ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ชัยภูมิ

ณ อาคาร 6 ห้อง 641 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกจารินทร์  ดีกันกง
ม.3
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
2
เด็กหญิงกชกร  ดวงจินดา
ม.3
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
3
เด็กหญิงกชกร  มานะเสถียร
ม.3
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
4
เด็กหญิงกชกร  ศรีพุทธา
ม.3
โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา
คณิต ม.ต้น
5
เด็กหญิงกชกร  อารมย์ดี
ม.2
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
6
เด็กหญิงกชพร  มโนธรรม
ม.1
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
7
เด็กหญิงกนกกานต์  โชติราษี
ม.3
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
8
เด็กหญิงกนกนุช  สินธุวงศานนศ์
ม.1
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
9
เด็กหญิงกนกภรณ์  คนบำรุง
ม.1
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
10
เด็กหญิงกนกวรรณ  เต่าทอง
ม.2
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
11
เด็กหญิงกนกวรรณ  นามตะคุ
ม.3
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
12
นางสาวกมนธิดา  แสนท้าว
ม.3
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
13
เด็กหญิงกมลชญา  บุญกอบ
ม.2
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
14
เด็กหญิงกมลรัตน์  กองโฮม
ม.3
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
15
เด็กชายกรกช  สิงหกัมพล
ม.2
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
16
เด็กหญิงกรกนก  อินทร์เพชร
ม.2
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
17
เด็กชายกรภัทร์  แก้วหมื่นไวย
ม.2
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
18
เด็กหญิงกรรณิการ์  กาญบุตร
ม.2
โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา
คณิต ม.ต้น
19
เด็กชายกฤตเมธ  บุญโยธา
ม.2
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
20
เด็กชายกฤตศรัณย์  พุทธแสน
ม.1
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
21
เด็กหญิงกฤติกา  แสนสุข
ม.1
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
22
เด็กหญิงกฤติยาวดี  เกตุแก้ว
ม.3
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
23
เด็กชายกฤษฎา  ฝาชัยภูมิ
ม.2
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
24
เด็กชายกฤษฎิ์ชนม์  คุณสุข
ม.1
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
25
เด็กหญิงกวินธิดา  ค่ายสูงเนิน
ม.1
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ชัยภูมิ

ณ อาคาร 6 ห้อง 642 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
26
เด็กหญิงกวิสรา  ภูมิบริรักษ์
ม.3
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
27
เด็กหญิงกัญญ์วรา  ตันเบ็ต
ม.3
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
28
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พิมพ์โนนทอง
ม.2
โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา
คณิต ม.ต้น
29
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พุทไธวัฒน์
ม.1
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
30
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  วงศ์แก่น
ม.2
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
31
เด็กหญิงกัญญาณัฐฐ์  ประเสริฐกุล
ม.2
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
32
เด็กหญิงกัญญานัฐ  ชาติชนะ
ม.1
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
33
เด็กหญิงกัญญาพัชร์  ดีกุดตุ้ม
ม.2
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
34
เด็กหญิงกัญญาภรณ์  มั่งมี
ม.1
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
35
เด็กหญิงกัญญาภัฐ  ไพราม
ม.2
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
36
เด็กหญิงกัญญารัตน์  พงษ์สุภา
ม.1
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
37
เด็กหญิงกัญญารัตน์  ฤทธิ์ตา
ม.3
โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา
คณิต ม.ต้น
38
เด็กหญิงกัญญารัตน์  แหชู
ม.3
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
39
เด็กหญิงกัณฐกา  รักถาวร
ม.2
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
40
เด็กหญิงกัณฐิกา  จันทาม่วง
ม.2
โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา
คณิต ม.ต้น
41
เด็กหญิงกัณธิยากรณ์  คำพิโลชัย
ม.3
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
42
เด็กชายกันณพงศ์  น้อยสุวรรณ
ม.1
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
43
เด็กหญิงกันต์กมล  นาสูงเนิน
ม.1
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
44
เด็กหญิงกันต์กมล  พาสกุล
ม.2
โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา
คณิต ม.ต้น
45
เด็กชายกันต์ดนย์  ประสานพันธ์
ม.1
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
46
เด็กชายกันตินันท์  ดัชญาลักษณ์
ม.1
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
47
เด็กชายกันตินันท์  ศรีพล
ม.2
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
48
เด็กหญิงกันยกร  เคนพรม
ม.3
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
49
เด็กหญิงกัลยกร  ปัดสาราช
ม.1
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
50
เด็กหญิงกานต์กมล  บรรเทิงใจ
ม.3
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ชัยภูมิ

ณ อาคาร 6 ห้อง 643 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
51
เด็กชายกานต์ธัช  ภักติดยานุวรรตน์
ม.2
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
52
เด็กหญิงกานต์ธิดา  สุทธิวงษ์
ม.2
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
53
เด็กหญิงกานต์รวี  เกิดสันเทียะ
ม.2
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
54
เด็กชายกิตติ​พิชญ์​  เขต​อริ​ย​กุล​
ม.1
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
55
เด็กหญิงกิตติกานดา  สุขจอรพันธ์ุ์
ม.1
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
56
เด็กชายกิตติชาติ  เทพตาแสง
ม.2
โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา
คณิต ม.ต้น
57
เด็กชายกิตติบัณฑิต  นพคุณ
ม.1
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
58
เด็กชายกิตติพงษ์  โสดขุนทด
ม.3
โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา
คณิต ม.ต้น
59
เด็กหญิงกิตติยาภรณ์  ไหชัย
ม.1
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
60
เด็กหญิงกีรติกา  ชัยประสิทธ์
ม.2
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
61
เด็กหญิงกุลนันท์  หิรัญคำ
ม.2
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
62
เด็กหญิงกุลนิษฐ์  กาชัย
ม.2
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
63
เด็กหญิงเกวลิน  ปรางค์ชัยภูมิ
ม.1
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
64
เด็กหญิงเกียรติกัญญารัตน์  สุขสุวรรณ
ม.3
โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา
คณิต ม.ต้น
65
เด็กหญิงแก้วเจ้าจอม  คงยืน
ม.3
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
66
เด็กชายขจิต  ศรีนวลจันทร์​
ม.2
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
67
เด็กหญิงขวัญข้าว  ข้องนอก
ม.1
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
68
เด็กหญิงขวัญพิชชา  โสภา
ม.3
โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา
คณิต ม.ต้น
69
เด็กหญิงเขมจิรา  แท่นมาก
ม.2
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
70
เด็กหญิงเขมจิรา  แสนสมับติ
ม.1
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
71
เด็กชายคงชนะ  ตุติ
ม.2
โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา
คณิต ม.ต้น
72
เด็กชายคณพศ  แทนสันเทียะ
ม.2
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
73
เด็กหญิงคณัสวรรณ  สิมาชัย
ม.2
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
74
เด็กชายคณิศร  พันธุ์เกิด
ม.1
โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา
คณิต ม.ต้น
75
เด็กชายคริสเตียน  เพชรมณี
ม.3
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ชัยภูมิ

ณ อาคาร 6 ห้อง 644 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
76
เด็กชายคุณาณัฏฐ์  เพียภูเขียว
ม.1
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
77
เด็กหญิงฆีโรชา  บัวทองจันทร์
ม.1
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
78
เด็กหญิงจณิสตา  หาชัยภูมิ
ม.1
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
79
เด็กหญิงจรรยาพร  กำลังเลิศ
ม.2
โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา
คณิต ม.ต้น
80
เด็กชายจักรี  ปราบคะเชนทร์
ม.3
โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา
คณิต ม.ต้น
81
เด็กหญิงจันจิรา  ตาปราบ
ม.3
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
82
เด็กหญิงจัสมิน  ศรีวิลัย
ม.1
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
83
เด็กหญิงจารุพิชญา  ธนะสุนทร
ม.1
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
84
เด็กหญิงจิตรลดา  ศรีวิสุทธิ์
ม.3
โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก
คณิต ม.ต้น
85
นางสาวจิตรสินี  แสงเพ็ง
ม.3
โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก
คณิต ม.ต้น
86
เด็กหญิงจิตราภา  ชวนะนรเศรษฐ์
ม.1
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
87
เด็กหญิงจิตินันท์  สุจันทร์ศรี
ม.3
โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา
คณิต ม.ต้น
88
เด็กชายจิรชยันต์  ปาปะกัง
ม.1
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
89
เด็กหญิงจิรภิญญา  วัฒนยา
ม.1
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
90
เด็กหญิงจิรัชญา  ชัยยุทธ
ม.3
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
91
เด็กหญิงจิรัชญา  ประพรม
ม.3
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
92
เด็กชายจิรัฎฐ์  เผือกทอง
ม.2
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
93
เด็กหญิงจิราพร  ศรีมนิลา
ม.3
โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก
คณิต ม.ต้น
94
เด็กหญิงจิราพรรณ  พรประสิทธิ์
ม.3
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
95
เด็กหญิงจีรนันท์  เชิดขุนทด
ม.3
โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา
คณิต ม.ต้น
96
เด็กหญิงจีรายุ  จูมพลพงษ์
ม.2
โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา
คณิต ม.ต้น
97
เด็กหญิงจุฑาภรณ์  พิพิธกุล
ม.3
โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา
คณิต ม.ต้น
98
เด็กหญิงจุฑามาศ  รัตนวงค์
ม.3
โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา
คณิต ม.ต้น
99
เด็กหญิงจุฑามาศ  สนิทเชื่อ
ม.2
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
100
เด็กหญิงจุฑารัตน์  มานอก
ม.3
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ชัยภูมิ

ณ อาคาร 6 ห้อง 645 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
101
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ภูเมฆ
ม.2
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
102
เด็กหญิงเจนจิรา  แขขุนทด
ม.1
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
103
นางสาวเจนจิรา  สีน้ำย้อม
ม.3
โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก
คณิต ม.ต้น
104
เด็กหญิงเจนจีรา  ดวงแก้ว
ม.2
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
105
เด็กหญิงเจสสิกา  กำเนิดคำ
ม.2
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
106
เด็กหญิงเจ้าจิต  คงยืน
ม.1
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
107
เด็กหญิงชญาณิศา  พิสิฐปภา
ม.3
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
108
เด็กหญิงชญานิศ  มินทร์เสน
ม.2
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
109
เด็กหญิงชญาภา  คูสว่างศรี
ม.2
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
110
เด็กหญิงชฎาพร  ภิรมย์ไกรภักดิ์
ม.1
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
111
เด็กหญิงชนกนันท์  โชคเฉลิม
ม.2
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
112
นางสาวชนกานต์  เศษสุวรรณ์
ม.3
โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก
คณิต ม.ต้น
113
เด็กหญิงชนม์ชนก  ปริเตนัง
ม.2
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
114
เด็กชายชนมภูมิ  ถือชัยภูมิ
ม.2
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
115
เด็กชายชนะชัย  เทียมแก้ว
ม.3
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
116
เด็กหญิงชนัญธิดา  กองมี
ม.1
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
117
เด็กหญิงชนิกานต์  กองมี
ม.1
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
118
เด็กหญิงชนิดาภา  นามเมือง
ม.3
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
119
เด็กหญิงชนิตา  ชมนาวัง
ม.1
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
120
เด็กหญิงชนิตา  นัยนภาเลิศ
ม.3
โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา
คณิต ม.ต้น
121
เด็กชายชยาสิทธิ์  เจนชัย
ม.2
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
122
เด็กชายชยุตพันธุ์  เสี่ยงบุญ
ม.1
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
123
เด็กชายชโยฑิต  เสาโกมุท
ม.3
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
124
เด็กหญิงชลกร  วากวาที
ม.3
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
125
เด็กหญิงชลณิชา  ลากอก
ม.2
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ชัยภูมิ

ณ อาคาร 6 ห้อง 646 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
126
เด็กหญิงชลธิชา  นิยมชัย
ม.1
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
127
เด็กหญิงชลลดา  พงษ์ศรี
ม.1
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
128
นางสาวชลสมิตตา  ดาวดอน
ม.3
โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก
คณิต ม.ต้น
129
เด็กชายชลสิทธิ์  โคนกระโทก
ม.1
โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา
คณิต ม.ต้น
130
เด็กหญิงชัญญาดา  หอมเหล็ก
ม.1
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
131
เด็กชายชาคร  ไข่สังข์
ม.1
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
132
เด็กชายชาญวิชญ์  แก้วพรม
ม.3
โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา
คณิต ม.ต้น
133
เด็กหญิงชานิสา  อาสายุทธ
ม.2
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
134
เด็กหญิงชาลิสา  ภาวรศรี
ม.2
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
135
นางสาวชิโณรส  ดวงพรม
ม.3
โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก
คณิต ม.ต้น
136
เด็กชายชินดนัย  สีตะลา
ม.3
โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา
คณิต ม.ต้น
137
เด็กชายชิษณุพงศ์  จำปามูล
ม.1
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
138
เด็กชายชิษณุพงศ์  สร้อยสูงเนิน
ม.2
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
139
เด็กหญิงชุติกาญจน์  บุญกระโทก
ม.3
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
140
เด็กชายโชคธนา  เศษฐา
ม.3
โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา
คณิต ม.ต้น
141
เด็กหญิงโชติกาญจน์  ศรีชมชื่น
ม.1
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
142
เด็กหญิงโชติกานต์  โกวิทวัฒนโยธิน
ม.3
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
143
เด็กหญิงโชติมณี  ชนาวร
ม.3
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
144
เด็กชายไชยพัฒน์  ทวีสัตย์
ม.3
โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา
คณิต ม.ต้น
145
เด็กหญิงญนันทนิยา  สุริยะศรี
ม.3
โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา
คณิต ม.ต้น
146
เด็กหญิงฐปนัท  ชีวาสุขถาวร
ม.3
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
147
เด็กชายฐภัทร  ศรีสุชาติ
ม.1
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
148
เด็กชายฐานกูร  ดำรงพันธ์
ม.3
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
149
เด็กหญิงฐานิกา  กาศสนุก
ม.1
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
150
เด็กหญิงฐานิตา  ทองชัยภูมิ
ม.3
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ชัยภูมิ

ณ อาคาร 6 ห้อง 647 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
151
เด็กชายฐาปกรณ์  โพธิ์สุข
ม.2
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
152
เด็กหญิงฐิตาพร  เทียนใช้ดี
ม.1
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
153
เด็กหญิงฐิตารีย์  ลภัสชัยสุวรรณ
ม.1
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
154
เด็กหญิงฐิติกานต์  แคว้นชัยภูมิ
ม.2
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
155
เด็กหญิงฐิติพงศ์  วงศ์สราญรัตน์
ม.2
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
156
เด็กหญิงฐิติพร  แดงธรรมชาติ
ม.2
โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา
คณิต ม.ต้น
157
เด็กชายฑีฆาพัฒณ์  ชัยวิรัตนะ
ม.1
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
158
นางสาวณปภา  ธรรมกุล
ม.3
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
159
เด็กชายณภดล  แก้วตาทิพย์
ม.1
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
160
เด็กชายณภัทร  ชื่นชม
ม.3
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
161
เด็กชายณภัทร  ภูมิพัทธนสุข
ม.1
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
162
เด็กชายณรพล  เจริญผล
ม.1
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
163
เด็กหญิงณหทัย  ธรรมวงศ์
ม.1
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
164
เด็กหญิงณัชชา  บรรดาศักดิ์
ม.3
โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา
คณิต ม.ต้น
165
เด็กหญิงณัชชา  พนพันธ์
ม.1
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
166
เด็กชายณัชพล  จงจอหอ
ม.2
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
167
เด็กชายณัชพล  โสพิลา
ม.2
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
168
เด็กหญิงณัญธิญาภรณ์  มนต์อินทร์
ม.3
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
169
เด็กหญิงณัฎฐนิชา  โหนสันเทียะ
ม.2
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
170
เด็กหญิงณัฏฐ​ณิชา​  โชตินวกุล
ม.2
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
171
เด็กหญิงณัฏฐธิดา  สมศรีแสง
ม.3
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
172
เด็กชายณัฏฐพงษ์  เสาจันทึก
ม.1
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
173
เด็กชายณัฐ​กุล​  ภาโสดา
ม.1
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
174
เด็กหญิงณัฐกมล  ศรีวิไล
ม.3
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
175
เด็กหญิงณัฐกฤตา  ด่านขุนทด
ม.1
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ชัยภูมิ

ณ อาคาร 6 ห้อง 648 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กชายณัฐกฤตา  ภูคงคา
ม.2
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
177
เด็กหญิงณัฐกฤตา  สีม่วง
ม.2
โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา
คณิต ม.ต้น
178
เด็กหญิงณัฐชนน  ชนะวงศ์
ม.2
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
179
เด็กหญิงณัฐชัย  ศรีวงษ์ชัย
ม.2
โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา
คณิต ม.ต้น
180
เด็กหญิงณัฐชา  แสงทับทิม
ม.2
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
181
เด็กหญิงณัฐณิชา  โคตรลาคำ
ม.3
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
182
เด็กชายณัฐดนัย  ควินรัมย์
ม.1
โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา
คณิต ม.ต้น
183
เด็กหญิงณัฐนริทร์  สอนสำโรง
ม.3
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
184
เด็กชายณัฐนันท์  งอกคำ
ม.1
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
185
เด็กหญิงณัฐนิชา  สัญฉิมมา
ม.3
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
186
เด็กหญิงณัฐพร  เล็ดมะ
ม.2
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
187
เด็กชายณัฐพล  ถนอมสัตย์
ม.3
โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา
คณิต ม.ต้น
188
เด็กหญิงณัฐริกา  บุญสง่า
ม.3
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
189
เด็กหญิงณัฐวรรณ  เกษมสุข
ม.2
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
190
เด็กชายณัฐวัศท์  ธงภักดิ์
ม.1
โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา
คณิต ม.ต้น
191
เด็กชายณัฐวุฒิ  ทรัพย์สมบัติ
ม.2
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
192
เด็กชายณัฐวุฒิ  พรหมรินทร์
ม.3
โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา
คณิต ม.ต้น
193
เด็กหญิงณิชกมล  พึ่งบ้านเกาะ
ม.2
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
194
เด็กหญิงณิชกานต์  ทานเจือ
ม.1
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
195
เด็กหญิงณิชาดา  โชคศิริ
ม.2
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
196
เด็กหญิงณิชานาฏ  ตั่นเล่ง
ม.2
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
197
เด็กหญิงณิฌานันท์  วรรณศรี
ม.2
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
198
เด็กชายดนุสรณ์  ดารากุล
ม.2
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
199
เด็กชายดรัณภพ  กิ่งพุฒ
ม.3
โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา
คณิต ม.ต้น
200
เด็กหญิงดุลยาภรณ์  ลาภเกิด
ม.3
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ชัยภูมิ

ณ อาคาร 6 ห้อง 653 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
201
เด็กชายเดชศักดิ์ดา  เพียรธรรม
ม.1
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
202
เด็กชายติณณภพ  หินชัยภูมิ
ม.1
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
203
เด็กหญิงทอไหมทอง  สารทอง
ม.3
โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา
คณิต ม.ต้น
204
เด็กชายทักษ์ดนัย  เอ็มโอษฐ์
ม.1
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
205
เด็กหญิงทัศนาพร  พลรัตน์
ม.1
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
206
เด็กหญิงทัศนีย์  พรมสุคนธ์
ม.2
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
207
นายทินภัทร  ชาวประทุม
ม.3
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
208
เด็กชายธณัฐชนนท์  ธรรมจักร
ม.1
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
209
เด็กหญิงธณัทอร  ชัยกิตติภูมิ
ม.1
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
210
เด็กชายธนกร  วันเมืองเก่า
ม.1
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
211
เด็กชายธนกร  ศรีรอด
ม.2
โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา
คณิต ม.ต้น
212
เด็กชายธนกฤต  ประกายเพชร
ม.2
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
213
เด็กชายธนพงศ์  จิตเดช
ม.3
โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา
คณิต ม.ต้น
214
เด็กหญิงธนพร  เจริญวัย
ม.3
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
215
เด็กหญิงธนพร  ชำกรม
ม.1
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
216
เด็กหญิงธนพร  มะคะที
ม.1
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
217
เด็กชายธนภัทร  ทันสมัย
ม.3
โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา
คณิต ม.ต้น
218
เด็กชายธนภัทร  มุนนท์
ม.3
โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา
คณิต ม.ต้น
219
เด็กชายธนภัทร์  พุทธา
ม.1
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
220
นายธนวัฒน์  ธุระการ
ม.3
โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก
คณิต ม.ต้น
221
นายธนวัฒน์  บุรีมาต
ม.3
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
222
เด็กชายธนวิชญ์  เหล่าฤทธิ์
ม.2
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
223
เด็กหญิงธนัชชา  แย้มเสมอ
ม.2
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
224
เด็กหญิงธนัชพร  พองชัยภูมิ
ม.2
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
225
เด็กหญิงธนัชพรรณ  จำพันธุ์
ม.1
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ชัยภูมิ

ณ อาคาร 6 ห้อง 654 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
226
เด็กหญิงธนันทิกานต์  ทะสุนทร
ม.1
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
227
เด็กชายธนาคิม  โคตรภูธร
ม.3
โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา
คณิต ม.ต้น
228
เด็กหญิงธนาภา  จอกทอง
ม.2
โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา
คณิต ม.ต้น
229
นายธราเทพ  เอื้อพงศธร
ม.3
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
230
เด็กหญิงธัญกร  สมพงษ์
ม.2
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
231
เด็กหญิงธัญชนก  หลอมทองหล่อ
ม.1
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
232
นางสาวธัญญาลักษณ์  ประจงค้า
ม.3
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
233
เด็กหญิงธัญพิชชา  ไพศาลพงษ์
ม.2
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
234
นางสาวธัญพิชชา  อัญชัน
ม.3
โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก
คณิต ม.ต้น
235
เด็กหญิงธัญลักษณ์  คนรู้
ม.3
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
236
เด็กหญิงธัญวรัตน์  นาคาแก้ว
ม.3
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
237
เด็กหญิงธัญวรัตน์  บัวชม
ม.3
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
238
เด็กหญิงธัญวรัตม์  แสนบัว
ม.1
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
239
นางสาวธันยมัย  ศิลาดำ
ม.3
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
240
เด็กหญิงธารดาว  บุญยภัทรากุล
ม.3
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
241
เด็กหญิงธาวีนี  คงกันกง
ม.3
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
242
เด็กหญิงธิติมาวดี  ลองจำนงค์
ม.3
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
243
เด็กหญิงธิษณามดี  ทรัพย์ประดิษฐ
ม.2
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
244
เด็กชายธีรพงษ์  จำเริญลาภ
ม.2
โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา
คณิต ม.ต้น
245
เด็กชายธีรภัทร  เกษมธรรมแสวง
ม.1
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
246
เด็กชายธีรภัทร  ทิพมาศนานนท์
ม.1
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
247
เด็กหญิงธีรยา  ใบลี
ม.1
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
248
เด็กชายธีร์รัฐ  อัศววีรพงษ์
ม.1
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
249
เด็กหญิงธีร์วรา  คลองหินลาด
ม.3
โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา
คณิต ม.ต้น
250
เด็กหญิงธีระสุดา  วิระรังษิยากรณ์
ม.1
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ชัยภูมิ

ณ อาคาร 6 ห้อง 655 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
251
เด็กหญิงธีริศรา  วอนเก่าน้อย
ม.1
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
252
เด็กชายเธียรวิชญ์  จรูญพันธุ์
ม.3
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
253
เด็กชายนครินทร์  เข็มกลัดมุกต์
ม.2
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
254
เด็กหญิงนงค์ณภัทร  คลังเงิน
ม.1
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
255
เด็กหญิงนงนภัส  จามิเคน
ม.2
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
256
เด็กหญิงนงนภัส  ตั้งหมู่
ม.2
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
257
เด็กหญิงนฐมน  เดชจารุมาศ
ม.1
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
258
เด็กชายนทีธร  คำอินทร์
ม.2
โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา
คณิต ม.ต้น
259
เด็กชายนนทพัทธ์  สถิตย์ภูมิ
ม.2
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
260
เด็กชายนพนนท์  เมทานัง
ม.2
โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา
คณิต ม.ต้น
261
เด็กหญิงนภัสชยกรณื  ทองสุข
ม.2
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
262
เด็กหญิงนภัสชล  ยวงทอง
ม.2
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
263
เด็กหญิงนภัสวรรณ  เครือเขื่อนเพชร
ม.2
โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา
คณิต ม.ต้น
264
เด็กหญิงนภาพร  นาราษฎร์
ม.3
โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา
คณิต ม.ต้น
265
เด็กหญิงนรภัทร  ศรีวิเศษ
ม.1
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
266
เด็กหญิงนรรธนิภา  พิมพ์อุบล
ม.1
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
267
เด็กชายนราธิป  สิงห์กระโจม
ม.2
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
268
เด็กชายนรายุศต์  แทนรินทร์
ม.1
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
269
เด็กชายนราวิชญ์​  แคนมี
ม.2
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
270
เด็กหญิงนรินทร์พร  พรรษา
ม.1
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
271
เด็กหญิงนรินทร์รัตน์  มีแค
ม.1
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
272
เด็กหญิงนริศรา  จำนงค์บุญ
ม.3
โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา
คณิต ม.ต้น
273
เด็กชายนฤเบศ  ศิริมนตรี
ม.3
โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา
คณิต ม.ต้น
274
เด็กชายนฤภัทร  นาคะพงษ์
ม.1
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
275
เด็กหญิงนวพร  สีหะวงษ์
ม.2
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ชัยภูมิ

ณ อาคาร 6 ห้อง 656 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
276
เด็กหญิงนัฐกานต์  นวลกลาง
ม.1
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
277
เด็กหญิงนัฐชา  เริงอาจ
ม.1
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
278
เด็กหญิงนันทชพร  พลชัย
ม.2
โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา
คณิต ม.ต้น
279
เด็กหญิงนันท์นภัส  สันติสัมพันธ์
ม.2
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
280
เด็กหญิงนันทิกานต์  โพธิ์อุดม
ม.1
โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา
คณิต ม.ต้น
281
เด็กหญิงนารีรัตน์  หนาจัตุรัส
ม.2
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
282
เด็กหญิงน้ำเพขร  นนชนะ
ม.3
โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา
คณิต ม.ต้น
283
เด็กหญิงน้ำอิง  จ่าชัย
ม.2
โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา
คณิต ม.ต้น
284
เด็กชายนิติธร  ถิ่นหนองแวง
ม.1
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
285
เด็กชายนิติภูมิ  พูนชัย
ม.3
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
286
เด็กหญิงนิภาดา  ดีรักชาติ
ม.3
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
287
เด็กหญิงนิภาพร  เถื่อนศรี
ม.3
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
288
เด็กหญิงนิศากร  พรหมหงษ์
ม.3
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
289
เด็กหญิงบวรลักษณ์  ฦาชา
ม.2
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
290
เด็กหญิงบัณฑิตา  ชัยยุทธ
ม.3
โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา
คณิต ม.ต้น
291
เด็กหญิงบาบีญา  งามดี
ม.1
โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก
คณิต ม.ต้น
292
เด็กหญิงบุญพงษ์พร  ชัยทองมี
ม.2
โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา
คณิต ม.ต้น
293
เด็กชายบุญยกร  ประทุมชาติ
ม.3
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
294
เด็กหญิงบุญรักษา  น้อยโพนทอง
ม.3
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
295
เด็กหญิงบุพชาต  ภูสถาน
ม.1
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
296
เด็กหญิงบุรัสกร  แข็งแรง
ม.3
โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา
คณิต ม.ต้น
297
เด็กหญิงบุษกร  เอื้อเฟื้อ
ม.2
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
298
เด็กหญิงเบญจกัลยาณี  บุญหนัก
ม.3
โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา
คณิต ม.ต้น
299
เด็กหญิงเบญจพร  แต่งเมือง
ม.1
โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา
คณิต ม.ต้น
300
เด็กหญิงเบญจวรรณ  ทุมวงค์
ม.3
โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ชัยภูมิ

ณ อาคาร 6 ห้อง 657 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
301
เด็กหญิงเบญญาภา  มัททวีวงศ์
ม.2
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
302
เด็กหญิงเบญญาภา  รุ่งรัตนกิจ
ม.2
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
303
เด็กหญิงปฏิมาพร  ผายพิมาย
ม.1
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
304
เด็กหญิงปฐมรุ้ง  เผื่อนพงศ์
ม.2
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
305
เด็กชายปณิธาน  โนนทิง
ม.3
โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา
คณิต ม.ต้น
306
เด็กหญิงปทิตตา  เกรียงเกษม
ม.2
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
307
เด็กหญิงปนัฐดา  กุลรักษา
ม.2
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
308
เด็กหญิงปนัดดา  ทรงกลด
ม.1
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
309
เด็กหญิงปนัดดา  โภชนะ
ม.3
โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา
คณิต ม.ต้น
310
เด็กหญิงปยุดา  หมั่นจิตร
ม.3
โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา
คณิต ม.ต้น
311
เด็กชายประธานิน  เติมสมบัติ
ม.1
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
312
เด็กชายประธานิน  เติมสมบัตื
ม.1
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
313
เด็กหญิงประภาภร  โฉมยงค์
ม.3
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
314
เด็กหญิงประภาภรณ์  แซ่อือ
ม.3
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
315
เด็กหญิงประภาวรินทร์  เขียวเลียง
ม.1
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
316
เด็กหญิงประวีณา  บุญค่ำ
ม.3
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
317
นายประสิทธิศักดิ์  หิดเมียงสงค์
ม.3
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
318
เด็กชายปรัชญา  ยอดนครจง
ม.2
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
319
เด็กหญิงปรัชญาณี  ดิเรกลาภ
ม.1
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
320
นางสาวปรารถนา  ชื่นชัยภูมิ
ม.3
โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก
คณิต ม.ต้น
321
เด็กหญิงปราริฉัตร  ฐานวิเศษ
ม.3
โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา
คณิต ม.ต้น
322
เด็กหญิงปรารีย์  แควภูเขียว
ม.3
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
323
เด็กหญิงปริญญปัญธิดา  เถาดี
ม.2
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
324
เด็กหญิงปริตรา  จันทชาติ
ม.2
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
325
นางสาวปริมมาดา  สุพันดี
ม.3
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ชัยภูมิ

ณ อาคาร 6 ห้อง 658 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
326
เด็กชายปรีชา  พลมณี
ม.3
โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา
คณิต ม.ต้น
327
เด็กหญิงปรีญสพัฒน์  ชาวบัวขาว
ม.2
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
328
เด็กชายปรีธาร  ประทุมถิ่น
ม.2
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
329
เด็กหญิงปรีมา  วรรณสิงห์
ม.2
โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา
คณิต ม.ต้น
330
นางสาวปรียาวีณา  พองชัยภูมิ
ม.3
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
331
เด็กหญิงปวริศา  งาคม
ม.3
โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา
คณิต ม.ต้น
332
เด็กหญิงปวริศา  นิลโท
ม.3
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
333
เด็กหญิงปวริศา  เบ้าลี
ม.2
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
334
เด็กหญิงปวิชญา  พรโสภณ
ม.3
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
335
เด็กหญิงปวีณ์นุช  บำรุงถิ่น
ม.1
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
336
เด็กหญิงปวีณา  ไกรฤกษ์
ม.2
โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา
คณิต ม.ต้น
337
เด็กชายปวีร์วิชญ์  ฤทธิ์ขจร
ม.1
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
338
เด็กหญิงปัญญารัตน์  นราพล
ม.1
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
339
เด็กหญิงปัณฑารัตน์  อาจกล้า
ม.2
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
340
เด็กหญิงปัณณธร  น้าพานิช
ม.2
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
341
เด็กหญิงปาฏาลี  แน่นสันเทียะ
ม.2
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
342
เด็กหญิงปาณิตศา  บุญรุ่ง
ม.3
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
343
เด็กหญิงปาณิศา  บำรุงสงฆ์
ม.2
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
344
นางสาวปาณิสรา  จวงเงิน
ม.3
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
345
เด็กหญิงปานชีวา  บำรุงสงฆ์
ม.1
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
346
เด็กหญิงปาริฉัตร  กำเนิดเขว้า
ม.3
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
347
เด็กหญิงปาริฉัตร  สีเวียงช้าง
ม.2
โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา
คณิต ม.ต้น
348
เด็กหญิงปาริชาติ  เพลงดี
ม.3
โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา
คณิต ม.ต้น
349
เด็กหญิงปาริตา  จำชาติ
ม.3
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
350
เด็กหญิงปาลิตา  พันธุ์สง่า
ม.2
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ชัยภูมิ

ณ อาคาร 6 ห้อง 661 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
351
เด็กหญิงปิ่นนภา  น่าบัญฑิตย์
ม.1
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
352
เด็กหญิงปิยวรรณ  จ่าชัยภูมิ
ม.1
โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา
คณิต ม.ต้น
353
เด็กชายปิยวัฒน์  คำประดำ
ม.3
โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา
คณิต ม.ต้น
354
เด็กชายปิยะ  เชื้อเมืองพาน
ม.3
โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา
คณิต ม.ต้น
355
เด็กหญิงปิยะฉัตร์  ไฝชัยภูมิ
ม.2
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
356
เด็กหญิงปุญยนุช  อิ่มอารม
ม.1
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
357
เด็กหญิงปุณฑริก  ภิรมย์ภักดิ์
ม.3
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
358
เด็กหญิงปุณณญาพร  โคตรนาวัง
ม.3
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
359
เด็กชายปุณณภพ  เทียนสันเทียะ
ม.2
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
360
เด็กหญิงปุณยวีร์  ภักดีบุญญานุกูล
ม.3
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
361
เด็กหญิงเปรมปรีดา  มั่งมี
ม.1
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
362
เด็กชายผาภูมิ  ศิริรวง
ม.2
โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา
คณิต ม.ต้น
363
เด็กชายพงศภัค  พรโสภณ
ม.2
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
364
เด็กหญิงพจธิฌา  สิงห์ลา
ม.2
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
365
เด็กหญิงพชรพร  วรพล
ม.2
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
366
เด็กหญิงพณิฐพิชา  เทพทอง
ม.2
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
367
เด็กหญิงพนิดา  อ่วมอิ่ม
ม.2
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
368
เด็กหญิงพนิตนันท์  ศรีรักษ์
ม.1
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
369
เด็กหญิงพรชิตา  มีมาก
ม.2
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
370
เด็กหญิงพรทิพย์  จุลอักษร
ม.2
โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา
คณิต ม.ต้น
371
เด็กหญิงพรปวีณ์  กลิ่นสุคนธ์
ม.2
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
372
เด็กหญิงพรรณ์ปพร  เลิศเกษมสุขสกุล
ม.3
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
373
เด็กหญิงพร้อมนิสา  สมเสร็จ
ม.3
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
374
เด็กหญิงพริมา  สิมาชัย
ม.1
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
375
เด็กหญิงพัชรินทร์  กำลังศิลป์
ม.3
โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ชัยภูมิ

ณ อาคาร 6 ห้อง 662 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
376
เด็กหญิงพัชรีรัชต์  สุวรรณเพ็ญ
ม.1
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
377
เด็กหญิงพัณณิตา  ตวงวิไล
ม.1
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
378
เด็กหญิงพัทธนันท์  ตวงวิไล
ม.1
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
379
เด็กชายพัทธนันท์  เตมินทร์
ม.2
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
380
เด็กหญิงพัทธนันท์  เตียรถ์วัฒนานนท์
ม.1
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
381
เด็กหญิงพัทธภรณ์  ทูลพุทธา
ม.3
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
382
เด็กหญิงพัทรินทร์  ถิ่นสุวรรณ
ม.2
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
383
เด็กชายพันบุญ  วิเศษศักดิ์
ม.1
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
384
เด็กหญิงพัลลภา  โพธิจักร
ม.2
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
385
เด็กหญิงพิชชานันท์  ศรีสมบูรณ์
ม.3
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
386
เด็กหญิงพิชญ์ชา  เพลียซ้าย
ม.3
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
387
เด็กหญิงพิชญ์ตรีญา  งามประเสริฐ
ม.2
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
388
นางสาวพิชญธิดา  เพชรหึง
ม.3
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
389
เด็กหญิงพิชญภัค  มงคลสวัสดิ์
ม.1
โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา
คณิต ม.ต้น
390
เด็กหญิงพิชญา  ญาติสมบูรณ์
ม.1
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
391
เด็กหญิงพิชญาพร  ขวัญบุญจันทร์
ม.3
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
392
เด็กหญิงพิชญาภา  พลบุตร
ม.2
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
393
เด็กหญิงพิชญาภา  ศิริรัตน์
ม.2
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
394
เด็กหญิงพิชญาภา  หมั่นหาโชค
ม.1
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
395
เด็กชายพิชญุตม์  หมั่นหาโชค
ม.3
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
396
เด็กหญิงพิชามญช์  พรหมพา
ม.1
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
397
เด็กหญิงพิชามญชุ์  พิริยะตระกูล
ม.1
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
398
เด็กชายพิตรพิบูล  อึ้งปรียวัฒย์
ม.1
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
399
เด็กหญิงพิมพ์​วลัญช์  ภูหัตถการ
ม.1
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
400
นางสาวพิมพกานต์  กุดชัยภูมิ
ม.3
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ชัยภูมิ

ณ อาคาร 6 ห้อง 663 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
401
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  บำเหน็จพันธ์
ม.2
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
402
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ภูสิลิต
ม.3
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
403
เด็กหญิงพิมพ์ณภัทร  เหิกขุนทด
ม.3
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
404
เด็กหญิงพิมพ์ธาดา  ไสยาสน์
ม.1
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
405
นางสาวพิมพิศา  มูลปัง
ม.3
โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก
คณิต ม.ต้น
406
เด็กหญิงพิริษา  ศรีวันพิมพ์
ม.3
โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา
คณิต ม.ต้น
407
เด็กหญิงพีรดา  ศรีนาท
ม.1
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
408
เด็กชายพีรภัทร  วิโรจน์ศิรศักดิ์
ม.3
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
409
นางสาวพีระดา  จิตต์สุภาพรรณ
ม.3
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
410
เด็กหญิงเพชรรัตน์  แก้วสด
ม.3
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
411
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ทาสิมมา
ม.3
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
412
เด็กหญิงเพียงฟ้า  ตั้งเทวนนท์
ม.1
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
413
เด็กหญิงแพรวา  เนตรไธสง
ม.3
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
414
เด็กหญิงแพรวา  ปลื้มชัย
ม.1
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
415
เด็กหญิงแพรวา  อ่อนอ้าย
ม.2
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
416
เด็กหญิงฟาริดา  เครือเนียม
ม.3
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
417
เด็กชายภกร  อิทธิวรานุกุล
ม.1
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
418
เด็กหญิงภคพร  แอมนนท์
ม.1
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
419
เด็กหญิงภควดี  เลิกนอก
ม.1
โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา
คณิต ม.ต้น
420
เด็กชายภณวัฒ  ชัยวิรัตนะ
ม.3
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
421
นางสาวภวรัญชน์  ทิพย์รักษ์
ม.3
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
422
เด็กหญิงภวรัญชน์  บุญเสนา
ม.2
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
423
เด็กหญิงภวิษย์พร  ธรรมโชติ
ม.1
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
424
เด็กหญิงภักคภร  ธงภักดิ์
ม.2
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
425
เด็กหญิงภัคชนัญ  ภักตร์ธนภัทร
ม.1
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ชัยภูมิ

ณ อาคาร 6 ห้อง 664 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
426
นายภัคพงศ์  โพทะมาตย์
ม.3
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
427
เด็กหญิงภัคพสุตม์  โล่สุวรรณ์
ม.2
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
428
เด็กหญิงภัฏฏินี  สุภบรรเจิด
ม.2
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
429
เด็กหญิงภัทรพงษ์  ปัดทุม
ม.1
โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา
คณิต ม.ต้น
430
นางสาวภัทรพร  ศรีพันธุ์
ม.3
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
431
เด็กชายภัทรพล  แคนเภาว์
ม.1
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
432
เด็กชายภัทรพล  ปัดทุม
ม.1
โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา
คณิต ม.ต้น
433
เด็กหญิงภัทรพิมพ์  คงโพธิ์น้อย
ม.1
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
434
เด็กชายภัทรภูมิ  จำเริญสุข
ม.3
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
435
เด็กหญิงภัทรมน  ภู่เนาวรัตน์
ม.2
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
436
เด็กหญิงภัทรวดี  ลีประเสริฐสุนทร
ม.2
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
437
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  กล้าจริง
ม.1
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
438
เด็กชายภาคภูมิ  พลชัยภูมิ
ม.2
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
439
เด็กชายภาคภูมิ  ศิริวัฒน์
ม.3
โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา
คณิต ม.ต้น
440
เด็กชายภาคภูมิ  สุขผัด
ม.1
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
441
เด็กชายภาณุเดช  ศรีโสภณ
ม.1
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
442
เด็กชายภานุวัฒน์  วงศ์คต
ม.3
โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา
คณิต ม.ต้น
443
เด็กหญิงภาศิกา  ิด่านสุนทรวงศ์
ม.2
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
444
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  มั่งมี
ม.2
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
445
เด็กชายภูตะวัน  บุญเกิน
ม.3
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
446
เด็กชายภูธิเบต  จันทรวงศ์
ม.2
โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา
คณิต ม.ต้น
447
เด็กชายภูมิพิธิวัฒน์  อักษรนู
ม.3
โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา
คณิต ม.ต้น
448
เด็กชายภูมิภัทร  แซ่เตียว
ม.1
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
449
เด็กชายภูมิภัทร  นวชาติ
ม.3
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
450
เด็กชายภูมิภัทร  วีระพันธ์ุ
ม.1
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ชัยภูมิ

ณ อาคาร 6 ห้อง 665 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
451
เด็กชายภูรินท์  ศัลย์วิเศษ
ม.1
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
452
เด็กชายภูริภัทร  จินกสิกิจ
ม.1
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
453
เด็กชายภูริวัจน์  ศุภกิจธนทรัพย์
ม.1
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
454
เด็กหญิงภูวเดช  โพธิ์เงิน
ม.2
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
455
เด็กหญิงมณฑวรรษ  หนไธสง
ม.2
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
456
เด็กหญิงมนัสชนก  กลัดงิ้ว
ม.1
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
457
เด็กหญิงมนัสนันท์  การนอก
ม.3
โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา
คณิต ม.ต้น
458
เด็กหญิงมนัสนันท์  ขันอาษา
ม.3
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
459
เด็กชายมหาสมุทร  ชะนะกุล
ม.2
โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา
คณิต ม.ต้น
460
เด็กหญิงมาติฌาห์  อินทวงศ์
ม.3
โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา
คณิต ม.ต้น
461
เด็กหญิงมิตตานารี  ทวีเสริญมีเหง้า
ม.2
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
462
เด็กหญิงมินทร์ชนก  สุขเลิศกิจ
ม.2
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
463
เด็กหญิงมิลันทิรา  อุ่นเมือง
ม.1
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
464
เด็กหญิงมุฑิตา  ทันรังกา
ม.2
โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา
คณิต ม.ต้น
465
เด็กหญิงมุธิตา  คู่แก้ว
ม.1
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
466
เด็กชายเมธาสิทธิ์  ศรีวงษ์ชัย
ม.2
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
467
เด็กหญิงยลวัลย์  โนนเทิง
ม.3
โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา
คณิต ม.ต้น
468
นายยศวัฒน์  อภิวัฒน์วณิชกุล
ม.3
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
469
เด็กชายรฐนนท์  ประทุมวงษ์
ม.1
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
470
เด็กหญิงรตนพร  ราชโยธา
ม.2
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
471
เด็กชายรพีพัฒน์  ชื่นนาเสียว
ม.3
โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา
คณิต ม.ต้น
472
เด็กชายรพีภัทร  มีชำนาญ
ม.3
โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา
คณิต ม.ต้น
473
เด็กหญิงรมิตา  กาชัย
ม.2
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
474
เด็กหญิงรริดา  สมัตถะ
ม.3
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
475
เด็กชายระพีภัทร  หิรัญอร
ม.1
โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ชัยภูมิ

ณ อาคาร 6 ห้อง 666 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
476
เด็กชายรังสิพล  คนสมบูรณ์
ม.1
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
477
เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  ทนโนนแดง
ม.2
โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา
คณิต ม.ต้น
478
เด็กหญิงรัชนีกร  เลยกลาง
ม.3
โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา
คณิต ม.ต้น
479
นายรัฐภูมิ  มณีวรรณ์
ม.3
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
480
เด็กหญิงรัตน์ตะวัน  สงชนะ
ม.2
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
481
เด็กหญิงรัตนากร  สินธุพันธุ์ประทุม
ม.2
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
482
เด็กหญิงรัตนาพร  ฐานเจริญ
ม.3
โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา
คณิต ม.ต้น
483
เด็กหญิงรินฤดี  มังสันเทียะ
ม.3
โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา
คณิต ม.ต้น
484
เด็กหญิงลภาภัทร์  เจริญวัฒน์
ม.3
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
485
เด็กหญิงลลิตดา  เที่ยงเกตุ
ม.2
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
486
เด็กหญิงลักษิกา  ถนอมเชื้อ
ม.2
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
487
เด็กชายลัญฉกร  อึ้งอริยะชาติ
ม.1
โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา
คณิต ม.ต้น
488
เด็กชายวงศธร  ฐานมั่น
ม.2
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
489
เด็กชายวชิร​วิทย์​  ทองนาค
ม.2
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
490
เด็กชายวชิรญาณ์  กันชัย
ม.1
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
491
เด็กหญิงวชิรญาณ์  ชมกิจ
ม.2
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
492
เด็กหญิงวนารีภรณ์  เวชทองคำ
ม.1
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
493
เด็กหญิงวรกาญจน์  ภูมิกาล
ม.1
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
494
เด็กชายวรธน  ลาภประโยชน์
ม.1
โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา
คณิต ม.ต้น
495
เด็กหญิงวรรณชนกนาถ  ชาติชนะ
ม.2
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
496
เด็กหญิงวรรณนิสา  จินดาดวง
ม.1
โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา
คณิต ม.ต้น
497
เด็กหญิงวรรณวิสา  เถื่อนธรรมโฮง
ม.1
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
498
เด็กชายวรวิทย์  วีระพงษ์
ม.2
โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา
คณิต ม.ต้น
499
เด็กหญิงวรันยา  สังเกตุ
ม.1
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
500
เด็กหญิงวราทิตย์  เกษมธรรมแสวง
ม.2
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ชัยภูมิ

ณ อาคาร 6 ห้อง 667 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
501
เด็กหญิงวราภรณ์  หารโยธี
ม.3
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
502
เด็กหญิงวราภรณ์  หูชัยภูมิ
ม.3
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
503
นายวรายุทธ์  ศรีสุภาพ
ม.3
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
504
เด็กหญิงวริษฐา  ศรีนวกุล
ม.3
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
505
เด็กหญิงวริสรา  เห็มมะชาติ
ม.1
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
506
เด็กหญิงวศินี  จูกูล
ม.3
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
507
เด็กหญิงวันนิสา  เกษนอก
ม.2
โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา
คณิต ม.ต้น
508
เด็กหญิงวาณิกา  หาญชนะ
ม.3
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
509
เด็กหญิงวาสนา  กลมเกลี้ยง
ม.2
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
510
เด็กหญิงวิจิตรา  ชัยเนตร
ม.1
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
511
เด็กหญิงวิชญาดา  ไวประเสริฐ
ม.3
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
512
เด็กชายวิชธนา  แคล่วไพรี
ม.2
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
513
เด็กหญิงวิชุดา  ต่อชีพ
ม.3
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
514
เด็กหญิงวิภาพร  ชุมศรี
ม.3
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
515
เด็กหญิงวิภาวรรณ  ญาติปลื้ม
ม.2
โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา
คณิต ม.ต้น
516
เด็กหญิงวิมลทิพย์  เหล่าสุภี
ม.1
โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา
คณิต ม.ต้น
517
เด็กหญิงวิมลสิริ  เลี่ยมทอง
ม.2
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
518
เด็กหญิงวิไลลักษณ์  สารรัตน์
ม.1
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
519
เด็กหญิงวีรานุกูล  ชาติชนะ
ม.3
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
520
เด็กชายวุฒิชัย  สากล
ม.3
โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา
คณิต ม.ต้น
521
เด็กหญิงศตพร  ลบหนองบัว
ม.1
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
522
เด็กชายศตวรรษ  เที่ยงธรรม
ม.1
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
523
เด็กหญิงศรัญญา  พรมณี
ม.3
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
524
เด็กหญิงศรัญญา  อ่อนสกุล
ม.1
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
525
เด็กหญิงศรัณย์พร  ธรรมมุลตรี
ม.1
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ชัยภูมิ

ณ อาคาร 6 ห้อง 668 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
526
เด็กหญิงศรัณย์พร  แวทไธสง
ม.2
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
527
เด็กชายศรัณย์  ประจัญฤทธิ์
ม.3
โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา
คณิต ม.ต้น
528
เด็กชายศราวุฒิ  มาลาย
ม.3
โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา
คณิต ม.ต้น
529
เด็กหญิงศศิกาญจน์  บุตรชัยภูมิ
ม.1
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
530
เด็กหญิงศศิกานต์  วัดเมือง
ม.2
โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา
คณิต ม.ต้น
531
เด็กหญิงศศิธร  ดารากรณ์
ม.3
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
532
นางสาวศศินารีรัตน์  ดวงพรม
ม.3
โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก
คณิต ม.ต้น
533
เด็กหญิงศศิวิมล  จำชาติ
ม.2
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
534
เด็กหญิงศศิวิมล  แซ่เล้า
ม.3
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
535
เด็กหญิงศศิวิมล  บุญพา
ม.3
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
536
เด็กหญิงศศิวิมล  พิลึก
ม.2
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
537
เด็กหญิงศศิวิมล  ภิรมย์ศรี
ม.3
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
538
เด็กหญิงศศิวิมล  เมืองเกตุ
ม.2
โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา
คณิต ม.ต้น
539
เด็กหญิงศันศนีย์  มีเปี่ยม
ม.2
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
540
เด็กชายศาตพร  แย้มสัมพันธ์
ม.1
โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา
คณิต ม.ต้น
541
เด็กชายศาสตรา  วิลาวรรณ
ม.2
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
542
เด็กชายศิกษกะ  ศิริชาติ
ม.2
โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา
คณิต ม.ต้น
543
เด็กหญิงศิระ  เจริญมั่งมีศรีสุข
ม.2
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
544
เด็กหญิงศิริชนก  จันทร์ประทักษ์
ม.3
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
545
เด็กหญิงศิรินาถ  ชุมนาเสียว
ม.1
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
546
เด็กหญิงศิริประภา  เสพธรรม
ม.1
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
547
เด็กหญิงศิริภัสสร  พิกุลขาว
ม.3
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
548
เด็กหญิงศิริรัตน์  ศรีรักษ์
ม.2
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
549
เด็กชายศิวกร  พาสมบูรณ์
ม.3
โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา
คณิต ม.ต้น
550
เด็กชายศิวัฒน์  บำรุงเผ่า
ม.3
โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ชัยภูมิ

ณ อาคาร 7 ห้อง 732 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
551
เด็กชายศิวัฒน์  รัตนศาลาแสง
ม.3
โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา
คณิต ม.ต้น
552
นางสาวศิวาพร  แนวโอโล
ม.3
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
553
เด็กชายศุภชัย  ทรงชัย
ม.3
โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา
คณิต ม.ต้น
554
เด็กชายศุภชัย  ปานทอง
ม.3
โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา
คณิต ม.ต้น
555
เด็กหญิงศุภนิดา  ขำเขว้า
ม.3
โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา
คณิต ม.ต้น
556
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  เหล่าปาสี
ม.2
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
557
เด็กหญิงสตรีรตน์  ธงสันเทียะ
ม.2
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
558
เด็กหญิงสธิดา  ทันท่าหว้า
ม.2
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
559
เด็กหญิงสมปรารถนา  รักจันอัด
ม.3
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
560
เด็กชายสรรค์ศิลป์ชัย  จันมา
ม.3
โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา
คณิต ม.ต้น
561
เด็กชายสวัจฉัตว์  เพียงปราชญ์
ม.2
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
562
เด็กชายสาธิต  กระแสบุตร
ม.1
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
563
เด็กหญิงสายธาร  เฉลิมกลาง
ม.1
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
564
เด็กชายสิทธิพล  คุ้มหมู่
ม.1
โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา
คณิต ม.ต้น
565
เด็กหญิงสิรภัทร  นูโพนทอง
ม.1
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
566
เด็กหญิงสิราวรรณ  วงษ์ชาลี
ม.2
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
567
เด็กหญิงสิริกาญดา  เชื้อจำรูญ
ม.2
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
568
เด็กหญิงสิริมา  สมมา
ม.3
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
569
เด็กหญิงสิริยากร  งอกศิลป์
ม.3
โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา
คณิต ม.ต้น
570
เด็กหญิงสิริยากร  มิตรชอบ
ม.3
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
571
เด็กหญิงสิริวิมล  โชคดี
ม.3
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
572
เด็กหญิงสุกัญญา  คำเห็น
ม.1
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
573
เด็กหญิงสุขกมล  กุลสุวรรณ
ม.2
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
574
เด็กหญิงสุชัญญา  อาจอาสา
ม.1
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
575
เด็กหญิงสุชานันท์  บรรเจิดตระกูล
ม.2
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ชัยภูมิ

ณ อาคาร 7 ห้อง 733 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
ห้องสอบที่
 24
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
576
เด็กหญิงสุชานาถ  ชัยศัตรา
ม.2
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
577
เด็กหญิงสุชานาถ  นามโท
ม.3
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
578
เด็กชายสุชาวิน  พิมพ์จันทร์
ม.3
โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา
คณิต ม.ต้น
579
เด็กหญิงสุดารัตน์  ศรีษาพุทธ
ม.3
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
580
นางสาวสุพัตรา  หนูวงษ์
ม.3
โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก
คณิต ม.ต้น
581
เด็กหญิงสุพัตรา  อังคณาวรรณวิภา
ม.3
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
582
เด็กหญิงสุพิชชา  สุดจิตต์
ม.1
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
583
เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ปลอดภัย
ม.1
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
584
เด็กหญิงสุภดารี  แซ่ตั๋น
ม.2
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
585
เด็กหญิงสุวพิชญ์  ผาละสี
ม.1
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
586
นางสาวสุวรรณลักษณ์  ฤทธิ์สืบกิจ
ม.3
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
587
เด็กหญิงสุวราภรณ์  ภูมิพรม
ม.3
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
588
เด็กชายเสฏฐวุฒิ  บุญเสริม
ม.1
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
589
เด็กชายเสน่ห์  ชนะพาล
ม.3
โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา
คณิต ม.ต้น
590
เด็กหญิงเสาวลักษณ์  อนักทัศน์
ม.2
โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา
คณิต ม.ต้น
591
เด็กหญิงโสภิตา  มุ่งหมาย
ม.2
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
592
เด็กหญิงหทัยชนก  ศักดิ์สุวรรณ
ม.3
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
593
เด็กหญิงเหมย  โคตะแก่นทราย
ม.3
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
594
เด็กชายอจลวิชญ์  เพียงตา
ม.3
โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา
คณิต ม.ต้น
595
เด็กชายอชิรวัฒน์  ลีลาธนากุล
ม.3
โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา
คณิต ม.ต้น
596
เด็กชายอชิรวิทย์  ทองดี
ม.3
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
597
เด็กชายอดิศร  เจนบ้านผือ
ม.2
โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา
คณิต ม.ต้น
598
เด็กหญิงอธิชานันท์  ฐิตาคม
ม.3
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
599
เด็กหญิงอนันตญา  ลมสนุก
ม.2
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
600
เด็กชายอนาวิน  บรรเจิดตระกูล
ม.1
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ชัยภูมิ

ณ อาคาร 7 ห้อง 734 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
ห้องสอบที่
 25
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
601
เด็กชายอนุกุล  วงศ์ศรี
ม.3
โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา
คณิต ม.ต้น
602
เด็กหญิงอนุตรีย์  ต่อโชติ
ม.1
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
603
เด็กหญิงอนุธสา  อาสายุทธ
ม.1
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
604
เด็กหญิงอนุรดี  เขียวเขว้า
ม.2
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
605
เด็กหญิงอภัชญา  โชคเฉลิม
ม.2
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
606
เด็กหญิงอภัสรา  เมืองแสน
ม.1
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
607
เด็กหญิงอภัสรา  อำมะรา
ม.1
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
608
เด็กหญิงอภิชญา  เถียนหนู
ม.2
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
609
เด็กหญิงอภิญญา  คลังกลาง
ม.1
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
610
เด็กหญิงอภิญญา  วนมา
ม.2
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
611
เด็กหญิงอภิญญา  สุระมรรคา
ม.2
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
612
นางสาวอภิรดา  จิรเกษมสุข
ม.3
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
613
เด็กชายอภิรักษ์  ตรงเมธี
ม.3
โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา
คณิต ม.ต้น
614
เด็กชายอภิรักษ์  ผาสุก
ม.3
โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา
คณิต ม.ต้น
615
นายอภิวัฒน์  ญาติสมบูรณ์
ม.3
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
616
นายอภิษฎา  ใขโพธิ์
ม.3
โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก
คณิต ม.ต้น
617
เด็กหญิงอภิสุตา  ฟักสูงเนิน
ม.2
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
618
เด็กหญิงอมรรัตน์  คล้ายตั้น
ม.1
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
619
เด็กหญิงอมราวดี  เติมวุฒ
ม.1
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
620
เด็กหญิงอรญา  เกิดทอง
ม.3
โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา
คณิต ม.ต้น
621
เด็กหญิงอรปรียา  วรจิตร
ม.1
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
622
เด็กหญิงอรปรียา  อาราษฎร์
ม.2
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
623
เด็กหญิงอรปรียา  เอกาชัย
ม.2
โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา
คณิต ม.ต้น
624
เด็กชายอรรถพร  เหมาะจูม
ม.3
โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา
คณิต ม.ต้น
625
เด็กหญิงอรวรรยา  อมรชัยกุล
ม.3
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ชัยภูมิ

ณ อาคาร 7 ห้อง 735 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
ห้องสอบที่
 26
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
626
เด็กหญิงอรัญญา  บัวมาศ
ม.2
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
627
เด็กหญิงอริยา  ขาลีรินทร์
ม.1
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
628
เด็กหญิงอริษา  โอวาทวงษ์
ม.2
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
629
เด็กหญิงอรุชิดา  ผ่องแผ้ว
ม.3
โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา
คณิต ม.ต้น
630
เด็กชายอัครวิทย์  เกียรติก้องชูชัย
ม.1
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
631
เด็กหญิงอัญมณี  ต่อโชติ
ม.2
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
632
เด็กหญิงอัยรัตดา  รูปชัยภูมิ
ม.2
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
633
เด็กหญิงอัศม์เดช  หิรัญเกิด
ม.2
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
634
เด็กหญิงอาภารัศมี  สิงห์จันทร์
ม.3
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
635
เด็กหญิงอารียา  สาคร
ม.2
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
636
เด็กหญิงอินทรา  มาตรไตร
ม.1
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
637
เด็กชายอินทัช  ตั้งพร้อมพันธ์
ม.1
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
638
เด็กหญิงอินทิพร  ศิลาพงค์
ม.2
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
639
เด็กหญิงอินทุนิพา  ขมคิ้ม
ม.3
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
640
เด็กหญิงอุรชา  ชุ่ม​พะลัย
ม.2
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
641
เด็กหญิงเอลิซาเบท อคิณา  กรัวท์ แวน เคสเซล
ม.3
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
642
เด็กหญิงเอวริน  เมฑขุนทด
ม.3
โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา
คณิต ม.ต้น
643
เด็กหญิงไอรัดดา  จันตะเสน
ม.1
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ชัยภูมิ

ณ อาคาร 5 ห้อง 513 โรงเรียนภูเขียว
ห้องสอบที่
 27
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
644
เด็กหญิงกนกพร  เลี่ยวไพโรจน์
ม.2
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
645
เด็กหญิงกนกวรรณ  ห่อคนดี
ม.1
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
646
เด็กหญิงกมลชนก  ภูนา
ม.1
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
647
เด็กหญิงกมลลักษณ์  ผือโย
ม.2
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
648
เด็กชายกฤตชัย  มีชัย
ม.2
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
649
เด็กชายกฤตเมธ  เกิดมงคล
ม.2
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
650
เด็กชายกฤษฎา  สามิภักดิ์
ม.3
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
651
เด็กหญิงก้องธรณี  ลือลาภ
ม.1
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
652
เด็กหญิงกัญยาณี  โคตรนารินทร์
ม.1
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
653
เด็กชายกันตพล  วรชินา
ม.1
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
654
เด็กหญิงกัลยรัตน์  ทีน้อย
ม.3
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
655
เด็กหญิงกานต์พิชชา  รวิพรรณไพบูลย์
ม.3
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
656
เด็กชายกิตติพศ  วานนท์
ม.1
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
657
เด็กหญิงกิตติมา  คชสูงเนิน
ม.3
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
658
เด็กหญิงกิตติยาณี  นุชภิเรนทร์
ม.2
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
659
เด็กชายกีรติ  ลาภเงิน
ม.3
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
660
เด็กชายขวัญจิรา  เฉื่อยกลาง
ม.3
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
661
เด็กชายคุณากร  แสงสว่าง
ม.1
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
662
เด็กหญิงจรัฐติกาล  บุตะเขียว
ม.3
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
663
เด็กชายจักรกฤษ  ระภักดี
ม.2
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
664
เด็กชายจิรพงศ์  ก่อบุญ
ม.2
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
665
เด็กหญิงจุฑามณี  พรมเมตตา
ม.1
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
666
เด็กหญิงจุฑามาศ  ดอนเตาเหล็ก
ม.1
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
667
เด็กชายชวกร  สอนโกษา
ม.1
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
668
เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  ลบบำรุง
ม.2
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ชัยภูมิ

ณ อาคาร 5 ห้อง 514 โรงเรียนภูเขียว
ห้องสอบที่
 28
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
669
เด็กชายชัยกฤต  ชาลีวรรณ
ม.1
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
670
เด็กชายชัยวัฒน์  แนวถาวร
ม.1
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
671
เด็กหญิงชาริสา  สำราญพิศ
ม.2
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
672
เด็กชายชินกฤต  ชินบุตร
ม.2
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
673
เด็กหญิงชุติกาญจน์  วงษ์จำปา
ม.3
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
674
เด็กหญิงฐิตวันต์  บัวตูม
ม.3
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
675
เด็กหญิงฐิติวรดา  หล้าเพชร
ม.2
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
676
เด็กชายฐิติวิวัฒน์  เท้าอิ่ม
ม.2
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
677
เด็กหญิงณหฤทัย  พรมบุ
ม.2
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
678
เด็กหญิงณัฏกานต์  ต่อศรี
ม.3
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
679
เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ลบบำรุง
ม.3
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
680
เด็กหญิงณัฐชญาพร  ทบวอร์
ม.1
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
681
เด็กชายณัฐพล  จิตร์ไมตรี
ม.2
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
682
เด็กชายณัฐพล  ลบบำรุง
ม.1
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
683
เด็กชายณัฐพัชร์  มุกดา
ม.1
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
684
เด็กหญิงณัฐวดี  ชาติขยัน
ม.2
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
685
เด็กหญิงดลฤดี  ไทยป้อม
ม.1
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
686
เด็กหญิงดวงรัฐ  ภิรมย์ไกรภักดิ์
ม.3
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
687
เด็กหญิงดาราพร  พลชัย
ม.1
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
688
เด็กชายไตรภูมิ  แสนตัน
ม.2
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
689
เด็กชายธนนันท์  นันบุญมา
ม.1
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
690
เด็กชายธนบูรณ์  ขันลุน
ม.1
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
691
เด็กหญิงธนพร  ตรงประสิทธิ์
ม.3
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
692
เด็กหญิงธนพร  ต่อชีพ
ม.1
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
693
เด็กชายธนวัต  จันทร์เสม
ม.1
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ชัยภูมิ

ณ อาคาร 5 ห้อง 515 โรงเรียนภูเขียว
ห้องสอบที่
 29
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
694
เด็กชายธนากร  รวงงาม
ม.1
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
695
เด็กชายธีรภัทร  แดงมาก
ม.3
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
696
เด็กหญิงนภัสสร  บุตราช
ม.3
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
697
เด็กหญิงนันท์นภัส  ฐานวิเศษ
ม.3
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
698
เด็กหญิงนันทัชพร  สมท่า
ม.3
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
699
เด็กชายนิติพงษ์  เพชรดำ
ม.2
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
700
เด็กชายนิธิวัฒน์  นามโพธิ์
ม.3
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
701
เด็กหญิงบุณยานุช  นิ่มพิลา
ม.2
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
702
เด็กหญิงเบญญาภา  จุลนันท์
ม.1
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
703
เด็กหญิงปณิดา  ไชยศิลา
ม.2
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
704
เด็กหญิงปรีญาภรณ์  กำลังยง
ม.2
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
705
เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  ศรีบรรพต
ม.1
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
706
เด็กหญิงปัญจพร  กุศลช่วย
ม.3
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
707
เด็กชายปัณณวิชญ์  รอดแก้ว
ม.2
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
708
เด็กหญิงปัทมพร  อุระเพ็ญ
ม.2
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
709
เด็กหญิงปิ่นมุก  กล้ารบ
ม.2
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
710
เด็กชายปิยะภัทร  ยงดี
ม.2
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
711
เด็กชายปุญญพัฒน์  พูนขุนทด
ม.1
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
712
เด็กชายพรพิพัฒน์  สุขเกษม
ม.2
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
713
เด็กหญิงพรรณพิมุข  บุญประภาศรี
ม.2
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
714
เด็กหญิงพลอยภิญโญ  ภิญโญศักดิ์
ม.2
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
715
เด็กหญิงพอใจ  พรพิวัฒน์
ม.1
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
716
เด็กหญิงพัชรพร  ทองทาย
ม.2
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
717
เด็กหญิงพัชรินทร์  มูลประสิทธิ์
ม.2
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
718
เด็กชายพันกร  เขื่อนเเก้ว
ม.3
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ชัยภูมิ

ณ อาคาร 5 ห้อง 516 โรงเรียนภูเขียว
ห้องสอบที่
 30
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
719
เด็กหญิงพันธ์ทิพย์  แควภูเขียว
ม.3
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
720
เด็กหญิงพิชชา  บริสุทธิ์
ม.3
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
721
เด็กหญิงพิชชาภา  เสนาอาด
ม.1
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
722
เด็กหญิงพิชญาภัค  ไล
ม.1
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
723
เด็กหญิงพิชามญช์  ทองมูล
ม.1
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
724
เด็กหญิงพิมญาดา  เงียวชัยภูมิ
ม.1
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
725
เด็กหญิงพิมพ์ทอง  สร้อยจรุง
ม.3
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
726
เด็กหญิงพิมพ์อัปสร  จินดามาตย์
ม.2
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
727
เด็กชายพีรพัฒน์  โคตรเงิน
ม.3
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
728
เด็กชายพุฒิพงศ์  คุณประทุม
ม.3
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
729
เด็กหญิงเพชรลดา  ลากุล
ม.2
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
730
เด็กหญิงเพียงพอ  โสมศรี
ม.1
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
731
เด็กหญิงภคพร  ชัยมีเขียว
ม.3
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
732
เด็กชายภูบดินทร์  คันธี
ม.3
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
733
เด็กชายภูริภัทร  สุขสูงเนิน
ม.1
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
734
เด็กชายภูริวัต  แควภูเขียว
ม.3
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
735
เด็กชายภูสิต  สายจันทร์
ม.2
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
736
เด็กหญิงมนัชญา  พิมพ์ดีด
ม.1
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
737
เด็กหญิงมนัสนันท์  อุดมบัว
ม.1
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
738
เด็กชายระพิภัทร์  พรรคพล
ม.2
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
739
เด็กชายรัฐภูมิ  เดชจำเริญ
ม.2
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
740
เด็กหญิงลักษมีกานต์  นำเจริญ
ม.3
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
741
เด็กหญิงวรกมล  เสี้ยมเเหลม
ม.3
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
742
เด็กชายวสันต์  พลฤทธิ์
ม.2
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
743
เด็กชายวายุ  มณีนาค
ม.1
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ชัยภูมิ

ณ อาคาร 5 ห้อง 517 โรงเรียนภูเขียว
ห้องสอบที่
 31
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
744
เด็กหญิงวิมลวรรณ  ป้อมสุวรรณ์
ม.2
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
745
เด็กหญิงวีรอร  สันติเมทนีดล
ม.2
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
746
เด็กชายวีระเทพ  อินทรักษ์
ม.3
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
747
เด็กชายเวธน์วริทธิ์  สร้อยเพชร
ม.3
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
748
เด็กชายศิรสิทธิ์  ก้อมอ่อ่น
ม.2
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
749
เด็กชายศุภกฤต  ตลับนิล
ม.3
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
750
เด็กหญิงศุภัชญา  เลิศขามป้อม
ม.2
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
751
เด็กหญิงศุภิศรา  สิงห์จันทบุตร
ม.2
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
752
เด็กหญิงสมิศรา  พันธ์ผาติสว่าง
ม.2
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
753
เด็กชายสิรภัทร  วงศ์กัน
ม.2
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
754
เด็กหญิงสุชญา  ทิพย์มณี
ม.3
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
755
เด็กหญิงสุชาวดี  หมู่โสภณ
ม.2
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
756
เด็กชายสุรภัสสร์  สนั่นเมือง
ม.1
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
757
เด็กชายสุรยุทธ์  เหล่าอูด
ม.2
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
758
เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ปัญญาสิม
ม.1
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
759
เด็กหญิงหฤทัย  น้อยลา
ม.1
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
760
เด็กหญิงอชิรญาณ์  มาลากอง
ม.1
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
761
เด็กหญิงอชิรยา  กล้าศึก
ม.2
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
762
เด็กหญิงอนันตญา  ภูงามดี
ม.1
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
763
เด็กหญิงอนุธิดา  ยศพิทักษ์
ม.2
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
764
เด็กหญิงอภิชญา  มะโนดำ
ม.2
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
765
เด็กชายอมรเทพ  ณ ลำปาง
ม.2
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
766
เด็กหญิงอรปรียา  พิมพ์แก้ว
ม.3
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
767
เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  ชินวงศ์
ม.2
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
768
เด็กชายอินทัช  ยศพิทักษ์
ม.2
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
769
เด็กชายเอกพัชญ์  ประวาสุข
ม.1
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น