ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ร้อยเอ็ด

ณ อาคาร1 ชั้น1 ห้อง1109 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกนกพร  วงษา
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
2
เด็กหญิงกมลลักษณ์  เอกวุธ
ม.2
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
3
เด็กหญิงกรัชช์อร  ชิตทรงสวัสดิ์
ม.1
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
4
นางสาวกฤติยา  เหลืองสุวาลัย
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
5
เด็กชายกฤษณพัฒน์  ศิลาทะ
ม.3
โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
6
เด็กหญิงกวิสรา  วินธิสา
ม.2
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
7
นายก้องกีรติ  ก้องอัจฉริยะกุล
ม.3
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
8
เด็กชายก้องภพ  ไกวิทางกูร
ม.2
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
9
เด็กหญิงกัญญาภัค  คำภักดี
ม.2
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
10
นางสาวกัญญารัตน์  เดชพละ
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
11
เด็กหญิงกัญญาสิริ  ลิมเรืองรอง
ม.1
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
12
นายกันตพัท  ศรีศาลา
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
13
เด็กชายกันต์อเนก  สุทธิ
ม.3
โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
14
เด็กชายกันยกฤต  จำปาทอง
ม.3
โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
15
เด็กหญิงกันยาดา  ยุบล
ม.3
โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
คณิต ม.ต้น
16
เด็กหญิงกัลยารัตน์  แสนอุ่น
ม.1
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
17
เด็กชายกิตติกร  สุดชาลี
ม.3
โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
18
เด็กชายกิตติธัช  กอธวัช
ม.1
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
19
เด็กหญิงกุลปรียา  พันทะชุม
ม.1
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
20
เด็กชายแก้วขวัญ  ปลื้มใจ
ม.3
โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
คณิต ม.ต้น
21
เด็กชายไกรวิน  โตะเส็น
ม.3
โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
22
เด็กชายขจรยศ  มหาสาโร
ม.1
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
23
เด็กชายคณพศ  เล่งเวหาสถิตย์
ม.2
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
24
นายคม  วานิชกิตติกูล
ม.3
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
25
เด็กชายครองธรรม  ศรีสุนารถ
ม.2
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ร้อยเอ็ด

ณ อาคาร1 ชั้น1 ห้อง1110 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
26
เด็กหญิงจิดาภา  สิทธิศรีจันทร์
ม.1
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
27
เด็กชายจิรโชด  สีนาดนาวา
ม.3
โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
28
เด็กชายจิรภัทร  เหล่าวงศ์ษา
ม.2
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
29
เด็กชายจิรวัฒน์  โพธิโชติ
ม.1
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
30
นางสาวจิราพัชร  วรชินา
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
31
นางสาวจิราพัฒน์  วารสิทธิ์
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
32
เด็กหญิงจิราภรณ์  คุรินทร์
ม.2
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
33
นายจิรายุทธ  ศิริโยธา
ม.3
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
34
เด็กหญิงจิราวรรณ  แสนลุน
ม.2
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
35
เด็กหญิงจุฑามาศ  บุญกันยา
ม.3
โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
36
นายเจทสฤษดิ์  วิสรัตน์
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
37
เด็กชายเจ้าใจ  เหล่าลุมพุก
ม.3
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
38
นางสาวชญานิน  สุวรรณศรี
ม.3
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
39
นางสาวชนกานต์  เกิดสุข
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
40
เด็กหญิงชนาพร  ธรรมเสนา
ม.3
โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
41
นางสาวชนิสรา  ธิมาชัย
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
42
เด็กหญิงชมพูนุท  นิ้มเจริญ
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
43
นางสาวชลธร  บุตรทุมพันธ์
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
44
นางสาวชลลดา  จตุเทน
ม.3
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
45
เด็กชายชวลิต  ทัพธานี
ม.3
โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
คณิต ม.ต้น
46
เด็กหญิงชวัลรัตน์  แก้วมะไฟ
ม.2
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
47
นางสาวชวัลลักษณ์  บัวพันธ์
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
48
เด็กหญิงชวัลลักษณ์  สายเชื้อ
ม.3
โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
49
เด็กชายชัชชวิน  จูทะรักษ์
ม.2
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
50
นางสาวชุติกาญจน์  บุญคูบอน
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ร้อยเอ็ด

ณ อาคาร1 ชั้น1 ห้อง1111 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
51
เด็กหญิงญาณิศา  แก้วขาว
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
52
นางสาวญาณิศา  ผดุงกิจ
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
53
เด็กหญิงญาณิศากานต์  วรภูมิ
ม.1
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
54
เด็กชายฐิติเนตร  โจณะสิทธิ์
ม.2
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
55
เด็กชายณภัทร  มิตรภานนท์
ม.1
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
56
เด็กหญิงณัชชา  ไชยกุมาร
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
57
เด็กหญิงณัชชา  อันทะไชย์
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
58
นางสาวณัชชาภัท  ไสยศาสตร์
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
59
นางสาวณัฎฐริการ์  สาระโภค
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
60
เด็กหญิงณัฏฐกานต์  พรรณลา
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
61
เด็กหญิงณัฐติยา  สุขพนัด
ม.2
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
62
เด็กหญิงณัฐธิดา  วงษาเวียง
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
63
นางสาวณัฐนันท์  แก้วประสาน
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
64
เด็กหญิงณัฐนิชา  ชินทับ
ม.2
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
65
นางสาวณัฐนิชา  ตรีวงษ์
ม.3
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
66
เด็กหญิงณัฐพร  แก้วพริ้ง
ม.1
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
67
นางสาวณัฐพร  นิลวัฒนชัย
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
68
เด็กหญิงณัฐพร  ลาดสุวรรณ
ม.2
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
69
นางสาวณัฐพร  หามทอง
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
70
เด็กชายณัฐพัฒน์  สายเชื้อ
ม.3
โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
71
นางสาวณัฐสินี  ยานู
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
72
นางสาวณิชกานต์  ชินภักดิ์
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
73
เด็กหญิงณิชกานต์  อุ่นเจริญ
ม.2
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
74
นางสาวณิชาพัชร์  จิตไพศาล
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
75
เด็กหญิงณิชาภา  สุขประเสริฐ
ม.3
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ร้อยเอ็ด

ณ อาคาร1 ชั้น1 ห้อง1112 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
76
เด็กชายเดชพสิษฐ์  ดมพิพัฒน์พงศ์
ม.2
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
77
นางสาวทิฆัมพร  เวียงนนท์
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
78
นางสาวทิตติยา  แก้วบุญ​เรือง​
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
79
นายทินเทวา  สุทธิบาก
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
80
เด็กหญิงทิพย์ปกรณ์  พันธ์ดี
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
81
เด็กชายไท  ไชยรักษ์
ม.1
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
82
เด็กหญิงธชมน​วรรณ​  ศรีสุข​กาญจน์​
ม.2
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
83
เด็กชายธนกฤต  พงศ์ธนวรรณกร
ม.3
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
84
เด็กชายธนน  สมทรัพย์
ม.1
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
85
เด็กหญิงธนภรณ์  หงษ์ศรี
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
86
เด็กชายธนภัทร  อาษาธง
ม.3
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
87
เด็กชายธนัช  ศรีโคตา
ม.1
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
88
เด็กหญิงธนัชชา  แก้วเสนา
ม.3
โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
89
นางสาวธนาพร  ถือนูศร
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
90
เด็กหญิงธมลวรรณ  ราตรีสุข
ม.1
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
91
เด็กหญิงธวัลรัตน์  สุริยะวงศ์
ม.3
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
92
เด็กหญิงธัญชนก  พาที
ม.3
โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
คณิต ม.ต้น
93
นางสาวธัญชน์ลภัส  สัจจวาณิชย์
ม.3
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
94
นางสาวธัญญลักษณ์  ทุมรินทร์
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
95
เด็กหญิงธัญพร  โคตะยันต์
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
96
เด็กหญิงธัญวลัย  วิเศษวิสัย
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
97
เด็กชายธีรภัทร  พนรเขต
ม.3
โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
98
เด็กชายธีรภัทร  อุตะมะ
ม.3
โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
99
เด็กหญิงธีริศรา  วงค์อินตา
ม.3
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
100
เด็กหญิงนงณภัทร  ปิตะฝ่าย
ม.2
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ร้อยเอ็ด

ณ อาคาร1 ชั้น1 ห้อง1114 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
101
นางสาวนนทิญา  ชอุ่มผล
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
102
เด็กหญิงนภาพร  ทองดา
ม.3
โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
103
เด็กหญิงนริศรา  เสาสูงยาง
ม.3
โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
คณิต ม.ต้น
104
เด็กชายนฤภร  หลังชล
ม.3
โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
105
เด็กหญิงนัชชา  ประกอบแสง
ม.1
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
106
เด็กหญิงนัทธมน  ร้อยมาลี
ม.1
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
107
เด็กหญิงนันทนัช  ตริพงษา
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
108
เด็กหญิงนันทิดา  พรมมา
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
109
เด็กหญิงนิชากร  ฤทธิ์มนตรี
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
110
เด็กชายนิติธร  โอวรากร
ม.1
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
111
เด็กหญิงนิรัชญาพร  บุตรตะกาศ
ม.1
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
112
เด็กชายบรรดาศักดิ์  พิทักษา
ม.3
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
113
เด็กหญิงบุณรดา  ครองศรัทธา
ม.1
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
114
เด็กชายปฏิภาณ  วรรณพงศ์
ม.1
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
115
นายปฏิวัติ  มูลสระคู
ม.3
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
116
นางสาวปติมาภร  โสระทิวา
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
117
นางสาวปนัดดา​  บุญ​กา​พิมพ์​
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
118
นางสาวปนัสยา  ปุ๊กหมื่นไวย์
ม.3
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
119
เด็กหญิงปภาวรินท์  มาศเกษม
ม.2
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
120
นางสาวปรนันท์  บุสดีวงค์
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
121
นางสาวปราณขวัญ  เอกวงษา
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
122
เด็กหญิงปราณปริยา  คมจิตร
ม.3
โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
คณิต ม.ต้น
123
เด็กหญิงปราณปรียา  เชิงหอม
ม.3
โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
124
นางสาวปรายฝน  ฉ่ำมณี
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
125
เด็กชายปริญญา  ศรีส่อง
ม.2
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ร้อยเอ็ด

ณ อาคาร1 ชั้น1 ห้อง1115 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
126
นางสาวปริทัศน์  ป้องขันธ์
ม.3
โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
คณิต ม.ต้น
127
เด็กชายปวเรศ  ไชยงาม
ม.1
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
128
เด็กชายปวิตร  มุมกลาง
ม.1
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
129
เด็กหญิงปัณฑิตา  แสงสุระ
ม.2
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
130
นางสาวปัณณพร  ศิวิแว่น
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
131
เด็กหญิงปัทมาพร  บุตรสีใส
ม.2
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
132
นายปารมี  ไชยงาม
ม.3
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
133
เด็กหญิงปารัชญ์  จันทะคาม
ม.2
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
134
นางสาวปาริชาต  วิเศษการ
ม.3
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
135
นางสาวปิยธิดา  พิสุทธิเมธา
ม.3
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
136
เด็กชายปุระชัย  นัดที
ม.3
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
137
เด็กชายเปรมพิพัฒน์  ตั้งภักดี
ม.1
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
138
เด็กหญิงไปรยาภรณ์  ยาวศิริ
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
139
เด็กชายพงศธร  ทองยศ
ม.2
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
140
นางสาวพชราพร  ไชยนิจ
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
141
นางสาวพรปวี​ณ์​  หาญ​อาสา​
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
142
นางสาวพรพิมล  ศิริจักรหงษ์
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
143
เด็กหญิงพรรณวดี  สง่าเนตร
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
144
เด็กหญิงพรรพษา  บุสพันธ์
ม.2
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
145
เด็กหญิงพรรษา  ภูมิประหมัน
ม.3
โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
คณิต ม.ต้น
146
เด็กหญิงพรลภัส  พันวอ
ม.2
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
147
เด็กหญิงพฤกษ์ลดา  แสนเวียง
ม.3
โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
148
เด็กชายพศวีร์  พงศ์ธนวรรณกร
ม.1
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
149
เด็กหญิงพัณณิตา  มาตายะสี
ม.2
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
150
เด็กชายพัทธนันท์  ชิตทรงสวัสดิ์
ม.2
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ร้อยเอ็ด

ณ อาคาร1 ชั้น1 ห้อง1118 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
151
เด็กหญิงพิจิตรา  กุลสุวรรณ
ม.2
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
152
เด็กหญิงพิชญา  ชนะพันธ์
ม.3
โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
คณิต ม.ต้น
153
เด็กหญิงพิชญา  สีดาแก้ว
ม.3
โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
154
เด็กหญิงพิชญาวดี  ไวนิยมพงศ์
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
155
เด็กหญิงพิมชนก  จำปาไชย
ม.3
โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
156
เด็กหญิงพิมนัทฐา  นามไพร
ม.1
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
157
เด็กหญิงพิมพ์ริศา  จิตประเสริฐวงศ์
ม.1
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
158
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  แต่งประกอบ
ม.1
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
159
เด็กหญิงพิมพ์ศิริ  พิมพ์ชัยศรี
ม.3
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
160
เด็กชายพีรภัทร  ชื่นเฉลา
ม.3
โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
161
เด็กชายพีรวิชญ์  ศรีวิจารย์
ม.2
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
162
เด็กหญิงพุทธรักษา  บุญกาพิมพ์
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
163
เด็กหญิงภัทร​สุดา​  จันสุ​ธรรม​
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
164
เด็กชายภัทรภูมิ  สุกใส
ม.1
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
165
เด็กหญิงภัทราวดี  แสงท้าว
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
166
นายภาคภูมิ  อ่อนเฉวียง
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
167
เด็กชายภาณุศร  จึงสวัสดิ์มีชัย
ม.1
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
168
นายภาสกร  อิฐรัตน์
ม.3
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
169
เด็กชายภูริณัฐ  วีระพันธ์
ม.3
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
170
เด็กหญิงมณีรัตน์  ภารจรัส
ม.2
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
171
เด็กหญิงมธุรดา  วงศ์สายเชื้อ
ม.1
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
172
นางสาวมนต์สรวง  บุญวิเศษ
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
173
เด็กหญิงมัญฑิตา  ไชยวงศ์คต
ม.2
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
174
เด็กหญิงมัลลิกา  สังฆะบาลี
ม.2
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
175
เด็กหญิงมีคณา  สิมลา
ม.2
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ร้อยเอ็ด

ณ อาคาร1 ชั้น2 ห้อง1206 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
นางสาวเมธาวดี  ลักษณะงาม
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
177
เด็กหญิงยมลภัทร  จีนภักดี
ม.3
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
178
เด็กหญิงยุพารัตน์  เพชรไพร
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
179
เด็กหญิงรชยา  ครองศรัทธา
ม.3
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
180
เด็กชายรพีพงศ์  แหล่งสนาม
ม.2
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
181
เด็กหญิงรักชนก  พรรณขาม
ม.2
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
182
เด็กหญิงรัตนากร  ศิริเวช
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
183
นายรัศมิ์ธวัชร  ศรีใส
ม.3
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
184
เด็กชายโรจนัสถ์  สินธุนันท์สกุล
ม.1
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
185
เด็กหญิงละอองดาว  เทพขาม
ม.2
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
186
นายวชิรวิทย์  ไชยสุข
ม.3
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
187
เด็กหญิงวนัชพร  สุทธิพิริยะหทัย
ม.1
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
188
นางสาววนันตญา  มูลมะณี
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
189
เด็กหญิงวรรธนันท์  นิลแก้วบวรวิชญ์
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
190
เด็กชายวรันธร  ธนะแพสย์
ม.1
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
191
เด็กหญิงวริศรา  รักไท้
ม.2
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
192
เด็กหญิงวริศรา  หอมละออ
ม.2
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
193
เด็กหญิงวริสา  คลังสำโรง
ม.2
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
194
นางสาววสุธิดา  วรภูมิ
ม.3
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
195
เด็กชายวัชราวุธ  กุลเวชกิจ
ม.1
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
196
นางสาววันวิสา  ทิพย์มะณี
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
197
นายวิชญะ  ชะพินใจ
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
198
นางสาววิชญาดา  อินทวงค์
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
199
เด็กชายศรชนม์  ศรีชูนิ่ม
ม.3
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
200
เด็กหญิงศวรรยา  ทิพยโสต
ม.2
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ร้อยเอ็ด

ณ อาคาร1 ชั้น2 ห้อง1207 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
201
เด็กหญิงศิรประภา  นามสิมมา
ม.3
โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
202
เด็กชายศิริโชค  แสงงาม
ม.3
โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
203
นายศิวกร  ทวีพัฒน์
ม.3
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
204
เด็กหญิงศิวรัตน์  สิริพงศ์ชาตรี
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
205
เด็กหญิงศุจีภรณ์  เพริดพราว
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
206
เด็กชายศุภกร  เล่งเวหาสถิตย์
ม.2
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
207
เด็กหญิงศุภกานต์  บังใบ
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
208
เด็กชายศุภกิตติ์  ยางงาม
ม.3
โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
209
นางสาวศุภิสรา  จิตจักร
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
210
เด็กชายสันติภาพ  ไชยเสนา
ม.3
โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
คณิต ม.ต้น
211
นายสิรวิชญ์  ชิณโย
ม.3
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
212
เด็กหญิงสิริกานต์  เสมอ
ม.1
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
213
นางสาวสิริมนต์  ดุจพายัพ
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
214
เด็กหญิงสิริยากร  วิชัยศร
ม.2
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
215
เด็กหญิงสุดารัตน์  บัวจันทร์
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
216
เด็กหญิงสุทัตตา  จำปาชุม
ม.2
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
217
เด็กหญิงสุธารัตน์  ชื่นตา
ม.2
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
218
เด็กหญิงสุธาสินี  พฤกษชาติ
ม.3
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
219
นางสาวสุพิชญา  ศาลางาม
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
220
นายสุภวัฒก  รัตนเมกุล
ม.3
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
221
เด็กหญิงสุภัทรา  ลูกอินทร์
ม.3
โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
222
เด็กหญิงสุภาวดี  ศรีภูงา
ม.3
โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
คณิต ม.ต้น
223
นางสาวอชิรญา  พานิชการ
ม.3
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
224
เด็กชายอชิรวัตติ์  พานิชการ
ม.1
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
225
เด็กหญิงอธิชาพร  ธุระกิจ
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ร้อยเอ็ด

ณ อาคาร1 ชั้น2 ห้อง1208 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
226
เด็กชายอนันดา  มัติศิลปิน
ม.3
โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
227
เด็กหญิงอนันตญา  ศรีผ่องงาม
ม.1
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
228
เด็กหญิงอภิชญา  ศรีมีเทียน
ม.2
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
229
นางสาวอภิชยา  บัวนิล
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
230
นางสาวอภิญญา  เพชรวิสัย
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
231
เด็กชายอภิวัฒน์  ตั้งบูชาเกียรติ
ม.2
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
232
เด็กชายอภิวิชญ์  ไทยเจริญ
ม.2
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
233
เด็กหญิงอรชพร  ธนะแพสย์
ม.2
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
234
เด็กหญิงอรญา  อ่อนมิ่ง
ม.3
โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
คณิต ม.ต้น
235
เด็กหญิงอรยา  สงคราม
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
236
เด็กชายอรรถพันธ์  บุญกลาง
ม.3
โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
237
เด็กหญิงอรัญญา  คำผง
ม.3
โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
238
เด็กชายอัครวัฒน์  พินยะพงศ์
ม.1
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
239
เด็กชายอัจฉริยะวัฒน์  สิมมา
ม.2
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
240
เด็กชายอาชัญ  อดทน
ม.2
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
241
นางสาวอารญา  แสงปลาด
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
242
เด็กหญิงอุมากร  แกสูงเนิน
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
243
นางสาวแองจี้  ดินู
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น