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
60
เด็กหญิงจริยาภรณ์  โสภารัตน์
ม.2
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
แพร่

ณ อาคารฉลองราชย์ 60 ปี พิริยานุสรณ์ (อาคาร 5) ชั้น 2 ห้อง 524 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
61
เด็กหญิงจรุงจิต  พันธุ์เวช
ม.1
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
62
เด็กชายจักรพงศ์  แสงทอง
ม.1
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
63
นางสาวจันทร์จิรา  ปินไชย
ม.3
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
64
เด็กชายจิณณพัต  กัลยา
ม.1
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
65
นางสาวจิดาภา  ใจปัญญา
ม.3
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
66
นางสาวจิดาภา  ดวงแก้ว
ม.3
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
67
เด็กหญิงจิดาภา  ห้าวหาญ
ม.2
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
68
เด็กหญิงจิดาภา  อินทราทิพย์
ม.1
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
69
เด็กชายจิตรนาถ  กันทะเอ็ด
ม.2
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
70
เด็กหญิงจินห์จุฑา  กาศสนุก
ม.2
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
71
นางสาวจิรชยา  จิรากูล
ม.3
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
72
เด็กชายจิรพัฒน์  ปัญญามาก
ม.1
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
73
เด็กชายจิรพัส  มุ่งคิด
ม.1
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
74
นางสาวจิรวดี  สุทธกัน
ม.3
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
75
เด็กชายจิรวัฒน์  เทือกชัยคำ
ม.1
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
76
เด็กชายจิรวัฒน์  ภักดี
ม.1
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
77
นายจิรวัฒน์  สมรส
ม.3
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
78
เด็กหญิงจิรัชญา  คำวิชัย
ม.2
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
79
นายจิรัฏฐ์  เอื้ออภิสิทธิ์วงศ์
ม.3
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
80
เด็กชายจิรายุทธ  ฟองคำ
ม.3
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
81
เด็กชายจีรพัฒน์  ขรวงศ์
ม.2
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
82
นางสาวจีราพร  กองโกย
ม.3
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
83
เด็กหญิงจุฑากาญจน์  สำราญ
ม.2
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
84
เด็กชายเจตนิพัทธ์  อรุณนพรัตน์
ม.1
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
85
เด็กชายเจตพล  โสภารัตนากูล
ม.2
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
86
เด็กชายฉัตตพฤกษ์  เหล่าคุณากร
ม.2
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
87
เด็กชายฉัตรมงคล  หงษ์ชัย
ม.2
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
88
เด็กหญิงฉัตรษพร  มะโนโฮ้ง
ม.1
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
89
เด็กหญิงชญานันท์  เนตรบุตร
ม.3
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
90
เด็กหญิงชญานิศา  ปานขลิบ
ม.2
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
แพร่

ณ อาคารฉลองราชย์ 60 ปี พิริยานุสรณ์ (อาคาร 5) ชั้น 2 ห้อง 525 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
91
เด็กหญิงชฎาพร  ศิริชัย
ม.1
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
92
เด็กหญิงชนกนันท์  ลือวัฒนานนท์
ม.1
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
93
เด็กหญิงชนกนันท์  เลาศรี
ม.1
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
94
นายชนกันต์  สีดาวเรือง
ม.3
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
95
นายชนพัฒน์  นุขุนทด
ม.2
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
96
เด็กชายชนัฏนันท์  แนวราช
ม.2
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
97
นางสาวชนากานต์  กาญจนะ
ม.3
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
98
เด็กชายชนาธิป  มุ้งทอง
ม.2
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
99
นางสาวชนิดาภา  ปะละใจ
ม.3
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
100
เด็กชายชวนันท์  เกตวงษา
ม.2
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
101
เด็กชายชัชพิมุข  ทะนันชัย
ม.1
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
102
เด็กหญิงชัญญา  ปรากฎมาก
ม.2
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
103
เด็กชายชัยภัทร  เธียรธรรมการ
ม.1
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
104
นายชัยภัทร  วิชัยปะ
ม.3
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
105
เด็กชายชัยฤกษ์  ไชยมา
ม.2
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
106
นายชาญฤทธิ์  กำจัด
ม.3
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
107
เด็กหญิงชาลิสา  สุรวงค์
ม.1
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
108
เด็กหญิงชิชญา  โอสถสมบูรณ์
ม.1
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
109
เด็กชายชินวุฒิ  โพนทอง
ม.1
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
110
เด็กหญิงชุติกาญจน์  มโนรัตน์
ม.2
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
111
เด็กชายชุติภาส  ชวนดี
ม.1
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
112
เด็กชายชูตระกูล  กุหลาบขาว
ม.1
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
113
เด็กชายโชติวัฒน์  โสมพัฒนพงษ์
ม.2
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
114
เด็กหญิงญาณิศา  กิมเกถนอม
ม.2
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
115
เด็กหญิงญาณิศา  จันสีดา
ม.1
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
116
เด็กหญิงญาณิศา  พรหมบุตร
ม.1
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
117
เด็กชายฐปนวัฒน์  จันเสนา
ม.2
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
118
เด็กหญิงฐิติชญาน์  เนื่องพืช
ม.1
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
119
นางสาวฐิติพรรณ  ลือวัฒนานนท์
ม.3
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
120
เด็กหญิงฐินันพร  แก้วไชยศรี
ม.2
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
แพร่

ณ อาคารฉลองราชย์ 60 ปี พิริยานุสรณ์ (อาคาร 5) ชั้น 2 ห้อง 526 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
121
เด็กชายณชิต  บุญยอนุกูล
ม.2
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
122
เด็กชายณฐกร  คนงาม
ม.1
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
123
เด็กชายณฐวัฒน์  เอี่ยมสำอางค์
ม.2
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
124
เด็กหญิงณพวรรณ  พัฒน์ธนวัฒน์
ม.2
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
125
เด็กชายณพัธ  นักเทศน์
ม.1
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
126
นางสาวณภัทร  ปัญญาไวย
ม.3
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
127
เด็กหญิงณภัทร  แห่งพิษ
ม.2
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
128
เด็กชายณัช  อินทรรุจิกุล
ม.1
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
129
เด็กหญิงณัชชา  เสรีรักษ์
ม.1
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
130
เด็กชายณัชพล  สายาจักร์
ม.1
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
131
นางสาวณัฎฐ์นรี  ขอนเคียน
ม.3
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
132
เด็กหญิงณัฎฐ์ภัสสร  อุปยะโสธร
ม.2
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
133
เด็กหญิงณัฏชยา  ขาวสะอาด
ม.1
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
134
เด็กหญิงณัฏฐ์กมลพรรณ  เทพอินทร์
ม.2
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
135
เด็กชายณัฏฐเขต  อินทะ
ม.1
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
136
เด็กหญิงณัฏฐธิดา  แกล้วกล้า
ม.1
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
137
เด็กหญิงณัฏฐธิดา  นะภิใจ
ม.2
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
138
เด็กชายณัฏฐนันท์  ปราชญาพันธ์
ม.1
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
139
เด็กชายณัฏฐนันท์  ลี้สวัสดิ์
ม.2
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
140
เด็กชายณัฏฐ์ประณัย  คัณธานันท์
ม.2
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
141
เด็กชายณัฏฐศรัณยุ์  วงศ์เจริญ
ม.1
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
142
เด็กหญิงณัฏฐ์อัปสร  เจตนานนท์
ม.1
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
143
เด็กชายณัฏฐเอก  อินทะ
ม.3
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
144
เด็กหญิงณัฐณิชา  ม้าหิรัญ
ม.2
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
145
เด็กชายณัฐธนดล  ยศเลิศ
ม.1
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
146
นางสาวณัฐนรี  ฉลอม
ม.3
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
147
นางสาวณัฐนันท์  ไซซ้อน
ม.3
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
148
เด็กหญิงณัฐนิกา  เวียงอินทร์
ม.3
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
149
เด็กชายณัฐปคัลภ์  สายน้ำ
ม.2
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
150
เด็กหญิงณัฐปภัสร์  มั่งมี
ม.2
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
แพร่

ณ อาคารเฉลิมพระชนมพรรษา 60 พรรษา (อาคาร 4) ชั้น 2 ห้อง 421 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
151
เด็กหญิงณัฐปรียา  ศรีธิ
ม.1
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
152
เด็กชายณัฐพงษ์  จันทินทรางกูล
ม.1
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
153
เด็กชายณัฐพล  พากเพียร
ม.1
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
154
เด็กชายณัฐภัทร  ธรรมสุทธิ์
ม.2
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
155
นายณัฐภัทร  มหายศ
ม.3
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
156
เด็กชายณัฐรักษ์  วงศ์ประเสริฐ
ม.1
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
157
นางสาวณัฐริกา  ไชยนวรัตน์
ม.3
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
158
เด็กหญิงณัฐวดี  เป็กทอง
ม.1
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
159
เด็กหญิงณัฐวรรณ  สินธุชัย
ม.2
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
160
นางสาวณัฐวิภา  ฆารวาส
ม.3
โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
161
เด็กหญิงณิชนพัทธ์  พัฒนศิริเวทิน
ม.1
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
162
เด็กชายณิชพงศ์  กันตะนา
ม.2
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
163
เด็กหญิงณิชากานต์  พงษ์สวัสดิ์
ม.2
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
164
นางสาวณิชารีย์  ถือนิล
ม.3
โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
165
เด็กชายดีณวัฐ  ทะนันชัย
ม.1
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
166
เด็กชายตรีทเศศ  พุทธวงค์
ม.3
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
167
เด็กชายเตชธร  กรสมบัติ
ม.2
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
168
เด็กชายถิรายุส  อินยาวิเลิศ
ม.3
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
169
นายทักษ์ดนัย  ทาปัญญา
ม.3
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
170
นางสาวทักษพร  กันยะมี
ม.3
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
171
นางสาวทิพธัญญา  ศรีดี
ม.3
โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
172
เด็กหญิงทิพาภัสสร์  จันทร์ดาเสือ
ม.1
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
173
เด็กชายเทพทัต  นราทันต์
ม.1
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
174
เด็กชายธณชกร  ดวงหอม
ม.1
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
175
เด็กชายธนกร  กิตติรัชพงษ์
ม.2
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
176
เด็กชายธนกร  ช่างเหล็ก
ม.3
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
177
นายธนกร  นครชัย
ม.3
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
178
เด็กชายธนกฤต  ไชยแก้ว
ม.1
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
179
เด็กชายธนกฤต  สีสะอาด
ม.3
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
180
เด็กชายธนบดี  มุกุระ
ม.3
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
แพร่

ณ อาคารเฉลิมพระชนมพรรษา 60 พรรษา (อาคาร 4) ชั้น 2 ห้อง 422 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
181
นายธนพัฒน์  พยัคชาติ
ม.3
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
182
เด็กหญิงธนภรณ์  อินตาปุม
ม.2
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
183
เด็กชายธนภัทร  ปุราณานันท์
ม.2
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
184
นายธนภัทร  รุจิระพงศ์
ม.3
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
185
เด็กหญิงธนัชชา  มีทรัพย์
ม.1
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
186
นายธนากร  ตักเตือน
ม.3
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
187
เด็กชายธนากร  ผดุงวงศ์
ม.1
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
188
นายธนากร  พันพลูวงษ์
ม.3
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
189
นางสาวธนิกานต์  การมี
ม.3
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
190
เด็กชายธนิสร  หมายชม
ม.2
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
191
เด็กหญิงธมกร  พงศ์รัชต์วิมล
ม.2
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
192
นายธมกร  วงษ์กันยา
ม.2
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
193
เด็กหญิงธมลวรรณ  ตั้งตรง
ม.1
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
194
เด็กหญิงธรรม์ปพร  ธรรมใจ
ม.2
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
195
เด็กชายธรรศ  คาดสนิท
ม.2
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
196
เด็กชายธรรศ  มนกลม
ม.2
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
197
นายธราดล  รถขวา
ม.3
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
198
เด็กชายธราเทพ  พุฒิพุทธ
ม.1
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
199
เด็กหญิงธวัลรัตน์  ไชยธรรม
ม.1
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
200
เด็กหญิงธัชชาภัทรา  ไผ่ผล
ม.1
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
201
เด็กหญิงธัญชนก  บ่อเงิน
ม.1
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
202
เด็กหญิงธัญญรัศม์  บุญนิธิพันธุ์
ม.3
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
203
นางสาวธัญญาศิริ  ทรงกิตติกุล
ม.3
โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
204
เด็กชายธัญธร  กันยะมี
ม.1
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
205
เด็กหญิงธัญวรัตน์  แสงเอื้อย
ม.1
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
206
นายธาดา  อาทิตย์
ม.3
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
207
เด็กชายธารวาที  มัดจิต
ม.1
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
208
นายธาริตทัต  ขัดชา
ม.3
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
209
เด็กหญิงธิตยา  วิเศษไพฑูรย์
ม.2
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
210
เด็กชายธีรภัทร  จินามา
ม.3
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
แพร่

ณ อาคารฉลองราชย์ 60 ปี พิริยานุสรณ์ (อาคาร 5) ชั้น 3 ห้อง 532 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กชายธีรภัทร  วังทิพย์
ม.2
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
212
นายธีรภัทร  อึ้งตระกูล
ม.3
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
213
เด็กชายธีรเมธ  ดอกแก้ว
ม.2
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
214
เด็กหญิงธีราพร  มหาไม้
ม.2
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
215
เด็กหญิงธีริศรา  คำไหว
ม.1
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
216
เด็กชายนนทวัฒน์  เหล่ากาวี
ม.2
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
217
เด็กชายนพณัฐ  เวียงทอง
ม.1
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
218
นายนพดล  เดือนเป็ง
ม.3
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
219
เด็กหญิงนพรัตน์  กันหมุด
ม.3
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
220
เด็กชายนพรัตน์  เกสูงเนิน
ม.1
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
221
เด็กชายนพวิชญ์  กำทอง
ม.1
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
222
นายนพศก  สุริยะ
ม.3
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
223
นางสาวนพัชชา  ขันแก้ว
ม.3
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
224
เด็กหญิงนภัสวรรณ  สุคันธมาลา
ม.2
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
225
เด็กหญิงนภัสสร  จองพิพัฒนพงษ์
ม.1
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
226
เด็กชายนราวิชญ์  ตาลกุล
ม.1
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
227
เด็กชายนวดล  พุทธวงค์
ม.1
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
228
เด็กหญิงนวรัตน์  กันหมุด
ม.3
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
229
เด็กหญิงนันฑิกานต์  ทะวงศ์
ม.1
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
230
เด็กชายนันทชัย  ถุงแก้ว
ม.2
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
231
เด็กหญิงนันท์นภัสธัญภัทร  งามประภาสม
ม.2
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
232
นางสาวนันท์นภัส  กาวกาย
ม.3
โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
233
เด็กหญิงนันท์นภัส  ผิวเกลี้ยง
ม.1
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
234
เด็กหญิงนันทิชา  เป็กกันใจ
ม.1
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
235
เด็กหญิงนาราภัทร  ยาใจ
ม.1
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
236
เด็กชายนิธิพิศาล  ทาฝั้น
ม.2
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
237
เด็กชายนิธิศ  ธนะไพศาขมาส
ม.2
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
238
เด็กหญิงนิรุชา  หน่อแก้ว
ม.2
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
239
นางสาวนีร  ปล้องมาก
ม.3
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
240
เด็กหญิงนุชจรีญา  หล้าศรี
ม.2
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
แพร่

ณ อาคารฉลองราชย์ 60 ปี พิริยานุสรณ์ (อาคาร 5) ชั้น 3 ห้อง 533 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
241
นางสาวเบญจมาศ  กาศติ๊บ
ม.3
โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
242
เด็กหญิงเบญญาดา  สุดสาย
ม.2
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
243
เด็กชายปกรณ์  แสงแก่
ม.1
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
244
เด็กชายปณิธาน  ตันตื้อ
ม.3
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
245
เด็กหญิงปทิตตา  คนบุญ
ม.1
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
246
เด็กหญิงปนัดดา  ถุงพลอย
ม.1
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
247
เด็กหญิงปพิชญา  อุปนันท์
ม.1
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
248
เด็กชายปภณัต  สมจิตร
ม.1
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
249
นายปภังกร  เปาเล้ง
ม.3
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
250
เด็กชายปภังกร  พิเศษพิชญา
ม.2
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
251
เด็กชายปภังกรณ์  รามัญอุดม
ม.2
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
252
นางสาวปภาดา  ทุ่งล้อม
ม.3
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
253
เด็กหญิงปภาวรินทร์  กอบกำ
ม.2
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
254
นางสาวประภาศิริ  จันสอง
ม.3
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
255
เด็กชายประวีณวัฒน์  สุขวัฒนานนท์
ม.1
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
256
เด็กชายปรัชญา  บุญเรือง
ม.2
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
257
เด็กชายปรัญชัย  กันทะสอน
ม.2
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
258
เด็กหญิงปราง  สวนกูล
ม.2
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
259
เด็กชายปรานต์  เดชนาลักษ์
ม.2
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
260
นางสาวปริมปกา  นันตา
ม.3
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
261
เด็กชายปวรปรัชญ์  กอบกำ
ม.3
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
262
นายปวริศก์  รากะรินทร์
ม.3
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
263
เด็กหญิงปวิรภา  ณ ลำปาง
ม.1
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
264
เด็กหญิงปวีณพิชญ์  ท่วงที
ม.1
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
265
นางสาวปัณฑ์ชนิ  สกุลชาลี
ม.3
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
266
เด็กหญิงปัณฑิตา  คำทิพย์
ม.1
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
267
นางสาวปัณณธร  แพงเพ็ง
ม.3
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
268
เด็กชายปัณณธร  สำเภา
ม.1
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
269
เด็กหญิงปัณณพร  พันธุรัตน์
ม.3
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
270
เด็กชายปัณณวัฒน์  กาศเจริญ
ม.2
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
แพร่

ณ อาคารฉลองราชย์ 60 ปี พิริยานุสรณ์ (อาคาร 5) ชั้น 3 ห้อง 534 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
271
เด็กชายปัณณวัฒน์  จันธุ
ม.2
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
272
นายปัณณวิชญ์  กุลศรีชัย
ม.1
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
273
เด็กหญิงปาณิสรา  วีรณรงค์กร
ม.3
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
274
นางสาวปานชีวา  ปานอินทร์
ม.3
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
275
นางสาวปารณี  ประทุมมาลย์
ม.3
โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
276
เด็กหญิงปารณีย์  นามวงค์กา
ม.2
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
277
เด็กหญิงปิณฑิรา  สั่งสอน
ม.1
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
278
เด็กชายปิยภัทร  ใจเจริญ
ม.1
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
279
เด็กชายปิยะวัฒน์  ฤทธิ์บำรุง
ม.2
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
280
เด็กหญิงปิยาภรณ์  ศรีใจวงศ์
ม.1
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
281
เด็กหญิงปุญญพัฒน์  กอนมนต์
ม.1
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
282
เด็กชายปุณณ์  ชัยวงค์นาคพันธ์
ม.1
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
283
เด็กชายปุรเชษฐ์  มุ้งทอง
ม.2
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
284
เด็กชายเปมทัต  ทรัพย์มามูล
ม.1
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
285
นางสาวเปสล  บุญยเกียรติ
ม.3
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
286
เด็กหญิงเปี่ยมสุข  ภัทรกุลพิสิฐ
ม.1
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
287
นายพงศกร  เหมืองหม้อ
ม.3
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
288
เด็กชายพงศกรณ์  ครองศิล
ม.3
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
289
เด็กชายพงศธร  ปัญญาใจ
ม.2
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
290
นายพงศ์ศิริ  แก้วธรรมานุกูล
ม.3
โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
291
นายพชร  ใจสอาด
ม.3
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
292
เด็กชายพบกฤต  สมจิตร
ม.2
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
293
เด็กหญิงพรชนก  อุดคำมี
ม.2
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
294
นายพรเทพ  อารมณ์
ม.3
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
295
เด็กหญิงพรปวีณ์  แก้วอินัง
ม.2
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
296
เด็กหญิงพรรณปพร  ดอกแก้ว
ม.2
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
297
เด็กหญิงพรรณพัชร  พงษ์เพชร
ม.1
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
298
นายพลภูมิ  เผ่ากันทะ
ม.3
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
299
เด็กหญิงพลอยวรวรรณ  วงค์ฉายา
ม.2
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
300
นางสาวพัชฎาภรณ์  นุ่มนิ่ม
ม.3
โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
แพร่

ณ อาคารฉลองราชย์ 60 ปี พิริยานุสรณ์ (อาคาร 5) ชั้น 3 ห้อง 535 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
301
นางสาวพัชรพร  วุฒิ
ม.3
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
302
เด็กชายพัทธดนย์  จันดาพรหม
ม.1
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
303
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  กล่ำรักษา
ม.2
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
304
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  พงศ์พัฒนะนุกุล
ม.1
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
305
นางสาวพิชญาภา  ชอบช้ำ
ม.3
โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
306
เด็กชายพีรกานต์  กวางวิ่ง
ม.3
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
307
เด็กชายพีรวัฒน์  ธนะกมลประดิษฐ์
ม.2
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
308
เด็กชายพีรวิชญ์  กวางวิ่ง
ม.3
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
309
เด็กชายพีรวิชญ์  นาแหลม
ม.1
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
310
เด็กชายพีรศักดิ์  แสงงาม
ม.2
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
311
นายพีระพล  วงศ์อินทร์
ม.3
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
312
เด็กชายพีระวัฒน์  กาศแสวง
ม.2
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
313
เด็กชายพีศกรณ์  ครองศิล
ม.3
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
314
เด็กชายพุฒิพงศ์  ปิยะสหาย
ม.2
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
315
เด็กชายพุฒิพงศ์  เสาร์แดน
ม.2
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
316
เด็กชายพุฒิพงษ์  สินทรัพย์
ม.3
โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
317
เด็กชายพูนพิพัฒน์  ชุมภูอินทร์
ม.2
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
318
เด็กหญิงแพรทราย  เหลืองสมบูรณ์
ม.3
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
319
เด็กหญิงภคพร  ดอกจันทร์
ม.1
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
320
เด็กหญิงภคพร  เพชรโกศัย
ม.2
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
321
นายภคภูมิ  แก้วบาง
ม.3
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
322
เด็กชายภพธนินทร์  สมัย
ม.2
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
323
เด็กหญิงภริตพร  ถุงเงิน
ม.2
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
324
เด็กหญิงภัคจิรา  กันยะมี
ม.2
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
325
เด็กชายภัทรดนัย  พลานนท์
ม.1
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
326
เด็กชายภัทรพงศ์  อินดาฤทธิ์
ม.1
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
327
เด็กชายภัทรภูมิ  มีนา
ม.2
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
328
เด็กหญิงภัทรวดี  ศรีคำภา
ม.3
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
329
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  เจริญกิจหัตถกร
ม.1
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
330
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ต่อตัน
ม.2
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
แพร่

ณ อาคารเฉลิมพระชนมพรรษา 60 พรรษา (อาคาร 4) ชั้น 3 ห้อง 431 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
331
เด็กหญิงภัทราพร  ปวงวัฒนา
ม.3
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
332
เด็กชายภัสกิตติ์  สอนเพ็ง
ม.2
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
333
เด็กชายภาคิน  จิรภัคพงค์
ม.2
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
334
นายภาณุทัต  กาญจนพงษ์ชัย
ม.3
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
335
นายภาวัต  รัตนาประภาภรณ์
ม.3
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
336
เด็กชายภิญโญ  จิณวงศ์
ม.2
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
337
เด็กหญิงภิรญา  ชิโนทัย
ม.2
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
338
เด็กชายภูมินทร์  ดวงประทุม
ม.2
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
339
เด็กชายภูมิพัชร์  โลชา
ม.2
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
340
นายภูมิพัฒน์  กุศลาธรรม
ม.3
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
341
เด็กชายภูริณัฐ  จารุเดชา
ม.3
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
342
เด็กชายภูรี  รัตนวิมลชัย
ม.2
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
343
นายภูวนารถ  ธิมาเกตุ
ม.3
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
344
เด็กชายมนตรี  จันทร์ทมัน
ม.1
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
345
เด็กหญิงมนต์อัปสร  สัตยประกอบ
ม.2
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
346
นางสาวมนธิชา  หมื่นโฮ้ง
ม.3
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
347
เด็กชายมนพัทธ์  อุดแบน
ม.1
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
348
นายเมธัส  อุปนันท์
ม.3
โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
349
เด็กหญิงเมริสา  เด่นประภัสร์
ม.2
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
350
เด็กหญิงแม่น้ำ  เจริญสิริวรดิฐ
ม.2
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
351
นายรชตะ  คำไหว
ม.3
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
352
เด็กหญิงรฐวรรณ  เถาราม
ม.3
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
353
เด็กชายรวิช  ใจเอี่ยม
ม.2
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
354
เด็กหญิงรวีกานต์  แสนปัญญา
ม.2
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
355
เด็กชายรังสิมันตุ์  ต๊ะคำ
ม.2
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
356
เด็กชายรัฐ  เจียศิริพงษ์กุล
ม.2
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
357
นายรัตนพล  ใหม่สุขแก้ว
ม.3
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
358
เด็กชายรุจิภาส  ใจเป็ง
ม.2
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
359
เด็กหญิงวชิรญาณ์  ทองประไพ
ม.1
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
360
เด็กหญิงวชิรญาณ์  ศักดิ์สิทธิ์
ม.2
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
แพร่

ณ อาคารเฉลิมพระชนมพรรษา 60 พรรษา (อาคาร 4) ชั้น 3 ห้อง 432 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
361
เด็กชายวชิรวิทย์  นันทะยานนท์
ม.1
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
362
เด็กชายวชิรวิทย์  มั่นคง
ม.1
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
363
เด็กหญิงวรณัน  วงศ์สูง
ม.2
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
364
เด็กหญิงวรธิดา  ดอนสุวรรณ
ม.2
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
365
นายวรภาส  หงษ์เจ็ด
ม.3
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
366
เด็กหญิงวรมน  พลอยยอดศร
ม.3
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
367
นางสาววรรณรดา  อินทรสัตยพงษ์
ม.3
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
368
เด็กหญิงวรฤทัย  ขัตติโย
ม.1
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
369
เด็กชายวรัญชัย  วิใจคำ
ม.2
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
370
เด็กหญิงวรัญญา  มาระเสน
ม.2
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
371
เด็กชายวรากรณ์  แสงวิเชียร
ม.1
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
372
เด็กชายวริทธิ์  ลัภยวิจิตร
ม.2
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
373
นางสาววรีรัตน์  ดวงเกษม
ม.3
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
374
เด็กชายวสุพล  กฤษณะบาล
ม.2
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
375
เด็กชายวัชรพงษ์  เชียงปัญญา
ม.1
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
376
นายวิชชากรณ์  กิตติสมร
ม.3
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
377
เด็กหญิงวิชญาพร  ขอนเอิบ
ม.1
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
378
นางสาววิภาวี  ไชยวงศ์ษา
ม.3
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
379
นายวิโรจน์รัตน์  จรรยาสิทธิ์
ม.3
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
380
เด็กชายวีรพงส์  ล้วนมณี
ม.1
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
381
เด็กชายวีรฟ้า  กาศมัยจันทร์
ม.2
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
382
เด็กชายวีรภัทร  กาวีวน
ม.2
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
383
เด็กชายวุฒิพร  สังข์ทอง
ม.1
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
384
เด็กชายวุฒิภัทร  นวมนิ่ม
ม.2
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
385
นายศรัณย์  สุขทรัพย์
ม.3
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
386
เด็กหญิงศศิพิชญ์  สมใจ
ม.3
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
387
เด็กหญิงศศิรัตน์  กลิ่นพยอม
ม.2
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
388
เด็กหญิงศศิวิมล  กำปนาด
ม.2
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
389
เด็กชายศศิศ  สิงห์แก้ว
ม.2
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
390
เด็กหญิงศิรประภา  ศรีฝั้น
ม.1
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
แพร่

ณ อาคารเฉลิมพระชนมพรรษา 60 พรรษา (อาคาร 4) ชั้น 3 ห้อง 433 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
391
เด็กหญิงศิรภัทร  วงค์ขันแก้ว
ม.1
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
392
เด็กชายศิรสิทธิ์  แนวพิชิต
ม.3
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
393
เด็กชายศิริราช  ภิญโญ
ม.2
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
394
นางสาวศิริอักษร  ต้าวบุญสูง
ม.3
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
395
เด็กหญิงศิวาการ  เหลาธรรม
ม.2
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
396
เด็กชายศุภกร  เหมืองคำ
ม.1
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
397
เด็กชายศุภกรณ์  คำเผือ
ม.1
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
398
นายศุภกฤต  หงษ์โต
ม.3
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
399
นายศุภชัย  ปินตา
ม.3
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
400
เด็กชายศุภชัย  อุปนันชัย
ม.2
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
401
เด็กชายศุภเชฏฐ์  เป็นใจ
ม.1
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
402
เด็กชายศุภณัฐ  จองพิพัฒนพงษ์
ม.2
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
403
เด็กชายศุภวิชญ์  ร่องพืช
ม.1
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
404
เด็กชายศุภวิชญ์  หงษ์ทอง
ม.1
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
405
เด็กชายศุภวิชญ์  อุ่นกาศ
ม.1
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
406
เด็กหญิงศุภัชฌาค์  เทียนทอง
ม.1
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
407
นายเศกสิทธิ์  เล็กอุทัย
ม.3
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
408
นายเศรษฐพงศ์  ชื่นบาล
ม.3
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
409
เด็กชายเศรษฐ์ศิลป์  ชุษณะโยธิน
ม.2
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
410
นายโศภณ  สวนโพธิ์
ม.3
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
411
เด็กหญิงโศรดา  คำมีสว่าง
ม.1
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
412
เด็กชายสรวิชญ์  ตันตื้อ
ม.1
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
413
เด็กชายสรวิชญ์  รัตนชีวพงศ์
ม.3
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
414
นางสาวสรัลพร  มีมนต์
ม.3
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
415
เด็กหญิงสโรชา  พิริยานุรักษ์
ม.1
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
416
เด็กชายสฤษฎ์พงศ์  วงศ์แปลง
ม.3
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
417
เด็กหญิงสันต์ฤทัย  ปิ่นแก้ว
ม.2
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
418
นายสิรดนัย  ยอดบำรุง
ม.3
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
419
เด็กชายสิรภพ  แสนสิริ
ม.2
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
420
เด็กชายสิรวิชญ์  สินประวัติ
ม.1
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
แพร่

ณ อาคารเฉลิมพระชนมพรรษา 60 พรรษา (อาคาร 4) ชั้น 3 ห้อง 434 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
421
เด็กหญิงสิริกร  หล้าคำมี
ม.2
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
422
เด็กหญิงสิริกานต์  ก๋าทุ่ง
ม.1
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
423
เด็กหญิงสิริรัตน์  มูลเกษ
ม.2
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
424
นางสาวสุชัญญา  มาตรแม้น
ม.3
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
425
เด็กหญิงสุชาดา  สีชมภู
ม.2
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
426
เด็กหญิงสุชานันท์  เฑียรทอง
ม.1
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
427
เด็กหญิงสุณัฏฐา  สีล้ง
ม.2
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
428
เด็กหญิงสุตาภัญ  วันสนุก
ม.2
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
429
นายสุพศิน  ขุนชุ่ม
ม.3
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
430
เด็กหญิงสุพิชญา  ม้าหลวง
ม.3
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
431
เด็กชายสุภกิณห์  นาโตนด
ม.2
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
432
เด็กหญิงสุภชา  อุบลกิจ
ม.3
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
433
เด็กหญิงสุภัชญา  เอี่ยมวิจารณ์
ม.1
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
434
นางสาวสุภัสสรา  อ่อนน้อม
ม.3
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
435
นางสาวสุภาวิกา  ธัญพัฒน์รวิกุล
ม.3
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
436
นายสุรพัศ  เดชพรม
ม.3
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
437
นางสาวสุริชยา  ถิ่นถา
ม.3
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
438
นายเสกสิทธิ์  ล้อวิไล
ม.3
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
439
เด็กชายเสฎฐวุฒิ  แก้วจินดา
ม.2
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
440
นายเสฏฐวุฒิ  กันทะเสน
ม.3
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
441
นางสาวโสรญา  ไชยวงศ์
ม.3
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
442
เด็กหญิงหนึ่งธิดา  เลือดนักรบ
ม.1
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
443
นายเหนือดวง  จิตมะโน
ม.3
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
444
เด็กหญิงอ​คิรา​ภ​์​  สาระ​กุล​
ม.3
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
445
เด็กชายอชิตะ  เชียงเนาว์
ม.1
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
446
เด็กชายอธิพลพนา  พัชรลภัสหทัย
ม.3
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
447
เด็กหญิงอนรรฆวี  เอื้อกิจรุ่งโรจน์
ม.2
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
448
นางสาวอนันตรา  ละอินทร์
ม.3
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
449
เด็กหญิงอนามิกา  ซิงห์
ม.1
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
450
เด็กชายอภิภู  สง่าแสง
ม.3
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
แพร่

ณ อาคารเฉลิมพระชนมพรรษา 60 พรรษา (อาคาร 4) ชั้น 3 ห้อง 435 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
451
เด็กชายอภิวิชญ์  ยศชยางกูร
ม.2
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
452
เด็กหญิงอภิสรา  กาญจนะ
ม.1
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
453
เด็กหญิงอรพิชญ์  นันตา
ม.2
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
454
เด็กชายอรรคการ  ประสิทธิธัญการ
ม.1
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
455
เด็กชายอริญชย์วิธน์  ธงสิบสอง
ม.2
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
456
เด็กหญิงอรุณรัศมี  สันป่าแก้ว
ม.1
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
457
นางสาวอโรชา  พรมตา
ม.3
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
458
เด็กชายอัครเดช  สุขเสน่ห์
ม.2
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
459
เด็กหญิงอัจฉราพรรณ  ชื่นใจ
ม.1
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
460
เด็กชายอัชฌา  แกล้วกล้า
ม.1
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
461
เด็กชายอัชฌาวัฒน์  กาวี
ม.2
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
462
นางสาวอาทิตยา  บุญสนอง
ม.3
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
463
เด็กหญิงอารีรัตน์  หนองช้าง
ม.2
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
464
เด็กหญิงอิง  มทนางกูร
ม.1
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
465
เด็กหญิงอิ่มเอม  โอภาสพันธ์
ม.2
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
466
เด็กชายเอื้ออังกูร  อุ่นคำมี
ม.3
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
467
เด็กหญิงไอริสา  บุญมี
ม.1
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
แพร่

ณ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 121 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
468
นางสาวกชกร  น้อยฉิม
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
469
นางสาวกชกร  สงคราม
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
470
นางสาวกนกพร  นันต๊ะ
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
471
เด็กหญิงกนกพร  ศิริมาตย์
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
472
เด็กหญิงกนิษฐา  ดีปินตา
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
473
นางสาวกมลชนก  กองคำ
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
474
เด็กหญิงกมลทิพย์  เกิดไชย
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
475
เด็กหญิงกมลทิพย์  ทองปั้น
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
476
เด็กชายกมลพิสุทธิ์  อิศรางกูร ณ อยุธยา
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
477
เด็กหญิงกรกมล  เพชรใจศักดิ์
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
478
เด็กชายกรพิพัฒน์  จันทรานภาภรณ์
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
479
เด็กชายกรมิษฐ์  สุวรรณ์
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
480
นางสาวกรยรัตน์  โลหะโชติ
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
481
นางสาวกรวรรณ  ปรีดีธิสาร
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
482
นางสาวกฤตพร  สุขสี
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
483
เด็กชายกฤตภาส  ยะวิญชาญ
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
484
เด็กชายกฤตเมธ  อายุยืน
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
485
นายกฤตยชญ์  เทพคำราม
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
486
นางสาวกฤติยาณี  เทพจันตา
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
487
นางสาวกฤติลักษณ์  รัตนประภา
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
488
เด็กชายกฤศ  สลีวงค์
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
489
นายกฤษกร  วัยราช
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
490
เด็กชายกฤษฏิ์ภาณุ  แก้วอินทร์
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
491
เด็กชายกษิดิส  ขันทะสอน
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
492
เด็กชายก้องกิดากร  ส่องสี
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
493
เด็กชายกัญจน์  จันทร์เจนจบ
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
494
นางสาวกัญญณัฐ  จันทร์ทอง
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
495
นางสาวกัญญาณัฐ  คำทองสุข
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
496
นางสาวกัญญาณัฐ  เจริญชัย
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
497
นางสาวกัญญาณัฐ  ยะนันท์
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
แพร่

ณ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 122 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
498
เด็กหญิงกัญญาภัค  เนตรวิเชียร
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
499
เด็กหญิงกัญญารัตน์  เทพคำราม
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
500
นายกันตเมธ  ณฝั้น
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
501
เด็กชายกันตินันท์  อัมพุธ
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
502
นายกันต์  ปรางค์วัฒนากุล
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
503
เด็กหญิงกานต์ชนิต  นิลพันธุ์
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
504
เด็กหญิงกานต์ตะวัน  ปันสุยะ
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
505
นางสาวกานต์สินี  ขัติยะ
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
506
เด็กชายกิตติกวิน  โลหะโชติ
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
507
เด็กชายกิตติคุณ  ศรีแก้ว
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
508
เด็กชายกิตติณัฏฐ์  นิ่มนวล
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
509
เด็กชายกิตติธัช  ศรีปัญญา
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
510
นายกิตตินันท์  นันติยะ
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
511
นางสาวกิตติมา  ตาคำ
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
512
เด็กหญิงกุลธินันท์  ไชยการ
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
513
เด็กหญิงกุลภรณ์  เจริญวงศ์
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
514
เด็กหญิงกุลวฤณ  วรวงษ์
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
515
เด็กหญิงกุลิสรา  กรมทนา
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
516
เด็กหญิงเกวลิล  ธะนะขันธ์
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
517
นายโกวิท  นุแปงถา
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
518
เด็กหญิงขวัญจิรา  ยาท้วม
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
519
เด็กชายขอบฟ้า  อยู่รักชาติ
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
520
นางสาวขัติยา  วงค์ขัติย์
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
521
นางสาวขีโรชา  ไกรทอง
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
522
นางสาวเขมจิรา  ธนะกองแก้ว
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
523
เด็กหญิงเขมมิกา  ชมภู
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
524
นางสาวเขสรา  ใหม่เทวินทร์
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
525
นายคณพศ  เจดีย์วงค์
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
526
เด็กชายคณาธิป  วรวงษ์
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
527
เด็กหญิงจอมขวัญ  แซ่ซือ
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
แพร่

ณ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 123 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
528
เด็กหญิงจอมสุรางค์  ธีรภาพวิเศษพงษ์
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
529
นายจักรภัทร  ก้อนทอง
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
530
เด็กชายจิตตคุณ  เจริญดี
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
531
เด็กหญิงจิตประภัสสร  ผูกจิต
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
532
นางสาวจิตรกัญญา  ชัยชนะภัคดี
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
533
เด็กหญิงจิตรารัตน์  ทะขัติ
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
534
เด็กชายจิรณัฐ  ก้อนทอง
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
535
เด็กชายจิรทิปต์  จิตอารีย์
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
536
นางสาวจิรพร  กองสี
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
537
เด็กชายจิรพัส  คำแปง
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
538
เด็กหญิงจิรภัทร์  เทพคำ
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
539
นางสาวจิรภิญญา  ลัมยศ
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
540
นายจิรวัฒน์  สุยะ
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
541
นางสาวจิรัชญา  นิลพันธุ์
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
542
นายจิรัฏฐ์คมน์  มั่นกันนาน
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
543
นางสาวจิราพร  เรืองกิจจา
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
544
นางสาวจิราภรณ์  พรมเสน
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
545
เด็กชายจิรายุ  ใจสุภาพ
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
546
นายจีรพัฒน์  ศรีจันทร์ดี
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
547
เด็กหญิงจุฑาทิพย์  กฤติวุทธาคม
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
548
เด็กหญิงจุฬามณี  เทพสุคนธ์
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
549
เด็กหญิงเจติยา  อิ่นแก้ว
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
550
นายเจษฎา  วรกิจ
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
551
เด็กชายเจษฎากร  ก๋าฝั้น
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
552
นายฉัตรชาฎา  โนต๊ะยศ
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
553
นายฉัตรปพน  โพธิ์เจริญ
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
554
เด็กหญิงฉัตรลดา  สุขไตรภพ
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
555
เด็กหญิงชญาดา  ปั้นชู
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
556
เด็กหญิงชญานิน  บุญทวี
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
557
เด็กหญิงชนกนันท์  ดาอินวงค์
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
แพร่

ณ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 124 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
558
นายชนน  ไชยธิ
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
559
เด็กชายชนนน่าน  สวนจันทร์
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
560
เด็กหญิงชนเนษฎ์  ตาทอง
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
561
นายชนสรณ์  หล้าพรม
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
562
เด็กหญิงชนัญชิดา  คำวรรณะ
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
563
นางสาวชนัญชิดา  บางบ่อ
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
564
เด็กหญิงชนัฐปภา  ณ น่าน
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
565
เด็กหญิงชนิกานต์  คำพิล
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
566
เด็กหญิงชนิกานต์  ใจบุญ
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
567
นางสาวชนิกานต์  ปัญญาวงศ์
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
568
เด็กชายชยพล  ศิริรัตน์พิริยะ
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
569
เด็กชายชยังกูร  วีระพันธ์
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
570
เด็กชายชยากร  ชมเสน
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
571
เด็กชายชยานนท์  บังเมฆ
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
572
เด็กชายชยุต  เพียรดีกุล
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
573
เด็กหญิงชรัลญา  เปี่ยมอริยธน
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
574
นางสาวชรินรัตน์  หิรัญกุล
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
575
เด็กหญิงชลดา  อุณวงค์
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
576
เด็กหญิงชลธิฌา  ไชยเขียว
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
577
เด็กหญิงชลธิรา  แปงสี
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
578
เด็กชายชลพรรษ  เลียงสุนทรสิทธิ์
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
579
เด็กชายชวกร  ยศหล้า
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
580
นายชวกร  ศรีเริญ
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
581
เด็กหญิงชวัลลักษณ์  พึ่งทอง
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
582
เด็กหญิงช่อระกา  ขันไชย
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
583
เด็กชายชัชชัย  กันทะวงค์
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
584
นางสาวชัชนันท์  กล่ำพลบ
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
585
เด็กชายชัชรัณฑ์  มัยราช
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
586
เด็กหญิงชัญญา  ศิริรักษา
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
587
เด็กชายชายชาตรี  ทนะขว้าง
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
แพร่

ณ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 125 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
588
นางสาวชาลิสา  วรรณโยธา
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
589
เด็กหญิงชินันพร  แปงมา
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
590
นายชุติเทพ  เสนา
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
591
เด็กหญิงชุตินันท์  ศิลป์ท้าว
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
592
เด็กชายชุติพนธ์  วันควร
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
593
เด็กหญิงโชติกาล  สีชมภู
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
594
เด็กชายโชติพงศ์  ทะลือ
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
595
นางสาวโชษิตา  ธะนะขันธ์
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
596
เด็กชายญาณภัทร  เทพคำ
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
597
นายญาณวิทย์  ปิงนา
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
598
เด็กหญิงญาณิศา  อินทร
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
599
เด็กหญิงฐิติชญา  โนเขื่อน
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
600
เด็กชายฐิติพิชญ์  มุขเพชร
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
601
เด็กหญิงฐิติภัทรา  นามแก้ว
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
602
เด็กหญิงฐิติรัตน์  คำเต็ม
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
603
เด็กหญิงฐิติวรดา  อะทะจา
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
604
เด็กหญิงฑิญาณี  วุฒิสาร
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
605
นายณฐนนท  งามวิเศษศรี
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
606
เด็กชายณฐภัทร  ไชยยา
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
607
นางสาวณปภา  ไทรโรจน์รุ่ง
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
608
เด็กชายณภัทร  เหลี่ยมวานิช
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
609
เด็กชายณภัทรชัย  ปะสีละเตสัง
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
610
นายณรงค์ธรรม  เมืองมาหล้า
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
611
นางสาวณัชชา  วัฒนสุริยานนท์
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
612
เด็กชายณัฎฐชัย  กุลคง
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
613
นางสาวณัฎฐา  แสนชัย
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
614
เด็กชายณัฏฐชัย  เกษมเกสร
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
615
เด็กชายณัฏฐชัย  ศิริเสฏฐ์กุล
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
616
นายณัฏฐชัย  แสงแก้ว
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
617
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ขันทะสอน
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
แพร่

ณ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 126 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
618
เด็กหญิงณัฏฐธิดา  สุขใจ
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
619
เด็กหญิงณัฏฐนันท์  นันท์ชัย
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
620
นายณัฏฐพล  แสงแก้ว
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
621
เด็กหญิงณัฏฐพิชา  นิธิอัษฎาพงศ์
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
622
เด็กหญิงณัฏฐภัทร  กันฑะวงค์
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
623
เด็กหญิงณัฏฐ์วารี  เชื้อสุวรรณ
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
624
เด็กชายณัฐกรณ์  สุวงกฏ
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
625
เด็กหญิงณัฐกฤตา  จำปารัตน์
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
626
เด็กชายณัฐชนน  ตันธนะวรกุล
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
627
นางสาวณัฐชยา  คำตัน
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
628
เด็กหญิงณัฐฌิมา  กำปั่นทอง
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
629
นางสาวณัฐฐิฐา  พรมมิ
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
630
เด็กชายณัฐณัฏฐ์  เล็กชัยชาญ
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
631
เด็กชายณัฐดนย์  เที่ยงชนะปพัฒน์
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
632
เด็กหญิงณัฐธยาน์  จันต๊ะ
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
633
นางสาวณัฐธิดา  สิทธิมงคล
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
634
เด็กชายณัฐนนท์  ต๊ะดี
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
635
นายณัฐนนท์  ปะทิ
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
636
เด็กชายณัฐนนท์  มานะกิจ
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
637
เด็กหญิงณัฐนันท์  ไชยทะมาตร
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
638
เด็กชายณัฐพงศ์  อินปาว
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
639
เด็กหญิงณัฐพร  ปิจดี
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
640
เด็กชายณัฐพัชร  ช่างเงิน
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
641
เด็กหญิงณัฐพัชร์  ฉลองโภคศิลชัย
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
642
เด็กชายณัฐภัทร  เขียวดี
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
643
เด็กชายณัฐภัทร  สิทธิสาร
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
644
เด็กหญิงณัฐภัสสร  เธียรศักดิ์กุล
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
645
เด็กหญิงณัฐภา  กิจเจริญวิศาล
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
646
เด็กชายณัฐภูมิ  จันทร์บูรณ์
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
647
เด็กชายณัฐภูมิสิริ  พุกประเสริฐ
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
แพร่

ณ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 127 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
648
เด็กชายณัฐยศ  คำตัน
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
649
เด็กหญิงณัฐวดี  กันเสน
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
650
นางสาวณัฐวรา  เดชอำนาจธรรม
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
651
เด็กหญิงณัฐวรา  สิทธิ
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
652
เด็กหญิงณัฐวลัญช์  มาแสน
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
653
เด็กหญิงณัฐวลัณช์  สารเถื่อนแก้ว
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
654
เด็กชายณัฐวัฒน์  นาคะพันธุ์
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
655
เด็กหญิงณัฐวิภา  เกี๋ยนคำ
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
656
เด็กชายณัฐสิทธิ์  ศีลธนทรัพย์
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
657
เด็กหญิงณัธดาพร  ปาผล
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
658
เด็กหญิงณิชา  ของดีงาม
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
659
เด็กหญิงณิชาภัทร  ทิพย์ปัญญา
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
660
นางสาวดรัลพร  สุดแดน
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
661
เด็กชายตนุภัทร  อาชาณีย์
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
662
เด็กชายตรัยตรัณ  พิชญ์วิชชาธรรม
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
663
เด็กหญิงตรีรัตน์  พงษ์ภูวนันท์
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
664
เด็กชายตรีวิชญ์  จิตตวงศ์พันธ์
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
665
เด็กชายตุลานนท์  อิ่นแก้ว
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
666
เด็กชายเตชินท์  ธรรมานุวงศ์
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
667
เด็กชายทรงพล  ศรีราษฎร์
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
668
นายทรงภพ  ธิศรี
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
669
นายทศพร  กล่อมสกุล
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
670
เด็กหญิงทัศนพร  วงศ์พุฒ
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
671
เด็กชายทัศน์พล  ดำเนินผล
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
672
เด็กหญิงทิตยา  งามสมพงษ์
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
673
เด็กหญิงทิพยาภา  ยาธนะ
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
674
นางสาวทิพรดา  เฟืองจันทร์
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
675
เด็กหญิงทิพอัปสร  หงส์เจริญ
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
676
เด็กหญิงทิภากร  พลจร
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
677
เด็กชายแทนคุณ  ศรีทิพย์
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
แพร่

ณ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 131 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ห้องสอบที่
 24
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
678
เด็กชายธนกร  ไชยรังษี
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
679
เด็กชายธนกร  ปันชัย
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
680
เด็กชายธนกร  หลักโพน
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
681
เด็กชายธนกฤต  เทียมนโรดม
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
682
เด็กชายธนกฤต  แสวงผล
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
683
เด็กชายธนโชติ  ก๋องจักร์
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
684
เด็กชายธนเดช  อาญารักษ์นุกูล
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
685
เด็กชายธนบดี  จันมะณี
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
686
นางสาวธนภรณ์  ไชยตีฆะ
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
687
เด็กหญิงธนภรณ์  วงค์ธนนันทภพ
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
688
เด็กชายธนภัทร  สายอาทะ
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
689
เด็กหญิงธนวรรณ  ทะก๋า
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
690
เด็กชายธนศักดิ์  คำแสน
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
691
เด็กหญิงธนัชชา  ละเลิง
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
692
เด็กหญิงธนัชพร  แก้วมีสุข
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
693
นางสาวธนัชพร  ถาเมือง
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
694
นางสาวธนัญชนก  แปงมา
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
695
นางสาวธนัญญา  ทานิล
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
696
เด็กหญิงธนัญญา  ปาคุต
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
697
เด็กหญิงธนัญพร  รุ่งแสงทิวากร
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
698
เด็กหญิงธนัญรัตน์  ขุนทะ
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
699
เด็กชายธนาธิป  พันธุปาล
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
700
เด็กหญิงธนาภา  นุ่มสังข์
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
701
เด็กหญิงธนิดา  พรหมศิริ
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
702
นางสาวธนิษฐา  ทานิล
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
703
เด็กหญิงธมลวรรณ  ทานะ
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
704
นางสาวธมลวรรณ  โนทะ
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
705
นางสาวธมลวรรณ  อรรถอินทรีย์
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
706
นายธรรมธัช  บุญน้อย
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
707
นางสาวธราทิพย์  อินใจ
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
แพร่

ณ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 132 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ห้องสอบที่
 25
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
708
เด็กชายธวัชชัย  คำแปง
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
709
เด็กหญิงธวัลรัตน์  ก๋าแก้ว
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
710
เด็กหญิงธวัลรัตน์  ชยพาณิชสกุล
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
711
เด็กหญิงธัชพรรณ  สนธิ
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
712
เด็กหญิงธัญจิรา  กาวี
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
713
เด็กหญิงธัญชนก  ชื่นสุขประสงค์
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
714
เด็กหญิงธัญญพร  ปันทะนันท์
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
715
นางสาวธัญพิชชา  น้ำสา
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
716
เด็กหญิงธัญพิชชา  มีสา
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
717
นางสาวธัญพิชชา  สุริยะพรหม
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
718
เด็กหญิงธัญพิชา  รัตนศิลา
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
719
เด็กหญิงธัญรมย์  อุทธิยา
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
720
เด็กหญิงธัญลักษณ์  คำฟู
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
721
เด็กหญิงธัญลักษณ์  สุภาจีน
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
722
เด็กหญิงธัญวรรณ  ทาอินทร์
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
723
เด็กชายธัญวิชญ์  ธิราช
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
724
นางสาวธัณย์กมล  ธิติกุล
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
725
นายธันยพงศ์  อินผง
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
726
เด็กหญิงธันยพร  ใชเด็ช
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
727
เด็กชายธาวิน  จันทร์ใจ
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
728
เด็กหญิงธิดารัตน์  โอตะแปง
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
729
เด็กหญิงธิษณามตี  ปิจนำ
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
730
เด็กชายธีธัสสิษ  ลีพิพิธท์กุล
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
731
เด็กหญิงธีร์จุฑา  พิมพงาน
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
732
นายธีรดนย์  กุณา
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
733
เด็กชายธีรดนย์  ธะนะถุง
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
734
นางสาวธีรดา  เจริญกูลธาดา
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
735
นายธีรพรรดิ์  โชคธนะประเสริฐ
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
736
เด็กชายธีรภัทร  มิ่งเมือง
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
737
เด็กชายธีรวัชร  นันคำ
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
แพร่

ณ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 133 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ห้องสอบที่
 26
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
738
เด็กชายธีระ  เนตรวีระ
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
739
นายเธียรขวัญ  สุธรรมวรโรจน์
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
740
เด็กชายนนทวัฒน์  คำวงศ์
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
741
เด็กชายนพรุจ  วิญญพรหม
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
742
เด็กชายนพวิทย์  บุญก้อน
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
743
เด็กชายนภดล  สารเถื่อนแก้ว
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
744
เด็กชายนภัสรพี  ก๋าวงค์
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
745
นางสาวนภัสสร  โนจิตร
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
746
เด็กหญิงนภัสสร  เย็นใจมา
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
747
เด็กหญิงนภาวรรณ  อู่เฉื้อง
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
748
เด็กหญิงนภิสา  ศรีทุมมา
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
749
เด็กหญิงนรมน  อ่อนน้อม
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
750
นายนรวิชญ์  คำมอญ
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
751
เด็กหญิงนรินทร์สิริ  พลตรี
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
752
เด็กหญิงนริศรา  สุวทิตย์
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
753
เด็กชายนโรดม  ศรีทิพย์
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
754
เด็กหญิงนฤมล  รัตนอนันต์
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
755
เด็กหญิงนลินทิพย์  เจดีย์ปน
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
756
เด็กชายนวนนท์  ฟองคำ
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
757
เด็กหญิงนวพร  นิลพันธุ์
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
758
เด็กชายนวพล  นิลนาม
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
759
เด็กชายนวภัทร  คำขันธ์
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
760
เด็กชายนวิโยธิน  พื้นผัด
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
761
เด็กชายนัธทวัฒน์  เชื้อคำ
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
762
นางสาวนันท์นภัส  ไชยยา
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
763
เด็กหญิงนันท์นภัส  ตั้งเที่ยงธรรม
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
764
เด็กชายนันทปรีชา  วงศ์สีสม
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
765
เด็กชายนันทพงศ์  มงมาต
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
766
เด็กชายนันทวัฒน์  สิงห์ดี
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
767
เด็กหญิงนันทัชพร  วงค์คำ
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
แพร่

ณ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 134 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ห้องสอบที่
 27
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
768
เด็กชายน่านณัฐธีร์  คำวงศ์
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
769
เด็กหญิงนารีรัตน์  โทนิน
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
770
นางสาวนิชา  เชื้อหมอ
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
771
เด็กหญิงนิชาภา  มาทิพย์
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
772
เด็กชายนิติธรรม  ทองสิริพงศ์สมบัติ
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
773
เด็กชายนิพิฐพล  นาคสวัสดิ์
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
774
เด็กชายเนติธร  คำเหลือง
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
775
เด็กหญิงบุญชญา  สิริภูบาล
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
776
เด็กชายบุญรักษา  แก้วมีสุข
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
777
เด็กหญิงบุญรักษา  วิชัยต๊ะ
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
778
เด็กชายบุณยกร  จันเครือ
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
779
นายบูรพา  เขื่อนเพชร
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
780
เด็กชายเบญจศีล  เทิดศักดิ์ศรี
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
781
เด็กหญิงเบญญทิพย์  ซางนา
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
782
นางสาวเบญญาภา  คฤหัส
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
783
เด็กหญิงเบญญาภา  รักษ์ชูชื่นธนากุล
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
784
เด็กชายปกรณ์เกียรติ  พิมสาร
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
785
นายปฏิพัฒน์  สุทธวงค์
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
786
เด็กชายปฐมพง  วุฒิการณ์
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
787
เด็กชายปฐมพงศ์  พรมมา
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
788
นางสาวปทิตตา  กติยศ
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
789
เด็กหญิงปทิตตา  จันทร
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
790
เด็กหญิงปทิตตา  ศรีวิชัยอินทร์
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
791
เด็กหญิงปพิชญา  คุณยศยิ่ง
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
792
เด็กชายปภังกร  เลื่อมใส
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
793
เด็กชายปภังกร  หมั่นการ
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
794
เด็กหญิงปภาวรินทร์  ไชยช่อฟ้า
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
795
นางสาวปภาศิริ  รวมศิลป์
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
796
เด็กชายปภินวิช  กาญจนจันทร์
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
797
เด็กชายปภินวิช  การสมทบ
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
แพร่

ณ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 135 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ห้องสอบที่
 28
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
798
นายปรมัตร  กุศล
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
799
นายปราชญ์  ผาแสง
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
800
เด็กหญิงปราญชลี  เกียรติไพศาล
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
801
นางสาวปรานต์ปิฎก  ไชยวิโน
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
802
เด็กชายปริ่มปรมัตถ์  ไชยวิโน
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
803
เด็กหญิงปริยากร  วงศ์สารัตน์
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
804
เด็กหญิงปริยาภัทร  สงวนกลาง
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
805
เด็กหญิงปรีชญา  คำชาลี
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
806
นางสาวปรีชญาน์  ว่องอิสริยวณิช
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
807
เด็กหญิงปวรวรรณ  ต๊ะสาร
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
808
เด็กหญิงปวิชญา  วังขวา
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
809
นางสาวปองกานต์  อ่องดา
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
810
เด็กหญิงปัญญาวีร์  แห่วตระกูลปัญญา
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
811
เด็กชายปัณณวิชย์  พิเคราะห์
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
812
เด็กหญิงปาณิศา  ทาวี
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
813
เด็กหญิงปาณิสรา  จันทร์ไพจิตต์
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
814
นางสาวปานชีวา  ยศมาดี
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
815
เด็กหญิงปานญา  ปวนยา
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
816
เด็กหญิงปานศิลป์  อุดอ้าย
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
817
เด็กหญิงปาริฉัตร  มูลศรี
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
818
เด็กหญิงปิยธิดา  วงศ์ยาไชย
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
819
นางสาวปิยภรณ์  บัวทอง
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
820
เด็กชายปิยศักดิ์  วันทิตย์
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
821
เด็กชายปิยะ  สังสมศักดิ์
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
822
เด็กชายปิยะภัสร์  ศักดาศรี
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
823
เด็กชายปิยังกูร  บัวเข็ม
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
824
เด็กหญิงปิยาภัสร์  พันธุ์แก้ว
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
825
เด็กหญิงปุณณมาส  เขียวตื้ออินทร์
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
826
เด็กชายปุณภวัฒน์  เสนา
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
827
เด็กหญิงปุณยวีร์  มีเดช
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
แพร่

ณ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 136 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ห้องสอบที่
 29
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
828
เด็กหญิงปุณยาพร  อยู่เย็น
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
829
เด็กหญิงเปมิกา  ป้องแก้ว
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
830
เด็กหญิงเปมิกา  มงคล
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
831
เด็กชายเปรมปวีร์  จันติ๊บ
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
832
เด็กหญิงผกามาศ  สมปานวัง
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
833
เด็กชายพงศพัศ  กิวัฒนา
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
834
เด็กชายพงษ์พชิรา  ปิยะโกศล
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
835
เด็กชายพงษ์พล  ทองบัว
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
836
เด็กชายพชร  มะโน
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
837
เด็กชายพชรพล  สุขสด
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
838
เด็กหญิงพชิราพร  พลธนะ
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
839
เด็กหญิงพนิดา  อดทน
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
840
เด็กชายพรเทวัญ  เสฏฐวุฒิพงศ์
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
841
เด็กหญิงพรปวีณ์  ฝีปากเพราะ
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
842
เด็กหญิงพรพิมล  ยศอาจ
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
843
เด็กหญิงพรภัทรศร  ศรรบศึก
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
844
เด็กหญิงพรรณกร  พรมสืบ
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
845
เด็กหญิงพรวิภา  ยะติ
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
846
เด็กชายพลกฤต  สิริโภคินกุล
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
847
เด็กชายพลพล  คำเขียว
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
848
เด็กหญิงพลอยชมพู  ธรรมยืนยง
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
849
เด็กหญิงพลอยใส  จันโท
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
850
เด็กชายพศวีร์  ผัดอิน
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
851
นายพศิน  ศิริรัตน์พิริยะ
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
852
เด็กชายพอพล  สารถ้อย
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
853
เด็กหญิงพัชรกมล  สุขบรรจง
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
854
เด็กหญิงพัชรินทร์  สุก้อน
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
855
เด็กหญิงพัฒน์นรี  นิรัญดอนไชย
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
856
นายพัฒนศักดิ์  แก้วนิ่ม
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
857
เด็กชายพัฒนายุ  ลือเรือง
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
แพร่

ณ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 137 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ห้องสอบที่
 30
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
858
นางสาวพัทธนันท์  ภักดีสมัย
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
859
นางสาวพัทธวรรณ  ภักดีสมัย
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
860
เด็กหญิงพัทรศยา  กาใจ
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
861
นายพันธกานต์  กลิ่นหวล
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
862
เด็กหญิงพันธกานต์  เสฏฐวุฒิพงศ์
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
863
เด็กชายพัศธวศิน  เขื่อนจันธนลาภ
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
864
เด็กหญิงพาขวัญ  วงค์ปัญโญ
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
865
เด็กหญิงพิจิตราภรณ์  เชียงโค้ง
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
866
เด็กหญิงพิชชาภัทร์  คำผง
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
867
เด็กหญิงพิชชาภา  เมืองพรหม
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
868
เด็กหญิงพิชญดา  ดีสีใส
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
869
เด็กหญิงพิชญธิดา  ก้อนราช
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
870
นางสาวพิชญา  เป็งจันตา
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
871
นางสาวพิชญาภา  ไชยเสน
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
872
เด็กหญิงพิชามญชุ์  อารีประเสริฐสุข
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
873
เด็กหญิงพิชามญชุ์  อินเบ้า
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
874
นางสาวพิชามญธุ์  สุเทปิน
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
875
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  จ้วงสินธุ์
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
876
เด็กหญิงพิมพ์นารา  ชราพก
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
877
เด็กหญิงพิมพ์นารา  ปัตต์เปาว์
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
878
เด็กหญิงพิมพ์พกาญน์  จินะไชย
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
879
นางสาวพิมพ์อัปสร  มหายศนันทฺ์
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
880
เด็กหญิงพิมพิกา  ดอนน้อย
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
881
เด็กหญิงพิมพิชญา  พวงเข้ม
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
882
เด็กชายพิศุธยิ์  คงปุก
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
883
เด็กชายพีรณัฐ  ดวงคำ
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
884
นายพีรพัฒน์  ปัญญาทิพย์
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
885
นางสาวพีรภัทรา  ดีน้อย
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
886
เด็กชายพีรวัชร  นิ่มพยา
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
887
เด็กชายพีรวัส  ธรรมวงศ์
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
แพร่

ณ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 222 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ห้องสอบที่
 31
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
888
เด็กชายพีรวิชญ์  การินไชย
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
889
นายพีรวิชญ์  สุภาจีน
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
890
เด็กชายพีรวิชญ์  อินต๊ะวิน
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
891
เด็กชายพีระภาส  เรือนแปง
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
892
เด็กชายพุฒธนัญญ์  วิเชียรพงษ์
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
893
เด็กชายพุฒิกร  คำนันท์
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
894
นายพุฒิพงศ์  ยะติ
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
895
เด็กชายพุทธราษฎร์  บุญมาธิวัฒน์
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
896
เด็กหญิงพุทธิดา  ใหม่จันทร์
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
897
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ภิวงค์
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
898
เด็กหญิงแพตรี  ตั้งเสถียรพงษ์
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
899
เด็กหญิงแพรวา  พาใจธรรม
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
900
เด็กชายฟ้าห่มปก  กลั่นผลหรั่ง
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
901
เด็กหญิงภคนิจ  อุปจักร์
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
902
นางสาวภคพร  กันตาวงค์
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
903
นางสาวภคพร  ดีปินตา
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
904
เด็กชายภรภัทร  แว่นแก้ว
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
905
นางสาวภัคจิรา  รอดวิเศษ
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
906
นางสาวภัคพร  สุรินดร
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
907
เด็กหญิงภัคพสุตม์  อินรัตน์
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
908
เด็กหญิงภัควลัญชญ์  เชื้อหมอ
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
909
เด็กหญิงภัควลัญชญ์  เปาป่า
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
910
เด็กชายภัทรกร  จาดจีน
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
911
เด็กชายภัทรกร  เรืองรองกูล
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
912
เด็กชายภัทรเดช  กาวิเนตร
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
913
เด็กหญิงภัทรภร  ธนัทวรวาณิชกุล
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
914
เด็กหญิงภัทรภร  ศรีวิชัย
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
915
เด็กชายภัทรภูมิ  เต็งไตรรัตน์
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
916
เด็กหญิงภัทรวดี  โพธิ์นิล
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
917
เด็กหญิงภัทรศยา  ไชยบุญมา
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
แพร่

ณ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 223 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ห้องสอบที่
 32
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
918
นางสาวภัทรานิษฐ์  เขื่อนดิน
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
919
นายภาคิน  เรียนสอน
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
920
เด็กชายภาณุวิชญ์  ชัยวงศ์
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
921
นายภาณุวิชญ์  เวทยานนท์
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
922
เด็กหญิงภาวินี  แตงอ่อน
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
923
นายภาสกร  ระลึก
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
924
เด็กหญิงภีมจุฑา  ภัสรานุกุล
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
925
เด็กชายภีมพล  ปริกเพชร
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
926
เด็กชายภูมิใจ  อารินทร์
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
927
เด็กชายภูมินทร์  จึงวัฒนาสมสุข
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
928
เด็กชายภูมิพัฒน์  บุญอินทร์
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
929
เด็กชายภูมิพัฒน์  หนูพุฒ
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
930
เด็กชายภูมิรพี  เชียงลา
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
931
เด็กหญิงภูริชญา  สบานงา
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
932
เด็กชายภูริณัฐ  อะทะไชย
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
933
เด็กหญิงภูริตา  อินต๊ะวงค์
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
934
เด็กชายภูรินทร์  สายสั้น
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
935
นายภูรินท์  ตุ้ยน้อย
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
936
เด็กชายภูรินท์  เมืองสระ
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
937
เด็กชายภูริพัฒน์  ยศอาจ
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
938
เด็กชายภูรี  มงคลชีวสุข
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
939
เด็กชายภูวดล  สุรินทร์
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
940
นางสาวมนธิดา  เชื้อคำ
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
941
เด็กหญิงมนภัทร  แดงติ๊บ
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
942
เด็กหญิงมนัสวีร์  รังษี
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
943
นางสาวมสารัศม์  เชื้อพันธ์งาม
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
944
นางสาวมัสลิน  ทิพย์สร
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
945
เด็กหญิงมิ่งกมล  วัยวัฒนะ
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
946
เด็กหญิงมุฑิตา  ภูผาอินทร์
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
947
เด็กหญิงเมธาพร  ต๊ะน้อย
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
แพร่

ณ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 224 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ห้องสอบที่
 33
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
948
เด็กชายเมธาวี  ตันติ
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
949
นายเมธาสิทธิ์  จันอ่อน
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
950
นายยศภัทร  ศุภศิริ
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
951
นางสาวเยาวภา  น้อยอินต๊ะ
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
952
เด็กชายรชต  อินต๊ะจักร
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
953
เด็กชายรฐนนท์  ใสสม
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
954
เด็กชายรณกร  ปิงยศ
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
955
เด็กชายรติกร  ธุระกิจเสรี
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
956
เด็กหญิงรวินันท์  ปัจศรี
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
957
เด็กหญิงรสพร  สารรัตนะ
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
958
เด็กชายรักษิต  จำปารัตน์
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
959
เด็กชายรัชชานนท์  ทองปลูก
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
960
เด็กชายรัชชานนท์  สายบุญทัน
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
961
นางสาวรัญชิดา  ลาดทะนุ
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
962
เด็กหญิงรัญญารัตน์  ธีรัตน์สิริกุล
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
963
เด็กชายรัฐนันท์  เมธาชัยวิวัฒน์
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
964
นายรัฐบาล  กาญจะแสน
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
965
นายรัฐภูมิ  คำยันต์
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
966
นายรัฐภูมิ  บุญชูภักดิ์
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
967
เด็กชายรัฐศาสตร์  กันคำ
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
968
นายรัฐศาสตร์  สวัสดิผล
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
969
เด็กหญิงรัตน์ตะวัน  กันทะวงค์
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
970
เด็กหญิงรัตนประภา  ธนโชติสมฤทธิ์
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
971
เด็กหญิงรัตนาภรณ์  สุทธจันทร์
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
972
นางสาวรับพระพร  หลวงฤทธิ์
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
973
เด็กหญิงรัศมิมาน  ตันตา
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
974
เด็กหญิงราชิดา  สุขภิรมย์
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
975
เด็กชายรุ่งรดิศ  อิ่นแก้ว
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
976
เด็กหญิงลลิตา  มณีขาว
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
977
เด็กหญิงลัลณ์ลลิน  ขันทา
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
แพร่

ณ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 225 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ห้องสอบที่
 34
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
978
เด็กชายวชิรวิทย์  ทิพวงศ์
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
979
เด็กหญิงวชิราภรณ์  สมวงศ์
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
980
นางสาววนัชพร  กันทะตา
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
981
นางสาววนัชพร  ศรีจันทร์
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
982
เด็กชายวรกันต์  นันติยะ
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
983
เด็กหญิงวรณัน  จันทร์ไพจิตต์
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
984
เด็กหญิงวรดา  กุศล
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
985
เด็กชายวรพล  นุเทพสุ
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
986
เด็กชายวรพิชญ์ศรัณย์  บัติปัน
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
987
เด็กหญิงวรรณดารัตน์  วรรณสกุลเจริญ
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
988
เด็กหญิงวรรอร  กิติยศ
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
989
นางสาววรฤทัย  สารสี
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
990
นางสาววรวลัญช์  มานะกิจ
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
991
นายวรเศรษฐ  ธงวิชัย
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
992
เด็กชายวรัญชิต  สีโน
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
993
เด็กหญิงวรัญญา  ภานผา
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
994
เด็กหญิงวรัญญา  สมศักดิ์
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
995
เด็กหญิงวรัญญา  สุภา
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
996
เด็กหญิงวรางคณา  อนะมาน
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
997
นางสาววริยา  เขื่อนธนะ
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
998
เด็กชายวริศ  เจือวานิช
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
999
นางสาววริศรา  กองแก้ว
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
1000
เด็กหญิงวริศรา  คำเขียว
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
1001
นางสาววริศรา  ธิจันทร์
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
1002
นางสาววรีรัตน์  สุทธจันทร์
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
1003
นางสาววัฒนวดี  ชุ่มเย็น
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
1004
เด็กชายวัศวรรดิ์  คงศรีศักดิ์
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
1005
นายวิชญ์พล  ดีพรมกุล
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
1006
เด็กหญิงวิมลมณี  วังแสง
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
1007
เด็กหญิงวิมลรัตน์  จันยา
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
แพร่

ณ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 226 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ห้องสอบที่
 35
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1008
นางสาววิรากานต์  ดวงอิน
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
1009
เด็กหญิงวิริยา  กาแก้ว
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
1010
เด็กหญิงวิลาสินี  ภูคำอ้าย
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
1011
เด็กหญิงวิศิษสิริ  นวลคำวัง
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
1012
เด็กหญิงวีรินทร์  เอกอนันต์กุล
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
1013
เด็กหญิงศรันรัชต์  ปุละ
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
1014
นายศรินยวัชร์  คำสังวาลย์
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
1015
เด็กหญิงศศิ  เปี่ยมใย
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
1016
นางสาวศศิปรางค์  สารก๋อง
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
1017
นางสาวศศิวิมล  ผ่องเผือก
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
1018
นายศักดิ์วิสิฐ  สินทุมวงค์
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
1019
เด็กชายศิรวุฒิ  อินต๊ะ
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
1020
เด็กชายศิริธรรม  สารถ้อย
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
1021
นายศิริวัฒ  เปลี่ยนประดับ
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
1022
เด็กหญิงศิโรรัตน์  สุภาจีน
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
1023
เด็กชายศิลา  สินันตา
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
1024
เด็กหญิงศิลาภรณ์  ผดุงภักดีกุล
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
1025
เด็กชายศิวกร  อยู่คง
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
1026
เด็กหญิงศิวพร  วงษ์แพทย์
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
1027
นางสาวศุทธหทัย  ด้วงสุวรรณ์
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
1028
เด็กชายศุพัทธนันท์  เตชะเวชเจริญ
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
1029
เด็กชายศุภกร  สุสมอน
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
1030
เด็กชายศุภกิณ  สอนศิริ
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
1031
เด็กชายศุภชัย  ไชยโคตร
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
1032
เด็กชายศุภโชติ  เรืองขำ
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
1033
เด็กชายศุภณัฐ  ด้วงโน
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
1034
เด็กชายศุภภวิชญ์  สายนาค
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
1035
เด็กชายศุภวัชร  หมายสม
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
1036
เด็กชายศุภสิน  ยศกันโท
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
1037
เด็กหญิงศุภักษร  โคตมี
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
แพร่

ณ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 227 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ห้องสอบที่
 36
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1038
นางสาวศุภาพัทธ์  สุระ
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
1039
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  รัตนเสถียร
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
1040
เด็กหญิงศุภิสรา  ไกรทอง
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
1041
เด็กชายสงกรานต์  คำมะโน
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
1042
นางสาวสถิรกานต์  อุทุมพร
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
1043
นายสรวิชญ์  อินน้อย
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
1044
นางสาวสรัลย์พร  พรมจันใจ
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
1045
เด็กชายสหกานต์  อุ่นกาศ
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
1046
เด็กชายสิรภพ  ปรุงเรือน
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
1047
เด็กชายสิรภัทร  สุทธิแสน
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
1048
เด็กชายสิรวิชญ์  คราพันธ์
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
1049
เด็กชายสิระณัฎฐ์  พรหมรักษ์
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
1050
เด็กหญิงสิริกุลวดี  ศรีไพศาล
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
1051
นายสิริภาส  คุ้มกัน
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
1052
เด็กหญิงสิริยากร  วังกานนท์
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
1053
เด็กหญิงสิริวิมล  ศิริจรรยาธรรม
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
1054
นางสาวสุชญา  ถนอมสิน
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
1055
เด็กหญิงสุตาภัทร  ไชยพรม
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
1056
เด็กหญิงสุนิชญา  อุยานะ
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
1057
เด็กหญิงสุปรียา  ขัติยะ
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
1058
เด็กหญิงสุพิชชา  เป็งจันตา
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
1059
นางสาวสุภัสสรา  ขันทยศ
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
1060
นางสาวสุภิตา  เจดีย์กัน
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
1061
เด็กหญิงสุรัมภา  กันทะโฮ้ง
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
1062
นางสาวสุรัสสวดี  กาไชย
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
1063
เด็กหญิงสุวพัชญ์  ขัดขจร
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
1064
เด็กชายเสฎฐวุฒิ  เขื่อนแก้ว
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
1065
นางสาวหลังฝน  ต่ายประยูร
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
1066
นายอดิศร  คำแทง
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
1067
เด็กชายอดิศักดิ์  ธุระยศ
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
แพร่

ณ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 232 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ห้องสอบที่
 37
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1068
เด็กชายอธิศ  เมืองสุวรรณ์
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
1069
นางสาวอนันตญา  พรมไชย
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
1070
เด็กหญิงอภิชญา  จันทราอุกฤษฎ์
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
1071
เด็กชายอภิชา  พืชโรจน์
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
1072
นายอภิวิชญ์  วงค์เป็ง
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
1073
เด็กหญิงอมรรัตน์  ขัดเขียว
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
1074
เด็กชายอรรถพล  ธรรมสัจจา
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
1075
เด็กหญิงอรวรินทร์  เกตุแก้ว
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
1076
นายอัครัช  ทองอ่อน
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
1077
นางสาวอัญชิษฐา  ภัทรเศวตกุล
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
1078
เด็กหญิงอาภาพัชรี  ศิริเลิศวิมล
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
1079
เด็กหญิงอิซาเบลล่า  มาริสสา สเตซี่
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
1080
เด็กชายอิษฎา  วาศวิท
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
1081
เด็กหญิงอุษณียา  ขาวกระจ่าง
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
1082
เด็กหญิงอุษาสิริ  นุดวงแก้ว
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
1083
เด็กชายเอกสกุล  ใกล้ชิด
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
1084
นางสาวเอื้อมฤทัย  ธนะขว้าง
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
1085
นางสาวโอบกุล  หมั่นการ
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
แพร่

ณ อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 311 โรงเรียนสตรีศรีน่าน
ห้องสอบที่
 38
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1086
เด็กหญิงกชกมล  พลังฤทธิ์
ม.1
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
1087
เด็กชายกชเกียรติ์  คำฟู
ม.3
โรงเรียนสา
คณิต ม.ต้น
1088
เด็กหญิงกชนันท์  เขื่อนเพชร
ม.2
โรงเรียนสา
คณิต ม.ต้น
1089
เด็กหญิงกชพร  วงค์ษารัฐ
ม.3
โรงเรียนสา
คณิต ม.ต้น
1090
เด็กหญิงกชมน  ปันคำ
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
1091
เด็กหญิงกชวรรณ  สะท้านบัว
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
1092
เด็กหญิงกนกพร  เย็นใจ
ม.2
โรงเรียนสา
คณิต ม.ต้น
1093
นางสาวกนกรดา  วุฒิการณ์
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
1094
นางสาวกนกวรรณ  พวงสุวรรณ์
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
1095
เด็กหญิงกมลนัทธ์  ยิ้มมี
ม.1
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
1096
เด็กหญิงกมลพรรณ  สนั่นเมือง
ม.1
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
1097
เด็กชายกมลภพ  ก้อนทอง
ม.2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
1098
เด็กหญิงกมลลักษณ์  ใบยา
ม.1
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
1099
นางสาวกมลลักษณ์  วูธนู
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
1100
เด็กหญิงกรกนก  สุริยศ
ม.2
โรงเรียนสา
คณิต ม.ต้น
1101
เด็กชายกรณ์  สุริยะรังกา
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
1102
นางสาวกรนันท์  ภักดี
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
1103
นางสาวกรภัทร์  ชมนันท์
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
1104
เด็กหญิงกรรณิการ์  กันทะ
ม.1
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
1105
เด็กหญิงกรรณิการ์  ต๊ะติ๊บ
ม.3
โรงเรียนนาน้อย
คณิต ม.ต้น
1106
นางสาวกฤตญา  ประเพณี
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
1107
นายกฤตบุญ  ท้าวทอง
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
1108
เด็กชายกฤตยชญ์  วุฒิ
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
1109
นายกฤษฎา  ทะนันไชย
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
1110
นายกฤษณพงศ์  ธิอูป
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
1111
เด็กชายกฤษณพงศ์  โลกคำลือ
ม.1
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
1112
เด็กชายกฤษติธัชร์  ทนันชัย
ม.2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
1113
เด็กหญิงกวินธิดา  เทพกัน
ม.2
โรงเรียนสา
คณิต ม.ต้น
1114
เด็กชายกวีวัฒน์  ประจง
ม.2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
1115
นางสาวกษมา  สุภาวงค์
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
แพร่

ณ อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 312 โรงเรียนสตรีศรีน่าน
ห้องสอบที่
 39
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1116
เด็กชายกอบสกุล  บุญรักษา
ม.2
โรงเรียนสา
คณิต ม.ต้น
1117
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พรหมอารีย์
ม.2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
1118
นางสาวกัญญาณัฐ  เรืองรุ่ง
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
1119
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ศรีธิ
ม.2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
1120
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สมบูรณ์
ม.3
โรงเรียนสา
คณิต ม.ต้น
1121
เด็กหญิงกัญญาพัชร  ศรีธิ
ม.2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
1122
เด็กหญิงกัญญารัตน์  อินน้อย
ม.2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
1123
เด็กหญิงกัญญาวีร์  บุญตัน
ม.2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
1124
เด็กหญิงกัญญาวีร์  พรหมรักษ์
ม.1
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
1125
เด็กหญิงกัญพร  เถาถวิล
ม.2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
1126
เด็กหญิงกัณยาพร  ธรรมไชย
ม.1
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
1127
เด็กชายกันต์ดนัย  นันต๊ะ
ม.2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
1128
นางสาวกันติชา  กันแก้ว
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
1129
นางสาวกันย์สุดา  สองสีโย
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
1130
เด็กหญิงกันยากร  เย็นใจมา
ม.2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
1131
เด็กหญิงกัลยกร  กองมงคล
ม.3
โรงเรียนสา
คณิต ม.ต้น
1132
นางสาวกัลยรัตน์  เขียวสมบัติ
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
1133
เด็กหญิงกัลยารัตน์  โชติสิริโสภณ
ม.2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
1134
เด็กหญิงกานต์สินี  แก้วกันทา
ม.1
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
1135
เด็กชายกิตติ  เมฆวิไล
ม.1
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
1136
เด็กชายกิตติภพ  พลังฤทธิ์
ม.2
โรงเรียนสา
คณิต ม.ต้น
1137
เด็กชายกิตติภูมิ  พลังฤทธิ์
ม.2
โรงเรียนสา
คณิต ม.ต้น
1138
เด็กหญิงกุลกัญญา  เย็นใจมา
ม.2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
1139
เด็กหญิงกุลธิดา  แก้วกุลศรี
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
1140
เด็กหญิงกุลปรียา  แซ่ตัง
ม.2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
1141
เด็กหญิงเกตนรินภรณ์  แสงแจ่ม
ม.2
โรงเรียนสา
คณิต ม.ต้น
1142
เด็กชายเกริกวิทย์  ต๊ะมา
ม.1
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณิต ม.ต้น
1143