ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ราชบุรี

ณ อาคาร 7 ชั้น 6 ห้อง 761 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชนิภา  พานิชย์
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
2
เด็กหญิงกชมน  พิทยารัตน์
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
3
เด็กหญิงกมลรัตน์  เอกเกษมสุข
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
4
นายกฤตกร  หอมสุด
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
5
เด็กชายกฤตธนิษฐ์  เชิงทวี
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
6
เด็กชายกฤตยชญ์  ใจศิล
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
7
เด็กชายกฤติน  อารีย์รบ
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
8
เด็กชายกฤษฎีกา  ศรีสวาท
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
9
เด็กชายกล้าภวิชญ์  เซ่งล่าย
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
10
เด็กหญิงกวลินกันตา  ชาญนำสิน
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
11
เด็กชายกวินท์  ขุนนคร
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
12
เด็กหญิงกษมา  คันศร​
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
13
นางสาวกัญญกรณ์  ศรีนิเวศน์
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
14
เด็กหญิงกัลยกร  บุญยงค์
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
15
เด็กหญิงกัลยกร  เฮงจิตตระกูล
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
16
เด็กหญิงกานต์พนิตา  ทองรื่น
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
17
เด็กชายกิตตภาษณ์  อิ่มอาบ
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
18
เด็กชายกิตติคม  สุขบัว
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
19
เด็กหญิงกิตตินภา  สุริโยดร
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
20
เด็กชายกิตติศักดิ์  สุทธิรัตนากร
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
21
นางสาวกุลนันท์​  ยางสูง
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
22
เด็กหญิงกุลนิษฐ์  วุฒิพงษ์พิศาล
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
23
เด็กหญิงโกลัญญา  อมรเสาวภาคย์​
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
24
เด็กหญิงฆริฏฐา  เอื้ออรุณชัย
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
25
เด็กหญิงจิดาภา  ศุภอักษร
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
26
เด็กชายจิรโชติ  ต่วนเครือ
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
27
เด็กหญิงจิรดาภา  ไชยวิทย์วิวัฒน์
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
28
เด็กชายจิรภัทร  จีนทอง
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
29
นายจิรัฏฐ์  ศรีสงคราม
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
30
เด็กหญิงจุฑาทิพ  ศรีมงคล
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
31
เด็กชายจุฬา  สมานวงษ์
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
32
เด็กหญิงฉัตรพร  ทรัพย์เย็น
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
33
เด็กชายชญาณัฐ  พรมจรรย์
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
34
เด็กชายชน​ธัญ​  หงวน​ไธ​สง​
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
35
เด็กหญิงชนัฏดา​  ขุนบำรุง
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ราชบุรี

ณ อาคาร 7 ชั้น 6 ห้อง 762 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงชนานันท์  ชวดฉิม
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
37
เด็กหญิงชนิกานต์  ทองศาสตร์
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
38
เด็กชายชนิตพล  ฤทธิเพชรอัมพร
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
39
เด็กชายชยพล  ชัมพูนทะ
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
40
เด็กชายชยพล  ตั้งรุ่งวงษ์ธนา
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
41
นายชยางกูร  นิลประเสริฐ
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
42
เด็กหญิงชลิตา  รุ่งสว่าง
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
43
เด็กชายชาญสุพร  ปฐมพรยิ่งเจริญ
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
44
เด็กชายชิษณุพงศ์  ทรัพย์เย็น
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
45
เด็กหญิงชุติกาญจน์  เชาว์วัตร์
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
46
เด็กชายฐานทัพ  เชื้อเชิดพงษ์
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
47
เด็กชายณธกร  กลิ่นแก้ว
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
48
เด็กชายณธารธรรม  หมื่นนารายณ์
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
49
เด็กชายณพล  ธีระวัฒนวิศิษฎ์
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
50
เด็กหญิงณภคภร  คณารักสมบัติ
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
51
เด็กชายณภัทร  ชาญนำสิน
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
52
เด็กหญิงณภัทร  เดชวรสิทธิ
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
53
เด็กหญิงณัฏฐ์พิชา  วงษ์ไทย
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
54
นางสาวณัฏฐามาศ  อุดมสันติธรรม
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
55
เด็กชายณัฐกิตติ์  โพธิ์พุทธรักษา
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
56
เด็กหญิงณัฐณิชา  รักจำรูญ
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
57
นายณัฐนพพงศ์  จงสุขไกล
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
58
เด็กหญิงณัฐนันท์  พานิช
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
59
เด็กหญิงณัฐมนธ์  วัฒนบำเพ็ญ
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
60
นายณัฐวรรธน์  ทองแสงจันทร์
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
61
เด็กหญิงณัฐวลัญช์  ภู่ระหงษ์
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
62
เด็กหญิงณิชนันทน์  กิตติพงศธรชัย
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
63
เด็กหญิงดมิสา  ศรีเทพ
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
64
เด็กหญิงดวงกมล  สิงคิบุรินทร์
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
65
นางสาวทอฝัน  บุญเซี่ยง
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
66
เด็กชายเทพทัต  ด่วนแสง
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
67
เด็กชายธนกร  ดีบรรเจิด
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
68
เด็กชายธนกฤต  ดีบรรเจิด
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
69
เด็กหญิงธนภร  จิรพนาธร
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
70
เด็กชายธนภัทร  อมรรัตน์ธำรงค์
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ราชบุรี

ณ อาคาร 7 ชั้น 6 ห้อง 763 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงธนวรรณ  น้อยกาญจนะ
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
72
เด็กชายธนวรรธน์  มาลัย
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
73
เด็กชายธนากร  ร่มเกตุ
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
74
เด็กชายธเนศพล  นาคบำรุง
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
75
เด็กหญิงธัญญชล  จีนโสภา
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
76
นางสาวธัญธนา  แสงวงค์
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
77
นางสาวธัญสรณ์  เฉลี่ยสมบูรณ์
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
78
เด็กหญิงธันย์ชนก  กาญจนแสนส่ง
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
79
เด็กชายธาม  ลีลาเชี่ยวชาญกุล
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
80
เด็กชายธาวิน  ธนะพรสุขสันต์
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
81
เด็กชายธีรทัต  วีระเศรษฐ์ศิริ
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
82
เด็กชายธีรภัทร  สุวรรณวนิช
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
83
เด็กชายธีรภาพ  ชวนะลิขิกร
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
84
เด็กชายธีรัช  บำรุงเชาว์เกษม
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
85
เด็กหญิงนนท์ณภัทร  เพชรสะแก
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
86
เด็กหญิงนพวรรณ  จิตต์สมุทร
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
87
เด็กหญิงนวภัทร  คล้ายคลึง
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
88
เด็กชายนัคพัฒน  ตะโกอยู่
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
89
เด็กหญิงนันท์นภัส  พงษ์หาญพาณิชย์
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
90
เด็กหญิงนันท์นภัส  สินสวัสดิ์
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
91
เด็กชายนันทพัทธ์  กองแดง
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
92
นางสาวนัสวรรณ  รุ่งฤทธิเดช
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
93
นายนาธาร  ตันประภัสสร
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
94
เด็กหญิงนิชาภา  เชาว์วัตร์
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
95
เด็กชายนิธิศ  อ่วมทอง
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
96
เด็กหญิงนิรมล  ไมขุนทด
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
97
เด็กชายบรรณพล  จิตรปราณี
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
98
นางสาวบุณยวีร์  วิริยวงวานศ์
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
99
เด็กหญิงบุศราทิพย์​  โพธิธ​นะ​พงศ์​
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
100
เด็กหญิงปทิตตา  อังอติชาติ
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
101
เด็กชายปรัชญ์วิรุฬ  เพทัย
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
102
เด็กหญิงปราย  จันทวี
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
103
เด็กชายปลายมีน  สายบุญศรี
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
104
เด็กหญิงปวริศา  ชลศฤงคาร
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
105
เด็กหญิงปวริศา  สุทธิจิต
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ราชบุรี

ณ อาคาร 7 ชั้น 6 ห้อง 764 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
นางสาวปวริศา  อรุณคีรีโรจน์
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
107
เด็กชายปัญญากร  วงศ์วัฒนากิจ
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
108
เด็กหญิงปัญฑารีย์  จิตรเดชขจร
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
109
นางสาวปัณฑิกา  ผลลาภ
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
110
นายปัณณวรรธ  พรสุดารัตน์
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
111
เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์  วรรธนะวลัญช์
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
112
เด็กชายปิยภัทร  เจริญไชยนันท์
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
113
เด็กหญิงพรปวีณ์  ขำเจริญ
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
114
เด็กหญิงพรรณวสา  ศรีสังวรณ์
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
115
เด็กชายพริษฐ์  ปริยกนก
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
116
เด็กหญิงพฤกษชาติ  พฤกษากร
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
117
เด็กชายพสธร  เถินมงคล
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
118
เด็กหญิงพัณณ์ชิตา  บุศยพงศ์ชัย
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
119
เด็กหญิงพิชญากร  เตี้ยชั้ว
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
120
เด็กหญิงภคพร  ม่วงงาม
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
121
เด็กหญิงภควลัญช์  พรพัฒนะเจริญชัย
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
122
นางสาวภรณภัส  กันณะ
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
123
เด็กหญิงภรณ์ภัสสร  หุ่นเครือ
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
124
เด็กหญิงภัคสณาง  ใยนิรัตน์
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
125
เด็กชายภัทรภณ  เกศดี
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
126
เด็กชายภาสกร  ศิษย์ปฐม
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
127
เด็กชายภาสวุฒิ  เจียมจริยา
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
128
เด็กหญิงภาอุษา  จรรยาเมตตากุล
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
129
นายภูริณัฐ  เเช่มทองดี
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
130
เด็กหญิงภูษณิศา  ใจซื่อ
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
131
เด็กชายมุนินทร  มุ่งหมาย
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
132
เด็กชายเมธัส  มณีดำ
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
133
เด็กชายรณกร  การรอบรู้
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
134
เด็กหญิงรัญชิดา  บำรุงเชาว์เกษม
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
135
เด็กชายรัฐภูมิ  ทองยิ้ม
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
136
เด็กหญิงรินรดา  ขำทวี
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
137
เด็กหญิงลักษิกาน์  บุญเจริญ
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
138
เด็กชายวชิรภัทร  อินทรชาติ
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
139
เด็กชายวชิรวิทย์  สิริกมลวดี
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
140
เด็กชายวรชาติ  ภู่ห้อย
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ราชบุรี

ณ อาคาร 7 ชั้น 6 ห้อง 765 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กหญิงวรมาตุ์  เกิดช้าง
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
142
เด็กหญิงวรรณวริน  จอกลอย
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
143
เด็กชายวริทธิ์ธร  เล็กมณี
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
144
เด็กชายวริษฐ์  พุทธา
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
145
นางสาววิชชุมนตร์  เจริญไชยนันท์
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
146
เด็กหญิงวิชญาพร  ชาปู่
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
147
เด็กหญิงวิชญาพร  วุฒิภาพ
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
148
นางสาววิรัลยุพา  สาลีวัฒนผล
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
149
เด็กหญิงศรัญภรณ์  เตชะภิญญาวัฒน์
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
150
เด็กหญิงศรันยา  ตั้งพรโชติช่วง
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
151
เด็กหญิงศศิรัฎชา  ศรีสว่าง
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
152
เด็กหญิงศศิวรรณ  ศิริพัฒนานันท์
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
153
นางสาวศศิวิมล  บุหล
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
154
เด็กชายศุทธวีร์  ศรีพิมลปาณี
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
155
เด็กหญิงศุภกานต์  คำฟู
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
156
เด็กหญิงศุภิสรา  ภูวพานิช
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
157
เด็กชายสรรค์ชากรณ์  กาญจนประดิษฐ์
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
158
นายสรวิชญ์  ชูสุ่น
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
159
นายสรุจ  สุดศรี
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
160
เด็กหญิงสลิลทิพย์  อภินันท์อวยพร
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
161
เด็กหญิงสิตานัน  วิจิตรบรรณการ
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
162
เด็กหญิงสิริกร  ฉุยฉาย
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
163
เด็กชายสุชิน  เฮงคราวิทย์
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
164
เด็กหญิงสุพิชชา  สุขเจริญ
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
165
เด็กชายสุวิจักขณ์  เสี้ยจันทร์บริบูรณ์
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
166
เด็กชายเสฏฐพงศ์  อภิรักษ์ธนานนท์
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
167
นายหาญร์อุดมศึก  ชูสุทธิ์
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
168
เด็กชายอชิพล  ไตรมิตรวิทยากุล
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
169
เด็กหญิงอนันตญา  ตั้งบัณฑิต
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
170
เด็กชายอนุศิษฏ์  ศิลา
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
171
นางสาวอพัชชา  จันทร์ประทีป
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
172
นางสาวอภิชญา  ตั้งบัณฑิต
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
173
เด็กหญิงอภิชญา  หวยภูผา
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
174
เด็กชายอภิวิชญ์  เผือกหอม
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
175
เด็กหญิงอรชพร  กาญจนภูสิต
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ราชบุรี

ณ อาคาร 7 ชั้น 6 ห้อง 766 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กหญิงอรณิชชา  ดุสรักษ์
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
177
เด็กชายอริญชย์  คงเมือง
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
178
เด็กหญิงอัญชลิกา  มะลิทอง
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
179
เด็กหญิงอาชิร์ญาณ์  โสนุช
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
180
เด็กหญิงอิงคสุดา  อุตตะมะ
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
181
เด็กหญิงอุไรอร  ปิ่นศิริ
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
182
เด็กหญิงเอมยุพา  จันทร์บำรุง
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
183
เด็กหญิงเอื้อชัชญา  ชาญนำสิน
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ราชบุรี

ณ อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง 721 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
184
เด็กหญิงกชกร  บุญจับ
ม.1
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
185
เด็กหญิงกรรณิการ์  ศรวัตร์
ม.2
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
186
เด็กชายกฤตภาส  พงษ์ศักดิ์
ม.2
โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
187
เด็กชายกฤตยชญ์  ตันติศุภชัย
ม.3
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
188
เด็กหญิงกษมา  เกษมโสตร
ม.2
โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
189
เด็กหญิงกัญญาภัทร  ปั่นปี
ม.1
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
190
นายกิตติกร  ม่วงศรี
ม.3
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
191
เด็กชายกิตติภูมิ  ภัคพาณิชย์
ม.2
โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
192
เด็กชายกีรดิต  มิตรกระจ่าง
ม.2
โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
193
เด็กหญิงเกตนิภา  วิเศษสิงห์
ม.1
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
194
เด็กหญิงโกมลทิพย์  กาญจนสาธิต
ม.2
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
195
เด็กหญิงขวัญชนก  อวยหมื่นไวย
ม.3
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
196
เด็กหญิงเขมจิรา  ประทุมสูตร
ม.2
โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
197
เด็กหญิงจันทร์จิรา  บ้านใหม่
ม.1
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
198
เด็กหญิงจิดาภา  พัฒนมงคลเชฐ
ม.2
โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
199
เด็กหญิงจินต์จุฑา  พีรพุฒิเวทย์
ม.2
โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
200
เด็กหญิงจิรกานต์  ตันติวัฒนสิทธิ์
ม.2
โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
201
เด็กหญิงจิรทิปต์  เอี่ยมต่างแดน
ม.1
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
202
เด็กชายจิรัฎฐ์  สุนทรวงศกร
ม.2
โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
203
นางสาวจิราพร  จารนัย
ม.3
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
204
เด็กหญิงชณาพร  เหล็กไทย
ม.2
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
205
นายชนกันต์  เล้าสกุล
ม.3
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
206
เด็กหญิงชลชนก  ศรีสงคราม
ม.2
โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
207
เด็กหญิงชลัสสวดี  ตันเจริญ
ม.2
โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
208
เด็กชายชลากร  ศรีวงษ์ศิริวัฒน์
ม.2
โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
209
เด็กชายชวดล  รัตโนภาพ
ม.1
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
210
เด็กชายชัชพล  สมบูรณ์
ม.2
โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
211
เด็กชายชัยเฉลิมพล  หมอกไชย
ม.2
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
212
เด็กหญิงชัยรัมภา  เกตูเกษร
ม.3
โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
213
เด็กชายชิษณุพงศ์  ลิ้มศิริสัมพันธ์
ม.2
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
214
เด็กหญิงญาณิน  พุฒิลือชา
ม.3
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
215
เด็กหญิงฐานิดา  กู้อัจฉริยกุล
ม.2
โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
216
เด็กหญิงฐิตินันท์  พูลสวัสดิ์
ม.2
โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
217
นางสาวฐิติพร  ปัญญาเจริญธรรม
ม.3
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
218
เด็กชายณฐกร  ชัยทวีทรัพย์
ม.2
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ราชบุรี

ณ อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง 722 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
219
เด็กชายณฐพล  เอี่ยมสำอางค์
ม.2
โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
220
เด็กหญิงณฐมน  เรืองพยุงศักดิ์
ม.2
โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
221
เด็กหญิงณภัทร  วงษ์ศรีเพ็ง
ม.1
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
222
เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  เพชรแก้ว
ม.1
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
223
เด็กหญิงณัฐณิชาช์  แก้วบัวเงิน
ม.2
โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
224
นายณัฐดนัย  ใจบุญ
ม.3
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
225
เด็กหญิงณัฐธยาน์  แก้วพิทักษ์
ม.2
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
226
เด็กชายณัฐพล  ศรีวลีรัตน์
ม.1
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
227
เด็กชายณัฐภูมินทร์  เนียมหอม
ม.3
โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
228
เด็กหญิงณัฐรินีย์  ปิดสายะ
ม.2
โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
229
เด็กหญิงณัฐรินีย์  มีเท
ม.2
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
230
เด็กชายณัฐวัฒน์  ตรงประสิทธิ์
ม.1
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
231
เด็กชายณัฐสิทธิ์  วันเย็น
ม.1
โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
232
เด็กหญิงณัฐสินี  ปิดสายะ
ม.1
โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
233
เด็กหญิงณิชชา  ปิ่นประชานันท์
ม.2
โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
234
เด็กชายดุลยวัต  วันเย็น
ม.3
โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
235
เด็กหญิงต้นลักษณ์  ชำนาญกุล
ม.3
โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
236
เด็กหญิงตรีทิพย์นิภา  ไพศาลย์
ม.1
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
237
เด็กชายเตชินท์  ภักดิ์วิไลเกียรติ
ม.2
โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
238
เด็กชายทศพล  ปรุโปร่ง
ม.2
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
239
นายธนกฤต  ยืนยง
ม.3
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
240
เด็กชายธนดล  โพธิ์ทอง
ม.2
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
241
เด็กชายธนธรรศ  ว่องจริงไว
ม.1
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
242
เด็กชายธนพงษ์  เหลืองสอาด
ม.3
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
243
เด็กหญิงธนภรณ์  เข็มทอง
ม.1
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
244
เด็กชายธนภัทร  ดาวเจริญพร
ม.2
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
245
เด็กหญิงธนวรรณ  เพิ่มพูนเจริญยศ
ม.1
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
246
นางสาวธนัญชนก  เจริญงาม
ม.3
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
247
เด็กหญิงธนันยภรณ์  เบญพาด
ม.3
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
248
เด็กชายธราเทพ  เซี่ยงหว็อง
ม.1
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
249
นางสาวธัญญ์พิศา  ภัทรวิกรัยกุล
ม.3
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
250
เด็กหญิงธัญญรัตน์  เศรษฐ์วัฒนสุข
ม.2
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
251
เด็กหญิงธัญลักษณ์  มังกรทอง
ม.2
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
252
เด็กหญิงธัญวรัตม์  สูงกิจบูลย์
ม.2
โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
253
เด็กชายธันยพัต  กนกปิยสวัสดิ์
ม.2
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ราชบุรี

ณ อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง 723 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
254
เด็กหญิงธิตินนท์  ยุวานนท์
ม.2
โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
255
เด็กชายนนทพัทธ์  วศินนิติวงศ์
ม.3
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
256
เด็กหญิงนภพร  แจ่มน้อย
ม.3
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
257
เด็กหญิงนภสร  พูนขวัญ
ม.2
โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
258
เด็กหญิงนวลจุฑา  สนธิศรี
ม.2
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
259
เด็กหญิงนัทธมน  จิณแพทย์
ม.2
โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
260
เด็กหญิงนัทธ์หทัย  ตั้งจิตรมณีศักดา
ม.2
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
261
เด็กหญิงนันทฉัตร  อรภักดี
ม.2
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
262
เด็กหญิงนัยน์ภัค  สุวรรณ์
ม.1
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
263
เด็กหญิงนิชาภา  กาญจนการัณย์
ม.2
โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
264
เด็กหญิงนิชาภา  จงศิริไพโรจน์
ม.2
โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
265
นางสาวบุญสิตา  วงษ์ธัญญะ
ม.2
โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
266
เด็กหญิงบุณฑรีย์  วงศ์สุทธิรัตน์
ม.2
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
267
นายบุรเศรษฐ์  รื่นเกษม
ม.3
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
268
เด็กหญิงปพิชญา  ตั้งไตรธรรม
ม.2
โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
269
นางสาวปภาวรินทร์  เครือเมฆ
ม.3
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
270
เด็กหญิงปรมาภรณ์  ภูมิรัตนรักษ์
ม.3
โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
271
นางสาวปราณปรียา  ทองเรือง
ม.3
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
272
เด็กหญิงปลพร  ส่องศรี
ม.3
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
273
นายปวรวิช  ปัญญาใส
ม.3
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
274
นายปวริศ  ปัญสิงห์
ม.3
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
275
นายปวเรศ  จันทรสวัสดิ์
ม.3
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
276
เด็กชายปัฐยาวัฒ  สามลปาน
ม.2
โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
277
เด็กหญิงปัณฑิตา  ทวีระวงษ์
ม.2
โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
278
นายปัณณวัชญ์  วงตาแพง
ม.3
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
279
นางสาวปาณิสรา  พฤษภา
ม.3
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
280
เด็กหญิงปานรวี  ทองพูล
ม.1
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
281
เด็กชายปิยวัฒน์  เกียรติดิลกรัฐ
ม.2
โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
282
เด็กหญิงปิยะวรรณ  กาเพ็ง
ม.2
โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
283
เด็กชายปีใหม่  ยามานนท์
ม.1
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
284
เด็กชายปุญณพัฒน์  จานแก้ว
ม.2
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
285
เด็กชายปุณยวัจน์  ปิยศทิพย์
ม.2
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
286
เด็กชายพชรภูมิ  ภิญโญ
ม.1
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
287
เด็กหญิงพณณกร  ออมสิน
ม.1
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
288
เด็กหญิงพรชนัน  ไชยแก้ว
ม.2
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ราชบุรี

ณ อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง 724 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
289
เด็กหญิงพรนภา  วัชรามหาพงศ์
ม.1
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
290
เด็กหญิงพรรณพิมล  ศิลปาภิสันทน์
ม.2
โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
291
เด็กหญิงพรรษา  วัชรเกษมพันธ์
ม.2
โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
292
เด็กชายพลลภัตม์  ณ ป้อมเพ็ชร์
ม.2
โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
293
เด็กชายพัฒนา  สุขาภิรมย์
ม.2
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
294
เด็กชายพัทธดนย์  คงดี
ม.1
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
295
เด็กหญิงพิชญุตม์  มลสวัสดิ์
ม.2
โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
296
เด็กชายพิชัยยุทธ  โฉมยา
ม.1
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
297
เด็กชายพิเชฐพงศ์  สมบัติทวีกุลชัย
ม.2
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
298
เด็กหญิงพิมพ์ธดา  พจน์สถิตย์
ม.2
โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
299
เด็กหญิงพิมพ์พิกา  ล้อเธียรประทาน
ม.2
โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
300
เด็กชายพีรฉัตร  จันทร์แจ้ง
ม.1
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
301
เด็กชายพีรวิชญ์  ทองพิสิฐสมบัติ
ม.2
โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
302
เด็กชายภรภัทร  เสือดาว
ม.2
โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
303
นางสาวภัทรดา  มูลน้ำอ่าง
ม.3
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
304
เด็กหญิงภัทรนันท์  รอดคล้ำ
ม.2
โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
305
เด็กหญิงภัทรพร  วรอาภรณ์
ม.2
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
306
เด็กหญิงภัทรภร  มาปิยะพันธ์
ม.2
โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
307
นางสาวภาศินี  ตั้งไทยขวัญ
ม.3
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
308
เด็กชายภาสกร  อ่อนโพธิ์แก้ว
ม.2
โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
309
นายภูมิพัฒน์  ศิวบุรินทมิตร์
ม.3
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
310
เด็กชายภูมิรพี  เหลี่ยมจงกล
ม.2
โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
311
เด็กชายภูริวัสธิ์  บุญเพ็ญทิพย์
ม.1
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
312
เด็กชายภูวดล  เอี่ยมทอง
ม.1
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
313
เด็กชายภูวเดช  พิมพขันธ์
ม.2
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
314
เด็กหญิงมนันญา  น้ำดอกไม้
ม.1
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
315
เด็กชายยศวรรธน์  ชื่นจิตรชม
ม.1
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
316
เด็กหญิงโยษิตา  แซ่เฮง
ม.3
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
317
เด็กชายรณกร  อุตสาหะ
ม.1
โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
318
เด็กหญิงรมยกร  โพธิ์บอน
ม.2
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
319
นายรัชติยพงส์  เรืองเวช
ม.3
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
320
เด็กหญิงวรัชยา  คงเกษม
ม.2
โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
321
เด็กหญิงวรินทร  กาญจนพิสิฐกุล
ม.1
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
322
เด็กหญิงวัชรภรณ์  ประกอบแก้ว
ม.3
โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
323
นางสาววัลคุ์วดี  ชูชื่น
ม.3
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ราชบุรี

ณ อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง 725 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
324
เด็กชายวิศรุต  สังข์สวัสดิ์
ม.2
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
325
เด็กหญิงวิศรุตา  เทพสวัสดิ์
ม.2
โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
326
เด็กชายวีระเดช  สมทบ
ม.2
โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
327
นางสาวศรัญญา  ปัญญาน่าน
ม.3
โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
328
เด็กชายศรัณย์  ฉายะเจริญ
ม.2
โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
329
เด็กชายศรัณยู  บัวขม
ม.3
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
330
เด็กหญิงศรุดา  เปรมปรีดิ์
ม.1
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
331
เด็กหญิงศลิษา  อารีย์กิจ
ม.2
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
332
เด็กหญิงศิรดา  ไกรโรจน์
ม.2
โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
333
เด็กหญิงศิรดา  น้ำใจสุข
ม.2
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
334
เด็กหญิงศิริพรรณ  บุญสงวน
ม.1
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
335
เด็กชายศุภณัฐ  ตรีวงษ์
ม.2
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
336
นายศุภวิชญ์  บางอ้อ
ม.2
โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
337
เด็กชายศุภวิชญ์  รวงทอง
ม.2
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
338
เด็กชายเศรษฐพงศ์  มูลละออง
ม.1
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
339
เด็กหญิงสถิตาภรณ์  กองม่วง
ม.1
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
340
เด็กชายสรชัช  อุ่นอร่ามวัฒน์
ม.3
โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
341
นายสรวิชญ์  วงศ์สุทธิรัตน์
ม.3
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
342
เด็กชายสิงหราช  สิงห์แจ่่ม
ม.2
โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
343
เด็กหญิงสิตางศุ์  ฟักทอง
ม.2
โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
344
เด็กหญิงสิมิตา  ใจสิงหล
ม.2
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
345
เด็กชายสิรดนัย  ล้ออิสระตระกูล
ม.2
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
346
เด็กหญิงสิริกร  พฤฑฒิกุล
ม.2
โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
347
เด็กหญิงสิริกาญจน์  หิรัญโกย
ม.1
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
348
นางสาวสิริลักษณ์  จันทรักษา
ม.3
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
349
เด็กชายสิริสกุล  นวชลธารทอง
ม.1
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
350
นางสาวสุจิราณัชช์  โรจนธรรมเจริญ
ม.3
โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
351
เด็กหญิงสุพรรษา  แก้วโสภณ
ม.2
โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
352
เด็กชายสุรภัสสร์  ทิมซ้อน
ม.2
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
353
เด็กหญิงสุรภา  เหลียวตระกูล
ม.2
โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
354
เด็กหญิงสุวพัชร  เจตนาธรรมจิต
ม.2
โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
355
เด็กหญิงอภิชญา  คูหาอุดมลาภ
ม.1
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
356
เด็กชายอภิภู  สายอร่าม
ม.2
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
357
เด็กชายอัครวิทย์  พรหมมา
ม.2
โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
358
เด็กชายอัครา  นาเวช
ม.1
โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ราชบุรี

ณ อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง 726 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
359
นางสาวอังคณา  จุติ
ม.3
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
360
นางสาวอัยยาวีร์  คลังทอง
ม.3
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
361
เด็กหญิงอุษณา  มั่นคง
ม.2
โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
362
นางสาวไอรดา  ลีธีระ
ม.3
โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
363
เด็กชายััรัชพล  ภูมิสถาน
ม.1
โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น