ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
จันทบุรี ตราด

ณ ตึก 4 ห้อง 421 โรงเรียนศรียานุสรณ์
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชพร  สรรเสริญ
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
คณิต ม.ต้น
2
เด็กหญิงกชพร  สุมิตร
ม.3
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
3
เด็กหญิงกนกณัฐ  ตองอ่อน
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
คณิต ม.ต้น
4
เด็กหญิงกนกวรรณ  คุมพวก
ม.1
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
5
เด็กหญิงกมลทิพย์  นวชิระ
ม.1
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
6
เด็กหญิงกรกช  สีหามายา
ม.1
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
7
เด็กหญิงกรณิศ  เพ็ชรคง
ม.2
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
8
เด็กชายกฤตณัฐ  นามสาร
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
คณิต ม.ต้น
9
เด็กหญิงกฤติยากร  สามิภักดิ์
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
คณิต ม.ต้น
10
เด็กชายกฤษพัชร  วงศ์ขวัญ
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
คณิต ม.ต้น
11
เด็กหญิงกษมาภรณ์  สุวรรณโชติ
ม.3
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
12
เด็กชายกอปรกฤษ  สุขแสง
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
คณิต ม.ต้น
13
เด็กหญิงกัญญาพัชร  กุศลศิลป์
ม.2
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
14
เด็กชายกันทรากร  ชนินทา
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
คณิต ม.ต้น
15
เด็กหญิงกันธิชา  ศิริเมฆา
ม.2
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
16
เด็กหญิงกัลยกร  ยุติวงษ์
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
คณิต ม.ต้น
17
นายกิตติภพ  เจริญพร
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
คณิต ม.ต้น
18
เด็กหญิงเขมจิรา  รัตโนภาส
ม.1
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
19
นายคณิศร  สว่างไสว
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
คณิต ม.ต้น
20
เด็กหญิงคำฟ้า  จันทะรังษี
ม.1
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
จันทบุรี ตราด

ณ ตึก 4 ห้อง 422 โรงเรียนศรียานุสรณ์
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
21
เด็กชายจตุรวิทย์  อรุณรุ่งรัตน์
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
คณิต ม.ต้น
22
เด็กชายจักรเพชร  ไชยวรรณ
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
คณิต ม.ต้น
23
เด็กหญิงจารวี  คำมูลกูล
ม.1
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
24
เด็กหญิงจารุวรรณ  มีทิพย์
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
คณิต ม.ต้น
25
เด็กชายจิณณะ  กิตติธรกุล
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
คณิต ม.ต้น
26
เด็กหญิงจิรชยา  นิลชาติ
ม.2
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
27
เด็กหญิงจิรปรียา  ยังเหลือ
ม.2
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
28
เด็กชายจิรพฤทธิ์  พงศ์นันทกุลกิจ
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
คณิต ม.ต้น
29
เด็กชายจิรภัทร  ชวนฤทัย
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
คณิต ม.ต้น
30
เด็กชายจิรัฏฐ์  สุวรรณททาน
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
คณิต ม.ต้น
31
เด็กหญิงจิราวดี  แววดี
ม.2
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
32
เด็กหญิงชญาดา  วุฒิ
ม.2
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
33
เด็กหญิงชญานุตม์  ศิริวิสุทธิรัตน์
ม.1
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
34
เด็กหญิงชณาภัช  ชวศิริกุลฑล
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
คณิต ม.ต้น
35
เด็กหญิงชนม์พิชา  คงชุ่ม
ม.1
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
36
นายชนะชล  มรกต
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
คณิต ม.ต้น
37
เด็กหญิงชาลิสา  สุขเจริญ
ม.2
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
38
เด็กชายชาลี  ซั้ว
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
คณิต ม.ต้น
39
เด็กหญิงชุติกาญจน์  ไชยผล
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
คณิต ม.ต้น
40
เด็กหญิงชุติณัฐฐษมน  สุขิโต
ม.1
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
จันทบุรี ตราด

ณ ตึก 4 ห้อง 423 โรงเรียนศรียานุสรณ์
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
41
เด็กหญิงโชติชนิดา  สุสมวงค์
ม.2
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
42
เด็กหญิงญาณิศา  ตั๊นงาม
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
คณิต ม.ต้น
43
เด็กหญิงญาณิศา  สารเกตุ
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
คณิต ม.ต้น
44
เด็กชายฐตวงศ์กร  หนูเย็น
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
คณิต ม.ต้น
45
เด็กหญิงฐิตาภรณ์  คังคะศรี
ม.1
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
46
เด็กหญิงฐิตารีย์  ปริวัฒน์
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
คณิต ม.ต้น
47
เด็กหญิงฐิตารีย์  ศรีจันทร์
ม.1
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
48
เด็กหญิงฐิติรัตน์  โภชาดม
ม.1
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
49
เด็กหญิงณภัทร  เจตน์มงคล
ม.2
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
50
นางสาวณัชชา  เจริญชาติ
ม.3
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
51
เด็กหญิงณัชชา  ตาหน่วย
ม.3
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
52
เด็กหญิงณัชชา  ปรียานนท์
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
คณิต ม.ต้น
53
นางสาวณัฏฐณิชา  พูลสวัสดิ์
ม.3
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
54
เด็กหญิงณัฐกมล  แซ่ลิ้ม
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
คณิต ม.ต้น
55
เด็กหญิงณัฐชยา  แสงสว่าง
ม.2
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
56
เด็กหญิงณัฐฌา  ปริญโญกุล
ม.1
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
57
นางสาวณัฐรัตน์  ฉันท์ทัตสกุล
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
คณิต ม.ต้น
58
เด็กชายณัฐวุฒิ  ชีวิโรจน์
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
คณิต ม.ต้น
59
เด็กหญิงณัตฐนันท์  เกตรา
ม.2
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
60
เด็กหญิงณิชนันท์  ชาวไชย
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
จันทบุรี ตราด

ณ ตึก 4 ห้อง 432 โรงเรียนศรียานุสรณ์
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
61
เด็กหญิงณิชาพร  โชติยา
ม.1
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
62
นายดุสิต  เจียมโฆสิต
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
คณิต ม.ต้น
63
เด็กหญิงทักษพร  มาประจักษ์
ม.1
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
64
เด็กหญิงทิตยา  สุขจันทร์ผล
ม.1
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
65
เด็กหญิงเทเรส คริสตา  กอศิริวลานนท์
ม.3
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
66
เด็กชายธนกฤต  อร่ามศิลป์
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
คณิต ม.ต้น
67
เด็กชายธนบดี  ระกำทอง
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
คณิต ม.ต้น
68
เด็กชายธนบดี  อุณหศิริกุล
ม.2
บ้านเรียนนายคิดชาย อุณหศิริกุล
คณิต ม.ต้น
69
เด็กหญิงธนัชญา  พิทักษ์โกศล
ม.2
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
70
เด็กหญิงธนัชพร  กูลนา
ม.2
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
71
เด็กหญิงธนิษฐา  กัดมั่น
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
คณิต ม.ต้น
72
นายธรรมธร  น้อยสง่า
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
คณิต ม.ต้น
73
เด็กหญิงธวัลรัตน์  สมัย
ม.2
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
74
เด็กหญิงธัญชนก  แทนนิกร
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
คณิต ม.ต้น
75
เด็กหญิงธัญชนก  วัฒนะวิรุณ
ม.2
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
76
เด็กหญิงธัญญนัท  ชำนาญชล
ม.2
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
77
เด็กหญิงธัญญาวรรณ  ทศานนท์
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
คณิต ม.ต้น
78
เด็กหญิงธัญวลัย  แซ่โก
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
คณิต ม.ต้น
79
เด็กหญิงธันยรัตน์  เตือนจันทร์ทึก
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
คณิต ม.ต้น
80
นางสาวธิติสุดา  สีทอง
ม.3
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
จันทบุรี ตราด

ณ ตึก 4 ห้อง 433 โรงเรียนศรียานุสรณ์
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
81
เด็กชายธีร์ธวัช  มะเทศ
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
คณิต ม.ต้น
82
เด็กชายธีรธัช  วรบำรุงกุล
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
คณิต ม.ต้น
83
เด็กหญิงธีริศรา  เลาหุไรกุล
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
คณิต ม.ต้น
84
เด็กชายนพฤทธิ์  หรูเจริญ
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
คณิต ม.ต้น
85
เด็กหญิงนภัสนันท์  มั่นศิลป์
ม.1
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
86
เด็กหญิงนันท์นภัส  แซ่อ๊วน
ม.2
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
87
เด็กหญิงนิรมล  อนุสิทธิ์
ม.1
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
88
เด็กหญิงปณิดา  นิตย์จินต์
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
คณิต ม.ต้น
89
เด็กหญิงปทิตตา  ดำรงกิจอุดม
ม.2
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
90
เด็กหญิงปภาวรินทร์  ยิ่งเจริญลาภดิผล
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
คณิต ม.ต้น
91
เด็กหญิงปภาวรินท์  วัฒนพฤกษชาติ
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
คณิต ม.ต้น
92
เด็กหญิงปภาสินี  ประจงการ
ม.2
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
93
นายปัณณวัฒน์  กุญแจกล
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
คณิต ม.ต้น
94
เด็กชายปัณณวิฒน์  กุญแจกล
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
คณิต ม.ต้น
95
เด็กหญิงปาริชาต  เอกปัจชา
ม.2
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
96
เด็กหญิงปิยากร  เทพภิบาล
ม.2
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
97
เด็กหญิงปุญญิศา  ตรุกสาก
ม.1
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
98
เด็กหญิงปุญยวีร์  บุญช่วย
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
คณิต ม.ต้น
99
เด็กหญิงปุณยนุช  วรศรี
ม.1
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
100
เด็กชายปูรณ์  ประภาโส
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
จันทบุรี ตราด

ณ ตึก 4 ห้อง 434 โรงเรียนศรียานุสรณ์
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
101
นางสาวเปมิกา  เจริญพรรค
ม.3
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
102
เด็กหญิงพรธีรา  งามการ
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
คณิต ม.ต้น
103
เด็กหญิงพรปวีณ์  ธรรมจริยา
ม.2
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
104
เด็กหญิงพรมณี  กลมเกลี้ยง
ม.2
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
105
เด็กชายพรรษวุฒิ  นพกูลวงศ์
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
คณิต ม.ต้น
106
เด็กหญิงพลอยพร  โล่พลอย
ม.1
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
107
นางสาวพัชรศิริ  ผ่านสำแดง
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
คณิต ม.ต้น
108
เด็กหญิงพัณณ์ชิตา  ประวัติวงค์
ม.1
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
109
เด็กหญิงพาขวัญ  ประสงค์ดี
ม.1
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
110
เด็กหญิงพิจิกานต์  คาดพันโน
ม.1
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
111
เด็กหญิงพิชากร  หนูช่วย
ม.1
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
112
เด็กหญิงแพรวา  อนันตสุข
ม.1
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
113
เด็กหญิงฟ้าใส  บุญมีธิกุล
ม.2
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
114
เด็กหญิงภรภัทร  บุญช่วยเหลือ
ม.2
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
115
เด็กชายภวัต  เวชานนท์
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
คณิต ม.ต้น
116
เด็กชายภัทรกร  รักวงษ์
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
คณิต ม.ต้น
117
เด็กหญิงภัทรกานต์ฎา  คงกระจ่าง
ม.1
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
118
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  ไพบูลย์
ม.2
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
119
เด็กชายภูผา  มูลผล
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
คณิต ม.ต้น
120
เด็กชายภูมิภัทร  อภัย
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
จันทบุรี ตราด

ณ ตึก 4 ห้อง 442 โรงเรียนศรียานุสรณ์
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
121
เด็กหญิงมนพร  คงสำราญ
ม.3
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
122
เด็กหญิงมนสิชา  กอร์ปไพบูลย์
ม.2
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
123
เด็กหญิงมนัสนันท์  ฉัยยากูล
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
คณิต ม.ต้น
124
เด็กหญิงมลณพรรศ  ญาติปรีชาวงษ์
ม.1
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
125
เด็กหญิงมินท์ธิตา  ไทรเมฆ
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
คณิต ม.ต้น
126
เด็กหญิงรติกร  ศรีสิงหเดช
ม.1
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
127
เด็กหญิงรินรดา  รุ่งอร่ามศิริ
ม.2
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
128
เด็กหญิงรุ่งไพริน  กูรุ่ง
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
คณิต ม.ต้น
129
เด็กหญิงเรืองริน  คูหากาญจน์
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
คณิต ม.ต้น
130
เด็กหญิงลลิดา  คล้ายทอง
ม.1
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
131
นางสาวลัลนา  ภูมิพัฒน์โยธิน
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
คณิต ม.ต้น
132
เด็กหญิงวรณัน  ปะญาติ
ม.2
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
133
เด็กหญิงวรนิษฐา  ปะสิ่งชอบ
ม.1
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
134
เด็กหญิงวรรณพร  แก้วละมุล
ม.2
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
135
เด็กหญิงวรรณวริน  นาแถมนาค
ม.2
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
136
เด็กชายวราวัฒน์  ปานมีสี
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
คณิต ม.ต้น
137
เด็กหญิงวรินยุพา  รักษา
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
คณิต ม.ต้น
138
เด็กหญิงวริสรา  บุญคงมาก
ม.2
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
139
เด็กหญิงวลัยพรรณ  ทองม้วน
ม.2
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
140
นายเวโรจน์  กาญจนเกษตรกุล
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
จันทบุรี ตราด

ณ ตึก 4 ห้อง 443 โรงเรียนศรียานุสรณ์
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กชายเวโรจน์  บุญราช
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
คณิต ม.ต้น
142
เด็กหญิงแววปราชญ์  ไพบูลย์กิจกุล
ม.1
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
143
เด็กชายศรรวิศ  ผลพฤกษา
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
คณิต ม.ต้น
144
เด็กหญิงศรุตา  ต้นแผ้ว
ม.2
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
145
เด็กหญิงศศิร์รัช  คงขวัญ
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
คณิต ม.ต้น
146
เด็กหญิงศิริญญา  รอดอำพันธ์
ม.3
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
147
นางสาวศิริลักษณ์  สมบูรณืศักดิ์
ม.3
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
148
เด็กหญิงศิริวรรณ  อาษาพา
ม.2
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
149
เด็กหญิงศุภนิช  อินทาภรณ์
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
คณิต ม.ต้น
150
เด็กหญิงศุภิสรา  กินทะบุตร
ม.2
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
151
เด็กชายเศรษฐ์  พรรณมณีลักษณ์
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
คณิต ม.ต้น
152
เด็กหญิงสรวีย์  กิจสุวรรณรัตน์
ม.2
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
153
เด็กหญิงสรัลดา  บุตรหนัน
ม.2
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
154
เด็กหญิงสวรรยา  ทองศรี
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
คณิต ม.ต้น
155
เด็กหญิงสิริกร  กล่อมดี
ม.1
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
156
เด็กหญิงสิริพร  ธัญญาหาร
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
คณิต ม.ต้น
157
เด็กหญิงสิริยากร  ประดับ
ม.1
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
158
เด็กหญิงสุดาชนก  ศรัทธรรม
ม.1
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
159
เด็กหญิงสุธาสินี  วรมิตร
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
คณิต ม.ต้น
160
เด็กหญิงสุพัชญา  ฝางมาลา
ม.1
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
จันทบุรี ตราด

ณ ตึก 4 ห้อง 444 โรงเรียนศรียานุสรณ์
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
161
เด็กหญิงสุพิชชา  ประสงค์ธรรม
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
คณิต ม.ต้น
162
เด็กหญิงสุพิชฌาย์  คงเจริญ
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
คณิต ม.ต้น
163
เด็กหญิงสุพิชญา  พิจารย์กุล
ม.1
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
164
เด็กชายเหวิน  ฟู่ ล็อค
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
คณิต ม.ต้น
165
เด็กหญิงอชิรญา  ชาวนา
ม.2
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
166
เด็กหญิงอติพร  ไตรสุทธิ์
ม.2
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
167
นางสาวอนันตพร  มาสกุล
ม.3
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
168
เด็กหญิงอภิชญา  คุ้มทรัพย์
ม.2
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
169
เด็กหญิงอภิชญา  รักร่วม
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
คณิต ม.ต้น
170
เด็กหญิงอรกมล  หลายกนก
ม.2
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
171
เด็กหญิงอรชพร  ทิพย์อุทัย
ม.2
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
172
เด็กหญิงอรนลิน  เรือนดี
ม.3
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
173
เด็กชายอัฑฒ์  มงคลสินธุ์
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
คณิต ม.ต้น
174
เด็กชายอาจอง  แทนนิกร
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
คณิต ม.ต้น
175
เด็กหญิงอิงครัต  ยอดบริบูรณ์
ม.1
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
176
นางสาวอินทุอร  อัญชลิสังกาศ
ม.3
โรงเรียนศรียานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
จันทบุรี ตราด

ณ ตึก 4 ห้อง 423 โรงเรียนตราษตระการคุณ
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
177
เด็กหญิงกณวรรธน์  พันธุ์พิริยะ
ม.2
โรงเรียนตราษตระการคุณ
คณิต ม.ต้น
178
เด็กชายกฤษ  เนตรประจักษ์
ม.1
โรงเรียนตราษตระการคุณ
คณิต ม.ต้น
179
เด็กชายกันย์เกล้า  บุญญทลัง
ม.2
โรงเรียนตราษตระการคุณ
คณิต ม.ต้น
180
เด็กหญิงกัลยา  ศรีสมุทรสุนทร
ม.2
โรงเรียนตราษตระการคุณ
คณิต ม.ต้น
181
เด็กชายกิตติศักดิ์  สุขรังสิเสรี
ม.1
โรงเรียนตราษตระการคุณ
คณิต ม.ต้น
182
เด็กชายเกณฑ์กัณม์ไชย  ชุ่มชูจันทร์
ม.1
โรงเรียนตราษตระการคุณ
คณิต ม.ต้น
183
เด็กชายเขตต์กันต์  เศวตศรีสกุล
ม.1
โรงเรียนตราษตระการคุณ
คณิต ม.ต้น
184
เด็กหญิงเขมิสรา  ศิริ
ม.2
โรงเรียนตราษตระการคุณ
คณิต ม.ต้น
185
เด็กชายจิรเดช  สิกบุตร
ม.2
โรงเรียนตราษตระการคุณ
คณิต ม.ต้น
186
นางสาวจีรนันท์  มีใหม่
ม.3
โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์
คณิต ม.ต้น
187
เด็กหญิงจุฑารัตน์  ปันสา
ม.2
โรงเรียนตราษตระการคุณ
คณิต ม.ต้น
188
เด็กหญิงจุฑารัตน์  อยู่เจียม
ม.3
โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์
คณิต ม.ต้น
189
เด็กชายเจริญพิภัช  เจริญผล
ม.2
โรงเรียนตราษตระการคุณ
คณิต ม.ต้น
190
เด็กชายฉัตรเพชร  กองแก้ว
ม.1
โรงเรียนตราษตระการคุณ
คณิต ม.ต้น
191
เด็กชายชนนันท์  เสียงเสนาะ
ม.2
โรงเรียนตราษตระการคุณ
คณิต ม.ต้น
192
เด็กหญิงชนมน  สัมมา
ม.2
โรงเรียนตราษตระการคุณ
คณิต ม.ต้น
193
เด็กชายชิษณุพงศ์  วิรุฬห์วณิชย์
ม.1
โรงเรียนตราษตระการคุณ
คณิต ม.ต้น
194
นางสาวชุติมณฑน์  สุขรังสิเสรี
ม.3
โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์
คณิต ม.ต้น
195
เด็กหญิงฐิติภัค  วงษ์ธนไพศาล
ม.2
โรงเรียนตราษตระการคุณ
คณิต ม.ต้น
196
เด็กชายณรัช  ทัศวิล
ม.1
โรงเรียนตราษตระการคุณ
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
จันทบุรี ตราด

ณ ตึก 4 ห้อง 424 โรงเรียนตราษตระการคุณ
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
197
เด็กชายณัฐกิตติ์  เกาะลอย
ม.3
โรงเรียนตราษตระการคุณ
คณิต ม.ต้น
198
เด็กหญิงณุวดา  เนืองนิตย์
ม.3
โรงเรียนตราษตระการคุณ
คณิต ม.ต้น
199
เด็กหญิงทิฆัมพร  รวมวงษ์
ม.1
โรงเรียนตราษตระการคุณ
คณิต ม.ต้น
200
เด็กหญิงทิชาภัคร์  ผลสนอง
ม.1
โรงเรียนตราษตระการคุณ
คณิต ม.ต้น
201
เด็กชายธนโชติ  เจริญศิลพุทธคุณ
ม.1
โรงเรียนตราษตระการคุณ
คณิต ม.ต้น
202
เด็กหญิงธนพร  พิมพิสาร
ม.2
โรงเรียนตราษตระการคุณ
คณิต ม.ต้น
203
เด็กชายธนิสร  กตัญญู
ม.1
โรงเรียนตราษตระการคุณ
คณิต ม.ต้น
204
นายธรรศธรณ์​  โชติจำรัส
ม.3
โรงเรียนตราษตระการคุณ
คณิต ม.ต้น
205
เด็กหญิงธัญชนก  ช่างเก็บ
ม.2
โรงเรียนตราษตระการคุณ
คณิต ม.ต้น
206
เด็กชายนพัช  อานามวงษ์
ม.1
โรงเรียนตราษตระการคุณ
คณิต ม.ต้น
207
เด็กหญิงนรรธมณฑ์  สุขสัมพันธ์
ม.2
โรงเรียนตราษตระการคุณ
คณิต ม.ต้น
208
เด็กหญิงนรินทร์รฎา  ธนากิจ
ม.2
โรงเรียนตราษตระการคุณ
คณิต ม.ต้น
209
เด็กหญิงนฤกันยา  ทองปาน
ม.2
โรงเรียนตราษตระการคุณ
คณิต ม.ต้น
210
นางสาวนฤภร  สุนทร
ม.3
โรงเรียนตราษตระการคุณ
คณิต ม.ต้น
211
เด็กหญิงนิธิมา  สุเนตร
ม.2
โรงเรียนตราษตระการคุณ
คณิต ม.ต้น
212
เด็กชายนิพิฐพนธ์  นิลพัฒน์
ม.1
โรงเรียนตราษตระการคุณ
คณิต ม.ต้น
213
นายปฎิพล  มงคลนาค
ม.3
โรงเรียนตราษตระการคุณ
คณิต ม.ต้น
214
เด็กชายปราการ  คมพุดซา
ม.1
โรงเรียนตราษตระการคุณ
คณิต ม.ต้น
215
เด็กชายปราชญ์  พร้อมวงศ์
ม.2
โรงเรียนตราษตระการคุณ
คณิต ม.ต้น
216
เด็กชายปราบ  ประชุมแพทย์
ม.1
โรงเรียนตราษตระการคุณ
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
จันทบุรี ตราด

ณ ตึก 4 ห้อง 425 โรงเรียนตราษตระการคุณ
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
217
เด็กหญิงปวริศา  เดือนฉาย
ม.1
โรงเรียนตราษตระการคุณ
คณิต ม.ต้น
218
เด็กหญิงปสุตา  เจริญวงษ์
ม.1
โรงเรียนตราษตระการคุณ
คณิต ม.ต้น
219
เด็กหญิงปัณชญา  สืบชาติ
ม.1
โรงเรียนตราษตระการคุณ
คณิต ม.ต้น
220
เด็กชายปัณณทัต  กิจเถกิง
ม.2
โรงเรียนตราษตระการคุณ
คณิต ม.ต้น
221
เด็กชายปัณณวิชญ์  รัตนธรรม
ม.2
โรงเรียนตราษตระการคุณ
คณิต ม.ต้น
222
เด็กชายปิติภูมิ  บุตรศรีวงษ์
ม.1
โรงเรียนตราษตระการคุณ
คณิต ม.ต้น
223
เด็กหญิงปุญชรัสมิ์  จันทร์กลม
ม.3
โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์
คณิต ม.ต้น
224
เด็กชายเปมทัต  วงศ์เฉลิมสุข
ม.2
โรงเรียนตราษตระการคุณ
คณิต ม.ต้น
225
เด็กหญิงโปรดปราน  เข้งนุเคราะห์
ม.2
โรงเรียนตราษตระการคุณ
คณิต ม.ต้น
226
เด็กชายพณภัฒน์  สุทธิวารี
ม.1
โรงเรียนตราษตระการคุณ
คณิต ม.ต้น
227
เด็กหญิงพรพร  ศิริพันธ์
ม.1
โรงเรียนตราษตระการคุณ
คณิต ม.ต้น
228
เด็กหญิงพรรณกร  ถือธรรม
ม.3
โรงเรียนตราษตระการคุณ
คณิต ม.ต้น
229
เด็กชายพศวีร์  จินตกานนท์
ม.1
โรงเรียนตราษตระการคุณ
คณิต ม.ต้น
230
เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  ขันนาค
ม.2
โรงเรียนตราษตระการคุณ
คณิต ม.ต้น
231
เด็กหญิงพิมพ์ดาว  ดีหลาย
ม.1
โรงเรียนตราษตระการคุณ
คณิต ม.ต้น
232
เด็กหญิงพิรญาณ์  แก้วตาด
ม.3
โรงเรียนตราษตระการคุณ
คณิต ม.ต้น
233
เด็กหญิงภัษราภรณ์  พิกุล
ม.2
โรงเรียนตราษตระการคุณ
คณิต ม.ต้น
234
เด็กชายภูวัฒน์  ไกรทองสุข
ม.1
โรงเรียนตราษตระการคุณ
คณิต ม.ต้น
235
เด็กหญิงรวีพร  สิทธิถาวร
ม.2
โรงเรียนตราษตระการคุณ
คณิต ม.ต้น
236
เด็กชายรัฐกานต์  เพชรหีด
ม.1
โรงเรียนตราษตระการคุณ
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
จันทบุรี ตราด

ณ ตึก 4 ห้อง 426 โรงเรียนตราษตระการคุณ
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
237
เด็กชายรัฐนันท์  รักษ์วงคณา
ม.1
โรงเรียนตราษตระการคุณ
คณิต ม.ต้น
238
เด็กชายราชธรรม  ลุนสะแกวงษ์
ม.1
โรงเรียนตราษตระการคุณ
คณิต ม.ต้น
239
เด็กหญิงลภัสรดา  เอกปิยะกุล
ม.3
โรงเรียนตราษตระการคุณ
คณิต ม.ต้น
240
เด็กหญิงวรางคณา  นุชเกษม
ม.3
โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์
คณิต ม.ต้น
241
เด็กชายวายุพัทธ์  ธนากิจ
ม.1
โรงเรียนตราษตระการคุณ
คณิต ม.ต้น
242
เด็กชายวิฆเนศ  วิสุทธิแพทย์
ม.1
โรงเรียนตราษตระการคุณ
คณิต ม.ต้น
243
เด็กชายวิชชกร  เจริญสมบัติ
ม.2
โรงเรียนตราษตระการคุณ
คณิต ม.ต้น
244
นางสาววิศัลย์ศยา  สุทธิวารี
ม.3
โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์
คณิต ม.ต้น
245
เด็กชายวีรภัทร  พลเสน
ม.1
โรงเรียนตราษตระการคุณ
คณิต ม.ต้น
246
เด็กหญิงศตนัน  ธนากิจ
ม.1
โรงเรียนตราษตระการคุณ
คณิต ม.ต้น
247
เด็กหญิงศรัณย์พร  ทวีทรัพย์
ม.1
โรงเรียนตราษตระการคุณ
คณิต ม.ต้น
248
เด็กหญิงศศิประภา  ศิริภูธร
ม.2
โรงเรียนตราษตระการคุณ
คณิต ม.ต้น
249
เด็กชายศศิภัทร์  สุขะกุล
ม.1
โรงเรียนตราษตระการคุณ
คณิต ม.ต้น
250
เด็กชายสกุลภักดิ์  เสาวยงค์
ม.1
โรงเรียนตราษตระการคุณ
คณิต ม.ต้น
251
เด็กหญิงสมภัสสร  สรวมชีพ
ม.1
โรงเรียนตราษตระการคุณ
คณิต ม.ต้น
252
เด็กชายสรยุทธ  ขำสม
ม.2
โรงเรียนตราษตระการคุณ
คณิต ม.ต้น
253
เด็กหญิงสริดา  ศรีวนิช
ม.2
โรงเรียนตราษตระการคุณ
คณิต ม.ต้น
254
นางสาวสิริพร  เจริญนาวา
ม.3
โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์
คณิต ม.ต้น
255
เด็กหญิงสุธาสินี  จันทร
ม.2
โรงเรียนตราษตระการคุณ
คณิต ม.ต้น
256
เด็กชายสุธีกานต์  ละมัย
ม.1
โรงเรียนตราษตระการคุณ
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
จันทบุรี ตราด

ณ ตึก 4 ห้อง 427 โรงเรียนตราษตระการคุณ
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
257
เด็กหญิงสุพัชชา  เวชานนท์
ม.2
โรงเรียนตราษตระการคุณ
คณิต ม.ต้น
258
เด็กชายสุรวัฒน์  แซ่โล้ว
ม.2
โรงเรียนตราษตระการคุณ
คณิต ม.ต้น
259
เด็กชายสุริยะ  วรสิงห์
ม.1
โรงเรียนตราษตระการคุณ
คณิต ม.ต้น
260
เด็กชายเสฏฐวุฒิ  ชมเชย
ม.1
โรงเรียนตราษตระการคุณ
คณิต ม.ต้น
261
เด็กหญิงอภิญญา  หอยสังข์
ม.1
โรงเรียนตราษตระการคุณ
คณิต ม.ต้น
262
เด็กชายอภิภู  ดีเมธา
ม.1
โรงเรียนตราษตระการคุณ
คณิต ม.ต้น
263
เด็กชายอภิวิชญ์  ขำเกื้อ
ม.2
โรงเรียนตราษตระการคุณ
คณิต ม.ต้น
264
เด็กหญิงอรจิรา  โถปริก
ม.1
โรงเรียนตราษตระการคุณ
คณิต ม.ต้น
265
เด็กหญิงอัจฉราวรรณ  ปิดทอง
ม.2
โรงเรียนตราษตระการคุณ
คณิต ม.ต้น