ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
บุรีรัมย์

ณ อาคาร 6 ห้อง 622 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกตัญญุตา  วงศ์นาชาติ
ม.1
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
2
เด็กชายกฤตภาส  ศรีสุข
ม.2
โรงเรียนนางรอง
คณิต ม.ต้น
3
นายกฤตรัฐ  มูลมณี
ม.3
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
4
นายกฤติน  เทียมครบุรี
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
คณิต ม.ต้น
5
เด็กชายกฤติน  ผลมาทำ
ม.3
โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
6
เด็กชายกฤษณภพ  นามสุขี
ม.1
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
7
เด็กชายกวีพัตธ์  วิมลอนันธรณ์
ม.2
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
8
เด็กชายกองธรรม  เวชชศาสตร์
ม.1
โรงเรียนนางรอง
คณิต ม.ต้น
9
เด็กชายก้องภพ  โพธิ์เงิน
ม.2
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
10
เด็กหญิงกัญจนรัตน์  กิตติ์ธนารุจน์
ม.1
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
11
เด็กหญิงกัญญลักษณ์  แฟงคล้ายวรกิตต์
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
คณิต ม.ต้น
12
เด็กหญิงกัญญาพัชร์  สีหะวงษ์
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
คณิต ม.ต้น
13
เด็กชายกันดิศ  เสาร์ทอง
ม.1
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
14
เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  ใยแจ่ม
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
คณิต ม.ต้น
15
เด็กชายกันตพงศ์  ทรัพย์คณารักษ์
ม.3
โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
16
นางสาวกันตา  ปาทาน
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
คณิต ม.ต้น
17
นางสาวกันยา  สมอทอง
ม.3
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51
คณิต ม.ต้น
18
เด็กหญิงกัลยรัตน์  ช่อทับทิม
ม.3
โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
19
เด็กชายกิตติ​พิชญ์​  ภัก​ติ​ยา​นุ​ว​รร​ต​น์​
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
คณิต ม.ต้น
20
เด็กชายกิตติพงศ์  หวังนากลาง
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
คณิต ม.ต้น
21
เด็กชายกุญช์  เหล่าฤทธิ์
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
คณิต ม.ต้น
22
เด็กหญิงเกวลี  นิยุทตรานนท์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
คณิต ม.ต้น
23
เด็กชายไกรวิทย์  จันทร์แดง
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
คณิต ม.ต้น
24
เด็กหญิงขวัญข้าว  บุตรดี
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
คณิต ม.ต้น
25
เด็กหญิงขวัญจิรา  ขยันชุมนุม
ม.2
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
26
เด็กหญิงขวัญรัตน์  เจริญเกรียงสกุล
ม.2
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
27
เด็กชายคณิต  ศรีแก้ว
ม.2
โรงเรียนนางรอง
คณิต ม.ต้น
28
เด็กชายคณินณัฐ  ไพรลือชา
ม.1
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
29
เด็กชายฆนฤต  จันทร์ศิริ
ม.1
โรงเรียนนางรอง
คณิต ม.ต้น
30
เด็กหญิงจรัญญพร  จันทร์แดง
ม.1
โรงเรียนนางรอง
คณิต ม.ต้น
31
เด็กชายจักรินทร์  เจนถาวร
ม.2
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
32
เด็กชายจักรี  ชาญศิล
ม.3
โรงเรียนนางรอง
คณิต ม.ต้น
33
เด็กชายจิตตพัฒน์  ลีลัครานนท์
ม.1
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
34
เด็กหญิงจิตรลดา  อานประโคน
ม.3
โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
35
เด็กหญิงจินดาพร  นิกรรัมย์
ม.1
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
บุรีรัมย์

ณ อาคาร 6 ห้อง 623 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงจินต์จุฑา  วีรชาติยานุกูล
ม.1
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
37
เด็กชายจิรภัทร  พัตนาประทีป
ม.2
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
38
นางสาวจิรัชยา  โสวาที
ม.3
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51
คณิต ม.ต้น
39
เด็กหญิงจิราวรรณ  อังกุลดี
ม.2
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
40
เด็กหญิงจีรนันท์  ตาบุดดา
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
คณิต ม.ต้น
41
เด็กหญิงจุฑาลักษณ์  ส่งศรี
ม.1
โรงเรียนนางรอง
คณิต ม.ต้น
42
เด็กหญิงฉัตราภา  วิเชียรสินธุ์
ม.1
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
43
เด็กหญิงชญานิศ  จันทร์หอม
ม.1
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
44
นางสาวชญานี  อ่อนสีชัย
ม.3
โรงเรียนนางรอง
คณิต ม.ต้น
45
นางสาวชนม์นิภา  เงาะลำดวน
ม.3
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
46
เด็กหญิงชนิดาภา  โสดี
ม.3
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
47
เด็กชายชยพล  บุตรศรีเมือง
ม.1
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
48
เด็กชายชยพล  วงศ์พิพัฒน์ชัย
ม.2
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
49
เด็กหญิงชัญญาณ์ภัช  สังฆฤทธิ์
ม.1
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
50
เด็กชายชัยภูมิ  ชัยเศรษฐสิริ
ม.1
โรงเรียนนางรอง
คณิต ม.ต้น
51
เด็กชายชัยวัฒน์  ศรีสุข
ม.1
โรงเรียนนางรอง
คณิต ม.ต้น
52
เด็กหญิงชิดชนก  ราชประโคน
ม.3
โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
53
เด็กชายชิษณุพงศ์  หงษ์คำมี
ม.1
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
54
เด็กหญิงโชติกา  พวงเงินสกุล
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
คณิต ม.ต้น
55
เด็กหญิงโชติกา  ภูงามทอง
ม.1
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
56
เด็กหญิงญาณันธรณ์  ศิรินุมาศ
ม.2
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
57
เด็กหญิงญาณิดา  เดิมทำรัมย์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
คณิต ม.ต้น
58
เด็กหญิงญาณิศา  สมศรี
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
คณิต ม.ต้น
59
นางสาวญานิตา  ธิเดช
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
คณิต ม.ต้น
60
เด็กหญิงฎุษฎีพร  ควรคง
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
คณิต ม.ต้น
61
เด็กชายฐฐิพงษ์  แซ่อุย
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
คณิต ม.ต้น
62
เด็กหญิงฐิติรัตน์  ขันอ่อน
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
คณิต ม.ต้น
63
เด็กหญิงฑิฆัมพร  รักษาศรี
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
คณิต ม.ต้น
64
นายณฐพงษ์  ธาราไชย
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
คณิต ม.ต้น
65
เด็กชายณภัทร  สามิดี
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
คณิต ม.ต้น
66
เด็กหญิงณัช​ชา​  วีนาตะ
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
คณิต ม.ต้น
67
เด็กหญิงณัชชา  ปาทาน
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
คณิต ม.ต้น
68
นางสาวณัชชา  ลำภา
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
คณิต ม.ต้น
69
เด็กหญิงณัชชา  เหล่าบรรเทา
ม.2
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
70
เด็กหญิงณัชชาภัทร  มียิ่ง
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
บุรีรัมย์

ณ อาคาร 6 ห้อง 624 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กชายณัชภณ  ภักดิ์จรุง
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
คณิต ม.ต้น
72
เด็กหญิงณัฏฐกานต์  เเสงสิงห์
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
คณิต ม.ต้น
73
นายณัฏฐ์ปวินท์  ง้วนจินดา
ม.3
โรงเรียนนางรอง
คณิต ม.ต้น
74
นายณัฐกร  พลบุบผา
ม.3
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
75
เด็กหญิงณัฐกฤตา  เยาว์รัมย์
ม.2
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
76
เด็กหญิงณัฐกฤตา  แสงรัมย์
ม.2
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
77
เด็กหญิงณัฐชนุตร์  ลานุ้ย
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
คณิต ม.ต้น
78
เด็กหญิงณัฐณิชา  จรเอ้กา
ม.3
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
79
เด็กชายณัฐดนัย  บุญปลีก
ม.1
โรงเรียนนางรอง
คณิต ม.ต้น
80
เด็กหญิงณัฐธิดา  ยิ่งดี
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
คณิต ม.ต้น
81
เด็กหญิงณัฐนันท์  ลานุ้ย
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
คณิต ม.ต้น
82
เด็กหญิงณัฐบูลนันท์  ธรรมนิตย์กิจ
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
คณิต ม.ต้น
83
นายณัฐพงศ์  ชุดจีน
ม.3
โรงเรียนนางรอง
คณิต ม.ต้น
84
เด็กหญิงณัฐภัทร  สุมาลุย์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
คณิต ม.ต้น
85
เด็กชายณัฐวงศ์  จันทร์ชูวงศ์
ม.2
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
86
เด็กหญิงณัฐวดี  สุขแสงจันทร์
ม.3
โรงเรียนนางรอง
คณิต ม.ต้น
87
เด็กหญิงณัฐวรา  คำมะณี
ม.2
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
88
เด็กชายณัฐวุฒิ  อาภรณ์รัมย์
ม.3
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
89
นางสาวณัถธภร  ชิดไธสง
ม.3
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
90
เด็กหญิงณิชกานต์  สุขเลิศ
ม.2
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
91
เด็กหญิงณิชากมล  นาคดี
ม.1
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
92
เด็กชายตรัยคุณ  อินทรโสภา
ม.2
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
93
นายทวีโชค  ทัดไทย
ม.3
โรงเรียนนางรอง
คณิต ม.ต้น
94
เด็กหญิงทิพย์ทริณา  หาสุข
ม.3
โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
95
เด็กชายทิวัถต์  พงษ์เรืองหนู
ม.3
โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
96
เด็กชายแทนคุณ  เหลืองขวัญ
ม.1
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
97
เด็กชายธนกฤต  จัตุนวรัตน์
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
คณิต ม.ต้น
98
เด็กชายธนพัฒน์  นึกรัมย์
ม.1
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
99
เด็กชายธนวัฒน์  นิติไชยโรจน์
ม.1
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
100
เด็กหญิงธนวันต์  เชิงสะอาด
ม.2
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
101
เด็กหญิงธนสร  เสรีสงแสง
ม.2
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
102
นางสาวธนัชพร  สิงหพีระกุล
ม.3
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
103
เด็กชายธนัญชัย  ปัญญา
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
คณิต ม.ต้น
104
เด็กชายธนาธิป  วอง
ม.2
โรงเรียนนางรอง
คณิต ม.ต้น
105
เด็กหญิงธนิษฐา  ทางดี
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
บุรีรัมย์

ณ อาคาร 6 ห้อง 625 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
นางสาวธมนวรรณ  เขมะชิต
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
คณิต ม.ต้น
107
นางสาวธมลวรรณ  พลแสน
ม.3
โรงเรียนนางรอง
คณิต ม.ต้น
108
เด็กชายธศรัณย์  กุลพิเชษฐ์วณิช
ม.2
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
109
นางสาวธัญกรกมล  สถานพงศ์
ม.3
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
110
นางสาวธัญชนก  เพชรรัตน์
ม.3
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
111
เด็กหญิงธัญชนก  หรีกประโคน
ม.3
โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
112
เด็กหญิงธัญญรัศม์  ลีลัครานนท์
ม.3
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
113
เด็กหญิงธัญญาณัชญ์  กิติวราธนวัฒน์
ม.1
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
114
เด็กหญิงธัญญาภรณ์  คลำทอง
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
คณิต ม.ต้น
115
นางสาวธัญทิพ  สะอาดเอี่ยม
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
คณิต ม.ต้น
116
นางสาวธัญทิพย์  ศิริไชยบูลย์วัฒน์
ม.3
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
117
เด็กหญิงธัญธร  สะอาดเอี่ยม
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
คณิต ม.ต้น
118
เด็กหญิงธัญยชนก  อุดมบุญ
ม.1
โรงเรียนนางรอง
คณิต ม.ต้น
119
นางสาวธัญยธรณ์​  มงคลไชยวัฒน์
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
คณิต ม.ต้น
120
นายธัญยธรณ์  ดุลยปวีณ
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
คณิต ม.ต้น
121
เด็กหญิงธัญวรัตน์  ศักดิ์ไทยพัฒนา
ม.1
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
122
เด็กหญิงธัญวรัตม์  รุ่งอร่ามศิลป์
ม.3
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
123
เด็กหญิงธันยพร  สิงห์สาย
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
คณิต ม.ต้น
124
เด็กหญิงธันยาภรณ์  หัตถาธยากูล
ม.2
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
125
นางสาวธัมมิกา  วงศ์อำมาตย์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
คณิต ม.ต้น
126
เด็กหญิงธิญาดา  งามเลิศ
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
คณิต ม.ต้น
127
เด็กชายธิติ  มากมน
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
คณิต ม.ต้น
128
เด็กชายธีทัต  ธรรมารุ่งเรือง
ม.3
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
129
เด็กชายธีรภัทร์  ศรีภักดี
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
คณิต ม.ต้น
130
เด็กหญิงนปุณดา  พงศ์สุธนะ
ม.2
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
131
เด็กหญิงนพธีรา  จันทรคาต
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
คณิต ม.ต้น
132
เด็กหญิงนัทธมน  กาญจนรุจวิวัฒน์
ม.2
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
133
เด็กหญิงนัยน์ภัค  กรีธาธร
ม.2
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
134
เด็กหญิงนารีรัตน์  เนาว์ประโคน
ม.3
โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
135
เด็กชายนิธิศ  สะเทิงรัมย์
ม.1
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
136
เด็กชายนิพิจพล  เชี่ยวชัชวาลย์
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
คณิต ม.ต้น
137
เด็กหญิงนุชนภา  หวานแก้ว
ม.1
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
138
เด็กชายบวร  แซ่เตีย
ม.2
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
139
เด็กหญิงบุญทิพย์  อุรารัมย์
ม.2
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
140
เด็กหญิงเบญจอิสรีย์  ขอย้ายกลาง
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
บุรีรัมย์

ณ อาคาร 6 ห้อง 632 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กหญิงเบญญาภา  ดาวเรือง
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
คณิต ม.ต้น
142
เด็กชายปฐวี  แก้วอำไพ
ม.2
โรงเรียนนางรอง
คณิต ม.ต้น
143
เด็กหญิงปณัญฆ์ฑิตา  โสกูล
ม.2
โรงเรียนนางรอง
คณิต ม.ต้น
144
เด็กชายปณัย  ระวันประโคน
ม.3
โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
145
เด็กหญิงปพิชญา  ผาดไธสง
ม.3
โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
146
เด็กหญิงปภาดา  แก้วบุญเรือง
ม.1
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
147
เด็กชายปภินวิทย์  พิมพ์ละมาศ
ม.1
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
148
เด็กหญิงปริยาภัทร  สุเรณรัมย์
ม.3
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
149
เด็กชายปวริศ  สรจำนงค์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
คณิต ม.ต้น
150
เด็กหญิงปัณฑารีย์  อารีรักษ์
ม.3
โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
151
เด็กหญิงปัณฑิตา  เลิศสงคราม
ม.3
โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
152
เด็กชายปัณณทัต  ถาวร
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
คณิต ม.ต้น
153
เด็กชายปัณณทัต  เเก้วทอง
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
คณิต ม.ต้น
154
เด็กหญิงปาณิสรา  อังศุวัฒนา
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
คณิต ม.ต้น
155
นายปิติณัฐ  สิงจานุสงค์
ม.3
โรงเรียนนางรอง
คณิต ม.ต้น
156
เด็กชายปิยวัฒน์  ขันบุญ
ม.2
โรงเรียนนางรอง
คณิต ม.ต้น
157
นายปิยวัฒน์  พัวอุดมเจริญ
ม.3
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
158
เด็กชายปุณณพัฒน์  ชัยทอง
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
คณิต ม.ต้น
159
เด็กชายปุณณภพ  อมรชัยศักดา
ม.1
โรงเรียนนางรอง
คณิต ม.ต้น
160
เด็กหญิงปุณณภา  คูณประโคน
ม.3
โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
161
นางสาวพรปวีน  ทรัพย์ทรายทอง
ม.3
โรงเรียนนางรอง
คณิต ม.ต้น
162
เด็กชายพสิษฐ์  พิมพ์ภู
ม.1
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
163
นายพสิษฐ์  วรรณโกษิตย์
ม.3
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
164
นางสาวพอใจ  อุปมัย
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
คณิต ม.ต้น
165
นางสาวพัชรพร  บุญญาธนพัฒน์
ม.3
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
166
เด็กชายพัชรพล  พัชรมนตรี
ม.1
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
167
เด็กหญิงพัชริดา  คณานิตย์
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
คณิต ม.ต้น
168
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ท้วมพุดซา
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
คณิต ม.ต้น
169
เด็กชายพันธกานต์  เทพนคร
ม.3
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
170
เด็กหญิงพิชชานันท์  พิชญาสาธิต
ม.1
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
171
เด็กหญิงพิชชาพร  บำรุงธรรม
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
คณิต ม.ต้น
172
เด็กชายพิชญุตม์  พุทธพักตร์
ม.3
โรงเรียนนางรอง
คณิต ม.ต้น
173
เด็กชายพิชาภพ  เงยวิจิตร
ม.2
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
174
เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ์  พิมพาเรือ
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
คณิต ม.ต้น
175
เด็กหญิงพิมพ์มณี  วิเชียรปัญญา
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
บุรีรัมย์

ณ อาคาร 6 ห้อง 633 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กหญิงพิมพ์ลภัทร์  แต่เชื้อสาย
ม.2
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
177
เด็กหญิงพิมพ์วิภา  โกศล
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
คณิต ม.ต้น
178
นางสาวพิรญาณ์  ศรีโคตร
ม.3
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
179
เด็กหญิงเพลงรักเกล้า  รอดคำทุย
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
คณิต ม.ต้น
180
เด็กหญิงแพรวา  เอ็มประโคน
ม.3
โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
181
เด็กหญิงภวรัญชน์  บุญศรี
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
คณิต ม.ต้น
182
เด็กหญิงภัทรปภา  ทยอมใหม่
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
คณิต ม.ต้น
183
เด็กชายภัทรพล  สุชนพงศ์
ม.1
โรงเรียนนางรอง
คณิต ม.ต้น
184
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ปัญนะทุภา
ม.2
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
185
เด็กชายภาณุเมศวร์  ย่ากลาง
ม.2
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
186
เด็กชายภาดล  รานประโคน
ม.3
โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
187
เด็กชายภูริ  ศิลาชัย
ม.2
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
188
นายภูริช  รัตนเมธาโกศล
ม.3
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
189
เด็กชายภูรินัธ  วิเศษนคร
ม.2
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
190
เด็กชายภูวดล  เสนารัตน์
ม.3
โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
191
เด็กหญิงมาตาณัฏฐากร  มีธนสิงหกุล
ม.2
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
192
เด็กชายเมฑาสิทธิ์  อุทก
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
คณิต ม.ต้น
193
เด็กชายยศวริศ  คงชูศรี
ม.3
โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
194
เด็กชายโยธิน  มาลีวรรณ
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
คณิต ม.ต้น
195
เด็กชายร๊อบบี้  เรย์
ม.1
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
196
เด็กหญิงรักษิณา  สงกูล
ม.2
โรงเรียนนางรอง
คณิต ม.ต้น
197
เด็กชายรักษิต  รักสัตย์
ม.2
โรงเรียนนางรอง
คณิต ม.ต้น
198
เด็กชายรัชพล  ประจญศานต์
ม.2
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
199
เด็กชายรัชวุฒิ  ลี้ทวีสุข
ม.1
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
200
นางสาวรัตตินา  จันเต
ม.3
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51
คณิต ม.ต้น
201
เด็กหญิงรินทร์ลภัส  เกียรติวิทยะ
ม.3
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
202
เด็กชายริวธารา  เกียรติเจริญศิริ
ม.2
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
203
เด็กหญิงรุจิภา  แสนศรีเชาว์พันธ์
ม.2
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
204
นายโรเบิร์ต  ประกิจรัมย์
ม.3
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51
คณิต ม.ต้น
205
เด็กหญิงลลิตวดี  นราศรี
ม.3
โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
206
เด็กหญิงวณิชชา  เคนหาราช
ม.3
โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
207
เด็กหญิงวทัษษร  สงวนวงศ์​วิจิตร​
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
คณิต ม.ต้น
208
เด็กชายวรเมธ  ลัดดาอาชชวะ
ม.1
โรงเรียนนางรอง
คณิต ม.ต้น
209
เด็กหญิงวรรณวรษา  จันละออ
ม.2
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
210
เด็กชายวรวิช  มาทะ
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
บุรีรัมย์

ณ อาคาร 6 ห้อง 634 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
นายวรัญชิต  พื้นบาตร
ม.3
โรงเรียนนางรอง
คณิต ม.ต้น
212
เด็กชายวริทธิ์ธร  วัฒนวงศ์สันติ
ม.1
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
213
นางสาววริศรา  เจ็นประโคน
ม.3
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
214
เด็กหญิงวัทนสิริ  หล้าคำ
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
คณิต ม.ต้น
215
เด็กชายวันชนะ  บุญรอด
ม.3
โรงเรียนนางรอง
คณิต ม.ต้น
216
เด็กหญิงวันวิสา  ปรางวิริยะกุล
ม.3
โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
217
นางสาววาสนา  นาคชลธี
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
คณิต ม.ต้น
218
เด็กหญิงวิชญาดา  บุญโสม
ม.2
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
219
นางสาววิชญารัตน์  มาลีหวล
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
คณิต ม.ต้น
220
เด็กหญิงวิรัลพัชร  นิติไชยโรจน์
ม.2
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
221
นายศรรวริศ  ศิลา
ม.3
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
222
เด็กชายศรีมาพงษ์  พงศ์ธนารักษ์
ม.1
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
223
เด็กหญิงศิรภัสสร  กิจเจริญ
ม.3
โรงเรียนนางรอง
คณิต ม.ต้น
224
เด็กหญิงศิวนันท์  รัตน์บันรินทร์
ม.2
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
225
เด็กหญิงศุชานี  วิเศษชัย
ม.1
โรงเรียนนางรอง
คณิต ม.ต้น
226
เด็กหญิงศุภสิริ  บุญละม่อม
ม.1
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
227
นางสาวศุภานัน  สำราญใจ
ม.3
โรงเรียนนางรอง
คณิต ม.ต้น
228
เด็กหญิงศุภิสรา  ชาญประโคน
ม.3
โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
229
เด็กหญิงสัตตบงกช  รักพรม
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
คณิต ม.ต้น
230
เด็กชายสาริศ  บุญเฟรือง
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
คณิต ม.ต้น
231
เด็กชายสิรภัทร  นามแก้ว
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
คณิต ม.ต้น
232
เด็กชายสิรวิชญ์  ปักกาเวสา
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
คณิต ม.ต้น
233
เด็กหญิงสิริกัญญา  กางรัมย์
ม.2
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
234
เด็กหญิงสิริกัญญา  ปัญญาดี
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
คณิต ม.ต้น
235
เด็กหญิงสิริวรรณ  เกตุแก้ว
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
คณิต ม.ต้น
236
เด็กหญิงสุจิรา  จันทศร
ม.1
โรงเรียนนางรอง
คณิต ม.ต้น
237
เด็กหญิงสุทธิกานต์  กิมประโคน
ม.3
โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
238
เด็กหญิงสุทธิษา  ศรีชัย
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
คณิต ม.ต้น
239
เด็กหญิงสุประวีน์  ขันธเสน
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
คณิต ม.ต้น
240
เด็กหญิงสุภนิดา  ตรีสง่า
ม.1
โรงเรียนนางรอง
คณิต ม.ต้น
241
นางสาวสุภัทรพิธาร  ปานทยัม
ม.3
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51
คณิต ม.ต้น
242
เด็กชายสุรพัศ  เสริมสุข
ม.2
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
243
นายเสฏฐวุฒิ  ปูคะภาค
ม.3
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
244
เด็กชายอชิรวิชญ์  ปวะภูโต
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
คณิต ม.ต้น
245
นายอภิมนตรี  นักเป่า
ม.3
โรงเรียนนางรอง
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
บุรีรัมย์

ณ อาคาร 6 ห้อง 635 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
246
เด็กชายอมรเทพ  จันทะดวง
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
คณิต ม.ต้น
247
เด็กหญิงอรปรียา  นามวิชา
ม.1
โรงเรียนนางรอง
คณิต ม.ต้น
248
เด็กหญิงอรไพลิน  เมาหวล
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
คณิต ม.ต้น
249
เด็กหญิงอรอมล  เทศสวัสดิ์วงศ์
ม.1
โรงเรียนนางรอง
คณิต ม.ต้น
250
นางสาวอรอินทุ์  ตำปาน
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
คณิต ม.ต้น
251
นายอริยะ  แก้วลาด
ม.3
โรงเรียนนางรอง
คณิต ม.ต้น
252
เด็กหญิงอริสา  บัวนาค
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
คณิต ม.ต้น
253
นางสาวอลิษา  จำปาพันธุ์
ม.3
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51
คณิต ม.ต้น
254
เด็กหญิงอลิอัน  ฉัตรนภารัตน์
ม.1
โรงเรียนนางรอง
คณิต ม.ต้น
255
เด็กหญิงออมทอง  พิเลิศ
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
คณิต ม.ต้น
256
เด็กหญิงอัคนิษฐา  วัชรวรรณเวทย์
ม.2
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
257
เด็กหญิงอัจฉรียา  จงกล
ม.3
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
258
เด็กชายอาชวิน  ชิณวงศ์
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
คณิต ม.ต้น
259
เด็กหญิงอารยา  เพียพยัคฆ์
ม.1
โรงเรียนนางรอง
คณิต ม.ต้น
260
นางสาวไอยรา  นิ่มน้อย
ม.3
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51
คณิต ม.ต้น