ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
อุดรธานี

ณ ห้อง 203 อาคาร 2 ชั้น 1 โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกนกพร  ยอดสง่า
ม.2
โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
คณิต ม.ต้น
2
เด็กหญิงกนกพรรณ  โสภิณ
ม.2
โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
3
นางสาวกนกวรรณ  บุญเกิด
ม.3
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
คณิต ม.ต้น
4
เด็กหญิงกมลฉัตร  มุกดาม่วง
ม.2
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
คณิต ม.ต้น
5
เด็กหญิงกมลพร  บวรรัชธรรม
ม.3
โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
คณิต ม.ต้น
6
นางสาวกรวดี  มูลโพธิ์
ม.3
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
7
เด็กชายกฤตภาส  ผลไสว
ม.1
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
8
เด็กหญิงกฤติมา  พากุล
ม.2
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
คณิต ม.ต้น
9
นางสาวกฤติมา  สิริจิตวานิช
ม.3
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
10
เด็กชายกฤติเมธ  กิจรังสิกุล
ม.1
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
11
นางสาวกฤติยา  พากุล
ม.3
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
คณิต ม.ต้น
12
นายกฤษณพงศ์  คนดี
ม.3
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
คณิต ม.ต้น
13
เด็กชายกฤษณะพงษ์  คงตระกูลพิทักษ์
ม.2
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
14
นางสาวกวินทิพย์  พลสิมมา
ม.3
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
คณิต ม.ต้น
15
เด็กชายก้องกิดากร  พนมเริงไชย
ม.1
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
16
นายก้องฟ้า  สุทธิประภา
ม.3
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
17
นางสาวกอบกาญจน์  เหล่าศรีชัย
ม.3
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
18
เด็กหญิงกัญจิรา  ราชเจริญ
ม.1
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
19
เด็กหญิงกัญญาพัชร  กิตติพัฒน์วงศ์
ม.1
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
20
นางสาวกัญญาพัชร  ร่วมรัตนตรัย
ม.3
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
21
นางสาวกัญญาภัค  ร่วมรัตนตรัย
ม.3
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
22
เด็กชายกันตธี  โฮซิน
ม.2
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
23
เด็กหญิงกันต์พิชชา  นารอง
ม.2
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
24
นางสาวกัลยรัตน์  สถิตโพธิ์ศรี
ม.3
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
25
เด็กหญิงกาญจนา  จันทรไพดร
ม.2
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
คณิต ม.ต้น
26
เด็กหญิงกานต์ธีรา  ชาญนรา
ม.3
โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
คณิต ม.ต้น
27
เด็กหญิงกานต์สินี  รากะเสน
ม.2
โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
28
นายกิตติกร  บุญรักษา
ม.3
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
คณิต ม.ต้น
29
เด็กชายกิตติชัย  บุญนาโพธิ์
ม.3
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
คณิต ม.ต้น
30
เด็กชายกิตติ์ธเนศ  สมมีทวีสมบัติ
ม.3
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
อุดรธานี

ณ ห้อง 204 อาคาร 2 ชั้น 1 โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
31
นายกิตติพงศ์  ยางชุม
ม.3
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
คณิต ม.ต้น
32
นายกิตติพศ  โกกิ
ม.3
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
คณิต ม.ต้น
33
เด็กชายกิตติพันธ์  พุทธเสน
ม.2
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
คณิต ม.ต้น
34
เด็กชายกิตติภูมิ  บุญพาสิริสกุล
ม.2
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
35
เด็กชายกีรติธรณ์  โฮซิน
ม.1
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
36
เด็กหญิงกีรัตยา  แสงจันดา
ม.2
โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
คณิต ม.ต้น
37
เด็กหญิงกุลจิรา  โอนากุล
ม.2
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
38
เด็กหญิงกุลชา  ศิริวรโชติ
ม.2
โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
คณิต ม.ต้น
39
นางสาวกุลปริยา  ศรีสวัสดิ์
ม.3
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
คณิต ม.ต้น
40
เด็กหญิงกุศลิน  ชำนาญพรหม
ม.3
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
คณิต ม.ต้น
41
นายเกริกชัย  วิเศษชู
ม.3
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
คณิต ม.ต้น
42
นางสาวเกษดาพร  ดูวิเศษ
ม.3
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
คณิต ม.ต้น
43
เด็กหญิงขอขวัญ  ฐิติปุญญา
ม.3
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
44
เด็กหญิงเขมสิริ  เบ้าหล่อเพชร
ม.2
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
คณิต ม.ต้น
45
นางสาวคณนาถ  ฝอดสูงเนิน
ม.3
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
คณิต ม.ต้น
46
นายคทาวุธ  ไมสุพันธ์
ม.3
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
คณิต ม.ต้น
47
เด็กชายคมกฤช  องอาจ
ม.2
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
คณิต ม.ต้น
48
เด็กชายคมชาญ  โคตรธนวดี
ม.1
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
49
เด็กชายคุณาวุฒิ  บุญยืน
ม.1
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
50
เด็กหญิงจรรยมนฑน์  แสงไกร
ม.2
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
51
เด็กหญิงจรัสภรณ์  ศิลาคม
ม.1
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
52
เด็กชายจักรพงษ์  แดนหงษี
ม.2
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
คณิต ม.ต้น
53
เด็กหญิงจารวี  ภัทรเกริกชัย
ม.3
โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
คณิต ม.ต้น
54
เด็กชายจารุเดช  เชิดโกทา
ม.3
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
55
เด็กหญิงจิณณพัต  พันธุ์โอภาส
ม.2
โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
คณิต ม.ต้น
56
เด็กหญิงจิดาภา  นันทะสาร
ม.2
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
57
เด็กหญิงจิตภินันท์  โพธิ์อ่อนจรูญ
ม.2
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
58
นางสาวจิรนันท์  คำดีบุญ
ม.3
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
คณิต ม.ต้น
59
เด็กหญิงจิรภัทร  ร่มโพธิ์ทอง
ม.2
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
60
นางสาวจิรสุตา  ศรีโบราณ
ม.3
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
อุดรธานี

ณ ห้อง 205 อาคาร 2 ชั้น 1 โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
61
นางสาวจิรัชยา  เป้าป่าเถื่อน
ม.3
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
62
นางสาวจิรัฐติกาล  จำปี
ม.3
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
คณิต ม.ต้น
63
เด็กหญิงจิรัฐติกาล  เสตะรมยะ
ม.3
โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
คณิต ม.ต้น
64
เด็กชายจิรายุ  สมศรีมี
ม.1
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
65
เด็กหญิงจิรารัตน์  พิมพาที
ม.1
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
คณิต ม.ต้น
66
เด็กชายจีรวัฒน์  ชื่นคำ
ม.1
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
67
เด็กชายจุฑานนท์  ศรีเสมอ
ม.1
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
68
เด็กหญิงจุฑามณี  นารินทร์
ม.3
โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
คณิต ม.ต้น
69
เด็กหญิงจุฑามาศ  ชุมแวงวาปี
ม.2
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
คณิต ม.ต้น
70
เด็กชายเจมส์ พานิวง  องคนุสสณ์
ม.1
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
71
เด็กชายฉัตรดนัย  ขันขจร
ม.3
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
คณิต ม.ต้น
72
เด็กหญิงชญณัฐ  ภูวศรีวัฒนานนท์
ม.3
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
73
เด็กหญิงชญาดา  วิสุทธิรัตนมณี
ม.2
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
74
เด็กหญิงชนวรินทร์  ลีทุม
ม.2
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
75
เด็กหญิงชนันรัตน์  พุทธา
ม.2
โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
คณิต ม.ต้น
76
นางสาวชนากานต์  พากล้า
ม.3
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
คณิต ม.ต้น
77
นายชนาธิป  ไชยหาญ
ม.3
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
คณิต ม.ต้น
78
นางสาวชนาภัทร  วิทยาบำรุง
ม.3
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
79
เด็กหญิงชนินาถ  ช่างสากล
ม.2
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
คณิต ม.ต้น
80
เด็กชายชโนดม  เมฆวัน
ม.2
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
81
เด็กหญิงชรินทร์ทิพย์  วงษ์เพ็ชร
ม.2
โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
คณิต ม.ต้น
82
เด็กหญิงชรินรัตน์  แก้วอุดม
ม.2
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
83
เด็กหญิงชลณิชา  ภูโคกสูง
ม.2
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
คณิต ม.ต้น
84
นางสาวชลดา  จันโสดา
ม.3
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
คณิต ม.ต้น
85
เด็กหญิงชลธิชา  เที่ยงธรรม
ม.2
โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
คณิต ม.ต้น
86
เด็กหญิงชลธิชา  นามอาษา
ม.3
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
คณิต ม.ต้น
87
เด็กหญิงชวพร  มั่งมูล
ม.2
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
คณิต ม.ต้น
88
เด็กหญิงชวิตา  ศิริมาลา
ม.2
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
คณิต ม.ต้น
89
เด็กชายชวิศร  อึ้งมณีประเสริฐ
ม.2
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
90
เด็กหญิงชวิศา  เยี่ยงแก้ว
ม.2
โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
อุดรธานี

ณ ห้อง 206 อาคาร 2 ชั้น 1 โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
91
เด็กหญิงชวิศา  รัตนไตรวิรัตน์
ม.2
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
92
เด็กชายชาคริต  ตระการกูล
ม.2
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
93
เด็กชายชาญเศรษฐ์  สถิตโพธิ์ศรี
ม.3
โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา
คณิต ม.ต้น
94
เด็กชายชินดนัย  มาลา
ม.3
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
คณิต ม.ต้น
95
เด็กหญิงชินาณา  แสงชาติ
ม.2
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
96
นางสาวชีวรา  ไชยแก้ว
ม.3
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
คณิต ม.ต้น
97
เด็กหญิงชุติกาญจน์  เจริญสุข
ม.2
โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
คณิต ม.ต้น
98
เด็กหญิงชุติกาญจน์  ศรีโบราณ
ม.2
โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
คณิต ม.ต้น
99
นางสาวชุติมา  ชาญฉลาด
ม.3
โรงเรียนกู่แก้ววิทยา
คณิต ม.ต้น
100
เด็กหญิงชุติมา  ภาระพงษ์
ม.2
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
คณิต ม.ต้น
101
เด็กหญิงโชติกา  ตุลยานันต์
ม.1
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
102
นางสาวโชติกา  สิริจิตวานิช
ม.3
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
103
เด็กชายญาณกร  แสงสว่าง
ม.1
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
104
เด็กหญิงญานิศา  แฝงศรีพล
ม.2
โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
คณิต ม.ต้น
105
เด็กหญิงฐิตารีย์  พินิจการวัฒน์กุล
ม.1
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
106
เด็กหญิงฐิติรัตน์  ปัญจาคะ
ม.2
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
คณิต ม.ต้น
107
นายฑิตินัย  ไกยะแก่น
ม.3
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
คณิต ม.ต้น
108
เด็กหญิงณฐมน  วังธนากร
ม.3
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
109
เด็กหญิงณฐิกา  พิมพ์ภาค
ม.2
โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
คณิต ม.ต้น
110
นางสาวณฐิตา  มนิสสา
ม.3
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
คณิต ม.ต้น
111
เด็กชายณพงศ์ภพ  เอ็งอุทัยวัฒน์
ม.1
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
112
เด็กหญิงณภัทร  ควรดำรงธรรม
ม.1
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
113
เด็กชายณภัทรสรวง  แสงสว่าง
ม.2
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
114
นางสาวณัชชา  หอบรรลือกิจ
ม.3
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
115
เด็กหญิงณัฎฐธิดา  ไชยสัตย์
ม.2
โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
คณิต ม.ต้น
116
เด็กหญิงณัฏฐ์นรี  พ้นภัย
ม.3
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
คณิต ม.ต้น
117
นายณัฏฐ์พงษ์  บัวศรี
ม.3
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
คณิต ม.ต้น
118
เด็กหญิงณัฏฐ์วรัชญ์  เวชชนินนาท
ม.1
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
119
เด็กหญิงณัฐกฤตา  คำภิระ
ม.3
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
คณิต ม.ต้น
120
เด็กหญิงณัฐจีรา  จอมคำศรี
ม.3
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
อุดรธานี

ณ ห้อง 207 อาคาร 2 ชั้น 1 โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
121
นายณัฐชนน  นามวงษ์
ม.3
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
คณิต ม.ต้น
122
นางสาวณัฐชนันท์  ภูวันนา
ม.3
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
คณิต ม.ต้น
123
เด็กหญิงณัฐธยาน์  แป้นหยูรัตน์
ม.1
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
124
เด็กหญิงณัฐธิดา  นาโพธิ์
ม.2
โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
คณิต ม.ต้น
125
เด็กหญิงณัฐธิดา  รียะวงศ์
ม.2
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
126
เด็กหญิงณัฐธิดา  ศรีมีวอ
ม.2
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
คณิต ม.ต้น
127
เด็กชายณัฐปกรณ์  ไตรสูงเนิน
ม.2
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
คณิต ม.ต้น
128
เด็กชายณัฐพงษ์  เตียวศิริชัยสกุล
ม.2
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
129
เด็กหญิงณัฐพร  กกฝ้าย
ม.2
โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
คณิต ม.ต้น
130
นายณัฐภัทร  วงศ์ธรรม
ม.3
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
คณิต ม.ต้น
131
เด็กชายณัฐภูมิ  อาจหาญ
ม.3
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
คณิต ม.ต้น
132
นางสาวณัฐวรรณ  ฮอดจันทร์
ม.3
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
133
เด็กชายณัฐวัฒน์  กิจจงเจริญยิ่ง
ม.2
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
134
เด็กหญิงณัฐวิภา  โยธาฤทธิ์
ม.2
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
คณิต ม.ต้น
135
เด็กชายณัฐเศรษฐ  ทวีรัตนพาณิชย์
ม.2
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
136
เด็กหญิงณิชาพัฒน์  อึ้งอารี
ม.2
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
137
เด็กชายดลภัทร  วรรณพันธ์
ม.3
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
138
เด็กชายทยากร  ศุภกมลสิทธิ์
ม.1
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
คณิต ม.ต้น
139
เด็กหญิงทรรศิกา  สกุลดวงดี
ม.1
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
140
นายทัตเทพ  นวตกุลไกร
ม.3
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
คณิต ม.ต้น
141
เด็กชายแทนไท  ธาตุทำเล
ม.2
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
142
นายธนกร  ริยะสุ
ม.3
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
คณิต ม.ต้น
143
เด็กชายธนกฤต  สาวงศ์นาม
ม.1
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
คณิต ม.ต้น
144
เด็กหญิงธนพร  บุญพาสิริสกุล
ม.2
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
145
เด็กหญิงธนพร  สุวรรณโคตร
ม.3
โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
คณิต ม.ต้น
146
นายธนพล  ท้าวนอ
ม.3
โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา
คณิต ม.ต้น
147
นายธนภัทร  โพธิ์สิงห์
ม.3
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
คณิต ม.ต้น
148
เด็กชายธนภูมิ  ธนพิทักษ์
ม.1
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
149
เด็กหญิงธนรักษ์  จันโทศรี
ม.3
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
150
นายธนวัฒน์  โคบาล
ม.3
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
อุดรธานี

ณ ห้อง 213อาคาร 2 ชั้น 2 โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
151
เด็กหญิงธนัชชา  เต่าแก้ว
ม.2
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
152
เด็กหญิงธนัชชา  ธนพิทักษ์
ม.2
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
153
เด็กหญิงธนัชชา  ศิริวงศ์
ม.3
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
คณิต ม.ต้น
154
เด็กหญิงธนัญญา  สุทธิแพทย์
ม.2
โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
คณิต ม.ต้น
155
เด็กชายธนันกร  นามอุทัย
ม.3
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
156
เด็กชายธนา  เกษมสารคุณ
ม.3
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
คณิต ม.ต้น
157
เด็กชายธนาวุฒิ  เตศิริ
ม.1
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
คณิต ม.ต้น
158
เด็กหญิงธมนวรรณ  ศรีประทุมวงศ์
ม.2
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
159
เด็กชายธราเทพ  สูงสุมาลย์
ม.2
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
160
เด็กหญิงธัญพิชชา  นนพิภักดิ์
ม.3
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
161
นางสาวธัญลักษณ์  วงษ์ศิริ
ม.3
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
162
เด็กหญิงธิญาดา  เชื้อศรีนนตรี
ม.2
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
คณิต ม.ต้น
163
เด็กหญิงธิดารัตน์  พุกคำแปลก
ม.3
โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
คณิต ม.ต้น
164
นางสาวธีมาพร  โยทุม
ม.3
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
คณิต ม.ต้น
165
เด็กชายธีร์ธวัช  อาวพิทักษ์
ม.1
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
166
นายธีรพงษ์  โพธิ์สุวรรณพร
ม.3
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
คณิต ม.ต้น
167
เด็กหญิงธีรพร  คำทิพย์
ม.3
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
168
เด็กชายธีรภัทร  ทองบุญมี
ม.2
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
คณิต ม.ต้น
169
นายธีระพล  มุสิกบุญเลิศ
ม.3
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
คณิต ม.ต้น
170
นายนครินทร์  ปาปะกัง
ม.3
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
คณิต ม.ต้น
171
เด็กหญิงนงค์ณภัทร  สาฆ้อง
ม.2
โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
คณิต ม.ต้น
172
เด็กหญิงนงนภัส  เอ็งอุทัยวัฒน์
ม.2
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
173
เด็กชายนนทภัทร  นามอาษา
ม.2
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
คณิต ม.ต้น
174
เด็กชายนนทวี  สุขแก้ว
ม.3
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
คณิต ม.ต้น
175
เด็กชายนพเกล้า  ปานดี
ม.2
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
คณิต ม.ต้น
176
เด็กชายนพวิทย์  ศรีวรรณะ
ม.2
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
คณิต ม.ต้น
177
นางสาวนภัสพร  มะเสนา
ม.3
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
178
เด็กหญิงนภัสวรรณ  ทองสวย
ม.2
โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
คณิต ม.ต้น
179
เด็กหญิงนภัสวรรณ  นามวงษ์
ม.2
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
คณิต ม.ต้น
180
เด็กหญิงนมิตา  จีระไพบูรณ์กิจ
ม.2
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
อุดรธานี

ณ ห้อง 214 อาคาร 2 ชั้น 2 โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
181
เด็กชายนรภัทร  รัฐสมุทร
ม.2
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
182
เด็กชายนรวิชญ์  บัญญัตินพรัตน์
ม.3
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
183
นางสาวนริศรา  รักภักดี
ม.3
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
คณิต ม.ต้น
184
เด็กหญิงนัฏฐฎาพร  วิเศษทอง
ม.3
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
คณิต ม.ต้น
185
เด็กหญิงนัฐฐา  ดุลบดี
ม.1
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
186
เด็กหญิงนันท์นภัส  กลางโยธีจรัส
ม.1
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
187
เด็กหญิงนันท์นภัส  มูลมณี
ม.3
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
188
เด็กหญิงนันท์นลิน  ชัยจันทร์
ม.2
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
189
เด็กหญิงนันท์นิชา  ไพศาลรุ่งเจริญ
ม.2
โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
คณิต ม.ต้น
190
เด็กหญิงนันทภัค  อิธถาฤทธิ์
ม.2
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
191
นางสาวนันทิชา  พาสุข
ม.3
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
คณิต ม.ต้น
192
เด็กหญิงน้ำเพชร  น้อยสีเหลือง
ม.2
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
คณิต ม.ต้น
193
นางสาวนิชา  ณ สุนทร
ม.3
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
คณิต ม.ต้น
194
เด็กชายนิติศาสตร์  ฟูมบุญ
ม.2
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
คณิต ม.ต้น
195
นายนิธิกร  จินตนา
ม.3
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
คณิต ม.ต้น
196
เด็กหญิงนิรัชพร  วรรณะ
ม.1
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
197
นางสาวนีรชา  นามอาษา
ม.3
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
คณิต ม.ต้น
198
นายเนมิราช  พานเงิน
ม.3
โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา
คณิต ม.ต้น
199
เด็กชายบวรเทพ  เต็งรังสรรค์
ม.1
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
200
นางสาวบังอร  เสียงเย็น
ม.3
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
คณิต ม.ต้น
201
เด็กหญิงบุณฑริกา  ประคองขวัญ
ม.2
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
202
นางสาวบุณยธิดา  จันทา
ม.3
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
คณิต ม.ต้น
203
เด็กหญิงบุณยวีร์  ธาดาเดช
ม.1
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
204
เด็กหญิงบุณยานุช  ทับสมบัติ
ม.2
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
คณิต ม.ต้น
205
นางสาวบุณยานุช  ธาดาเดช
ม.3
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
206
เด็กหญิงบุลภรณ์  รัตนะเจริญธรรม
ม.1
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
207
เด็กหญิงบุษกร  บุญหนุน
ม.3
โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
คณิต ม.ต้น
208
นางสาวบุษรินทร์  บุษษะ
ม.3
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
คณิต ม.ต้น
209
เด็กหญิงเบญจพร  ภู่ระหงษ์
ม.3
โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
คณิต ม.ต้น
210
เด็กชายปฏิภาณ  เอกธนบดี
ม.1
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
อุดรธานี

ณ ห้อง 216 อาคาร 2 ชั้น 2 โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กชายปณิธาน  เบ้าทองหล่อ
ม.3
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
คณิต ม.ต้น
212
เด็กชายปธานิน  ตปนียโชติ
ม.1
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
213
เด็กหญิงปนัดดา  เหล่าศรีชัย
ม.2
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
คณิต ม.ต้น
214
เด็กหญิงปนัสยา  ผาบุญมี
ม.3
โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
คณิต ม.ต้น
215
เด็กหญิงปพิชญา  ศรีศกุน
ม.2
โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
คณิต ม.ต้น
216
เด็กชายปภนสรรค์  วังศานุวัตร
ม.3
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
217
เด็กชายปภพ  สุทธิรัตนโศภพ
ม.2
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
คณิต ม.ต้น
218
เด็กหญิงปภาดา  ศาลาคำ
ม.1
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
คณิต ม.ต้น
219
เด็กหญิงปภารินท์  อึงสกาว
ม.1
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
220
เด็กชายประจักษ์  ชาญนอก
ม.2
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
221
เด็กหญิงประวีณา  วงสุริยา
ม.2
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
คณิต ม.ต้น
222
นางสาวปราณี  เสียงเย็น
ม.3
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
คณิต ม.ต้น
223
นางสาวปรารถนา  สีดาผัน
ม.3
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
คณิต ม.ต้น
224
เด็กหญิงปริชญา  กองมณี
ม.2
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
225
เด็กหญิงปรีณาพรรณ  วรรณดี
ม.2
โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
คณิต ม.ต้น
226
เด็กชายปวรปรัชญ์  นิยมเหลา
ม.2
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
227
เด็กชายปวริศ  โกฏิรักษ์
ม.3
โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา
คณิต ม.ต้น
228
เด็กหญิงปวริศา  พรหมคุณ
ม.2
โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
คณิต ม.ต้น
229
เด็กหญิงปวิชญา  นามีผล
ม.2
โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
คณิต ม.ต้น
230
เด็กหญิงปวีณาพร  ประจงสาร
ม.2
โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
คณิต ม.ต้น
231
เด็กหญิงปสุตา  บุญเวิน
ม.2
โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
คณิต ม.ต้น
232
เด็กชายปองพล  ชนะกาลี
ม.2
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
คณิต ม.ต้น
233
เด็กชายปัณณทัต  มาสันติสุข
ม.2
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
234
เด็กชายปัณปารัช  มาสันติสุข
ม.1
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
235
นางสาวปัทมา  เชื้อคำ
ม.3
โรงเรียนกู่แก้ววิทยา
คณิต ม.ต้น
236
เด็กชายปาฏิโมกข์  มูลอามาตย์
ม.3
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
คณิต ม.ต้น
237
เด็กหญิงปาณิสรา  แก่นชูวงศ์
ม.2
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
238
เด็กหญิงปารีณา  สถิตธรรมนิตย์
ม.2
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
239
นางสาวปารียา  นรานันทน์
ม.3
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
240
เด็กหญิงปิยดา  สมรฤทธิ์
ม.2
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
อุดรธานี

ณ ห้อง 217 อาคาร 2 ชั้น 2 โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
241
เด็กหญิงปิยพัชร์  เรืองนรพัฒน์
ม.2
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
242
นางสาวปิยะดา  ธงชัย
ม.3
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
คณิต ม.ต้น
243
เด็กหญิงปิยะธิดา  โมกโฉม
ม.2
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
คณิต ม.ต้น
244
เด็กหญิงปุณยาภา  นันทะสาร
ม.3
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
245
นางสาวปุริญา  ปุริเส
ม.2
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
คณิต ม.ต้น
246
เด็กชายเปรมปะวีร์  บุญญาพิพรรธน์
ม.2
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
247
เด็กชายผดุงวัฒน์  พันหล่อมโส
ม.1
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
คณิต ม.ต้น
248
เด็กชายพงศ์ณภัทร  ยุบลวัฒน์
ม.2
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
249
เด็กชายพงศ์ธวัช  สวรรยาวิสุทธิ์
ม.2
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
250
เด็กชายพชร  สุทธาโรจน์
ม.2
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
251
เด็กชายพชร  แสงศรี
ม.3
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
คณิต ม.ต้น
252
เด็กชายพชรพล  ทุนประเทือง
ม.1
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
คณิต ม.ต้น
253
เด็กชายพชรวัฒน์  อึ้งเจริญไพศาล
ม.1
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
254
เด็กหญิงพรชิตา  โชติศิริ
ม.2
โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
คณิต ม.ต้น
255
เด็กหญิงพรนภัส  สิริธนสุข
ม.2
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
256
เด็กหญิงพรนภา  สีอ่อนแสง
ม.3
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
คณิต ม.ต้น
257
นางสาวพรพิรุณ  ศรีสรณ์
ม.3
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
258
เด็กหญิงพรรณนภา  ละดาดาษ
ม.2
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
คณิต ม.ต้น
259
เด็กหญิงพรวิตรี  บุญรักษา
ม.2
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
คณิต ม.ต้น
260
นางสาวพรหมพร  พรหมปู่
ม.3
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
261
เด็กหญิงพริมา  นันทะสาร
ม.3
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
262
เด็กหญิงพลอยมณี  ราชศรี
ม.2
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
คณิต ม.ต้น
263
นายพัชร  พรมสิงห์
ม.3
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
คณิต ม.ต้น
264
เด็กชายพัชรพล  สารมานิตย์
ม.2
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
คณิต ม.ต้น
265
เด็กหญิงพัชราภา  สัตตะพันธ์
ม.2
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
คณิต ม.ต้น
266
เด็กหญิงพัชราภา  สุระเทวี
ม.3
โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
คณิต ม.ต้น
267
เด็กหญิงพัชริดา  เหมือนจันทร์
ม.2
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
คณิต ม.ต้น
268
เด็กชายพัฒน์  พัฒนขจร
ม.1
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
269
นางสาวพัณณิตา  ผดุงลม
ม.3
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
คณิต ม.ต้น
270
เด็กหญิงพาทินธิดา  ธานะราช
ม.2
โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
อุดรธานี

ณ ห้อง 222 อาคาร 2 ชั้น 3 โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
271
นางสาวพิชชานันท์  แช่มชื่น
ม.3
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
272
เด็กหญิงพิชชาภา  พิลาไชย
ม.2
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
273
เด็กหญิงพิชชาภา  โมคา
ม.1
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
274
เด็กหญิงพิชญธิดา  ขัตติยะ
ม.3
โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
คณิต ม.ต้น
275
เด็กหญิงพิชญา  อโนชาเดช
ม.2
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
276
นางสาวพิชญานันท์  แสงแก้ว
ม.3
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
277
เด็กหญิงพิชญาพัชร  จันทรมาตร
ม.2
โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
คณิต ม.ต้น
278
เด็กหญิงพิญาดา  ฝ่ายชาวนา
ม.2
โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
คณิต ม.ต้น
279
นางสาวพิมพ์ชนก  วรชัย
ม.3
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
คณิต ม.ต้น
280
เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  ป้องศรี
ม.1
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
คณิต ม.ต้น
281
เด็กหญิงพิมแพรวา  บุญมาลี
ม.1
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
คณิต ม.ต้น
282
เด็กหญิงพิมภิกา  ไชมาสุก
ม.2
โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
คณิต ม.ต้น
283
นางสาวพิมลดา  อินทร์กง
ม.3
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
คณิต ม.ต้น
284
เด็กหญิงพิรญา  เมืองจวง
ม.3
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
คณิต ม.ต้น
285
เด็กหญิงพิรดา  แก้ววันนา
ม.2
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
คณิต ม.ต้น
286
เด็กหญิงพิริยา  ดำรงพนาวัลย์
ม.2
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
287
นางสาวพิริสา  แก้วจอหอ
ม.3
โรงเรียนกู่แก้ววิทยา
คณิต ม.ต้น
288
เด็กชายพีรดนย์  สุขธนะ
ม.1
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
289
เด็กชายพีรรัฐ  โถบำรุง
ม.2
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
290
นายพีรวิชญ์  จำปี
ม.3
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
คณิต ม.ต้น
291
เด็กชายพีระกานต์  สุวรรณประสิทธิ์
ม.2
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
292
เด็กชายพีระพัฒน์  พิกุลรัตน์
ม.2
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
คณิต ม.ต้น
293
เด็กชายพุฒิพงษ์  แสวงวงษ์
ม.2
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
คณิต ม.ต้น
294
เด็กหญิงพุฒิพร  เจริญวิมลรักษ์
ม.2
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
295
เด็กหญิงพุทธิชา  สิงห์ชา
ม.2
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
296
เด็กหญิงเพียงออ  พงษ์วงษ์ไพศาล
ม.2
โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
คณิต ม.ต้น
297
เด็กหญิงแพรไหม  อรุณแสงศิลป์
ม.2
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
298
เด็กชายโพธิพงศ์  บุญรอด
ม.1
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
299
เด็กหญิงไพลิน  ตั้งสุนทรวิวัฒน์
ม.3
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
300
เด็กหญิงภทรพรรณ  พิมพ์บรรณ
ม.3
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
อุดรธานี

ณ ห้อง 223อาคาร 2 ชั้น 3 โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
301
เด็กหญิงภรณ์ทิพย์  ฤาสายไตรภพ
ม.2
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
302
เด็กหญิงภัคจิรา  สุวรรณคร
ม.2
โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
คณิต ม.ต้น
303
เด็กหญิงภัคธีมา  ธุระพันธ์
ม.2
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
304
นายภัคพล  มุสิกบุญเลิศ
ม.3
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
คณิต ม.ต้น
305
นายภัทรกร  ม่วงภูเขียว
ม.3
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
คณิต ม.ต้น
306
เด็กหญิงภัทรชยา  สระคูพันธ์
ม.1
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
307
นางสาวภัทรธิดา  มุขกัง
ม.3
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
คณิต ม.ต้น
308
เด็กชายภัทรภณ  ธนพิทักษ์
ม.1
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
309
เด็กหญิงภัทรวดี  จุลปาน
ม.2
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
310
นางสาวภัทรวดี  เย็นสำราญ
ม.3
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
คณิต ม.ต้น
311
เด็กหญิงภัทราภรณ์  ขันธวิชัย
ม.2
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
คณิต ม.ต้น
312
เด็กหญิงภัทราวรรณ  ภาสอน
ม.2
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
313
นายภาณุวิชญ์  บุตรชารี
ม.3
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
คณิต ม.ต้น
314
เด็กหญิงภารดี  สีอ่อนแสง
ม.3
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
คณิต ม.ต้น
315
เด็กชายภาราดร  บุญช่วย
ม.1
โรงเรียนกู่แก้ววิทยา
คณิต ม.ต้น
316
เด็กหญิงภาวินี  ปลัดกอง
ม.3
โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
คณิต ม.ต้น
317
เด็กหญิงภาสินี  ซื่องาม
ม.2
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
คณิต ม.ต้น
318
เด็กหญิงภิญญดา  บุญโสม
ม.2
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
319
เด็กชายภูเบศวร์  ช่อผกา
ม.2
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
320
เด็กชายภูมิชนก  ดงบังสถาน
ม.1
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
321
เด็กชายภูมินรินทร์  เสวะโก
ม.2
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
322
เด็กชายภูริภัทร  เพ็งสา
ม.2
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
323
นางสาวมนตร์นภา  ลีวงษา
ม.3
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
คณิต ม.ต้น
324
นายมารุจ  หลงเจ๊ะ
ม.3
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
คณิต ม.ต้น
325
เด็กหญิงมิ่งขวัญ  บัวระภา
ม.1
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
คณิต ม.ต้น
326
นางสาวมินทิรา  บริสุทธิ์
ม.3
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
คณิต ม.ต้น
327
เด็กหญิงยูริ  ชิเยโมเนะ
ม.3
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
328
เด็กหญิงรดา  ทองสา
ม.1
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
329
นายรนาถฐากูร  โพธิ์อำพล
ม.3
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
คณิต ม.ต้น
330
เด็กชายรพีพงศ์  อภิรัตน์วรากุล
ม.2
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
อุดรธานี

ณ ห้อง 224 อาคาร 2 ชั้น 3 โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
331
เด็กหญิงร่มเกศ  คำวิจิตต์
ม.2
โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
คณิต ม.ต้น
332
เด็กหญิงรมณ  เหลือวงศ์
ม.2
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
333
นายรมย์รวินท์  ดำรงสัจจ์ศิริ
ม.3
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
334
เด็กหญิงรวิภาสรณ์  เจนถาวรกุลศักดิ์
ม.2
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
335
เด็กหญิงรสิตา  ผ่านคำ
ม.2
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
คณิต ม.ต้น
336
เด็กชายรสินทร์  แก้วเกิดมี
ม.3
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
คณิต ม.ต้น
337
เด็กหญิงรักษิณา  เสียงใสย์
ม.2
โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
คณิต ม.ต้น
338
เด็กหญิงรัชญาณ์  คำแก้ว
ม.1
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
339
นายรัชพล  ฉายยิ่งเชี่ยว
ม.3
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
คณิต ม.ต้น
340
เด็กหญิงรัฏฐอร  ศรีแสง
ม.1
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
341
นายราม  อินทะวงษ์
ม.3
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
คณิต ม.ต้น
342
นายรุ่งโรจน์  ศรีบุญนาค
ม.3
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
คณิต ม.ต้น
343
นางสาวรุจิรา  ขันธวิชัย
ม.3
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
คณิต ม.ต้น
344
เด็กหญิงลดาวัลย์  บุญสุข
ม.2
โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
คณิต ม.ต้น
345
นางสาวลัดดาวัลย์  มหาวงศ์
ม.3
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
คณิต ม.ต้น
346
นางสาวลิกุลรัตน์  คงแสนคำ
ม.3
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
คณิต ม.ต้น
347
นางสาววชิรญาณ์  พรหมโสภา
ม.3
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
348
เด็กหญิงวนิศา  จันทร์วิชัย
ม.3
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
คณิต ม.ต้น
349
เด็กชายวรธิษณ์  แสงศิลา
ม.1
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
350
เด็กหญิงวรรณภา  สุรชนม์
ม.2
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
351
เด็กหญิงวรรณวณิช  เศษสมบูรณ์
ม.2
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
352
นางสาววรรณิภา  ชาดี
ม.3
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
คณิต ม.ต้น
353
เด็กหญิงวรัญญา  เกษตรเอียม
ม.2
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
354
เด็กหญิงวรัญญา  ชนะชัย
ม.3
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
คณิต ม.ต้น
355
เด็กชายวรัญญู  ปานมงคล
ม.3
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
356
เด็กหญิงวรัทยา  คนานิตย์
ม.2
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
คณิต ม.ต้น
357
เด็กหญิงวรันธร  ศักดิ์สง่าวงษ์
ม.3
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
358
เด็กหญิงวราพร  ขันทองคำ
ม.2
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
คณิต ม.ต้น
359
นางสาววราภรณ์  ร่วมรักษ์
ม.3
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
คณิต ม.ต้น
360
นางสาววริญญา  นามโว
ม.3
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
อุดรธานี

ณ ห้อง 225 อาคาร 2 ชั้น 3 โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
361
เด็กชายวริทธิ์นันท์  ศรีสร้างทอง
ม.3
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
362
นางสาววริศรา  ตั้งสุนทรวิวัฒน์
ม.3
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
363
เด็กหญิงวริศรา  เลี้ยวสกุลนำชัย
ม.1
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
คณิต ม.ต้น
364
เด็กหญิงวรีรัตน์  ศรีสุราษฎร์ธนา
ม.3
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
คณิต ม.ต้น
365
นายวัชชิระ  ฟองคำ
ม.3
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
คณิต ม.ต้น
366
นางสาววันวิสา  เสียงเลิศ
ม.3
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
คณิต ม.ต้น
367
นายวิทยา  ช่วยค้ำชู
ม.3
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
คณิต ม.ต้น
368
เด็กหญิงวิภาดา  ดารารัตน์
ม.2
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
369
เด็กหญิงวิภาพร  จาตุรงค์กร
ม.2
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
370
นางสาววิยดา  แยงคำ
ม.3
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
คณิต ม.ต้น
371
เด็กชายวิโรจน์  ทองลี
ม.3
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
372
นายวิศกร  กุญชร
ม.3
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
คณิต ม.ต้น
373
นายวิศวะ  จันทรเสนา
ม.3
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
คณิต ม.ต้น
374
เด็กชายศรวัสย์  เนตรกิตติพงศ์
ม.1
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
375
เด็กหญิงศรุตตา  สาขาคำ
ม.2
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
376
นางสาวศศิธร  ลีพฤติ
ม.3
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
คณิต ม.ต้น
377
เด็กหญิงศศิพิมพ์  เหมุทัย
ม.1
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
378
เด็กหญิงศศิภัทชา  เจียรเจริญกิจ
ม.3
โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
คณิต ม.ต้น
379
เด็กชายศักดิธัช  บุญปก
ม.2
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
คณิต ม.ต้น
380
เด็กหญิงศิรฎา  ศรีดาวเรือง
ม.2
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
381
เด็กหญิงศิรภัสสร  ใจเที่ยง
ม.2
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
382
นางสาวศิริกัญญา  กุศลยัง
ม.3
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
คณิต ม.ต้น
383
เด็กหญิงศิริณัฐ  พนมพิพัฒน์
ม.2
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
384
นางสาวศิรินทิพย์  ศรีหาโคตร
ม.3
โรงเรียนหนองแดงวิทโยดม
คณิต ม.ต้น
385
เด็กหญิงศิรินภา  เทพสิริ
ม.3
โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
คณิต ม.ต้น
386
นางสาวศิริรัตน์  หาสอดส่อง
ม.3
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
คณิต ม.ต้น
387
นางสาวศิริลักษณ์  จันทร์โสม
ม.3
โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา
คณิต ม.ต้น
388
นายศิวะพงษ์  มลาเภา
ม.3
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
คณิต ม.ต้น
389
เด็กชายศุภกร  นามอุตวงษ์
ม.1
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
คณิต ม.ต้น
390
เด็กชายศุภกร  แสนโสดา
ม.1
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
อุดรธานี

ณ ห้อง 226 อาคาร 2 ชั้น 3 โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
391
เด็กหญิงศุภญาณี  จึงวัฒนตระกูล
ม.2
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
392
เด็กหญิงศุภลักษณ์  ศรีหะ
ม.2
โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
คณิต ม.ต้น
393
เด็กชายเศรษฐวิชญ์  ชัยจักร์
ม.2
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
394
นายสมฤาชัย  กูลพรม
ม.3
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
คณิต ม.ต้น
395
เด็กชายสรดิษฐ์  ขันสีนวล
ม.1
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
คณิต ม.ต้น
396
เด็กชายสรวิชญ์  ศรีสร้างทอง
ม.1
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
397
เด็กชายสรวิศ  บุญรัตน์
ม.1
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
398
เด็กหญิงสรัญญา  เกิดมงคล
ม.3
โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
คณิต ม.ต้น
399
เด็กหญิงสริญญา  วิยะรัตน์
ม.3
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
คณิต ม.ต้น
400
เด็กหญิงสรีมล  ภักดีขจิตพันธ์
ม.3
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
401
เด็กหญิงสโรชา  บัวผัน
ม.3
โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
คณิต ม.ต้น
402
เด็กหญิงสายสวรรค์  สวัสศรี
ม.3
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
คณิต ม.ต้น
403
นางสาวสาวิตรี  วิเศษแก้ว
ม.3
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
คณิต ม.ต้น
404
เด็กชายสิทธิพร  สิงห์นลินธร
ม.2
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
405
เด็กชายสิรภพ  วังธนากร
ม.1
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
406
เด็กชายสิรวิชญ์  ชาวดร
ม.2
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
407
นางสาวสิรินทรา  พูลสวัสดิ์
ม.3
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
คณิต ม.ต้น
408
เด็กหญิงสิริยากร  กุลศรี
ม.3
โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
คณิต ม.ต้น
409
เด็กหญิงสิริวัฒนา  ดวงบุปผา
ม.2
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
410
เด็กหญิงสีวลี  แซ่จึง
ม.1
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
411
เด็กหญิงสุชานรี  เหล่าสงคราม
ม.1
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
412
นางสาวสุฐิตา  สายเสมา
ม.3
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
คณิต ม.ต้น
413
เด็กหญิงสุทัตตา  จันทะแจ่ม
ม.2
โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
คณิต ม.ต้น
414
เด็กชายสุปรีชา  เล้าประดิษฐ
ม.1
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
415
เด็กหญิงสุพิชชา  เสวะโก
ม.1
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
416
เด็กหญิงสุพิชญนันท์  พรมสอน
ม.2
โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
คณิต ม.ต้น
417
เด็กหญิงสุพิชญา  เพชรแสงใส
ม.2
โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
คณิต ม.ต้น
418
เด็กชายสุภรัชวุฒิ  พงศ์สุวรรณพร
ม.3
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
419
นายสุเมฆาพงศ์  จุ้ยไธสงค์
ม.3
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
คณิต ม.ต้น
420
เด็กชายสุรพัศ  กล่ำแสง
ม.2
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
อุดรธานี

ณ ห้อง 227 อาคาร 2 ชั้น 3 โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
421
นายสุริยะ  ลักษณะ
ม.3
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
คณิต ม.ต้น
422
นางสาวสุรีรัตน์  น้อยสุวรรณ์
ม.3
โรงเรียนหนองแดงวิทโยดม
คณิต ม.ต้น
423
นางสาวสุวนันท์  พลสิม
ม.3
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
คณิต ม.ต้น
424
เด็กหญิงสุวพิชญ์  จันทร์เรืองโสภา
ม.2
โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
คณิต ม.ต้น
425
เด็กชายเสฏฐวุฒิ  โพธิหล้า
ม.2
โรงเรียนกู่แก้ววิทยา
คณิต ม.ต้น
426
นางสาวอคิราภ์  อุดรเขต
ม.3
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
คณิต ม.ต้น
427
เด็กชายอชิรวิชญ์  ศิริวรโชติ
ม.2
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
428
เด็กชายอติคุณ  มีจันที
ม.2
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
429
เด็กหญิงอนันตญา  นนท์กระโทก
ม.2
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
430
เด็กหญิงอภิชญา  คำมี
ม.2
โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
คณิต ม.ต้น
431
เด็กหญิงอภิญญา  ฉ่ำศิริ
ม.2
โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
คณิต ม.ต้น
432
เด็กหญิงอภิญญา  ภูวเดชากุล
ม.2
โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
คณิต ม.ต้น
433
เด็กหญิงอภิศรารักษ์  จันโทศรี
ม.1
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
434
นายอภิสิทธิ์  เวียงพล
ม.3
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
คณิต ม.ต้น
435
เด็กหญิงอภิสุตา  อัคเนตร
ม.3
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
436
เด็กหญิงอรจิรา  ประทุมชัย
ม.2
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
437
นางสาวอรจิรา  พินทา
ม.3
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
คณิต ม.ต้น
438
เด็กหญิงอรไท  อาจหาญ
ม.3
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
คณิต ม.ต้น
439
นางสาวอรปรียา  ศิริภักดิ์
ม.3
โรงเรียนกู่แก้ววิทยา
คณิต ม.ต้น
440
เด็กหญิงอังควิภา  พัฒนขจร
ม.2
โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
คณิต ม.ต้น
441
เด็กหญิงอัจฉริยา  สาระปัญญา
ม.2
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
442
เด็กหญิงอัจฉริยาพร  จอมทิพย์
ม.3
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
คณิต ม.ต้น
443
เด็กชายอัศวิน  วรเดชมงคล
ม.1
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
444
นางสาวอาทิตยาพร  กองลุน
ม.3
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
คณิต ม.ต้น
445
เด็กชายอาทิตย์  กันทิสา
ม.1
โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา
คณิต ม.ต้น
446
เด็กหญิงอารดา  นิตทยา
ม.2
โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
คณิต ม.ต้น
447
นางสาวอารีญา  แก้วกล้า
ม.3
โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา
คณิต ม.ต้น
448
เด็กชายอินทัส  ศิริวรโชติ
ม.1
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
449
เด็กหญิงฮินะ  เมืองแวง
ม.1
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
450
เด็กหญิงแันทิศา  ถนอมภักดี
ม.2
โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
คณิต ม.ต้น