ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศรีสะเกษ ยโสธร

ณ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชมน  บูชาพันธ์
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
2
เด็กหญิงกนกพิชญ์  ติระพงษ์
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
3
เด็กหญิงกมลชนก  ขันชะลี
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
4
นางสาวกรพัชรา  พรหมพิลา
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
5
นางสาวกรรณิกา  รัตนาวิวัฒน์
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
6
เด็กชายกฤตภาส  วงศ์จอม
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
7
เด็กหญิงกฤติมา  เถกิงสุข
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
8
เด็กหญิงกฤติยาณี  ขันเสน
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
9
นายกฤษฎิ์ธีธัชชาติ  ชนะสิทธิ์
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
10
เด็กชายกฤษดินทร์  ดีเลิศ
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
11
เด็กชายกล้ากวิน  บุญรินทร์
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
12
เด็กชายกวิน  ผุยดี
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
13
เด็กชายกอบกฤต  ธรรมนูญ
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
14
เด็กชายกัญจน์อมล  ตาลเยื้อน
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
15
เด็กหญิงกัญญาพัชร  สุตะพันธ์
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
16
เด็กหญิงกัญญาภัค  ธรรมคุณ
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
17
เด็กหญิงกัญญาภัทร  กมล
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
18
เด็กหญิงกัญญาภัทร  บุญธรรม
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
19
นายกัณฐกะ  ณรงค์การดี
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
20
เด็กหญิงกัลยรัตน์  ปีตะกุล
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
21
เด็กหญิงกานต์พิชชา  บุญเหลือง
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
22
เด็กชายการต์ติมา  แดงงาม
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
23
นายกิตติ์ธเนศ  ผาติสว่างพันธ์
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
24
เด็กชายกิตติภณ  พิเชฐโสภณ
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
25
เด็กชายกิตติภูมิ  ธรรมธร
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
26
เด็กหญิงกิตติมา  ศรีอุฬารวัฒน์
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
27
เด็กหญิงกิตติยาวดี  พวงพลอย
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
28
เด็กชายกิตติโรจน์  อักษรณรงค์
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
29
เด็กชายกิตติศักดิ์  จำปาเรือง
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
30
นายกิตติศักดิ์  สะเดา
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศรีสะเกษ ยโสธร

ณ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
31
เด็กหญิงกุลฑีรา  ทองใบ
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
32
เด็กหญิงกุลนาถ  ผ่านพินิจ
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
33
เด็กหญิงเกศกนก  ดวนใหญ่
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
34
เด็กหญิงเกศิณี  ไทยเดิม
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
35
เด็กชายเกียรติศักดิ์  ทองแพรว
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
36
เด็กชายเกียรติศักดิ์  พลศรีเมือง
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
37
เด็กหญิงขวัญมาดา  ทีงาม
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
38
เด็กหญิงขวัญฤทัย  โพธิ์ทิพย์
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
39
เด็กหญิงขวัญอนงค์  สิมะวัฒนะ
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
40
เด็กชายขันติพงษ์  ฉิมภู
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
41
เด็กชายคมชาญ  เขจรศาสตร์
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
42
เด็กหญิงจณิสตา  ทวีธนวาณิชย์
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
43
เด็กชายจรรยาวรรธ์  มุตธิกุล
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
44
เด็กชายจรูญโรจน์  อนุพันธ์
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
45
เด็กหญิงจักษณา  ศรีริสิน
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
46
เด็กหญิงจารุพิชญา  ดวงสมร
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
47
เด็กหญิงจารุวรรณ  ทวีเเสง
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
48
เด็กหญิงจิตติภัทรา  ช่างทำ
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
49
เด็กชายจิรัฎฐ์  มหาสุวีระชัย
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
50
เด็กชายจิราทิตย์  ดวงแก้ว
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
51
เด็กหญิงจิราภรณ์  สันทาลุนัย
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
52
เด็กหญิงจุฑามาศ  สะใบ
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
53
เด็กหญิงจุฑาศิณี  ประมวล
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
54
เด็กชายจุฬพัฒน์  จันทเสน
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
55
เด็กหญิงเจนนิสา  ดวงใจ
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
56
เด็กหญิงฉัฐปภัสร์  อังคสกุลเกียรติ
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
57
เด็กชายฉัตรชัย  ทองทับ
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
58
นางสาวฉันทพิชญา  ศรีศักดิ์
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
59
เด็กหญิงชญานันท์  จันทรศิลปิน
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
60
เด็กหญิงชนาชน  ย่อชัย
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศรีสะเกษ ยโสธร

ณ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
61
เด็กหญิงชนาพร  ภูสีดิน
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
62
เด็กหญิงชนิตา  แสงชัจจ์
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
63
เด็กหญิงชมภูนุช  ศรีหาบุตร
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
64
เด็กหญิงชวัลรัตน์  ศรีนนท์
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
65
เด็กชายชัยวัฒน์  ตุลาดิลก
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
66
เด็กหญิงชาลิสา  สมานรัตน์
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
67
เด็กหญิงชาลิสา  สุตาพันธ์
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
68
เด็กชายชิติพัทธ์  ภูคำศักดิ์
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
69
เด็กหญิงชุติกาญจน์  ธรรมสิงห์
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
70
เด็กหญิงชุติจิราพัชรกาญจน์  กำจร
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
71
เด็กหญิงชุติมา  ศรีบาง
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
72
นายโชติพงษ์  ชูรัตน์
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
73
เด็กชายโชติภูริ  ศรีจันทรา
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
74
เด็กชายฌานิก  สินทวีเสถียร
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
75
เด็กหญิงญาณวรรณ  รัตนวรรณ
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
76
เด็กหญิงญาณิศา  ลันดา
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
77
เด็กหญิงญาณิศา  วรกิตสิทธิสาธร
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
78
เด็กชายฐณะวัฒน์  ทัพวงศ์
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
79
เด็กหญิงฐาปนี  รจนัย
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
80
เด็กชายฑีฆายุ  สายสินธุ์
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
81
เด็กชายณกรณ์  หนูน้อย
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
82
เด็กชายณฐภัทร  จำปาเงิน
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
83
เด็กหญิงณธร  ภัทรทิวานนท์
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
84
เด็กชายณธีนนท์  ป้อมหิน
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
85
เด็กชายณภัทร  จงกฎ
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
86
เด็กชายณัฎฐปภัสร์  อังคสกุลเกียรติ
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
87
เด็กชายณัฎฐพัชร์  ภาวศิลป์
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
88
เด็กหญิงณัฏฐกมล  ศรีสุธรรม
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
89
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ประสาจันทร์
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
90
เด็กหญิงณัฐกฤตา  พรศิริวงศ์
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศรีสะเกษ ยโสธร

ณ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
91
เด็กหญิงณัฐกาญจน์  รุญเจริญ
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
92
เด็กหญิงณัฐกานต์  พรหมคุณ
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
93
เด็กหญิงณัฐชยา  ปูตะเลศ
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
94
เด็กหญิงณัฐชา  แก้วรักษา
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
95
เด็กหญิงณัฐชา  ปัญญาสิทธิ์
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
96
เด็กหญิงณัฐณิชา  อังคสกุลเกียรติ
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
97
นายณัฐดนัย  โดดเดี่ยว
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
98
เด็กหญิงณัฐตินันท์  ทุมพัฒน์
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
99
นางสาวณัฐธยาน์  เจริญพันธ์
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
100
เด็กหญิงณัฐธิดา  ใจมั่น
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
101
เด็กหญิงณัฐนิชา  คำภักดี
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
102
เด็กหญิงณัฐพร  ครุฑวิเศษ
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
103
เด็กชายณัฐเมศร์  ชัยบรรจงวัฒน์
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
104
เด็กหญิงณัฐวดี  เข็มท้าว
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
105
นายณัฐวัฒน์  ขาวสะอาด
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
106
เด็กชายณัฐอานนท์  สง่ากิจ
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
107
เด็กหญิงณิชกานต์  พวงพุ่ม
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
108
เด็กหญิงณิชา  จวบกระโทรก
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
109
เด็กหญิงณิชาภรณ์  หมื่นแพน
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
110
เด็กหญิงณิชารัตน์  ทองคำ
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
111
นางสาวณีรนุช  วรรณทวี
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
112
เด็กหญิงดวงกมล  ทิพย์สมบัติ
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
113
เด็กหญิงดารกา  หมีนอน
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
114
เด็กหญิงดาวพระศุกร์  แสกระโทก
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
115
เด็กหญิงดุลยา  เกษกุล
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
116
เด็กหญิงเดือนกุมภา  คำโสภา
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
117
เด็กหญิงตรีชญาดาญ์  คำหล้า
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
118
เด็กชายติณณภพ  กระแสโสม
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
119
เด็กชายถกล  เสาเวียง
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
120
เด็กหญิงทักษพร  พงษ์สุวรรณ
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศรีสะเกษ ยโสธร

ณ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
121
เด็กชายทินกฤต  แก้วศรชัย
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
122
เด็กชายทีปกร  ผิวงาม
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
123
เด็กหญิงแทนขวัญ  โสวภาค
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
124
เด็กชายธณาทรัพย์  กาวิน
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
125
เด็กชายธนกร  โจ
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
126
เด็กชายธนกร  แสงขาว
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
127
เด็กชายธนกานต์  วงษ์ปลั่ง
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
128
เด็กชายธนโชติ  ทองพันชั่ง
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
129
เด็กหญิงธนพร  เสวะนา
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
130
เด็กหญิงธนภรณ์  พรมโสภา
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
131
เด็กชายธนภัทร  นวลรอด
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
132
เด็กหญิงธนวรรณ  จิริวิภากร
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
133
เด็กชายธนวัฒน์  พบลาภ
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
134
เด็กชายธนวัฒน์  ศรีสง่า
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
135
เด็กชายธนวัต  จันทร์ดี
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
136
เด็กหญิงธนัชพร  สุขประเสริฐ์
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
137
เด็กชายธเนศ  โคกสิมมา
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
138
เด็กชายธรกฤต  ฉัตรอมรวุฒิ
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
139
เด็กชายธราเทพ  ติยวรนันท์
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
140
เด็กชายธราเทพ  อังคะสี
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
141
เด็กชายธัชพล  ชนานุวัฒน์
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
142
เด็กชายธัญกร  โพธิ์ศรี
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
143
เด็กหญิงธัญชนก  ราษี
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
144
เด็กหญิงธัญญ์นรี  ธนะจิตต์สิน
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
145
เด็กหญิงธัญธร  ป้องแก้ว
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
146
เด็กหญิงธัญลักษณ์  บุญมาก
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
147
เด็กชายธัญวรัตน์  โมคศิริ
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
148
เด็กหญิงธัญวรัตม์  พวงพั่ว
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
149
เด็กหญิงธัญหทัย  เหมทอง
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
150
เด็กหญิงธารารัตน์  โคษา
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศรีสะเกษ ยโสธร

ณ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
151
เด็กชายธาวิน  นนท์ตา
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
152
เด็กหญิงธิติมา  โกกะพันธ์
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
153
เด็กหญิงธิยากรณ์  ศรีคำ
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
154
เด็กชายธีธัช  ผาพิมูล
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
155
เด็กหญิงธีรดา  นนทะชาติ
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
156
เด็กชายธีรภัทร  กะตุดเงิน
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
157
เด็กชายธีรภัทร  ปรัชญาประเสริฐ
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
158
เด็กชายธีรภัทร  สีสัน
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
159
นายธีรรัชวิชญ์  บุญมีวิเศษ
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
160
เด็กชายธีร์  นามวงศ์
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
161
เด็กชายธีวสุ  กงแก้ว
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
162
เด็กชายนนทวัฒน์  นันทะพันธ์
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
163
เด็กชายนพรุจ  ชื่อตรงมั่นคง
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
164
เด็กหญิงนภกมล  ใจสว่าง
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
165
เด็กชายนภทีป์  พรมคำน้อย
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
166
นางสาวนภสิริ  เสนาภูดิทกุล
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
167
เด็กหญิงนภัสวรรณ  ผมพันธ์
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
168
เด็กหญิงนรกมล  เวียงคำ
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
169
เด็กชายนรัญจ์  โคตรชมภู
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
170
เด็กชายนราวิชญ์  สายสุข
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
171
เด็กหญิงนริศรางณ์  หินะสุทธิ์
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
172
เด็กชายนวตพลพงศ์  เกษร
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
173
เด็กชายนวพล  จันทะแสง
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
174
นางสาวนันท์นภัส  ญาณัปปสุต
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
175
เด็กหญิงนันท์นภัส  อินรัสพงศ์
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
176
เด็กหญิงนิติกมล  รอดช้าง
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
177
เด็กชายนิติธร  บุญพบ
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
178
นายนิติพัฒน์  อุดมผุย
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
179
เด็กชายนิธิพัฒน์  สันตะวงค์
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
180
เด็กหญิงนิพาดา  สันธนาคร
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศรีสะเกษ ยโสธร

ณ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
181
เด็กหญิงบงกชพร  เพ็งแจ่ม
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
182
เด็กชายบุญเปรม  ศรชัย
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
183
เด็กหญิงเบญจมาศ  พันวงศ์
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
184
เด็กหญิงเบญญาภา  พลเหมือน
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
185
เด็กหญิงเบญญาภา  พิมสมาน
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
186
เด็กหญิงเบญญาภา  ยาวะโนภาสร์
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
187
เด็กหญิงปณิฎฐา  พงษ์พีระ
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
188
เด็กหญิงปพิชญา  บัวระพา
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
189
เด็กหญิงปพิชญา  ศรีระษา
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
190
เด็กหญิงปภวริณ  ธนกุล
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
191
นางสาวปภัชญา  ทองลือ
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
192
เด็กหญิงปภัชญา  สาริโย
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
193
เด็กชายปภาวิน  โกการัตน์
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
194
เด็กหญิงประภาสิริ  สุขศรี
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
195
เด็กชายประเสริฐศักดิ์  คูณค้ำ
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
196
เด็กชายปรัตถกร  สอนศรี
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
197
เด็กหญิงปราณิศา  พิลัย
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
198
นางสาวปราณี  พิมาน
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
199
เด็กหญิงปริชญา  มนตรีโพธิ์
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
200
เด็กชายปริพรรห์  โรจน์ธีรวนิช
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
201
นางสาวปรีดี  หารบุรุษ
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
202
เด็กหญิงปรียนิตย์  บุญรินทร์
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
203
เด็กหญิงปรียาภรณ์  มณีวงษ์
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
204
เด็กหญิงปวริศา  ภาวิเศษ
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
205
เด็กหญิงปวันรัตน์  ศรีจังอินทร์
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
206
เด็กชายปวิชา  ดาสันทัด
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
207
เด็กชายปัญชรัฐ  แสงมาศ
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
208
เด็กหญิงปัญญารัตน์  กองแก้ว
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
209
เด็กหญิงปัณณ์  โยธิคาร์
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
210
เด็กหญิงปัทมพร  ยะโส
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศรีสะเกษ ยโสธร

ณ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กหญิงปานวาด  ศรีวิพันธุ์
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
212
เด็กหญิงปาลิดา  นิลจันทร์
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
213
นางสาวปาลิตา  ศรีบุญเรือง
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
214
เด็กหญิงปิยธิดา  ครองยุติ
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
215
เด็กหญิงปิยพัชร์  บุรัสการ
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
216
เด็กหญิงปิยภรณ์  นนท์พละ
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
217
เด็กหญิงปิยภัทร  พงศ์ผลาดิสัย
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
218
เด็กหญิงปิยาพัชร  โสพัฒน์
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
219
เด็กชายปุญญพร  โค้ววชิระเมธาสกุล
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
220
เด็กหญิงปุญญิศา  สุเมธิวิทย์
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
221
เด็กหญิงปุณยนุช  บริบาล
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
222
เด็กหญิงปุณยพร  เชือกรัมย์
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
223
เด็กหญิงเปี่ยมปีติ  ส่งคุณธรรม
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
224
เด็กชายพงศ์ธวัช  ทุมพัฒน์
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
225
เด็กหญิงพนิดา  ศรีทานี
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
226
เด็กหญิงพรญานี  เกตุมาตร
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
227
เด็กหญิงพรธีรา  พรหมศรี
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
228
เด็กหญิงพรนัชชา  บุญส่งดี
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
229
เด็กหญิงพรไพลิน  พริ้งเพราะ
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
230
เด็กหญิงพรสินี  ไชยสาร
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
231
เด็กหญิงพลอยชล  เกษกุล
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
232
เด็กชายพศวัต  เมืองนาง
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
233
เด็กหญิงพัชราภา  พงษ์เกษ
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
234
เด็กหญิงพัฒน์นรี  กันแม้น
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
235
เด็กชายพัฒน์สิริ  รัตนประเสริฐ
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
236
เด็กหญิงพิชญดา  ชินทอง
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
237
เด็กชายพิชญะ  หัสดีวิจิตร
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
238
เด็กหญิงพิชญาภา  ปิดพยันต์
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
239
เด็กหญิงพิชญาภา  ปิ๊บกลาง
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
240
เด็กชายพิชยพล  พรรณา
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศรีสะเกษ ยโสธร

ณ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
241
เด็กชายพิตตินันทร์  ดาวสุข
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
242
นายพิภู  แฝงเพชร
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
243
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ใจกล้า
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
244
เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  จันทร์สามารถ
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
245
นางสาวพิมพ์ศิรินันต์  ไข่แก้ว
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
246
เด็กหญิงพิมพิกา  ทวีทรัพย์ล้ำเลิศ
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
247
เด็กหญิงพิยะดา  งามทรัพย์
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
248
เด็กชายพีรดนย์  สุริยะฉัตร
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
249
เด็กหญิงพีรดา  ธุระพันธ์
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
250
เด็กหญิงพีรติณห์  เทิดกตัญญูพงศ์
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
251
เด็กชายพีรพัฒน์  นันทพันธ์
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
252
เด็กชายพีรวิชญ์  วังสำเถา
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
253
เด็กชายเพชรแท้  ป้องกัน
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
254
เด็กหญิงเพชรลดา  นาคพุก
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
255
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  เชิงหอม
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
256
เด็กหญิงแพรวา  โพธิ์ขาว
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
257
เด็กหญิงภคภร  สมภาวะ
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
258
นางสาวภวินชญาภรณ์  นามวงศ์
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
259
นายภัทรการุณย์  มีชูทรัพย์
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
260
เด็กหญิงภัทรชนก  ตรีชนะสมุทร
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
261
เด็กชายภัทรบดินทร์  อัครเกศสกุล
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
262
เด็กหญิงภัทรลภา  เทพมุสิก
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
263
เด็กชายภาณุพงศ์  บุญรินทร์
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
264
เด็กชายภาณุวัฒน  วรธรรมปัญญา
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
265
เด็กชายภาณุวิชญ์  ศรีบุญเรือง
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
266
เด็กชายภาวิชญ์  ไพรบึง
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
267
เด็กหญิงภิชญาภา  พรหมทา
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
268
เด็กชายภูตะวัน  โพธิ์ขาว
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
269
นายภูมิพัฒน์  ชัยบรรจงวัฒน์
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
270
เด็กชายภูมิพัฒน์  มหาลีวีรัศมี
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศรีสะเกษ ยโสธร

ณ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
271
เด็กชายภูรินท์  รังษี
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
272
เด็กชายภูวณัฐ  สัตยาพันธุ์
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
273
เด็กหญิงมนต์นภา  วงค์นคร
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
274
เด็กหญิงมนัญชญา  ตันสกุล
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
275
เด็กหญิงมนัสนันท์  วรสุทธิพงษ์
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
276
เด็กหญิงมัณฑนา  แสงจันทร์
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
277
เด็กหญิงมาดี  ศรีเลิศ
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
278
เด็กหญิงยศรินทร์  อู่ผลเจริญ
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
279
เด็กชายยศวิชญ์  วัฒนกุญชร
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
280
นายรชานนท์  พรรณา
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
281
เด็กหญิงรฐา  ชัยดิลกฤทธิ์
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
282
เด็กหญิงรดา  เครื่องทอง
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
283
เด็กชายรักษาทรัพย์  ยวงจันทร์
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
284
นายรัชตภัทร  สอนพูด
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
285
เด็กชายรัชพล  บัวสี
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
286
เด็กหญิงรัศศิลักษณ์  น้อยพรหม
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
287
เด็กชายฤทธิกร  สุขประเสริฐ์
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
288
เด็กหญิงฤสฎาภรณ์  พละบุตร
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
289
เด็กหญิงลภัสรดา  กันหาพันธ์
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
290
เด็กหญิงลลิล  จริยฐิติพงศ์
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
291
เด็กหญิงเลิศณพัฒน์  บุญโสม
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
292
เด็กชายวชิรพล  อมรโรจน์วรวุฒิ
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
293
เด็กชายวชิรวิทย์  แช่แบ
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
294
เด็กหญิงวรกานต์  สืบหล้า
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
295
เด็กชายวรโชติ  เขาทอง
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
296
เด็กชายวรพงศ์  หลาวทอง
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
297
เด็กหญิงวรัสสิยา  เทพาอภิรักษ์
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
298
เด็กหญิงวรางคณา  ศุภกรพาณิชย์
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
299
เด็กหญิงวราภรณ์  วรโคตร
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
300
เด็กหญิงวรินทร  เหลือล้น
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศรีสะเกษ ยโสธร

ณ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
301
เด็กหญิงวริศรา  กุลสุข
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
302
นางสาววริศรา  ติยวรนันท์
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
303
เด็กหญิงวริศา  ฝากทอง
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
304
เด็กหญิงวัชโรบล  สีแก้ว
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
305
เด็กหญิงวารีรัตน์  บุตรมี
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
306
เด็กหญิงวิชญาดา  วังทอง
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
307
เด็กหญิงวิรัลพัชร  วิเศษสังข์
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
308
เด็กชายวิศวะโชติค์  จองบุญวัฒนา
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
309
เด็กหญิงวีณากร  คลองบ่อ
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
310
เด็กหญิงวีรวดี  จงราช
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
311
เด็กหญิงศรรัชญ์  วรรณวงศ์
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
312
เด็กหญิงศรัณย์พร  พิพัฒน์เยาว์กุล
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
313
เด็กชายศวรรธน์  อู่ผลเจริญ
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
314
นางสาวศศินันท์  วงศ์ประเทศ
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
315
เด็กหญิงศิริณัฐกานต์  สุรวิทย์
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
316
เด็กหญิงศิรินทิพย์  ศรีอ่อนนิ่ม
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
317
เด็กหญิงศิรินภา  จันทร์เพ็ง
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
318
เด็กหญิงศิรินภา  ภูทิพย์
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
319
เด็กชายศิริราช  พลยางนอก
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
320
เด็กชายศิริศักดิ์  วันเลิศ
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
321
เด็กชายศุภกร  บรรลือทรัพย์
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
322
เด็กชายศุภกฤษฏิ์  พรหมทา
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
323
เด็กหญิงศุภักษร  พงษ์พิลา
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
324
เด็กหญิงศุภาวีร์  บรรเทิง
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
325
เด็กหญิงศุภิสรา  ไกลถิ่น
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
326
เด็กชายสกลเกียรติ  เจือจันทร์
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
327
นางสาวสกุน​ตลา  มณีวงษ์
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
328
เด็กหญิงสกุนตลา  มณีวงษ์
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
329
เด็กชายสรกฤช  สาลี
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
330
เด็กชายสรวิศ  สราญรมย์
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศรีสะเกษ ยโสธร

ณ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
331
นายสรศักดิ์  บัวจันทร์
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
332
เด็กชายสรัลปฐวี  บัวจูม
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
333
เด็กชายสราวุธ  สุราวุธ
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
334
เด็กหญิงสริตา  โพธิ์งาม
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
335
เด็กหญิงสาริศา  เข็มละทอง
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
336
เด็กชายสิปปกร  รัตนวงศ์
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
337
เด็กชายสิรวิชญา  สำเภา
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
338
เด็กหญิงสิรินภา  การะเกษ
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
339
เด็กหญิงสิริพรรณ  ธรรมะสิริรัตน์
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
340
เด็กหญิงสิริวิมล  พรหมคุณ
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
341
เด็กหญิงสิรีภัทร  อุบลเหนือ
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
342
เด็กหญิงสุขฤดี  มากพยับ
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
343
เด็กหญิงสุธาวัลย์  ชัยทัพ
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
344
เด็กหญิงสุธาสินี  ประชาราษฎร์
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
345
เด็กหญิงสุธิดา  พูนลาภพันธ์
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
346
เด็กหญิงสุนิสา  สุขเจริญ
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
347
เด็กหญิงสุพิชชา  พรสกุลชัย
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
348
เด็กหญิงสุพิชชา  อ้อมแก้ว
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
349
เด็กหญิงสุพิชญา  ยวงจันทร์
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
350
เด็กหญิงสุภัสสรา  โสมา
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
351
เด็กหญิงสุภา  ธรรมบุตร
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
352
เด็กหญิงสุภาวรรณ  พรมศักดิ์
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
353
เด็กชายสุรพัศ  มีแสง
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
354
เด็กหญิงสุรัมภา  วิเศษพงษ์
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
355
เด็กชายสุวรรณภูมิ  สังขาว
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
356
เด็กชายอชิตะ  วงศ์งาม
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
357
เด็กหญิงอชิรญา  นาสารีย์
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
358
เด็กชายอชิระ  โพธิโต
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
359
เด็กชายอธิพงศ์  มงคลเสริม
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
360
เด็กชายอนพัทย์  บุญมา
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศรีสะเกษ ยโสธร

ณ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
361
เด็กชายอนรรฆ  ติยวรนันท์
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
362
เด็กหญิงอนันญาภรณ์  ทองทั่ว
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
363
เด็กหญิงอนุชญา  บุญหวาน
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
364
เด็กหญิงอภิชญา  ศรีบุญเรือง
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
365
เด็กหญิงอภิสรา  บุญเกื้อ
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
366
เด็กหญิงอรจิรา  ตามบุญ
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
367
นางสาวอรปรียา  ปัญญาคม
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
368
เด็กหญิงอรพลิน  โนนกลาง
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
369
นางสาวอรอุมา  อุโมง
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
370
เด็กหญิงอริสรา  ประพาฬ
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
371
เด็กหญิงอรุโณทัย  ค้าโค
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
372
เด็กหญิงอลิสา  ชาวสวน
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
373
เด็กหญิงอวศยา  คูณประไพสิทธิ์
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
374
เด็กชายอสิระวัฒน์  ทองจันทร์
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
375
นางสาวออมทรัพย์  จวงพันธ์
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
376
เด็กชายอัครดนัย  สมสุข
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
377
เด็กชายอัครวัฒน์  เครือสินธ์
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
378
เด็กชายอัยการย์  อิ่มอ้วน
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
379
เด็กหญิงอาภาสินี  ใจใส
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
380
เด็กหญิงอารยา  มหาชานนท์
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
381
เด็กหญิงอิสริยาภรณ์  นนทะวงษ์
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
382
เด็กชายเอกราช  บุญปลูก
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
383
เด็กหญิงแอนนาเบล  ซาช่าไบรท์
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศรีสะเกษ ยโสธร

ณ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
384
เด็กหญิงกรวรรณ  แสนทวีสุข
ม.2
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
385
เด็กชายกฤตยชญ์  บุญแดนไพร
ม.2
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
386
เด็กหญิงกวินธิดา  ภูมิศักดิ์สิทธิ์
ม.2
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
387
เด็กหญิงกอขวัญ  โกมลเมธชัย
ม.1
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
388
นางสาวกอหญ้า  ชูรัตน์
ม.3
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
389
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  กัณหาจันทร์
ม.1
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
390
เด็กหญิงกัญญาพร  สมภักดี
ม.2
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
391
เด็กชายกันตชาติ  ยาวะโนภาส
ม.2
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
392
เด็กชายกันตินันท์  มาแสวง
ม.2
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
393
เด็กหญิงกาญจนภัสฐ์  วงศ์จันทร์
ม.3
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
394
เด็กหญิงกานต์ธีรา  ดิษฐ์ภักดี
ม.1
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
395
เด็กชายกานตพงศ์  บุญยู้
ม.1
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
396
เด็กชายกิตติกวิน  กุลโพนเมือง
ม.2
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
397
เด็กหญิงกิติญา  ศีลโภไคย
ม.2
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
398
เด็กหญิงกิติยา  จำปารัตน์
ม.2
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
399
เด็กหญิงกุญช์ญาณ์  ตั้งปัญญพัฒน์
ม.2
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
400
เด็กชายจักรกรี  มณีศรี
ม.1
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
401
เด็กหญิงจิตรลดา  ศรีเธาว์
ม.1
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
402
เด็กหญิงจินต์จุฑากานฏ์  จุนโนนยาง
ม.1
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
403
เด็กหญิงจิรไปรยา  นากอก
ม.3
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
404
เด็กหญิงจิรภิญญา  ศรีใส
ม.2
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
405
เด็กหญิงจิรัชชา  แสงสว่าง
ม.2
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
406
เด็กหญิงจิราภรณ์  ปิ่นทะวงศ์
ม.2
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
407
เด็กหญิงจีรนันท์  ผ่องแผ้ว
ม.2
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
408
นางสาวฉฎาภัทร  แก้วดวงใหญ่
ม.3
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
409
เด็กหญิงโฉมแข  ทางาม
ม.2
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
410
เด็กหญิงชญานิน  เสริฐวาสนา
ม.2
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
411
เด็กหญิงชนกนันท์  ยิ้มสงบ
ม.2
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
412
เด็กหญิงชนัญเนตร  เนตรหาญ
ม.1
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
413
เด็กหญิงชนิกานต์  เอกศรี
ม.3
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศรีสะเกษ ยโสธร

ณ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
414
เด็กหญิงชนิดาภา  ไชยสิทธิ์
ม.2
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
415
เด็กชายชยทัต  ราษอาษา
ม.3
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
416
เด็กชายชยานนท์  พรหมป้อง
ม.2
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
417
เด็กชายชัชพงศ์  หมื่นแสน
ม.2
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
418
เด็กหญิงชัญญา  นามสุโพธิ์
ม.1
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
419
เด็กหญิงชัญญาณัฏฐ์  กันยะกาญจน์
ม.1
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
420
เด็กหญิงชัญญานันท์  ครุสันธิ์
ม.1
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
421
เด็กชายชัยภัทร  ทองใบ
ม.1
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
422
เด็กชายชินชนะ  เชื้อวณิชย์
ม.2
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
423
เด็กชายชิษณุพงศ์  ชุษณะวัคคีย์
ม.2
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
424
เด็กหญิงญดา  ไกรสรกิตติกุล
ม.1
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
425
เด็กหญิงฐิติพร  พุ่มจันทร์
ม.2
โรงเรียนทรายมูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
426
เด็กชายณฐพงศ์  สุภาลี
ม.2
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
427
เด็กชายณภัทร  พิมพ์พรหม
ม.2
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
428
เด็กหญิงณัฎฐาวรนุช  ทองปาน
ม.1
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
429
เด็กหญิงณัฐกานต์  พันสาย
ม.3
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
430
เด็กหญิงณัฐณิชา  สนิท
ม.3
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
431
เด็กชายณัฐดนัย  คุณะสิทธิ์ศิริ
ม.2
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
432
เด็กหญิงณัฐนรี  โสมาบุตร
ม.1
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
433
เด็กชายณัฐภัทร  นวลขาว
ม.2
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
434
นางสาวณัฐวรรณ  วงษ์จันทร์
ม.3
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
435
เด็กหญิงณิชนันทน์  เครินิล
ม.1
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
436
เด็กชายเดชนรินทร์ฺ  โสมณวัตร
ม.1
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
437
เด็กชายตรีภพ  เพียรชนะ
ม.1
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
438
เด็กชายทวีทรัพย์  เทศทอง
ม.2
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
439
เด็กหญิงทิพย์ภาภรณ์  โกยรัมย์
ม.2
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
440
เด็กชายธนกร  เรืองจันทร์
ม.3
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
441
นายธนดล  ถาวรศิริภัทร
ม.3
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
442
เด็กชายธนพงศ์  สุรางค์กุล
ม.3
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
443
เด็กหญิงธนัญญา  กรรณิกา
ม.1
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศรีสะเกษ ยโสธร

ณ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
444
นางสาวธัญกร  จันทฤทธิ์
ม.3
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
445
เด็กหญิงธัญณิชา  จินตานนท์
ม.1
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
446
เด็กชายธัญพิสิษฐ์  อินอ่อน
ม.1
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
447
เด็กหญิงธันย์ชนก  ภูมิเรือง
ม.2
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
448
เด็กหญิงธีรญา  จันทะมาลา
ม.1
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
449
เด็กชายธีรภัทร  ไพศาล
ม.2
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
450
เด็กชายธีร์วินทร์  ศิริรัตนพันธ
ม.1
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
451
เด็กชายธุวานันท์  ยุคันตวรานันท์
ม.1
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
452
เด็กชายนนทภัทร  สุทธิสน
ม.2
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
453
เด็กหญิงนภสร  อักษร
ม.3
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
454
เด็กชายนรวีย์  เข็มเพชร
ม.3
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
455
นายนราธิป  จันทร์โยธา
ม.3
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
456
เด็กหญิงนฤตปรียา  วงษ์จันทร์
ม.3
โรงเรียนทรายมูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
457
เด็กชายนัธทวัฒน์  สายสุด
ม.3
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
458
เด็กหญิงนันท์นภัส  เพียรทอง
ม.2
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
459
เด็กหญิงนันท์นภัส  ยุพฤทธิ์
ม.1
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
460
เด็กชายนันทิวรรช  สอนรุ้ง
ม.2
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
461
เด็กหญิงนิศานาถ  บุญมั่น
ม.1
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
462
เด็กหญิงเนตรนภา  ศรีมันตะ
ม.2
โรงเรียนทรายมูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
463
เด็กชายบารมี  คลองงาม
ม.2
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
464
นางสาวปณิตา  สีดาพีนธุ์
ม.3
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
465
นายปภังกง  แก้วกวย
ม.3
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
466
เด็กหญิงปภาดา  วัฒนาไชย
ม.2
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
467
เด็กหญิงปภาวี  ยุพานิชย์
ม.2
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
468
นางสาวประภาวรินทร์  สมใจ
ม.3
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
469
เด็กหญิงปราชญ์ญาพร  มูลโต
ม.2
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
470
เด็กหญิงปริณดาพร  วรรณอ่อน
ม.2
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
471
เด็กหญิงปริยาภร  ประสารแสง
ม.1
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
472
เด็กหญิงปวีณ์กร  ตั้งตระกูลอดุลย์
ม.2
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
473
เด็กชายปัญญพัสตร์  มาคำผุย
ม.2
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศรีสะเกษ ยโสธร

ณ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
474
เด็กชายเผ่าภาคิน  อาชญาทา
ม.2
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
475
เด็กชายพงศภัค  ตุดถีนนท์
ม.1
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
476
เด็กชายพงศ์ศิริ  แก้ววรรณา
ม.2
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
477
เด็กชายพชร  จางไววิทย์
ม.3
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
478
เด็กชายพชร  บุตรอำภา
ม.2
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
479
เด็กชายพชรพฤกษ์  พิทักษ์ราษฎร์
ม.3
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
480
เด็กหญิงพรพิสุทธิ์  บุญดี
ม.3
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
481
เด็กหญิงพร้อมสุข  ศรีสุวรรณ
ม.3
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
482
เด็กชายพัทธพล  วงศ์เรือง
ม.2
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
483
เด็กหญิงพิชญธิดา  สุนทรา
ม.1
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
484
เด็กหญิงพิชญาพร  นามมั่น
ม.2
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
485
เด็กชายพิตรพิบูล  ยุพฤทธิ์
ม.2
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
486
เด็กชายพิธิวัฒน์  เจริญสุข
ม.1
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
487
นางสาวพิพรรษพร  เครือสูงเนิน
ม.3
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
488
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  นามจันดา
ม.1
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
489
เด็กหญิงพิมพ์ภิฌา  วงษ์ศรีแก้ว
ม.1
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
490
นางสาวพิมพ์ลภัส  แก่นกุหลาบ
ม.3
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
491
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  เสงี่ยมวิบูล
ม.1
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
492
เด็กชายพิริยพงศ์  อามาตมนตรี
ม.1
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
493
นายพิรุฬห์  มูลสาร
ม.3
โรงเรียนทรายมูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
494
เด็กหญิงพิสุทธินี  ปกติ
ม.2
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
495
เด็กหญิงพีรญา  ชาลี
ม.2
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
496
เด็กหญิงพีรดา  สิบหมู่
ม.1
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
497
เด็กหญิงพุธิตา  สุวพานิชย์
ม.3
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
498
เด็กหญิงเพชรพัชชา  เคนเหลา
ม.1
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
499
เด็กหญิงเพ็ญอักษร  คำหงษา
ม.1
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
500
เด็กหญิงเพียงพอ  อมรวงศ์
ม.2
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
501
เด็กหญิงแพรฟ้า  โคหนองบัว
ม.2
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
502
เด็กหญิงแพรวา  พรมลี
ม.1
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
503
เด็กหญิงภัณฑิรา  กาลจักร
ม.1
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศรีสะเกษ ยโสธร

ณ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
504
เด็กหญิงภัททิยาภร  ตุดถีนนท์
ม.2
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
505
นายภูวดล  บุญทศ
ม.3
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
506
เด็กหญิงมัญชุกร  ขาวเงินยวง
ม.2
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
507
เด็กหญิงมาลินี  ศิริโส
ม.3
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
508
เด็กหญิงมีสุข  สว่างแก้ว
ม.1
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
509
นายยศภัทร  ทองขัน
ม.3
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
510
เด็กชายยุทธชัย  มาตขาว
ม.2
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
511
เด็กชายรชต  ตระกูลไพบูลย์กิจ
ม.2
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
512
เด็กหญิงรมย์ชลี  ศรีวะรมย์
ม.2
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
513
เด็กหญิงรวินท์นิดา  ภูพวก
ม.1
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
514
เด็กชายรัฐนนท์  มิระสิงห์
ม.1
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
515
เด็กชายราชัน  บุตรโพธิ์
ม.2
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
516
เด็กชายเลิศนริทธิ์  โฆษิตพาณิชย์
ม.2
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
517
เด็กชายวชิรวิชญ์  สุดชาฎา
ม.3
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
518
เด็กชายวรภพ  โชติสุวรรณ
ม.2
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
519
นางสาววิลาสินี  ศรีทราไชย
ม.3
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
520
เด็กหญิงศรัณย์พร  แถวนาชุม
ม.1
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
521
เด็กชายศรัณย์วิชญ์  กันยาวรรณ
ม.2
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
522
เด็กหญิงศศิปรียา  กองเมิน
ม.1
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
523
นายศิรวิชญ์  จันทะไพร
ม.3
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
524
นายศุภกฤต  สารเพ็ชร
ม.3
โรงเรียนทรายมูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
525
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  โครตโย
ม.3
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
526
เด็กหญิงสาธิตา  ชิตชม
ม.2
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
527
นายสิทธินนท์  คำทอง
ม.3
โรงเรียนทรายมูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
528
เด็กชายสินธุ  จอมสวรรค์
ม.2
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
529
เด็กหญิงสิริยากร  ยงยิ่ง
ม.2
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
530
เด็กหญิงสุดารัตน์  ฝ่ายดี
ม.2
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
531
เด็กหญิงสุวจี  พรมวงษ์
ม.2
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
532
เด็กหญิงอภิชญา  บัวโรย
ม.1
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
533
เด็กหญิงอลีนา  แซ่เตีย
ม.2
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
534
นางสาวอังควิภา  ผายงค์
ม.3
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
535
เด็กชายอานาเขต  ศรีวิเศษ
ม.2
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
536
เด็กชายเอกกวี  หลักแก้ว
ม.1
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
537
เด็กชายเอนกชาติ  กาญจนศิริรัตน์
ม.2
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศรีสะเกษ ยโสธร

ณ โรงเรียนเลิงนกทา
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
538
เด็กหญิงกนกภรณ์  ภูมิศักดิ์สิทธิ์
ม.3
โรงเรียนเลิงนกทา
คณิต ม.ต้น
539
เด็กหญิงกรรณิกา  ยืนยง
ม.3
โรงเรียนเลิงนกทา
คณิต ม.ต้น
540
เด็กชายกฤติธี  นาโควงศ์
ม.2
โรงเรียนเลิงนกทา
คณิต ม.ต้น
541
เด็กหญิงกัญญพัชร  ห้องแซง
ม.2
โรงเรียนเลิงนกทา
คณิต ม.ต้น
542
เด็กหญิงกัญญาภัค  กองแก้ว
ม.3
โรงเรียนเลิงนกทา
คณิต ม.ต้น
543
เด็กชายกิตติชนม์  ฉางดำ
ม.1
โรงเรียนเลิงนกทา
คณิต ม.ต้น
544
เด็กหญิงกีรติกาญจน์  บุญกาญจน์
ม.1
โรงเรียนเลิงนกทา
คณิต ม.ต้น
545
เด็กหญิงกุลธิดา  งามศิริ
ม.2
โรงเรียนเลิงนกทา
คณิต ม.ต้น
546
เด็กชายแก้วสรร  แก้วใส
ม.2
โรงเรียนเลิงนกทา
คณิต ม.ต้น
547
เด็กหญิงขวัญชีวา  ครองบุญ
ม.2
โรงเรียนเลิงนกทา
คณิต ม.ต้น
548
เด็กหญิงขวัญณภัทร  วุฒิเสลา
ม.2
โรงเรียนเลิงนกทา
คณิต ม.ต้น
549
เด็กหญิงขวัญฤดี  ศรีรักษ์
ม.1
โรงเรียนเลิงนกทา
คณิต ม.ต้น
550
เด็กชายคฑาวุธ  บุญคำ
ม.1
โรงเรียนเลิงนกทา
คณิต ม.ต้น
551
เด็กชายคอลลิน  แบล็ค
ม.3
โรงเรียนเลิงนกทา
คณิต ม.ต้น
552
เด็กหญิงจิดาภา  ผิวทอง
ม.3
โรงเรียนเลิงนกทา
คณิต ม.ต้น
553
เด็กหญิงจิตรานุช  นาชัยฤทธิ์
ม.1
โรงเรียนเลิงนกทา
คณิต ม.ต้น
554
เด็กชายจิรเดช  ไชยสัจ
ม.1
โรงเรียนเลิงนกทา
คณิต ม.ต้น
555
เด็กชายจิรภัทร  จึงจิรโรจน์
ม.1
โรงเรียนเลิงนกทา
คณิต ม.ต้น
556
เด็กหญิงจีรนันท์  จันทวงศ์
ม.2
โรงเรียนเลิงนกทา
คณิต ม.ต้น
557
เด็กหญิงจุฑาธิป  ทางาม
ม.2
โรงเรียนเลิงนกทา
คณิต ม.ต้น
558
เด็กหญิงจุฑามาศ  ผงทอง
ม.3
โรงเรียนเลิงนกทา
คณิต ม.ต้น
559
เด็กหญิงจุฬารัตน์   สุขนา
ม.1
โรงเรียนเลิงนกทา
คณิต ม.ต้น
560
เด็กชายเจ้าสัว  เมืองจันทร์
ม.1
โรงเรียนเลิงนกทา
คณิต ม.ต้น
561
เด็กหญิงฉัตรชนก  ทิพบับหลาบ
ม.1
โรงเรียนเลิงนกทา
คณิต ม.ต้น
562
เด็กหญิงชญานาถ  กุลเกลี้ยง
ม.2
โรงเรียนเลิงนกทา
คณิต ม.ต้น
563
เด็กหญิงชฎาพร  ท้าวมิตร
ม.2
โรงเรียนเลิงนกทา
คณิต ม.ต้น
564
เด็กหญิงชนากานต์  ตาแสงสา
ม.2
โรงเรียนเลิงนกทา
คณิต ม.ต้น
565
เด็กชายชยุตพงศ์  ชนะวงศ์
ม.3
โรงเรียนเลิงนกทา
คณิต ม.ต้น
566
เด็กหญิงชลธิชา  หงส์ไกร
ม.2
โรงเรียนเลิงนกทา
คณิต ม.ต้น
567
เด็กชายชัยวัฒน์  อร่ามเรือง
ม.2
โรงเรียนเลิงนกทา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศรีสะเกษ ยโสธร

ณ โรงเรียนเลิงนกทา
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
568
เด็กหญิงชามา  จารุมาลัย
ม.3
โรงเรียนเลิงนกทา
คณิต ม.ต้น
569
เด็กหญิงชิตาภา  แสนศรี
ม.2
โรงเรียนเลิงนกทา
คณิต ม.ต้น
570
เด็กหญิงญาณิศา  ทองแม้น
ม.1
โรงเรียนเลิงนกทา
คณิต ม.ต้น
571
เด็กหญิงฐาปณี  จันทิบุตร
ม.3
โรงเรียนเลิงนกทา
คณิต ม.ต้น
572
เด็กหญิงฐิติ​รัตน์​  ก้อนทอง
ม.2
โรงเรียนเลิงนกทา
คณิต ม.ต้น
573
เด็กหญิงฐิติรัตน์  สายพฤกษ์
ม.2
โรงเรียนเลิงนกทา
คณิต ม.ต้น
574
เด็กชายณกร  บุญแนบ
ม.1
โรงเรียนเลิงนกทา
คณิต ม.ต้น
575
เด็กหญิงณฐิกา  แก้วจันทร์
ม.1
โรงเรียนเลิงนกทา
คณิต ม.ต้น
576
เด็กชายณภัทร  เพ็ญเนตร
ม.1
โรงเรียนเลิงนกทา
คณิต ม.ต้น
577
เด็กหญิงณัฐชนันท์  จันทขันธ์
ม.3
โรงเรียนเลิงนกทา
คณิต ม.ต้น
578
เด็กชายณัฐพล  บุญแท้
ม.1
โรงเรียนเลิงนกทา
คณิต ม.ต้น
579
เด็กหญิงณัฐรินีย์  เตชะธนัชพลกุล
ม.1
โรงเรียนเลิงนกทา
คณิต ม.ต้น
580
เด็กชายณัฐวัฒน์  ธูปสูงเนิน
ม.3
โรงเรียนเลิงนกทา
คณิต ม.ต้น
581
เด็กชายณัฐวุฒิ  บุตรสาลี
ม.1
โรงเรียนเลิงนกทา
คณิต ม.ต้น
582
เด็กหญิงณิชาภัทร  กุลวงศ์
ม.1
โรงเรียนเลิงนกทา
คณิต ม.ต้น
583
เด็กชายต่อสกุล  ห้องแซง
ม.2
โรงเรียนเลิงนกทา
คณิต ม.ต้น
584
เด็กชายทีปกร  โพธิ์สิทธิ์
ม.2
โรงเรียนเลิงนกทา
คณิต ม.ต้น
585
เด็กชายธนดล  พูลทวี
ม.1
โรงเรียนเลิงนกทา
คณิต ม.ต้น
586
เด็กชายธนภัทร  ชมพูภาส
ม.3
โรงเรียนเลิงนกทา
คณิต ม.ต้น
587
เด็กชายธนวัฒน์  อุณาวงศ์
ม.1
โรงเรียนเลิงนกทา
คณิต ม.ต้น
588
เด็กหญิงธนัชพร  เสนาวงศ์
ม.2
โรงเรียนเลิงนกทา
คณิต ม.ต้น
589
เด็กหญิงธนัญญา  แก้วสุข
ม.3
โรงเรียนเลิงนกทา
คณิต ม.ต้น
590
เด็กหญิงธนิชญา  มณีวงษ์
ม.1
โรงเรียนเลิงนกทา
คณิต ม.ต้น
591
เด็กชายธรรมปพน  ทองสวัสดิ์
ม.2
โรงเรียนเลิงนกทา
คณิต ม.ต้น
592
เด็กชายธรรมรัตน์  บุญทศ
ม.3
โรงเรียนเลิงนกทา
คณิต ม.ต้น
593
เด็กหญิงธัญชนก  ดีที่สุด
ม.3
โรงเรียนเลิงนกทา
คณิต ม.ต้น
594
เด็กชายธีรภัทร  ตาทอง
ม.3
โรงเรียนเลิงนกทา
คณิต ม.ต้น
595
เด็กชายนพวิชญ์  ไชยสุริยงค์
ม.2
โรงเรียนเลิงนกทา
คณิต ม.ต้น
596
เด็กชายนราภัทร  รุ้งไทสง
ม.2
โรงเรียนเลิงนกทา
คณิต ม.ต้น
597
เด็กชายนวพล  พึ่งเพ็ง
ม.3
โรงเรียนเลิงนกทา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศรีสะเกษ ยโสธร

ณ โรงเรียนเลิงนกทา
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
598
เด็กหญิงนัชชา  สะมี
ม.1
โรงเรียนเลิงนกทา
คณิต ม.ต้น
599
เด็กหญิงนัทธกมล  สายสุวรรณ
ม.1
โรงเรียนเลิงนกทา
คณิต ม.ต้น
600
เด็กหญิงนันทิยา  ทีวงศ์
ม.2
โรงเรียนเลิงนกทา
คณิต ม.ต้น
601
เด็กหญิงนิสารัตน์  จาริพันธ์
ม.1
โรงเรียนเลิงนกทา
คณิต ม.ต้น
602
เด็กหญิงเนตรธนา  ธนาคุณ
ม.1
โรงเรียนเลิงนกทา
คณิต ม.ต้น
603
เด็กหญิงบงกชเพชร  ไชยกุล
ม.1
โรงเรียนเลิงนกทา
คณิต ม.ต้น
604
เด็กหญิงบุญญารัตน์  บุญกาญจน์
ม.3
โรงเรียนเลิงนกทา
คณิต ม.ต้น
605
เด็กหญิงปทิตา  แวดล้อม
ม.2
โรงเรียนเลิงนกทา
คณิต ม.ต้น
606
เด็กหญิงประภาพร  สัตย์ศรี
ม.3
โรงเรียนเลิงนกทา
คณิต ม.ต้น
607
เด็กหญิงประภาวรินทร์  โสธรารังษี
ม.1
โรงเรียนเลิงนกทา
คณิต ม.ต้น
608
เด็กหญิงประภาสิริ  ค้าข้าว
ม.2
โรงเรียนเลิงนกทา
คณิต ม.ต้น
609
เด็กชายปรัชญา  ทองช่วย
ม.3
โรงเรียนเลิงนกทา
คณิต ม.ต้น
610
เด็กหญิงปริมรดา  ทองแก้ว
ม.1
โรงเรียนเลิงนกทา
คณิต ม.ต้น
611
เด็กหญิงปวริศา  บัวทอง
ม.1
โรงเรียนเลิงนกทา
คณิต ม.ต้น
612
เด็กหญิงปวีญ์ญา  สมาลีย์
ม.1
โรงเรียนเลิงนกทา
คณิต ม.ต้น
613
เด็กชายปองภพ  ศรีรักษ์
ม.3
โรงเรียนเลิงนกทา
คณิต ม.ต้น
614
เด็กชายปาณวัตร  เกษียร
ม.3
โรงเรียนเลิงนกทา
คณิต ม.ต้น
615
เด็กหญิงปาลิตา  ศรีพิกุล
ม.2
โรงเรียนเลิงนกทา
คณิต ม.ต้น
616
เด็กชายปิติภัตน์  โมระดา
ม.2
โรงเรียนเลิงนกทา
คณิต ม.ต้น
617
เด็กหญิงปิ่นแก้ว  บุญบรรลุ
ม.1
โรงเรียนเลิงนกทา
คณิต ม.ต้น
618
เด็กหญิงโปรดปราน  แสนทวีสุข
ม.3
โรงเรียนเลิงนกทา
คณิต ม.ต้น
619
เด็กชายพงศพัฒน์  พินิจดำ
ม.2
โรงเรียนเลิงนกทา
คณิต ม.ต้น
620
เด็กหญิงพนิดา  นาคำ
ม.1
โรงเรียนเลิงนกทา
คณิต ม.ต้น
621
เด็กหญิงพรนภัส  สุนทรา
ม.2
โรงเรียนเลิงนกทา
คณิต ม.ต้น
622
เด็กหญิงพรรัมภา  กิ่งแก้ว
ม.1
โรงเรียนเลิงนกทา
คณิต ม.ต้น
623
เด็กหญิงพัชรพร  คำพิลา
ม.1
โรงเรียนเลิงนกทา
คณิต ม.ต้น
624
เด็กหญิงพัชราภรณ์  มุกธวัตร
ม.2
โรงเรียนเลิงนกทา
คณิต ม.ต้น
625
เด็กหญิงพัชริญา  จักรสาร
ม.2
โรงเรียนเลิงนกทา
คณิต ม.ต้น
626
เด็กหญิงพัทธนันทพร  พันธ์เพชร
ม.2
โรงเรียนเลิงนกทา
คณิต ม.ต้น
627
เด็กหญิงพิชญา  มูลหลวง
ม.2
โรงเรียนเลิงนกทา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศรีสะเกษ ยโสธร

ณ โรงเรียนเลิงนกทา
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
628
เด็กหญิงพิญดา  จันทร์สราญ
ม.3
โรงเรียนเลิงนกทา
คณิต ม.ต้น
629
เด็กหญิงพิญาดา  เนาวนิตย์
ม.3
โรงเรียนเลิงนกทา
คณิต ม.ต้น
630
เด็กหญิงพิมพกานต์  วงศ์สมัคร
ม.1
โรงเรียนเลิงนกทา
คณิต ม.ต้น
631
เด็กชายพีรวัฒน์  นาคสุข
ม.1
โรงเรียนเลิงนกทา
คณิต ม.ต้น
632
เด็กชายพีรัชชัย  เจริญตา
ม.2
โรงเรียนเลิงนกทา
คณิต ม.ต้น
633
เด็กหญิงภัณฑิรา  ภาเรือง
ม.3
โรงเรียนเลิงนกทา
คณิต ม.ต้น
634
เด็กหญิงภัทรชญา  โสพรมมา
ม.1
โรงเรียนเลิงนกทา
คณิต ม.ต้น
635
เด็กชายภัทรพล  สารไชย
ม.2
โรงเรียนเลิงนกทา
คณิต ม.ต้น
636
เด็กชายภาพตะวัน  นัยจิตร
ม.2
โรงเรียนเลิงนกทา
คณิต ม.ต้น
637
เด็กชายภูมิพีรวิชญ์  กำลังหาญ
ม.3
โรงเรียนเลิงนกทา
คณิต ม.ต้น
638
เด็กหญิงภูสุดา  พุฒจันทร์
ม.2
โรงเรียนเลิงนกทา
คณิต ม.ต้น
639
เด็กหญิงมานิตา  อินทร์สอน
ม.2
โรงเรียนเลิงนกทา
คณิต ม.ต้น
640
เด็กหญิงรพีพัชร  ถ้ำสูงเนิน
ม.3
โรงเรียนเลิงนกทา
คณิต ม.ต้น
641
เด็กหญิงรักษ์สกุล  บุญลักษณ์
ม.3
โรงเรียนเลิงนกทา
คณิต ม.ต้น
642
เด็กหญิงรัฐนันท์  ดีล้วน
ม.2
โรงเรียนเลิงนกทา
คณิต ม.ต้น
643
เด็กชายราเมนทร์  มะยุโรวาศ
ม.3
โรงเรียนเลิงนกทา
คณิต ม.ต้น
644
เด็กชายราเมศวร์  อัสดาธร
ม.2
โรงเรียนเลิงนกทา
คณิต ม.ต้น
645
เด็กชายลักษณวศิน  จิณาวรณ์
ม.2
โรงเรียนเลิงนกทา
คณิต ม.ต้น
646
เด็กหญิงวนิดา  ผลจันทร์
ม.2
โรงเรียนเลิงนกทา
คณิต ม.ต้น
647
เด็กชายวรกร  ทุ่มจันทร์
ม.3
โรงเรียนเลิงนกทา
คณิต ม.ต้น
648
เด็กหญิงวรัทยา  บุดดาบุตร
ม.1
โรงเรียนเลิงนกทา
คณิต ม.ต้น
649
เด็กหญิงวรัทยา  บุตรสาร
ม.2
โรงเรียนเลิงนกทา
คณิต ม.ต้น
650
เด็กหญิงวรินทรา  เชื้อโชติ
ม.2
โรงเรียนเลิงนกทา
คณิต ม.ต้น
651
เด็กหญิงวริศรา  ภูติยา
ม.1
โรงเรียนเลิงนกทา
คณิต ม.ต้น
652
เด็กชายวฤทธิ์  สีลา
ม.3
โรงเรียนเลิงนกทา
คณิต ม.ต้น
653
เด็กชายวัฒนา  สมาจักร์
ม.1
โรงเรียนเลิงนกทา
คณิต ม.ต้น
654
เด็กชายวิทวัส  รัตนโสภา
ม.3
โรงเรียนเลิงนกทา
คณิต ม.ต้น
655
เด็กชายศักรินทร์  บุญชัยมาตย์
ม.3
โรงเรียนเลิงนกทา
คณิต ม.ต้น
656
เด็กหญิงศิรดา  แก้วสุข
ม.2
โรงเรียนเลิงนกทา
คณิต ม.ต้น
657
เด็กชายศุภกรณ์  สายชารี
ม.1
โรงเรียนเลิงนกทา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศรีสะเกษ ยโสธร

ณ โรงเรียนเลิงนกทา
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
658
เด็กชายศุภวัฒน์  ศิริวาลย์
ม.3
โรงเรียนเลิงนกทา
คณิต ม.ต้น
659
เด็กชายสรวิชญ์  วงษางาม
ม.1
โรงเรียนเลิงนกทา
คณิต ม.ต้น
660
เด็กชายสหภาพ  พลมาตย์
ม.1
โรงเรียนเลิงนกทา
คณิต ม.ต้น
661
เด็กชายสหัสริน  ชัยนคร
ม.2
โรงเรียนเลิงนกทา
คณิต ม.ต้น
662
เด็กหญิงสาริศา  มูลหลวง
ม.1
โรงเรียนเลิงนกทา
คณิต ม.ต้น
663
เด็กหญิงสิทธินี  เจริญผล
ม.2
โรงเรียนเลิงนกทา
คณิต ม.ต้น
664
เด็กชายสิร​ภพ​  ทานคำ
ม.2
โรงเรียนเลิงนกทา
คณิต ม.ต้น
665
เด็กชายสุขสวัสดิ์  แสวงหา
ม.2
โรงเรียนเลิงนกทา
คณิต ม.ต้น
666
เด็กหญิงสุธิมาพร  เสมามิ่ง
ม.3
โรงเรียนเลิงนกทา
คณิต ม.ต้น
667
เด็กหญิงสุพิชญา  ยาคำ
ม.1
โรงเรียนเลิงนกทา
คณิต ม.ต้น
668
เด็กหญิงสุภานัน  บัวนิล
ม.2
โรงเรียนเลิงนกทา
คณิต ม.ต้น
669
เด็กชายสุรธัช  อักษรพิมพ์
ม.1
โรงเรียนเลิงนกทา
คณิต ม.ต้น
670
เด็กชายสุรสิทธิ์  หลาบคำ
ม.2
โรงเรียนเลิงนกทา
คณิต ม.ต้น
671
เด็กหญิงหทัยชนก  จันทร์ช่างทอง
ม.3
โรงเรียนเลิงนกทา
คณิต ม.ต้น
672
เด็กหญิงอนัตตยา  สิโนรักษ์
ม.1
โรงเรียนเลิงนกทา
คณิต ม.ต้น
673
เด็กหญิงอนุตตรีย์  เติมตัวรัมย์
ม.1
โรงเรียนเลิงนกทา
คณิต ม.ต้น
674
เด็กชายอภินันท์  ทุมพร
ม.2
โรงเรียนเลิงนกทา
คณิต ม.ต้น
675
เด็กชายอภิวัณ  ภาณุมนต์วาที
ม.3
โรงเรียนเลิงนกทา
คณิต ม.ต้น
676
เด็กชายอภิวิชญ์  ภาเรือง
ม.1
โรงเรียนเลิงนกทา
คณิต ม.ต้น
677
เด็กชายอภิวิชญ์  แสงเพชร
ม.3
โรงเรียนเลิงนกทา
คณิต ม.ต้น
678
เด็กหญิงอรรถพร  อรรถวณิช
ม.3
โรงเรียนเลิงนกทา
คณิต ม.ต้น
679
เด็กหญิงอริสรา  ทาระขจัด
ม.2
โรงเรียนเลิงนกทา
คณิต ม.ต้น
680
เด็กชายอัศม์เดช  วิเวก
ม.1
โรงเรียนเลิงนกทา
คณิต ม.ต้น
681
เด็กหญิงอาทิตรา  เวียงคำ
ม.3
โรงเรียนเลิงนกทา
คณิต ม.ต้น
682
เด็กหญิงแอนบอลิน  แบล็ค
ม.2
โรงเรียนเลิงนกทา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศรีสะเกษ ยโสธร

ณ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
ห้องสอบที่
 24
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
683
เด็กหญิงกมลลักษณ์  เรืองวุฒิโรจน์
ม.2
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
684
เด็กหญิงกรองกาญจน์  จันทะบุตร
ม.2
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
685
เด็กชายกฤติน  ทีงาม
ม.2
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
686
เด็กชายกฤษฎา  เปรมปรี
ม.2
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
687
เด็กหญิงกวินธิดา  จันทร์พวง
ม.2
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
688
เด็กชายกษิดิศ  มั่นทน
ม.2
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
689
เด็กชายก่อ  ทองพันธ์
ม.2
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
690
นายกันตินันท์  ทินวงษ์
ม.3
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
691
เด็กหญิงเกศสุดา  ประพงษ์
ม.2
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
692
เด็กหญิงขวัญพิชชา  ดำริมุ่งกิจ
ม.2
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
693
เด็กชายคณิศร  ชนธนัสม์พงศา
ม.2
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
694
เด็กหญิงจิดาภา  สุขโรจนภูวดล
ม.2
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
695
เด็กชายจีราวิชช์  ทัพพ์อภิโชติ
ม.2
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
696
นายฉัตรพิชัย  แซ่เตีย
ม.3
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
697
เด็กชายฉันทิต  จันทะวงษ์
ม.2
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
698
เด็กหญิงชนกวนัน  ทองทิพย์
ม.2
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
699
เด็กชายชนาธิป  ยอดศรี
ม.2
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
700
เด็กชายชยุต  สายสิงห์
ม.2
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
701
เด็กชายชัชนันท์  ประจันทร์
ม.1
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
702
เด็กหญิงชาลิสา  โพธิ์สิงห์
ม.2
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
703
เด็กหญิงชีวาพร  ขันทอง
ม.2
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
704
เด็กหญิงชุติกาญจน์  ผลทวี
ม.2
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
705
เด็กชายซาโลมอน  คันธประทีป
ม.3
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
706
เด็กชายฐปนพร  สลักคำ
ม.2
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
707
เด็กชายณฐกร  จารัตน์
ม.2
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
708
นายณภัทร  ฐิติสมบูรณ์
ม.3
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
709
เด็กหญิงณัชชา  ดาวใสย์
ม.2
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
710
เด็กหญิงณัชชารีย์  คูณมี
ม.2
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
711
เด็กชายณัฏฐกฤตย์  สัญญาถนอมรัช
ม.1
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
712
เด็กชายณัฏฐชาต  เครือมา
ม.2
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศรีสะเกษ ยโสธร

ณ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
ห้องสอบที่
 25
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
713
เด็กหญิงณัฏฐ์ภัทร์  ระยับศรี
ม.2
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
714
เด็กชายณัฐกิตติ์  เสริฐศรี
ม.3
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
715
เด็กชายณัฐชนน  บึงไกร
ม.2
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
716
เด็กหญิงณัฐณิชา  ทิพย์อามาตย์
ม.2
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
717
เด็กหญิงณัฐธิดา  มูลกลาง
ม.2
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
718
เด็กหญิงณัฐธิดา  ศิริจันทร์
ม.2
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
719
เด็กชายณัฐวรา  คูณแก้ว
ม.2
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
720
เด็กหญิงณัฐวรา  เสาเวียง
ม.2
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
721
เด็กหญิงณัฐสินี  พูนทวีวรกิตติ์
ม.1
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
722
เด็กชายณัทวัส  จำปารัตน
ม.2
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
723
นางสาวณิชาภัทร  งามแสง
ม.3
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
724
นางสาวดลพร  แก้วปุม
ม.3
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
725
เด็กหญิงทักษพร  จันทร์แสง
ม.1
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
726
เด็กชายธนกร  เรืองธีรชัย
ม.1
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
727
เด็กชายธนกร  วงษ์วานเจริญ
ม.2
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
728
เด็กชายธนวรรธน์  ลาสิงหาญ
ม.2
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
729
เด็กชายธนัทภัทร  คาจะโป๊ะ
ม.2
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
730
เด็กหญิงธนิดา  คุพันธ์
ม.2
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
731
เด็กหญิงธัญญากรณ์  เทียมจิตต์
ม.2
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
732
เด็กชายธัญพิสิษฐ์  มัธยม
ม.2
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
733
เด็กหญิงธิดารัตน์  เรืองเดช
ม.2
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
734
เด็กชายธีธัญญ์  พลพวก
ม.3
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
735
เด็กหญิงนริสสรา  จันทร์แดง
ม.2
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
736
นางสาวนลิน  โกศล
ม.3
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
737
เด็กหญิงนาถนพิณ  อารีย์
ม.2
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
738
เด็กหญิงนิรมล  สนิทวิชนันท์
ม.2
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
739
เด็กหญิงบงกช  อินทนิล
ม.2
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
740
นายบฤงคพ  สอนไชยยาติ
ม.3
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
741
เด็กหญิงบุษยชฎา  ปองไป
ม.2
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
742
เด็กหญิงปณิดา  อินทราช
ม.1
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศรีสะเกษ ยโสธร

ณ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
ห้องสอบที่
 26
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
743
นางสาวปทิตตา  เรืองสิทธิ์
ม.3
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
744
เด็กหญิงปรวรรณ  ศรีหาบุตร
ม.1
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
745
นางสาวประภาสินี  นามโคตร
ม.3
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
746
เด็กหญิงปริยาภัทร  จอมหงษ์
ม.1
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
747
เด็กชายปรุฬห์  สุขสงวน
ม.2
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
748
เด็กหญิงปวิชญา  แก้วพิกุล
ม.3
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
749
เด็กชายปวีร์  อินตา
ม.1
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
750
นายปัณภพ  มาสู่
ม.3
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
751
เด็กชายปารมี  เชื้อแก้ว
ม.2
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
752
เด็กหญิงปาริตา  คืนผล
ม.2
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
753
เด็กหญิงปิ่นมนัส  ตั้งมั่น
ม.2
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
754
เด็กหญิงปิยดา  ชัยมี
ม.2
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
755
เด็กหญิงปิยะธิดา  จันทรสนิท
ม.2
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
756
เด็กชายปิยังกูร  สุนทรา
ม.2
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
757
เด็กชายพงศพัศ  บุญมี
ม.1
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
758
เด็กชายพงศพัศ  สุวรรณ
ม.2
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
759
นายพชฏ  มหาแก้ว
ม.3
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
760
เด็กหญิงพชธกร  คำศรี
ม.3
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
761
เด็กชายพชร  พละศักดิ์
ม.2
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
762
เด็กชายพชรมน  กรสุพรรณ
ม.2
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
763
เด็กหญิงพรนภัส  อนันต์สินชัย
ม.2
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
764
เด็กชายพรรยชญ์  สาระพันธ์
ม.2
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
765
เด็กชายพัทธดลย์  สุนทรพินิจ
ม.2
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
766
เด็กหญิงพัทธนันธ์  กุลเกษ
ม.1
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
767
เด็กหญิงพัทธวรรณ  จันทร์ทิพย์
ม.3
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
768
เด็กหญิงพิชชานันท์  ทาเสนาะ
ม.2
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
769
เด็กหญิงพิชญา  อนันต์สินชัย
ม.2
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
770
เด็กหญิงพิชญาพร  ปราบเสียง
ม.1
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
771
เด็กหญิงพิณพฤกษา  เลิศภัทรพาณิชย์
ม.1
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
772
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ริตตา
ม.1
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศรีสะเกษ ยโสธร

ณ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
ห้องสอบที่
 27
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
773
เด็กหญิงพิรยากร  ทิพมาตย์
ม.2
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
774
เด็กชายพีรวิชญ์  หนูพัฒน์
ม.2
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
775
เด็กชายไพบูลย์  พละพันธ์
ม.2
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
776
เด็กหญิงภัทรวดี  รุ่งเรือง
ม.1
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
777
เด็กหญิงภัทรศยา  เกตุตากแดด
ม.2
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
778
เด็กชายภาณุพล  นามบุญ
ม.2
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
779
เด็กชายภูริภัทร  ภูโท
ม.1
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
780
เด็กหญิงมณฑ์ณภัค  วงษ์เกษ
ม.2
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
781
เด็กหญิงมีสุข  บุญพร้อม
ม.2
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
782
เด็กหญิงเมษณียา  คำเนตร
ม.2
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
783
นายรัชชานนท์  ไชยพร
ม.3
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
784
นายรัชพล  วิทจิตร
ม.3
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
785
เด็กหญิงรัตน์นรี  มะโนชาติ
ม.1
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
786
เด็กชายวันชัยวัฒณ์  พิมพ์ทราย
ม.2
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
787
นายวิชชากร  ชัยปัญญา
ม.3
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
788
เด็กหญิงวิชญาดา  พรมบุตร
ม.2
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
789
นางสาววิภาวนี  บุญมา
ม.3
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
790
เด็กชายวีรากร  ฝอยทอง
ม.1
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
791
นางสาวศศิรารัตน์  พรมเกษ
ม.3
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
792
เด็กหญิงศิรประภา  รัตนพันธ์
ม.2
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
793
เด็กหญิงศิรินภาพร  ทาวงษ์
ม.2
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
794
เด็กชายศุภวิชญ์  วันศรี
ม.1
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
795
นายสนธิ  นะรุน
ม.3
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
796
นางสาวสุนันทา  อุทธา
ม.3
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
797
เด็กชายอชรายุ  นนทะศรี
ม.2
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
798
เด็กชายอนาวิล  รินวงษ์
ม.1
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
799
เด็กหญิงอพิณญา  คงศิลา
ม.1
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
800
เด็กหญิงอภิญญาวรรณ  พงษ์พันธ์
ม.2
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
801
นายอภิศักดิ์  ศรีโพนทอง
ม.3
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
802
นางสาวอริชา  วิลามาศ
ม.3
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
803
นางสาวอริสา  วิลามาศ
ม.3
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
804
เด็กหญิงอรุณทิพา  วิวาสุขุ
ม.3
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
805
เด็กหญิงอักษราภัค  อาจสำแดง
ม.2
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
806
เด็กหญิงอาภัสรา  พูลสุข
ม.2
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
807
เด็กหญิงอุษณีษ์  เลิศวรสิริกุล
ม.2
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศรีสะเกษ ยโสธร

ณ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 28
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
808
เด็กหญิงกนกกาญจน์  บุญปัญญา
ม.3
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
809
เด็กหญิงกมลพรรณ  ธุระพันธ์
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
810
เด็กหญิงกมลลักษณ์  บัวนิล
ม.2
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
811
เด็กชายกฤตกันต์  ไหวพริบ
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
812
เด็กชายกฤตภาส  หลาวทอง
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
813
เด็กชายกฤติธี  ศรีไสย์
ม.3
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
814
เด็กชายกฤษฎิ์ดำรง  ไชยก้ง
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
815
เด็กชายกฤษฎ์  หอมชาติ
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
816
เด็กชายกวีวัธน์  เที่ยงธรรมรุจน์
ม.3
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
817
เด็กชายกษิดิ์เดช  สุวรรณดี
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
818
เด็กชายกษิดิศ  ศรีวัง
ม.2
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
819
เด็กชายก้องกิดากร  นพแสง
ม.2
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
820
เด็กชายกอปรบุญ  วิษโณภาส
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
821
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ชิณวงษ์
ม.3
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
822
เด็กหญิงกัญญาภัค  มณีอำพันธุ์
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
823
เด็กหญิงกัญญาภัค  อินสุวรรณ
ม.2
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
824
เด็กชายกันตภณ  สมทอง
ม.3
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
825
เด็กหญิงกาญจน์ธีรา  พรหมคูณ
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
826
เด็กหญิงกำไลทิพย์  ปัญญาโส
ม.3
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
827
เด็กชายกิตติพิชญ์  พิมณุวงศ์
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
828
เด็กชายกีรติกร  สุนทรธีรกุล
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
829
เด็กหญิงกุลธิดา  ชัยศรี
ม.2
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
830
เด็กหญิงกุลนัดดา  แก้วดี
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
831
เด็กหญิงเกษชญา  บัวใหญ่
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
832
เด็กชายขวัญแก้ว  ถันทอง
ม.2
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
833
เด็กหญิงขวัญจิรา  โชติกุล
ม.3
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
834
เด็กชายขุนเขา  มั่งมี
ม.3
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
835
เด็กหญิงเขมณัฎฐ์  วีสันเทียะ
ม.2
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
836
เด็กชายคมกริช  จิตเกตุ
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
837
เด็กชายคุณาสิน  นิตยวัน
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศรีสะเกษ ยโสธร

ณ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 29
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
838
เด็กหญิงจิดาภา  ทนทาน
ม.2
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
839
เด็กหญิงจิดาภา  พันจรรยา
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
840
เด็กหญิงจิรชยา  อินทรวงษ์โชติ
ม.3
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
841
เด็กชายจีรเดช  อินทรวงษ์โชติ
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
842
เด็กหญิงจุฑาชฏาเพชร  ประจิม
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
843
เด็กหญิงจุฑารัตน์  แสวงจิตร
ม.2
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
844
เด็กชายเจตภัค  พิมณุวงศ์
ม.3
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
845
เด็กชายเจษฎา  เอนสันเทียะ
ม.3
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
846
เด็กหญิงฉันทิศา  ทองปัญญา
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
847
เด็กหญิงชญากาญจน์  แพอุดมสมบูรณ์
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
848
เด็กหญิงชญานันท์  กองแก้ว
ม.2
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
849
เด็กหญิงชญานันท์  ผิวผา
ม.2
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
850
เด็กหญิงชนกนันท์  ภูกาบิน
ม.2
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
851
เด็กชายชนะภัย  น้อยพรหม
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
852
เด็กหญิงชนัญภรณ์  คำนึง
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
853
เด็กชายชวกร  ติรไพรวงศ์
ม.2
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
854
เด็กชายชวนนท์  มีพร้อม
ม.2
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
855
เด็กหญิงชัญญานุช  ยอดจักร์
ม.2
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
856
เด็กหญิงชัญญารัตน์  เงาศรี
ม.3
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
857
เด็กชายชัยพงศ์  วรรณทวี
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
858
เด็กชายชัยวัฒน์  พาเจริญ
ม.3
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
859
เด็กชายชัยวัฒน์  วรรณทวี
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
860
เด็กหญิงชาคริยา  วุฒิยาสาร
ม.2
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
861
เด็กชายชิตณุพงศ์  โพธิ์งาม
ม.2
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
862
เด็กชายชินวัตร  สมประสงค์
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
863
เด็กชายชิษณุพงศ์  ขาววิเศษ
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
864
เด็กชายชิษณุพงศ์  พงศ์ธารินสิริ
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
865
เด็กชายชิษณุพงศ์  วอทอง
ม.3
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
866
เด็กชายชิษณุพงษ์  ขาววิเศษ
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
867
เด็กชายโชคชัย  มกรนันท์
ม.2
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศรีสะเกษ ยโสธร

ณ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 30
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
868
เด็กหญิงโชติกา  อรุณโรจน์
ม.2
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
869
เด็กหญิงญาณภัทร์  วรรณทอง
ม.2
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
870
เด็กหญิงญาณิกา  ศิริมานพ
ม.2
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
871
เด็กหญิงญาณิศา  กฤษฎาการภิญโญ
ม.3
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
872
เด็กหญิงญาณิศา  ดวงชมภู
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
873
เด็กหญิงญาณิศา  ศรีไส
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
874
เด็กหญิงฐิติชญาน์  แถวนาชุม
ม.2
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
875
เด็กหญิงฐิติพร  แก้วมงคล
ม.3
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
876
เด็กชายณริฐศิลป์  โสภา
ม.3
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
877
เด็กหญิงณัชชารีย์  อารยะสิทธินนท์
ม.3
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
878
เด็กชายณัชพงษ์  พลพวก
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
879
เด็กชายณัชพล  เพียรพยุห์เขตต์
ม.3
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
880
เด็กชายณัฏชนน  ไชยเกตุ
ม.2
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
881
เด็กหญิงณัฏฐ์ฎาพร  สมัครสมาน
ม.2
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
882
เด็กชายณัฐกิตต์  จินาวัลย์
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
883
เด็กหญิงณัฐชนน  พรมศร
ม.2
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
884
เด็กหญิงณัฐชยา  แก้วรักษา
ม.2
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
885
เด็กชายณัฐดนัย  แสงสา
ม.2
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
886
เด็กหญิงณัฐธิดา  ศรีดี
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
887
เด็กหญิงณัฐพร  ลำไย
ม.2
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
888
เด็กชายณัฐภัทร  พันธ์หนองโพน
ม.3
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
889
เด็กหญิงณัฐยาน์  ศรีสวัสดิ์
ม.2
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
890
เด็กหญิงณัฐษวรรณ  นามวิชา
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
891
เด็กหญิงณัฐสุกาญจน์  คำเสียง
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
892
เด็กหญิงณัทกาญจน์  พรหมทา
ม.2
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
893
เด็กหญิงณัทภัค  ิอินทฤทธิ์
ม.2
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
894
เด็กหญิงณิชกานต์  พงษ์เพชร
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
895
เด็กหญิงณิชชารีย์  อารยะสิทธินนท์
ม.2
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
896
เด็กหญิงณิชานาฏ  อามาตย์
ม.3
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
897
เด็กหญิงณิชาภัทร  แก้วสง่า
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศรีสะเกษ ยโสธร

ณ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 31
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
898
เด็กชายดนุเดช  มหาลวเลิศ
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
899
เด็กหญิงดาวผ่องเพ็ญ  ออไธสง
ม.3
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
900
เด็กชายต้นน้ำ  ชัยชาญ
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
901
เด็กชายต้นภพ  แกล้วกล้า
ม.3
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
902
เด็กชายเตชินท์  ทามาดาล
ม.3
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
903
เด็กชายถิรเมธ  แหวนหล่อ
ม.2
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
904
เด็กชายทวิทัศน์  สายเย็นประเสริฐ
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
905
เด็กหญิงทักษอร  ศรีชมภู
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
906
เด็กหญิงทิพมณฑา  ยามไสย
ม.3
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
907
เด็กหญิงทิพย์ปภา  บุตราช
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
908
เด็กชายแทนคุณ  บุญข่าย
ม.2
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
909
เด็กชายธนกฤต  ไตรภูมิ
ม.2
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
910
เด็กชายธนพงศ์  พาที
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
911
เด็กหญิงธนพร  มธุรส
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
912
เด็กหญิงธนภร  พลศักดิ์
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
913
เด็กชายธนรัตน์  ตระการจันทร์
ม.2
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
914
เด็กชายธนวัฒน์  จันทสิทธิ์
ม.2
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
915
เด็กชายธนวัฒน์  วงศ์เจริญ
ม.3
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
916
เด็กชายธนวิชญ์  พวงอก
ม.3
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
917
เด็กชายธนัชชนม์  รุญเจริญ
ม.2
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
918
เด็กชายธฤตวัน  สีหะวงษ์
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
919
เด็กหญิงธฤษวรรณ  ทาสระคู
ม.2
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
920
เด็กหญิงธัญชนก  สุขชิต
ม.2
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
921
เด็กหญิงธัญญาภรณ์  ผลจันทร์
ม.3
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
922
เด็กหญิงธัญยพร  บัวสบาน
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
923
เด็กหญิงธัญสิริ  กันตรี
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
924
เด็กชายธายุกร  ดั่งเกษี
ม.3
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
925
เด็กหญิงธารทิพย์  ชมภู
ม.3
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
926
เด็กหญิงธารนำ้  เทนสิทธิ์
ม.3
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
927
เด็กหญิงธิดาศิริ  ศรีโสดา
ม.2
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศรีสะเกษ ยโสธร

ณ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 32
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
928
เด็กชายธีทัต  ถนอมทรัพย์
ม.2
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
929
เด็กชายธีธัช  สำเร็จกิจ
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
930
เด็กหญิงธีร์ธยาน์  น้อยพรหม
ม.3
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
931
เด็กชายธีร์ธัชช์  กล่อมปัญญา
ม.2
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
932
เด็กหญิงนงนภัส  ลิขิตวรกุล
ม.2
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
933
เด็กหญิงนฎญวงศพร  ใจนวล
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
934
เด็กชายนนทกร  คมประโคน
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
935
เด็กชายนภทีป์  ขาวสะอาด
ม.3
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
936
เด็กชายนภพล  ใจเรือง
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
937
เด็กหญิงนภัสกรณ์  เครื่องทอง
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
938
เด็กหญิงนภัสวรรณ  จันทะสอน
ม.2
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
939
เด็กชายนรภัทร  มะโนรัตน์
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
940
เด็กชายนรเสฏฐ์  จารุอารยนันท์
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
941
เด็กหญิงนรินทร์พร  ศรีค้อ
ม.2
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
942
เด็กหญิงนวพรพรหม  จรรยาสุทธิวงศ์
ม.2
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
943
เด็กหญิงนัญชนก  ศิริวาลย์
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
944
เด็กหญิงนันท์นลิน  อนุพันธ์
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
945
เด็กหญิงนิติตราพร  อสิพงษ์
ม.3
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
946
เด็กชายนิติศาสตร์  ปะสาวะโท
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
947
เด็กหญิงบัวชมพู  แสงงาม
ม.2
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
948
เด็กชายบุญสพัศ  พันธุมาศ
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
949
เด็กชายบุณยกร  อินตะนัย
ม.3
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
950
เด็กหญิงบุณยานุช  รอดสมบูรณ์
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
951
เด็กชายบุษยมาศ  มีบุญ
ม.3
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
952
เด็กชายปภพชัช  นาควารินทร์
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
953
เด็กหญิงปภาวี  พละวิชัย
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
954
เด็กชายปภินวิช  เลขาวิรัชกุล
ม.2
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
955
เด็กหญิงปรมาภรณ์  บุญเย็น
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
956
เด็กหญิงประภาสินี  เดชหาญ
ม.3
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
957
เด็กหญิงปริวศา  คำวงค์
ม.3
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศรีสะเกษ ยโสธร

ณ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 33
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
958
เด็กชายปรีชาวุฒิ  สุขอ้วน
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
959
เด็กหญิงปรียา  อาจสำอางต์
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
960
เด็กหญิงปวริศา  สมจันทร์
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
961
เด็กหญิงปวันรัตน์  บุญทา
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
962
เด็กชายปัญญพัฒน์  บุดดาวงษ์
ม.3
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
963
เด็กหญิงปัญญาวีร์  เชาว์ศิริกุล
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
964
เด็กหญิงปาณิสรา  รัศมี
ม.2
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
965
เด็กหญิงปาณิสรา  สวัสดี
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
966
เด็กหญิงปานชีวา  เพ็งชัย
ม.3
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
967
เด็กหญิงปานตะวัน  พุดด้วงเงิน
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
968
เด็กหญิงปานปรียา  เพ็งชัย
ม.3
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
969
เด็กหญิงปารมีย์  ขันติวารี
ม.2
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
970
เด็กหญิงปาลีนา  ทุมมา
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
971
เด็กชายปิยชญานินท์  โทนะพันธ์
ม.3
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
972
เด็กหญิงปิยะธิดา  สุภาพ
ม.3
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
973
เด็กชายปุณณวิทย์  จันทร์ฉายเมธากุล
ม.2
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
974
เด็กชายปุณยวีร์  แทนคำ
ม.3
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
975
เด็กหญิงปุณิกา  แซ่ฉั่ว
ม.3
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
976
เด็กชายพงศกร  กุมชาติ
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
977
เด็กชายพงศธรณ์  ประดับศรี
ม.3
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
978
เด็กชายพงศ์ปณต  ไชยสิน
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
979
เด็กชายพชร  อุปฮาด
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
980
เด็กชายพรภวิษย์  วงศ์วชิรนุกูล
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
981
เด็กหญิงพรรณพิไล  ตังสุข
ม.2
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
982
เด็กหญิงพลอยชมพู  ศรีนาม
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
983
เด็กหญิงพัชณฐา  สินธู
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
984
เด็กหญิงพัชรกันย์  จิโรชอารยะธนกุล
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
985
เด็กชายพัฐนนท์  สมภาวะ
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
986
เด็กชายพัทธนันท์  จันทร์แจ้ง
ม.3
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
987
เด็กหญิงพาขวัญ  เครือคุณ
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศรีสะเกษ ยโสธร

ณ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 34
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
988
เด็กหญิงพาขวัญ  พวงจำปา
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
989
เด็กหญิงพิชญสินี  พันธุ์ดี
ม.3
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
990
เด็กหญิงพิชญา  ปราศจาก
ม.2
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
991
เด็กหญิงพิชญาพร  กล้วยนิจ
ม.2
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
992
เด็กชายพิชัยภูษิต  สอนหอม
ม.2
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
993
เด็กชายพิพัฒน์  สามสี
ม.3
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
994
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สืบเสน
ม.3
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
995
เด็กชายพิรพัฒน์  รุ่งพัฒนาชัยกุล
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
996
เด็กชายพีรดนย์  จุลพล
ม.2
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
997
เด็กชายพุฒิเมธ  พรหมดี
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
998
เด็กหญิงเพ็ญพิมล  คำลอย
ม.3
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
999
เด็กชายเพลงไทย  พรมมานนท์
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1000
เด็กหญิงแพรทอง  วงษ์พินิจ
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1001
เด็กหญิงโพธิ์ภิรมย์  คงสวัสดิ์
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1002
เด็กชายภคบดี  บุญอินทร์
ม.3
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1003
เด็กหญิงภคพร  บุนนาค
ม.3
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1004
เด็กชายภคินธร  บุญมา
ม.3
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1005
เด็กชายภัฏ  ตั้งจันทรประภาพ
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1006
เด็กชายภัทรกรณ์  นวลสาย
ม.3
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1007
เด็กชายภัทรกฤต  จิตสัมฤทะิ์
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1008
เด็กชายภัทรพล  ทัดเทียม
ม.2
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1009
เด็กหญิงภัทรวดี  มณีวงษ์
ม.2
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1010
เด็กชายภัทราวูธ  พรมชาติ
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1011
เด็กหญิงภิสฌาธรณ์  โสพันธ์
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1012
เด็กชายภิสักพัฒน์  วราพฤษ์
ม.2
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1013
เด็กชายภูตะวัน  กันยา
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1014
เด็กชายภูตะวัน  บุญผุย
ม.3
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1015
เด็กชายภูรินทร์  นะวะสด
ม.2
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1016
เด็กชายภูรินทร์  มาลี
ม.2
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1017
เด็กชายภูริพัฒน์  คำวงษา
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศรีสะเกษ ยโสธร

ณ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 35
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1018
เด็กชายภูวสิษฏ์  พงศ์ธารินสิริ
ม.3
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1019
เด็กชายเมธัส  ศิลาโชติ
ม.3
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1020
เด็กชายรชต  โอษะคลัง
ม.3
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1021
เด็กชายรชพล  หอมฉวี
ม.2
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1022
เด็กหญิงรณิชชา  หอมฉวี
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1023
เด็กชายรามิล  สมัญญา
ม.3
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1024
เด็กหญิงฤทัยฝัน  สุมณฑา
ม.2
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1025
เด็กชายวชิรวิทย์  ไกรรักษ์
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1026
เด็กชายวรโชติ  บุญมา
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1027
เด็กชายวรปรัชญ์  กณะสุต
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1028
เด็กชายวรวรรธน์  คล้ายประดิษฐ์
ม.3
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1029
เด็กหญิงวรัชญาภรณ์  เขตตะ
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1030
เด็กหญิงวรัญญา  เบ้าเงิน
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1031
เด็กชายวรัญญู  ศรีแสง
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1032
เด็กหญิงวริศรา  ติดมา
ม.3
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1033
เด็กหญิงวริศา  ก้อนแก้ว
ม.3
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1034
เด็กหญิงวรืศรา  พลเสนา
ม.2
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1035
เด็กหญิงวิภาดา  สุริยา
ม.3
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1036
เด็กหญิงวิรดา  บุญค้ำชู
ม.2
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1037
เด็กชายวีระพงศ์  ญาญวารี
ม.3
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1038
เด็กหญิงวีรัชยาภรณ์  ศรีอินทร์
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1039
เด็กหญิงศภาพิชญ์  ดาวเรืองง
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1040
เด็กหญิงศริญญาพร  ดาวเรือง
ม.2
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1041
เด็กชายศุกลวัฒน์  แขมคำ
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1042
เด็กหญิงศุภิสรา  กุแก้ว
ม.2
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1043
เด็กหญิงศุภิสรา  แซ่อึ้ง
ม.2
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1044
เด็กหญิงศุภิสรา  ดอกพอง
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1045
เด็กหญิงสโรชา  รักธง
ม.2
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1046
เด็กชายสิรดนัย  ลิมปิโชติพงษ์
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1047
เด็กหญิงสิรภัทร  ดอนพลัด
ม.2
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศรีสะเกษ ยโสธร

ณ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 36
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1048
เด็กชายสุทธิพงษ์  ปราบวงษา
ม.3
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1049
เด็กชายสุธินันท์  บัวจันทร์
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1050
เด็กหญิงสุพิชญ์ชญา  อินทุสถิตยกุล
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1051
เด็กชายสุรยุทธนา  ภาวัน
ม.2
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1052
เด็กหญิงสุวภัทร  ขุนพันธ์
ม.3
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1053
เด็กชายสุวิจักร  พวงจันทร์
ม.3
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1054
เด็กชายสุวิศิษฎ์  บุญขวาง
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1055
เด็กชายแสนปิติ  วงค์ละคร
ม.3
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1056
เด็กหญิงโสณัฐณิชา  เมธีพิสิษฐ์
ม.2
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1057
เด็กชายหรรษา  อินทร์พิมพ์
ม.2
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1058
เด็กหญิงเหมือนฝัน  พูลแก้ว
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1059
เด็กหญิงอชิรญา  ไชยปัญญา
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1060
เด็กชายอฏวี  พิทยาคุณ
ม.3
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1061
เด็กชายอติวัณณ์  ตั้งจิตวิริยะกูล
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1062
เด็กชายอติวิชญ์  อรัมสัจจากุล
ม.3
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1063
เด็กหญิงอภิญญา  ด่านลี
ม.3
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1064
เด็กชายอภิวิชญ์  ริยะบุตร
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1065
เด็กหญิงอภิสรา  บัวหุ่ง
ม.3
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1066
เด็กหญิงอภิสรา  รัตนปิติกรณ์
ม.3
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1067
เด็กหญิงอรจิรา  พลรัมย์
ม.3
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1068
เด็กหญิงอริสาภรณ์  บัวสิริพงษ์
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1069
เด็กชายอัครวิทย์  สารคาม
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1070
เด็กชายอัครวินท์  สีหะวงษ์
ม.2
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1071
เด็กหญิงอัญชิษฐา  ศรไชย
ม.3
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1072
เด็กหญิงอาจารี  สีน้อยขาว
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1073
เด็กชายอานันท์  ช่างเพชร
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1074
เด็กหญิงอิสราพร  ชาลากูลพฤติ
ม.2
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1075
เด็กชายเอกบุรุษ  สีหะวงษ์
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1076
เด็กชายเอกภพ  คงทอง
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น