ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เชียงใหม่

ณ อาคาร 12 (อาคารวชิรดารา) ชั้น 2 ห้องสอบเลขที่ 1221 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
นางสาวกชกร  แซ่หยาง
ม.3
โรงเรียนพร้าววิทยาคม
คณิต ม.ต้น
2
เด็กหญิงกชกร  ปองรัก
ม.2
โรงเรียนสันกำแพง
คณิต ม.ต้น
3
เด็กหญิงกชพร  เมืองลือ
ม.1
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
4
เด็กหญิงกตัญญุตา  ชมสวรรค์
ม.1
โรงเรียนสันกำแพง
คณิต ม.ต้น
5
เด็กชายกตัญญู  บุญชุ่มใจ
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
6
เด็กหญิงกนกพร  จันต๊ะ
ม.1
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
7
เด็กชายกนกพล  วันลา
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
8
เด็กชายกนกพัฒนา  พัฒนทรัพย์ไพศาล
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
9
เด็กหญิงกนกพิชญ์  จริยา
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
10
เด็กหญิงกนกพิชญ์  สิทธิมงคล
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
11
เด็กหญิงกนกภรณ์  โพธิยอง
ม.1
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
12
เด็กหญิงกนกลักษณ์  นึกเร็ว
ม.2
โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม
คณิต ม.ต้น
13
เด็กหญิงกนกวรรณ  ไชยมงคล
ม.2
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
14
เด็กหญิงกมลชนก  กิติวรานนท์
ม.1
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
15
เด็กหญิงกมลชนก  วุฒิคุณ
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
16
เด็กหญิงกมลชนก  ใสสะอาด
ม.1
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
17
เด็กหญิงกมลนาถ  พงษ์สุวรรณ
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
18
เด็กหญิงกมลเนตร  กาศคำสุข
ม.1
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
19
เด็กหญิงกมลลักษณ์  โพธิการ
ม.3
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
20
เด็กหญิงกมลลักษณ์  แสงสุธีสถิต
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
21
เด็กชายกรณ์ริวัฏฐ์  บุญพรประเสริฐ
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
22
เด็กชายกรณ์อักกพล  งานการ
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
23
เด็กชายกรณ์  ธนวิโรจน์กุล
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
24
เด็กหญิงกรปภา  ทรายศิริ
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
25
เด็กชายกรวิชญ์  บุญพรประเสริฐ
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เชียงใหม่

ณ อาคาร 12 (อาคารวชิรดารา) ชั้น 2 ห้องสอบเลขที่ 1222 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
26
เด็กหญิงกรัญญา  สุวาท
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
27
เด็กหญิงกรานต์กมล  เทศจำปา
ม.3
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
28
เด็กชายกฤชรัช  ทองพานเหล็ก
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
29
เด็กชายกฤตธัช  ศรีบุระเดช
ม.3
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
30
เด็กชายกฤตนนท์  แสงฉาย
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
31
เด็กชายกฤตภัค  ถมยา
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
32
เด็กชายกฤตภาส  สุพรรณกุล
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
33
เด็กหญิงกฤตยา  ถาวร
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
34
เด็กหญิงกฤตยา  วงศ์สุวรรณ
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
35
เด็กหญิงกฤตยา  อุประวรรณา
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
36
เด็กชายกฤตวัฒน์  เทพนวล
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
37
เด็กชายกฤติน  เสนีวงค์
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
38
เด็กหญิงกฤติพร  รัศมีเศรษฐี
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
39
เด็กชายกฤษฎา  กุลฟอง
ม.1
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
40
เด็กชายกฤษณะ  ขุนจันทร์
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
41
เด็กหญิงกฤษณา  ใจแก้ว
ม.2
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
42
เด็กหญิงกฤษติยากร  ทองอนันตรัตน์
ม.2
โรงเรียนสันกำแพง
คณิต ม.ต้น
43
เด็กหญิงกวินทิพย์  อภิชาติฐิติวรณ์
ม.1
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
44
เด็กหญิงกวินธิดา  อภิชาติฐิติวรณ์
ม.1
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
45
เด็กหญิงกวิสรา  สุทธคำ
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
46
เด็กชายกวีรักษ์  แตงโสภา
ม.3
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
47
เด็กหญิงกัญจ์หทัย  โยธาวัง
ม.3
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
48
เด็กหญิงกัญชพร  ปัญญาเหล็ก
ม.2
โรงเรียนจอมทอง
คณิต ม.ต้น
49
เด็กหญิงกัญญรัตน์  สินธุชัย
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
50
เด็กหญิงกัญญ์วรา  มีสุข
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เชียงใหม่

ณ อาคาร 12 (อาคารวชิรดารา) ชั้น 2 ห้องสอบเลขที่ 1223 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
51
นางสาวกัญญาณัฐ  เขื่อนคำ
ม.3
โรงเรียนพร้าววิทยาคม
คณิต ม.ต้น
52
นางสาวกัญญาณัฐ  แดงสุวรรณ์
ม.3
โรงเรียนพร้าววิทยาคม
คณิต ม.ต้น
53
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  วงค์เมธา
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
54
เด็กหญิงกัญญาภัค  สุดใจ
ม.3
โรงเรียนสารภีพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
55
เด็กหญิงกัญญาลักษณ์  พึ่งศรี
ม.1
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
56
เด็กหญิงกัญญาวีร์  วงศ์ภักดี
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
57
เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  ปันศิริ
ม.2
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
58
เด็กชายกันตณัฐ  วังบรรพต
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
59
เด็กชายกันตธี  ใจแก้ว
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
60
เด็กชายกันตพงศ์  กันโท
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
61
เด็กชายกันตพงศ์  วงศ์สุวรรณ
ม.3
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
62
เด็กชายกันตพัฒน์  บุญสร้าง
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
63
เด็กชายกันตพัฒน์  แสงแจ่ม
ม.1
โรงเรียนสันกำแพง
คณิต ม.ต้น
64
เด็กชายกันต์รพี  ยาท้วม
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
65
เด็กหญิงกันตา  ขันธะชมภู
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
66
เด็กหญิงกันติชา  ตาสีเรือน
ม.3
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
67
เด็กชายกันตินันท์  คำใส
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
68
เด็กหญิงกันยกร  กันยา
ม.1
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
69
เด็กหญิงกันย์สินี  ปัญญา
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
70
เด็กหญิงกัลญาวัฒน์  แสนใจ
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
71
เด็กหญิงกานต์ธิดา  คุณยศยิ่ง
ม.3
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
72
เด็กหญิงกานต์ธิดา  เลิศคอนสาร
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
73
เด็กหญิงกานต์พิชชา  ศรีมี่
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
74
นางสาวกานต์มณี  พรมบาง
ม.3
โรงเรียนพร้าววิทยาคม
คณิต ม.ต้น
75
เด็กหญิงกานพลู  สุภา
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เชียงใหม่

ณ อาคาร 12 (อาคารวชิรดารา) ชั้น 2 ห้องสอบเลขที่ 1224 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
76
เด็กชายกาลลิขิต  เภารัตน์
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
77
เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  รัตนพงษ์
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
78
เด็กชายกิตติชัย  ชัยมงคล
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
79
เด็กชายกิตติ์ดนัย  คำป๊อก
ม.1
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
80
เด็กชายกิตติทัต  ตัดพุดซา
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
81
นายกิตตินันท์  ปัญญาแปง
ม.3
โรงเรียนพร้าววิทยาคม
คณิต ม.ต้น
82
เด็กชายกิตติพงศ์  มณีวงศ์
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
83
เด็กชายกิตติภพ  ไชยเมฆา
ม.3
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
84
เด็กชายกิตติ์โภคิน  ธนบดีพุทธิพัทธ์
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
85
เด็กชายกิตติศักดิ์  ตุนมรรยาท
ม.3
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
86
เด็กชายกิตติศักดิ์  แสงสว่าง
ม.1
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
87
เด็กหญิงกิรณา  ทาพันธ์
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
88
เด็กชายกีรติ  เครื่องคำ
ม.1
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
89
เด็กหญิงกีรติกาญจน์  สุวรรณพงษ์
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
90
เด็กหญิงกีรติพร  แซ่ห่าน
ม.2
โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม
คณิต ม.ต้น
91
เด็กหญิงกุลนที  บุญฝั้น
ม.1
โรงเรียนสันกำแพง
คณิต ม.ต้น
92
เด็กหญิงกุลนันท์  มณีขัติย์
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
93
เด็กหญิงกุลปริยา  สมทอง
ม.3
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
94
เด็กหญิงกุลปรียา  กิติยา
ม.1
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
95
เด็กหญิงกุลภัสสร์  อารีมิตร
ม.1
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
96
เด็กชายเกรียงภัส  แตงโสภา
ม.1
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
97
เด็กหญิงเกวรินทร์  หน่อพุทธ
ม.1
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
98
เด็กหญิงเกวลิน  ต๊ะคมแข็ง
ม.3
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
99
เด็กชายเกียรติชัย  สรวยงาม
ม.1
โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม
คณิต ม.ต้น
100
เด็กชายเกื้อกูล  ดำรงค์
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เชียงใหม่

ณ อาคาร 12 (อาคารวชิรดารา) ชั้น 2 ห้องสอบเลขที่ 1225 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
101
เด็กชายแก่นฝาง  แก้วสุพรรณ
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
102
เด็กชายไกรวิชญ์  เกตุอินทร์
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
103
เด็กชายไกรวินทร์  รินทพล
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
104
เด็กหญิงขวัญกมล  พานิชอัตรา
ม.2
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
105
เด็กหญิงขวัญจิรา  คันธะวัง
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
106
เด็กหญิงขวัญชนก  สมทัศน์
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
107
เด็กชายเขม  โชติญาณปิติ
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
108
เด็กหญิงเขมจิรา  วชิรนคร
ม.3
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
109
เด็กหญิงเขมนันท์  คำภีระ
ม.1
โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
110
นายคงสิทธิ์  ลูนละวัน
ม.3
โรงเรียนจอมทอง
คณิต ม.ต้น
111
เด็กชายคณาธิป  แก้วบุญเรือง
ม.2
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
112
เด็กชายคมชาญ  กุลสุวรรณ์
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
113
เด็กหญิงครองขวัญ  บุญมาปะ
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
114
เด็กหญิงคานาอัน  คำพุทธ
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
115
เด็กหญิงคาโย้  โอะคุ
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
116
เด็กหญิงคำขิ่น  ทวยหน่อย
ม.3
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
117
เด็กหญิงคำจื่น  ลุงหนันต่า
ม.2
โรงเรียนสันกำแพง
คณิต ม.ต้น
118
เด็กชายคีตะกวี  ทองใบศรี
ม.1
โรงเรียนสันกำแพง
คณิต ม.ต้น
119
เด็กหญิงคุณัญญา  สิงคเนตร
ม.1
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
120
นายโคทาโร่  คาวาคามิ
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
121
เด็กหญิงจณิสตา  คำกิติ
ม.1
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
122
เด็กหญิงจรรยพร  อินแปง
ม.2
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
123
เด็กหญิงจรัสศรี  หัตถวาศรี
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
124
เด็กชายจักรพันธ์  ทองเกตุ
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
125
เด็กชายจักรพันธ์  มหาเทพ
ม.2
โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เชียงใหม่

ณ อาคาร 12 (อาคารวชิรดารา) ชั้น 2 ห้องสอบเลขที่ 1226 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
126
เด็กชายจักรภัทร  พุทธก้อน
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
127
เด็กชายจักรภัทร  อุตโม
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
128
เด็กชายจักริน  เกษเสนา
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
129
เด็กหญิงจันทกานต์  คุณคง
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
130
นางสาวจันทนีย์  พรมปัญญา
ม.3
โรงเรียนสารภีพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
131
เด็กหญิงจันทร์จรัส  กฤชไพริน
ม.1
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
132
เด็กหญิงจันทรัช  ตอนคำ
ม.2
โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม
คณิต ม.ต้น
133
นางสาวจารวี  จันทราภรณ์
ม.3
โรงเรียนพร้าววิทยาคม
คณิต ม.ต้น
134
เด็กชายจารุพร  โพธิ์ชัย
ม.1
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
135
เด็กชายจารุพัฒน์  ไชยหล้า
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
136
เด็กหญิงจิณณพัต  จำปาอิ่ม
ม.1
โรงเรียนสันกำแพง
คณิต ม.ต้น
137
เด็กหญิงจิดาภา  จุฑากรณ์
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
138
เด็กหญิงจิดาภา  ใจอินต๊ะ
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
139
เด็กหญิงจิดาภา  มณีวงศ์
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
140
เด็กหญิงจิดาภา  อุปนันชัย
ม.3
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
141
เด็กหญิงจิตชยา  โพธิ์ชัย
ม.1
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
142
เด็กชายจิรณัฏฐ์  กองศรี
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
143
เด็กหญิงจิรนันท์  ปาลี
ม.1
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
144
เด็กชายจิรพิภัทร  ชาวลี้แสน
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
145
เด็กชายจิรภัทร  กันทวงค์
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
146
เด็กหญิงจิรัชญา  ทองแก้ว
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
147
เด็กหญิงจิรัชญา  สุนันทานนท์
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
148
นายจิรัฎฐ์  จารีวิษฎ์
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
149
เด็กชายจิรัฎฐ์  วงค์กาสิทธิ์
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
150
เด็กชายจิรัฐโชติ  สายทอง
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เชียงใหม่

ณ อาคาร 12 (อาคารวชิรดารา) ชั้น 2 ห้องสอบเลขที่ 1227 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
151
เด็กหญิงจิราพัชร  วงษ์ชุมภู
ม.2
โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
152
เด็กหญิงจิราพัชร  ศรีเมืองมูล
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
153
เด็กหญิงจิราพัชร  สิทธินนท์
ม.1
โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
154
เด็กชายจิรายุส  ปินใจ
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
155
เด็กหญิงจีรนันท์  คำจินะ
ม.3
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
156
เด็กหญิงจีรภิชญา  ทัศแก้ว
ม.1
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
157
เด็กหญิงจีราวรรณ  เสรีพัฒนสุกล
ม.3
โรงเรียนจอมทอง
คณิต ม.ต้น
158
เด็กหญิงจุฑารัตน์  เพียรพิเศษ
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
159
เด็กชายเจษฎา  ดำรงค์
ม.1
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
160
เด็กหญิงฉัตตาพัฒน์  พิพัฒนสมทากุล
ม.1
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
161
เด็กชายฉันทกร  โพธิเย็น
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
162
เด็กหญิงฉันท์สินี  อินหลี
ม.3
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
163
เด็กหญิงชญาณ์นันท์  งามลอ
ม.1
โรงเรียนสันกำแพง
คณิต ม.ต้น
164
เด็กชายชญานนท์  กิติคุณ
ม.1
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
165
เด็กชายชญานนท์  พรหมชัยยะ
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
166
เด็กหญิงชญาน์นันท์  ตาสัก
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
167
เด็กหญิงชญานิศ  คงได้
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
168
นางสาวชญานิศ  รังษี
ม.3
โรงเรียนสันกำแพง
คณิต ม.ต้น
169
เด็กหญิงชญาพัชร  ใหม่ดี
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
170
เด็กหญิงชญาภา  พงษ์เย็น
ม.1
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
171
เด็กหญิงชฎาภา  ประจำชอบ
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
172
เด็กหญิงชนกนันท์  แท่นดี
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
173
เด็กหญิงชนกานต์  แก้ววรรณี
ม.1
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
174
เด็กหญิงชนภรณ์  ฟองบัว
ม.1
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
175
เด็กหญิงชนมณี  ผาสุก
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เชียงใหม่

ณ อาคาร 12 (อาคารวชิรดารา) ชั้น 2 ห้องสอบเลขที่ 1228 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กหญิงชนัญชิดา  ขันพล
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
177
เด็กหญิงชนัญธิดา  บุญใส่
ม.1
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
178
เด็กหญิงชนัดดา  ทวีผล
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
179
เด็กหญิงชนากานต์  จีรวรนันท์
ม.3
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
180
เด็กหญิงชนากานต์  สินธุประเสริฐ
ม.1
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
181
เด็กชายชนาธิป  จันติ๊บ
ม.3
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
182
เด็กหญิงชนิกานต์  คำแปง
ม.1
โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม
คณิต ม.ต้น
183
เด็กหญิงชนิกานต์  ไชโยกาศ
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
184
เด็กหญิงชมพูนิกข์  ขวัญคำ
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
185
เด็กชายชยพล  ปัญญาธรรม
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
186
เด็กชายชยลักษณ์  โพธิ์เจริญ
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
187
เด็กหญิงชลธิชา  เขิ่งมล
ม.2
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
188
เด็กหญิงชลธิชา  ด้วงสังข์
ม.3
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
189
นางสาวชลธิชา  มณีโสภณ
ม.3
โรงเรียนพร้าววิทยาคม
คณิต ม.ต้น
190
เด็กหญิงชลลดา  สวัสดี
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
191
เด็กหญิงชลิตา  ใจเป็ง
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
192
เด็กชายชวกร  กันทวัง
ม.1
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
193
เด็กชายชวลิต  แดงขาวเขียว
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
194
เด็กชายชวิศ  มีเอียด
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
195
เด็กหญิงช่อพฤกษา  ดี
ม.1
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
196
เด็กชายชัชพงศ์  สุขอูป
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
197
เด็กชายชัชพิสิฐ  คำสิงห์
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
198
เด็กหญิงชัญญานุช  แก้วสามสี
ม.2
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
199
เด็กชายชัยอนันต์  ชัยวิสิทธิ์
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
200
เด็กหญิงชารินีย์  จันทรยุทธ
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เชียงใหม่

ณ อาคาร 12 (อาคารวชิรดารา) ชั้น 3 ห้องสอบเลขที่ 1232 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
201
เด็กหญิงชาลิสา  เมฆวงค์
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
202
เด็กชายชินกริต  คงทวีบุญ
ม.2
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
203
เด็กหญิงชุติกาญจน์  สุพรรณรัตน์
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
204
เด็กชายชุติวัฒน์  โสระสิงห์
ม.2
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
205
เด็กหญิงโชติกา  โชติชัยพิบูล
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
206
เด็กชายไชยพศ  ชัยมงคล
ม.2
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
207
นางสาวซาบรินา  ลองหมอดี ทานากะ
ม.3
โรงเรียนพร้าววิทยาคม
คณิต ม.ต้น
208
เด็กชายฌานวรุตม์  จินะใจ
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
209
เด็กหญิงฌานิดา  ปินไชย
ม.1
โรงเรียนสันกำแพง
คณิต ม.ต้น
210
เด็กหญิงฌาลิตา  เที่ยงแท้
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
211
เด็กชายญาณเดช  อินต๊ะมา
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
212
เด็กชายญาณวุฒิ  ยาวุฒิ
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
213
เด็กหญิงญาณิชา  สรรพอุดมชัย
ม.1
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
214
เด็กหญิงญาณินท์  เมืองอินทร์
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
215
เด็กหญิงญาณิศา  เกล็ดจีน
ม.2
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
216
เด็กหญิงญาณิศา  คำลือ
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
217
เด็กหญิงญาณิศา  คำสิงห์
ม.3
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
218
เด็กหญิงญาตาวีร์  ใจดี
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
219
เด็กชายญาโนภาส  บุญเติม
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
220
เด็กหญิงฐิตาภรณ์  บุตรศรี
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
221
เด็กหญิงฐิติกาญจน์  บริรักษ์
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
222
เด็กหญิงฐิติณัฏฐ์  กันไชยต๊ะ
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
223
เด็กชายฐิติพงศ์  คำนิมิตร
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
224
เด็กหญิงฐิติภา  ตั๋นแก้ว
ม.2
โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
225
เด็กชายฐิติวิวัฒน์  ไชยะเสน
ม.1
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เชียงใหม่

ณ อาคาร 12 (อาคารวชิรดารา) ชั้น 3 ห้องสอบเลขที่ 1233 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
226
เด็กชายฐิติวุฒิ  รัตนปรานต์
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
227
เด็กชายฑัณติกร  โลภสูงเนิน
ม.2
โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม
คณิต ม.ต้น
228
เด็กหญิงณฐกร  ช้อยอนุรักษ์
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
229
เด็กชายณฐกร  พลหินกอง
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
230
เด็กหญิงณฐพร  วรรณสวน
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
231
เด็กชายณนภาส  ธัญญเพชร
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
232
เด็กชายณภัทร  จีนาราช
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
233
เด็กชายณภัทร  ดวงรัตน์
ม.3
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
234
เด็กหญิงณมณ  มณทนม
ม.1
โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
235
เด็กหญิงณัชชา  ชัมพูนทะ
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
236
เด็กหญิงณัชชาพัชร์  สุภา
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
237
เด็กชายณัชพล  จารุจารีต
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
238
เด็กหญิงณัฎฐนิชา  โตวิเชียร
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
239
เด็กชายณัฏฐกิตติ์  ไหคำ
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
240
เด็กชายณัฏฐชัย  สุระธง
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
241
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ชูรัตน์
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
242
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ตาน้อย
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
243
เด็กชายณัฏฐนันธ์  พุฒพนาทรัพย์
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
244
นายณัฏฐนิชา  เมืองใจ
ม.3
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
245
เด็กหญิงณัฏฐพร  กั่วพานิช
ม.3
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
246
เด็กหญิงณัฏฐริชา  อิ่นนวล
ม.1
โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
247
เด็กหญิงณัฏฐา  ไชยราษฎร์
ม.2
โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
248
เด็กชายณัฏฐาพงศ์  เคียงพงษ์
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
249
เด็กหญิงณัฏธิดา  ปินตา
ม.2
โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
250
เด็กชายณัฐกรณ์  ประอ้าย
ม.1
โรงเรียนสันกำแพง
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เชียงใหม่

ณ อาคาร 12 (อาคารวชิรดารา) ชั้น 3 ห้องสอบเลขที่ 1234 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
251
เด็กหญิงณัฐกฤตา  เราเท่า
ม.1
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
252
เด็กชายณัฐเกียรติ  ป้อมเป็ง
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
253
เด็กหญิงณัฐชฎาภรณ์  คำโต๊ะ
ม.1
โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
254
เด็กชายณัฐชนน  เงินท๊อก
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
255
เด็กชายณัฐชนน  สุริยา
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
256
เด็กชายณัฐชนน  สุวรรณ์
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
257
เด็กหญิงณัฐชยา  บุญตั้ง
ม.2
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
258
เด็กหญิงณัฐชา  รัตนพฤกษาสกุล
ม.3
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
259
เด็กหญิงณัฐญาดา  มาแก้ว
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
260
เด็กหญิงณัฐณาจน์  นามบุตร
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
261
เด็กหญิงณัฐณิชา  คำหอม
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
262
เด็กหญิงณัฐณิชา  มะโนรมย์
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
263
เด็กหญิงณัฐธยาน์  ศักดิสกุลพงษ์
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
264
เด็กหญิงณัฐธิชา  ศิริ
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
265
เด็กหญิงณัฐธิชา  เสารี
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
266
เด็กหญิงณัฐธิดา  วิไลจันทร์
ม.1
โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
267
เด็กหญิงณัฐธีรา  อินต๊ะมูล
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
268
เด็กชายณัฐธีรุท  ทรายคำ
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
269
เด็กหญิงณัฐนันท์  กฤตธนานันท์
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
270
เด็กหญิงณัฐนันท์  แดงเขียว
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
271
เด็กชายณัฐพงศ์  ทองคำ
ม.3
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
272
เด็กชายณัฐพงศ์  วงศ์อาณา
ม.3
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
273
เด็กชายณัฐพงษ์  กาวิชัย
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
274
เด็กหญิงณัฐพร  บุญมี
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
275
เด็กชายณัฐพล  ศรีมูล
ม.1
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เชียงใหม่

ณ อาคาร 12 (อาคารวชิรดารา) ชั้น 3 ห้องสอบเลขที่ 1235 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
276
เด็กชายณัฐพัชร  บุญเกิด
ม.3
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
277
เด็กชายณัฐพัชร์  อุตตม
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
278
เด็กชายณัฐพัฒน  อุนามูล
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
279
เด็กชายณัฐพันธ์  รัตนะ
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
280
เด็กชายณัฐภูมิ  กูลเรือน
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
281
เด็กชายณัฐภูมิ  ปานนท์
ม.1
โรงเรียนสันกำแพง
คณิต ม.ต้น
282
เด็กหญิงณัฐมล  แก้วชัย
ม.2
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
283
เด็กชายณัฐยศ  เรืองวิลัย
ม.2
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
284
เด็กหญิงณัฐริกา  แสงคือ
ม.1
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
285
เด็กหญิงณัฐรินทร์  อาณัติธนันท์กุล
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
286
เด็กชายณัฐวีพงษ์  กิจวิจารณ์
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
287
เด็กชายณัฐเศรษฐ์  จิวหานัง
ม.1
โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม
คณิต ม.ต้น
288
เด็กหญิงณัฐสุดา  สบบง
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
289
เด็กชายณัฐอินทนนท์  คงแก้ว
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
290
เด็กหญิงณัฑฐิฌา  รุ่งกิจวิรัชกุล
ม.1
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
291
เด็กหญิงณิชกานต์  จะอื่อ
ม.1
โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม
คณิต ม.ต้น
292
เด็กหญิงณิชกานต์  ศรีวิชัย
ม.1
โรงเรียนจอมทอง
คณิต ม.ต้น
293
เด็กหญิงณิชา  ชัยเลิศ
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
294
เด็กหญิงณิชากร  แสงสุด
ม.2
โรงเรียนสันกำแพง
คณิต ม.ต้น
295
เด็กหญิงณิชาภัทร  ปันธิยะ
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
296
เด็กหญิงณิชาภัทร  หลวงตุ้ย
ม.1
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
297
เด็กหญิงณิชารีย์  อิ่มใจ
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
298
เด็กหญิงเณรี  สุยะใหญ่
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
299
เด็กชายดนุเดช  แสงศาสตรา
ม.2
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
300
เด็กหญิงดรัลพร  อาลัยเขต
ม.2
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เชียงใหม่

ณ อาคาร 12 (อาคารวชิรดารา) ชั้น 3 ห้องสอบเลขที่ 1236 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
301
เด็กหญิงดรุณรัตน์  จันทรตาคำ
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
302
เด็กหญิงดลพร  ผ่องพันธ์
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
303
เด็กหญิงดลพร  อดดี
ม.3
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
304
เด็กหญิงเดือนสาย  ลุงกร
ม.1
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
305
นายแดนเหนือ  สารขาว
ม.3
โรงเรียนจอมทอง
คณิต ม.ต้น
306
เด็กชายตรีวิทย์  จิรวชิราพร
ม.1
โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม
คณิต ม.ต้น
307
เด็กชายต่อตระกูล  คำภีระ
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
308
เด็กหญิงเตชินี  ศรีลาวัลย์
ม.1
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
309
เด็กชายทวี  หวังดีมีทรัพย์
ม.2
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
310
เด็กหญิงทอฝัน  ชูวงษ์
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
311
เด็กหญิงทักษพร  กลิ่นศิริ
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
312
เด็กชายทัตพงษ์  ศรีไว
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
313
เด็กชายทินภัทร  สุนันธไชย
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
314
เด็กชายทินภัทร  แสงรัตน์
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
315
เด็กหญิงทิพย์ประภา  เพชรใหม่
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
316
เด็กชายทีปกร  ไชยชนะ
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
317
เด็กหญิงเทียนทิพย์  ตระกุลพิทักษ์กิจ
ม.3
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
318
เด็กชายแทนคุณ  วันอ้น
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
319
เด็กหญิงธณัชชา  ศิริปัญญา
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
320
เด็กชายธนกร  กันอูบ
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
321
เด็กชายธนกร  ชังปลื้ม
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
322
เด็กชายธนกร  พงษ์ตุ้ย
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
323
เด็กชายธนกฤต  ทาสา
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
324
เด็กชายธนโชติ  แสงท้าว
ม.1
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
325
เด็กชายธนญชัย  แม่นยำ
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เชียงใหม่

ณ อาคาร 12 (อาคารวชิรดารา) ชั้น 3 ห้องสอบเลขที่ 1237 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
326
เด็กชายธนดล  ชัยสุรินทร์
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
327
เด็กชายธนธรณ์  สุวรรณ
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
328
เด็กชายธนบดินทร์  ธรรมตา
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
329
เด็กชายธนบดี  ตาน้อย
ม.1
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
330
เด็กหญิงธนพร  ทาระแก้ว
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
331
เด็กหญิงธนพร  พรมใจดี
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
332
เด็กชายธนพลธ์  ศิริพันธ์
ม.2
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
333
เด็กหญิงธนภรณ์  ชัยวุฒิ
ม.2
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
334
เด็กหญิงธนภรณ์  ปงกันทา
ม.1
โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม
คณิต ม.ต้น
335
เด็กชายธนภัทร  ชมภูปิน
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
336
เด็กชายธนภัทร  วันทองสุข
ม.1
โรงเรียนสันกำแพง
คณิต ม.ต้น
337
เด็กชายธนภัทร  ศรีทอง
ม.1
โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
338
เด็กชายธนภัทร  อิงธนานุวัตน์
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
339
เด็กชายธนภูมิ  ดวงแสง
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
340
เด็กชายธนวรรธน์  สุวรรธิวงศ์
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
341
เด็กชายธนวัฒน์  แก้วสกุล
ม.3
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
342
เด็กชายธนวัฒน์  วงศ์ใหญ่
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
343
เด็กชายธนวัฒน์  อุดชา
ม.2
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
344
เด็กชายธนวินท์  สวรรค์เนตร
ม.3
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
345
เด็กหญิงธนัชชา  เกษศรี
ม.3
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
346
เด็กหญิงธนัชพร  ทิพย์ประยูร
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
347
เด็กหญิงธนัชพร  อุทรา
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
348
เด็กหญิงธนัญญา  ชัยวงศ์
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
349
เด็กหญิงธนัญพร  ปันธนนันท์
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
350
เด็กหญิงธนัญอร  ชวณิชย์
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เชียงใหม่

ณ อาคาร 12 (อาคารวชิรดารา) ชั้น 4 ห้องสอบเลขที่ 1242 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
351
เด็กชายธนัท  จักรฤทธิพงศ์
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
352
เด็กชายธนัท  สมเขื่อน
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
353
เด็กชายธนาธิป  ศรีถาพรศรีถาพร
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
354
เด็กชายธนินท์รัฐ  ธนินเจริญวงษ์
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
355
เด็กหญิงธมกร  มูลแขม
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
356
เด็กหญิงธมลวรรณ  เรือนใจ
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
357
เด็กหญิงธมลวรรณ  วันทนีย์วรกุล
ม.2
โรงเรียนพร้าววิทยาคม
คณิต ม.ต้น
358
เด็กชายธรรม์ธร  นุเสน
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
359
เด็กชายธวัลวิทย์  สล่าเหน่
ม.2
โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม
คณิต ม.ต้น
360
เด็กหญิงธศมนต์  มหากนก
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
361
นางสาวธัญกมล  ไชยกา
ม.3
โรงเรียนพร้าววิทยาคม
คณิต ม.ต้น
362
เด็กหญิงธัญจิรา  ปัญญาเฟือน
ม.1
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
363
เด็กหญิงธัญชนก  ก่ำแก้ว
ม.3
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
364
เด็กหญิงธัญชนก  โปธาคำ
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
365
เด็กหญิงธัญชนก  มูลแก้ว
ม.2
โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
366
เด็กหญิงธัญชนก  รุ่งแสงทอง
ม.1
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
367
เด็กหญิงธัญชนก  สืบเรือง
ม.2
โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
368
เด็กหญิงธัญชนก  อินงาม
ม.1
โรงเรียนจอมทอง
คณิต ม.ต้น
369
เด็กหญิงธัญชนก  อินทะยัง
ม.3
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
370
เด็กหญิงธัญญรัตน์  ทิพย์กุลทอง
ม.2
โรงเรียนจอมทอง
คณิต ม.ต้น
371
นางสาวธัญญานันท์  ช่วงชัย
ม.3
โรงเรียนสารภีพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
372
เด็กหญิงธัญญาศิริ  กันธา
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
373
เด็กหญิงธัญณัฏฐ์  สามเจริญ
ม.3
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
374
เด็กหญิงธัญพร  ทองทิพย์
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
375
เด็กหญิงธัญรัศม์  พงศ์พัฒนมงคล
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เชียงใหม่

ณ อาคาร 12 (อาคารวชิรดารา) ชั้น 4 ห้องสอบเลขที่ 1243 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
376
เด็กหญิงธัญลักษณ์  เรียบร้อย
ม.1
โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
377
เด็กหญิงธัญสมร  หินเดช
ม.3
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
378
เด็กหญิงธัญสิริ  จินนะแก้ว
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
379
เด็กหญิงธันย์ชนก  ไชยวงค์วรรณ
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
380
เด็กหญิงธันยมัย  สารินจา
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
381
เด็กหญิงธิดากรณ์  สัสดี
ม.3
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
382
เด็กหญิงธิดารัตน์  ใจปัน
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
383
เด็กชายธีณธร  ยวงแดง
ม.3
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
384
เด็กชายธีรฉัตร  สืบสวน
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
385
เด็กชายธีรเดช  ตาวะละ
ม.1
โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
386
เด็กชายธีรนัย  ศรีจันทร์
ม.2
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
387
เด็กชายธีรภัทร  วงค์ใหม่
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
388
นายธีรภัทร  สุภิมาส
ม.3
โรงเรียนจอมทอง
คณิต ม.ต้น
389
เด็กชายธีรภัทร์  พรมศรทัย
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
390
เด็กชายธีรภัทร์  วุฒิสวัสดิ์รักษ์
ม.3
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
391
เด็กชายธีร์ภาวินท์  บุราณ
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
392
เด็กชายธีรเมธ  เอ้งฉ้วน
ม.2
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
393
เด็กชายธีรเมษ  พิทชากูล
ม.3
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
394
เด็กชายธีรยุทธ  เมธา
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
395
เด็กชายธีรวัฒน์  สุรินทร์
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
396
เด็กชายธีรวุฒิ  สุรินทร์
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
397
เด็กชายธีระโชติ  ฟูใจ
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
398
เด็กชายธีระพันธ์  รัตนะ
ม.1
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
399
เด็กหญิงธีราภรณ์  ขันพา
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
400
เด็กชายธีราวินท์  ปิ่นทอง
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เชียงใหม่

ณ อาคาร 12 (อาคารวชิรดารา) ชั้น 4 ห้องสอบเลขที่ 1244 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
401
เด็กชายนนทนันท์  หินมาลัย
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
402
เด็กชายนนท์ปวิธ  ศรณ์เขื่อนแก้ว
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
403
เด็กชายนนทวัฒน์  ไชยลาภ
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
404
เด็กชายนพคุณ  พรมจันทร์
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
405
เด็กหญิงนพภัสสร  ปนะกัตฐโกมล
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
406
เด็กชายนพรัตน์  ริสนา
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
407
เด็กหญิงนพลอย  วงษ์สง่า เบคเกอร์
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
408
เด็กชายนพศิลป์  คุ้มโต
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
409
เด็กหญิงนภัส  โกสินทรานนท์
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
410
เด็กหญิงนภัสกร  แก้วฝั้น
ม.1
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
411
เด็กหญิงนภัสชล  ชาญณรงค์
ม.3
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
412
เด็กชายนภัสดล  จำปา
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
413
เด็กหญิงนภาพร  ศรียาบ
ม.2
โรงเรียนสันกำแพง
คณิต ม.ต้น
414
เด็กชายนรภัทร  ณ รังษี
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
415
เด็กหญิงนรากุญ  ชัยสาร
ม.2
โรงเรียนสันกำแพง
คณิต ม.ต้น
416
เด็กชายนราวิชญ์  กันทะใจ
ม.2
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
417
เด็กชายนราวิชญ์  กันทะสอน
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
418
เด็กชายนราวิชญ์  คำจ้อย
ม.2
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
419
เด็กชายนราวิชญ์  คำไฝ
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
420
เด็กหญิงนริศรา  ทาสุยะ
ม.1
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
421
เด็กหญิงนรีรัตน์  ชัยมณี
ม.3
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
422
เด็กชายนโรดม  มูลละ
ม.2
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
423
เด็กชายนฤดล  เมืองอุดร
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
424
นางสาวนฤสรณ์  นพคุณ
ม.3
โรงเรียนพร้าววิทยาคม
คณิต ม.ต้น
425
เด็กหญิงนลินพร  สังข์สำราญ
ม.3
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เชียงใหม่

ณ อาคาร 12 (อาคารวชิรดารา) ชั้น 4 ห้องสอบเลขที่ 1245 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
426
เด็กชายนวดล  บุญจันทร์ต๊ะ
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
427
เด็กชายนวพล  ฟูจันทร์ใหม่
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
428
เด็กชายนวรัตน์  สุกันทา
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
429
เด็กหญิงนวลหลาว  -
ม.1
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
430
เด็กหญิงนัชชา  กันธะ
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
431
เด็กหญิงนัทธชยา  ทวยหาญรักษา
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
432
เด็กหญิงนันท์ณภัทร  วงค์มหาวัน
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
433
เด็กหญิงนันท์นภัส  คำปวน
ม.1
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
434
เด็กหญิงนันท์นภัส  อุปนันท์
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
435
เด็กชายนันทพัฒน์  รอดรักษ์
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
436
เด็กหญิงนันทัชพร  จันทร์วัง
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
437
เด็กหญิงนันทิชา  ตาอินทร์
ม.1
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
438
เด็กหญิงนันทิชา  แสนสนิท
ม.1
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
439
เด็กหญิงนาตยาณี  ฟูคณะ
ม.3
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
440
เด็กชายนาโน  ซาคาโมโต
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
441
นางสาวนาราทิพย์  วงค์ขัน
ม.3
โรงเรียนพร้าววิทยาคม
คณิต ม.ต้น
442
เด็กหญิงนารีรัตน์  การะหงษ์
ม.1
โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม
คณิต ม.ต้น
443
เด็กหญิงน้ำทิพย์  แซ่หย่อ
ม.2
โรงเรียนสันกำแพง
คณิต ม.ต้น
444
เด็กหญิงน้ำทิพย์  ลิ่มสกุล
ม.3
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
445
เด็กหญิงน้ำทิพย์  สิทธิสอน
ม.2
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
446
เด็กหญิงน้ำเพชร  ปันจุติ
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
447
เด็กชายนิธิกร  ไลศิริพันธ์ุ
ม.1
โรงเรียนจอมทอง
คณิต ม.ต้น
448
เด็กหญิงเนตรชนก  กิตวาเกต
ม.3
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
449
เด็กหญิงบงกช  สิงห์มี
ม.3
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
450
เด็กชายบัญญวัต  ฐิติตานนท์
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เชียงใหม่

ณ อาคาร 12 (อาคารวชิรดารา) ชั้น 4 ห้องสอบเลขที่ 1246 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
451
นางสาวบัวชมพู  สุทธะคำ
ม.3
โรงเรียนสันกำแพง
คณิต ม.ต้น
452
เด็กชายบุญยกร  ตาแสงสร้อย
ม.1
โรงเรียนสันกำแพง
คณิต ม.ต้น
453
เด็กชายบุญยกร  บุญแต่ง
ม.3
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
454
เด็กชายบุญยวีร์  บุญรสศักดิ์
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
455
เด็กหญิงบุญยาพร  แก้วพันธ์
ม.2
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
456
เด็กชายบุญรักษา  ข่มอาวุธ
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
457
เด็กหญิงบุณยาพร  พรมมินทร์
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
458
นางสาวบุษกร  กันชัย
ม.3
โรงเรียนสันกำแพง
คณิต ม.ต้น
459
เด็กหญิงบุษกร  คำตะวงศ์
ม.3
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
460
เด็กหญิงบุษกร  ทาสม
ม.1
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
461
เด็กหญิงเบญจมาศ  แสงเรือน
ม.2
โรงเรียนพร้าววิทยาคม
คณิต ม.ต้น
462
เด็กหญิงเบญญาภา  ชำนาญยา
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
463
เด็กหญิงเบญญาภา  โพสาราช
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
464
เด็กหญิงเบญญาภา  วงศ์ศิริวิวัฒน์
ม.1
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
465
เด็กชายปกรณ์ภัทร  คำตั๋น
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
466
เด็กชายปฏิพัทธ์  แอคำ
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
467
เด็กหญิงปฏิภรณ์  ตรีโอษฐ
ม.1
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
468
เด็กชายปฏิภาณ  แก้วกัลยา
ม.1
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
469
เด็กหญิงปทิตตา  อินต๊ะจา
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
470
เด็กหญิงปพิชญา  ปินไชย
ม.1
โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม
คณิต ม.ต้น
471
เด็กหญิงปพิชญา  พวงไม้มิ่ง
ม.2
โรงเรียนสันกำแพง
คณิต ม.ต้น
472
เด็กหญิงปพิชญา  โพธิสัน
ม.1
โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม
คณิต ม.ต้น
473
เด็กหญิงปภัสร์ศมล  พิชัยภัทรินทร์
ม.1
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
474
เด็กหญิงปภาวรินทร์  ผลดี
ม.1
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
475
เด็กชายปภาวิชญ์  จินตนา
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เชียงใหม่

ณ อาคาร 12 (อาคารวชิรดารา) ชั้น 4 ห้องสอบเลขที่ 1247 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
476
เด็กหญิงปภิชญา  ลีลานุช
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
477
เด็กหญิงปรมาพร  มูลสมบัติ
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
478
เด็กหญิงประภัสสร  ริวัฒนา
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
479
เด็กหญิงประภาพรรณ  คุณยศยิ่ง
ม.2
โรงเรียนสันกำแพง
คณิต ม.ต้น
480
เด็กหญิงประภาสิริ  บุญประดิษฐ์
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
481
นายปรัชญา  คำมา
ม.3
โรงเรียนพร้าววิทยาคม
คณิต ม.ต้น
482
นางสาวปรัสรา  ศรีวิชัย
ม.3
โรงเรียนพร้าววิทยาคม
คณิต ม.ต้น
483
เด็กหญิงปราณปริยา  ปะวะภูสะโก
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
484
เด็กหญิงปริญ  พบประเสริฐ
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
485
เด็กชายปริญญา  ใจวงค์
ม.1
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
486
เด็กหญิงปริยากร  จำปา
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
487
เด็กหญิงปริยากร  ป๊อกแก้ว
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
488
เด็กหญิงปริยากร  แสงพิชัย
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
489
เด็กหญิงปรีดิ์ยาภรณ์  อินหวัน
ม.1
โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม
คณิต ม.ต้น
490
เด็กชายปวรปรัชญ์  ริยะตา
ม.1
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
491
เด็กชายปวรปรัชญ์  แสนหลี
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
492
เด็กหญิงปวริศา  สมหวาน
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
493
เด็กหญิงปวัณรัตน์  กุณา
ม.2
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
494
เด็กชายปวิตร  สุภอิสริยะกุล
ม.1
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
495
เด็กหญิงปวิศรา  ถิตย์วิลาศ
ม.1
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
496
เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  ค้าข้าว
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
497
เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  ดาทอง
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
498
เด็กหญิงปสิตา  ลิขิตตระกูล
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
499
เด็กหญิงปสุดา  เอกชัยอาภรณ์
ม.3
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
500
เด็กหญิงปัญจพร  มณีจักร
ม.1
โรงเรียนสันกำแพง
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เชียงใหม่

ณ อาคาร 10 (อาคารเพชรรัตน์ราชสุดา) ชั้น 3 ห้องสอบเลขที่ 1031 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
501
เด็กหญิงปัฏษจารีต์  นามเกียรติยศ
ม.1
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
502
เด็กชายปัณณวัฒน์  วงษ์แก้วจันทร์
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
503
เด็กชายปัณณวิชญ์  ธงทอง
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
504
เด็กชายปัณณวิชญ์  หน่อปุ๊ด
ม.2
โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
505
เด็กหญิงปัถย์  พบประเสริฐ
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
506
เด็กหญิงปัทมา  ลุงซอ
ม.1
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
507
เด็กหญิงปาณปวีณ์  สีลาเม
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
508
เด็กหญิงปาณิศรา  วิสัย
ม.2
โรงเรียนพร้าววิทยาคม
คณิต ม.ต้น
509
เด็กหญิงปาณิสรา  ใจงาม
ม.1
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
510
เด็กหญิงปานตะวัน  แจ่มกระจ่าง
ม.1
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
511
เด็กชายปารมี  ปันผสม
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
512
เด็กหญิงปาริชาต  ไพรมีค่า
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
513
เด็กหญิงปาริชาติ  จันทคลักษณ์
ม.1
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
514
เด็กชายปิติศักดิ์  กันจินะ
ม.1
โรงเรียนสันกำแพง
คณิต ม.ต้น
515
เด็กชายปิตุลักษณ์  ไสยแพทย์
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
516
เด็กหญิงปิยธิดา  กิ่งแก้ว
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
517
เด็กหญิงปิยธิดา  เงินถา
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
518
เด็กหญิงปิยธิดา  จาปัญญะ
ม.3
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
519
เด็กชายปิยนัตต์ภูมิ  สุทินโน
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
520
เด็กชายปิยพัชร์  เลียวเลิศวงศ์
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
521
เด็กชายปิยวัฒน์  อามกันทา
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
522
เด็กหญิงปิยะฉัตร  ลินลาจม
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
523
เด็กหญิงปิยะพร  คำมา
ม.1
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
524
เด็กหญิงปิยะรัตน์  เจตะวัน
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
525
เด็กหญิงปิยะวัลย์  กันทา
ม.2
โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เชียงใหม่

ณ อาคาร 10 (อาคารเพชรรัตน์ราชสุดา) ชั้น 3 ห้องสอบเลขที่ 1032 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
526
เด็กหญิงปิยาภัทร์  ปิยชาติธิติกุล
ม.1
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
527
เด็กหญิงปุญยนุช  มงคล
ม.1
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
528
เด็กชายปุณยวัจน์  ลี้สกุลรักษ์
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
529
เด็กหญิงปุณยวีร์  เกียรติวัฒน์
ม.2
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
530
เด็กหญิงเปมิกา  กำแพงทิพย์
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
531
เด็กหญิงเปมิกา  บุญเรือง
ม.1
โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม
คณิต ม.ต้น
532
เด็กหญิงเปรมยุดา  สายใจ
ม.1
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
533
เด็กชายไผทพงศ์  เอี่ยมโอษฐ์
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
534
เด็กชายพงศกร  ใจคำ
ม.1
โรงเรียนสันกำแพง
คณิต ม.ต้น
535
เด็กชายพงศกร  สุภาษิต
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
536
เด็กชายพงศพัศ  ต้นเงิน
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
537
เด็กชายพงศ์ภรณ์  รสดี
ม.3
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
538
เด็กชายพงศภัค  ทองยอด
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
539
เด็กชายพงศภัค  อภิชัย
ม.2
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
540
เด็กชายพงษ์มนัส  ปันคำ
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
541
เด็กชายพชรพล  รักเสมอวงศ์
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
542
เด็กหญิงพชรมน  ศรีเมือง
ม.3
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
543
เด็กหญิงพนิตนันท์  สุกันทา
ม.3
โรงเรียนพร้าววิทยาคม
คณิต ม.ต้น
544
เด็กหญิงพรชนก  เชียงพรหม
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
545
นางสาวพรทิพย์  ลุงสุข
ม.3
โรงเรียนสันกำแพง
คณิต ม.ต้น
546
นางสาวพรนภัส  เตชะอุดมศักดิ์
ม.3
โรงเรียนพร้าววิทยาคม
คณิต ม.ต้น
547
เด็กหญิงพรนัชชา  ศิริสัญลักษณ์
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
548
นางสาวพรไพลิน  ตุ่มรังษี
ม.3
โรงเรียนพร้าววิทยาคม
คณิต ม.ต้น
549
เด็กชายพรภวิษย์  ธนกิจรุ่งโรจน์
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
550
เด็กหญิงพรภัสสร  พันธ์เพชร
ม.1
โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เชียงใหม่

ณ อาคาร 10 (อาคารเพชรรัตน์ราชสุดา) ชั้น 3 ห้องสอบเลขที่ 1034 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
551
เด็กหญิงพรรณปพร  คงชนะ
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
552
เด็กชายพรรณพนัช  ไชยสาร
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
553
เด็กหญิงพรหมพร  ใจหาญ
ม.1
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
554
เด็กหญิงพลอยจินดาเพชร  เสือมาพะเนา
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
555
เด็กหญิงพลอยชมพู  กิจชนะไพบูลย์
ม.2
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
556
เด็กหญิงพลอยแพรวา  หาญกล้า
ม.2
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
557
เด็กหญิงพลอยไพลิน  โสภณภูมิปัญญา
ม.1
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
558
เด็กหญิงพลอยมณี  ชมภู
ม.1
โรงเรียนสันกำแพง
คณิต ม.ต้น
559
เด็กหญิงพัชร์ชิสา  อิศรางกูร ณ อยุธยา
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
560
เด็กชายพัชรพงษ์  อาวรณ์
ม.2
โรงเรียนพร้าววิทยาคม
คณิต ม.ต้น
561
เด็กหญิงพัชรพร  สง่าปิยประเสริฐ
ม.3
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
562
เด็กหญิงพัชรสิริ  คงเพ็ช
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
563
เด็กหญิงพัชรากร  บุญเป็ง
ม.2
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
564
เด็กหญิงพัชราพร  อยู่ลือ
ม.2
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
565
เด็กหญิงพัชรีพันธุ์  เพ็งประโคน
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
566
นางสาวพัฒน์ชรี  พดุงศักดิ์
ม.3
โรงเรียนสันกำแพง
คณิต ม.ต้น
567
เด็กหญิงพัฒน์นรี  ใจแข็ง
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
568
เด็กชายพัทธดลย์  ภูธนหิรัญพงศ์
ม.2
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
569
เด็กหญิงพัทธนันท์  เปนุจา
ม.2
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
570
เด็กหญิงพัทธนันท์  พันจันทร์ดี
ม.1
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
571
เด็กหญิงพัสวีธิดา  รัตนหมอศาสตร์
ม.2
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
572
เด็กหญิงพิชชาพร  ลับภู
ม.1
โรงเรียนสันกำแพง
คณิต ม.ต้น
573
เด็กหญิงพิชชาภา  ก๋องแก้ว
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
574
เด็กหญิงพิชญธิดา  ชัยยากูล
ม.1
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
575
เด็กหญิงพิชญธิดา  พาแกดำ
ม.1
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เชียงใหม่

ณ อาคาร 10 (อาคารเพชรรัตน์ราชสุดา) ชั้น 3 ห้องสอบเลขที่ 1035 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 24
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
576
เด็กหญิงพิชญ์สินี  เยาวโยธิน
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
577
เด็กหญิงพิชญ์สินี  วัฒนชัย
ม.1
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
578
เด็กหญิงพิชญา  รุ่งเรืองวรนนท์
ม.1
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
579
เด็กหญิงพิชญานิน  ศรีเทา
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
580
เด็กหญิงพิชญาพร  ใหม่เบี้ยว
ม.1
โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม
คณิต ม.ต้น
581
เด็กหญิงพิชญาภา  ศรีใจ
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
582
เด็กหญิงพิชญาภา  ศิริป้อม
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
583
เด็กชายพิชญุตม์  ณ ลำพูน
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
584
เด็กหญิงพิชยาภรณ์  ทำบุญ
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
585
เด็กหญิงพิชามญช์  พิทาคำ
ม.1
โรงเรียนจอมทอง
คณิต ม.ต้น
586
เด็กชายพิภพ  ลุงต๊ะ
ม.1
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
587
เด็กหญิงพิมพกานต์  คงอยู่
ม.3
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
588
เด็กหญิงพิมพกานต์  ไชยยาน
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
589
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  รุ่งแสงทอง
ม.3
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
590
เด็กหญิงพิมพ์นารา  อื้อกงฮะ
ม.1
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
591
เด็กหญิงพิมพ์พิชญา  ใจจิตร
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
592
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ใจอ้าย
ม.2
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
593
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ไฝคำ
ม.3
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
594
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  สิทธิ
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
595
เด็กหญิงพิมพ์รภัส  ศิริมงคลภัค
ม.1
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
596
เด็กหญิงพิมพัชชา  นาละต๊ะ
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
597
เด็กหญิงพิมพิศา  นาคสุข
ม.3
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
598
เด็กหญิงพิยดา  พงศ์กรกัมพล
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
599
เด็กชายพิรภพ  ปุญญะวัฒน์
ม.1
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
600
เด็กหญิงพีรดา  ภูมิพฤกษ์
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เชียงใหม่

ณ อาคาร 10 (อาคารเพชรรัตน์ราชสุดา) ชั้น 3 ห้องสอบเลขที่ 1036 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 25
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
601
เด็กชายพีรพัฒน์  ดวงมณี
ม.1
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
602
เด็กชายพีรภัทร  เป็งมูล
ม.3
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
603
เด็กชายพีรรพี  จันทร์ชัยศรี
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
604
เด็กชายพีรวิชญ์  โยนิจ
ม.1
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
605
เด็กชายพีรวิชญ์  วิลัย
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
606
เด็กชายพีรากร  ปุ๊ดยอด
ม.2
โรงเรียนจอมทอง
คณิต ม.ต้น
607
เด็กชายพุฒิพงศ์  ชุติพงศ์วาณิชย์
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
608
เด็กหญิงเพชรชมพู  บุญชี
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
609
เด็กหญิงเพชรดา  หมวกสังข์
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
610
เด็กหญิงเพชรลัดดา  กันติ๊บ
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
611
เด็กหญิงเพชราภรณ์  โกเสนตอ
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
612
เด็กหญิงแพรวา  วันเที่ยง
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
613
เด็กหญิงแพรวา  สุจา
ม.1
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
614
เด็กหญิงฟ้าใส  แสนบุญศรี
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
615
เด็กหญิงฟ้าใหม่  คงกฤตยานุกุล
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
616
เด็กหญิงภคพร  จันทร์เที่ยง
ม.3
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
617
เด็กชายภคพล  ตัณฑนุช
ม.3
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
618
เด็กหญิงภรณ์พันธุ์  ทองอ่ำ
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
619
เด็กชายภวิศ  สุขสมบูรณ์
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
620
เด็กหญิงภัคจิรา  เผือกขจี
ม.2
โรงเรียนสารภีพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
621
เด็กชายภัคพล  สีแดง
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
622
เด็กหญิงภัควลัญชณ์  กองดวง
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
623
เด็กหญิงภัควลัญช์  ปัญญา
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
624
เด็กชายภัคศรัณย์  จันทรา
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
625
เด็กหญิงภัททิยา  อธิวาส
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เชียงใหม่

ณ อาคาร 10 (อาคารเพชรรัตน์ราชสุดา) ชั้น 3 ห้องสอบเลขที่ 1037 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 26
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
626
เด็กชายภัทรกร  หน่อน้อย
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
627
เด็กหญิงภัทรนันท์  เวียงแก้ว
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
628
เด็กหญิงภัทรนันท์  อดุลย์ประสาทพร
ม.2
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
629
เด็กชายภัทรพงค์  คำวงษ์
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
630
เด็กชายภัทรพล  จอมคำ
ม.3
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
631
เด็กชายภัทรพล  จันทร์แก้ว
ม.3
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
632
เด็กชายภัทรพล  บุญยมหา
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
633
เด็กหญิงภัทรมล  เรืองภูมิ
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
634
เด็กหญิงภัทรวรรณ  ทาระตั๋น
ม.1
โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
635
เด็กหญิงภัทรวีร์  ปัญญา
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
636
เด็กหญิงภัทรศยา  พรหมวาทย์
ม.1
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
637
เด็กหญิงภัทริกา  ทิศหล้า
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
638
เด็กชายภาคิน  มูลวิจิตร
ม.2
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
639
นายภาณพงศ์  ยะสุรินทร์
ม.3
โรงเรียนสันกำแพง
คณิต ม.ต้น
640
เด็กชายภาณุดล  อยู่ดี
ม.2
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
641
เด็กชายภาณุพัฒน์  จันทร์แก้ว
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
642
นายภาณุวิชญ์  เนอิน
ม.3
โรงเรียนพร้าววิทยาคม
คณิต ม.ต้น
643
เด็กชายภาณุวิชย์  บุญวาส
ม.1
โรงเรียนสันกำแพง
คณิต ม.ต้น
644
เด็กชายภานรินทร์  ไทยใจอุ่น
ม.3
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
645
เด็กชายภานุพงศ์  เมืองมูล
ม.1
โรงเรียนสันกำแพง
คณิต ม.ต้น
646
เด็กหญิงภานุพงศ์  วาณิชประดิษฐ์
ม.1
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
647
เด็กชายภานุพงศ์  สายแก้ว
ม.3
โรงเรียนสารภีพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
648
เด็กชายภานุวัฒน์  วงศ์รัตนมัจฉา
ม.2
โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม
คณิต ม.ต้น
649
เด็กหญิงภารุจีร์  พันตา
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
650
เด็กหญิงภิชชญา  มงคลพันธ์
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เชียงใหม่

ณ อาคาร 10 (อาคารเพชรรัตน์ราชสุดา) ชั้น 3 ห้องสอบเลขที่ 1038 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 27
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
651
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  พิพิธนวัตกุล
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
652
เด็กชายภีรภัทร  ภักดี
ม.1
โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม
คณิต ม.ต้น
653
นายภู  ยอดใจเพ็ชร
ม.3
โรงเรียนสันกำแพง
คณิต ม.ต้น
654
เด็กชายภูดนัย  ปินตาสม
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
655
เด็กชายภูดิศ  พานอ่อนตา
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
656
เด็กชายภูดิส  เฉลาภักตร์
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
657
เด็กชายภูตะวัน  ตานะ
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
658
เด็กชายภูตะวัน  ปาคำ
ม.3
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
659
เด็กชายภูธิต  ไชยวงค์
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
660
เด็กชายภูเบศ  รัตนวรรณี
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
661
เด็กชายภูเบศร  บางศิริ
ม.1
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
662
เด็กชายภูมิ  เหลี่ยมวานิช
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
663
เด็กชายภูมินทร์  ทาปัน
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
664
เด็กชายภูมิพัฒน์  พูลสวัสดิ์
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
665
เด็กชายภูมิพัฒน์  วิเศษคุณ
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
666
เด็กชายภูมิภัทร  ออมสิน
ม.1
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
667
เด็กชายภูมิเมศ  กันชัย
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
668
เด็กชายภูมิรพี  จิระอธิกุล
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
669
เด็กชายภูมิวณิชย์  พิบูลอาลักษณ์
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
670
เด็กหญิงภูริชญา  หล้านวล
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
671
เด็กหญิงภูริชา  กัณฑสิมาธิติ
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
672
เด็กชายภูริภัทร  ทวีชาติ
ม.1
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
673
เด็กชายภูรี  พรหมเสน
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
674
เด็กชายภูวดล  ไชยมูล
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
675
เด็กชายภูวเดช  ศรีเที่ยง
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เชียงใหม่

ณ อาคาร 10 (อาคารเพชรรัตน์ราชสุดา) ชั้น 4 ห้องสอบเลขที่ 1041 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 28
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
676
เด็กชายภูวิศ  วงศ์วรณ์
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
677
เด็กหญิงภูษณิศา  สาธรรม
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
678
เด็กหญิงภูษณิสา  เรือนเที่ยง
ม.1
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
679
เด็กหญิงภูษิตา  มณียะ
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
680
เด็กหญิงเภกา  เสลานนท์
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
681
เด็กชายโภคิน  กันทะเป็ง
ม.1
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
682
เด็กชายโภคิน  บุญเรือง
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
683
เด็กหญิงมณฑิรา  เมืองมา
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
684
เด็กหญิงมณสิชา  กมลรัตน์
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
685
เด็กหญิงมณีรัตน์  อภิดิลกกุล
ม.3
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
686
เด็กหญิงมนชญา  ชัยยศสมบูรณ์
ม.1
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
687
เด็กชายมนัสวัฒน์  จันทวงค์
ม.3
โรงเรียนสันกำแพง
คณิต ม.ต้น
688
เด็กหญิงมนัสสินี  นราธิตระกูล
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
689
เด็กชายมัชฌิมา  ขำเนตร
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
690
เด็กหญิงมัญชุพร  ปราศัย
ม.1
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
691
เด็กหญิงมัลลิกา  จันทาพูน
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
692
เด็กหญิงมัลลิกา  ตาเที่ยง
ม.1
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
693
เด็กหญิงมิ่งกมล  วงศ์เขื่อนแก้ว
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
694
เด็กหญิงมิลิน  เมธา
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
695
เด็กหญิงมุกอัจจิมา  พละภิญโญ
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
696
เด็กชายเมฆินทร์  สายใจดี
ม.2
โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม
คณิต ม.ต้น
697
เด็กชายเมตาธาร  ดอกชิต
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
698
เด็กหญิงเมธาวี  วัฒนเชษฐ์
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
699
เด็กชายเมย์ภาวินท์  บุราณ
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
700
เด็กหญิงเมริษา  มูลใหม่
ม.3
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เชียงใหม่

ณ อาคาร 10 (อาคารเพชรรัตน์ราชสุดา) ชั้น 4 ห้องสอบเลขที่ 1042 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 29
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
701
เด็กชายโมทนา  เลาหะตั้งสกุล
ม.3
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
702
เด็กหญิงไม้ผิว  แมบจันทึก
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
703
เด็กชายยนต์นคร  จิตธรรม
ม.1
โรงเรียนสันกำแพง
คณิต ม.ต้น
704
เด็กชายยศกร  วิชญสกุล
ม.1
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
705
เด็กชายยอดศักดิ์  แสงสุวรรณ์
ม.3
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
706
เด็กหญิงยุวธิดา  เขียววรรณ
ม.3
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
707
เด็กหญิงยุวันดา  เครือใจ
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
708
เด็กชายรณสิทธิ์  คำทราย
ม.2
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
709
เด็กชายรพีพงศ์  ดวงคำฟู
ม.3
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
710
เด็กหญิงรพีพรรณ  ศรีสด
ม.3
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
711
เด็กชายรภัทกร  สุสิคง
ม.1
โรงเรียนสันกำแพง
คณิต ม.ต้น
712
เด็กหญิงรมย์รวินท์  จันทร์เขียว
ม.2
โรงเรียนสันกำแพง
คณิต ม.ต้น
713
เด็กหญิงรวิศริยา  นามเดช
ม.3
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
714
นางสาวรวิสรา  ทาแก้ว
ม.3
โรงเรียนสันกำแพง
คณิต ม.ต้น
715
เด็กหญิงรวิสรา  อินวิน
ม.1
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
716
เด็กชายรักษาพงษ์  ไชยวงษา
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
717
เด็กชายรัชกฤช  โมจมสิน
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
718
เด็กชายรัชชานนท์  ขันแก้ว
ม.3
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
719
เด็กชายรัชธนนท์  มะโนธรรม
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
720
เด็กหญิงรัชนกพร  วงค์เขียว
ม.3
โรงเรียนสันกำแพง
คณิต ม.ต้น
721
เด็กหญิงรัชนี  ทรงกิตติกุล
ม.3
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
722
เด็กชายรัชพล  เถาสุวรรณ์
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
723
เด็กชายรัชพล  วุฒิรัตน์
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
724
เด็กชายรัฐติภูมิ  ทาวงศ์มา
ม.1
โรงเรียนสันกำแพง
คณิต ม.ต้น
725
เด็กชายรัฐนันท์  วงเวียน
ม.1
โรงเรียนสันกำแพง
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เชียงใหม่

ณ อาคาร 10 (อาคารเพชรรัตน์ราชสุดา) ชั้น 4 ห้องสอบเลขที่ 1044 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 30
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
726
เด็กชายรัฐสิทธิ์  แต๋นะ
ม.2
โรงเรียนสันกำแพง
คณิต ม.ต้น
727
เด็กหญิงรัตนา  นายสอ
ม.3
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
728
เด็กชายรัตนากร  รักมิตร
ม.1
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
729
เด็กชายรัทธพงศ์  ชะเต
ม.1
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
730
เด็กชายราชอาณาจักร  เกิดมีทรัพย์
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
731
เด็กหญิงรินทร์ลดา  เขื่อนแก้ว
ม.3
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
732
เด็กหญิงรินรดา  สิทธิตัน
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
733
เด็กหญิงรุ่งไพลิน  แก้วคำ
ม.2
โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม
คณิต ม.ต้น
734
เด็กหญิงรุ้งรัตน์  รุ่งเรืองเพชร
ม.2
โรงเรียนสันกำแพง
คณิต ม.ต้น
735
เด็กหญิงฤทัยรัตน์  เตโชแจ่ม
ม.1
โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม
คณิต ม.ต้น
736
เด็กหญิงลภัสรดา  แก้วฟุ่น
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
737
เด็กหญิงลลิตญา  หล้าปาวงศ์
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
738
เด็กหญิงลลิตภัทธ์  ปัญญาศรี
ม.3
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
739
เด็กหญิงลักษมี  ลุงนก
ม.1
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
740
เด็กหญิงล้านนา  อินต๊ะยศ
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
741
เด็กชายวงศกร  กุยแก้ว
ม.1
โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม
คณิต ม.ต้น
742
เด็กชายวงศ์วรรธน์  พงค์จินะ
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
743
เด็กหญิงวชิรญาณ์  แก้วมา
ม.1
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
744
เด็กหญิงวชิรญาณ์  เจียมสงวนวงค์
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
745
นางสาววณัฐสนันท์  คำใจ
ม.3
โรงเรียนสารภีพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
746
เด็กหญิงวณิชยา  ขัดใจวงค์
ม.2
โรงเรียนจอมทอง
คณิต ม.ต้น
747
เด็กหญิงวนัชพร  ชนะอินทร์
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
748
เด็กชายวนัสนันท์​  วรรณเขต
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
749
เด็กหญิงวนิชญาพร  อิ่นใจ
ม.2
โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม
คณิต ม.ต้น
750
เด็กชายวรชัย  กันสืบ
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เชียงใหม่

ณ อาคาร 10 (อาคารเพชรรัตน์ราชสุดา) ชั้น 4 ห้องสอบเลขที่ 1045 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 31
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
751
เด็กหญิงวรณัน  ชัยคำมูล
ม.1
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
752
เด็กชายวรธน  วรรธนะวาสิน
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
753
เด็กหญิงวรนันท์  ทุ่งเขียวขจี
ม.1
โรงเรียนสันกำแพง
คณิต ม.ต้น
754
เด็กชายวรพล  ทารัตน์
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
755
เด็กชายวรภพ  ภูทองโปร่ง
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
756
เด็กชายวรภิชาติ  มินประพาฬ
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
757
เด็กชายวรรณกร  พาณิชย์ธนกิจ
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
758
เด็กหญิงวรรณพร  ดงเขตต์
ม.1
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
759
เด็กหญิงวรรพรรษา  ปัญญาเรือง
ม.2
โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
760
เด็กหญิงวรรษมน  พรมเมือง
ม.3
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
761
เด็กชายวรวัฒน์  วงศ์สิบแปดบุตร
ม.1
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
762
เด็กหญิงวรัญญา  เขื่อนแก้ว
ม.2
โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
763
เด็กหญิงวรัญญา  ซุ้นสุวรรณ
ม.3
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
764
เด็กหญิงวรัญญา  นามเทพ
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
765
เด็กหญิงวรัญญา  ผาลัย
ม.1
โรงเรียนสันกำแพง
คณิต ม.ต้น
766
เด็กหญิงวรัญญา  ลุงพงษ์
ม.1
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
767
เด็กหญิงวรัทยา  หล้าสม
ม.2
โรงเรียนพร้าววิทยาคม
คณิต ม.ต้น
768
เด็กหญิงวราภัสร์  วราภัสร์ กุศลงาม
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
769
เด็กหญิงวราลี  พึ่งอารมย์
ม.2
โรงเรียนสันกำแพง
คณิต ม.ต้น
770
เด็กหญิงวรินทร์ทิรา  กันธิยะ
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
771
เด็กหญิงวรินลดา  เกียรติชวัลรัตน์
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
772
เด็กชายวริศ  ทองสมรักษ์
ม.1
โรงเรียนสันกำแพง
คณิต ม.ต้น
773
เด็กหญิงวริศรา  มั่นคง
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
774
เด็กหญิงวริศรา  ลาพุ
ม.1
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
775
เด็กหญิงวริสรา  อินถา
ม.2
โรงเรียนสันกำแพง
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เชียงใหม่

ณ อาคาร 10 (อาคารเพชรรัตน์ราชสุดา) ชั้น 4 ห้องสอบเลขที่ 1046 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 32
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
776
เด็กหญิงวศิณี  ม้าเจริญตระกูล
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
777
เด็กชายวัชรวิชญ์  จินดาวงค์
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
778
เด็กหญิงวารินทิพย์  บุญมี
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
779
เด็กหญิงวิชญาดา  นันต๊ะเสน
ม.2
โรงเรียนจอมทอง
คณิต ม.ต้น
780
เด็กชายวิทวัส  ลุงชู
ม.1
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
781
เด็กหญิงวิภาวี  ไชคำ
ม.3
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
782
เด็กหญิงวิมังสา  แสงสุริยะยั่งยืน
ม.1
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
783
เด็กชายวิรุฬห์  โตทรายมูล
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
784
เด็กหญิงวิลาสิณี  ทองแจ่ม
ม.3
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
785
เด็กชายวิศววิท  ชาวเชื้อ
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
786
นางสาววีณา  ลุงอ่อง
ม.3
โรงเรียนสันกำแพง
คณิต ม.ต้น
787
เด็กหญิงเวณิกา  ซื่อวาจา
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
788
เด็กชายศตคุณ  ปินใจ
ม.2
โรงเรียนจอมทอง
คณิต ม.ต้น
789
เด็กหญิงศตพร  รินทะกะ
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
790
เด็กหญิงศนันท์ทร  ศิริมาแสงทักษ์ษิณ
ม.2
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
791
เด็กชายศรัณยพงศ์  ปาละโมงค์
ม.2
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
792
เด็กชายศราวุฒิ  ธิสกุล
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
793
เด็กหญิงศรีจิรา  ศรีธีระจิตต์
ม.2
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
794
เด็กชายศฤงคาร  เชื้อหมอ
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
795
เด็กหญิงศศิวิมล  -
ม.2
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
796
เด็กหญิงศศิวิมล  ณรงค์ฤทธิ์
ม.2
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
797
เด็กหญิงศิรดา  วงค์ษา
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
798
เด็กหญิงศิรประภา  อ่อนดี
ม.1
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
799
นางสาวศิรัญญิการ์  จินะใจ
ม.3
โรงเรียนพร้าววิทยาคม
คณิต ม.ต้น
800
เด็กชายศิริชาติ  บุตรดีขันธ์
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เชียงใหม่

ณ อาคาร 10 (อาคารเพชรรัตน์ราชสุดา) ชั้น 4 ห้องสอบเลขที่ 1047 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 33
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
801
เด็กหญิงศิรินภา  โปธา
ม.2
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
802
เด็กหญิงศิริประภา  พรานมูล
ม.2
โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
803
เด็กหญิงศิริพร  ปันภักดี
ม.3
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
804
เด็กหญิงศิริยาภรณ์  สมานมิตร
ม.2
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
805
เด็กหญิงศิริรัตน์  คำจันทร์แก้ว
ม.2
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
806
นางสาวศิริรัตน์  สุยะวงค์
ม.3
โรงเรียนสันกำแพง
คณิต ม.ต้น
807
เด็กหญิงศิริวิภา  สมไหว
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
808
เด็กชายศิริศักดิ์  เรือนดี
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
809
เด็กหญิงศิวาพร  แหลมคม
ม.2
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
810
เด็กหญิงศิวารยา  นันทะเรือน
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
811
เด็กชายศุภกฤต  เขื่อนเพ็ชร
ม.1
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
812
เด็กชายศุภกฤต  สารวัตร
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
813
เด็กชายศุภกฤต  แสนวงศ์คำ
ม.3
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
814
นายศุภกฤต  อาจสร้อย
ม.3
โรงเรียนสันกำแพง
คณิต ม.ต้น
815
เด็กหญิงศุภชชา  สุเป็ง
ม.1
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
816
เด็กหญิงศุภมาส  กาบทอง
ม.2
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
817
เด็กหญิงศุภลักษณ์  เช้าโต
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
818
เด็กชายศุภวิทย์  ศานติวิมลดี
ม.1
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
819
เด็กหญิงศุภัชญา  ทินนิน
ม.2
โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม
คณิต ม.ต้น
820
เด็กหญิงศุภิสรา  บุญทา
ม.3
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
821
เด็กชายศุศรุษย์  ตาคำ
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
822
เด็กชายเศรษฐพงศ์  แสนคำแพ
ม.3
โรงเรียนสันกำแพง
คณิต ม.ต้น
823
เด็กชายเศรษฐวัฒน์  แสนคำแพ
ม.1
โรงเรียนสันกำแพง
คณิต ม.ต้น
824
เด็กหญิงสกุณา  ลาสุทธิ
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
825
นางสาวสกุลกาญจน์  สุดใจ
ม.3
โรงเรียนสันกำแพง
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เชียงใหม่

ณ อาคาร 10 (อาคารเพชรรัตน์ราชสุดา) ชั้น 4 ห้องสอบเลขที่ 1048 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 34
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
826
เด็กหญิงสกุลรัตน์  ตุมะแก้ว
ม.2
โรงเรียนจอมทอง
คณิต ม.ต้น
827
เด็กชายสดาพรรธ  วานิชจรัสกิจ
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
828
เด็กหญิงสมิตานัน  เขียวชะอุ่ม
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
829
เด็กชายสรวัชญ์  อุทัศ
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
830
นางสาวสร้อยฟ้า  ขันจันทร์
ม.3
โรงเรียนพร้าววิทยาคม
คณิต ม.ต้น
831
เด็กหญิงสรัลชนาพร  ศรีเดช
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
832
เด็กหญิงสรัลพร  เมืองชุม
ม.1
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
833
นางสาวสวิชญา  จันดา
ม.3
โรงเรียนสันกำแพง
คณิต ม.ต้น
834
เด็กหญิงสสิมา  จันทร์ศิริ
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
835
นางสาวสหฤทัย  ฝึกฝนธรรม
ม.3
โรงเรียนจอมทอง
คณิต ม.ต้น
836
เด็กชายสหัสวรรษ  ชาญเวช
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
837
เด็กชายสัภยา  ขัติรัตน์
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
838
เด็กหญิงสาลี่  ธรรมรัตนพงษ์
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
839
เด็กหญิงสาวรักษ์  เลาว้าง
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
840
นางสาวสิดาพร  ใจเป็ง
ม.3
โรงเรียนพร้าววิทยาคม
คณิต ม.ต้น
841
นายสิปปกร  อินต๊ะรัตน์
ม.3
โรงเรียนพร้าววิทยาคม
คณิต ม.ต้น
842
เด็กชายสิรภพ  ช่องดารากุล
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
843
เด็กชายสิรวิชญ์  ปันทะสิทธิ์
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
844
เด็กหญิงสิริณาณา  สุริยะชัยพันธ์
ม.2
โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม
คณิต ม.ต้น
845
เด็กหญิงสิรินญากรณ์  ปินไชย
ม.2
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
846
เด็กชายสิริพัลลภ  สิริผ่องใส
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
847
เด็กชายสิริราช  ยานะ
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
848
เด็กหญิงสิรีธร  ศิริรัตน์
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
849
เด็กชายสุกมนิน  พรมเทพ
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
850
เด็กชายสุขพิเชฐ  ธีรวิศาล
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เชียงใหม่

ณ อาคาร 8 (เรือนศรีมรกต) ชั้น 1 ห้องสอบเลขที่ 811 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 35
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
851
เด็กหญิงสุจิตรา  เครือรอด
ม.3
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
852
เด็กหญิงสุจิตรา  ปิ่นเงิน
ม.2
โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม
คณิต ม.ต้น
853
เด็กหญิงสุชัญญา  ทวิชากรสีทอง
ม.3
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
854
เด็กหญิงสุชาดา  ด้วงอิน
ม.1
โรงเรียนสันกำแพง
คณิต ม.ต้น
855
เด็กหญิงสุชาดา  ทองแจ่ม
ม.1
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
856
เด็กหญิงสุทธิกานต์  หน้อยบุญตัน
ม.2
โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
857
เด็กหญิงสุธีรา  อินทะชัย
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
858
เด็กชายสุประวีณ์  อุดมผล
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
859
เด็กหญิงสุพัชญา  ไชยถา
ม.1
โรงเรียนสันกำแพง
คณิต ม.ต้น
860
เด็กชายสุพันธ์  วิยา
ม.1
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
861
เด็กหญิงสุพิชชา  ใจยา
ม.1
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
862
เด็กหญิงสุพิชชา  เต็มใจ
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
863
เด็กหญิงสุพิชฌา  บุญคำ
ม.1
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
864
เด็กหญิงสุพิชฌาย์  จองคำ
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
865
เด็กหญิงสุพิชฌาย์  วรกุล
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
866
เด็กหญิงสุพิชฌาย์  สิทธิ
ม.2
โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
867
เด็กหญิงสุพิชญา  กำนันตน
ม.3
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
868
เด็กหญิงสุภาพรรณ  กิจเกตุ
ม.3
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
869
นางสาวสุภารัตน์  เผือกพันธ์
ม.3
โรงเรียนสันกำแพง
คณิต ม.ต้น
870
เด็กหญิงสุภาวาดี  รอบคำ
ม.3
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
871
เด็กชายสุรชัย  ปันอิน
ม.1
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
872
เด็กชายสุรภพ  ชมนิสัย
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
873
เด็กหญิงสุรภา  ทิพย์อุโมงค์
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
874
เด็กชายสุรสิทธิ์  ประเสริฐสังข์
ม.2
โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
875
เด็กชายสุรัชชธิเบศร์  ทะลอมคำ
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เชียงใหม่

ณ อาคาร 8 (เรือนศรีมรกต) ชั้น 1 ห้องสอบเลขที่ 812 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 36
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
876
เด็กหญิงสุลลิตา  สุวรรณรัตน์
ม.2
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
877
เด็กหญิงสุวรรณนารี  คำปันตา
ม.2
โรงเรียนสันกำแพง
คณิต ม.ต้น
878
เด็กชายสุวิจักขณ์  ขันยา
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
879
เด็กชายสุวิจักขณ์  ธนัยนพรัตน์
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
880
เด็กหญิงสุสิตา  ทิพย์อุโมงค์
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
881
เด็กหญิงเสาวลี  ลุงคำ
ม.3
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
882
เด็กหญิงโสภิตนภา  นาราศรี
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
883
เด็กหญิงหทัยกานต์  ยาแดง
ม.2
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
884
เด็กหญิงหทัยชนก  ปัดลี
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
885
เด็กชายเหมรัศมิ์  จุ้ยประเสริฐ
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
886
เด็กชายอชิณวิทย์  ศิวเสน
ม.1
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
887
เด็กหญิงอชิรญา  ศรีบุญปวน
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
888
เด็กหญิงอชิรญาณ์  ทรายเขียว
ม.2
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
889
เด็กหญิงอชิรยา  กิติวงค์
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
890
เด็กชายอชิระ  โนสัก
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
891
เด็กชายอดิศร  ดำรงใจกุศล
ม.1
โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม
คณิต ม.ต้น
892
เด็กหญิงอธิชา  สัมภวมาน
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
893
เด็กหญิงอนัญญ  ใจด้วง
ม.2
โรงเรียนสันกำแพง
คณิต ม.ต้น
894
นางสาวอนุธิดา  บุญมา
ม.3
โรงเรียนพร้าววิทยาคม
คณิต ม.ต้น
895
เด็กหญิงอนุรดี  แสงตัน
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
896
เด็กหญิงอภิชญา  เชื้อหมั่น
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
897
เด็กหญิงอภิชญา  ตันศรีนวล
ม.1
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
898
เด็กหญิงอภิชญา  ท่างาม
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
899
เด็กหญิงอภิชญา  แสนนาม
ม.1
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
900
เด็กชายอภินันท์  สืบสาย
ม.3
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เชียงใหม่

ณ อาคาร 8 (เรือนศรีมรกต) ชั้น 1 ห้องสอบเลขที่ 813 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 37
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
901
เด็กชายอภินันท์  สุมนวัฒนกุล
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
902
เด็กชายอภิลักษณ์  โสภณสัมฤทธิ์
ม.1
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
903
เด็กชายอภิวิชญ์  วงษ์วารี
ม.3
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
904
เด็กหญิงอภิษฎา  คำใจ
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
905
เด็กหญิงอภิสรา  ส่งเสริม
ม.3
โรงเรียนสารภีพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
906
เด็กชายอภิสิทธิ์  กิตติชัยยะ
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
907
เด็กหญิงอมรรัตน์  ละวิโล
ม.1
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
908
เด็กหญิงอรจิรา  สิมวิเศษ
ม.1
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
909
เด็กหญิงอรณิชา  กิติลังการ์
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
910
เด็กหญิงอรณิชา  ใจแก้ว
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
911
เด็กหญิงอรไพลิน  คำปิละ
ม.1
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
912
เด็กหญิงอรวรรณ  หิรัญชัย
ม.1
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
913
เด็กหญิงอรวรา  สรรสร้างความดี
ม.3
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
914
เด็กหญิงอรษา  จีนอนันต์
ม.3
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
915
เด็กหญิงอรอนงค์  ประกัตฐโกมล
ม.3
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
916
เด็กชายอริยศาสตร์  สำเภาเงิน
ม.1
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
917
เด็กชายอริยะกร  แก้วเหลี่ยม
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
918
เด็กหญิงอโรชา  อุ่นแก้ว
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
919
เด็กชายอลงกรณ์  เจิ้ง
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
920
เด็กหญิงอสมาภรณ์  สุรอังกูร
ม.3
โรงเรียนพร้าววิทยาคม
คณิต ม.ต้น
921
เด็กหญิงอักษราภัค  สมตา
ม.1
โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
922
เด็กชายอัคนี  รสดี
ม.2
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
923
นายอัครวินท์  นามวงษ์
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
924
เด็กชายอัครัช  ธนาธิปธนสาร
ม.2
โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม
คณิต ม.ต้น
925
นายอังคาริน  คำหนัก
ม.3
โรงเรียนพร้าววิทยาคม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เชียงใหม่

ณ อาคาร 8 (เรือนศรีมรกต) ชั้น 1 ห้องสอบเลขที่ 814 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 38
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
926
เด็กหญิงอัจฉราพร  พุทธิ
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
927
เด็กหญิงอัญชนา  กันธวงค์
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
928
เด็กชายอัญญาฤทธิ์  จ๊ะราจา
ม.3
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
929
เด็กหญิงอัมรินทิรา  วังมา
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
930
เด็กหญิงอาจารีย์  อ่อนฉ่ำ
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
931
เด็กหญิงอารดา  จิโน
ม.3
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
932
เด็กหญิงอารดา  ทิพยาวงศ์
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
933
เด็กหญิงอาร์นัสชา  มุกดาสวัสดิ์
ม.2
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
934
เด็กหญิงอารียา  ตีนนา
ม.1
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
935
เด็กหญิงอารียา  มีวรรณ
ม.3
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
936
เด็กหญิงอาวีวา  เกียท
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
937
นางสาวอิทธิมนต์  สายเดช
ม.3
โรงเรียนสารภีพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
938
เด็กชายอินทนนท์  รักษ์ใหญ่วงค์
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
939
เด็กชายอุกฤษฎ์  มีทรัพย์อุดมโชค
ม.2
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
940
เด็กชายอุดมทรัพย์  หน่อจันทร์
ม.3
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
941
เด็กหญิงอุนนดา  กองมงคล
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
942
เด็กหญิงอุสิชา  พิพัฒน์เจริญวงศ์
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
943
เด็กหญิงเอกนารี  สิทธิมงคล
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
944
เด็กชายเอวิน  ไรไส
ม.1
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
945
เด็กชายเอื้ออังกูร  ลิ่มสุวรรณ
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
946
เด็กชายไอดิน  ศรีสง่า
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
947
เด็กหญิงไอลดา  ข้ามหนึ่ง
ม.3
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
948
เด็กชายไอศูรย์  ศักดิสกุลพงษ์
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
949
เด็กหญิงฮัลวา  มีชัย
ม.2
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เชียงใหม่

ณ อาคารนีลเศวต (อาคาร 4) ชั้น 2 ห้องสอบเลขที่ 421 โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
ห้องสอบที่
 39
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
950
เด็กหญิงกชกร  เขียวคำปั่น
ม.2
โรงเรียนขุนยวมวิทยา
คณิต ม.ต้น
951
เด็กหญิงกชกร  สกุลตราวดี
ม.3
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
952
เด็กหญิงกนกอร  ห้วยสาม
ม.1
โรงเรียนขุนยวมวิทยา
คณิต ม.ต้น
953
เด็กหญิงกมลชนก  โตริ
ม.2
โรงเรียนขุนยวมวิทยา
คณิต ม.ต้น
954
เด็กหญิงกมลพรรณ  เข่งเงิน
ม.1
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
955
เด็กหญิงกมลรัตน์  ปรารถนากานต์รวี
ม.3
โรงเรียนขุนยวมวิทยา
คณิต ม.ต้น
956
เด็กหญิงกมลโรจน์  เมืองเมา
ม.2
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
957
เด็กชายกรวิชญ์  อัครภูวโชติ
ม.1
โรงเรียนขุนยวมวิทยา
คณิต ม.ต้น
958
เด็กหญิงกรองกาญจน์  อินตั้ง
ม.2
โรงเรียนขุนยวมวิทยา
คณิต ม.ต้น
959
เด็กชายกฤตนัย  ชาลี
ม.3
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
960
เด็กชายกฤษกร  กอบทรัพยากร
ม.3
โรงเรียนขุนยวมวิทยา
คณิต ม.ต้น
961
เด็กชายกฤษณล  พัฒนธันยพงศ์
ม.1
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
962
เด็กชายก้องพิภพ  กำไลทอง
ม.1
โรงเรียนขุนยวมวิทยา
คณิต ม.ต้น
963
เด็กหญิงกัญญา  ปัญญาอุดมพิทักษ์
ม.3
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
964
เด็กหญิงกัญญารัตน์  แซ่หลี่
ม.1
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
965
เด็กหญิงกัญญารัตน์  พรธิดา
ม.1
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
966
เด็กหญิงกัณชนันท์  ใจยาว
ม.2
โรงเรียนขุนยวมวิทยา
คณิต ม.ต้น
967
เด็กหญิงกัณสุดา  กล้าประจัน
ม.3
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
968
เด็กหญิงกันติชา  เครืองาม
ม.3
โรงเรียนขุนยวมวิทยา
คณิต ม.ต้น
969
เด็กหญิงกันยาพร  แซ่เห่อ
ม.1
โรงเรียนขุนยวมวิทยา
คณิต ม.ต้น
970
เด็กหญิงกันยารัตน์  วิวัฒนธนมงคล
ม.3
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
971
เด็กหญิงกันยารัตน์  อาทรเกตุ
ม.3
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
972
เด็กหญิงกัลยารัตน์  อินต๊ะขัติย์
ม.2
โรงเรียนขุนยวมวิทยา
คณิต ม.ต้น
973
เด็กหญิงกานดา  พุทธทายาท
ม.2
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
974
เด็กหญิงกายยาณี  ขจรวณิชศิริ
ม.3
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
975
เด็กหญิงการณ์พิชชา  สิงขรพิรุฬห์
ม.1
โรงเรียนขุนยวมวิทยา
คณิต ม.ต้น
976
เด็กหญิงกิตติรัตน์  วรารัตน์
ม.3
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
977
เด็กชายกิตติวรา  อัมพุชสิริ
ม.2
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
978
เด็กชายกิตติศักดิ์  ศิริรัตน์
ม.2
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
979
เด็กชายกิติวงศ์  พนมไพร
ม.3
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
980
เด็กหญิงเกศินี  คำมูล
ม.1
โรงเรียนขุนยวมวิทยา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เชียงใหม่

ณ อาคารนีลเศวต (อาคาร 4) ชั้น 2 ห้องสอบเลขที่ 422 โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
ห้องสอบที่
 40
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
981
เด็กหญิงขวัญข้าว  จันทร์โอภาส
ม.1
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
982
เด็กหญิงขวัญจิรา  ชัยศรีธาดา
ม.2
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
983
เด็กชายขวัญชัย  วงค์วรัญญา
ม.1
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
984
เด็กหญิงขวัญฤดี  แซ่ห่วง
ม.2
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
985
เด็กหญิงขวัญฤทัย  เกสรชัยสกุล
ม.3
โรงเรียนขุนยวมวิทยา
คณิต ม.ต้น
986
เด็กหญิงเขมจิรา  วงค์จันทร์
ม.2
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
987
เด็กหญิงเขมิกา  วงค์บุตร
ม.2
โรงเรียนขุนยวมวิทยา
คณิต ม.ต้น
988
เด็กหญิงเขมิกา  ศักดิ์บูรณาเพชร
ม.2
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
989
เด็กชายคณาธิป  เพ็ญศิริ
ม.1
โรงเรียนขุนยวมวิทยา
คณิต ม.ต้น
990
เด็กชายคณิต  แซ่เฮ้อ
ม.3
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
991
เด็กชายคมสัน  ปัญญานิยมวงศ์
ม.3
โรงเรียนขุนยวมวิทยา
คณิต ม.ต้น
992
นางสาวคริสตาภรณ์  พฤกษ์คีรี
ม.3
โรงเรียนขุนยวมวิทยา
คณิต ม.ต้น
993
เด็กชายคาวี  ไม่มีชื่อสกุล
ม.1
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
994
เด็กหญิงคำหลาว  ไม่มีชื่อสกุล
ม.1
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
995
เด็กชายคุณากร  ไทยเจริญ
ม.2
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
996
เด็กชายจตุภัทร  เวียงเหล็ก
ม.2
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
997
เด็กหญิงจรวยพร  เลี้ยงประเสริฐ
ม.3
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
998
เด็กชายจักรพงษ์  น้ำใจงามพร้อม
ม.1
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
999
เด็กหญิงจักรภัทร  ภูษิตวิโรจน์กุล
ม.3
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
1000
เด็กชายจักริน  ศรีบุญมา
ม.2
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
1001
เด็กหญิงจันทร์ฟอง  เมืองนาย
ม.1
โรงเรียนขุนยวมวิทยา
คณิต ม.ต้น
1002
เด็กชายจันทร์  ไม่มีชื่อสกุล
ม.2
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
1003
เด็กหญิงจันทิพย์มา  พิชิตคนพาล
ม.1
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
1004
เด็กชายจายอ่อน  ลุงต๊ะ
ม.1
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
1005
เด็กชายจารุภัทร  ฤทธิ์บำรุง
ม.1
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
1006
นางสาวจารุวรรณ  อินงาม
ม.3
โรงเรียนขุนยวมวิทยา
คณิต ม.ต้น
1007
เด็กชายจิณณพัต  ปัญญา
ม.3
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
1008
เด็กหญิงจิตรานุช  ไกรเกริกเกียรติ
ม.2
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
1009
เด็กหญิงจิตวีร์  สุขโพธิญาณ
ม.2
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
1010
เด็กชายจิรกิตต์  โสภาการเวก
ม.1
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
1011
เด็กหญิงจิรชภา  วงศ์สุริยะ
ม.2
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เชียงใหม่

ณ อาคารนีลเศวต (อาคาร 4) ชั้น 2 ห้องสอบเลขที่ 423 โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
ห้องสอบที่
 41
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1012
เด็กชายจิรภัทร  คำหมั้น
ม.3
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
1013
เด็กหญิงจิรัชยา  ปัญญา
ม.3
โรงเรียนขุนยวมวิทยา
คณิต ม.ต้น
1014
เด็กหญิงจิราพร  อาภรณ์ชรริน
ม.3
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
1015
เด็กหญิงจีรนัณย์  พันวรรณ
ม.3
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
1016
เด็กชายเจริญพงศ์  ไหวดี
ม.3
โรงเรียนขุนยวมวิทยา
คณิต ม.ต้น
1017
เด็กชายฉัตรเพชร  หลักฐาน
ม.2
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
1018
เด็กชายเฉลิมศักดิ์  แซ่เจ๊า
ม.1
โรงเรียนขุนยวมวิทยา
คณิต ม.ต้น
1019
เด็กหญิงชญาดา  สืบเจ๊ก
ม.1
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
1020
เด็กหญิงชญานิศ  ศักดานิรชร
ม.1
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
1021
เด็กหญิงชญานิษฐ์  บรรทัด
ม.2
โรงเรียนขุนยวมวิทยา
คณิต ม.ต้น
1022
เด็กหญิงชนกันต์  บุญผล
ม.1
โรงเรียนขุนยวมวิทยา
คณิต ม.ต้น
1023
เด็กหญิงชนัญธิดา  ทัตชัย
ม.1
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
1024
เด็กหญิงชนัตฐา  วงศ์สุวรรณ
ม.2
โรงเรียนขุนยวมวิทยา
คณิต ม.ต้น
1025
เด็กหญิงชนันท์ชิตา  จีรพาณิชษ์กุล
ม.3
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
1026
เด็กหญิงชนากานต์  ไชยเดช
ม.1
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
1027
เด็กหญิงชนากานต์  หว่างไม
ม.2
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
1028
เด็กหญิงชนานันท์  บุญสูง
ม.2
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
1029
เด็กหญิงชนิภา  สิงห์พรหม
ม.3
โรงเรียนขุนยวมวิทยา
คณิต ม.ต้น
1030
เด็กหญิงชมพูนุช  บุญเจริญ
ม.3
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
1031
เด็กหญิงชมพูนุท  ศิริอัครสกุล
ม.3
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
1032
เด็กหญิงชยาภรณ์  ชื่นทรวงจิต
ม.2
โรงเรียนขุนยวมวิทยา
คณิต ม.ต้น
1033
เด็กหญิงชลดา  พนมไพร
ม.1
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
1034
เด็กหญิงชลธาร  ศรีมณีทองกุล
ม.3
โรงเรียนขุนยวมวิทยา
คณิต ม.ต้น
1035
เด็กหญิงชัญญา  ไชยราช
ม.3
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
1036
เด็กหญิงชัญญานุช  สกุณาสีทอง
ม.2
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
1037
เด็กหญิงชัญญาสินี  สถิตเจริญกุล
ม.1
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
1038
เด็กชายชิติพัทธ์  ส่าเหล่วา
ม.3
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
1039
เด็กชายชิษณุพงษ์  ทะวีวงค์
ม.3
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
1040
เด็กหญิงชุติกาญจน์  เขตทองมาก
ม.2
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
1041
เด็กชายโชคชัย  พันธุ์ศักดิ์
ม.3
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
1042
เด็กชายโชคดี  แซ่หลิ่ง
ม.1
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เชียงใหม่

ณ อาคารนีลเศวต (อาคาร 4) ชั้น 2 ห้องสอบเลขที่ 424 โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
ห้องสอบที่
 42
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1043
เด็กหญิงญาณิศา  ประสานสุข
ม.2
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
1044
เด็กหญิงญาณี  จตุรนนท์
ม.1
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
1045
เด็กหญิงญาดา  นภาเวชกุล
ม.1
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
1046
เด็กหญิงญานิศา  ธนาสาร
ม.1
โรงเรียนขุนยวมวิทยา
คณิต ม.ต้น
1047
เด็กหญิงญาวดี  เหล่าดี
ม.3
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
1048
เด็กหญิงฐานิตา  โลแก้ว
ม.1
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
1049
เด็กหญิงฐาปนี  ลักธพรรณ
ม.3
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
1050
เด็กหญิงฐิตา  กูน๊ะ
ม.1
โรงเรียนขุนยวมวิทยา
คณิต ม.ต้น
1051
เด็กหญิงฐิตินันท์  ชัยยา
ม.1
โรงเรียนขุนยวมวิทยา
คณิต ม.ต้น
1052
เด็กหญิงฐิติพร  สากลไพร
ม.3
โรงเรียนขุนยวมวิทยา
คณิต ม.ต้น
1053
เด็กหญิงณชนก  ตายน
ม.2
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
1054
เด็กชายณฐนนท์  มงคลมณีเนตร
ม.3
โรงเรียนขุนยวมวิทยา
คณิต ม.ต้น
1055
เด็กหญิงณธิดา  เปี่ยมชลธาร
ม.1
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
1056
เด็กหญิงณภัทร  ผาติยาวงศ์
ม.3
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
1057
เด็กหญิงณัชชา  พานทอง
ม.3
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
1058
เด็กหญิงณัชชา  ศรีสุนันทา
ม.2
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
1059
เด็กหญิงณัฏฐ์ฏาพร  ไม่โรยรส
ม.2
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
1060
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ชิกว้าง
ม.1
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
1061
เด็กหญิงณัฏฐิกา  ถูกดี
ม.1
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
1062
เด็กหญิงณัฐกฤตา  วังวิเศษ
ม.3
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
1063
เด็กชายณัฐจักร  วรรณธร
ม.1
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
1064
เด็กหญิงณัฐชญาภัทร  ดารารัตติกาล
ม.2
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
1065
เด็กชายณัฐชนน  ณ น่าน
ม.1
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
1066
เด็กหญิงณัฐชยา  เย็นฤดียิ่ง
ม.3
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
1067
เด็กชายณัฐนันท์  ไชยวงศ์
ม.1
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
1068
เด็กหญิงณัฐนันท์  ตั้งบัณฑิต
ม.1
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
1069
เด็กชายณัฐพล  ฉายาวรรณ
ม.3
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
1070
เด็กชายณัฐพล  มูลแก้ว
ม.1
โรงเรียนขุนยวมวิทยา
คณิต ม.ต้น
1071
เด็กชายณัฐภูมิ  ลืนคำ
ม.3
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
1072
เด็กหญิงณัฐรินีย์  อิสริยะพันธุ์
ม.1
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
1073
เด็กหญิงณัฐวดี  ตั้งบัณฑิต
ม.3
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เชียงใหม่

ณ อาคารนีลเศวต (อาคาร 4) ชั้น 2 ห้องสอบเลขที่ 425 โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
ห้องสอบที่
 43
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1074
เด็กหญิงณัฐวดี  ยุวกติกานนท์
ม.2
โรงเรียนขุนยวมวิทยา
คณิต ม.ต้น
1075
เด็กชายณัฐวัฒน์  รักเรียน
ม.2
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
1076
เด็กหญิงณิชกานต์  วจีมงคล
ม.1
โรงเรียนขุนยวมวิทยา
คณิต ม.ต้น
1077
เด็กหญิงณิชกานต์  อริยะกษาปณ์
ม.1
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
1078
เด็กหญิงณิชกุล  วงค์มัจฉา
ม.1
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
1079
เด็กหญิงณิชณกุล  อปินะ
ม.2
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
1080
เด็กหญิงณิชมน  ปวีกรณ์ภูวนัตถ์
ม.2
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
1081
เด็กหญิงณิชมน  มหาภูมิชัย
ม.2
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
1082
เด็กหญิงณิชา  ไม่มีชื่อสกุล
ม.3
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
1083
เด็กหญิงดนิตา  กรกัมพล
ม.3
โรงเรียนขุนยวมวิทยา
คณิต ม.ต้น
1084
เด็กหญิงดารารัตน์  เขียวไสว
ม.3
โรงเรียนขุนยวมวิทยา
คณิต ม.ต้น
1085
เด็กหญิงดาวนิล  แสงเฮ่อ
ม.3
โรงเรียนขุนยวมวิทยา
คณิต ม.ต้น
1086
เด็กชายทักเทพ  จิตร์คงมั่น
ม.1
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
1087
เด็กหญิงทักษพร  กระจายทรัพยากร
ม.2
โรงเรียนขุนยวมวิทยา
คณิต ม.ต้น
1088
เด็กหญิงทิฆัมพร  ปลื้มแสงจันทรา
ม.1
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
1089
เด็กชายแทนวิทย์  จันทุ่ง
ม.1
โรงเรียนขุนยวมวิทยา
คณิต ม.ต้น
1090
เด็กชายไทยสรรค์  ไม่มีชื่อสกุล
ม.2
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
1091
เด็กชายธนภัทร  การเพียร
ม.2
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
1092
เด็กชายธนภูมิ  วนาเฉลิมเขต
ม.1
โรงเรียนขุนยวมวิทยา
คณิต ม.ต้น
1093
เด็กชายธนวัฒน์  อภิวะ
ม.1
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
1094
เด็กชายธนศักดิ์  แซ่เห่อ
ม.3
โรงเรียนขุนยวมวิทยา
คณิต ม.ต้น
1095
เด็กหญิงธนัชชา  เดชทวีโชค
ม.2
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
1096
เด็กหญิงธนัษฎา  นะดำ
ม.1
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
1097
เด็กชายธนากรณ์  จ่อมฟ้า
ม.1
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
1098
เด็กชายธนายุต  ผาติรัตนสิริ
ม.3
โรงเรียนขุนยวมวิทยา
คณิต ม.ต้น
1099
เด็กชายธนู  เพียรเจริญวาณิชย์
ม.3
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
1100
เด็กชายธมนชาดล  บุญคำมา
ม.2
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
1101
เด็กชายธราเทพ  ทองคำ
ม.1
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
1102
เด็กหญิงธัญชนก  พิชิตคนพาล
ม.1
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
1103
เด็กหญิงธัญชนก  แฮทู
ม.1
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
1104
เด็กหญิงธัญญลักษณ์  อินต๊ะวัง
ม.1
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เชียงใหม่

ณ อาคารนีลเศวต (อาคาร 4) ชั้น 2 ห้องสอบเลขที่ 426 โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
ห้องสอบที่
 44
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1105
เด็กหญิงธัญพิชชา  ไพบูลย์
ม.3
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
1106
เด็กหญิงธัญลักษณ์  กรองมาดี
ม.3
โรงเรียนขุนยวมวิทยา
คณิต ม.ต้น
1107
เด็กหญิงธัญลักษณ์  เส็นใจ
ม.1
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
1108
เด็กหญิงธันยชนก  ฤาชัย
ม.3
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
1109
เด็กหญิงธันย์ชนก  ส่าโท
ม.1
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
1110
เด็กหญิงธันยภรณ์  สง่ากูล
ม.2
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
1111
เด็กหญิงธันยมัย  ประยูรแสงรัศมี
ม.3
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
1112
เด็กหญิงธันยา  ไม่มีชื่อสกุล
ม.2
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
1113
เด็กหญิงธิดาสวรรค์  บุญเพ็ญ
ม.1
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
1114
เด็กชายธิติวุฒิ  แหวนวัง
ม.1
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
1115
เด็กหญิงธิยานันท์  วนาวิไลกุล
ม.2
โรงเรียนขุนยวมวิทยา
คณิต ม.ต้น
1116
เด็กชายธีรดนัย  ไพรวนาวัลย์
ม.2
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
1117
เด็กชายธีรเทพ  รักอิสระภาพ
ม.3
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
1118
เด็กชายธีร์ธวัช  เตชะมงคลเลิศ
ม.3
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
1119
เด็กหญิงนพธีรา  ลอก๊ะ
ม.1
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
1120
เด็กชายนภทีป์  วัฒนวราห์
ม.1
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
1121
เด็กหญิงนภัสสร  ปิยชาติธิติกุล
ม.1
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
1122
เด็กหญิงนภัสสร  พนาสันติคุณ
ม.3
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
1123
เด็กชายนรภัทร  วรรณธร
ม.2
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
1124
เด็กหญิงนรรัตน์  เวชจุลบุตร
ม.3
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
1125
เด็กชายนราวิชญ์  นิลภักดี
ม.2
โรงเรียนขุนยวมวิทยา
คณิต ม.ต้น
1126
เด็กหญิงนรีรัตน์  พีระพันธุ์
ม.2
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
1127
เด็กชายนัฐกรณ์  คิดโสดา
ม.2
โรงเรียนขุนยวมวิทยา
คณิต ม.ต้น
1128
เด็กชายนัทธพงศ์  ชูสูงเนิน
ม.1
โรงเรียนขุนยวมวิทยา
คณิต ม.ต้น
1129
เด็กหญิงนันทกานต์  กระบวนสง่า
ม.2
โรงเรียนขุนยวมวิทยา
คณิต ม.ต้น
1130
เด็กหญิงนันท์นภัส  พรถาวร
ม.1
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
1131
เด็กชายนันทนัช  อะริยะ
ม.2
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
1132
เด็กชายนันทพงค์  วิรัตนาภรณ์
ม.3
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
1133
เด็กหญิงนันท์พนิตา  ปัญญาวงค์
ม.1
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
1134
เด็กหญิงนันทพร  ธนินกุลกิติ
ม.1
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
1135
เด็กหญิงนับพระพร  ทรงสุขใจ
ม.2
โรงเรียนขุนยวมวิทยา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เชียงใหม่

ณ อาคารนีลเศวต (อาคาร 4) ชั้น 2 ห้องสอบเลขที่ 427 โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
ห้องสอบที่
 45
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1136
เด็กหญิงนาตาชา  คำสัตย์
ม.3
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
1137
เด็กหญิงน้ำฝน  ไชพิมูล
ม.3
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
1138
เด็กหญิงนิจวรีย์  น้อยประชา
ม.1
โรงเรียนขุนยวมวิทยา
คณิต ม.ต้น
1139
เด็กหญิงนิฏฐิตา  วิทยโรจนกุล
ม.2
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
1140
เด็กหญิงนิตยา  พิเชษฐสิริปรีชา
ม.2
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
1141
เด็กหญิงนิตยา  มูลมั่ง
ม.1
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
1142
เด็กหญิงนิตยา  สุขใจ
ม.3
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
1143
เด็กชายนิติพัฒน์  โสภิษฐ์พร
ม.1
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
1144
เด็กชายนิติมร  เพ็ชรแก้ว
ม.2
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
1145
เด็กชายนิพพิชฌน์  เป็งมัชยา
ม.3
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
1146
เด็กหญิงนิภาพร  ไม่มีชื่อสกุล
ม.2
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
1147
เด็กหญิงนิรนนท์  หว่างไม
ม.2
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
1148
เด็กชายบรรณวิชณ์  จันทร์เขียว
ม.3
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
1149
เด็กชายบารมี  นฤนาทเมธีกุล
ม.2
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
1150
เด็กหญิงบุญทิวา  ศักดานิรชร
ม.2
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
1151
เด็กหญิงเบญจมาพร  แสงเฮ่อ
ม.3
โรงเรียนขุนยวมวิทยา
คณิต ม.ต้น
1152
เด็กชายปฏิพล  เชาว์เลขา
ม.1
โรงเรียนขุนยวมวิทยา
คณิต ม.ต้น
1153
เด็กชายปฐมพงศ์  เคื่องคำใส
ม.2
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
1154
เด็กหญิงปณัฎฎา  มนทนม
ม.2
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
1155
เด็กหญิงปภาดา  แซ่ลี่
ม.3
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
1156
เด็กหญิงประติภา  เหล็กดีเลิศ
ม.1
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
1157
เด็กหญิงปรางทิพพ์  ตู้สระกาส
ม.1
โรงเรียนขุนยวมวิทยา
คณิต ม.ต้น
1158
เด็กหญิงปรียานุช  มาเยอะ
ม.1
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
1159
เด็กหญิงปวิตรา  จิรโชคมงคล
ม.1
โรงเรียนขุนยวมวิทยา
คณิต ม.ต้น
1160
เด็กหญิงปวีณา  ใจคำลือ
ม.2
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้