ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
พังงา ภูเก็ต ระนอง

ณ อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 624 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชกนก  ศรีสุธรรม
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
2
เด็กหญิงกชพร  ทองสุริวงศ์
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
3
เด็กหญิงกชพร  พลสมัคร
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
4
เด็กหญิงกชพร  พึ่งสุริยะ
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
5
เด็กหญิงกชพร  หมอสุข
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
6
เด็กหญิงกชพรรณ  ภู่ไพบูลย์
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
7
เด็กหญิงกนกณัฐ  นาคเผือก
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
8
เด็กหญิงกนกรัต  วิเชียรวรรธนะ
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
9
เด็กหญิงกนกรัตน์  ขาวดี
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
10
เด็กหญิงกนกวรรณ  กริชกำจร
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
11
เด็กหญิงกนกวรรณ  ทรงคุณ
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
12
เด็กหญิงกนกวรรณ  นิติธรรมมานนท์
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
13
เด็กหญิงกนกวรรณ  โสมณวัฒน์
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
14
นายกนธี  เนติวงศานนท์
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
15
เด็กหญิงกนิษฐา  หนูปาน
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
16
เด็กหญิงกมลกานต์  นาวี
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
17
เด็กหญิงกมลชนก  นิลไชย
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
18
เด็กหญิงกมลชนก  ปรัชพันธ์
ม.3
โรงเรียนเมืองถลาง
คณิต ม.ต้น
19
เด็กหญิงกมลณัชย์  สีสุข
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
20
เด็กหญิงกมลนัทธ์  วงมู้ดา
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
21
เด็กหญิงกมลพร  บุรีรักษ์
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
22
เด็กหญิงกมลวรรณ  แซ่แต้
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
23
เด็กหญิงกรกช  ก่อเกิดบุญ
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
24
เด็กหญิงกรจรส  กุลลิมา
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
25
นางสาวกรชนก  จินดานุ
ม.3
โรงเรียนกะทู้วิทยา
คณิต ม.ต้น
26
เด็กหญิงกรรณิการ์  ใจซื่อกุล
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
27
เด็กหญิงกรวรรณ  อภิบูลย์สุวรรณ์
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
28
เด็กหญิงกรวรรณ  ฮวดศิริ
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
29
เด็กหญิงกรองแก้ว  อึ๋งสกุล
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
30
เด็กหญิงกฤชกร  ตันโชติกุล
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
พังงา ภูเก็ต ระนอง

ณ อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 625 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
31
เด็กชายกฤฏิ์  เนาวรัตน์
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
32
นายกฤตนัย  ภิรมย์ฤกษ์
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
33
เด็กชายกฤตภัค  สุกใส
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
34
เด็กชายกฤตภาส  ชูประสิทธิ์
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
35
นายกฤตภาส  สัตยาชัย
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
36
เด็กชายกฤตภาส  อินทานนท์
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
37
เด็กชายกฤตเมธ  ชูประสิทธิ์
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
38
เด็กชายกฤตเมธ  สมศักดิ์
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
39
เด็กชายกฤติโชค  ขันทีท้าว
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
40
เด็กชายกฤติน  ชินกาญจนโรจน์
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
41
เด็กชายกฤษฎ์  สันติพิทักษ์
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
42
เด็กชายกฤษณรัตน์  คลี่บำรุง
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
43
เด็กหญิงกวิสรา  หลีสกุล
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
44
นายกษณ  บุญญกาศ
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
45
เด็กชายกษิดิ์เดช  ณ ตะกั่วทุ่ง
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
46
เด็กชายกษิดิศ  สุวรรณพาหุ
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
47
เด็กหญิงกษิรา  จิรชญาพุฒิธร
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
48
เด็กหญิงก้องกฤดากร  จันทร์เมือง
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
49
เด็กชายก้องณพัฒน์  ดำหนู
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
50
เด็กชายกัญจน์ภณ  โสภณเดช
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
51
เด็กหญิงกัญญ์ชิสา  นิจเนตร
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
52
เด็กหญิงกัญญลักษณ์  ปรางค์โอภาศวงษ์
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
53
เด็กหญิงกัญญาพัชร  งามวิไล
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
54
เด็กหญิงกัญญาภัทร  ศิริสัณฐิติ
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
55
นางสาวกัญญาวีร์  กันภัย
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
56
เด็กหญิงกัญญาวีร์  จันทร์อุ่น
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
57
เด็กหญิงกัญญาวีร์  ศิลปวิสุทธิ์
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
58
เด็กหญิงกัญญาวีร์  แสงหิรัญ
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
59
เด็กชายกันตพงศ์  บุตรมีชัย
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
60
เด็กชายกันตภณ  กีรติวิทยานนท์
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
พังงา ภูเก็ต ระนอง

ณ อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 626 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
61
เด็กหญิงกันตยา  บิลอับดุลล่าห์
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
62
เด็กหญิงกันติชา  ชิตชลธาร
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
63
เด็กชายกันตินันท์  ประโยชน์
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
64
เด็กหญิงกันทิมา  เสมอเพื่อน
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
65
เด็กหญิงกันธิชา  เผือกแก้ว
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
66
เด็กหญิงกัลญาณี  แจ้งจุล
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
67
เด็กหญิงกัลยรัตน์  ขุนบรรเทิง
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
68
เด็กหญิงกัลยรัตน์  บำรุงรักษ์
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
69
เด็กหญิงกัลยา  ชูศรีวาส
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
70
เด็กหญิงกาญจนธัช  พลประดิษฐ์
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
71
เด็กหญิงกาญจน์สุดา  หนูแก้ว
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
72
เด็กหญิงกานต์ธีรา  ตังตกาญจนา
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
73
เด็กหญิงกานต์สินี  เสียงหย่อง
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
74
เด็กหญิงกานตี  เถาวัลย์
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
75
เด็กชายกิตติคุณ  ก๊กศรี
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
76
เด็กชายกิตติเชษฐ์  ภากรพิพัฒน์สกุล
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
77
เด็กชายกิตติภพ  จิรศานต์ชัย
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
78
เด็กหญิงกิติกานต์  งานวงศ์พาณิชย์
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
79
เด็กชายกีรติ  สอนมี
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
80
เด็กหญิงกุลธิดา  กงทา
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
81
เด็กหญิงกุลปริยา  ยุธิษยานุวัฒน์
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
82
เด็กหญิงกุลปาลี  ปะจันทบุตร
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
83
นางสาวเกตุชนา  มณีศรี
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
84
เด็กหญิงเกตุวดี  ลีนานนท์*
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
85
เด็กหญิงเกวลิน  โชครุ่งเรืองรัตน์
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
86
เด็กหญิงเกศกนก  เกษอาภรณ์
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
87
เด็กหญิงเกศกัญญา  เกตุอำไพ
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
88
เด็กหญิงเกศชนก  ปางสวัสดิ์
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
89
เด็กหญิงเกศรา  มิตปราณ
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
90
เด็กหญิงเกสรา  รัตนเฉลิมรัตน์
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
พังงา ภูเก็ต ระนอง

ณ อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 627 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
91
เด็กหญิงแก้วฤทัย  กลีบแก้ว
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
92
เด็กหญิงขวัญข้าว  สืบศักดิ์
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
93
เด็กหญิงขวัญชนก  ต่างสี
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
94
เด็กหญิงเขมจิรา  ขจิตต์
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
95
เด็กชายเขมรัฐ  แสนพิทักษ์​
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
96
เด็กหญิงเขมิกา  วังช่วย
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
97
เด็กหญิงเขมิสา  เจริญศรี
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
98
เด็กชายคเชนทร์​ชัย​  ใจกล้า
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
99
เด็กชายคมกฤษฑ์  บุญปีติชาติ
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
100
เด็กหญิงคันธารัตน์  หนูเกตุ
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
101
เด็กหญิงคิมเบอร์ลี่ย์  เปเยอร์
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
102
เด็กหญิงเคียร่า แมกดาลีน่า  คอช
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
103
เด็กชายฆณพงษ์  มณีศรี
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
104
เด็กชายจตุพล  บุญทอย
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
105
เด็กหญิงจนิสตา  สาลิกา
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
106
เด็กหญิงจริยา  ชื่นพระแสง
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
107
เด็กชายจักรกฤต  เจริญเมือง
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
108
เด็กชายจักร์ภรมน์  สีคุ่ย
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
109
เด็กชายจักรภัทร  ธงสะอาด
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
110
นางสาวจันทร์จ๋า  แซ่ด่าน
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
111
นางสาวจัสมิน  หลานหลงส้า
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
112
เด็กชายจายุภัทร  วีระสุข
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
113
นางสาวจารุวรรณ  กะการดี
ม.3
โรงเรียนกะทู้วิทยา
คณิต ม.ต้น
114
เด็กหญิงจิณห์วรา  บังศรี
ม.2
โรงเรียนเมืองถลาง
คณิต ม.ต้น
115
เด็กหญิงจิดาภา  พันธุ์​ศิโรรัตน์​
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
116
เด็กหญิงจิตตานันท์  ทิพย์ศรี
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
117
เด็กชายจิตติพัฒน์  เผ่าจำรูญ
ม.2
โรงเรียนเมืองถลาง
คณิต ม.ต้น
118
เด็กหญิงจิตติมนต์  สูงเกียรติกุล
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
119
เด็กหญิงจินต์จุฑา  ศรีภักดี
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
120
นางสาวจินต์ธามนต์  พิภูพัชญ์ชา
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
พังงา ภูเก็ต ระนอง

ณ อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 628 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
121
นางสาวจินตภา  เฟื่องโกศล
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
122
เด็กหญิงจินห์รัมภา  ทองทิพย์
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
123
เด็กชายจิรภัทร  ทัศนกมล
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
124
เด็กหญิงจิรภิญญา  จินาภิรมย์
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
125
เด็กชายจิรวัฒน์  เกตุแสง
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
126
เด็กชายจิรสิน  มากบุญ
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
127
เด็กหญิงจิรัชชยา  ทองทิพย์
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
128
เด็กหญิงจิรัชญา  ครุธทรง
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
129
นางสาวจิรัชญา  เมฆตรง
ม.3
โรงเรียนเมืองถลาง
คณิต ม.ต้น
130
เด็กหญิงจิรัญญา  คณะแนม
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
131
เด็กชายจิรัฏฐ์  เตราชูสงค์
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
132
เด็กหญิงจิราพัชร  ถิรวิทยานนท์
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
133
นางสาวจิราพัชร  เทียบท่าทอง
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
134
เด็กหญิงจิราพัชร  โสมสง
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
135
เด็กหญิงจิราภรณ์  ไชยชำนาญ
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
136
นางสาวจุฑาทิพย์  อ่อนโส
ม.3
โรงเรียนกะทู้วิทยา
คณิต ม.ต้น
137
เด็กหญิงจุฑามณี  พัชนี
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
138
เด็กหญิงจุฑามาศ  รอดสีเสน
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
139
เด็กหญิงเจียระไน  เฉลิมทรง
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
140
เด็กชายโจนาธาน  จอห์น เชอริยาฟารามบิล
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
141
เด็กชายฉลองราช  ภริงคาร
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
142
เด็กหญิงฉัตรชณา  ปิ่นมณี
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
143
เด็กหญิงชญากร  หาญศึก
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
144
เด็กหญิงชญานิษฐ์  บุญญานุพันธ์
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
145
เด็กหญิงชญาภา  สุริยมณฑล
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
146
เด็กหญิงชนเนษฎ์  บุญฮก
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
147
เด็กชายชนะสิทธิ์  เปลี่ยนผลัด
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
148
นางสาวชนัญชิดา  ฟ้ารุ่งสาง
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
149
เด็กหญิงชนัญชิดา  ศรีภักดี
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
150
เด็กหญิงชนัญชิดา  อุ่นวงค์
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
พังงา ภูเก็ต ระนอง

ณ อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 631 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
151
เด็กหญิงชนัญชิตา  ไทรงาม
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
152
เด็กหญิงชนัญญา  ชัยภิบาล
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
153
เด็กหญิงชนัดดา  เจริญรัตน์
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
154
เด็กหญิงชนันภรณ์  สุขจีน
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
155
เด็กหญิงชนันรัตน์  อินทะนะ
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
156
เด็กหญิงชนากานต์  ไกรเลิศ
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
157
เด็กชายชนาธิป  ชูช่วย
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
158
เด็กหญิงชนานันท์  ทันเพื่อน
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
159
เด็กหญิงชนาภัทร  สุมาลี
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
160
เด็กหญิงชนาภา  ไกรเลิศ
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
161
เด็กหญิงชนาภา  อุดมทรัพย์
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
162
นางสาวชนารดี  นันตโลหิต
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
163
นางสาวชนิกานต์  แรงกล้า
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
164
เด็กชายชนินทร์  ยินดีมาก
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
165
เด็กหญิงชนิสรา  แสนพิทักษ์
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
166
นายชยพัทธิ์  จันทร์ทิพย์
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
167
เด็กหญิงชลกร  เดชสุข
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
168
เด็กหญิงชลธิชา  แซ่แต้
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
169
เด็กหญิงชลธิชา  นวลนิ่ม
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
170
เด็กหญิงชลธิชา  เพ็ชร์อาวุธ
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
171
เด็กหญิงชลธิชา  ศรมณี
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
172
เด็กชายชลพล  กริชกำจร
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
173
เด็กหญิงชลลดา  โกมล
ม.1
โรงเรียนเมืองถลาง
คณิต ม.ต้น
174
เด็กชายชลากร  คงวงศ์
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
175
เด็กชายชลากร  เมธาลักษณ์
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
176
เด็กชายชโลธร  หลาวหล้าง
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
177
เด็กชายชวนันท์​  พรหมจินดา
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
178
เด็กชายชวัลวิทย์  เชาว์ปัญญา
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
179
เด็กชายชวิศ  สิทธิกรกุล
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
180
เด็กหญิงชองคิวแฮ  รอดสวัสดิ์
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
พังงา ภูเก็ต ระนอง

ณ อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 632 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
181
เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  วารี
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
182
นางสาวชัญญานุช  นบนอบ
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
183
เด็กหญิงชัญญาพิชญ์  สุดสม
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
184
เด็กหญิงชัญญาภรณ์  เสมอผล
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
185
เด็กหญิงชัณญานุช  จิระโร
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
186
เด็กหญิงชัณธิญา  ใจเจริญ
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
187
นายชัยธัช  ผลิโกมล
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
188
เด็กชายชานน  บุญเปกข์ตระกูล
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
189
เด็กชายชาร์ดี้  อิลดีอัสตี้
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
190
นายชารีฟ  หมัดอาดัม
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
191
เด็กหญิงชาลิสา  เพิ่มพูล
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
192
เด็กหญิงชาลิสา  ศรีเทพ
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
193
เด็กหญิงชิดชนก  ตันติวิท
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
194
นายชิติพัฒน์  โพธิ์เงิน
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
195
เด็กชายชินาธิป  พงษ์เดชา
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
196
เด็กหญิงชุติกาญจน์  การเที่ยง
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
197
เด็กหญิงชุติกาญจน์  ทองสกุล
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
198
เด็กหญิงชุติกาญจน์  แม้นธนาวงศ์สิน
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
199
เด็กหญิงชุติกาญจน์  ศฤงคาร์นันต์
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
200
เด็กชายชุติพนธ์  เอียดมุสิก
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
201
เด็กหญิงชุติมน  ชิณการณ์
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
202
เด็กหญิงชุติมา​  ​พรม​นิยม​
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
203
นางสาวโชติกา  หอมแช่ม
ม.3
โรงเรียนกะทู้วิทยา
คณิต ม.ต้น
204
เด็กหญิงโชติรส  แซ่อึ๋ง
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
205
เด็กหญิงซิซีเลีย  เฮลส์วิค
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
206
เด็กหญิงซีรีน  ตนคลัง
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
207
เด็กหญิงโซจง  ลี
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
208
เด็กหญิงโซมี  ลี
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
209
นางสาวโซไรดา  นันท์คณานนท์
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
210
เด็กหญิงญณมา  ไชยราช
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
พังงา ภูเก็ต ระนอง

ณ อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 633 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กหญิงญาณิกา  วงษ์สุนทร
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
212
เด็กหญิงญาณิชศา  วิเศษ
ม.2
โรงเรียนเมืองถลาง
คณิต ม.ต้น
213
เด็กหญิงญาณิศา  สุขเกื้อ
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
214
เด็กหญิงญาณิศา  เอมโอช
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
215
เด็กชายฐปนวัฒน์  ชาลี
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
216
เด็กชายฐิติ  ศรีประจง
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
217
เด็กหญิงฐิติชญาน์  ชีวาวิศิษฐ์
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
218
เด็กหญิงฐิติมา  กองสาย
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
219
นางสาวฐิติมา  บุญยฤทธิ์
ม.3
โรงเรียนเมืองถลาง
คณิต ม.ต้น
220
เด็กหญิงฐิติยา  นฤโสด
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
221
เด็กหญิงฐิติรัตน์  ต่างจิตร์
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
222
นางสาวฑิราพร  ซ้ายเบี้ยว
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
223
เด็กชายณฐนนท์  วารี
ม.2
โรงเรียนเมืองถลาง
คณิต ม.ต้น
224
นายณฐศร  บุญเกิด
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
225
เด็กหญิงณธิดา  ตัณมุขยกุล
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
226
เด็กหญิงณปภัช  คงกาญจน์
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
227
เด็กชายณภัทร  แก้วอินทร์
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
228
เด็กหญิงณภัทร  ประธาน
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
229
เด็กหญิงณภัทร  อึ่งทอง
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
230
เด็กหญิงณภัทรียา  จันทร์คง
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
231
เด็กหญิงณรินดา  โบบทอง
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
232
เด็กหญิงณฤดี  ตัณมุขยกุล
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
233
เด็กหญิงณหทัย  สุขวุฒิกุล
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
234
เด็กหญิงณัชชา  จันทาเทพ
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
235
เด็กหญิงณัชชา  จินดา
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
236
เด็กหญิงณัชชา  เตียงน้อย
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
237
นางสาวณัชชา  พรมฤทธิ์
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
238
เด็กหญิงณัชชา  พิชกรรม
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
239
เด็กหญิงณัชวดี  ประทีป ณ ถลาง
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
240
เด็กหญิงณัฎฐชา  จิตต์ซื่อ
ม.1
โรงเรียนเมืองถลาง
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
พังงา ภูเก็ต ระนอง

ณ อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 634 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
241
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  จินดา
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
242
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ชาญโลหะ
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
243
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  อภิไชยาวาทย์
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
244
นายณัฏฐนันท์  เพ็งพันธ์
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
245
เด็กชายณัฏฐพล  ทัยคง
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
246
เด็กหญิงณัฏฐรินทรา  โกยศิริพงศ์
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
247
เด็กหญิงณัฐกมล  ถิรตันตยาภรณ์
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
248
เด็กหญิงณัฐกมล  สมสุข
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
249
เด็กหญิงณัฐกฤตา  คงสุดรู้
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
250
เด็กหญิงณัฐกัญญา  แก้วเอียด
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
251
เด็กหญิงณัฐกานต์  ณ นคร
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
252
เด็กชายณัฐชนน  ตันติสัมมารักษ์
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
253
เด็กชายณัฐชนน  ไพศาลศักดิ์ทวี
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
254
เด็กชายณัฐชนนท์  เพิงรัตน์
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
255
เด็กหญิงณัฐชยา  โภคาเลิศ
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
256
เด็กหญิงณัฐชยา  สุขแก้ว
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
257
เด็กหญิงณัฐชา  ภริงคาร
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
258
เด็กหญิงณัฐชา  สิทธิศักดิ์
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
259
เด็กชายณัฐชาติ  สิทธิผล
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
260
เด็กหญิงณัฐณภาส์  แย้มอรุณพัฒนา
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
261
เด็กหญิงณัฐณิชา  บุษบงก์ไพฑูรย์
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
262
เด็กหญิงณัฐณิชา  ภิรมรส
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
263
เด็กชายณัฐดนัย  ทองเลี่ยมนาค
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
264
เด็กชายณัฐดนัย  วรรณบวร
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
265
เด็กหญิงณัฐธิดา  จำปาศรี
ม.1
โรงเรียนเมืองถลาง
คณิต ม.ต้น
266
เด็กหญิงณัฐธิดา  มุสิกพงศ์
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
267
เด็กหญิงณัฐธิดา  โลกานิตย์
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
268
เด็กหญิงณัฐธิดา  อินทรัตน์
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
269
เด็กหญิงณัฐนรี  แซ่กิ้น
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
270
เด็กหญิงณัฐนิช  หัสนีย์
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
พังงา ภูเก็ต ระนอง

ณ อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 635 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
271
เด็กหญิงณัฐนิชา  พฤกษะศรี
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
272
เด็กชายณัฐพงษ์  เจริญงาน
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
273
เด็กหญิงณัฐพร  คำเรือง
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
274
เด็กหญิงณัฐพร  สังข์นุ่น
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
275
นายณัฐพล  หนูอ่อน
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
276
นางสาวณัฐพิชชา  เพ็ชรรักษ์
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
277
เด็กหญิงณัฐพิมล  แก้วกระจก
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
278
เด็กหญิงณัฐภัสสร  เต็มนา
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
279
เด็กหญิงณัฐภัสสร  โลหะพงษ์ถาวร
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
280
เด็กชายณัฐภาส  คลายทุกข์
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
281
เด็กหญิงณัฐมน  แก้วเกาะสะบ้า
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
282
เด็กหญิงณัฐมน  พรหมมาศ
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
283
เด็กหญิงณัฐรินีย์  เที่ยงภาษา
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
284
เด็กหญิงณัฐวรรณ  ยมนา
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
285
เด็กหญิงณัฐวลัญช์  หลักเลิศ
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
286
นางสาวณัฐวลัย  จงจิตร
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
287
เด็กชายณัฐวัชต์  มหันตพันธ์
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
288
เด็กชายณัฐวีร์  พรหมวงศ์
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
289
เด็กหญิงณัฐินันท์  ครอบบุญ
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
290
เด็กหญิงณัศรีณทร์  สุพรรณชนะบุรี
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
291
เด็กหญิงณิชกมล  ทรงคุณ
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
292
เด็กหญิงณิชกานต์  เกษราช
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
293
เด็กหญิงณิชชา  ชานันโท
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
294
นางสาวณิชชาอร​  กิตติ์ธนกุล
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
295
เด็กหญิงณิชนันทน์  แสงคำ
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
296
เด็กหญิงณิชมน  พึ่งแรง
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
297
เด็กหญิงณิชา  กุลพ่อ
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
298
เด็กหญิงณิชา  ผสมทรัพย์
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
299
เด็กหญิงณิชา  พิพัฒน์เจษฏากุล
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
300
เด็กหญิงณิชากานต์  รักพวก
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
พังงา ภูเก็ต ระนอง

ณ อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 636 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
301
เด็กหญิงณิชารีย์  สุทินวงศ์
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
302
เด็กหญิงดารารัตน์​  รัตนานุกูล​
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
303
เด็กหญิงดาราวดี  ทองชอ้อน
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
304
เด็กหญิงดาวประกายฟ้า  สุขสวัสดิ์
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
305
เด็กหญิงดุจดาว  สมบูรณ์
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
306
เด็กชายดุสิต  บุญโล่ง
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
307
เด็กหญิงเดวิดา  อักษรเพียร
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
308
เด็กชายแดนไท  พรหมจินดา
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
309
นายตรัยคุณ  ไชยศร
ม.3
โรงเรียนกะทู้วิทยา
คณิต ม.ต้น
310
เด็กหญิงต้องใจ  พงศ์สุวรรณ
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
311
เด็กชายต่อตระกูล  พรหมอยู่
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
312
เด็กหญิงติชิลา  ศุภพฤกษ์
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
313
นายติณณภพ  ภูววิมล
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
314
เด็กชายติณณ์  บุญรัศมี
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
315
เด็กชายติณห์  หิรัญพันธุ์
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
316
เด็กหญิงตุศิตา  สวัสดิ์รักษา
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
317
เด็กชายเตชินท์  บุญล้น
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
318
เด็กชายเตวิช  เตชะวิศวกิจ
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
319
เด็กชายใต้หล้า  ทองชะนะ
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
320
เด็กชายไตรวิชญ์  คูณระพีพัฒน์
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
321
เด็กหญิงถาวรีย์  แก้วสามดวง
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
322
เด็กหญิงทรรณรต  มณีสม
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
323
เด็กหญิงทิฆัมพร  ฉั่วเจริญ
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
324
เด็กหญิงทิฆัมพร  แซ่หลิม
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
325
เด็กหญิงทิพย์วารี  ปัทมปาณีวงศ์
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
326
เด็กชายเทพพิทักษ์  รักษาชัย
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
327
เด็กชายธงชาติ  ศรีสวัสดิ์
ม.3
โรงเรียนเมืองถลาง
คณิต ม.ต้น
328
เด็กหญิงธชาษร  เพ็ชรดำ
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
329
เด็กหญิงธนกร  จันทโชติ
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
330
เด็กชายธนกฤติ  ดำหาแก้ว
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
พังงา ภูเก็ต ระนอง

ณ อาคาร 6 ชั้น 4 ห้อง 641 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
331
เด็กชายธนธรณ์  เกษมพิทักษ์พงศ์
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
332
เด็กหญิงธนภรณ์  แก้วยะรัตน์
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
333
นางสาวธนภรณ์  วิจิตร
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
334
เด็กชายธนภัทร  ชัชเวช
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
335
นายธนภัทร  ไชยวงศ์สาย
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
336
นายธนภัทร  บุตรโสภา
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
337
เด็กชายธนภัทร  หวามา
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
338
เด็กชายธนภัทร์  เหมรา
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
339
เด็กชายธนะพัฒน์  พัฒนาสกุลวงค์
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
340
เด็กหญิงธนัชญา  ภูมิคง
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
341
เด็กหญิงธนัญญา  ทานิล
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
342
เด็กหญิงธนัฐดา  แต้พานิช
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
343
เด็กหญิงธนัตถ์ฐา  เครือบุตร
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
344
นายธนากรณ์  นิลพันธ์
ม.3
โรงเรียนเมืองถลาง
คณิต ม.ต้น
345
เด็กหญิงธนาภรณ์  นามเสน
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
346
เด็กหญิงธนาวดี  เพิ่มทรัพย์
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
347
เด็กชายธนาเสฎฐ์  เลิศวรรัตนกุล
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
348
เด็กหญิงธนิฏฐา  โชคเกื้อ
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
349
เด็กหญิงธนิษฐา  ตันสกุล
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
350
เด็กหญิงธมนันท  ขำณรงค์
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
351
เด็กหญิงธมลพรรณ  ภู่สาย
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
352
เด็กหญิงธมลวรรณ  สงวนสินธ์
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
353
เด็กชายธรณินทร์  อ่อนแก้ว
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
354
เด็กชายธรรมรัตน์  ต้นเตย
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
355
เด็กชายธัชทร  พิทยาณิชกุล
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
356
เด็กชายธัชพล  หนูหมื่น
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
357
เด็กหญิงธัชมน  สนิทงาม
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
358
เด็กหญิงธัญชนก  ช่วงศรี
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
359
เด็กหญิงธัญชนก  เดชสอน
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
360
เด็กหญิงธัญชนก  เอียดมีศรี
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
พังงา ภูเก็ต ระนอง

ณ อาคาร 6 ชั้น 4 ห้อง 642 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
361
เด็กหญิงธัญญ่า  พนมธีรเกียรติ
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
362
เด็กหญิงธัญณิชา  ศรีชลธาร
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
363
เด็กชายธัญพิสิษฐ์  กู้เขียว
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
364
เด็กหญิงธัญรดา  ทองสกุล
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
365
เด็กหญิงธัญรัตน์  เพชรดำ
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
366
เด็กหญิงธัญรัศม์  ตู้จินดา
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
367
นางสาวธัญลักษณ์  พุทธา
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
368
เด็กหญิงธัญลักษณ์  หาบหา
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
369
นางสาวธัญวรรณ  วิมล
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
370
เด็กหญิงธัญวรัตน์  จุลพงศ์
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
371
เด็กหญิงธัญวรัตม์  มีลาโพ
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
372
เด็กหญิงธัญสิริ  เสนจันทร์ฒิไชย
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
373
เด็กหญิงธัญสุดา  เสนจันทร์ฒิไชย
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
374
เด็กหญิงธันย์นิชา  อินชวนจิ๋ว
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
375
เด็กหญิงธันยพร  แซ่ล้อ
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
376
เด็กหญิงธันยพร  ระวิวรรณ
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
377
เด็กหญิงธันวาภรณ์  ชูเหล็ก
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
378
เด็กหญิงธารญา  พิภพวัฒนา
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
379
เด็กหญิงธารวิมล  เพิ่มวิทย์
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
380
เด็กหญิงธารินฎา  ตั่นสกุล
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
381
เด็กหญิงธิณัฎฐ์ญฎา  รชตะพฤกษ์
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
382
นางสาวธิดารัตน์  แสงเลิศ
ม.3
โรงเรียนกะทู้วิทยา
คณิต ม.ต้น
383
เด็กหญิงธิษตยา  ไชยชนะ
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
384
เด็กชายธีภพ  สกุลแพทย์
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
385
เด็กชายธีร์จุฑา  สุวรรณพฤกษ์
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
386
เด็กหญิงธีรนาฏ  ทองวิจิตร
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
387
เด็กชายธีรภัทร  กมลวิทย์
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
388
เด็กชายธีรภัทร์  มะลิวัลย์
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
389
เด็กชายธีรภัทร์  มุลิกะบุตร
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
390
เด็กชายธีรัชฌ์  ยิ่งเจิญภักดี
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
พังงา ภูเก็ต ระนอง

ณ อาคาร 6 ชั้น 4 ห้อง 643 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
391
เด็กหญิงธีราพร  โชติชัยศรีสุริยะ
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
392
เด็กหญิงนจี  ฮาเส็ม
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
393
เด็กชายนนทกาย  ก่อผล
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
394
เด็กชายนภนต์  กอบโกย​
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
395
นายนภสินธุ์  หะรารักษ์
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
396
เด็กหญิงนภัสกร  ภูผา
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
397
เด็กหญิงนภัสสร  จิรพัฒนโสภณ
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
398
เด็กหญิงนรมน  ถี่ถ้วน
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
399
เด็กหญิงนรารินี  ดารายนต์
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
400
นายนราวิชญ์  เก้าแสง
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
401
เด็กชายนราวิชญ์  พิกุลทอง
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
402
เด็กหญิงนฤชยา  ยิ้มสถาน
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
403
เด็กชายนฤเบศร์  เกตุสุวรรณ
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
404
เด็กหญิงนฤมล  อรรถธรรม
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
405
นายนฤสรณ์  ปราบพล
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
406
เด็กหญิงนลัญกร  อภิจัตวาภรณ์
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
407
เด็กหญิงนลินนิภา  ก้านกนก
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
408
เด็กชายนะบีล​  พันธุ์ฉลาด
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
409
เด็กหญิงนัชชา  เมรุรัตน์
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
410
เด็กหญิงนัฐริกา  เสริมจิตต์
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
411
เด็กหญิงนัดดา  แซ่ซุน
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
412
นายนัธทวัฒน์  บุญตันตราภิวัฒน์
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
413
เด็กหญิงนันท์นภัส  สุนทรา
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
414
นายนันทพัทธ์  สง่าพงษ์
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
415
นางสาวนันทภัค  อารัญภาณุ
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
416
เด็กชายนันทสินธุ์  ยืนนาน
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
417
เด็กหญิงนันทัชพร  คลองดี
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
418
เด็กหญิงนันทิกา  หงอกภิลัย
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
419
เด็กหญิงนันทิชา  กล้าจิต
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
420
เด็กหญิงนันทิชา  พูลทอง
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
พังงา ภูเก็ต ระนอง

ณ อาคาร 6 ชั้น 4 ห้อง 644 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
421
เด็กหญิงนันทินี  ซี
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
422
เด็กหญิงนัสนีน  ศรีรัฐ
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
423
เด็กหญิงนัสหพร  มาตรา
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
424
เด็กหญิงนาถชิดา  นาบาร์โร
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
425
เด็กหญิงนานา  จิตรพัฒนากุล
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
426
เด็กหญิงนารีรัตน์  เอ่งฉ้วน
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
427
เด็กหญิงนาวีย์ดา  บินฮายีอาแว
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
428
เด็กชายนิชคุณ  บรรเจิดจินต์
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
429
เด็กหญิงนิชาฎา  คะหะปะนะ
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
430
นางสาวนิชาภา  ช่วงชุณห์ส่อง
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
431
เด็กหญิงนิชาภา  นวลจันทร์
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
432
เด็กหญิงนิภาภรณ์  พรหมภิบาล
ม.1
โรงเรียนเมืองถลาง
คณิต ม.ต้น
433
เด็กหญิงนิลวรรณ  เหมือนแก้ว
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
434
เด็กหญิงนุชวรา  แซ่หลี่
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
435
เด็กหญิงนุอ์มา  จวนซ้าย
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
436
เด็กหญิงเนตรชนก  เนตรภักดี
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
437
นายเนติพงศ์  แสงอรุณ
ม.3
โรงเรียนกะทู้วิทยา
คณิต ม.ต้น
438
นางสาวบงกชมาศ  ตันกุล
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
439
นายบริพัตร  ผ่องพันธ์
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
440
เด็กหญิงบวรลักษณ์  นามเสน
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
441
เด็กหญิงบัณฑิตา  ศุภผล
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
442
เด็กหญิงบิลกีส  เตียงน้อย
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
443
เด็กหญิงบุญญาพร  แซ่ยี่
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
444
เด็กหญิงบุญนารี  ขอศิริมงคล
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
445
เด็กหญิงบุณยพร  เปรมรัตน์
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
446
เด็กหญิงบุณยวีร์  กิ่งมาลา
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
447
เด็กหญิงบุณิกา  บุญจันทรคง
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
448
เด็กหญิงบุษบาบัณ  หอมหวาน
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
449
เด็กชายปกรณ์  เชาวลิต
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
450
เด็กชายปณต  ลักขณาวราภรณ์
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
พังงา ภูเก็ต ระนอง

ณ อาคาร 6 ชั้น 4 ห้อง 645 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
451
นางสาวปณิดา  จำนงค์รักษ์
ม.3
โรงเรียนกะทู้วิทยา
คณิต ม.ต้น
452
เด็กหญิงปณิดา  เทพกัน
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
453
เด็กชายปณิธิ  แก่นหิน
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
454
เด็กหญิงปทิตญา  ตามสายลม
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
455
เด็กหญิงปทุมวดี  สำเนาการ
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
456
เด็กหญิงปนัสยา  รัตนะ
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
457
นางสาวปพิ​ชญา​  สีม่วง
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
458
เด็กหญิงปพิชญา  ไพรญาฮก
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
459
เด็กหญิงปพิชญา  วายุพา
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
460
เด็กหญิงปภาดา  ลิ่มลือชา
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
461
นางสาวปภาวรินท์  สวัสดิเวช
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
462
เด็กหญิงปภาวลิน  วายุพา
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
463
เด็กชายปรมะ  ทั่วไตรภพ
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
464
เด็กหญิงประภาพร  ประชารักษ์
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
465
เด็กหญิงประสิตา  เตชะวรรณโต
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
466
เด็กหญิงปรัชมน  ชื่นจันทร์
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
467
เด็กชายปราณนต์  กิติศักดิ์
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
468
เด็กหญิงปรายฟ้า  อภัยรัตน์
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
469
นางสาวปริชญา  แซ่ขู้
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
470
เด็กหญิงปริณยาฎา  ชูวงศ์
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
471
เด็กหญิงปรินทรา  ตันติปาลีพันธ์
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
472
เด็กหญิงปริ่มเพชร  นิลธนาชนะ
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
473
เด็กหญิงปริยากร  แก้วกระจก
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
474
เด็กหญิงปริยากร  มาทูกามาเก
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
475
เด็กหญิงปรีชญา  เพียรประเสริฐศิริ
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
476
นางสาวปรียาวรรณ  เงินหนู
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
477
เด็กหญิงปลายฟ้า  แดงงาม
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
478
เด็กหญิงปลิดา  กีรติโชติกุล
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
479
เด็กหญิงปวรรณรัตน์  สนามพลี
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
480
เด็กหญิงปวริศา  ผกามาศ
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
พังงา ภูเก็ต ระนอง

ณ อาคาร 6 ชั้น 4 ห้อง 646 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
481
เด็กหญิงปวิชานัน  เชื้อไทย
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
482
เด็กหญิงปวีณ์ลดา  ผ่องแผ้ว
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
483
เด็กหญิงปวีร์นุช  ทิพย์รักษ์
ม.1
โรงเรียนเมืองถลาง
คณิต ม.ต้น
484
เด็กหญิงปัญญาพร  ตามชู
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
485
เด็กหญิงปัณฑิตา  สังข์อุไร
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
486
เด็กชายปัณณทัต  จิตธรรมมาภิรมย์
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
487
เด็กชายปัณณทัต  เวียรชัย
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
488
นายปัณณธร  คำเเหง
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
489
เด็กหญิงปัณณพร  อรภักดี
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
490
เด็กชายปัณณวัฒน์  เฉลิมขวัญ
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
491
เด็กหญิงปัทมพร  ถิ่นลิพอน
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
492
เด็กหญิงปาณิศา  บุญขันธ์
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
493
เด็กหญิงปาณิสรา  จันทร์นวล
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
494
เด็กหญิงปาณิสรา  อารามรักษ์
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
495
เด็กหญิงปานตะวัน  อรัญชัยยะ
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
496
เด็กหญิงปานวาด  จันทร์แจ่มใส
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
497
เด็กหญิงปาริชาติ  วังทะพันธ์
ม.2
โรงเรียนเมืองถลาง
คณิต ม.ต้น
498
เด็กหญิงปาลิตา  ดิลกมกรพงศ์
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
499
เด็กหญิงปาลีลักษณ์  อินทรไชโย
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
500
นางสาวปิญชาน์  เพ็ชรวิเชียร
ม.3
โรงเรียนเมืองถลาง
คณิต ม.ต้น
501
เด็กหญิงปิญาภรณ์  ดอนน้อย
ม.1
โรงเรียนเมืองถลาง
คณิต ม.ต้น
502
เด็กหญิงปิณฑิรา  เกยทอง
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
503
เด็กหญิงปิ่นญาดา  สงวนพงศานุกูล
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
504
เด็กหญิงปิยธิดา  อินทรัตน์
ม.2
โรงเรียนเมืองถลาง
คณิต ม.ต้น
505
เด็กหญิงปิยมาภรณ์  ศรีบุญ
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
506
เด็กชายปุญญพัฒน์  ชิดเชี่ยว
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
507
เด็กชายปุญญพัฒน์  บัวดก
ม.2
โรงเรียนเมืองถลาง
คณิต ม.ต้น
508
เด็กหญิงปุญญิศา  ชื่นโชคนำชัย
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
509
เด็กหญิงปุญญิศา  แซ่อึ้ง
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
510
เด็กหญิงปุญญิศา  บู่ทอง
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
พังงา ภูเก็ต ระนอง

ณ อาคาร 6 ชั้น 4 ห้อง 647 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
511
เด็กชายปุญยวีร์  กิติศักดิ์
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
512
เด็กหญิงปุณญิศา  ชูภักดิ์
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
513
เด็กหญิงปุณยภา  คันธานนท์
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
514
นายปุรเชษฐ์  ทิพย์รักษ์
ม.3
โรงเรียนเมืองถลาง
คณิต ม.ต้น
515
เด็กหญิงปูชิตา  ถิ่นหนองจิก
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
516
นางสาวเปมิกา  เกาะกลาง
ม.3
โรงเรียนเมืองถลาง
คณิต ม.ต้น
517
เด็กชายเปรมปุณย์  เอกวานิช
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
518
เด็กหญิงเปรมสินี  ตุลา
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
519
เด็กหญิงเปี่ยมเพชร  นิลธนาชนะ
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
520
นางสาวไปรยา  วารีศรี
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
521
เด็กหญิงผจงกร  สมบูรณ์
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
522
เด็กหญิงพชร  นิลธนาชนะ
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
523
เด็กชายพชร  เพชรเจริญ
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
524
เด็กหญิงพชิรา  พิมาทัย
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
525
เด็กชายพนธกร  วงษ์กำแหง
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
526
เด็กหญิงพนัชกร  พูนพิพัฒน์
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
527
เด็กชายพบพฤทธ์  นาวี
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
528
เด็กหญิงพรชนก  หนาวเยี่ยม
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
529
เด็กหญิงพรชนิตว์  ยีมูดา
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
530
เด็กหญิงพรชิตา  อุทัชกุล
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
531
เด็กหญิงพรทิพา  คงสุทธิ์
ม.3
โรงเรียนเมืองถลาง
คณิต ม.ต้น
532
เด็กหญิงพรนภัส  สุทิน
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
533
เด็กหญิงพรปวีณ์  พงศ์ยุโสะ
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
534
เด็กหญิงพรผลิตา  มีอรุณ
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
535
เด็กหญิงพรพรรณ  ประทีป ณ ถลาง
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
536
นางสาวพรไพลิน  เครานวล
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
537
เด็กหญิงพรไพลิน  ตันสกุล
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
538
เด็กหญิงพรรณกวี  นพรัตน์โมรา
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
539
เด็กหญิงพรรณปพร  แสงมณี
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
540
เด็กหญิงพรรษชล  บุรพชนก
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
พังงา ภูเก็ต ระนอง

ณ อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง 341 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
541
เด็กหญิงพรรษชล  พิศาลวานิช
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
542
เด็กหญิงพรรษนันท์  นพภาพันธ์
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
543
เด็กหญิงพรฤดี  แย้มยิ่ง
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
544
เด็กหญิงพฤกษา  ธาดากุล
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
545
เด็กหญิงพลอยชมพู  ใจอ่อน
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
546
เด็กหญิงพลอยชมพู  ณ นคร
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
547
เด็กหญิงพลอยชมพู  มูสิกธรรม
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
548
เด็กชายพศวีร์  เกรวัล
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
549
เด็กชายพศิน  สิริพรรุ่งโรจน์
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
550
เด็กหญิงพัชรชนก  ล่องทอง
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
551
นายพัชรพล  โพธิ์กำเนิด
ม.3
โรงเรียนเมืองถลาง
คณิต ม.ต้น
552
เด็กชายพัชรพล  มิตรเมือง
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
553
เด็กหญิงพัชรี  อุดมทรัพย์
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
554
เด็กหญิงพัณณ์ชิตา  จตุรภุชาภรณ์
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
555
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ทองประดับ
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
556
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  พุฒิสันติกุล
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
557
นางสาวพัทธิดา  ทองรักษ์
ม.3
โรงเรียนเมืองถลาง
คณิต ม.ต้น
558
เด็กชายพัทธ์  เดชเจริญ
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
559
นางสาวพาขวัญ  พูลพุฒ
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
560
เด็กหญิงพาขวัญ  สังขเจติย
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
561
เด็กหญิงพาณิภัค  ศรีพรห์ม
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
562
เด็กหญิงพิชชาพร  ชูทอง
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
563
เด็กหญิงพิชชาภา  วงศ์​สุวรรณ​
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
564
เด็กหญิงพิชชาอร  ภูมิพงศ์
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
565
เด็กหญิงพิชชาอร  รัตนะ
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
566
เด็กหญิงพิชญ์สินี  บุญมี
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
567
เด็กหญิงพิชญ์สินี  สมเวที
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
568
เด็กชายพิชญะ  ส่องแสง
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
569
เด็กหญิงพิชญา  มิ่งพิจารณ์
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
570
เด็กหญิงพิชญาภัค  ทองพั้ว
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
พังงา ภูเก็ต ระนอง

ณ อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง 342 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
571
เด็กหญิงพิชญาภา  รอดเกลี้ยง
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
572
เด็กหญิงพิชญาภา  อัตถสุนทรานนท์
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
573
เด็กหญิงพิชญาวี  ช่างเหล็ก
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
574
เด็กชายพิชญุตม์  ลีธนศักดิ์
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
575
เด็กชายพิชญุตม์  หาญประสานกิจ
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
576
เด็กหญิงพิชาภัทร  ถนอมวงศ์
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
577
เด็กหญิงพิชามญช์  คชทร
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
578
เด็กชายพิพัฒน์  วังนาทัน
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
579
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ขันชู
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
580
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เครือแพทย์
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
581
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ดิฐมหาผล
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
582
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ทรงคุณ
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
583
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ภิรมย์
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
584
เด็กหญิงพิมพ์พิศา  จินดาวงค์
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
585
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  สุขสุวรรณ์
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
586
เด็กหญิงพิมพ์สุภัค  บุญสุทธิ์
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
587
เด็กหญิงพิมพ์อันดา  โสดารักษ์
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
588
นางสาวพิมภาออม  ขนอม
ม.3
โรงเรียนกะทู้วิทยา
คณิต ม.ต้น
589
เด็กหญิงพิมลรัตน์  ไกรเลิศ
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
590
นายพีรพันธ์  ภูริภัทรพันธุ์
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
591
เด็กชายพีรภัทร  ภูริภัทรพันธุ์
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
592
เด็กชายพุฒิพงศ์  พรหมณะ
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
593
เด็กหญิงเพชรไพลิน  สุวรรณวงศ์
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
594
เด็กหญิงเพชรมณีมาศ  สุขสันติ์เสรี
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
595
เด็กหญิงเพ็ญฟ้า  แสนสุข
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
596
เด็กหญิงเพียบพร้อม  ดาราสูรย์
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
597
เด็กหญิงแพรพลอย  ภาวศุทธิรัตน์
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
598
นางสาวแพรมาศ  สายสุวรรณ์
ม.3
โรงเรียนกะทู้วิทยา
คณิต ม.ต้น
599
นางสาวแพรวา  กะจิบือซา
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
600
เด็กหญิงแพรวา  แว่นนาค
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
พังงา ภูเก็ต ระนอง

ณ อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง 343 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
601
เด็กหญิงแพรวา  เสียมเหล็ก
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
602
เด็กหญิงฟ้าประทาน  ชุมรักษ์
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
603
เด็กหญิงภคพร  จารุสิริรังษี
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
604
เด็กหญิงภคพร  รัตนสุวรรณ
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
605
เด็กหญิงภควรรณ  ศิกษมัต
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
606
เด็กหญิงภรณ์ภิรมย์  ทองจับ
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
607
เด็กหญิงภรภัทร  กางไธสง
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
608
นายภรันยู  เชาว์สิทธิชัย
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
609
เด็กชายภวัต  ลิลาพันธิสิทธิ
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
610
นางสาวภวิกา  รอดแถม
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
611
เด็กชายภวิษย์  บุญเวช
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
612
เด็กหญิงภัคจิรา  เจริญผล
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
613
เด็กหญิงภัณฑิรา  ปัญญาไวย
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
614
เด็กหญิงภัทธิ์ศิญา  พรหมทอง
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
615
นายภัทรดนัย  ชนะกุล
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
616
เด็กหญิงภัทร์นรินทร์  ขอสกุลไพศาล
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
617
เด็กชายภัทรพล  บุญวรรโณ
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
618
เด็กชายภัทรพล  รัตนกาย
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
619
นางสาวภัทรมน  ใจเย็น
ม.3
โรงเรียนกะทู้วิทยา
คณิต ม.ต้น
620
เด็กหญิงภัทรวดี  ยุเหล็ก
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
621
เด็กหญิงภัทรวิภา  สงยาง
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
622
เด็กหญิงภัทรศยา  รัตนสังข์
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
623
เด็กหญิงภัทรศยา  สีระยา
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
624
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  สังสิทธิเสถียร
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
625
เด็กหญิงภัทรีญา  สุวรรณประเสริฐ
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
626
เด็กหญิงภัสธนมนท์  สมใจ
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
627
เด็กชายภาคิน  ปุญญาธัญญกุล
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
628
เด็กชายภาณุพัฒน์  ชูจิตร
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
629
เด็กชายภานุพงศ์  เผ่าชู
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
630
เด็กหญิงภารดี  ซุ่นสั้น
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
พังงา ภูเก็ต ระนอง

ณ อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง 344 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
631
เด็กหญิงภาวิตา  จินดาพล
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
632
เด็กชายภาวิน  เวชพันธ์
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
633
เด็กหญิงภาสินี  แซ่ซือ
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
634
เด็กหญิงภิญญดา  ปะจันทบุตร
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
635
เด็กหญิงภิณญาดา  เลียบทอง
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
636
เด็กชายภูดิส  เสียงหย่อง
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
637
นายภูเบศ  เสน่ห์ภักดี
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
638
เด็กชายภูมิพัฒน์  ชาญรส
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
639
เด็กชายภูมิพัฒน์  ไทยนาม
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
640
เด็กชายภูมิรพี  ชาญเขตการ
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
641
เด็กชายภูริต  อัศวธีระ
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
642
เด็กชายภูรินทร์  เจือจันทร์
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
643
เด็กหญิงภูริสา  สฤษดิสุข
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
644
เด็กชายภูวเดช  ตันติสิทธิพร
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
645
เด็กชายภูวิศ  พนมรักษ์
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
646
เด็กหญิงภูษณิศา  พรหมจันทร์
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
647
เด็กหญิงมณชนก  จตุรภัทร์
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
648
เด็กหญิงมณีนุช  แซ่หลิม
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
649
เด็กหญิงมนฑกานต์  ประสารการ
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
650
เด็กชายมนตรพล  สังข์วรรณะ
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
651
เด็กหญิงมนัญชยา  สิงหสิทธิ์
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
652
เด็กหญิงมนัสนันท์  พุฒิสันติกุล
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
653
เด็กหญิงมัญชุ์ธีรา  ลิ่มสกุล
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
654
นางสาวมันทนา  สิงหภาณุพงศ์
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
655
เด็กหญิงมารีอา  ศรีจันทึก
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
656
เด็กหญิงมิโดริ  ซูเซะ
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
657
เด็กหญิงมีขวัญ  กุลรัตนโชติ
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
658
เด็กหญิงมีนา  นาวิน
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
659
เด็กชายเมธัสพล  คำกันยา
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
660
เด็กหญิงเมธาวี  ไชยฤทธิ์
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
พังงา ภูเก็ต ระนอง

ณ อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง 345 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
661
เด็กหญิงเมธาวี  เมืองคุ้ม
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
662
เด็กหญิงเมธิกา  ปลายน้ำ
ม.2
โรงเรียนเมืองถลาง
คณิต ม.ต้น
663
เด็กหญิงเมลานี  พัฒนสิน
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
664
เด็กหญิงเมศสิมา  อินทนน
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
665
เด็กชายยศพัทธ์  เอกวานิช
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
666
เด็กชายรฐนนท์  มกรมณี
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
667
เด็กหญิงรตนพร  ตันติกิจกุล
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
668
เด็กหญิงรวิสรา  ชูจันทร์
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
669
เด็กหญิงรวิสรา  ธิติธางกูร
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
670
เด็กหญิงรวิสุดา  อุตสาหมงคล
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
671
เด็กหญิงรสิอร  ศรีอนันต์
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
672
เด็กหญิงรอยฮาน  สามารถ
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
673
เด็กชายระพีพัฒน์  นาคปาน
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
674
เด็กชายรัชชานนท์  ทองชนะ
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
675
เด็กชายรัชชานนท์  ธีระตระกูลชัย
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
676
เด็กหญิงรัชนีภรณ์  ชูจิตร
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
677
เด็กหญิงรัชนียา  ชัยชุติมานนท์
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
678
เด็กชายรัชพล  บุญประสานกิจ
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
679
เด็กชายรัชพล  ลิ่มโลหะ
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
680
เด็กหญิงรัญชกร  สรรเสริญ
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
681
เด็กชายรัฐธนินท์  อรรถทรัพย์
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
682
เด็กชายรัฐภูมิ  จันทมโณ
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
683
เด็กชายรัฐภูมิ  สิงห์ท้าย
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
684
เด็กหญิงรัตติกา  รัตนมงคล
ม.2
โรงเรียนเมืองถลาง
คณิต ม.ต้น
685
เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ชิตะวัชร
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
686
เด็กหญิงรัตนาวดี  บุตรน้อย
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
687
เด็กหญิงรันชญา  เทียมสอน
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
688
เด็กหญิงรินรดา  ไอยรา
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
689
เด็กหญิงรีฮาน่า  เจริญจิตต์
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
690
เด็กหญิงรุ่งไพลิน  นิเทศนพกุล
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
พังงา ภูเก็ต ระนอง

ณ อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง 346 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 24
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
691
เด็กชายรุ่งเรืองชัย  แซ่จาง
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
692
เด็กชายฤทธ์วัชร  เคแสง
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
693
เด็กชายฤทธิชัย  ฉลองกุล
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
694
เด็กชายฤทธิเดช  เกตุกราย
ม.1
โรงเรียนเมืองถลาง
คณิต ม.ต้น
695
เด็กชายลภัสกร  หนูเสน
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
696
เด็กหญิงลภัสรดา  หลิมพัฒนสกุล
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
697
เด็กหญิงลลิภัทร  สุรภักดี
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
698
เด็กหญิงลักษมณ  บุตะเขียว
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
699
เด็กหญิงลักษมีกานต์  โมราวรรณ
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
700
นางสาวลัศมี  อัสวานี
ม.3
โรงเรียนกะทู้วิทยา
คณิต ม.ต้น
701
เด็กชายวงศ์​รพี​  เกิดสิน
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
702
เด็กชายวงศ์วริศ  ศิลปพิพัฒน์
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
703
เด็กหญิงวรกมล  แก้วแก่น
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
704
เด็กหญิงวรชนก  สนิทปู่
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
705
เด็กหญิงวรณัน  ตันนิมิตรกุล
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
706
เด็กชายวรพล  เกิดดี
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
707
เด็กชายวรพล  ปุพเพตะนันท์
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
708
นายวรภพ  จิรศานต์ชัย
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
709
เด็กหญิงวรยา  ธาดากุล
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
710
เด็กหญิงวรรษพร  ยอดแก้ว
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
711
นางสาววรวรรณ  รักเหย้า
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
712
เด็กหญิงวรวลัญช์  ศุขนิคม
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
713
เด็กชายวรวิช  เทียรพิสุทธิ์
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
714
เด็กหญิงวรัญญา  ศรีวารินทร์
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
715
เด็กชายวรัญญู  ประสบมิตร
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
716
เด็กหญิงวรัทยา  เบ็ญอ้าหมาด
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
717
เด็กหญิงวรัมพร  รอดเนียม
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
718
เด็กหญิงวรางค์ฉัตร  พีรดนย์โกเศส
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
719
นางสาววรางคณา  วัชรีบริรักษ์
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
720
เด็กชายวราเทพ  ทวีสิทธิ์
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
พังงา ภูเก็ต ระนอง

ณ อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง 347 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 25
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
721
เด็กหญิงวรินทร์  เชาว์วัฒนาพร
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
722
เด็กชายวริศ  เพชรขจี
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
723
เด็กหญิงวลัยพรรณ  พุ่มจันทร์
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
724
นางสาววลิสรา  วิชชาธร
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
725
เด็กชายวศินภัทร์  แก้วรัศมี
ม.1
โรงเรียนเมืองถลาง
คณิต ม.ต้น
726
เด็กหญิงวสุธิดา  บุญหล้า
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
727
เด็กชายวัชรกานต์  จันทรวิบูลกุล
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
728
เด็กชายวัชรสินธุ์  เทพสุนทร
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
729
เด็กหญิงวัชรีวรรณ  สงวนสินธ์
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
730
เด็กหญิงวันวิสา  ชูภักดิ์
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
731
เด็กหญิงวัลภา  วงศ์บุตร
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
732
เด็กหญิงวารินทิพย์  บุญธรรม
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
733
เด็กหญิงวาสนา  วนาวรสุขรักษ์
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
734
เด็กหญิงวิกันดา  เสมศักดิ์
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
735
เด็กชายวิชญ์ภาส  แก้วเสน
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
736
เด็กหญิงวิชญาดา  เข็มเพ็ชรโต
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
737
เด็กชายวิทวัส  อักษรวงศ์
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
738
เด็กหญิงวิมลนันท์  วุฒิการ
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
739
เด็กหญิงวิรัญญา  เกียรติชวนะเสวี
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
740
เด็กหญิงวิลาสินี  ภริงคาร
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
741
เด็กชายวิวรณ์  แสงเรืองชูสิทธิ์
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
742
เด็กหญิงวิศัลยา  นาคะกิจวิบูลย์
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
743
เด็กหญิงวิษณุมายา  คาพปารัต
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
744
เด็กหญิงวีรดา  วุ่นแป้น
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
745
เด็กหญิงวีรพรรณ  ช่วยสุข
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
746
เด็กหญิงวีร์สุดา  คำศรี
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
747
เด็กหญิงศกุพรนิชญ์  แซ่ลิ้ม
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
748
เด็กหญิงศจีรัตน์  แซ่มัก
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
749
เด็กหญิงศดานันท์  นาคพันธ์
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
750
เด็กหญิงศยมล  แซ่ตัน
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
พังงา ภูเก็ต ระนอง

ณ อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง 348 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 26
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
751
เด็กชายศรัณยพงศ์  ดำทอง
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
752
นายศรัณย์พงษ์  ศรีสะอาด
ม.3
โรงเรียนกะทู้วิทยา
คณิต ม.ต้น
753
เด็กชายศรัณยภัทร  บุญเกื้อ
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
754
เด็กหญิงศรุดา  เจริญกิจ
ม.1
โรงเรียนเมืองถลาง
คณิต ม.ต้น
755
เด็กหญิงศรุตาพร  เชื้อพุฒ
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
756
เด็กหญิงศศิกานต์  เต็มสังข์
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
757
เด็กหญิงศศิกานต์  ศรีหรัญ
ม.2
โรงเรียนเมืองถลาง
คณิต ม.ต้น
758
เด็กหญิงศศิญดา  สิทธิไชย
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
759
เด็กหญิงศศิธร  ทวนทอง
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
760
เด็กหญิงศศินภา  เเซ่เล้า
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
761
นางสาวศศินิภา  ใจเสงี่ยม
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
762
เด็กหญิงศศินิภา  แซ่ฉิม
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
763
เด็กหญิงศศิพิมพ์  แซ่เอี๋ยว
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
764
เด็กหญิงศศิภา  รอดแก้ว
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
765
นางสาวศศิวิมล  คงแก้ว
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
766
เด็กหญิงศศิวิมล  เด็นมาลัย
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
767
นางสาวศิขรินทรา  คัลลาห์นะ
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
768
เด็กชายศิรวิทย์  ศรีสวัสดิ์
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
769
เด็กหญิงศิรินทร์ดา  บุตรหง้า
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
770
นางสาวศิริลักษณ์  ถาวร
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
771
เด็กหญิงศิริลักษณ์  เลื่อนลอย
ม.2
โรงเรียนเมืองถลาง
คณิต ม.ต้น
772
เด็กหญิงศิริวรรณ  โชคไพบูลย์
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
773
นางสาวศิวิมล  ลาดบาศรี
ม.3
โรงเรียนกะทู้วิทยา
คณิต ม.ต้น
774
เด็กหญิงศุฑาศิณี  ณัณฑราษฎวงกต
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
775
เด็กชายศุทธนันท์  อินทร์แช่มช้อย
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
776
เด็กชายศุภกร  เพชรจรัส
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
777
เด็กชายศุภกร  เลิศอิทธิกุล
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
778
นายศุภวิชญ์  ณ ถลาง
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
779
เด็กหญิงศุภัฐฑิดา  ทรัพย์นภาพร
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
780
เด็กหญิงศุภัทรธิดา  สุวิทย์
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
พังงา ภูเก็ต ระนอง

ณ อาคาร 3 ชั้น 5 ห้อง 351 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 27
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
781
เด็กหญิงศุภัสรา  พาหุบุตร
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
782
เด็กหญิงศุภานัน  ขันติพงษ์
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
783
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ถิ่นถลาง
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
784
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  เลยวานิชย์เจริญ
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
785
เด็กหญิงศุภาภรณ์  ทรงคุณ
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
786
เด็กหญิงศุภิสรา  จันทร์ตรา
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
787
เด็กหญิงศุภิสรา  นาคากูล
ม.1
โรงเรียนเมืองถลาง
คณิต ม.ต้น
788
เด็กหญิงศุภิสรา  สัตย์ปิยะธรรม
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
789
เด็กชายเศกศรัญย์  ตุรงคราวี
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
790
เด็กหญิงโศจิรัตน์  แซ่ส้อ
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
791
เด็กชายโศภณ  ปานสุวรรณ
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
792
เด็กหญิงโศภิษฐา  จินดาพล
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
793
เด็กหญิงสกุลพร  กิจเกษ
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
794
เด็กหญิงสรวงสุดา  เก่งเที่ยว
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
795
เด็กชายสรวิชญ์  อินพยม
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
796
เด็กหญิงสรัสวดี  เจริญศรี
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
797
เด็กชายสรุจ  ทองสุวรรณ
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
798
เด็กหญิงสโรชา  คมสัน
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
799
เด็กหญิงสโรชินี  จันทร์มุข
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
800
เด็กหญิงสโรชินี  สุริยะโยธิน
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
801
เด็กหญิงสลิลา  เพชรขจี
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
802
เด็กหญิงสัตตบุษย์  ชูเลิศ
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
803
เด็กหญิงสาธิกา  รักรอด
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
804
เด็กหญิงสายน้ำ  แซ่ตัน
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
805
เด็กหญิงสายน้ำ  ทองประเสริฐ​
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
806
เด็กหญิงสายษร  ทรงประจักษ์กุล
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
807
เด็กชายสิทธิกร  วายุเหือด
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
808
เด็กชายสิทธิ์ชเดช  หมื่นเดช
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
809
เด็กชายสิทธิโชค  รอดไทย
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
810
นายสิทธิโชค  เสงี่ยมศักดิ์ศรี
ม.3
โรงเรียนเมืองถลาง
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
พังงา ภูเก็ต ระนอง

ณ อาคาร 3 ชั้น 5 ห้อง 352 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 28
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
811
เด็กชายสิรภพ  จันทร์สืบแถว
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
812
เด็กหญิงสิรภัทร  ทองกอบ
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
813
เด็กหญิงสิรภัทร  บุญยืน
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
814
เด็กชายสิรวิชญ์  ไชยพันธ์
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
815
เด็กชายสิรวิชญ์  ทองสร้าง
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
816
เด็กหญิงสิริกร  ศิริอนันต์
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
817
เด็กหญิงสิริญญา  แซ่อึ๋ง
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
818
เด็กหญิงสิริธนพร  สุขแก้ว
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
819
เด็กหญิงสิริน  งามขจรกุลกิจ
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
820
เด็กหญิงสิรินดา  ราชวงศ์
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
821
นางสาวสิรินภา  ตัณฑอินทร์
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
822
เด็กหญิงสิริยากร  บุญเดช
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
823
เด็กหญิงสิริรินทิพย์  จรรยา
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
824
เด็กหญิงสิรีธร  พานิชผล
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
825
เด็กชายสุกนต์ธี  เอียดชูทอง
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
826
เด็กหญิงสุกฤตา  สิทธิชยางกูร
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
827
เด็กหญิงสุกฤตา  อาวัชนาการกูล
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
828
เด็กชายสุคน  ง้อสุรเชษฐ์
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
829
เด็กหญิงสุชญา  วงค์พะเนา
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
830
เด็กหญิงสุชาพิชญ์  หอเที่ยงธรรม
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
831
เด็กหญิงสุชิราภรณ์  ธิดา
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
832
เด็กหญิงสุดารัตน์  พนมธีรเกียรติ
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
833
เด็กหญิงสุทธาวินี  ก้านกนก
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
834
เด็กชายสุทธิ​ภัทร​  กิ่งรักษ์​
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
835
นางสาวสุทธิกานต์  สุธรรม
ม.3
โรงเรียนกะทู้วิทยา
คณิต ม.ต้น
836
เด็กหญิงสุธาสิณีย์  ช่วยชู
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
837
เด็กหญิงสุธิมา  มงคลสถิตย์พร
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
838
เด็กหญิงสุนิชา  ตะปิเก็ต
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
839
เด็กหญิงสุปรียา  เรืองศรี
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
840
เด็กหญิงสุพรรษา  ทองลิ่ม
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
พังงา ภูเก็ต ระนอง

ณ อาคาร 3 ชั้น 5 ห้อง 353 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 29
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
841
เด็กหญิงสุพรรษา  วงศ์รักษ์งาน
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
842
เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ตันเพชรรัตน์
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
843
เด็กหญิงสุพิชฌาย์  เสาร์ชัย
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
844
เด็กหญิงสุพิชญา  มหันตพันธ์
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
845
เด็กหญิงสุพิชญา​  ปรีชา​
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
846
เด็กหญิงสุภัคศิริ  มหันตมรรรค
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
847
เด็กหญิงสุภัทรสรณ์  นุ่มพิจิตร
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
848
เด็กชายสุรเกียรติ  วรกิจ
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
849
เด็กหญิงสุรภา  พวงจิตร์
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
850
เด็กหญิงสุรัสวดี  จำวรรณ์
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
851
เด็กหญิงสุรีพร  เดชอรัญ
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
852
เด็กหญิงสุวรรณภา  พงศ์ประยูร
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
853
เด็กชายสุวรรณภูมิ  บริเวธานันท์
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
854
เด็กชายสุวรรณรักษ์  หงษศิลา
ม.1
โรงเรียนเมืองถลาง
คณิต ม.ต้น
855
เด็กหญิงสุวรรณา  เดชดำรงค์
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
856
เด็กชายสุวิจักขณ์  ว่องเจริญวัฒา
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
857
นางสาวสุวิมล  เกื้อหนุน
ม.3
โรงเรียนกะทู้วิทยา
คณิต ม.ต้น
858
เด็กชายเสฏฐ์ธนิน  สังฆ์รักษ์
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
859
เด็กหญิงโสภิตา  เปกรัมย์
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
860
เด็กชายโสฬส  สังขนันท์
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
861
เด็กหญิงหงษ์รัตน์  บุญโยดม
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
862
เด็กหญิงหทัยรัตน์  รัตนชาติ
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
863
เด็กชายหิรัณย์  มัตสยาวณิช
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
864
เด็กหญิงไหมมุนา  หมัดตะหมีน
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
865
เด็กหญิงอชิรญา  เสนปาน
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
866
เด็กหญิงอชิรญาณ์  ณ ระนอง
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
867
เด็กหญิงอติกานต์  เหนียวแน่น
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
868
เด็กหญิงอตินุช  เพ็ชร์มุข
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
869
เด็กชายอติรุจ  ภิรมย์โชค
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
870
นางสาวอติลวดี  วงศ์สุนา
ม.3
โรงเรียนเมืองถลาง
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
พังงา ภูเก็ต ระนอง

ณ อาคาร 3 ชั้น 5 ห้อง 354 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 30
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
871
เด็กชายอธิราช  วัลยะเพ็ชร์
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
872
เด็กชายอธิศ  อุดมศุภมงคล
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
873
เด็กหญิงอนัญญา  แก้วบำรุง
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
874
เด็กหญิงอนัญญา  ทรงยศ
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
875
เด็กหญิงอนัญญา  นิธิศักดิ์เสถียร
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
876
เด็กหญิงอนัญญา  อรรถสุทธิสิน
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
877
เด็กหญิงอนัญพร  มณีรัตน์
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
878
นางสาวอนันตชา  เวชสาร
ม.3
โรงเรียนเมืองถลาง
คณิต ม.ต้น
879
เด็กหญิงอนันตญา  ลิมป์สุทธิพงศ์
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
880
เด็กหญิงอนันตญา  วงศ์สวัสดิ์
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
881
เด็กหญิงอนุฤดี  ชุมดาวงษ์
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
882
เด็กหญิงอพิชญา  เร็วเรียบ
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
883
เด็กหญิงอภัสนันท์  มั่นคง
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
884
เด็กหญิงอภิชญา  ทองด้วง
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
885
เด็กหญิงอภิชญา  พูลทรัพย์
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
886
เด็กหญิงอภิชญาน์  สืบสุวรรณ
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
887
เด็กชายอภิชัย  ไกรปล้อง
ม.2
โรงเรียนเมืองถลาง
คณิต ม.ต้น
888
นายอภิชาภัทร  ทองตัน
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
889
เด็กชายอภิโชค  สืบหมาด
ม.1
โรงเรียนเมืองถลาง
คณิต ม.ต้น
890
นางสาวอภิญญา  ก้อนชัยภูมิ
ม.3
โรงเรียนกะทู้วิทยา
คณิต ม.ต้น
891
เด็กหญิงอภิญญา  ตันมณีประเสริฐ
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
892
เด็กหญิงอภิญญา  มณีนูน
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
893
เด็กหญิงอภิรุจี  รักษาราษฎร์
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
894
เด็กชายอภิวัฒน์  ขาวทอง
ม.3
โรงเรียนเมืองถลาง
คณิต ม.ต้น
895
เด็กชายอภิวิชญ์  งานว่อง
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
896
เด็กหญิงอภิศา  เมฆเจริญวิวัฒนา
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
897
เด็กหญิงอภิษฎา  นาคะโร
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
898
เด็กหญิงอภิษฎา  เพ็ญจันทร์
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
899
เด็กหญิงอภิสรา  บุญยกบัณฑิต
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
900
เด็กหญิงอภิสรา  ลิ่มสกุล
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
พังงา ภูเก็ต ระนอง

ณ อาคาร 3 ชั้น 5 ห้อง 355 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 31
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
901
เด็กหญิงอมลรดา  บัวพันธ์
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
902
เด็กหญิงอมลวรรณ  สุวรรณ์
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
903
เด็กชายอมัจจ์  ปะหนัน
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
904
เด็กหญิงอรณิช  สวนยา
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
905
เด็กหญิงอรยา  เรืองผล
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
906
เด็กหญิงอรรัมภา  ก๋งเม่ง
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
907
เด็กหญิงอรัชพร  มณีศรี
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
908
เด็กชายอริธัชย์  ตันสกุล
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
909
เด็กหญิงอริสา  ตันสกุล
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
910
เด็กหญิงอลิสา  สกุลทับ
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
911
เด็กหญิงอวิกา  เจษฎ์พัฒนานนท์
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
912
นายอัครพนธ์  หงอประดิษฐ์
ม.3
โรงเรียนกะทู้วิทยา
คณิต ม.ต้น
913
เด็กหญิงอังคณา  ชาวสมุทร
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
914
เด็กชายอัชรอฟ  เอกประเมินทรัพย์
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
915
เด็กหญิงอัญชัญ  องค์ศรีตระกูล
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
916
เด็กหญิงอัญชิษฐา  ถนัดช่าง
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
917
เด็กหญิงอัญชิสา  บรรพต
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
918
เด็กชายอัฑฒกร  ทองเอียด
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
919
เด็กหญิงอัณศยา  พลล้อม
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
920
เด็กหญิงอันดารา  จิตต์รุ่งเรืองชัย
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
921
เด็กหญิงอันติกา  พงศ์พรหม
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
922
เด็กหญิงอันนา  แก้วบำรุง
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
923
เด็กหญิงอันนา  อุตรนาค
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
924
เด็กชายอัษฎางค์  องค์ศรีตระกูล
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
925
เด็กหญิงอัสสรา  สรเตโช
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
926
เด็กชายอา​ณา​กร​  จอม​เชื้อ​
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
927
เด็กหญิงอาฒยา  ขุนทอง
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
928
เด็กหญิงอาภากร  เลขาพันธ์
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
929
เด็กหญิงอาภาศิริ  รัตนาวรุณวงศ์
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
930
เด็กหญิงอารดา  ยอดแก้ว
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
พังงา ภูเก็ต ระนอง

ณ อาคาร 3 ชั้น 5 ห้อง 356 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 32
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
931
เด็กหญิงอิงกมล  มีแต้ม
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
932
เด็กชายอินทเศรษฐ์  อุปทินเกตุ
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
933
เด็กชายเอกวิชญ  วทัญญู
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
934
นางสาวไอริณ  วรรณรัตน์
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
935
เด็กหญิงไอริสา  ชำนาญ
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
พังงา ภูเก็ต ระนอง

ณ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 423 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
ห้องสอบที่
 33
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
936
เด็กหญิงกชกร  หนักแน่น
ม.2
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
937
นายกชกานต์  ทองเพชร
ม.3
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
938
เด็กหญิงกชพร  บุญมี
ม.2
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
939
เด็กหญิงกนกกาญจน์  กวดกิจการ
ม.2
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
940
เด็กหญิงกนกพร  คู่ประเสริฐ
ม.1
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
941
เด็กหญิงกนกพิชญ์  เกตุกำเนิด
ม.2
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
942
นางสาวกนกลักษณ์  บุญมี
ม.3
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
943
เด็กหญิงกนกอร  อินแก้ว
ม.1
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
944
เด็กหญิงกนธิชา  คำสี
ม.1
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
945
เด็กหญิงกมลวรรณ  ทองวล
ม.2
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
946
เด็กหญิงกรวรรณ  วรรณงาม
ม.2
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
947
เด็กชายกฤตนันท์  บ้านนบ
ม.1
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
948
นายกฤตานนท์  ดิษโร
ม.3
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
949
เด็กชายกฤศกร  จาระกิจ
ม.2
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
950
เด็กชายกษิดิ์เดช  ชูนุ่น
ม.3
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
951
เด็กชายก้องภพ  ก้อนทรัพย์
ม.2
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
952
เด็กชายก้องภพ  เทพณรงค์
ม.3
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
953
เด็กหญิงกัญชลา  ทองตัน
ม.1
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
954
นางสาวกัญญภัส  จีนเอียด
ม.3
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
955
เด็กหญิงกัญญลักษณ์  สุเภากิจ
ม.2
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
956
เด็กหญิงกัญญาภัทร  นาคฤทธิ์
ม.2
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
957
เด็กชายกัณตพัฒส์  อนันต์ธนวงศ์
ม.2
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
958
เด็กหญิงกัณภัส  เดินหน
ม.3
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
959
เด็กชายกันตพัฒน์  ผลแก้ว
ม.1
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
960
เด็กหญิงกันติชา  ผลแก้ว
ม.2
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
961
เด็กหญิงกานต์พิชชา  มากแก้ว
ม.1
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
962
เด็กหญิงกิตติมา  พลประดิษฐ์
ม.2
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
963
เด็กหญิงกิตติวรรณ  บุญรื่น
ม.1
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
964
เด็กหญิงกุลกันยา  ชูแก้ว
ม.1
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
965
นายเกียรติศักดิ์  เริงการ
ม.3
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
พังงา ภูเก็ต ระนอง

ณ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 424 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
ห้องสอบที่
 34
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
966
นายคณาธิป  เจอะสุข
ม.3
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
967
เด็กชายคุณากร  พานทอง
ม.1
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
968
เด็กหญิงจรรยมณฑน์  อินทรักษ์
ม.2
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
969
เด็กหญิงจอมขวัญ  ณ นคร
ม.2
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
970
เด็กหญิงจิณห์วรา  จินดาพล
ม.3
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
971
เด็กหญิงจิณัฐตา  ธรรมเพชร
ม.2
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
972
นางสาวจิดาภา  ธนาวุฑฒ์
ม.3
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
973
เด็กชายจิรชัย  สุขลิ่ม
ม.3
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
974
เด็กหญิงจิรประภา  เพียสุระ
ม.2
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
975
เด็กชายจิรพัฒน์  ทองภูธรณ์
ม.3
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
976
เด็กชายจิรภัทร  เรืองศรี
ม.1
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
977
เด็กชายจิรวัฒน์  บำเรอ
ม.1
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
978
เด็กชายจิรวัฒน์  พิกุลทอง
ม.2
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
979
เด็กหญิงจิรัชญา  ผลทวี
ม.1
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
980
เด็กหญิงจิรัฐิวรรณ  ศรีอันยู้
ม.3
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
981
นางสาวจุฑาทิพย์  ประสมกิจ
ม.3
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
982
นางสาวจุฑารัตน์  เมืองรมย์
ม.3
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
983
เด็กหญิงจุฬารักษ์  ชาติทอง
ม.2
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
984
เด็กหญิงเจนติตา  เสมอภาค
ม.2
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
985
นางสาวเจิมพระพร  อุยสุย
ม.3
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
986
เด็กชายฉัฏฐ์ปิยะ  กลิ่นเกษร
ม.3
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
987
เด็กหญิงชนัญชิดา  ครุตประการ
ม.2
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
988
เด็กหญิงชนาภา  จตุราบัณฑิต
ม.3
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
989
นางสาวชนิกานต์  หลีทอง
ม.3
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
990
เด็กหญิงชนิดาภา  กอบัว
ม.1
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
991
เด็กหญิงชนินาถ  กรอบแก้ว
ม.2
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
992
เด็กหญิงชนิสร  ขลิกคำ
ม.2
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
993
นางสาวชมพูนุท  ณ นคร
ม.3
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
994
เด็กหญิงชรินรัตน์  นุ่มนิ่ม
ม.2
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
995
เด็กหญิงชลธิชา  ส่องสุริยะ
ม.2
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
พังงา ภูเก็ต ระนอง

ณ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 425 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
ห้องสอบที่
 35
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
996
นางสาวชลลดา  รักบุญ
ม.3
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
997
เด็กหญิงชลิตา  มาสังข์
ม.2
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
998
นายชวกิจ  กองแก้ว
ม.3
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
999
เด็กชายชวิชญ์  ตัณฑวณิช
ม.1
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1000
เด็กหญิงชัญญา  บุญช่วย
ม.1
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1001
เด็กชายชัยณภัทร  ไพยศาสตร์
ม.2
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1002
เด็กชายชิตวรรณ  อาสานอก
ม.1
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1003
เด็กชายชิตวัน  ไอยรา
ม.2
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1004
เด็กชายชินภัทร  เรืองศรี
ม.1
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1005
นายชิษณุพงศ์  ศรีเนียม
ม.3
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1006
เด็กหญิงชุติกาญจน์  หัชชะวณิช
ม.2
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1007
นางสาวชุติมณฑน์  ยุทธกาศ
ม.3
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1008
เด็กชายชุมพล  ไชยมา
ม.2
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1009
เด็กชายโชติพงศ์  แสนคำ
ม.1
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1010
เด็กหญิงญดาพร  เกตุแก้ว
ม.2
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1011
เด็กหญิงญาณิน  แซ่อ๋อ
ม.3
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1012
นางสาวญาณิศา  ชัยวิเศษ
ม.3
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1013
เด็กหญิงญาณิศา  ทองขจร
ม.2
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1014
เด็กหญิงญาติกา  แก้วคง
ม.1
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1015
เด็กหญิงฐานนันท์  เรืองนวล
ม.3
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1016
เด็กหญิงฐานิดา  อุ่นมานิช
ม.2
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1017
นางสาวฐาปนรัชฏ์  แย้มยิ่ง
ม.3
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1018
เด็กหญิงฐิติกานต์  หวังหอมกลาง
ม.1
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1019
เด็กหญิงณณัฐ  ชนะกิจ
ม.2
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1020
เด็กชายณพิชพงศ์  จันนุสิทธิ์
ม.1
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1021
เด็กชายณภัทร  ศิริประภา
ม.2
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1022
เด็กหญิงณภัทรชา  ศิริผล
ม.1
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1023
เด็กหญิงณัชชกมล  สิทธิการ
ม.2
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1024
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  พุทธจิตร์
ม.3
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1025
เด็กหญิงณัฐกฤตา  เมืองภักดี
ม.2
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
พังงา ภูเก็ต ระนอง

ณ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 426 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
ห้องสอบที่
 36
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1026
เด็กหญิงณัฐกานต์  ลุมดี
ม.3
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1027
เด็กหญิงณัฐจารวี  วงษ์ไกรวิทย์
ม.3
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1028
เด็กชายณัฐชนนท์  บุนนาค
ม.1
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1029
เด็กหญิงณัฐชา  คณะบูรณ์
ม.2
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1030
เด็กหญิงณัฐชานันท์  ปรียวัลย์
ม.1
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1031
เด็กหญิงณัฐณัญ  จุลพันธ์
ม.2
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1032
เด็กหญิงณัฐณิชา  โกลิบุตร
ม.1
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1033
เด็กหญิงณัฐณิชา  คำเอียด
ม.1
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1034
นายณัฐดนัย  ชูวงศ์
ม.3
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1035
นางสาวณัฐนรี  เกิดกอบ
ม.3
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1036
นางสาวณัฐนิชา  จันทรเทพ
ม.3
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1037
เด็กชายณัฐพงศ์  เหินหาว
ม.1
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1038
เด็กชายณัฐพล  กัปตัน
ม.3
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1039
เด็กชายณัฐภัทร  ช่วยเจริญ
ม.2
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1040
นายณัฐวุฒิ  พุ่มทับทิม
ม.3
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1041
เด็กหญิงณัฐสินี  ช่วยชู
ม.2
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1042
เด็กหญิงณัฐิดา  ไชยเดช
ม.1
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1043
เด็กหญิงณิชากานต์  เกลือนสิน
ม.1
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1044
เด็กหญิงณิชาบูล  แท่นหิรัญ
ม.2
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1045
นางสาวดาราวรรณ  แสงมณี
ม.3
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1046
เด็กชายตันติกร  ทองสกุล
ม.3
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1047
เด็กชายตันติกร  สุจำนงค์
ม.3
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1048
เด็กชายตันติเกียรติ  ทองสกุล
ม.3
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1049
เด็กชายเตชินท์  เวชจันทร์
ม.2
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1050
เด็กหญิงถิรพร  คงสม
ม.2
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1051
เด็กหญิงทักษพร  ระรื่นกลิ่น
ม.1
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1052
เด็กหญิงทิพธัญญา  ช่วยชู
ม.1
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1053
เด็กหญิงทิพยรัตน์  สุจำนงค์
ม.3
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1054
นายธงชัย  มณีวงศ์
ม.3
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1055
เด็กชายธนกร  เงาะผล
ม.2
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
พังงา ภูเก็ต ระนอง

ณ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 427 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
ห้องสอบที่
 37
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1056
เด็กหญิงธนพร  จันทร์ทอง
ม.2
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1057
นายธนพล  ธรรมนุการ
ม.3
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1058
เด็กหญิงธนภรณ์  รุ่งเลิศ
ม.1
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1059
เด็กหญิงธนัญชกร  จาระกิจ
ม.1
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1060
เด็กหญิงธนัญชนก  สายน้ำ
ม.1
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1061
เด็กชายธนิต  สิทธิบุตร
ม.2
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1062
เด็กหญิงธนิสร  ทองเจิม
ม.1
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1063
เด็กชายธรรมรัตน์  จันหุณี
ม.1
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1064
เด็กชายธราเทพ  วรุดมสุธี
ม.2
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1065
นางสาวธัญณิศฌาย์  เนื้ออ่อน
ม.3
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1066
เด็กหญิงธัญพัฒน์  ธันธรา
ม.3
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1067
เด็กหญิงธัญพิชชา  โกยกิ้ม
ม.2
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1068
เด็กหญิงธัญพิมล  ต้ายไธสง
ม.2
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1069
นางสาวธัญภัค  วารีรักษ์
ม.3
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1070
นางสาวธัญวรรณ  บูรณะกิจ
ม.3
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1071
เด็กหญิงธันยพร  เจี่ยสกุล
ม.3
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1072
เด็กหญิงธันยรัตน์  ขวัญยืน
ม.2
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1073
เด็กหญิงธารัณดา  บุนนาค
ม.3
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1074
นายธีรเดช  แวรอนชักตี
ม.3
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1075
เด็กชายธีรภัทร  ทิศเมือง
ม.2
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1076
เด็กชายนนธวัช  สำลี
ม.3
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1077
เด็กหญิงนภัทรศรา  สุเพ็ญภาค
ม.2
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1078
เด็กหญิงนภัสสร  ปรีดาผล
ม.2
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1079
นางสาวนภิศพร  เบญจเลิศยานนท์
ม.3
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1080
นางสาวนวพรรณ  ชูดวง
ม.3
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1081
เด็กชายนวพล  เพ็ชทูล
ม.2
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1082
เด็กหญิงนันท์นภัส  ณ นคร
ม.1
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1083
เด็กหญิงนันท์นภัส  อินแก้ว
ม.1
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1084
นายนันทวัฒน์  คงเพ็ชร์
ม.3
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1085
เด็กหญิงนัสนีน  ปาทาน
ม.1
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
พังงา ภูเก็ต ระนอง

ณ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 432 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
ห้องสอบที่
 38
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1086
เด็กชายนิติพล  เนียมนวล
ม.1
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1087
เด็กชายนิธิกร  พันธุ์พิทย์แพทย์
ม.2
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1088
เด็กหญิงนิรชา  แซ่ขอ
ม.3
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1089
เด็กหญิงนิสริน  โบบทอง
ม.2
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1090
เด็กหญิงเนตรสวรรค์  สงศรี
ม.1
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1091
เด็กชายบรรณวิทย์  ชลธาร
ม.1
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1092
เด็กชายบริวัฒน์  มาสน์สุวรรณ
ม.2
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1093
นางสาวบัณฑิตา  รัตนจุฑามณี
ม.3
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1094
นางสาวบุณยานุช  เจริญชนม์
ม.3
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1095
นางสาวบุษน้ำเพชร  ศรีเชย
ม.3
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1096
เด็กหญิงเบญจวรรณ  เจอะสุข
ม.1
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1097
เด็กชายปกป้อง  หนูมิตร
ม.1
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1098
นายปกรณ์  อนุรักษ์
ม.3
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1099
เด็กหญิงปฐมาวดี  ก้อนทรัพย์
ม.2
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1100
เด็กหญิงปติมา  จินดาพล
ม.1
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1101
เด็กชายปภังกร  พรหมช้าง
ม.2
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1102
นางสาวปภาวรินทร์  เอกชัย
ม.3
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1103
เด็กหญิงปภาวี  ขุทสมบูรณ์
ม.3
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1104
เด็กหญิงประภาศิริ  ปาณิญา
ม.1
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1105
เด็กชายปรัตถกร  โปชะดา
ม.1
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1106
เด็กหญิงปราณปริยา  จิตตะพันธ์
ม.2
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1107
นางสาวปริญญา  ทองเนื้อแข็ง
ม.3
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1108
เด็กชายปริญญ์  นาคฤทธิ์
ม.1
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1109
เด็กชายปริวัฒน์  หวานสนิท
ม.1
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1110
เด็กหญิงปัณฑิตา  ปานโรจนวาณิชย์
ม.2
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1111
เด็กชายปัณณทัต  อติวัฒนานนท์
ม.1
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1112
นายปัณณวัฒน์  ปานโรจนวาณิชย์
ม.3
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1113
นายปัน แพททริค  คีช
ม.3
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1114
เด็กชายปาณัสมุ์  ไกรเทพ
ม.3
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1115
เด็กหญิงปาณิศา  โกยกุล
ม.3
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
พังงา ภูเก็ต ระนอง

ณ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 433 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
ห้องสอบที่
 39
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1116
เด็กหญิงปาณิสรา  ตันคลี่
ม.2
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1117
เด็กหญิงปาณิสรา  สวัสดี
ม.2
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1118
นางสาวปานดาว  โมรากุล
ม.3
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1119
เด็กชายปาราเมศ  บุญเกื้อ
ม.2
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1120
เด็กหญิงปาริฉัตร  สกุลสอน
ม.2
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1121
เด็กหญิงปาลิกา  จันทะฟอง
ม.2
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1122
เด็กหญิงปิ่นมุข  บุญยัษเฐียร
ม.2
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1123
เด็กชายปิยะพงษ์  แต่ประเสริฐ
ม.1
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1124
เด็กหญิงปุญชรัสมิ์  มาทลุง
ม.1
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1125
เด็กหญิงปุญญาพร  แซ่ลิ่ม
ม.1
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1126
เด็กหญิงปุณยนุช  จินดาพล
ม.1
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1127
เด็กหญิงปุณยนุช  ทองจุน
ม.2
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1128
เด็กชายพรเทพพนม  พึ่งกิจ
ม.1
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1129
เด็กหญิงพรนภัส  ทองด้วง
ม.1
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1130
เด็กหญิงพรลภัส  ดำฉาย
ม.2
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1131
นางสาวพริมา  น้อยนาดี
ม.3
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1132
เด็กหญิงพลอยขวัญ  ใจเย็น
ม.2
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1133
เด็กหญิงพลอยพิชชา  ภัทรพงศ์เพชร
ม.1
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1134
เด็กหญิงพัฑฒิดา  อ้นเพ็ชร์
ม.2
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1135
นางสาวพัณณ์ชิตา  อ้นเพ็ชร์
ม.3
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1136
เด็กหญิงพัสชา  ปานมณี
ม.1
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1137
เด็กหญิงพิชชาภา  เทียนแพ
ม.1
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1138
เด็กหญิงพิชชาภา  บุญสิงห์
ม.3
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1139
เด็กหญิงพิชญธิดา  เฟื่องสมบูรณ์
ม.3
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1140
นายพิชญางกูร  ณ ตะกั่วทุ่ง
ม.3
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1141
เด็กหญิงพิชญาภา  ดาราวงศ์
ม.2
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1142
เด็กหญิงพิมพ์นิภา  กิไพโรจน์
ม.1
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1143
เด็กหญิงพิมพ์บุญ  จินดาพล
ม.3
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1144
เด็กหญิงพิมพ์พจี  สังข์วงค์
ม.1
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1145
เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  ทองเสน่ห์
ม.1
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
พังงา ภูเก็ต ระนอง

ณ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 434 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
ห้องสอบที่
 40
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1146
เด็กชายพีรวัส  สุวรรณมณี
ม.1
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1147
เด็กชายพีระภัทร  ทองกวม
ม.2
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1148
เด็กหญิงพุทธรักษา  เมืองเสน
ม.2
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1149
เด็กหญิงเพชรลดา  ณ ตะกั่วทุ่ง
ม.2
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1150
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  คงมา
ม.2
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1151
เด็กชายภวพล  ธรรมลังกา
ม.2
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1152
เด็กชายภัทรชัย  ศรีพุฒ
ม.1
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1153
เด็กหญิงภัทรนันท์  เอกธรรมเสถียร
ม.1
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1154
เด็กหญิงภัทรนิดา  ผลสมบูรณ์
ม.1
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1155
เด็กหญิงภัทรพร  เกื้อผล
ม.2
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1156
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  สันโลหะ
ม.1
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1157
นายภาคภูมิ  ชื่นศรีวิโรจน์
ม.3
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1158
เด็กหญิงภิญญาดา  ประกอบศิลป์
ม.2
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1159
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  เลิศธนโยธากุล
ม.1
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1160
นายภูธเนศ  บวรจิโรภาส
ม.3
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1161
เด็กชายภูริณัฐ  สกุลวงค์
ม.1
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1162
เด็กชายภูริพัทร  สายคุ้ม
ม.2
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1163
เด็กชายภูวิศ  ทองเจิม
ม.2
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1164
เด็กชายภูวิศ  ทองด้วง
ม.2
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1165
เด็กหญิงมญชุ์พิชา  หุตะจูฑะ
ม.1
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1166
เด็กหญิงมนทิพย์  รักวิทย์
ม.1
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1167
นางสาวมนัสนันท์  จันทร์นวล
ม.3
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1168
เด็กหญิงมนิชนัญญ์  อันติมานนท์
ม.2
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1169
เด็กหญิงโยษิตา  แสงทอง
ม.1
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1170
นางสาวรตนกร  จินดาพล
ม.3
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1171
นายรติกร  เทียนงาม
ม.3
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1172
เด็กหญิงรมิตา  ประกับสิน
ม.2
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1173
เด็กชายระพีพงศ์  ทองพัฒน์
ม.3
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1174
นางสาวระพีพร  คชรักษ์
ม.3
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1175
เด็กหญิงรังสิยา  ร่วมใจ
ม.1
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
พังงา ภูเก็ต ระนอง

ณ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 435 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
ห้องสอบที่
 41
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1176
เด็กชายรัชพล  ธูปทอง
ม.2
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1177
เด็กชายรัชพล  บรรจงอักษร
ม.3
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1178
เด็กชายริสกีร์  มะมิง
ม.1
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1179
เด็กชายเรวัตร  มีทอง
ม.2
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1180
เด็กหญิงลาภิสรา  สันติราชัย
ม.1
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1181
เด็กหญิงวนัชพร  ทรายทอง
ม.3
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1182
เด็กชายวรภัทร  ทุ่งคาใน
ม.1
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1183
นางสาววรัญญา  มณีกิจ
ม.3
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
1184
เด็กชายวรินทร  พลเพชร
ม.1
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต