ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
สิงห์บุรี อ่างทอง

ณ อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 111 โรงเรียนสิงห์บุรี
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชพร  คุณาพลเทวินท์
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
2
เด็กหญิงกชพร  พึ่งทอง
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
3
เด็กหญิงกนกกร  เอี่ยมสอาด
ม.1
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
4
เด็กชายกนกพล  ฤทธิ์
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
5
เด็กหญิงกนกรัตน์  ลิ้มตรีวรศักดิ์
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
6
เด็กหญิงกนกอร  กลบสูงเนิน
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
7
เด็กหญิงกนิษฐา  ศุกระรัศมี
ม.2
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
8
เด็กหญิงกมลดา  จ๋วงพานิช
ม.3
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
9
เด็กหญิงกรณิการ์  โกศัย
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
10
เด็กชายกรเมศ  พงษ์สุด
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
11
เด็กหญิงกรรณิการ์  หว้านหอม
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
12
เด็กหญิงกรรณิการ์  อุตรา
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
13
เด็กชายกรวิชญ์  จินหิรัญ
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
14
เด็กชายกรวิชญ์  สังฆรัตน์
ม.2
โรงเรียนพระนารายณ์
คณิต ม.ต้น
15
เด็กชายกฤตพัฒน์  บัวทอง
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
16
เด็กชายกฤตภาส  ควรหัตถ์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
17
เด็กชายกฤตภาส  เวชประสิทธิ์
ม.3
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
18
เด็กชายกฤตภาส  อ่องมี
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
19
เด็กชายกฤติน  สุขเคหา
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
20
เด็กชายกฤติพงศ์  อำไพจิตต์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
21
เด็กหญิงกฤษณา  ตระกูลตั้งจิตร
ม.2
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
22
เด็กหญิงกวินทรา  ปรีชาญาณ
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
23
เด็กชายกวินท์  ชัยบูรณ์
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
24
เด็กชายกษิดิศ  ดนตรี
ม.3
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
25
เด็กชายก้องภพ  จิระวัธน์
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
26
เด็กชายก้องภพ  พรมณี
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
27
เด็กชายกัญจน์ธน  อุดมวิชิตกุล
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
28
เด็กหญิงกัญจน์รัชต์  เปี่ยมสุวงษ์ทอง
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
29
เด็กหญิงกัญญณัช  สินธุคุณากร
ม.2
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
30
เด็กหญิงกัญญนัท  สง่าวงค์
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
31
เด็กหญิงกัญญ์วรา  แสงสวย
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
32
เด็กหญิงกัญญาณัฏฐ์  วิจิตรจรัลรุ่ง
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
33
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  บัวบาง
ม.2
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
34
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ลายนาค
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
สิงห์บุรี อ่างทอง

ณ อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 112 โรงเรียนสิงห์บุรี
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
35
เด็กหญิงกัญญาพัชร  ขุนพิลึก
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
36
นางสาวกัญญารัตน์  บุญเรือง
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
37
นางสาวกัญญาวีร์  นาคนวม
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
38
เด็กหญิงกัณฑิมา  เชื่อมชิต
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
39
เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  เถื่อนม่วง
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
40
เด็กหญิงกันต์ธิชา  เดชกุญชร
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
41
นายกันตพงศ์  สุขทอง
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
42
เด็กชายกันต์  กาลวิเศษ
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
43
เด็กชายกัมปนาท  แดงสกุล
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
44
เด็กหญิงกัลยกร  แสนพันธ์
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
45
เด็กหญิงกาญจนาณัฐ  แก้วต่าย
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
46
เด็กหญิงกานต์ธิดา  ปั้นจันทร์
ม.1
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
47
เด็กหญิงกานต์ธีรา  ทองคำชู
ม.2
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
48
เด็กชายกานตพงศ์  สาระศาลิน
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
49
นายกิตติชนม์  หงษ์ทอง
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
50
เด็กหญิงกิตติญาณินท์  อินทร์แก้ว
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
51
เด็กชายกิตติธนนท์  ดีอินทร์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
52
เด็กชายกิตติธัช  ตัณฑวรา
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
53
เด็กชายกิตติพงศ์  สมสอาด
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
54
เด็กชายกิตติพงษ์  อุราแก้ว
ม.1
โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
55
เด็กชายกิตติภูมิ  โชติรัตน์
ม.2
โรงเรียนพระนารายณ์
คณิต ม.ต้น
56
เด็กชายกิตติภูมิ  นาคนัตถ์
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
57
เด็กชายกีรติ  กิตติศัพท์ขจร
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
58
เด็กชายกุญช์ภัช  ปานบุญ
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
59
เด็กหญิงกุณฑลี  ศรีเจริญ
ม.2
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
60
เด็กหญิงกุลจิรา  สัมมาคาม
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
61
เด็กหญิงกุลชญา  อินปุย
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
62
นายเกศณภัค  วงษ์คำ
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
63
เด็กหญิงเกศวรินทร์  วงศิลป์
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
64
เด็กชายเกษมสันต์  ภูพงษ์พานิช
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
65
เด็กชายเกษราพร  เอี่ยมสำอางค์
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
66
นายเกียรติภูมิ  เพ็ชรประสิทธิ์
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
67
เด็กหญิงขนิฐษร  อิ่มสอาด
ม.2
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
68
เด็กหญิงขวัญข้าว  อยู่เป็นสุข
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
สิงห์บุรี อ่างทอง

ณ อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 113 โรงเรียนสิงห์บุรี
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
69
เด็กชายคณิศร  รัตนวราหะ
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
70
เด็กหญิงคริมา  นาคมณี
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
71
เด็กหญิงคุณากร  แสงจันทร์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
72
เด็กชายจตุพงศ์  ตระกูลใจดี
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
73
เด็กชายจตุภัทร  วิภาตะทรรศน์
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
74
เด็กหญิงจรัสพร  สุขทรัพย์ศรี
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
75
เด็กชายจักรภัทร  ภคะประทีป
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
76
เด็กชายจักรวรรดิ์  ใจเจริญ
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
77
เด็กชายจักราวุธ  อ่อนพุทธา
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
78
เด็กหญิงจังคนิภา  ปีมะณี
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
79
เด็กหญิงจันทกานต์  ทองโสม
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
80
เด็กหญิงจารวี  คงเจริญ
ม.3
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
81
เด็กหญิงจิดาภา  เกิดปานทอง
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
82
เด็กหญิงจิดาภา  เผ่าพงษ์บุรีพันธุ์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
83
เด็กหญิงจิตตานันท์  อยู่โต
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
84
เด็กชายจิรนนท์  เสนานุวัตร
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
85
เด็กชายจิรพัส  ศรีธูป
ม.1
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
86
เด็กชายจิรภัทร  ฉ่ำเจริญ
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
87
เด็กชายจิรภัทร  นาคสีหมอก
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
88
เด็กชายจิรภัทร  ปีตานนท์ชัย
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
89
เด็กชายจิรภัทร  สังข์มี
ม.3
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
90
เด็กหญิงจิรัชญา  โพธิ์รี
ม.1
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
91
เด็กหญิงจิรัชยา  ปลั่งมะณี
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
92
เด็กหญิงจิรัชยา  พงษ์ขาว
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
93
เด็กหญิงจิรัฏพร  เมฆส่าน
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
94
เด็กหญิงจิรัตน์ธัญญา  สงวนสุข
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
95
เด็กหญิงจิราลักษณ์  เฉลิมพรไพศาล
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
96
เด็กหญิงจีรนันท์  ดาบลาอำ
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
97
เด็กหญิงจีรนันท์  โพธิ์ชะคุ้ม
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
98
เด็กชายจีระยุทธ  นาจาน
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
99
เด็กหญิงจุฑาทิพ  ปิ่นทอง
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
100
เด็กชายเจษฎาพร  คำสุข
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
101
เด็กชายเจ้าพระยา  ปืนกระโทก
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
102
เด็กชายฉันทพัฒน์  มีประเสริฐ
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
สิงห์บุรี อ่างทอง

ณ อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 114 โรงเรียนสิงห์บุรี
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
103
เด็กชายเฉลิมชัย  เนกขัมมะ
ม.2
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
104
เด็กหญิงชญาณิศา  วรปัญญา
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
105
เด็กชายชญานนท์  คำเหมือง
ม.3
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
106
เด็กหญิงชญาน์นันท์  ปฏิเวธ
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
107
เด็กหญิงชญานันทน์  มีสกุล
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
108
เด็กหญิงชญานันท์  ขวัญนาค
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
109
เด็กชายชญานิน  กุลกุศล
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
110
เด็กหญิงชญานิศ  คันธมาร
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
111
เด็กหญิงชญานิศ  ตระกูลธร
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
112
เด็กหญิงชนัญชิดา  จันทบูลย์
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
113
เด็กหญิงชนัญชิดา  จุ้ยเจริญ
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
114
เด็กหญิงชนัญชิดา  ช่างหล่อ
ม.2
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
115
เด็กหญิงชนัญชิดา  แตงขุด
ม.2
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
116
นางสาวชนัญชิดา  อินโต
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
117
เด็กชายชนัยชนม์  สังเพ็ง
ม.3
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
118
เด็กหญิงชนากานต์  เจริญพงษ์
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
119
เด็กหญิงชนากานต์  ไพรเพียร
ม.1
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
120
เด็กชายชนาธิป  แสงสว่าง
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
121
เด็กหญิงชนาภา  มานะการ
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
122
เด็กหญิงชนิดาภา  ขะมันจา
ม.2
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
123
นายชนุดม  สุริยะหิรัญ
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
124
เด็กชายชยพล  แก้วสกุล
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
125
เด็กชายชยพล  ทับบุรี
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
126
เด็กหญิงชลดา  กอบขุนทด
ม.3
โรงเรียนลำสนธิวิทยา
คณิต ม.ต้น
127
เด็กหญิงชลธิดา  เย็นฉ่ำ
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
128
เด็กชายชลธี  นอบน้อม
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
129
เด็กชายชลภัทร  สลุงอยู่
ม.2
โรงเรียนพระนารายณ์
คณิต ม.ต้น
130
เด็กหญิงชวณัฐ  เชี่ยวชาญ
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
131
เด็กหญิงชวัลลักษณ์  เจริญโดยธรรม
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
132
เด็กชายชวัลวิทย์  พิบูลย์
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
133
เด็กชายชวินธร  อินทรทิตติ
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
134
เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  มีผล
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
135
เด็กชายชัชวาลย์  นาคประเสริฐ
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
136
เด็กหญิงชัญญา  ฉัตรเฉลิมกิจ
ม.1
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
สิงห์บุรี อ่างทอง

ณ อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 115 โรงเรียนสิงห์บุรี
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
137
เด็กหญิงชัญญา  พรมพันธ์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
138
เด็กชายชัยธรา  วันทนทวี
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
139
เด็กชายชัยนาวี  ดลไพร
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
140
นายชัยวัฒน์  วัฒนาธนไพศาล
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
141
เด็กชายชาตินักรบ  คำอ่อนสา
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
142
เด็กชายชานันทร์  มีสินกิจ
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
143
เด็กหญิงชาลิสา  จัดกสิการ
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
144
เด็กหญิงชาลิสา  ช่างทอง
ม.1
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
145
เด็กหญิงชาลิสา  หมอช้าง
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
146
เด็กหญิงชิชญาสุ์  รวยนิรัตน์
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
147
เด็กชายชินกฤต  โตอ่อน
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
148
เด็กชายชินภัทร  คำคงศักดิ์
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
149
เด็กชายชินาธิป  ประสงค์ศรี
ม.3
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
150
เด็กชายชิษณุชา  ราชสมบัติ
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
151
เด็กชายชิษณุพงศ์  แตงอ่อน
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
152
เด็กชายชิษณุพงศ์  พัดลม
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
153
นายชิษณุพงศ์  เสมอพิทักษ์
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
154
เด็กหญิงชุติกาญจน์  ชลอน
ม.2
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
155
เด็กหญิงโชติกา  นอบสำโรง
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
156
เด็กชายโชติภูมิ  สายศิลป์
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
157
เด็กชายไชยทรัพย์  ช่างหล่อ
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
158
เด็กหญิงญาณภา  ผ่องสอาด
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
159
นางสาวญาณิศา  จารีย์
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
160
เด็กหญิงญาณิศา  จำปาเฟื่อง
ม.2
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
161
เด็กหญิงญาณิศา  ทะจิ
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
162
เด็กหญิงญาณิศา  เทวรักษ์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
163
เด็กหญิงญาณิศา  สาสิงห์
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
164
เด็กหญิงญาณิศา  สุทธิสังข์
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
165
นางสาวญาณิศากานต์  โพธิ์พรมศรี
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
166
เด็กหญิงญาโณบล  บุญวิเศษรณกร
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
167
เด็กหญิงญิชกานต์  ตันสุวรรณ
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
168
เด็กชายฐปนวัฒน์  แตงนนท์
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
169
เด็กชายฐปนวัฒน์  อุดมสุข
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
170
เด็กชายฐานพัฒน์  ทับโพธิ์
ม.3
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
สิงห์บุรี อ่างทอง

ณ อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 116 โรงเรียนสิงห์บุรี
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
171
เด็กชายฐานัตถ์  ฉัตรมงคล
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
172
เด็กหญิงฐิตานันท์  สายหยุดธนสิริ
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
173
เด็กหญิงฐิตาภา  บัวดี
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
174
เด็กหญิงฐิติพร  ติยะพานิชย์
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
175
เด็กหญิงฐิติยารัตน์  ไวสาริกร
ม.1
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
176
เด็กหญิงฐิติรัตน์  ลิ่วลาภาวงศ์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
177
เด็กชายฐิติศักดิ์  ทองพรม
ม.2
โรงเรียนพระนารายณ์
คณิต ม.ต้น
178
เด็กหญิงฐิติสา  จำเนียร
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
179
เด็กชายณชรันต์  จิตตรีธาตุ
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
180
เด็กชายณฐกร  บำรุงอินทร์
ม.1
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
181
เด็กชายณฐกร  สระทองเอก
ม.3
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
182
เด็กชายณฐกร  หมอโอสถ
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
183
เด็กชายณฐกร  หริ่มรักษาทรัพย์
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
184
เด็กชายณฐพล  ธีรากิจ
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
185
เด็กหญิงณฐมน  ติยะจามร
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
186
เด็กหญิงณฐมน  ทิพยสุวรรณมาลา
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
187
เด็กชายณธรรธร  หร่ายลอย
ม.2
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
188
เด็กชายณปกรณ์  พิกุลทอง
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
189
เด็กหญิงณปภา  กลีบคำ
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
190
เด็กหญิงณพัชญา  ทองคำรัตน์
ม.3
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
191
นายณพัฒน์  พรสวัสดิ์
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
192
เด็กชายณภพ  โตสัมฤทธิ์
ม.1
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
193
เด็กชายณภัทร  ชนะภัย
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
194
เด็กหญิงณภัทร  นิธิปกรณ์กุล
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
195
เด็กชายณรากรณ์  รุ่งโรจน์
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
196
นางสาวณัฎฐณิชา  อ่วมทร
ม.3
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
197
นางสาวณัฏฐกันต์  เพ็ชรสันทัด
ม.3
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
198
เด็กหญิงณัฏฐชา  คุณธรรม
ม.2
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
199
เด็กหญิงณัฏฐ์ฎาพร  ยาประไพ
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
200
เด็กหญิงณัฏฐณิชชา  ละออง
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
201
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ผ่อนตาม
ม.1
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
202
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  วงษ์มณฑา
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
203
เด็กหญิงณัฏฐนันท์  ซื่อตรง
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
204
เด็กหญิงณัฏฐนันท์  นามหาวงษ์
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
สิงห์บุรี อ่างทอง

ณ อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 117 โรงเรียนสิงห์บุรี
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
205
เด็กหญิงณัฏฐนันท์  ปั้นสุวรรณ์
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
206
เด็กชายณัฏฐนันท์  วรรณรัตน์
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
207
เด็กชายณัฏฐวุฒิ  ภักดีประเสริฐสุข
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
208
เด็กหญิงณัฏฐา  ปาลวัฒน์
ม.3
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
209
นางสาวณัฏฐา  อ่อนละออ
ม.3
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
210
เด็กหญิงณัฐกานต์  อ่อนคำ
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
211
เด็กชายณัฐชนน  ภูศรี
ม.1
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
212
เด็กหญิงณัฐชา  กิติศรีวรพันธ์
ม.1
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
213
เด็กหญิงณัฐญา  ชลอปัญจศิลป์
ม.3
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
214
เด็กหญิงณัฐญาดา  ขำปาน
ม.3
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
215
เด็กหญิงณัฐณิชา  โยธาวงศ์
ม.3
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
216
เด็กชายณัฐดนัย  ทองดอนเนียน
ม.2
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
217
นางสาวณัฐทิชา  สารีสาย
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
218
เด็กหญิงณัฐนริดา  กันภัย
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
219
นางสาวณัฐนรี  คงงาม
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
220
เด็กหญิงณัฐนันท์  คงมีเงิน
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
221
เด็กหญิงณัฐนันท์  วงษ์กาวิน
ม.1
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
222
นายณัฐนันท์  สร้อยคำหลา
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
223
เด็กหญิงณัฐนิชา  ม่วงเกลี้ยง
ม.3
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
224
เด็กหญิงณัฐนิชา  มีโต
ม.1
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
225
เด็กหญิงณัฐปภัสร์  ปานคุ้ม
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
226
เด็กชายณัฐพงศ์  อินทรวิลัย
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
227
เด็กหญิงณัฐภรณ์  สุขประเสิฐ
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
228
เด็กชายณัฐภัทร  ภิรมยา
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
229
เด็กหญิงณัฐวรา  เต่าทอง
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
230
เด็กชายณัฐศรัณย์  ธรรมเนียม
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
231
เด็กหญิงณัฐิดา  คงเจริญพร
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
232
เด็กหญิงณัฐิดา  ตันยา
ม.3
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
233
เด็กหญิงณิชกานต์  ชัยพฤกษ์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
234
เด็กหญิงณิชกานต์  ปุยเงิน
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
235
เด็กหญิงณิชชาพัชร  ชูชาติหาญสันเทียะ
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
236
เด็กหญิงณิชนันทน์  สาธุธรรม
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
237
เด็กหญิงณิชมน  โพธิ์เพ็ชร์
ม.3
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
238
เด็กหญิงณิชมน  สังประเสริฐ
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
สิงห์บุรี อ่างทอง

ณ อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 118 โรงเรียนสิงห์บุรี
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
239
นางสาวณิชา  ชื่นกุศล
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
240
เด็กหญิงณิชาบูล  กุมภี
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
241
เด็กหญิงณิชาภัทร  จันทร์อนันต์
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
242
เด็กหญิงณีรนุช  คามีศักดิ์
ม.1
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
243
เด็กหญิงดลพร  ปังวัฒนกุล
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
244
เด็กชายเดชาธร  นามไพร
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
245
เด็กชายติณณภพ  นวลนิศาชล
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
246
เด็กหญิงตีรณา  เพ็งบุญ
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
247
เด็กชายตุลธร  นาคะนคร
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
248
เด็กชายเตชพัฒน์  บุดดาผา
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
249
เด็กชายเตชิต  อยู่คุ้ม
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
250
เด็กหญิงถิรดา  เฮงกิรัญญวงศ์
ม.2
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
251
เด็กชายถิรพงศ์  ทองพานิช
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
252
เด็กชายทรัพย์ธนสิน  อินพรม
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
253
เด็กหญิงทวิกานต์  โรจนอารัมภ์กุล
ม.3
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
254
เด็กชายทวีทรัพย์  ชำนาญหมอ
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
255
เด็กชายทวีศักดิ์  คงเขียว
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
256
เด็กหญิงทักษพร  ไทยป้อม
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
257
เด็กหญิงทักษภรณ์  แน่นหนา
ม.1
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
258
เด็กหญิงทัศศิมล  บัวดี
ม.3
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
259
นางสาวเทียนทิพย์​  พงษ์​ขำ
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
260
เด็กหญิงแทนหทัย  สังข์วิเศษ
ม.1
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
261
เด็กหญิงธณัฐชพร  มีทอง
ม.3
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
262
เด็กหญิงธนกร  ชุ่มจิตร์
ม.3
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
263
เด็กชายธนกร  ธนนชัยกุล
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
264
นายธนกร  ม่วงคำ
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
265
เด็กชายธนกฤต  เจริญสุข
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
266
เด็กชายธนกฤต  เทียมเศวต
ม.1
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
267
เด็กชายธนกฤต  นิลสุวรรณวงษ์
ม.2
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
268
เด็กชายธนกฤต  วาศุกรี
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
269
เด็กชายธนกฤต  สถาผล
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
270
เด็กชายธนกฤติ  ศรีชัย
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
271
เด็กชายธนโชติ  เทียนถาวร
ม.1
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
272
เด็กชายธนดล  เพ็งถาวร
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
สิงห์บุรี อ่างทอง

ณ อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 119 โรงเรียนสิงห์บุรี
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
273
เด็กชายธนดล  สุขกูล
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
274
เด็กชายธนทัต  เนียมเย็น
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
275
เด็กชายธนธรณ์  แม้นพยัคฆ์
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
276
เด็กชายธนธัส  คชเดช
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
277
เด็กชายธนปวิชญ์  บุญเกิด
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
278
เด็กชายธนพนธ์  สนเทศ
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
279
เด็กชายธนพร  ภูมิสัย
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
280
เด็กชายธนพรรษ  ใจแสน
ม.1
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
281
เด็กชายธนพล  จันทร์หอม
ม.2
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
282
เด็กชายธนภัทร  คล้ายสมาน
ม.3
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
283
เด็กหญิงธนภัทร  จั่นนพรัตน์
ม.2
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
284
เด็กชายธนภัทร  เทพภูธร
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
285
เด็กชายธนภัทร  พั่วงาม
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
286
เด็กชายธนภัทร  รุ่งวัฒนพัฒน์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
287
เด็กชายธนภัทร  เลิศเกษม
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
288
เด็กชายธนภัทร  วิชัยดิษฐ
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
289
เด็กชายธนภัทร  สันต์สิริตระกูล
ม.3
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
290
เด็กชายธนภูมิ  กุหลาบไกรวัลย์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
291
เด็กหญิงธนมณฑน์  รอดเงิน
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
292
เด็กชายธนยศ  บุญเลิศ
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
293
เด็กชายธนวัตร  เสือไธสง
ม.3
โรงเรียนลำสนธิวิทยา
คณิต ม.ต้น
294
เด็กชายธนสร  หวังจิตร์
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
295
เด็กหญิงธนัชญา  ถิตย์สถาน
ม.1
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
296
เด็กหญิงธนัชนันท์  พลังนันทกุล
ม.1
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
297
เด็กหญิงธนิตา  มั่นใจ
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
298
เด็กชายธนิสร  ดิษฐี
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
299
เด็กหญิงธนิสร  ติยะจามร
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
300
เด็กหญิงธนิสร  ทับทิม
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
301
นางสาวธมนวรรณ  คงสุวรรณ
ม.3
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
302
เด็กหญิงธมนวรรณ​  ทองอุ่น
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
303
เด็กหญิงธมลวรรณ  แต่ศิวิลัย
ม.1
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
304
เด็กหญิงธมลวรรณ  พลเจียก
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
305
เด็กชายธรรศกร  ธรรมสุรกาญ
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
306
เด็กชายธราดล  โรจนะ
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
สิงห์บุรี อ่างทอง

ณ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 121 โรงเรียนสิงห์บุรี
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
307
เด็กชายธฤต  สมเนตร
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
308
เด็กหญิงธวัลรัตน์  เหมือนเมือง
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
309
เด็กชายธัชพล  พักผ่อน
ม.3
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
310
เด็กหญิงธัญชนก  ชูชื่น
ม.3
โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
311
เด็กหญิงธัญชนก  หรั่งบุรี
ม.3
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
312
เด็กหญิงธัญชนก  อุ่นใจชน
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
313
เด็กหญิงธัญชนิต  สังข์ทอง
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
314
เด็กหญิงธัญญาภรณ์  จันทร์ประสิทธิ์
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
315
เด็กหญิงธัญนิชา  ทองเกลียว
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
316
เด็กหญิงธัญพิชชา  เชิดชู
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
317
เด็กชายธัญพิสิษฐ์  มิ่งขวัญ
ม.3
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
318
เด็กหญิงธัญลักษณ์  ทองขาว
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
319
เด็กหญิงธัญวรัตน์  กิจรันต์
ม.2
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
320
เด็กหญิงธารทอง  เต็มสวัสดิ์
ม.3
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
321
เด็กชายธาวิน  ชาติเชื้อ
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
322
เด็กชายธาวิน  สุภาวิมล
ม.3
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
323
เด็กหญิงธิติยา  พึ่งหิรัญ
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
324
เด็กหญิงธีร์จุฑา  ปฏิเวธ
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
325
เด็กชายธีรเดช  แจ้งสว่าง
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
326
เด็กชายธีรเทพ  อยู่เกษ
ม.1
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
327
เด็กชายธีรพิชญ์  ตะมาริด
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
328
เด็กชายธีรภัทร  งามประเสริฐ
ม.1
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
329
เด็กชายธีรภัทร  ภัทรนิเวศน์
ม.3
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
330
นายธีรภัทร  หวังสะเเละฮ์
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
331
เด็กชายธีรภัทร์  ผลโภชน์
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
332
เด็กชายเธียรวิชญ์  ทองเทศ
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
333
เด็กชายนพรุจ  รัตนศิริ
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
334
เด็กชายนภพล  ปานคุ้ม
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
335
เด็กชายนภวุฒิ  ผลลำใย
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
336
เด็กหญิงนภัสกร  กลัดงาม
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
337
นางสาวนภัสรพี  แจ่มมี
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
338
นางสาวนภัสสร  สีหงษ์สอน
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
339
เด็กชายนรภัทร  จันทร์เพ็ง
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
340
เด็กหญิงนรันฎา  โสขวัญ
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
สิงห์บุรี อ่างทอง

ณ อาคาร 1 ขั้น 2 ห้อง 122 โรงเรียนสิงห์บุรี
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
341
นางสาวนราทิพย์​  โตลิ
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
342
เด็กชายนราธิป  นุชสละ
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
343
เด็กชายนราวิชญ์  ภูผล
ม.1
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
344
เด็กหญิงนริศรา  เกื้อกูลธรรมกุล
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
345
เด็กชายนฤเบศร  นวะศรี
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
346
เด็กชายนฤภพ  นวะศรี
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
347
เด็กหญิงนลินรัตน์  ตั๊นสถาพรชัย
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
348
เด็กหญิงนลินี  พุทธา
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
349
เด็กหญิงนวพร  เชยชม
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
350
เด็กชายนัทธพงศ์  ฤทธิ์มาก
ม.1
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
351
เด็กชายนัทธพล  มามั่งคั่ง
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
352
เด็กหญิงนันท์นภัส  แกมทับทิม
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
353
เด็กหญิงนันท์นภัส  ช้างโฉม
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
354
เด็กหญิงนันท์นภัส  ตันติวัฒน์
ม.2
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
355
เด็กหญิงนันท์นภัส  น้อยสุวรรณ
ม.2
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
356
เด็กหญิงนันท์นภัส  มงคลพัฒน์
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
357
เด็กหญิงนันท์นภัส  เรืองศรี
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
358
เด็กชายนันทพัฒน์  พงษ์เผือก
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
359
เด็กชายนันทิพัฒน์  รอดเจริญศักดิ์
ม.2
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
360
เด็กหญิงนาฏลดา  มาลับเจริญ
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
361
เด็กชายนิติ  สุขญาณกิจ
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
362
เด็กหญิงนิธยาภรณ์  ผุยใจ
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
363
เด็กชายนิปุณ  พงศ์เมตต์
ม.1
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
364
เด็กหญิงนิภารัชด์  วงศ์สวัสดิ์
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
365
เด็กหญิงนิรชา  จิอู๋
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
366
เด็กหญิงนิรดา  เสมสายัณห์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
367
เด็กหญิงนิศารัตน์  แจ้งต่าย
ม.1
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
368
นางสาวนุชสรา  ท้วมพัด
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
369
เด็กหญิงเนตรนภัส  รอดแก้ว
ม.3
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
370
เด็กหญิงเนรัญชลา  ไพรมุ้ย
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
371
เด็กชายบรรจงพณ  โสคะโน
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
372
เด็กชายบวรวิชญ์  ใจมั่น
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
373
นางสาวบัณฑิตา  จันทร์ลี
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
374
เด็กหญิงบัณฑิตา  ยอดย้อย
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
สิงห์บุรี อ่างทอง

ณ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 123 โรงเรียนสิงห์บุรี
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
375
เด็กหญิงบัณฑิตา  แหวนทองคำ
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
376
เด็กหญิงบุญญสิตา  บุญญสิทธิกุล
ม.3
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
377
เด็กหญิงบุญญิตา  บุญมี
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
378
เด็กหญิงบุญนิสา  เกิดดี
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
379
เด็กหญิงบุญยวีร์  น้อยจันทร์
ม.3
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
380
เด็กชายบุณยกร  เลิศหัสดีรัตน์
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
381
เด็กชายบูรพา  โพธิวุฒิ
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
382
เด็กหญิงเบญญาภา  พิพัฒน์พิริยโยธา
ม.3
โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
383
เด็กหญิงเบญญาภา  สินชัย
ม.1
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
384
เด็กชายโบอิ้ง  ยอดเถื่อน
ม.1
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
385
เด็กหญิงปกฉัตร  ตั้งพิสิฐโยธิน
ม.3
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
386
เด็กหญิงปฏิญญา  แสงเย็น
ม.3
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
387
เด็กชายปฏิพัทธ์  แก้วกระจาย
ม.2
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
388
เด็กชายปฏิภาณ  วงค์หล้า
ม.1
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
389
เด็กชายปฐมพร  เพ็ชรดี
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
390
เด็กชายปฐวี  กีเซล
ม.3
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
391
เด็กหญิงปฑิตตา  ประดู่วงษ์
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
392
เด็กหญิงปณวรา  รุจิระเศรษฐ
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
393
เด็กหญิงปณัฏฏา  หริ่มสืบ
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
394
เด็กหญิงปณัฐยาณี  ปาจีนบูรวรรณ์
ม.3
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
395
เด็กหญิงปณิตา  อินทร์แสงทอง
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
396
เด็กหญิงปติมา  จันทราภิรมย์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
397
เด็กหญิงปทิตตา  เอี่ยมงาม
ม.1
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
398
เด็กหญิงปพิชชา  อนุวัฒน์วิมล
ม.2
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
399
เด็กหญิงปพิชญา  จันทร์งาม
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
400
เด็กหญิงปพิชญา  บูรณะกิจ
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
401
เด็กหญิงปภาวรินทร์  โชคลาภ
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
402
เด็กหญิงปภาวรินทร์  รอดแผ้วพาล
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
403
เด็กหญิงปภาวี  พลอยนัด
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
404
เด็กชายปรมัต  สานุกูล
ม.1
โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
405
เด็กชายปรเมศวร์  โรจน์หล่อสกุล
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
406
เด็กชายปรวิชญ์  พูลสวัสดิ์
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
407
เด็กชายปรัตถกร  อินทร์วัน
ม.1
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
408
นางสาวปรางค์ฤดี  ชัยวรรณ
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
สิงห์บุรี อ่างทอง

ณ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 124 โรงเรียนสิงห์บุรี
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
409
เด็กชายปริพัฒน์  พิลาเกิด
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
410
เด็กหญิงปริยากร  ศรีจันทร์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
411
นายปวริศ  เพ็ญพุ่ม
ม.3
โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
412
เด็กชายปวเรศ  รัตนประชา
ม.2
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
413
เด็กหญิงปวันรัตน์  อยู่กลัด
ม.3
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
414
เด็กหญิงปอขวัญ  มิสาโท
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
415
เด็กชายปัญจวิชญ์  ฉิมพสุทธิ์
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
416
เด็กชายปัญญากร  ปัทมสูตร
ม.1
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
417
เด็กชายปัญณวิชญ์  ช้างต่อ
ม.2
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
418
เด็กชายปัฐวีร์  พูลทรัพย์
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
419
เด็กหญิงปัณฑิตา  พัดสอน
ม.3
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
420
นายปัณณทัต  เด่นดวง
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
421
เด็กหญิงปัณณภัตต์  แก้วปนทอง
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
422
เด็กชายปัณณวิชญ์  แก้วผ่อน
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
423
เด็กชายปัณณวิชญ์  แก้วพิเศษกาญจนา
ม.2
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
424
เด็กชายปัณณวิชญ์  คูสกุล
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
425
เด็กชายปัณณวิชญ์  ชัยมงคลทรัพย์
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
426
เด็กชายปัณณวิชญ์  แสงเดช
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
427
นายปัณณ์  กุลหกูล
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
428
เด็กหญิงปัทมาภรณ์  ยอดรัก
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
429
เด็กชายปาณัทพงษ์  อินประดิษฐ์
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
430
เด็กหญิงปาณัสมา  สงเขียว
ม.1
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
431
เด็กหญิงปาณิสรา  เกตุแก้ว
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
432
เด็กหญิงปาณิสรา  คูสกุล
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
433
เด็กหญิงปาณิสรา  วัฒนคาม
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
434
เด็กหญิงปาณิสรา  ศิริรังษี
ม.1
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
435
เด็กชายปารมี  สานุกูล
ม.1
โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
436
เด็กชายปาราเมศ  แก้วสุติน
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
437
เด็กหญิงปาริชาติ  สุรินทร์
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
438
เด็กหญิงปาลิดา  สหประชากิจ
ม.2
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
439
เด็กหญิงปาลิตา  อ่อนตา
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
440
นางสาวปิยกาญจน์  บุญสถิต
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
441
เด็กหญิงปิยะธิดา  โพธิ์ศรี
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
442
เด็กหญิงปีชฎา  พรมหล่อ
ม.1
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
สิงห์บุรี อ่างทอง

ณ อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 212 โรงเรียนสิงห์บุรี
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
443
เด็กชายปุญญพัฒน์  ณัฐวลัญษ์กุล
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
444
เด็กชายปุญญพัฒน์  ประภาสินทรัพย์
ม.3
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
445
เด็กหญิงปุญณิสา  ทองโต
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
446
เด็กชายปุณณวิช  กานต์นวดี
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
447
เด็กชายเปมิกา  พูลรอด
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
448
เด็กหญิงผริตา  หุ่นกิตติเวชกุล
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
449
เด็กหญิงพกุลกาญจน์  จันทร์เจริญ
ม.1
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
450
เด็กชายพงศกร  ครุทพันธ์
ม.1
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
451
เด็กชายพงศกร  ราชประสิทธิ์
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
452
เด็กชายพงศ์ปณต  หอมรส
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
453
เด็กชายพงศ์ศิริ  บุญศิริเภสัช
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
454
เด็กชายพงษ์เพชร  ทองศรีนาค
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
455
เด็กชายพงสกร  เปี่ยมเนตร
ม.3
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
456
เด็กชายพชร  ยะกุปิติยาเก
ม.1
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
457
เด็กชายพชร  เลิศวิจิตรจรัส
ม.2
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
458
เด็กชายพชร  เลิศสุวรรณสิทธิ์
ม.2
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
459
เด็กหญิงพชรกร  เพชรจั่น
ม.1
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
460
เด็กหญิงพชรมน  ด้วงวงษ์
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
461
เด็กชายพนต์พิพัฒน์  กันฉาย
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
462
เด็กชายพนธกร  มาลัย
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
463
เด็กชายพรกนก  จันทรอัมพร
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
464
เด็กหญิงพรชนก  ตุลิตะธรรม
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
465
เด็กหญิงพรชิตา  เมืองใหญ่
ม.3
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
466
เด็กหญิงพรธยานิก  ปันสุวรรณ์
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
467
เด็กหญิงพรธิตา  คุ้มครอง
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
468
เด็กหญิงพรนภัส  จันสนิท
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
469
เด็กหญิงพรปวีณ์  กะลำพา
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
470
เด็กหญิงพรปวีณ์  มีมงคล
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
471
เด็กหญิงพรปวีณ์  รัตนนิติการ
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
472
เด็กหญิงพรปวีย์  มาลัยศิริรัตน์
ม.1
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
473
เด็กหญิงพรพิชา  ทองชาติ
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
474
เด็กชายพรรษพล  ยอดศิรจินดา
ม.1
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
475
เด็กหญิงพรลภัส  โกมล
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
476
เด็กหญิงพฤกษาพรรณ  ทองศรี
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
สิงห์บุรี อ่างทอง

ณ อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 213 โรงเรียนสิงห์บุรี
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
477
นายพฤฒิพงศ์  ธนินชัยภูริวัฒน์
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
478
เด็กชายพลสิทธิ์  อยู่วิมานโต
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
479
เด็กหญิงพลอยชมพู  เลิศวิลัย
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
480
เด็กหญิงพลอยชมภู  เนตรนิยม
ม.2
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
481
เด็กหญิงพลอยไพลิน  สุขขีมนต์
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
482
นายพลาธิป  เทียนพิมาย
ม.3
โรงเรียนลำสนธิวิทยา
คณิต ม.ต้น
483
เด็กชายพศวีร์  ไผ่ประเสริฐ
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
484
เด็กชายพสธร  ยอดดำเนิน
ม.1
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
485
เด็กหญิงพอตา  ช้างพงษ์
ม.2
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
486
เด็กหญิงพอเพียง  บุญตา
ม.2
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
487
เด็กหญิงพัชชาภรณ์  รอดคำ
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
488
เด็กหญิงพัชฌา  วงจันทึก
ม.3
โรงเรียนลำสนธิวิทยา
คณิต ม.ต้น
489
เด็กหญิงพัชรดา  ภูจันหา
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
490
นางสาวพัชรมณฑ์  อ่ำสกุล
ม.3
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
491
เด็กชายพัฒน์พิทยา  เปลี่ยนดิษฐ
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
492
เด็กหญิงพัณณิตา  จำนงค์ฤทธิ์
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
493
เด็กชายพัทธดนย์  เกตุทอง
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
494
เด็กหญิงพัทธนันท์  มีประเสริฐ
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
495
เด็กหญิงพันธุ์วรินทร์  พัวพานิช
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
496
นายพัสกร  วิไลกิจ
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
497
เด็กหญิงพิชชนาฏ  บำรุงไทย
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
498
เด็กหญิงพิชชา  ซำคง
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
499
เด็กหญิงพิชชาพร  พาลีพจน์
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
500
เด็กหญิงพิชชาภา  พรมทอง
ม.1
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
501
เด็กหญิงพิชชารัตน์  พิสิฎฐ์วรากร
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
502
เด็กหญิงพิชญธิดา  วราโภ
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
503
เด็กหญิงพิชญ์สินี  จูสี
ม.2
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
504
นางสาวพิชญา  แพรวัฒนะสุข
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
505
เด็กหญิงพิชญาภา  โพธิ์รี
ม.2
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
506
เด็กหญิงพิชญาภา  ราศรี
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
507
นางสาวพิชญาภา  รุ่งเรือง
ม.3
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
508
เด็กหญิงพิชญาภา  สุโยธีธนรัตน์
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
509
เด็กชายพิชญุตม์  มีมงคล
ม.2
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
510
เด็กชายพิชญ์  ทองสวน
ม.3
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
สิงห์บุรี อ่างทอง

ณ อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 214 โรงเรียนสิงห์บุรี
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
511
เด็กชายพิชัยรัตน์  ทองคุ้ม
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
512
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  บุญอิ่ม
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
513
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ใยอ่อน
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
514
นางสาวพิมพ์ชนก  ศุภนคร
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
515
เด็กหญิงพิมพ์ชนากานต์  เสือยอด
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
516
เด็กหญิงพิมพ์ชมภู  ปรีชา
ม.3
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
517
เด็กหญิงพิมพ์นารา  เดชาสถิตย์วงค์
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
518
เด็กหญิงพิมพ์พรรณ  บัวทอง
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
519
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  วิบูลย์ชัยกุล
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
520
เด็กหญิงพิมพรรณ  ทดแทน
ม.1
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
521
เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์  เรืองทัพ
ม.3
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
522
เด็กหญิงพิมพ์อร  จันทรคณา
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
523
เด็กหญิงพิมพิศา  เก้นโชติ
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
524
เด็กหญิงพิมมาดา  อินสุวรรณ์
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
525
เด็กชายพิรัชย์  เจริญเผ่า
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
526
เด็กหญิงพิริญาภา  ยอดศิรจินดา
ม.3
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
527
เด็กชายพิริยทัศน์  วงศ์กาฬสินธุ์
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
528
เด็กชายพีรณัฐ  กิ่งหลักเมือง
ม.3
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
529
เด็กชายพีรพัฒน์  ไตรสุธา
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
530
เด็กชายพีรภัทร  จันทร์วงษ์
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
531
เด็กชายพีรวิชญ์  ดวงสุวรรณ
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
532
เด็กชายพีระวัฒน์  ภู่นาท
ม.1
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
533
เด็กหญิงพุฒิตา  อ่อนสิงห์
ม.1
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
534
เด็กชายพุฒิศักดิ์  ศิริเสริมพันธ์ุ
ม.1
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
535
เด็กชายพุทธ  ชมภูนุตร์
ม.1
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
536
เด็กหญิงพุทธิมา  วัชรพิบูลย์
ม.3
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
537
เด็กหญิงเพชราภรณ์  ปานกล่ำ
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
538
เด็กหญิงเพ็ญพัฒน์  ธีระธนนันท์
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
539
เด็กหญิงฟารีดา  กลิ่นมา
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
540
เด็กหญิงฟ้าลดา  ม่วงสวน
ม.1
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
541
เด็กชายฟีฟ่า  อาลักษณ์ธรรม
ม.1
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
542
เด็กชายภคนันท์  ลี้ภากรณ์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
543
เด็กหญิงภครมณฑน์  ปกป้อง
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
544
เด็กชายภควัฒน์  ้ด้วงทรัพย์
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
สิงห์บุรี อ่างทอง

ณ อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 215 โรงเรียนสิงห์บุรี
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
545
เด็กชายภราดา  ทองไชย
ม.1
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
546
เด็กชายภวัต  วรรณศรี
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
547
เด็กหญิงภัคจิรา  แก้วอร่าม
ม.2
โรงเรียนลำสนธิวิทยา
คณิต ม.ต้น
548
เด็กหญิงภัคนันท์  แจ้งแสง
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
549
เด็กหญิงภัชภิชา  เลิศจรัสพงศ์
ม.3
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
550
เด็กหญิงภัณฑิรา  บุญเรือง
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
551
เด็กชายภัทร  ฑีฆะบุตร
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
552
เด็กชายภัทรกร  กิตติยานีกุล
ม.3
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
553
นางสาวภัทรชนก  โชติกาญจนเรือง
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
554
เด็กชายภัทรดนัย  จันทราสา
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
555
เด็กชายภัทรธร  พินทอง
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
556
นางสาวภัทรธิดา  อ่วมน้อย
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
557
เด็กหญิงภัทรวดี  ปราสาทแก้ว
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
558
เด็กหญิงภัทรวรรณ  สวัสดี
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
559
เด็กหญิงภัทราภรณ์  มีศรี
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
560
เด็กหญิงภัสสร  เกษสุวรรณ
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
561
เด็กหญิงภัสสร  สุขลาภ
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
562
เด็กชายภาคภูมิ  กองพล
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
563
เด็กชายภาคิน  ปิ่นวิเศษ
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
564
เด็กชายภาคิน  โพธิ์วิฑูรย์
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
565
เด็กชายภานรินทร์  เริงขวัญ
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
566
เด็กชายภานุเขต  เติมรัมย์
ม.1
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
567
เด็กชายภานุพันธ์  ปัญญาดิลก
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
568
เด็กหญิงภาพตะวัน  นาคสกุล
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
569
เด็กหญิงภาวิณี  แก้วชัย
ม.3
โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
570
เด็กชายภูดิท  สถิตยนาค
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
571
เด็กชายภูดิศ  ชลกุลจนา
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
572
เด็กชายภูเบศน์  ขาวศิริ
ม.1
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
573
เด็กชายภูมิพัฒน์  เสียงแจ่ม
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
574
เด็กชายภูมิภัทร  วงกต
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
575
เด็กชายภูมิรพี  สังข์ทอง
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
576
เด็กชายภูริ  แย้มกลีบ
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
577
เด็กชายภูริ  เอี่ยมโอฐ
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
578
เด็กชายภูริวัจน์  จิรวัชระวงศ์
ม.3
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
สิงห์บุรี อ่างทอง

ณ อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 216 โรงเรียนสิงห์บุรี
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
579
นายภูวฎล  สายเเปลง
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
580
เด็กชายภูวพงศ์  พาขุนทด
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
581
เด็กชายภูวรินทร์  ชมภูนุช
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
582
เด็กหญิงภูษณิศา  รุ่งกิจธนารักษ์
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
583
เด็กหญิงภูษณิศา  สีหราช
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
584
เด็กชายภูสิ  สุคนธพันธุ์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
585
เด็กชายโภคิน  ผงด้วง
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
586
เด็กหญิงมณฑกาญจน์  มีทรัพย์
ม.3
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
587
เด็กหญิงมณีรัตน์  รุ่งเรือง
ม.1
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
588
นางสาวมนพิชา  คุณวุฒิ​ฤทธิรณ
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
589
เด็กหญิงมนัญญา  พุ่มฉัตร
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
590
เด็กหญิงมนัสนันท์  ขุนทอง
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
591
เด็กหญิงมานิตา  ทองขวัญ
ม.3
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
592
เด็กหญิงมานิตา  พจน์เจริญกิจ
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
593
เด็กหญิงมาริสา  ศรีโพธิ์
ม.2
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
594
เด็กหญิงมาลิตา  อ่างแก้ว
ม.3
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
595
เด็กหญิงมาลียา  เบ้ามะโน
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
596
เด็กชายมีดี  อางคาสัย
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
597
เด็กหญิงมุกชมพู  นวลชื่น
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
598
เด็กชายเมธัส  ไพพร
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
599
เด็กชายเมธัส  สีทำมา
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
600
นายเมธิส  รมมณีย์
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
601
เด็กชายเมธีณัฐ  ตาลเสน
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
602
เด็กชายยศกร  อำพันศิริ
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
603
เด็กชายยศวีร์  ยงยิ่งสกุล
ม.1
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
604
นางสาวยุศริศา  เศรษฐี
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
605
เด็กชายรชต  ท่าแค
ม.1
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
606
นางสาวรชตพร  ขำฉนวน
ม.3
โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
607
เด็กหญิงรดา  นวลใหม่
ม.2
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
608
เด็กชายรดิศ  มาลัยศรี
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
609
เด็กหญิงรติมา  ดีพร้อม
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
610
เด็กหญิงรมนวรรณ์  ปิ่นแก้ว
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
611
เด็กหญิงรวิพร  อุตะละมาตร์
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
612
เด็กหญิงรวิสรา  คงประสิทธิ์
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
สิงห์บุรี อ่างทอง

ณ อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 217 โรงเรียนสิงห์บุรี
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
613
เด็กหญิงรวีนิภาธร  สมใจ
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
614
เด็กชายระดมพล  นุสไพ
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
615
เด็กหญิงระพีพรรณ  เพ็ชรนิล
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
616
เด็กหญิงระพีพัฒน์  เรือนเงิน
ม.2
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
617
เด็กชายระพีภัทร  กรเอี่ยม
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
618
เด็กชายรัชตะ  ดนตรีเสนาะ
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
619
เด็กหญิงรัชนียากร  เลี้ยงหล่ำ
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
620
เด็กหญิงรัชนียากร  เลีเยงหล่ำ
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
621
เด็กหญิงรัญชนา  กลัดตลาด
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
622
เด็กชายรัฐนันท์  ปราบทอง
ม.3
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
623
เด็กหญิงรัตตวัลย์  แกมทับทิม
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
624
เด็กหญิงรัตติกาล  ชำนาญ
ม.3
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
625
เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ลักษณะพันธ์พงศ์
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
626
เด็กชายราเมศ  หมอโอสถ
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
627
เด็กหญิงรุจาภา  แจ้งแสงทอง
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
628
เด็กหญิงลภัสรดา  เดชธรรมรงค์
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
629
เด็กหญิงลภัสรดา  สุขดี
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
630
เด็กหญิงลลิตา  บุญนาค
ม.3
โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
631
เด็กหญิงลลิล  ขจรกิตติประการ
ม.3
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
632
เด็กชายลัทธพล  พระเทพ
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
633
เด็กชายวงศกร  ฤกษ์จันทร์
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
634
เด็กชายวงศ์ชยุตม์  หว่านพืช
ม.1
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
635
เด็กหญิงวชิรญาณ์  อักษร
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
636
เด็กชายวชิรเมษฐ์  สั่งสอนอาจศักดา
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
637
เด็กชายวชิรวิทย์  นิลเขียว
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
638
เด็กหญิงวณัฐธิตา  นกขุนทอง
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
639
นางสาววณิชชา  สาครพันธ์
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
640
เด็กชายวทัญญู  ปานดำ
ม.3
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
641
เด็กหญิงวนัชพร  แย้มบู่
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
642
เด็กหญิงวรกานต์  รักษาสีมันต์
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
643
เด็กชายวรชัย  ไชยเสริฐ
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
644
เด็กหญิงวรณัน  หาสารศรี
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
645
เด็กหญิงวรพิชชา  เลี้ยงล่ำ
ม.3
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
646
เด็กชายวรภัทร  พึ่งโพธิ์ทอง
ม.3
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
สิงห์บุรี อ่างทอง

ณ อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 218 โรงเรียนสิงห์บุรี
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
647
เด็กชายวรมน  ตุ้มทอง
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
648
เด็กหญิงวรรณกานต์  ภู่น้อย
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
649
เด็กหญิงวรรณพร  พิกุลทอง
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
650
นางสาววรรณภรณ์  นาคดี
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
651
เด็กหญิงวรรณรดา  การภักดี
ม.3
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
652
เด็กหญิงวรรณวิศา  ทุมดี
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
653
เด็กหญิงวรรณษา  เสาเอก
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
654
เด็กหญิงวรรณิดา​  หลอดทอง
ม.1
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
655
เด็กหญิงวรวลัญช์  ภู่สอน
ม.2
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
656
เด็กหญิงวรวลัณช์  สำราญกลาง
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
657
เด็กหญิงวรวี  พฤฒิธาดา
ม.3
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
658
เด็กชายวรสิทธิ์  เฉลิมนัย
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
659
เด็กหญิงวรัชญา  ผาสุข
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
660
เด็กหญิงวรัชญา  เสือโฮก
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
661
เด็กหญิงวรัชยา  บุญกล้า
ม.2
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
662
นางสาววรัญญา  จาดน้อย
ม.3
โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
663
เด็กหญิงวรางคณา  ใจมา
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
664
เด็กหญิงวริณญา  งามพานิช
ม.1
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
665
เด็กหญิงวริศรา  จูเผื่อน
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
666
เด็กหญิงวริศรา  บุญผาสุข
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
667
เด็กหญิงวริศรา  มีลาภ
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
668
เด็กหญิงวริษรา  จูเผื่อน
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
669
เด็กหญิงวริสา  คำแย้ม
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
670
เด็กชายวสุวัตน์  จิรวัชระวงศ์
ม.1
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
671
เด็กชายวัชระ  ดีละม้าย
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
672
เด็กชายวาชิ  แซ่ลิ้ม
ม.3
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
673
เด็กชายวายุภัทร  บุญมาก
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
674
เด็กหญิงวารุณี  เพ็งนิ่ม
ม.3
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
675
เด็กชายวิชชานุ  ทองเอี่ยม
ม.3
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
676
เด็กหญิงวิชญาดา  อำลา
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
677
เด็กหญิงวิชญาพร  พวงทรัพย์
ม.2
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
678
เด็กหญิงวิชญาพร  พัดสอน
ม.3
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
679
นางสาววิชญาพร  เพ่งผล
ม.3
โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
680
เด็กหญิงวิมลทิพย์  ฉิมงาม
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
สิงห์บุรี อ่างทอง

ณ อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 219 โรงเรียนสิงห์บุรี
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
681
เด็กหญิงวิรงรอง  เสนามนตรี
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
682
เด็กหญิงวิรัลพัชร  นิ่มเอี่ยมอ่อน
ม.1
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
683
เด็กชายวิริทธิ์พล  เจริญพรหม
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
684
เด็กชายวิวรรธน์  แพร่งสุวรรณ์
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
685
เด็กชายวีรกุล  อยู่ประเสริฐ
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
686
เด็กชายวีรภัทร  กุฎีรักษ์
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
687
เด็กชายวีรภัทร  โรจนบุรานนท์
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
688
เด็กหญิงวีรวรรณ  สาสุข
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
689
เด็กชายวีรากร  ข้าวขาวแขก
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
690
เด็กหญิงศตพร  อินธาระ
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
691
เด็กหญิงศรัณย์พร  วงษ์เงิน
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
692
นายศรัณย์  ยามี
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
693
เด็กชายศรันยภัทร  นิลกำแหง
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
694
เด็กหญิงศศิกานต์  รอดทอง
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
695
นางสาวศศิชา  เจนเชี่ยวชาญ​
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
696
เด็กหญิงศศิชา  โสดาพงษ์
ม.3
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
697
เด็กหญิงศศิธร  สุขชื่น
ม.3
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
698
เด็กหญิงศศิพิมพ์  พิศรูป
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
699
เด็กหญิงศศิวัลย์  ผลแสงสี
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
700
เด็กชายศักดิ์รพี  สะมะถะ
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
701
เด็กชายศักเศรษฐ์  ศรีตูมแก้ว
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
702
เด็กหญิงศิรกาญจน์  ภัชจุนโท
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
703
นางสาวศิรประภา  ประสพสิน
ม.3
โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
704
เด็กหญิงศิรประภา  สุดสวาท
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
705
เด็กหญิงศิรพันธ์  ประพฤติธรรม
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
706
เด็กชายศิรวิทย์  บานเย็นงาม
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
707
เด็กชายศิระ  เครือวาท
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
708
เด็กหญิงศิระกาญจน์  นาคสุข
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
709
เด็กหญิงศิรินยา  ทองคำ
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
710
เด็กหญิงศิริรักษ์  แสงทอง
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
711
เด็กหญิงศิริรัตน์  ศรีสัตยา
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
712
เด็กหญิงศิริวรดา  เกลี้ยงสอาด
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
713
เด็กชายศิลา  ศิริมาศเกษม
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
714
เด็กชายศิวกร  นาห้วย
ม.2
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
สิงห์บุรี อ่างทอง

ณ อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 312 โรงเรียนสิงห์บุรี
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
715
เด็กชายศิวกร  ศรีหมุน
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
716
เด็กชายศิวกร  ศิริปูน
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
717
เด็กหญิงศิวพัชร  ช้างจันทร์
ม.2
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
718
เด็กชายศิวัช  ปล้องสิงห์
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
719
เด็กชายศุภกฤต  ฟักโสภา
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
720
เด็กชายศุภณัฐ  คงสัตย์
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
721
เด็กชายศุภณัฐ  พุ่มพึ่งศรี
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
722
เด็กชายศุภณัฐ  รักษาสัตย์
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
723
เด็กชายศุภณัฐ  ศรีวิชัย
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
724
เด็กหญิงศุภรัตน์  วงษ์เนตร
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
725
เด็กชายศุภวิชญ์  เรืองศรี
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
726
เด็กชายศุภสิน  ศรีเจริญ
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
727
เด็กหญิงศุภะจี  ขุนอ่อน
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
728
เด็กหญิงศุภาวรรณ  แก้วคง
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
729
เด็กหญิงศุภาศิณี  ทรัพย์เพิ่มพูล
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
730
เด็กหญิงศุภิสรา  เกษมสุข
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
731
เด็กหญิงสภัสสรา  พงษ์พัฒน์
ม.1
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
732
เด็กหญิงสรณ์สิริ  ทางดี
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
733
เด็กชายสรวิชญ์  เจริญสุข
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
734
เด็กชายสรวิชญ์  เดชะเทศ
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
735
เด็กหญิงสรัลพร  สมบัติบำรุง
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
736
เด็กหญิงสรัสวดี  ปกป้อง
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
737
เด็กหญิงสโรชา  ตระกูลโชคเสถียร
ม.3
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
738
เด็กหญิงสโรชินี  กลิ่นเจ๊ก
ม.1
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
739
เด็กหญิงสลิลทิพย์  ดีดิษฐ์
ม.2
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
740
เด็กชายสหรัตน์  ธีรเนรมิต
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
741
เด็กชายสัญจกร  สารีภาค
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
742
เด็กชายสัณห์ปองคุณ  จันทรนิยม
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
743
เด็กชายสารัช  จีระออน
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
744
นางสาวสาริศา  เชิดปรุ
ม.3
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
745
เด็กชายสาละวิน  เทพสุภรณ์กุล
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
746
เด็กชายสิทธิกร  คุ้มวิญญาณ
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
747
เด็กชายสิรภพ  สงวนสุข
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
748
เด็กหญิงสิรภัทร  กาญจนานันท์
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
สิงห์บุรี อ่างทอง

ณ อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 313 โรงเรียนสิงห์บุรี
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
749
นางสาวสิรภัทร  จิตรดา
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
750
เด็กชายสิรวิชญ์  เขียวหวาน
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
751
เด็กชายสิรวิชญ์  แสงพรหม
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
752
เด็กหญิงสิราวรรณ  บุญชู
ม.2
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
753
เด็กหญิงสิริกัญญา  เจริญ
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
754
เด็กหญิงสิริกัญญา  อ่อนเขตร์
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
755
เด็กชายสิริภัท  ธนสุขโสภณ
ม.2
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
756
เด็กหญิงสิริยากร  เผ่าคง
ม.3
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
757
เด็กหญิงสุกฤตา  เรียนทับ
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
758
เด็กชายสุกิจจ์  พานเที่ยง
ม.2
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
759
เด็กหญิงสุจารี  อ่วมน้อย
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
760
นายสุชาคลีย์  สุขงาม
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
761
เด็กหญิงสุชาวดี  ยอดสุทธิ
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
762
เด็กหญิงสุชาวลี  บุญมี
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
763
เด็กหญิงสุธาสินี  ชั่งใจ
ม.3
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
764
เด็กชายสุธี  วิริยะ
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
765
เด็กหญิงสุพรรษา  ดวงแก้ว
ม.2
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
766
เด็กหญิงสุพัชชา  เนาวรัตน์
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
767
เด็กหญิงสุพิชชา  เกิดพร้อม
ม.1
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
768
เด็กหญิงสุพิชชา  สิงห์ดี
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
769
เด็กหญิงสุพิชญา  ตราชู
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
770
เด็กหญิงสุพิชญา  เปียมาลย์
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
771
เด็กหญิงสุพิชญา  พูลผล
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
772
เด็กหญิงสุภชา  ปล้องมาก
ม.3
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
773
เด็กหญิงสุภชา  สาลี
ม.3
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
774
เด็กหญิงสุภัคพร  ศรีสมโภค
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
775
เด็กหญิงสุภัสสร  ทรัพย์มาก
ม.2
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
776
เด็กหญิงสุภัสสร  เนื่องจำนงค์
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
777
เด็กหญิงสุภัสสรา  สายบุญณะ
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
778
เด็กหญิงสุภาพร  ลี้เทียน
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
779
เด็กหญิงสุภาภรณ์  จำแนกรส
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
780
เด็กหญิงสุมลฑา  โอสถประสิทธิ์
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
781
เด็กชายสุรพัศ  พุกสุข
ม.1
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
782
เด็กชายสุรศักดิ์  แก้วตัน
ม.3
โรงเรียนลำสนธิวิทยา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
สิงห์บุรี อ่างทอง

ณ อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 314 โรงเรียนสิงห์บุรี
ห้องสอบที่
 24
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
783
เด็กหญิงสุรัชวดี  สุขรักษ์
ม.2
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
784
เด็กหญิงสุรินทร์ทิพย์  เกษรบุปผา
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
785
เด็กชายสุริยพงศ์  สีมาภาพงษ์
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
786
เด็กชายสุวณัฐ  ภูสะระ
ม.3
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
787
เด็กหญิงสุวิชญา  สินโน
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
788
เด็กชายสุวีร์  บริบูรณ์บัญญัติ
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
789
เด็กชายเสฎฐวุฒิ  สังเวียนกสิกิจ
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
790
เด็กชายเสฏฐวุฒิ  อุบลพืช
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
791
เด็กหญิงเสาวนีย์  แสงทอง
ม.2
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
792
เด็กหญิงเสาวภาคย์  สุภารส
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
793
เด็กหญิงโสฐิตา  จิโสะ
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
794
เด็กหญิงหยาดน้ำฟ้า  สวัสดี
ม.1
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
795
เด็กชายหิรัญภัทร  หามนตรี
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
796
เด็กหญิงไหมธาร  เลี้ยงล่ำ
ม.2
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
797
นางสาวอชิรญา  รุดทัง
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
798
เด็กหญิงอชิรญาณ์  ฉัตรทอง
ม.3
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
799
เด็กชายอณวัช  ใจทน
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
800
เด็กชายอดิเทพ  สุขสำราญ
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
801
เด็กชายอดิศร  ประเสริฐกิจ
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
802
นางสาวอดิศา  อยู่กรุง
ม.3
โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
803
เด็กชายอติกานต์  สุทธิญา
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
804
เด็กหญิงอตินุช  จิรวงศ์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
805
เด็กชายอติวิชญ์  สังข์ป้อม
ม.3
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
806
เด็กหญิงอธิชา  ศิริล้วน
ม.2
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
807
เด็กหญิงอธิชา  หอมอินทร์
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
808
เด็กชายอธิษฐ์นลัน  โตประเสริฐ
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
809
เด็กชายอนรรฆ  นารอง
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
810
เด็กหญิงอนัญญา  คัตพันธ์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
811
เด็กหญิงอนัญญา  เต็มศักดิ์
ม.3
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
812
เด็กชายอนัตตา  แก้วขุน
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
813
เด็กหญิงอนัตตา  นันทไตรทิพย์
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
814
เด็กหญิงอภัสรา  มั่นอ่วม
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
815
เด็กหญิงอภัสริญญา  กิติสุรกุลชัย
ม.2
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
816
เด็กหญิงอภิชญา  ชุมวรฐายี
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
สิงห์บุรี อ่างทอง

ณ อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 315 โรงเรียนสิงห์บุรี
ห้องสอบที่
 25
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
817
เด็กหญิงอภิชญา  นองเนือง
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
818
เด็กหญิงอภิชญา  พิพัฒจิตตระกูล
ม.1
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
819
เด็กหญิงอภิรดา  กองทิพย์
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
820
เด็กชายอภิวัฒน์  สร้อยม่วง
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
821
เด็กหญิงอภิศรา  สุขสโมสร
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
822
เด็กหญิงอรจิรา  ทองดง
ม.2
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
823
เด็กหญิงอรวรรณ  ธงวิลัย
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
824
เด็กหญิงอรอมล  สุวรรณกนิษฐ์
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
825
เด็กชายอริญชย์  อาจเอี่ยม
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
826
เด็กหญิงอริสรา  ศรีโพธิ์
ม.3
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
827
เด็กหญิงอริสา  พงษ์สนิทกุล
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
828
เด็กหญิงอริสา  พุทธไทย
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
829
นางสาวอลิชา  มา​นิจ​ธรรม​พงษ์
ม.3
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
830
เด็กชายอัคธสิทธิ์  บุญประเสริฐ
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
831
นายอัครพนธ์  สุขสมกิจ
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
832
เด็กหญิงอัครสุดา  จันทราสา
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
833
เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  ต้าวเต็บ
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
834
เด็กหญิงอัจลญา  เนตรสว่าง
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
835
เด็กหญิงอัณณ์ญาดา  ศิริณัฐทองโชติ
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
836
เด็กหญิงอันนา  อินทร์งาม
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
837
เด็กหญิงอัยยา  พุทธโกศัย
ม.1
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
838
เด็กหญิงอาทิตยา  รุ่งแสง
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
839
เด็กหญิงอาทิติยา  จันทร์ทอง
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
840
เด็กหญิงอารยา  อุ๊ดหมอ
ม.1
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
841
เด็กหญิงอินทพร  แจ้งใจ
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
842
เด็กชายอิศราณุวัฒน์  สุทธิวงค์
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
843
เด็กหญิงอิสรีย์  พัดลม
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
844
เด็กหญิงอุบลวรรณ  เมฆส่าน
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
845
นางสาวเอกปียอร  คล้ายดี
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
846
เด็กชายเอกภพ  คงธนธีระบวร
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น
847
เด็กชายเอื้ออังกูร  เยี่ยมชัยภูมิ
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณิต ม.ต้น
848
เด็กหญิงโอฬีน่า  ดีพุดซา
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณิต ม.ต้น