ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
กรุงเทพมหานคร

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา ชั้น 1 ห้อง ป.1/1 โรงเรียนราชวินิต
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชนันท์  โอศิริพันธุ์
ป.4
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
2
เด็กหญิงกชพร  ถาวรเกษตร
ป.6
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
3
เด็กหญิงกชพร  เพชรฉิม
ป.6
โรงเรียนโสมาภา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
4
เด็กหญิงกชพร  เลอ ลานน์
ป.5
โรงเรียนสันติสุขวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
5
เด็กหญิงกชพรรณ  มาลีแก้ว
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
6
เด็กหญิงกชมน  ศรีเรือนทอง
ป.5
โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
7
เด็กหญิงกชมน  หยู่หนูสิงห์
ป.6
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
8
เด็กหญิงกชมล  กุลภรณ์อภิชา
ป.5
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
9
เด็กหญิงกณิกร  วานิชธนรักษ์
ป.6
โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
10
เด็กหญิงกตัญญู  ตันตระกูล
ป.6
โรงเรียนแม่พระฟาติมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
11
เด็กหญิงกตัญญู  ทองอุปการ
ป.5
โรงเรียนประชานิเวศน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
12
เด็กชายกนกธรรม  มัธยมจันทร์
ป.4
โรงเรียนจิตรลดา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
13
เด็กหญิงกนกนิภา  เหล่าจินดามณี
ป.4
โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
14
เด็กชายกนกรัฐ  สินทรา
ป.6
โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
15
เด็กหญิงกนกลักษณ์  รัตนะธำรงพรรณ
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
16
เด็กหญิงกนกอร  เหรียญทอง
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์สุขสวัสดิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
17
เด็กหญิงกมลชนก  โพธิทรัพย์ไพบูลย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
18
เด็กหญิงกมลชนก  เอกทัน
ป.6
โรงเรียนเทพกาญจนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
19
เด็กชายกมลภพ  ยอดล้ำ
ป.6
โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
20
เด็กหญิงกมลวดี  ทิพยรัตน์
ป.5
โรงเรียนประชานิเวศน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
21
เด็กชายกมลวัฒน์  อาชารุ่งโรจน์
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
22
เด็กหญิงกรกมลวรรณ  ชาติอัครพันธุ์
ป.6
โรงเรียนโชคชัยหทัยราษฎร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
23
เด็กชายกรจิรัชย์  ดิษยศรีโรจน์
ป.4
โรงเรียนโชคชัยหทัยราษฎร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
24
เด็กหญิงกรชนก  รถแก้ว
ป.4
โรงเรียนจารุวัฒนานุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
25
เด็กชายกรณ์จิรัสย์  เหล่าอารยะ
ป.6
โรงเรียนบางกอกทวิวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
กรุงเทพมหานคร

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา ชั้น 1 ห้อง ป.1/2 โรงเรียนราชวินิต
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
26
เด็กชายกรณพงศ์  เกษอ่ำ
ป.5
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
27
เด็กชายกรณัฐ  ชัยจิระรัตนกุล
ป.5
โรงเรียนอรรถมิตร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
28
เด็กชายกรณ์  กองแก้ว
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
29
เด็กชายกรณ์  กาฬะคะชา
ป.4
โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
30
เด็กชายกรณ์  สว่างทรัพย์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
31
เด็กชายกรณ์  สิริธนกุล
ป.4
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
32
เด็กชายกรณ์  อัครานุพรพงษ์
ป.5
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
33
เด็กหญิงกรพินธุ์  กีรเศรษฐ์รุ่งทวี
ป.4
โรงเรียนโชคชัยหทัยราษฎร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
34
เด็กหญิงกรพินธุ์  อุทัยโรจนรัตน์
ป.4
โรงเรียนวัดพลับพลาชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
35
เด็กชายกรภัทร  วงศ์จงใจหาญ
ป.5
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
36
เด็กชายกรภัทร์  ริตกันโต
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
37
เด็กชายกรรวี  ผูกบุญเชิด
ป.6
โรงเรียนอรรถมิตร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
38
เด็กชายกรฤต  ทิพยวงศ์
ป.6
โรงเรียนโชคชัยหทัยราษฎร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
39
เด็กหญิงกรัณยกรณ์  พรดุษฎีกุล
ป.5
โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
40
เด็กหญิงกริชยาพร  ทองประสม
ป.6
โรงเรียนโชคชัยหทัยราษฎร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
41
เด็กชายกฤชณัท  หวู
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
42
เด็กหญิงกฤชอร  จูรานุกูล
ป.4
โรงเรียนอำนวยศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
43
เด็กชายกฤตกร  จันทร์ฉายแจ้งสิริ
ป.4
โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
44
เด็กชายกฤตชพัฒน์  ดีประเสริฐวงศ์
ป.5
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
45
เด็กชายกฤตพจน์  กิตติภูมิวงศ์
ป.6
โรงเรียนจารุวัฒนานุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
46
เด็กชายกฤตภาส  อุดมกิจโสภณ
ป.6
โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
47
เด็กหญิงกฤตยา  กิตติพิทยากุล
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศมีนบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
48
เด็กหญิงกฤตยา   หริราบไพรี
ป.5
โรงเรียนประชานิเวศน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
49
เด็กชายกฤติธี  พัดดง
ป.6
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
50
เด็กชายกฤติน  ปุณกบุตร
ป.5
โรงเรียนพญาไท
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
กรุงเทพมหานคร

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา ชั้น 1 ห้อง ป.1/3 โรงเรียนราชวินิต
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
51
เด็กชายกฤติน  พรพัชรพล
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
52
เด็กชายกฤติน  เรืองเดช
ป.5
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
53
เด็กชายกฤศ  อุดมแก้วกาญจนา
ป.4
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
54
เด็กชายกฤษ  ธรรมมารักษ์
ป.6
โรงเรียนอมาตยกุล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
55
เด็กชายกฤษกมน  โรจนสุขสกุล
ป.6
โรงเรียนโชคชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
56
เด็กชายกฤษกร  จันทรานุวัฒน์
ป.5
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
57
เด็กชายกฤษกร  เด่นไพศาล
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
58
เด็กชายกฤษฎา  สุระเรืองชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
59
เด็กชายกฤษฎิ์  สุทธิ
ป.4
โรงเรียนประชานิเวศน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
60
เด็กชายกฤษฏิ์ทัศน์  กาลพงษ์วาร
ป.6
โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
61
เด็กชายกฤษณพงศ์  สันติสิริพงศ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
62
เด็กชายกฤษณพล  เกษมทรัพย์
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์สุขสวัสดิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
63
เด็กชายกฤษณัฏฐ์  ภักดีพัฒน์พาณิช
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
64
เด็กชายกฤษณ์  กิตติคุณสิงขร
ป.5
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
65
เด็กชายกฤษณ์  เจริญพวง
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
66
เด็กชายกลย์ธัช  อุดรปรีชา
ป.5
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
67
เด็กหญิงกวิตา  พานทอง
ป.6
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
68
เด็กชายกวิน  ฉัตรเลิศพิพัฒน์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
69
เด็กชายกวิน  พิมพ์ดา
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์ประชาอุทิศพิทยาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
70
เด็กหญิงกวินตา  ยายอด
ป.5
โรงเรียนอุดมศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
71
เด็กหญิงกวินทิพย์  กีรเศรษฐ์รุ่งทวี
ป.4
โรงเรียนโชคชัยหทัยราษฎร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
72
เด็กหญิงกวินธิดา  เกิดแก้ว
ป.6
โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
73
เด็กชายกวินภพ  ดิษสุนรัตน์
ป.6
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
74
เด็กชายกวินภพ  วิริยะโรจน์
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
75
เด็กหญิงกวิสรา  พิกุลทอง
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
กรุงเทพมหานคร

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา ชั้น 1 ห้อง ป.1/4 โรงเรียนราชวินิต
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
76
เด็กหญิงกวิสรา  วันศุกร์
ป.6
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
77
เด็กหญิงกวิสรา  หุ่นรัตนะ
ป.4
โรงเรียนสาธิตพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
78
เด็กชายกวี  สุวัฒนะดิลก
ป.6
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
79
เด็กชายกษพร  อยู่วัฒนา
ป.5
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
80
เด็กชายกษิดิ์ธรรม  สื่อไพบูลย์
ป.5
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
81
เด็กหญิงกษิรา  จงใจรักษ์
ป.4
โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
82
เด็กชายก้องฉัตร  ปีดี
ป.4
โรงเรียนวัดพลับพลาชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
83
เด็กชายก้องฟ้า  สนิท
ป.6
โรงเรียนอำนวยศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
84
เด็กชายก้องภพ  ชินอำนวยสุข
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
85
เด็กชายก้องภพ  ธาราศิริไพฑรูย์
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศมีนบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
86
เด็กชายกอบุญ  อริยพล
ป.6
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
87
เด็กชายก่อศักดิ์  บุรพัฒน์
ป.5
โรงเรียนวัดพลับพลาชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
88
เด็กหญิงกัญจนรัชต์  เนตรมนต์ประภา
ป.6
โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
89
เด็กชายกัญจน์  สิทธิชัย
ป.4
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
90
เด็กหญิงกัญญาณัฏฐ์  เหล่าศิริรัตน์
ป.6
โรงเรียนราชินีบน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
91
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เล็กจุฬา
ป.5
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
92
เด็กหญิงกัญญาพัชร  ม่วงอ่อน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
93
เด็กหญิงกัญญาพัชร  มีนวล
ป.6
โรงเรียนประชานิเวศน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
94
เด็กหญิงกัญญาพัชร์  กฤษดาธิการ
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
95
เด็กหญิงกัณฑ์ณณัฐ  ใจดี
ป.5
โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
96
เด็กชายกัณฑวัฒน์  เล็กสกุล
ป.6
โรงเรียนกานดา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
97
เด็กชายกันณพงศ์  สมพรเกียรติ
ป.4
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
98
เด็กหญิงกันต์จิติมา  วรหาญ
ป.5
โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
99
เด็กชายกันตพงศ์  อภิวาทน์วิทยะ
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
100
เด็กชายกันตพัฒน์  ณัฐภัทรฐิติกุล
ป.5
โรงเรียนโชคชัยหทัยราษฎร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
กรุงเทพมหานคร

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา ชั้น 2 ห้อง ป.1/5 โรงเรียนราชวินิต
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
101
เด็กชายกันตพัฒน์  หาญบวรกิจ
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
102
เด็กชายกันตภณ  ประสานสุข
ป.4
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
103
เด็กชายกันตินันท์  ปีติวรภัทร
ป.4
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
104
เด็กชายกันตินันท์  เสถียรไชยกิจ
ป.4
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
105
เด็กชายกันต์  ประพรม
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
106
เด็กหญิงกันยาพัฒน์  สีอำคา
ป.5
โรงเรียนโชคชัยหทัยราษฎร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
107
เด็กหญิงกัยญากร  สุขโพลง
ป.5
โรงเรียนโชคชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
108
เด็กหญิงกัลยกร  กาญจนชุมพล
ป.5
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
109
เด็กหญิงกัลยกร  ลีฬหากาญจนา
ป.6
โรงเรียนราชินี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
110
เด็กหญิงกัลยณัฐ  สุขะจินตนากาญจน์
ป.6
โรงเรียนอำนวยศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
111
เด็กหญิงกัษมา  หาญวุฒิพงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
112
เด็กหญิงกาญต์ธีรา  รัตนศรัทธา
ป.4
โรงเรียนสาธิตพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
113
เด็กหญิงกานต์ธิดา  งามพร้อมพันธ์
ป.5
โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
114
เด็กหญิงกานต์ปภรณ์  อัศวพรหมธาดา
ป.5
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
115
เด็กหญิงกานต์พิชชา  แย้มงามเหลือ
ป.6
โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
116
เด็กหญิงกานต์รวี  ไทจำเริญวัฒน์
ป.5
โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
117
เด็กชายกานต์  ไชยมาเสรีกุล
ป.4
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
118
เด็กหญิงกายฟ้า  อาวัฒนกุลเทพ
ป.6
โรงเรียนแสงโสม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
119
เด็กชายกิจนที  ธนารัชพิชิต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
120
เด็กชายกิจภัทร์วุฒิ  ตันชัชวาล
ป.5
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
121
เด็กชายกิฏิพัชญ์  ปลื้มสุด
ป.4
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
122
เด็กชายกิตติคุณ  ปฎิสัมภิทากุล
ป.5
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
123
เด็กชายกิตติคุณ  โสภณพงษ์
ป.4
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
124
เด็กชายกิตติ์ชวิน  โฆษิตพันธวงศ์
ป.5
โรงเรียนอำนวยศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
125
เด็กชายกิตติ์ธนทัต  รุ่งเรืองธนวิชญ์
ป.4
โรงเรียนโชคชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
กรุงเทพมหานคร

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา ชั้น 2 ห้อง ป.1/6 โรงเรียนราชวินิต
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
126
เด็กชายกิตติ์ธนัตถ์  อัตถไพศาล
ป.6
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
127
เด็กชายกิตติพัศ  ศรีไพโรจน์
ป.4
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
128
เด็กชายกิตติพิชญ์  ไทรแจ่มจันทร์
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
129
เด็กชายกิตติพิชญ์  นิมิตรเกียรติไกล
ป.5
โรงเรียนแสงโสม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
130
เด็กชายกิตติภพ  ล้ำเลิศสมบัติ
ป.5
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
131
เด็กชายกิตติศักดิ์  ชัยพรธนภัทร์
ป.5
โรงเรียนประชานิเวศน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
132
เด็กชายกิตติศักดิ์  สุวรรณาสน์
ป.5
โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
133
เด็กชายกิติธีร์  มั่นคง
ป.4
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
134
เด็กหญิงกิรวยา  สิริกุลพิบูลย์
ป.6
โรงเรียนแสงโสม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
135
เด็กชายกุมภา  ตะวันแสงอร่าม
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
136
เด็กหญิงกุลญา  กุมภาษี
ป.6
โรงเรียนพญาไท
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
137
เด็กหญิงกุลธิดา  ถาวรไพบูลย์เจริญ
ป.6
โรงเรียนพร้อมมิตรพิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
138
เด็กหญิงกุลนิษฐ์  เวชสุภากุล
ป.6
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
139
เด็กหญิงกุลประภัสสร์  กุลจิตติชุติพร
ป.6
โรงเรียนอรรถมิตร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
140
เด็กหญิงกุลรัตน์  ธรรมสนอง
ป.6
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
141
เด็กหญิงกุลวรินทร์  พงศ์ศรีเพียร
ป.6
โรงเรียนวัดพลับพลาชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
142
เด็กหญิงกุสุมา  ยานุ
ป.5
โรงเรียนวัดพลับพลาชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
143
เด็กหญิงเกตน์สิรี  คงเจริญสุขสันติ
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
144
เด็กหญิงเกตน์สิรี  นักฆ้อง
ป.5
โรงเรียนวัดพลับพลาชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
145
เด็กหญิงเกรซ  เบญจกาญจน์
ป.6
โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
146
เด็กหญิงเกวลิน  วะทา
ป.4
โรงเรียนโชคชัยหทัยราษฎร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
147
เด็กชายเกษชรินทร์  อยู่เกษ
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
148
เด็กหญิงแก้วกานต์  แพรศรี
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
149
เด็กหญิงขวัญจิรา  คุณะเกษม
ป.6
โรงเรียนพญาไท
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
150
เด็กหญิงขวัญจิรา  ชีวพรพิมล
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์สุขสวัสดิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
กรุงเทพมหานคร

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา ชั้น 3 ห้อง ป.1/7 โรงเรียนราชวินิต
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
151
เด็กหญิงขวัญชนก  ลีสุภาพัชรกุล
ป.4
โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
152
เด็กหญิงขวัญปภัสร์  ไชยเดช
ป.6
โรงเรียนวัดพลับพลาชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
153
เด็กหญิงขวัญเรือน  ดอกพัชรี
ป.4
โรงเรียนวัดพลับพลาชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
154
เด็กหญิงของขวัญ  จรูงจิตอารี
ป.5
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
155
เด็กชายขัตติยะ  ลักษณะเจริญสิน
ป.4
โรงเรียนกานดา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
156
เด็กหญิงข้าวขวัญ  กังวาฬศิลป์
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์สุขสวัสดิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
157
เด็กชายขุนศึก  ยี่สุ่น
ป.5
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
158
เด็กหญิงเขมจิรัสย์  วังสัตตบงกช
ป.5
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
159
เด็กหญิงเขมจิรา  จิราวัฒนอนันต์
ป.4
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
160
เด็กหญิงเขมณัฏฐ์  จิ้วบุญสร้าง
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
161
เด็กหญิงเขมณัฏฐ์  ภักดีไทย
ป.5
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
162
เด็กชายเขมวัฒน์  แสงไฟ
ป.5
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
163
เด็กชายคฑาอัฏฐ์  อังกมลเศรษฐ์
ป.5
โรงเรียนโชคชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
164
เด็กชายคณตพศิน  ธาคากิ
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
165
เด็กชายคณธัข  ภัทรมุทธา
ป.4
โรงเรียนประชานิเวศน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
166
เด็กหญิงคณัสมน  ชาติวิวัฒน์พรชัย
ป.6
โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
167
เด็กหญิงคณัสวรรณ  รักขธรรมวงศ์
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
168
เด็กหญิงคณัสวรรณ์  ชมภูจันทร์
ป.6
โรงเรียนอรรถมิตร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
169
เด็กชายคณิศร  รินมุกดา
ป.6
โรงเรียนอุดมศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
170
เด็กชายคณิสร  ศรีนวล
ป.5
โรงเรียนกงลี้จงซัน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
171
เด็กชายคทาชัย  ค้ำจุน
ป.4
โรงเรียนโชคชัยหทัยราษฎร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
172
เด็กชายคีญ  รุ่งอมรรัตน์
ป.4
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
173
เด็กชายคุณภัทร  หรั่งศิริ
ป.5
โรงเรียนกานดา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
174
เด็กชายคุณัชญ์  ธรรมรัชสุนทร
ป.6
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
175
เด็กหญิงคุณัญญา  ประวิตรวงศ์
ป.6
โรงเรียนอรรถมิตร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
กรุงเทพมหานคร

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา ชั้น 3 ห้อง ป.1/8 โรงเรียนราชวินิต
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กชายคุณากร  ดำรงปัญจวงศ์
ป.5
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
177
เด็กชายคุณานนท์  บำรุงกิตติกุล
ป.4
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
178
เด็กชายคุณานนท์  อิทธินันทวัน
ป.5
โรงเรียนสาธิตพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
179
เด็กชายคุนนธรรม  จิตรถาวรกุล
ป.4
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
180
เด็กชายคุปต์นิธิ  เนียมหอม
ป.6
โรงเรียนบางกอกทวิวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
181
เด็กหญิงแคนดี้  นิรมิตรมหาปัญญา
ป.4
โรงเรียนอำนวยศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
182
เด็กชายฆนิกร  พงษาเทศ
ป.4
โรงเรียนวัดพลับพลาชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
183
เด็กชายจอมเกล้า  โสเจยยะ
ป.5
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
184
เด็กชายจักรภัทร  เจนวิชชุเมธ
ป.6
โรงเรียนประชานิเวศน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
185
เด็กชายจักริน  ต้นชนะชัย
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
186
เด็กชายจักริน  ตลอดสุข
ป.5
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
187
เด็กชายจักริน  วนาเดช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
188
เด็กหญิงจันทรรัตน์  ศิริวรรธนาภา
ป.6
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
189
เด็กหญิงจันทร์สิริ  เกียรติบูรณกุล
ป.5
โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
190
เด็กชายจัสติน  เชีย
ป.6
โรงเรียนกานดา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
191
เด็กหญิงจาณิศา  ชาญอนุรักษ์
ป.4
โรงเรียนจินดามณี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
192
เด็กชายจามีกัญจน์  ลิขิตวัฒนานุรักษ์
ป.6
โรงเรียนบางกอกทวิวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
193
เด็กชายจารุกิตต์  ฤทธิกำจร
ป.6
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
194
เด็กชายจารุพิชญ์  เจ้ยฉิม
ป.4
โรงเรียนโชคชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
195
เด็กชายจิณณพัต  อินทสอน
ป.5
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
196
เด็กหญิงจิดาภา  ชินะโยธิน
ป.6
โรงเรียนโชคชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
197
เด็กหญิงจิดาภา  สัมมาถิรชัย
ป.4
โรงเรียนจินดามณี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
198
เด็กหญิงจิดาภา  อิ่มวิทยา
ป.6
โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
199
เด็กหญิงจิตตวีร์  ดนัยสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนเซ็นต์หลุยส์ศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
200
เด็กหญิงจิตต์อภิญญา  โชคสัมฤทธิ์ผล
ป.6
โรงเรียนเอกบูรพาวิเทศศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
กรุงเทพมหานคร

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา ชั้น 3 ห้อง ป.1/9 โรงเรียนราชวินิต
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
201
เด็กหญิงจิตประภัสสร์  ปกรณ์ประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
202
เด็กชายจิตไพศาล  อินนุ่ม
ป.4
โรงเรียนโชคชัยหทัยราษฎร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
203
เด็กหญิงจิตสุภา  แซ่เอี้ยว
ป.6
โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
204
เด็กหญิงจินต์จุธา  สุขแสง
ป.5
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
205
เด็กชายจิรกร  ธรรมะ
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศมีนบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
206
เด็กชายจิรกิตติ์  กิตติเกษมคุณ
ป.6
โรงเรียนประชานิเวศน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
207
เด็กชายจิรโชติ  สังข์ทอง
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
208
เด็กหญิงจิรณิชา  พลเสน
ป.5
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
209
เด็กชายจิรทีปต์  ศิลปอาชา
ป.5
โรงเรียนจินดามณี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
210
เด็กหญิงจิรปรียา  ภักดีปรีดา
ป.6
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
211
เด็กชายจิรพัฒน์  เจริญสุข
ป.5
โรงเรียนสันติสุขวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
212
เด็กชายจิรพัฒน์  เวทการ
ป.5
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
213
เด็กชายจิรพัทธ์  โลหะวัฒนะกุล
ป.4
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
214
เด็กชายจิรภัทร  จังคศิริ
ป.5
โรงเรียนแสงโสม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
215
เด็กชายจิรภัทร  ตั้งมิตรเจริญ
ป.5
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
216
เด็กชายจิรภัทร  เศวตบรรเจิด
ป.6
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
217
เด็กชายจิรเมธ  ผึ้งน้อย
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
218
เด็กชายจิรเมธ  สนสี
ป.4
โรงเรียนอรรถมิตร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
219
เด็กชายจิรโรจน์  ปานแย้ม
ป.4
โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
220
เด็กชายจิรวัฒน์  ทองมั่น
ป.4
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
221
เด็กชายจิรสิน  จารุอาภรณ์ประทีป
ป.5
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
222
เด็กชายจิระพัชร์  พุฒดี
ป.5
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
223
เด็กชายจิระวัฒน์  วิรุฒอรรคพงษ์
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
224
เด็กหญิงจิรัชญา  คำสะอาด
ป.6
โรงเรียนโชคชัยหทัยราษฎร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
225
เด็กหญิงจิรัชญา  เจียมเจริญ
ป.4
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
กรุงเทพมหานคร

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา ชั้น 3 ห้อง ป.1/10 โรงเรียนราชวินิต
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
226
เด็กหญิงจิรัชญา  แจ้งกระะมล
ป.6
โรงเรียนประชานิเวศน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
227
เด็กหญิงจิรัชญา  เหมรัญช์โรจน์
ป.5
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
228
เด็กหญิงจิรัชญา  เอี่ยมสำอางค์
ป.6
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
229
เด็กหญิงจิรัชยา  เพชรดี
ป.5
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
230
เด็กชายจิรัฎฐ์  ฉันท์พุทธิเวท
ป.4
โรงเรียนโสมาภาพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
231
เด็กชายจิรัฎฐ์  ตั้งเศรษฐนากร
ป.6
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดลาดพร้าว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
232
เด็กชายจิรัฎฐ์  สุธีรพรชัย
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
233
เด็กชายจิรัฏฐ์  คงกำแพง
ป.5
โรงเรียนพญาไท
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
234
เด็กชายจิรัสย์  สกุลวงศ์ไพบูลย์
ป.5
โรงเรียนพันธะวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
235
เด็กชายจิรา  โฉมทองดี
ป.6
โรงเรียนอำนวยศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
236
เด็กชายจิรายุ  ุบุนนาค
ป.6
โรงเรียนพิพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
237
เด็กชายจิราวัฒน์  จิตสุวรรณกิจ
ป.4
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
238
เด็กชายจิราวัฒน์  รัตนสุภาพรศักดิ์
ป.6
โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
239
เด็กชายจิรุษ  ธีระการุณการ
ป.4
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
240
เด็กชายจีรพัฒน์  คุณวุฒิฤทธิรณ
ป.6
โรงเรียนโชคชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
241
เด็กชายจีรวัฒน์  ศิริพรวิศาล
ป.4
โรงเรียนอุดมศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
242
เด็กชายจีราวัฒน์  ไพบูลย์พันธ์
ป.6
โรงเรียนปาณยาพัฒนาการ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
243
เด็กหญิงจี่หาน  หวู๋
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
244
เด็กหญิงจุฑาทิพย์  รอดลอยทุกข์
ป.5
โรงเรียนพญาไท
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
245
เด็กชายเจตนิพัทธ์  วัฒนะจินดาวงศ์
ป.4
โรงเรียนสาธิตพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
246
เด็กชายเจตนิพิฐ  กิตติขจรอัศวโชติ
ป.6
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
247
เด็กหญิงเจตนิพิฐ  ปัญญาสกุลวงศ์
ป.6
โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
248
เด็กชายเจตนิพิฐ  เลาหเรืองรองกุล
ป.6
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
249
เด็กชายเจตริน  ศุภพันธุ์มณี
ป.5
โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
250
เด็กชายเจนณรงค์ไชย  ลิบน้อย
ป.5
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
กรุงเทพมหานคร

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา ชั้น 3 ห้อง ป.1/11 โรงเรียนราชวินิต
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
251
เด็กหญิงเจนนัช  สุขโต
ป.5
โรงเรียนอำนวยศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
252
เด็กหญิงเจลกา  เพชรคงแก้ว
ป.4
โรงเรียนโชคชัยหทัยราษฎร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
253
เด็กชายเจษฎา  เพ็ชร์แดง
ป.5
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
254
เด็กชายเจษทิศ  ฤกษ์แสนสุข
ป.4
โรงเรียนอรรถมิตร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
255
เด็กหญิงเจสิกา  เที่ยงทางธรรม
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
256
เด็กหญิงฉัฐญาณัฐ  ธนิทธิพันธ์
ป.6
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
257
เด็กหญิงฉัตรกมล  เชิงสมหวัง
ป.6
โรงเรียนโชคชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
258
เด็กชายฉัตรดนัย  อำมะเหียะ
ป.5
โรงเรียนวัดพลับพลาชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
259
เด็กหญิงฉัตรลดา  ก่อวนิช
ป.4
โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
260
เด็กหญิงฉันชนก  คำศรี
ป.5
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
261
เด็กหญิงชญาณ์นันท์  รชตะวิวรรธน์
ป.4
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
262
เด็กหญิงชญาณิศา  จงกมลวิวัฒน์
ป.6
โรงเรียนพร้อมมิตรพิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
263
เด็กหญิงชญาณิศา  เพชรทอง
ป.5
โรงเรียนโชคชัยหทัยราษฎร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
264
เด็กหญิงชญาดา  มงคลเมือง
ป.4
โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
265
เด็กหญิงชญาดา  ศานติวัฒน์
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
266
เด็กหญิงชญาดา  สุสุขวาสนา
ป.5
โรงเรียนจารุวัฒนานุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
267
เด็กชายชญานน  เสกธีระ
ป.5
โรงเรียนสันติสุขวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
268
เด็กชายชญานัท  อภิวัฒนะตระกูล
ป.6
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
269
เด็กหญิงชญานิศ  เดชมนตรี
ป.5
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
270
เด็กหญิงชญาภา  มธุรพจน์
ป.6
โรงเรียนแสงโสม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
271
เด็กชายชณพัฒน์  ไตรชัยศิษฎ์
ป.5
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
272
เด็กชายชณัฐภงค์  บุญชู
ป.6
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
273
เด็กหญิงชนกนาถ  เจดีย์พราหมณ์
ป.5
โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
274
เด็กชายชนกันต์  ชัยแป้น
ป.6
โรงเรียนอรรถมิตร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
275
เด็กชายชนกานต์  ชูจิตร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
กรุงเทพมหานคร

ณ อาคารพระมหาชนก ชั้น1 ห้องเรียน ป.2/1 โรงเรียนราชวินิต
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
276
เด็กชายชนทัต  กอบสิริโชคดิลก
ป.4
โรงเรียนจินดามณี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
277
เด็กชายชนน  บุญประสม
ป.6
โรงเรียนประชานิเวศน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
278
เด็กหญิงชนนิกานต์  ปัททุม
ป.4
โรงเรียนวัดพลับพลาชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
279
เด็กหญิงชนัญชิดา  คงแก้ว
ป.5
โรงเรียนโชคชัยหทัยราษฎร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
280
เด็กหญิงชนัญชิดา  ชาญพานิชกิจการ
ป.6
โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
281
เด็กชายชนัฐศรณ์  วงศ์ปรีชากรณ์
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
282
เด็กหญิงชนันธร  แปลงเงิน
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
283
เด็กชายชนาธิป  รอดภัย
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์ประชาอุทิศพิทยาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
284
เด็กหญิงชนาพร  แซ่ลิ้ม
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
285
เด็กหญิงชนิกานต์  อาจศึก
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
286
เด็กหญิงชนิดาภา  รังษีสุทธิรัตน์
ป.5
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
287
เด็กชายชนินธร  แซ่ตั้ง
ป.5
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
288
เด็กหญิงชนิสรา  พันทะไชย
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
289
เด็กหญิงชนิสรา  เลิศสิริสกุลสุข
ป.4
โรงเรียนโชคชัยหทัยราษฎร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
290
เด็กหญิงชนิสรา  สิริภัคธร
ป.5
โรงเรียนโชคชัยหทัยราษฎร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
291
เด็กชายชโนทัย  สายะศิริ
ป.4
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
292
เด็กหญิงชมชนก  อาษาชัย
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์สุขสวัสดิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
293
เด็กชายชยกร  เมืองวสุ
ป.6
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
294
เด็กชายชยณัฐฎ์  เหลาหา
ป.6
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
295
เด็กชายชยธร  สิริพันธุ์
ป.5
โรงเรียนอำนวยศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
296
เด็กชายชยนน  เลิศมรรคา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
297
เด็กชายชยพล  นนทสูติ
ป.6
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
298
เด็กชายชยพล  นพเกตุ
ป.5
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
299
เด็กชายชยพล  พลสามารถ
ป.5
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
300
เด็กชายชยพล  วงษ์เจริญ
ป.4
โรงเรียนวัดพลับพลาชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
กรุงเทพมหานคร

ณ อาคารพระมหาชนก ชั้น1 ห้องเรียน ป.2/2 โรงเรียนราชวินิต
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
301
เด็กชายชยภาส  ศักดิ์ศรี
ป.5
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
302
เด็กชายชยากร  โลห์สีทอง
ป.5
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
303
เด็กชายชยางกูร  ชัยชนะ
ป.5
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
304
เด็กชายชยางกูร  บุญกัน
ป.5
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
305
เด็กหญิงชยุดา  มิ่มกระโทก
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์ประชาอุทิศพิทยาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
306
เด็กชายชยุต  เอกโรจนกุล
ป.4
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
307
เด็กชายชยุตพล  จิรสิริสุข
ป.6
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
308
เด็กหญิงชรินญากรณ์  น้อยพันธุ์
ป.4
โรงเรียนวัดพลับพลาชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
309
เด็กหญิงชริยากร  ตรึกตรา
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์สุขสวัสดิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
310
เด็กหญิงชลธเนติ์  พรนิมิตรธรรม
ป.6
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
311
เด็กหญิงชลนลัท  ขาวสะอาด
ป.4
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
312
เด็กหญิงชลนิภา  เปล่งศรีนิพนธ์
ป.5
โรงเรียนโชคชัยหทัยราษฎร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
313
เด็กชายชลภัทร  เอี่ยมวรวุฒิกุล
ป.4
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
314
เด็กหญิงชลากร  พุธวัฒนาภรณ์
ป.5
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
315
เด็กชายชวกร  ชาตะวะสุ
ป.5
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
316
เด็กชายชวกร  สัมฤทธิ์ผ่อง
ป.5
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
317
เด็กชายชวพล  อมรมานัส
ป.5
โรงเรียนจารุวัฒนานุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
318
เด็กชายชวภณ  โอภาสเสรีผดุง
ป.5
โรงเรียนปัญญาศักดิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
319
เด็กหญิงชวรินทร์  อาชวกุล
ป.6
โรงเรียนโชคชัยหทัยราษฎร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
320
เด็กหญิงชวัญญา  รักสวิด
ป.6
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
321
เด็กหญิงชวัลญา  ไทยเจริญ
ป.5
โรงเรียนวัดพลับพลาชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
322
เด็กหญิงชวัลญา  เลาหเจริญสมบัติ
ป.5
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
323
เด็กหญิงชวัลรัตน์  กลิ่นสุคนธ์
ป.6
โรงเรียนราชินีบน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
324
เด็กชายชวัลวิทย์  เนียมหมวด
ป.5
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
325
เด็กชายชวิน  ปัณฑรางกูร
ป.5
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
กรุงเทพมหานคร

ณ อาคารพระมหาชนก ชั้น1 ห้องเรียน ป.2/3 โรงเรียนราชวินิต
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
326
เด็กชายชวินท์  สิทธิราช
ป.5
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
327
เด็กชายชวิศ  รัตนเจริญ
ป.4
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
328
เด็กหญิงชวิศา  ธรณธรรม
ป.5
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
329
เด็กชายชัจจ์ฌนัญ  บุญเรืองรอด
ป.4
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
330
เด็กหญิงชัชชญา  ดุรงค์พิศิษฏ์กุล
ป.6
โรงเรียนราชินี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
331
เด็กชายชัชชัย  วีระวงศ์
ป.5
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
332
เด็กหญิงชัญญภัทร  รัตนภิญโญพงษ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
333
เด็กหญิงชัญญา  ชดช้อย
ป.5
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
334
เด็กหญิงชัญปภา  วงศ์ชูพร
ป.4
โรงเรียนโชคชัยหทัยราษฎร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
335
เด็กชายชัยธัช  กัลยาณกิตติวงศ์
ป.5
โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
336
เด็กชายชัยพิสิฐ  อภิโชติพันธุ์
ป.6
โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
337
เด็กชายชัยภัทร  อึ้งสิทธิพูนพร
ป.5
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
338
เด็กชายชัยวริษฐ์  ชัยพัฒน์ธนโชติ
ป.5
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
339
เด็กชายชัยวัฒน์  เกษมสมใจ
ป.6
โรงเรียนพระแม่มารี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
340
เด็กหญิงชาคริยา  พร้อมพันธุ์
ป.5
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
341
เด็กชายชาญ  ไชยวาน
ป.5
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
342
เด็กชายชานนท์  สุวรรณทะ
ป.4
โรงเรียนสถาพรศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
343
เด็กหญิงชามา  พันธ์มี
ป.4
โรงเรียนกานดา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
344
เด็กชายชามิล  หวังศุภผล
ป.4
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
345
เด็กชายชายแดน  บุบผามาลา
ป.6
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
346
เด็กชายชาวิช  สุโมตยกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
347
เด็กชายชิตพล  แพงทิพย์
ป.4
โรงเรียนวัดพลับพลาชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
348
เด็กชายชิติพัทธ์  อัชฌากุลกิจ
ป.4
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
349
เด็กชายชิน  ชนินทกุล
ป.6
โรงเรียนบางกอกทวิวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
350
เด็กชายชินพัทธ์  มหาตมัน
ป.6
โรงเรียนแสงโสม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
กรุงเทพมหานคร

ณ อาคารพระมหาชนก ชั้น2 ห้องเรียน ป.2/9 โรงเรียนราชวินิต
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
351
เด็กชายชินวุฒิ  จำปาหอม
ป.4
โรงเรียนประชานิเวศน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
352
เด็กชายชิษณุพงศ์  กิจจาสกุล
ป.5
โรงเรียนวัดพลับพลาชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
353
เด็กชายชิษณุพงศ์  ตายัง
ป.5
โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
354
เด็กชายชิษณุพงศ์  รัตนรังษิวัฒน์
ป.6
โรงเรียนตั้งพิรุฬห์ธรรม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
355
เด็กชายชิษนุพงศ์  ตันเวธน์สิทธิกร
ป.6
โรงเรียนปัญญาศักดิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
356
เด็กชายชีวานนท์  ลักษมีวณิชย์
ป.4
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
357
เด็กชายชีวิชญาน์  ชัยชนะ
ป.5
โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
358
เด็กหญิงชุดาภา  เสือนาค
ป.5
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
359
เด็กหญิงชุติกาญจน์  กิจสมฝัน
ป.6
โรงเรียนราชินีบน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
360
เด็กหญิงชุติกาญจน์  เกียรติกวินวงศ์
ป.4
โรงเรียนจินดามณี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
361
เด็กชายโชคนิพนธ์  ดำศรี
ป.5
โรงเรียนโสมาภา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
362
เด็กหญิงโชติกา  แก้วประสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
363
เด็กชายไชยภพ  ปัญญาวงค์
ป.4
โรงเรียนวัดพลับพลาชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
364
เด็กชายซือหรุ้ย  เจี่ยง
ป.4
โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
365
เด็กหญิงฌปภัช  ฉัตรรัตนกุล
ป.6
โรงเรียนราชินี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
366
เด็กชายฌาน  บุนนาค
ป.6
โรงเรียนโชคชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
367
เด็กหญิงเฌนิศา  ศรีวลีรัตน์
ป.6
โรงเรียนโชคชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
368
เด็กหญิงเฌอมาศ  ฮาดบุตร์
ป.6
โรงเรียนแสงโสม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
369
เด็กหญิงเฌอรัช  เชี่ยวสิริชจร
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
370
เด็กชายญาณมงคล  วิทัยวัฒน์
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
371
เด็กชายญาณสิษฐ์  จันโรจวงศ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
372
เด็กหญิงญาณาธิป  สงสันเทียะ
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
373
เด็กหญิงญาณิน เกรซ  พิจริยชัย
ป.4
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
374
เด็กหญิงญาณิศา  ธนิกกุล
ป.5
โรงเรียนประชานิเวศน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
375
เด็กหญิงญาณิศา  นาคะสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
กรุงเทพมหานคร

ณ อาคารพระมหาชนก ชั้น2 ห้องเรียน ป.2/10 โรงเรียนราชวินิต
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
376
เด็กหญิงญาณิศา  ลีรุ่งเรืองธนกิจ
ป.6
โรงเรียนวัดพลับพลาชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
377
เด็กหญิงญาณิศา  อ่องใจงาม
ป.4
โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
378
เด็กหญิงญาดา  ทวิสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์ประชาอุทิศพิทยาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
379
เด็กหญิงญาดา  สุนทรภักดี
ป.6
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
380
เด็กชายฐณวัฒน์  วัฒนสกุลพงศ์
ป.5
โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
381
เด็กหญิงฐนิษดา  สุทธิผล
ป.4
โรงเรียนโชคชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
382
เด็กชายฐปนนท์  พรสุรศักดิ์สิทธิ์
ป.5
โรงเรียนโชคชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
383
เด็กชายฐปนรรฆ์  รัตน์รวีวงศ์
ป.5
โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
384
เด็กชายฐปนัท  มิทิน
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
385
เด็กชายฐศิษฐ์พัช  จินดากิจนุกูล
ป.4
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
386
เด็กชายฐสุ  มีลาภอุดมชัย
ป.6
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
387
เด็กชายฐาณเศรษฐ์  ลิ้มไชยกูล
ป.6
โรงเรียนโชคชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
388
เด็กชายฐาณัฎฐ์  จันทร์ศรีระมี
ป.6
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
389
เด็กชายฐานัตถ์  ชาครัตพงศ์
ป.4
โรงเรียนจิตรลดา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
390
เด็กหญิงฐานิตา  ศรีสุข
ป.5
โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
391
เด็กหญิงฐิตารีย์  ลีกิตติวณิช
ป.6
โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
392
เด็กหญิงฐิตารีย์  เลิศวนสินอุดม
ป.5
โรงเรียนจารุวัฒนานุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
393
เด็กชายฐิติโชค  แซ่เจิ้น
ป.6
โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
394
เด็กหญิงฐิติพร  ขันโพธิ์น้อย
ป.6
โรงเรียนวัดพลับพลาชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
395
เด็กชายฐิติพัศ  ยอดกันสี
ป.5
โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
396
เด็กชายฐิติวัชร์  บัวแย้ม
ป.6
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
397
เด็กชายฐิติวัชร์  เหลี่ยวเจริญ
ป.5
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
398
เด็กชายฐิติวัฒน์  จุมังมอ
ป.4
โรงเรียนโชคชัยหทัยราษฎร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
399
เด็กชายฐิติวัฒน์  เตชะเจริญสุขจีระ
ป.5
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
400
เด็กชายฐิติวัสส์  กิจวิบูลย์
ป.6
โรงเรียนพญาไท
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
กรุงเทพมหานคร

ณ อาคารพระมหาชนก ชั้น2 ห้องเรียน ป.2/11 โรงเรียนราชวินิต
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
401
เด็กชายฐิติวุฒิ  เข็มทอง
ป.4
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
402
เด็กชายฐิติวุฒิ  เตชะเจริญสุขจีระ
ป.5
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
403
เด็กหญิงฑิฆัมภรฐ์  เตโชวิชัยวัฒน์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
404
เด็กชายฑีนธร  กรธนเวโรจน์
ป.6
โรงเรียนโชคชัยหทัยราษฎร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
405
เด็กชายฑีนธรม์  ชีพเชี่ยวชาญชัย
ป.6
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
406
เด็กหญิงณกนกภ์  ศิริทิณพงษ์
ป.5
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
407
เด็กชายณกร  พิมพ์ศิริกุล
ป.5
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
408
เด็กชายณกร  อัมพรอร่ามเวทย์
ป.4
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
409
เด็กชายณกรณ์  ใกล้กลาง
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
410
เด็กชายณกรธัช  ศรีธนสันต์
ป.5
โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
411
เด็กชายณกฤช  ฤกษ์รัตนวราพร
ป.4
โรงเรียนอำนวยศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
412
เด็กชายณกฤศ  ตรุยานนท์
ป.5
โรงเรียนพญาไท
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
413
เด็กชายณชนนท์  กรินชัย
ป.6
โรงเรียนอมาตยกุล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
414
เด็กชายณชพล  คูโณปการ
ป.6
โรงเรียนอรรถมิตร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
415
เด็กชายณชพล  ภักดีโต
ป.6
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดลาดพร้าว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
416
เด็กชายณชพล  อักษรจิตพงศ์
ป.6
โรงเรียนพญาไท
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
417
เด็กชายณชพัฒน์  พ่วงเจริญชัย
ป.6
โรงเรียนจินดามณี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
418
เด็กชายณชวินน์  สุดประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
419
เด็กหญิงณญากร  กำจรกิจการ
ป.4
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
420
เด็กหญิงณฎาษาฒ์  อินทจาร
ป.6
โรงเรียนราชินีบน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
421
เด็กชายณฐ  นิ่มพัชราวุธ
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
422
เด็กหญิงณฐกมลกรณ์  ศรีจั่นเพชร
ป.6
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
423
เด็กชายณฐกร  คงภูรินาถ
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
424
เด็กชายณฐกร  พงศ์บูรณะนันทน์
ป.6
โรงเรียนตั้งพิรุฬห์ธรรม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
425
เด็กชายณฐกร  ศรีปรางค์
ป.6
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
กรุงเทพมหานคร

ณ อาคารพระมหาชนก ชั้น2 ห้องเรียน ป.3/4 โรงเรียนราชวินิต
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
426
เด็กชายณฐกร  ส่องสว่าง
ป.5
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
427
เด็กหญิงณฐนิษฐ์  วงษ์ไชยคณากร
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
428
เด็กชายณฐพล  จำเมือง
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
429
เด็กชายณฐภัทร  ซ้ายงาม
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
430
เด็กชายณฐภัทร  ผลรัตน์
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
431
เด็กชายณฐมน  ภู่สุวรรณ
ป.4
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
432
เด็กหญิงณฐมน  โรจนสุขสกุล
ป.6
โรงเรียนโชคชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
433
เด็กหญิงณฐยา  สินอุดมผล
ป.5
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
434
เด็กชายณฐรัฐ  พัวพันสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนปาณยาพัฒนาการ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
435
เด็กชายณฐวัฒน์  มณีวัฒนชัย
ป.4
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
436
เด็กชายณฐวัฒน์  สุขสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
437
เด็กชายณฐวิญญ์  ประเสริฐสุขสม
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
438
เด็กหญิงณฐารินทร์  นรขุน
ป.4
โรงเรียนจารุวัฒนานุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
439
เด็กชายณเดชน์  เกริกกฤตยา
ป.6
โรงเรียนบางกอกทวิวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
440
เด็กชายณตะวัน  หมื่นกล้า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
441
เด็กชายณธกร  รุ่งศุภกิจ
ป.6
โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
442
เด็กชายณธกร  วายุนิจ
ป.5
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
443
เด็กชายณธรรศ  ปราบพาล
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
444
เด็กชายณปภัช  ทักข์พิมาน
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
445
เด็กหญิงณปภัช  นิลพันธ์
ป.4
โรงเรียนสาธิตพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
446
เด็กหญิงณปภัช  อัครานิธิกูล
ป.5
โรงเรียนโชคชัยหทัยราษฎร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
447
เด็กหญิงณปาหนัน  ศรีสมบัติ
ป.5
โรงเรียนกานดา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
448
เด็กชายณพสิทธิ์  อร่ามเรื่องสกุล
ป.4
โรงเรียนจินดามณี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
449
เด็กชายณพัศธรธ์  ภมรปฐมกุล
ป.4
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
450
เด็กชายณพีพัฐ  ลิ้มเศรษฐานุวัต
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
กรุงเทพมหานคร

ณ อาคารพระมหาชนก ชั้น2 ห้องเรียน ป.3/3 โรงเรียนราชวินิต
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
451
เด็กชายณภธฤต  อรรฆยากร
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
452
เด็กชายณภัทร  ครองศิลป์
ป.5
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
453
เด็กชายณภัทร  คล้ายอ่อน
ป.6
โรงเรียนอำนวยศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
454
เด็กหญิงณภัทร  เครือคล้าย
ป.6
โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
455
เด็กชายณภัทร  เคหะทอง
ป.4
โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
456
เด็กชายณภัทร  จูฑะพุทธิ
ป.6
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
457
เด็กชายณภัทร  ชัยกมลภัทร
ป.4
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
458
เด็กชายณภัทร  พัฒนสุกิจ
ป.4
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
459
เด็กชายณภัทร  เพชรวัชระไพบูลย์
ป.4
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
460
เด็กชายณภัทร  ภูจ่าพล
ป.4
โรงเรียนโชคชัยหทัยราษฎร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
461
เด็กชายณภัทร  ลิ้มจำเริญ
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์พิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
462
เด็กชายณภัทร  เลาหโสภณ
ป.5
โรงเรียนจารุวัฒนานุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
463
เด็กชายณภัทร  วนิชนนทกุล
ป.4
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
464
เด็กชายณภัทร  ศรีไพโรจน์
ป.5
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
465
เด็กหญิงณภัทรรฐา  พิศาบดินทร์
ป.5
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
466
เด็กหญิงณภัทรารัตน์  สุรเชษฐพาณิช
ป.6
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
467
เด็กหญิงณภัทร์  มณีวรรณกุล
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
468
เด็กชายณรัชต์พงศ์  งามเชิดตระกูล
ป.4
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
469
เด็กหญิงณรัณฐณัฏบ์  อภิมุขกุญช์
ป.5
โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
470
เด็กหญิงณริศรา  แก้วปลั่ง
ป.5
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
471
เด็กหญิงณหทัย  เลิศกฤติมุข
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
472
เด็กชายณัคชภัทร  นำศิริกุล
ป.5
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
473
เด็กหญิงณัจฉรียา  มิ่งมิตรโอฬาร
ป.6
โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
474
เด็กหญิงณัชชา  ชัยพัชร์วรกุล
ป.4
โรงเรียนโชคชัยหทัยราษฎร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
475
เด็กหญิงณัชชา  โชคถนอมทรัพย์
ป.5
โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
กรุงเทพมหานคร

ณ อาคารพระมหาชนก ชั้น2 ห้องเรียน ป.3/2 โรงเรียนราชวินิต
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
476
เด็กหญิงณัชชา  ศิริพันธ์
ป.6
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
477
เด็กหญิงณัชชารินทร์  บรรจงกิจ
ป.4
โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
478
เด็กชายณัชฐพรรธน์  นิปัจการนันท์
ป.4
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
479
เด็กชายณัชพล  คุณบุตร
ป.4
โรงเรียนจารุวัฒนานุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
480
เด็กหญิงณัชพัณณ์  ภัทรโอฬารรัฐ
ป.4
โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
481
เด็กหญิงณัชวรัญญ์  ธีร์ธนวัจน์
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
482
เด็กหญิงณัฎฐ์ชญาณี  เรืองฤทธิ์ชยุต
ป.6
โรงเรียนราชินี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
483
เด็กชายณัฎฐ์ชลัท  น้อยใจรักษ์
ป.6
โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
484
เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ซิ้มพานิช
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
485
เด็กหญิงณัฎฐณิชา  พรหมภักดี
ป.6
โรงเรียนธรรมภิรักษ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
486
เด็กหญิงณัฎฐ์ธนา  น้อยบุตร์
ป.4
โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
487
เด็กชายณัฏฐชัย  ทองโคตร
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
488
เด็กหญิงณัฏฐ์ทิตา  เย็นสถิตย์
ป.6
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
489
เด็กชายณัฏฐ์ธนิน  เรียนปิงวัง
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
490
เด็กชายณัฏฐ์ธร  เกียรติก้องทวี
ป.6
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
491
เด็กหญิงณัฏฐ์นรี  มาลัยวงศ์
ป.6
โรงเรียนอรรถมิตร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
492
เด็กชายณัฏฐนันท์  กัจฉปคีรินทร์
ป.5
โรงเรียนประชานิเวศน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
493
เด็กหญิงณัฏฐ์นิฏฐา  รัศมีวิริยะนนท์
ป.4
โรงเรียนสาธิตพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
494
เด็กชายณัฏฐพล  สิริภพภิรพงศ์
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์สุขสวัสดิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
495
เด็กชายณัฏฐพัชร  ตระกูลจินดารัตน์
ป.6
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
496
เด็กหญิงณัฏฐพัชร์  คงศ์มัยลิก
ป.6
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
497
เด็กชายณัฏฐวัฒน์  ตั้งสุขบวรศรี
ป.4
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
498
เด็กชายณัฏฐ์วัฒน์  จารุสมบัติ
ป.4
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
499
เด็กชายณัฏฐ์  กิ่งสกุล
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์สุขสวัสดิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
500
เด็กชายณัฏฐ์  โคตรมงคล
ป.5
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
กรุงเทพมหานคร

ณ อาคารพระมหาชนก ชั้น2 ห้องเรียน ป.3/1 โรงเรียนราชวินิต
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
501
เด็กชายณัฏฐ์  บุญอนันตบุตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
502
เด็กหญิงณัฐกฤตา  ประไพทรัพย์สกุล
ป.5
โรงเรียนจารุวัฒนานุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
503
เด็กหญิงณัฐกฤตา  ยิ้มอยู่
ป.5
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
504
เด็กชายณัฐกิตติ์  พนาสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนวัดพลับพลาชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
505
เด็กชายณัฐชนน  ลิ้มจิระวัฒนา
ป.6
โรงเรียนโชคชัยหทัยราษฎร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
506
เด็กหญิงณัฐชนันท์  ถนอมวาจามั่น
ป.5
โรงเรียนอรรถมิตร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
507
เด็กหญิงณัฐชยา  ตรีวิศวเวทย์
ป.4
โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
508
เด็กหญิงณัฐชา  เตลิงกุล
ป.5
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
509
เด็กหญิงณัฐญาดา  สันติภาพชัย
ป.5
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
510
เด็กหญิงณัฐณิชา  ศิลาหม่อม
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
511
เด็กหญิงณัฐณิชา  สุขผล
ป.6
โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
512
เด็กชายณัฐดนัย  ไกรนรา
ป.6
โรงเรียนโสมาภา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
513
เด็กชายณัฐดนัย  คำศรี
ป.6
โรงเรียนสาธิตพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
514
เด็กหญิงณัฐธยาน์  ทั่งทอง
ป.6
โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
515
เด็กหญิงณัฐธยาน์  วัฒนไพลิน
ป.5
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
516
เด็กชายณัฐธรรม์  รัศมีสกุลไกร
ป.6
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
517
เด็กหญิงณัฐธรันญา  สุวรรณวิไลกุล
ป.4
โรงเรียนอรรถมิตร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
518
เด็กชายณัฐธัญ  กาวาฮารา
ป.5
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
519
เด็กชายณัฐนนท์  กุยรัตน์
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
520
เด็กชายณัฐนนท์  โกศลวัฒนสมบัติ
ป.5
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
521
เด็กหญิงณัฐนภา  ธรรมวราภิรมย์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
522
เด็กชายณัฐนวัฒน์  วรพจน์มงคล
ป.4
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
523
เด็กชายณัฐนันท์  ศรีสุขพงษ์ศักดิ์
ป.5
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
524
เด็กหญิงณัฐนันท์  สัตตะพิบูล
ป.4
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
525
เด็กหญิงณัฐนิชา  ตวงทองชัย
ป.6
โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
กรุงเทพมหานคร

ณ อาคารพระมหาชนก ชั้น3 ห้องเรียน ป.3/11 โรงเรียนราชวินิต
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
526
เด็กหญิงณัฐปภัสร  เทหะสุวรรณรัตน์
ป.5
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
527
เด็กหญิงณัฐปภัสร์  ชุติธรพงษ์
ป.5
โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
528
เด็กหญิงณัฐปภัสร์  ฐิติวัชรพงษ์
ป.4
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
529
เด็กหญิงณัฐปภัสร์  ดวงกลาง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
530
เด็กหญิงณัฐปภัสร์  รชตะวิวรรธน์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
531
เด็กชายณัฐปวิชญ์  นงนภัสเปรมปรี
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
532
เด็กชายณัฐพงศ์  อุทัยวนิชวัฒนา
ป.6
โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
533
เด็กชายณัฐพงษ์  ศรีวัฒนา
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
534
เด็กหญิงณัฐพร  ธนธีระหิรัญ
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
535
เด็กชายณัฐพัชร์  แก่นแก้ว
ป.5
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
536
เด็กชายณัฐพัชร์  คงพิทักษ์สกุล
ป.6
โรงเรียนโชคชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
537
เด็กชายณัฐพัชร์  เจริญรุ่งวงศ์
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
538
เด็กชายณัฐพัชร์  เหลืองนฤมิตชัย
ป.4
โรงเรียนอำนวยศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
539
เด็กชายณัฐพัฒน์  ชินธรรมมิตร์
ป.5
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
540
เด็กชายณัฐภัทร  กาวาฮารา
ป.5
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
541
เด็กหญิงณัฐภากัญญ์  วาจาสิทธิศิลป์
ป.5
โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
542
เด็กชายณัฐภูมิข์  มีมานะพุทธิ์
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
543
เด็กชายณัฐยุทธ์  เจริญพงษ์สกุล
ป.6
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
544
เด็กหญิงณัฐวดี  ไชยจิตรเจริญรุ่ง
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
545
เด็กหญิงณัฐวรรณ  เม่นเผือก
ป.4
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
546
เด็กชายณัฐวรรธน์  แดงจันทร์แก้ว
ป.5
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
547
เด็กชายณัฐวรรธน์  ไพจิตโรจนา
ป.5
โรงเรียนอำนวยศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
548
เด็กชายณัฐวรรธน์  เลาหโรจน์กุล
ป.5
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
549
เด็กชายณัฐวรรธน์  เลิศเรืองวุฒิ
ป.5
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
550
เด็กชายณัฐวรรธน์  เอื้อเฟื้อพันธ์
ป.5
โรงเรียนโชคชัยหทัยราษฎร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
กรุงเทพมหานคร

ณ อาคารพระมหาชนก ชั้น3ห้องเรียน ป.3/10 โรงเรียนราชวินิต
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
551
เด็กหญิงณัฐวรินทร์  นาควัฒนานุกูล
ป.6
โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
552
เด็กหญิงณัฐวลัญช์  กรอบทอง
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์ประชาอุทิศพิทยาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
553
เด็กหญิงณัฐวลัญช์  ประภาศิริ
ป.4
โรงเรียนโชคชัยหทัยราษฎร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
554
เด็กชายณัฐวัฒณ์  เบ้านาวา
ป.4
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
555
เด็กชายณัฐวัฒน์  เฉลิมชัยรัตนกุล
ป.6
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
556
เด็กชายณัฐวัฒน์  ตรีทิเพศกุล
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
557
เด็กหญิงณัฐวิภา  โกนุทานุรักษ์
ป.5
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
558
เด็กชายณัฐวีร์  แก้วสมนึกสกุล
ป.5
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
559
เด็กชายณัฐสิทธิ์  พัฒนะพิเชฐ
ป.6
โรงเรียนบางกอกทวิวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
560
เด็กชายณัทณเอก  ธรรมสุนทร
ป.5
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
561
เด็กชายณัทนภนต์  ลิมเพชรากุล
ป.5
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
562
เด็กหญิงณิชกานต์  งามสมบัติ
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
563
เด็กหญิงณิชกานต์  แดงบรรจง
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศธนบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
564
เด็กหญิงณิชกานต์  วัฒนะประการชัย
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์สุขสวัสดิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
565
เด็กหญิงณิชชณัช  ปรีชาพานิช
ป.4
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
566
เด็กชายณิชชา  เชี่ยววณิชชา
ป.6
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
567
เด็กหญิงณิชชา  นงค์นวล
ป.5
โรงเรียนอรรถมิตร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
568
เด็กหญิงณิชชาอร  ประวีณเมธ
ป.5
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
569
เด็กหญิงณิชนันท์  นันท์รุ่งโรจน์
ป.6
โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
570
เด็กชายณิชพน  สมุทรนาวิน
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
571
เด็กหญิงณิชษ์ชกมลฑ์  แหวนเพ็ชร
ป.6
โรงเรียนเซ็นต์หลุยส์ศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
572
เด็กหญิงณิชา  วนัสพิทักษกุล
ป.6
โรงเรียนปาณยาพัฒนาการ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
573
เด็กหญิงณิชากร  ลิ้มทองสิทธิคุณ
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
574
เด็กหญิงณิชาดา  เรืองมานะ
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
575
เด็กหญิงณิชานันท์  รวมวงษ์
ป.5
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
กรุงเทพมหานคร

ณ อาคารพระมหาชนก ชั้น3ห้องเรียน ป.3/9 โรงเรียนราชวินิต
ห้องสอบที่
 24
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
576
เด็กหญิงณิชานาฏ  ธาดารัตนมงคล
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
577
เด็กหญิงณิชาพร  ทองคำ
ป.6
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
578
เด็กหญิงณิชาพัฒน์  ขวัญมงคลพงศ์
ป.5
โรงเรียนอรรถมิตร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
579
เด็กหญิงณิชาภัทร  ศรีวรรณวัฑฒ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
580
เด็กหญิงณิชาภา  ทัตธนจงกิจ
ป.5
โรงเรียนศิริวัฒน์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
581
เด็กหญิงณิชาภา  บุษหมั่น
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
582
เด็กหญิงณิชารีย์  เหล่าประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนอำนวยศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
583
เด็กชายณิทชรพัฒน์  จิรากร
ป.5
โรงเรียนประชานิเวศน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
584
เด็กหญิงณินท์ชศาส์  รัตนาภิรตานนท์
ป.5
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
585
เด็กหญิงดนยา  สุขเจริญ
ป.4
โรงเรียนโชคชัยหทัยราษฎร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
586
เด็กชายดนัยวรัญญ์  ภู่ระหงษ์
ป.5
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
587
เด็กชายดรณ์  สว่างทรัพย์
ป.6
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
588
เด็กชายดรัส  วรรณสารเมธา
ป.6
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
589
เด็กชายดริณ  ณ ลำเลียง
ป.6
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
590
เด็กหญิงดลยา  ฮิลล์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
591
เด็กหญิงดังฝัน  มุตตามระ
ป.5
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
592
เด็กชายดานิช  หวังศุภผล
ป.6
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
593
เด็กชายดำรงค์พล  บุญกังวาน
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
594
เด็กชายดิษกร  เกตุอยู่
ป.6
โรงเรียนจารุวัฒนานุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
595
เด็กชายดุลยพัฒน์  วิไลจารุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
596
เด็กชายเดชา  อินจันทร์
ป.4
โรงเรียนวัดพลับพลาชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
597
เด็กชายเดชาธร  พรมจันทร์
ป.5
โรงเรียนประชานิเวศน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
598
เด็กชายเดชาธร  สาลีคงประยูร
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
599
เด็กชายแดเนียล เจมส์  มิลล์
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
600
เด็กชายตรอง  ด่านอุดมกิจ
ป.6
โรงเรียนโชคชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
กรุงเทพมหานคร

ณ อาคารพระมหาชนก ชั้น3ห้องเรียน ป.3/8 โรงเรียนราชวินิต
ห้องสอบที่
 25
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
601
เด็กชายตรัย  กิวานนท์
ป.6
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
602
เด็กชายตรัย  เทพยศ
ป.5
โรงเรียนพญาไท
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
603
เด็กชายตรัยคุณ  อริยชาติ
ป.4
โรงเรียนโชคชัยหทัยราษฎร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
604
เด็กชายตฤณกร  ปัณณกิตติวุฒิ
ป.4
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
605
เด็กชายตฤปธรรม  เอี้ยววงษ์เจริญ
ป.4
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
606
เด็กหญิงตวงพร  พรพัฒนชัย
ป.6
โรงเรียนแสงโสม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
607
เด็กชายตะวัน  เกตุชัยโกศล
ป.4
โรงเรียนอำนวยศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
608
เด็กหญิงติชิลา  เชิดกลิ่น
ป.4
โรงเรียนวัดพลับพลาชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
609
เด็กชายติณณ์  นิพาสพงษ์
ป.5
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
610
เด็กชายติณภัทร  เชษฐบุรี
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
611
เด็กชายเตชิต  โรจนาประดับ
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
612
เด็กชายเตชิต  สองจันทึก
ป.4
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
613
เด็กชายเตชินท์  กันนะเรศ
ป.5
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
614
เด็กชายเตชินท์  พงศ์ศิริศาสตร์
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
615
เด็กชายเตชิส  ชัยศรี
ป.5
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
616
เด็กชายถิร  ศิริภรรค์
ป.6
โรงเรียนอมาตยกุล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
617
เด็กชายถิรวิทย์  สามล
ป.5
โรงเรียนโชคชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
618
เด็กชายถิระวิท  อุ้ยไพบูลย์สวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
619
เด็กชายทชภณ  วัฒนาโภคยกิจ
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
620
เด็กชายทยากร  ภัทรกรนันท์
ป.6
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
621
เด็กชายทรงธรรม  จุฑาเกตุ
ป.6
โรงเรียนแสงโสม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
622
เด็กหญิงทฤฒมน  จรูญศิริ
ป.6
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
623
เด็กชายทศพิธ  พัฒนสิทธิกร
ป.5
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
624
เด็กหญิงทศวรรณ  เจริญชัยไพบูลย์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
625
เด็กหญิงทองธิชา  ทองนุ่ม
ป.5
โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
กรุงเทพมหานคร

ณ อาคารพระมหาชนก ชั้น3ห้องเรียน ป.3/7 โรงเรียนราชวินิต
ห้องสอบที่
 26
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
626
เด็กหญิงทักษพร  งามสมทรัพย์
ป.6
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
627
เด็กหญิงทักษพร  พรหมกร
ป.4
โรงเรียนวัดพลับพลาชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
628
เด็กชายทัตเทพ  ระบือนาม
ป.4
โรงเรียนโชคชัยหทัยราษฎร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
629
เด็กชายทัตเทพ  อาภานันทิกุล
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
630
เด็กชายทัฬหธร  ลิ้มอังกูร
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์สุขสวัสดิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
631
เด็กชายทินกฤต  สินพิพัฒน์มงคล
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
632
เด็กหญิงทิพปภา  ไทยทองหลาง
ป.5
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
633
เด็กหญิงทิพย์สุดา  โรจนอิศรานนท์
ป.5
โรงเรียนประชานิเวศน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
634
เด็กชายเทพทัต  เทียมทัด
ป.5
โรงเรียนวัดบึงบัว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
635
เด็กชายแทนคุณ  ศรีเจริญสุขภาค
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์สุขสวัสดิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
636
เด็กชายธงชัย  วารีรัตน์
ป.5
โรงเรียนอุดมศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
637
เด็กชายธชณัฏฐ์  เตรียมวรกุล
ป.4
โรงเรียนจิตรลดา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
638
เด็กหญิงธญานี  เอมเปรมศิลป์
ป.6
โรงเรียนอำนวยศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
639
เด็กชายธณวรรธณ์  ทับมาโนช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
640
เด็กหญิงธณัฏฐ์ภรณ์  ศิริรัตนบุญชัย
ป.5
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
641
เด็กชายธณายุทธ์  กิริณี
ป.6
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
642
เด็กชายธน  ธนดีเจริญโชค
ป.6
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
643
เด็กชายธนกร  กระต่ายจีน
ป.6
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
644
เด็กชายธนกร  จักรพันธุ์ ณ อยุธยา
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์ประชาอุทิศพิทยาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
645
เด็กชายธนกร  แดงแต้
ป.5
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
646
เด็กชายธนกร  ตั้งเจตน์
ป.5
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
647
เด็กชายธนกร  มหานีรานนท์
ป.4
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
648
เด็กชายธนกร  อวัสดาพร
ป.6
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
649
เด็กชายธนกร  เอกศุภมาศ
ป.6
โรงเรียนกงลี้จงซัน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
650
เด็กชายธนกฤต  เกษตรภิบาล
ป.5
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
กรุงเทพมหานคร

ณ อาคารพระมหาชนก ชั้น3ห้องเรียน ป.3/6 โรงเรียนราชวินิต
ห้องสอบที่
 27
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
651
เด็กชายธนกฤต  ขำชูสงฆ์
ป.5
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
652
เด็กชายธนกฤต  จิตจง
ป.6
โรงเรียนโชคชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
653
เด็กชายธนกฤต  ดวงฤดี
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
654
เด็กชายธนกฤต  ทวีแสงเพชร
ป.4
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
655
เด็กชายธนกฤต  ธนาอธิวัฒน์
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
656
เด็กชายธนกฤต  ธรรมฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
657
เด็กชายธนกฤต  บุญส่งธนารักษ์
ป.4
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
658
เด็กชายธนกฤต  บุบผามาลา
ป.5
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
659
เด็กชายธนกฤต  เมืองทอง
ป.6
โรงเรียนโสมาภาพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
660
เด็กชายธนกฤต  โรจน์วีระ
ป.5
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
661
เด็กชายธนกฤต  สิงห์เถื่อน
ป.5
โรงเรียนโชคชัยหทัยราษฎร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
662
เด็กชายธนกฤต  อังคะปัญญาเดช
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
663
เด็กชายธนณัฏฐ์  คงสินทวีสุข
ป.5
โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
664
เด็กชายธนดล  รัตยาภาษ
ป.5
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
665
เด็กชายธนเดช  กิจทวีแสง
ป.6
โรงเรียนจารุวัฒนานุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
666
เด็กชายธนเดช  จิตจริงใจ
ป.4
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
667
เด็กชายธนเดช  รุจานันท์
ป.5
โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
668
เด็กชายธนทรัพย์  ชุมลักษณ์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
669
เด็กชายธนบดี  เมฆทับ
ป.4
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
670
เด็กชายธนบูลย์  อัสโย
ป.5
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
671
เด็กชายธนพงษ์  เจริญอุตสาหกิจ
ป.6
โรงเรียนสถาพรศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
672
เด็กหญิงธนพร  ชาญศรีภิญโญ
ป.6
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
673
เด็กหญิงธนพร  ลาภประเสริฐล้ำ
ป.6
โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
674
เด็กชายธนพล  คูสิทธิผล
ป.4
โรงเรียนจิตรลดา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
675
เด็กชายธนพัฒน์  จันทร์งาม
ป.5
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
กรุงเทพมหานคร

ณ อาคารพระมหาชนก ชั้น3ห้องเรียน ป.3/5 โรงเรียนราชวินิต
ห้องสอบที่
 28
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
676
เด็กชายธนพิพัฒ  สุนทรประเวศ
ป.6
โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
677
เด็กชายธนพิสิษฐ์  วิชัยศรชยการ
ป.4
โรงเรียนโชคชัยหทัยราษฎร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
678
เด็กหญิงธนภร  ประเสริฐสุข
ป.6
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
679
เด็กหญิงธนภรณ์  พรธาดาวิทย์
ป.4
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
680
เด็กชายธนภัทร  จงวัฒนาเกษม
ป.5
โรงเรียนวัดพลับพลาชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
681
เด็กชายธนภัทร  ใจอ่อน
ป.5
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
682
เด็กชายธนภัทร  ชัยยศบูรณะ
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
683
เด็กชายธนภัทร  ทวยเจริญ
ป.5
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
684
เด็กชายธนภัทร  เทียนถาวร
ป.5
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
685
เด็กชายธนภัทร  สร้อยสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนวัดไผ่เงินโชตนาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
686
เด็กชายธนภัทร  สุวรรณรงค์
ป.4
โรงเรียนโชคชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
687
เด็กชายธนภัทร  อิศรางพร
ป.6
โรงเรียนโชคชัยหทัยราษฎร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
688
เด็กชายธนภูมิ  สิงหนาท
ป.5
โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
689
เด็กชายธนยศ  เพิ่มพูลผลิตผล
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
690
เด็กชายธนวรทัศน์  งามถาวรวงศ์
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
691
เด็กหญิงธนวรรณ  จิตรวิศาลสกุล
ป.6
โรงเรียนเซ็นต์หลุยส์ศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
692
เด็กชายธนวรรธณ์  หิรัญประดิษฐกุล
ป.6
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
693
เด็กชายธนวัฒน์  จัดเครือ
ป.5
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
694
เด็กชายธนวัฒน์  แซ่แต้
ป.4
โรงเรียนวัดพลับพลาชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
695
เด็กชายธนวัฒน์  เดชทวี
ป.5
โรงเรียนวัดพลับพลาชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
696
เด็กชายธนวัตน์  ลิ้มสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนโชคชัยหทัยราษฎร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
697
เด็กชายธนวัตร  เส็งสำเภา
ป.5
โรงเรียนประชานิเวศน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
698
เด็กชายธนวิชญ์  นิลพาย
ป.5
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
699
เด็กชายธนวิชญ์  วิริยะสกุลธรณ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
700
เด็กชายธนวิน  ชินวงศ์
ป.5
โรงเรียนอำนวยศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
กรุงเทพมหานคร

ณ อาคารพ่อหลวง ชั้น1ห้องเรียน ป.2/5 โรงเรียนราชวินิต
ห้องสอบที่
 29
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
701
เด็กชายธนศักดิ์  ขุมนาค
ป.4
โรงเรียนวัดพลับพลาชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
702
เด็กหญิงธนสมณ  ตั้งธนะพงศ์
ป.5
โรงเรียนโชคชัยหทัยราษฎร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
703
เด็กชายธนเสฏฐ์  นิฏฐิยานนท์
ป.5
โรงเรียนโชคชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
704
เด็กชายธนัช  พิทยครรชิต
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
705
เด็กชายธนัชพร  กิตติวงษ์วิวัฒน์
ป.4
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
706
เด็กหญิงธนัชพร  แสวงนาม
ป.5
โรงเรียนวัดพลับพลาชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
707
เด็กหญิงธนัญชนก  วัยวราวุธ
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
708
เด็กชายธนัท  ก้องเกียรติกมล
ป.6
โรงเรียนธรรมภิรักษ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
709
เด็กชายธนัท  เล็กรัตน์
ป.4
โรงเรียนจารุวัฒนานุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
710
เด็กชายธนัทเสฏฐ์  ประมูลสิน
ป.4
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
711
เด็กชายธนา  แสงกระจ่าง
ป.6
โรงเรียนพญาไท
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
712
เด็กชายธนากร  วรุตตมะ
ป.4
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
713
เด็กหญิงธนารีย์  อัมพามาศ
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
714
เด็กชายธนินโชติน์  ภิรมย์โชติศิริ
ป.5
โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
715
เด็กชายธนิศ  จินดามณี
ป.6
โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
716
เด็กหญิงธนิษฐ์นันท์  พันธ์ภูโต
ป.6
โรงเรียนศิริวัฒน์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
717
เด็กชายธนิษฐ์  สุขวารี
ป.4
โรงเรียนวัดพลับพลาชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
718
เด็กชายธนิสร  ลีลาวัฒนพาณิชย์
ป.6
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
719
เด็กชายธเนศพล  ภาคีชีพ
ป.5
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
720
เด็กชายธเนศร์พล  ประสิทธิ์โอฬาร
ป.5
โรงเรียนโชคชัยหทัยราษฎร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
721
เด็กหญิงธมกร  รุ้งสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
722
เด็กหญิงธมลวรรณ  ทศพร
ป.6
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
723
เด็กชายธรณ์  เล็กสุขุม
ป.4
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
724
เด็กชายธรรมเชรฐ์  เชาว์วิศวชัย
ป.6
โรงเรียนวัดพลับพลาชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
725
เด็กชายธรรม์ณภพ  เลิศบุญยพันธุ์
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
กรุงเทพมหานคร

ณ อาคารพ่อหลวง ชั้น1ห้องเรียน ป.2/6 โรงเรียนราชวินิต
ห้องสอบที่
 30
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
726
เด็กชายธรรมปพน  สุขสุธรรมวงศ์
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
727
เด็กชายธรรมวุฒิ  ตันฑเทอดธรรม
ป.5
โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
728
เด็กชายธรรมาธิปัตย์  ตุลยพงศ์รักษ์
ป.6
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
729
เด็กชายธรรศ  กาญจนพิภพ
ป.4
โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
730
เด็กชายธรรศ  ชัยอาญา
ป.4
โรงเรียนอำนวยศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
731
เด็กชายธรรศ  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
ป.6
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
732
เด็กชายธรรศปริชณ์  สกุลศักดิ์ศรี
ป.6
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
733
เด็กชายธ๊รัตม์  ตันติเมฆิน
ป.4
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
734
เด็กหญิงธรียาดา  ถิรกิจพงศ์
ป.4
โรงเรียนสาธิตพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
735
เด็กหญิงธฤดี  เรืองเดช
ป.4
โรงเรียนโชคชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
736
เด็กชายธฤต  จุลวงศาศิลป์
ป.4
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
737
เด็กชายธฤต  เรืองสังข์
ป.6
โรงเรียนอำนวยศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
738
เด็กชายธฤต  อธิคมรังสฤษฏ์
ป.5
โรงเรียนพญาไท
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
739
เด็กชายธฤษณุธัช  กริ่มใจ
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศมีนบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
740
เด็กชายธวัฒน์พล  ลีวรวัฒน์
ป.5
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
741
เด็กหญิงธวัลพร  ธรรมเพชร
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
742
เด็กหญิงธษฎา  รอดวัฒนกาญจน์
ป.5
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
743
เด็กชายธัชชัย  อภินัยนาถ
ป.5
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
744
เด็กชายธัชพงศ์  เหลืองวิลัย
ป.6
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
745
เด็กชายธัชพล  พันธุ์ไพโรจน์
ป.6
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
746
เด็กชายธัญ  มิ่งแก้ว
ป.4
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
747
เด็กหญิงธัญกร  เจริญโชค
ป.6
โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
748
เด็กหญิงธัญกร  ตรงกิตติคุณ
ป.5
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
749
เด็กหญิงธัญชนก  ถาวร
ป.6
โรงเรียนวัดพลับพลาชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
750
เด็กหญิงธัญญ์กาญจน์  โชติภัทรพันธุ์
ป.5
โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
กรุงเทพมหานคร

ณ อาคารพ่อหลวง ชั้น1ห้องเรียน ป.2/4 โรงเรียนราชวินิต
ห้องสอบที่
 31
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
751
เด็กหญิงธัญญชล  ผโลทัยถเกิง
ป.6
โรงเรียนโชคชัยหทัยราษฎร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
752
เด็กหญิงธัญญ์ณภัทร์  วิศิษฏจินดา
ป.4
โรงเรียนโชคชัยหทัยราษฎร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
753
เด็กชายธัญญ์นวัช  ธุระธรรม
ป.4
โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
754
เด็กหญิงธัญญรัศม์  เรืองธีรสันติ
ป.4
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
755
เด็กชายธัญญวัฒน์  จันทรอุไร
ป.5
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดลาดพร้าว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
756
เด็กชายธัญญวิชญ์  โกมลพันธุ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
757
เด็กชายธัญณินทร์  อุตมโท
ป.6
โรงเรียนเพลินพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
758
เด็กหญิงธัญทิต  สุกกรี
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
759
เด็กชายธัญธนัตย์  อุดมวิทยาโภไคย
ป.6
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
760
เด็กหญิงธัญพร  บัวรุ่ง
ป.6
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
761
เด็กหญิงธัญพร  สุคนธเวศ
ป.4
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
762
เด็กชายธัญพศุตม์  พิบูลธนาวนิช
ป.4
โรงเรียนปาณยาพัฒนาการ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
763
เด็กหญิงธัญพิชชา  อัครวิกรัย
ป.5
โรงเรียนพญาไท
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
764
เด็กหญิงธัญรดี  คูหา
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
765
เด็กหญิงธัญลักษณ์  ไกรวุฒิพิรญาณ์
ป.5
โรงเรียนโชคชัยหทัยราษฎร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
766
เด็กหญิงธัญลักษณ์  แซ่ตั้ง
ป.6
โรงเรียนอุดมศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
767
เด็กหญิงธันยนันท์  หงษ์สุนิรันดร
ป.6
โรงเรียนปาณยาพัฒนาการ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
768
เด็กชายธันย์พศุตม์  พรมจันทร์
ป.5
โรงเรียนโชคชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
769
เด็กชายธันว์ปิติ  รังสรรค์วิจิตร
ป.6
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
770
เด็กชายธันวา  โคกเกษม
ป.4
โรงเรียนวัดพลับพลาชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
771
เด็กชายธาดา  เนตรประภา
ป.5
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
772
เด็กหญิงธารไท  ศุภประดิษฐ์
ป.4
โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
773
เด็กหญิงธารัณดา  ชุมแวงวาปี
ป.4
โรงเรียนราชินีบน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
774
เด็กชายธาราธร  มิลินทสูต
ป.5
โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
775
เด็กหญิงธาริณี  พิพิธศักดิ์
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์สุขสวัสดิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
กรุงเทพมหานคร

ณ อาคารพ่อหลวง ชั้น2ห้องเรียน ป.5/8 โรงเรียนราชวินิต
ห้องสอบที่
 32
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
776
เด็กชายธิติพัทธ์  จตุธรรมธาดา
ป.5
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
777
เด็กชายธิติพัทธ์  ภาคภูมิ
ป.6
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
778
เด็กหญิงธิติมา  ศรีศุภโชคชัย
ป.4
โรงเรียนกานดา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
779
เด็กหญิงธิติรัตน์  พุกสุข
ป.6
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
780
เด็กชายธิปก  ตั้งศิริพัฒน์
ป.6
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
781
เด็กชายธีชวิณณ์  ทองไชย
ป.5
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
782
เด็กหญิงธีดา  ปัทมสันติวงศ์
ป.4
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
783
เด็กชายธีทัต  คงสินธุ
ป.4
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
784
เด็กชายธีทัต  เตียวิไล
ป.6
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
785
เด็กชายธีทัต  สินโพธิ์
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
786
เด็กชายธีทัต  อังศุกุลภัทร
ป.4
โรงเรียนอำนวยศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
787
เด็กชายธีทัต  โอสถศิลป์
ป.5
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
788
เด็กชายธีธัช  พิพัฒน์ธราทรชัย
ป.6
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
789
เด็กชายธีธัต  ป้อมเมฆี
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
790
เด็กชายธีภพ  เอกศุภมาศ
ป.5
โรงเรียนกงลี้จงซัน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
791
เด็กหญิงธีร์จุฑา  ทยามันทิรนันท์
ป.5
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
792
เด็กชายธีรโชติ  แตงเขียว
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
793
เด็กชายธีรดนย์  ธนลาภอนันต์
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
794
เด็กชายธีรดนัย  กลัมพากร
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
795
เด็กหญิงธีรดา  จันทรบุตร
ป.6
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
796
เด็กหญิงธีรดา  วงษ์แสง
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์ประชาอุทิศพิทยาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
797
เด็กชายธีรเดช  อัปการัตน์
ป.4
โรงเรียนสถาพรศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
798
เด็กชายธีรธร  จงมานะกิจ
ป.5
โรงเรียนกงลี้จงซัน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
799
เด็กชายธีรธรรม  ธรรมชัยพิเนต
ป.5
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
800
เด็กชายธีร์ธวัช  โลหะเสริมทรัพย์
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
กรุงเทพมหานคร

ณ อาคารพ่อหลวง ชั้น2ห้องเรียน ป.5/7 โรงเรียนราชวินิต
ห้องสอบที่
 33
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
801
เด็กชายธีร์ธวัช  สิริภัทรวณิช
ป.5
โรงเรียนแสงโสม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
802
เด็กชายธีร์ธวัช  อุทัยวัฒน์
ป.4
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
803
เด็กชายธีรธันย์  สันตินรนนท์
ป.6
โรงเรียนแสงโสม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
804
เด็กชายธีรนันท์  ไทรทองคำ
ป.5
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
805
เด็กชายธีรพงศ์  นินบดี
ป.6
โรงเรียนแสงโสม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
806
เด็กชายธีรพัฒน์  พันธุ์ธีรานุรักษ์
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
807
เด็กชายธีรพัฒน์  เพิ่มพูลโชคคณา
ป.6
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
808
เด็กชายธีรพัฒน์  ราชพัฒน์
ป.4
โรงเรียนโชคชัยหทัยราษฎร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
809
เด็กชายธีรภพ  หวู
ป.5
โรงเรียนโชคชัยหทัยราษฎร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
810
เด็กชายธีรภัทร  วงศ์พันธ์งาม
ป.5
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
811
เด็กชายธีร์รัชร์  สิินพารานนท์
ป.6
โรงเรียนโสมาภา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
812
เด็กชายธีรวัฒน์  เอื้อเมธิยางกูล
ป.6
โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
813
เด็กชายธีรวิษณุ์  วงษ์เหมือน
ป.4
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
814
เด็กชายธีรสิทธิ  แซ่ลิ้ม
ป.5
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
815
เด็กชายธีรันภัส  ชินะภัค
ป.4
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
816
เด็กชายธีรินทร์  หล่อภูมิพันธ์
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
817
เด็กชายธีร์  โกมลมิศร์
ป.6
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
818
เด็กชายธีร์  ชอบแสงจันทร์
ป.5
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
819
เด็กชายธีวสุ  สิริสังกาส
ป.4
โรงเรียนวัดพลับพลาชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
820
เด็กชายเธียรเทพ  จีระบำรุงโรจน์
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
821
เด็กชายเธียรธัช  ผาติสุวัณณ
ป.4
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
822
เด็กหญิงนทิตา  กัณฑาสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
823
เด็กชายนทีสิชณ์  สันติวิภานนท์
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
824
เด็กชายนนท์ปวิธ  ชำนิปั้น
ป.5
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
825
เด็กชายนนทพัทธ์  ชมชื่น
ป.5
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
กรุงเทพมหานคร

ณ อาคารพ่อหลวง ชั้น2ห้องเรียน ป.5/6 โรงเรียนราชวินิต
ห้องสอบที่
 34
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
826
เด็กชายนนทพัทธ์  พลหิรัญรัตน์
ป.6
โรงเรียนโสมาภา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
827
เด็กชายนนทพัทธิ์  เกิดภู่
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
828
เด็กชายนนทภัทร  แซ่จึง
ป.4
โรงเรียนวัดพลับพลาชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
829
เด็กชายนพยุทธ  ปรีชายุทธ
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
830
เด็กชายนพวริทธิ์  วชิระคณาพัฒน์
ป.5
โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
831
เด็กชายนภ  โคตรมงคล
ป.5
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
832
เด็กชายนภ  เจริญยศ
ป.5
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
833
เด็กชายนภทีป์  วัฒโย
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
834
เด็กชายนภนต์  อภินทนาพงศ์
ป.6
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
835
เด็กชายนภฤทธิ์  ผลเพิ่ม
ป.5
โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
836
เด็กหญิงนภัชพร  คำจันลา
ป.4
โรงเรียนสาธิตพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
837
เด็กชายนโม  วิริยะวัตร
ป.4
โรงเรียนโชคชัยหทัยราษฎร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
838
เด็กชายนรภัทร  เพียราธิสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดลาดพร้าว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
839
เด็กชายนรภัทร  วงศ์ปถัมภ์
ป.5
โรงเรียนพญาไท
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
840
เด็กชายนรวิชญ์  จันทร์ศิริ
ป.6
โรงเรียนแสงโสม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
841
เด็กชายนรเศรษฐ์  วงศ์วิริยากร
ป.5
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
842
เด็กชายนรากร  กุลไทย
ป.4
โรงเรียนจิตรลดา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
843
เด็กชายนราธิป  แสงอุทัย
ป.5
โรงเรียนจารุวัฒนานุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
844
เด็กหญิงนราพิชญ์  วัจนาภิญโญ
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
845
เด็กชายนราวิชญ์  อ่อนศรี
ป.5
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
846
เด็กชายนรินทร์ชาติ  วรรณะ
ป.6
โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
847
เด็กชายนริศ  วงศ์พานิช
ป.4
โรงเรียนโสมาภาพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
848
เด็กหญิงนริสรา  ธนารุ่งโรจน์
ป.5
โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
849
เด็กชายนรุตม์พัชร์  ลักษณ์สุวงศ์
ป.5
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
850
เด็กชายนฤชิต  จิตตะเพชร
ป.4
โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
กรุงเทพมหานคร

ณ อาคารพ่อหลวง ชั้น2ห้องเรียน ป.5/5 โรงเรียนราชวินิต
ห้องสอบที่
 35
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
851
เด็กชายนฤนนท์ภัทร  รัตน์ชเลสินธร
ป.6
โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
852
เด็กชายนฤบดินทร์  อ่ำใจ
ป.6
โรงเรียนแสงโสม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
853
เด็กชายนฤเบศวร์  หิรัญเพิ่มพูน
ป.4
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
854
เด็กชายนฤภพ  พฤฒิชุณหเกตุ
ป.6
โรงเรียนอรรถมิตร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
855
เด็กชายนฤรงค์  ปรีดีพร้อมพันธุ์
ป.4
โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
856
เด็กหญิงนลินพรรณ  คุณขำ
ป.4
โรงเรียนวัดพลับพลาชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
857
เด็กหญิงนวพร  เจริญวรกิจ
ป.6
โรงเรียนอรรถมิตร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
858
เด็กหญิงนวพร  ลือประกร
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
859
เด็กชายนวันธร  จรรยาพูน
ป.4
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
860
เด็กชายนวิน  เลิศวรรณวงศ์
ป.4
โรงเรียนจารุวัฒนานุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
861
เด็กชายนวิน  อินโสม
ป.6
โรงเรียนประชานิเวศน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
862
เด็กหญิงนัชชา  อภิรมย์เดช
ป.6
โรงเรียนสาธิตพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
863
เด็กหญิงนัฐวรรณ  วารีวงศ์ชัย
ป.4
โรงเรียนโชคชัยหทัยราษฎร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
864
เด็กชายนัทธกรณ์  เอี่ยมวงศ์
ป.5
โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
865
เด็กหญิงนัทธ์ชนัน  ใจเย็น
ป.6
โรงเรียนโสมาภา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
866
เด็กชายนัทธภูมิ  พวงประทุม
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
867
เด็กหญิงนัทธมน  ทัศนประพันธ์
ป.5
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
868
เด็กหญิงนัทธมน  บุญชำนาญ
ป.5
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
869
เด็กหญิงนัทธมน  ปานเกลี้ยง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
870
เด็กชายนัธทวัฒน์  ก้องพรม
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
871
เด็กชายนัธทวัฒน์  โพธิ์อินทร์
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
872
เด็กชายนัธทวัฒน์  สุริยวงศ์
ป.4
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
873
เด็กชายนันทกร  หมู่พิมล
ป.5
โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
874
เด็กหญิงนันท์ณภัสร์  พันธ์โสภา
ป.5
โรงเรียนประชานิเวศน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
875
เด็กหญิงนันทณัฏฐ์  รุ่นสูงเนิน
ป.6
โรงเรียนโสมาภา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
กรุงเทพมหานคร

ณ อาคารพ่อหลวง ชั้น2ห้องเรียน ป.4/11 โรงเรียนราชวินิต
ห้องสอบที่
 36
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
876
เด็กชายนันทพัทธ์  ขจรกิจอภิรักษ์
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
877
เด็กชายนันทพัทธ์  ลิ้มจินตนวรากุล
ป.6
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
878
เด็กชายนันท์พัทธ์  สุโพธิ์ใหม่
ป.6
โรงเรียนราชินีบน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
879
เด็กหญิงนันทภัค  ขำช่วย
ป.6
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
880
เด็กชายนันท์มนัส  ฮดคำ
ป.6
โรงเรียนพร้อมมิตรพิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
881
เด็กหญิงนันทวัน  วงค์จันทร์
ป.5
โรงเรียนพญาไท
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
882
เด็กชายนันทวิธู  พนาพิทักษ์กุล
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
883
เด็กหญิงนันทิชา  คุณทวัช
ป.4
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
884
เด็กหญิงนับพร  ตะเภาหิรัญ
ป.5
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
885
เด็กหญิงนาถณภัทร  ไทยเก่า
ป.5
โรงเรียนวัดพลับพลาชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
886
เด็กชายน่านนที  ทิพย์ธรานุกูล
ป.4
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
887
เด็กหญิงน่านฟ้า  คิดชอบ
ป.4
โรงเรียนโชคชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
888
เด็กชายนายดิน  ทองเต็ม
ป.5
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
889
เด็กหญิงนารีรัฐ  ไชยโย
ป.4
โรงเรียนอรรถมิตร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
890
เด็กหญิงนิชาภา  โพธิวงศ์
ป.6
โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
891
เด็กหญิงนิชาภา  อุดมศักดิ์
ป.4
โรงเรียนวัดพลับพลาชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
892
เด็กชายนิฐิพัตร์  วรรณวาณิชย์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
893
เด็กชายนิติพัทธ์  สุริยจันทร์
ป.6
โรงเรียนอำนวยศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
894
เด็กชายนิธาน  เรามานะชัย
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
895
เด็กชายนิธิ์วัชรัตน์  ต๊อดแก้ว
ป.4
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
896
เด็กชายนิปุณ  ลีภักดิ์ปรีดา
ป.4
โรงเรียนอำนวยศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
897
เด็กชายนิพพิชฌน์  เจริญรุ่งศิริ
ป.5
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
898
เด็กชายนิพิฐพนธ์  ชัยเจริญ
ป.5
โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
899
เด็กหญิงนิรัชพร  ศรีวรพันธุ์
ป.5
โรงเรียนวัดพลับพลาชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
900
เด็กหญิงนิสิตา  จำปาเทศ
ป.6
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
กรุงเทพมหานคร

ณ อาคารพ่อหลวง ชั้น2ห้องเรียน ป.4/10 โรงเรียนราชวินิต
ห้องสอบที่
 37
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
901
เด็กหญิงนีรนลิน  รัตนพันธ์ศักดิ์
ป.4
โรงเรียนจิตรลดา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
902
เด็กหญิงนุชประวีณ์  คะจิตรแขม
ป.6
โรงเรียนราชินี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
903
เด็กหญิงนุชรี  ตรีศูลรัตน์
ป.6
โรงเรียนโสมาภานุสสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
904
เด็กชายเนตรนาคินทร์  นิจาย
ป.4
โรงเรียนประชานิเวศน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
905
เด็กหญิงเนตรปรียา  แซ่อุ่ย
ป.6
โรงเรียนเทพกาญจนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
906
เด็กชายเนติพงศ์  คำวะเนตร
ป.4
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
907
เด็กชายบดินทร์  ปราบกบฎ
ป.5
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
908
เด็กชายบรมภัค  หลาบหนอแสง
ป.5
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
909
เด็กชายบรรณวิทย์  ชีวินเบญจรัตน์
ป.5
โรงเรียนอรรถมิตร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
910
เด็กชายบัญญพนต์  ช่วยจุลจิตร
ป.6
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
911
เด็กชายบัณฑิต  นภาศรีวงศ์
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
912
เด็กหญิงบัณฑิตา  สุริย์ศรี
ป.6
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
913
เด็กชายบารมี  ปัทมะทิน
ป.6
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
914
เด็กชายบินวาณิชย์  มานวธงชัย
ป.6
โรงเรียนโชคชัยหทัยราษฎร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
915
เด็กหญิงบุญญาพร  บุณยะยุตกูล
ป.6
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
916
เด็กหญิงบุญญาวดี  รอดเพชร
ป.6
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
917
เด็กหญิงบุญรักษา  รวีวงศ์อโนทัย
ป.5
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
918
เด็กชายบุญฤทธิ์  โปนา
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา(ประถม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
919
เด็กชายบุณย์พิศุทธิ์  ภู่ธราภรณ์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
920
เด็กชายบุณยภู  ช่วยจุลจิตร
ป.5
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
921
เด็กหญิงบุณยอร  เจริญนากิต
ป.5
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
922
เด็กหญิงบุณยาภรณ์  สุขแสวง
ป.4
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
923
เด็กหญิงบุศริศา  เกียรติเฉลิมคุณ
ป.6
โรงเรียนโชคชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
924
เด็กหญิงบุษยพร  นาคประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
925
เด็กชายบูรพา  บัวหลวง
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์ประชาอุทิศพิทยาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
กรุงเทพมหานคร

ณ อาคารพ่อหลวง ชั้น2ห้องเรียน ป.4/9 โรงเรียนราชวินิต
ห้องสอบที่
 38
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
926
เด็กหญิงเบญจภรณ์  ลายกระ
ป.5
โรงเรียนจินดามณี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
927
เด็กหญิงเบญญาภา  แก้วประดิษฐ์
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
928
เด็กหญิงเบญญาภา  ผ่องพลีศาล
ป.4
โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
929
เด็กหญิงเบญญาภา  ภักดีกิจ
ป.6
โรงเรียนวัดลาดบัวขาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
930
เด็กหญิงเบญญาภา  อริยะสุนทร
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
931
เด็กชายปกธรรม  ยอดโสวรรณ
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
932
เด็กชายปฏิญญา  จันทะแสง
ป.5
โรงเรียนโชคชัยหทัยราษฎร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
933
เด็กชายปฏิพัทธ์  ยี่เข่ง
ป.5
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
934
เด็กชายปฏิภาณ  ตะวัน
ป.4
โรงเรียนประชานิเวศน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
935
เด็กชายปฐวี  บัณฑิตกุล
ป.4
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
936
เด็กชายปฐวี  พลพิทักษ์
ป.5
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
937
เด็กชายปณิธาน  เปรมเจริญ
ป.6
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
938
เด็กชายปณิธิ  แช่มเล็ก
ป.5
โรงเรียนประชานิเวศน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
939
เด็กหญิงปนัดดา  รินทร์อำภา
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์สุขสวัสดิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
940
เด็กหญิงปนิตา  ไชยชาณวาทิก
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์สุขสวัสดิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
941
เด็กชายปภณวัชร  จันทร์สิงห์
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
942
เด็กชายปภังกร  กลิ่นหอม
ป.5
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
943
เด็กชายปภังกร  จตุรวรพร
ป.4
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
944
เด็กชายปภังกร  ช่อวิเชียร
ป.4
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
945
เด็กชายปภังกร  สนธิธรรม
ป.6
โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
946
เด็กชายปภังกร  อยู่ยงวัฒนา
ป.5
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
947
เด็กหญิงปภาดา  ผดุงพัฒโนดม
ป.6
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
948
เด็กชายปภาวิน  ใจวงค์
ป.5
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
949
เด็กชายปภาวิน  แซ่หวัง
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
950
เด็กชายปภาวิน  สุตะเขตร์
ป.4
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
กรุงเทพมหานคร

ณ อาคารพ่อหลวง ชั้น2ห้องเรียน ป.4/8 โรงเรียนราชวินิต
ห้องสอบที่
 39
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
951
เด็กหญิงปภิญญา  กายูรวัฒน์
ป.6
โรงเรียนจารุวัฒนานุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
952
เด็กชายปรชัช  ศรีประทุม
ป.6
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
953
เด็กชายปรมต  จักรพันธุ์
ป.5
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
954
เด็กชายปรเมธ  ตันรัตนากร
ป.6
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
955
เด็กชายปรรณพัชร์  พฤกษ์ทยานนท์
ป.4
โรงเรียนสาธิตพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
956
เด็กชายปรวัฒน์  เดชบำรุง
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
957
เด็กหญิงประกายแก้ว  ใจสำคัญ
ป.4
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
958
เด็กชายประจิต  พลูจวง
ป.4
โรงเรียนวัดพลับพลาชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
959
เด็กชายประภวิษณุ์  สุขใหม่
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
960
เด็กหญิงประภารัตน์  เผ่าชัย
ป.6
โรงเรียนอุดมศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
961
เด็กหญิงประภาสิริ  พฤกษมาศ
ป.6
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
962
เด็กหญิงปรัชญ์รวี  พันธุ์ประภา
ป.5
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
963
เด็กชายปรัชญา  วงษ์ขันธ์
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
964
เด็กหญิงปรางค์ทอง  ทนุถนอมราษฎร์
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์สุขสวัสดิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
965
เด็กชายปราชญา  พิธาวรภัค
ป.5
โรงเรียนจารุวรรณ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
966
เด็กชายปราชญ์  กาติน
ป.6
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
967
เด็กชายปราชญ์  วัฒนสุทธิพงศ์
ป.6
โรงเรียนแสงโสม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
968
เด็กหญิงปราญชล  เหล่าอารักษ์บูล
ป.6
โรงเรียนอำนวยศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
969
เด็กหญิงปราญชลี  คงภิบาล
ป.6
โรงเรียนปาณยาพัฒนาการ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
970
เด็กชายปราณต์  กานตานันทะ
ป.5
โรงเรียนอำนวยศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
971
เด็กชายปราณต์  วงศ์ภูมิ
ป.6
โรงเรียนโสมาภานุสสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
972
เด็กหญิงปราณัสมา  ประทุมไข
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
973
เด็กชายปรานต์  กุลกิติคุณ
ป.4
โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
974
เด็กหญิงปรานิศา  มานัสสถิตย์
ป.5
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
975
เด็กหญิงปริชญา  พุกกะรัตน์
ป.4
โรงเรียนอรรถมิตร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
กรุงเทพมหานคร

ณ อาคารพ่อหลวง ชั้น2ห้องเรียน ป.2/7 โรงเรียนราชวินิต
ห้องสอบที่
 40
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
976
เด็กหญิงปริญ  ธนบดีธรรมจารี
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
977
เด็กชายปริญ  ผลพรพิเชฐ
ป.5
โรงเรียนจารุวัฒนานุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
978
เด็กชายปริญ  มิตรารัตน์
ป.6
โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
979
เด็กชายปริญ  อภิสารธนรักษ์
ป.6
โรงเรียนอำนวยศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
980
เด็กหญิงปริญสิริ  รักษตุล
ป.5
โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
981
เด็กหญิงปริณญารัตน์  ประเสริฐสม
ป.6
โรงเรียนวัดดอนเมือง (ทหารอากาศอุทิศ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
982
เด็กชายปรินทร์  ขานทอง
ป.5
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
983
เด็กชายปริยวิศว์  พงษ์ภาวศุทธิ์
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
984
เด็กหญิงปริยากร  อิงคบารมี
ป.4
โรงเรียนวัดพลับพลาชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
985
เด็กหญิงปรีณาภา  จุฑานฤนาท
ป.5
โรงเรียนโชคชัยหทัยราษฎร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
986
เด็กชายปฤทานนท์  อิงคุทานนท์
ป.4
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
987
เด็กชายปฤษฎี  ธรรมจาโร
ป.5
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
988
เด็กหญิงปวรดา  กาญจนเดชาโชติ
ป.5
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
989
เด็กหญิงปวรรณ  เจริญสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
990
เด็กชายปวริตถ์  มีลักษณะ
ป.6
โรงเรียนประชานิเวศน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
991
เด็กชายปวริศ  ปรีงาม
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
992
เด็กชายปวริศร์  ตันตระรัตนะ
ป.5
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
993
เด็กหญิงปวริศา  อันประเสริฐพร
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
994
เด็กชายปวเรศ  พลับพลึง
ป.4
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
995
เด็กหญิงปวันรัตน์  พรหมรัตนะ
ป.4
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
996
เด็กชายปวีณ  ศรีพิบูลพานิชย์
ป.5
โรงเรียนแสงโสม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
997
เด็กหญิงปวีย์ธิดา  ฉัตร์รัตติชัย
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
998
เด็กชายปองคุณ  ศรีสังวาลย์
ป.6
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
999
เด็กชายปองคุณ  สุขอภิญญา
ป.6
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1000
เด็กชายป้องปก  ศุภสกุลชัย
ป.4
โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
กรุงเทพมหานคร

ณ อาคารพ่อหลวง ชั้น2ห้องเรียน ป.2/8 โรงเรียนราชวินิต
ห้องสอบที่
 41
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1001
เด็กชายปอลพล  เอื้องทอง
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์ประชาอุทิศพิทยาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1002
เด็กหญิงปัญจรัตน์  จันสอาด
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1003
เด็กหญิงปัญชลิกา  พิรเวชสกุล
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์สุขสวัสดิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1004
เด็กชายปัญญพัฒน์  หิริยะกิจไพศาล
ป.4
โรงเรียนอำนวยศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1005
เด็กหญิงปัญญ์รศี  หังสพฤกษ์
ป.6
โรงเรียนแสงโสม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1006
เด็กชายปัญญากร  ไชยพัฒน์
ป.4
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1007
เด็กชายปัญญากร  แพทย์อดิพงศ์
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1008
เด็กชายปัญญากร  ระบือนาม
ป.5
โรงเรียนโชคชัยหทัยราษฎร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1009
เด็กหญิงปัญญากัญญ์  ไตรทางกูร
ป.4
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1010
เด็กหญิงปัณฑารีย์  ทองคำ
ป.6
โรงเรียนพิพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1011
เด็กหญิงปัณฑารีย์  เปี่ยมใย
ป.4
โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1012
เด็กหญิงปัณฑิตา  ชมบุญ
ป.5
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1013
เด็กชายปัณณทัต  ดีอ่ำ
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1014
เด็กชายปัณณทัต  เมธาจรัส
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1015
เด็กชายปัณณทัต  เวสสะภักดี
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1016
เด็กชายปัณณทัต  สัจจรักษ์
ป.4
โรงเรียนโสมาภาพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1017
เด็กชายปัณณธร  เดชธราดล
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1018
เด็กชายปัณณธร  ลือนาม
ป.5
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1019
เด็กชายปัณณ์ธีร์  แก้วเหมือน
ป.5
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1020
เด็กหญิงปัณณพร  อำนาจวรประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนราชินี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1021
เด็กชายปัณณพรรษ์  สิริชัยธรณ์
ป.6
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1022
เด็กชายปัณณพัฒน์  สรรค์เสถียร
ป.5
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1023
เด็กชายปัณณวรรฒ  ลุนพรม
ป.4
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1024
เด็กชายปัณณวัฒน์  วาจาสิทธิศิลป์
ป.5
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1025
เด็กชายปัณณวิชญ์  กาวิน
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
กรุงเทพมหานคร

ณ อาคารพ่อหลวง ชั้น3ห้องเรียน ป.4/1 โรงเรียนราชวินิต
ห้องสอบที่
 42
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1026
เด็กชายปัณณวิชญ์  แก้ววิจิตร
ป.4
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1027
เด็กชายปัณณวิชญ์  คำทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1028
เด็กชายปัณณวิชญ์  จุฑาภิสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนอำนวยศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1029
เด็กชายปัณณวิชญ์  ชายกิตติบุตร
ป.6
โรงเรียนพิพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1030
เด็กชายปัณณวิชญ์  พากเพียรสกุลชัย
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1031
เด็กชายปัณณวิชญ์  ศรีตระกูล
ป.6
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1032
เด็กชายปัณณ์อธิป  รัตนตยารมณ์
ป.4
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1033
เด็กชายปัณณ์  ทรัพย์เพ่ิ่ม
ป.6
โรงเรียนโสมาภา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1034
เด็กชายปัณณ์  สันนิธิลาวัณย์
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1035
เด็กหญิงปาณปวีณ์  จันทร์ฉวี
ป.5
โรงเรียนโสมาภาพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1036
เด็กหญิงปาณัทดา  แสงน้ำเพชร
ป.6
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1037
เด็กหญิงปาณิศา  สุรเดช
ป.5
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1038
เด็กหญิงปาณิสรา  โฆษิตสุรังคกุล
ป.6
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1039
เด็กหญิงปาณิสรา  แซ่่ลิ้ม
ป.6
โรงเรียนธรรมภิรักษ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1040
เด็กหญิงปาณิสรา  ธนบุญโชคสกุล
ป.6
โรงเรียนอำนวยศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1041
เด็กหญิงปาณิสรา  สงวนพงษ์
ป.4
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1042
เด็กหญิงปาณิสรา  เฮงธนารักษ์
ป.4
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1043
เด็กหญิงปาณิสา  คำจินดา
ป.6
โรงเรียนโสมาภานุสสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1044
เด็กหญิงปารณีย์  มหาสุวีระชัย
ป.4
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1045
เด็กหญิงปารณีย์  อรุณสวัสดิ์ฤกษ์
ป.6
โรงเรียนอำนวยศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1046
เด็กหญิงปารดา  ยาตะพงศ์
ป.4
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1047
เด็กชายปารามี  ผาตินรเวท
ป.6
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดลาดพร้าว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1048
เด็กหญิงปาริตา  พลแสน
ป.6
โรงเรียนสถาพรศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1049
เด็กหญิงปาลิดา  ธารินณรัณ
ป.5
โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1050
เด็กชายปิติภัทร  สิวะวิโรจน์กุล
ป.6
โรงเรียนวัดพลับพลาชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
กรุงเทพมหานคร

ณ อาคารพ่อหลวง ชั้น3ห้องเรียน ป.4/2 โรงเรียนราชวินิต
ห้องสอบที่
 43
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1051
เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์  ไลยประดิษฐ์วงศ์
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1052
เด็กชายปิยวัฒน์  ดวงคำ
ป.5
โรงเรียนกงลี้จงซัน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1053
เด็กชายปิยะศักดิ์  โชติธาดา
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1054
เด็กชายปีติภัทร  ธเนศวร
ป.6
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1055
เด็กหญิงปืยากร  วิศวางกูล
ป.4
โรงเรียนวัดพลับพลาชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1056
เด็กหญิงปุญชญา  สุคนธรัตน์
ป.6
โรงเรียนอำนวยศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1057
เด็กชายปุญญพัฒน์  ประยงค์แย้ม
ป.4
โรงเรียนโสมาภาพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1058
เด็กชายปุญญพัฒน์  โพธิสาร
ป.4
โรงเรียนอรรถมิตร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1059
เด็กชายปุญญพัตน์  โรจน์วงศ์สุริยะ
ป.5
โรงเรียนอำนวยศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1060
เด็กหญิงปุญญาภา  เรืองวิริยะ
ป.5
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1061
เด็กหญิงปุญญิศา  ห้อยระย้า
ป.4
โรงเรียนโชคชัยหทัยราษฎร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1062
เด็กหญิงปุณฑริก  ปฐมนพ
ป.5
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1063
เด็กหญิงปุณณดา  จงไกรวุฒิ
ป.5
โรงเรียนสันติสุขวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1064
เด็กหญิงปุณณดา  อภิดิษยภานุ
ป.6
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1065
เด็กชายปุณณพัฒน์  เสริมสิทธิสิน
ป.4
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1066
เด็กหญิงปุณณภา  ศรีทันดร
ป.6
โรงเรียนเซ็นต์หลุยส์ศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1067
เด็กชายปุณณวิช  วัฒนบวรกุล
ป.5
โรงเรียนโชคชัยหทัยราษฎร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1068
เด็กชายปุณณวิทย์  วาจรัต
ป.6
โรงเรียนอรรถมิตร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1069
เด็กชายปุณณ์  เหลืองนทีเทพ
ป.5
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1070
เด็กชายปุณยธร  กันศิริ
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1071
เด็กหญิงปุณยนุช  ลาวิลาศ
ป.5
โรงเรียนจารุวัฒนานุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1072
เด็กหญิงปุณยาพร  กานต์ประชา
ป.4
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1073
เด็กหญิงปุณยาพร  เกื้อทิพย์
ป.5
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1074
เด็กหญิงปุณิกา  สุวัชรังกูร
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1075
เด็กชายปูรณ์คณัส  โอมอารักษ์
ป.4
โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
กรุงเทพมหานคร

ณ อาคารพ่อหลวง ชั้น3ห้องเรียน ป.4/3 โรงเรียนราชวินิต
ห้องสอบที่
 44
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1076
เด็กชายปูรณมี  เกษมบุญรักษ์
ป.4
โรงเรียนโชคชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1077
เด็กชายเป็นปี่  ภมรศักดา
ป.4
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1078
เด็กชายเปมฑัต  รุ่งเศรษฐี
ป.5
โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1079
เด็กหญิงเปรมยุดา  ภาณุมาศตระกูล
ป.6
โรงเรียนโชคชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1080
เด็กชายเปรมอนันท์  เอี่ยมทองคำ
ป.4
โรงเรียนวัดพลับพลาชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1081
เด็กหญิงแป้งร่ำ  ฮวดอุปัทม์
ป.4
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1082
เด็กหญิงไปรยา  ลาดหนองขุ่น
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์สุขสวัสดิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1083
เด็กชายพงศกรณ์  กล่ำดิษฐ์
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์ประชาอุทิศพิทยาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1084
เด็กชายพงศ์ฐกรณ์  แก้วมีศรี
ป.4
โรงเรียนวัดพลับพลาชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1085
เด็กชายพงศ์นริศฐ์  งามเชิดตระกูล
ป.6
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1086
เด็กชายพงศ์นริศร์  คุณะวรรณธร
ป.5
โรงเรียนโชคชัยหทัยราษฎร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1087
เด็กชายพงศนาถ  พรสุขสว่าง
ป.5
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1088
เด็กชายพงศ์ปณต  ดุกสุขแก้ว
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1089
เด็กชายพงศ์ปณต  โพธ์สร้อย
ป.4
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1090
เด็กชายพงศ์พิศุทธิ์  พัฒโนทัย
ป.6
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1091
เด็กชายพงศ์ภรณ์  จารุภาค
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์สุขสวัสดิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1092
เด็กชายพงศ์ภีระ  พรหมประยงค์
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1093
เด็กชายพงศ์รัตน์  เลี่ยมกองแลง
ป.5
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1094
เด็กชายพงศ์วรุตม์  ยิ้มประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1095
เด็กชายพงษ์พัฒน์  เพ็งยิ้ม
ป.5
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1096
เด็กชายพงษ์พิชเญศ  พันธุสิทธิ์เสรี
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1097
เด็กชายพชร  งามเจริญสุขพร
ป.4
โรงเรียนโชคชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1098
เด็กชายพชร  ดวงดีแก้ว
ป.6
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1099
เด็กชายพชร  เต็มภัทราโชค
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1100
เด็กชายพชร  ธนบดีกาญจน์
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
กรุงเทพมหานคร

ณ อาคารพ่อหลวง ชั้น3ห้องเรียน ป.4/4 โรงเรียนราชวินิต
ห้องสอบที่
 45
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1101
เด็กชายพชร  ธาคากิ
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1102
เด็กชายพชร  พิมพ์ศิริกุล
ป.6
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1103
เด็กชายพชร  เพียงการดี
ป.6
โรงเรียนวัดพลับพลาชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1104
เด็กชายพชร  ศิริมาตย์
ป.5
โรงเรียนโชคชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1105
เด็กชายพชร  สาทรานุวัฒน์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1106
เด็กชายพชร  อ่อนแสงคุณ
ป.4
โรงเรียนกานดา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1107
เด็กชายพชรธร  พร้อมสิ้น
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1108
เด็กหญิงพชรธร  หมั่นวิเชียร
ป.6
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1109
เด็กชายพชรพล  จิรธารานนท์
ป.6
โรงเรียนจารุวัฒนานุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1110
เด็กชายพชรพัทร์  ฟองอนันตรัตน์
ป.6
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1111
เด็กชายพชรภณ  ตรีนุชกร
ป.4
โรงเรียนอำนวยศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1112
เด็กชายพนนท์  สุรเกียรติ
ป.4
โรงเรียนโสมาภา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1113
เด็กหญิงพนัชกร  สุขมงคล
ป.6
โรงเรียนราชินีบน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1114
เด็กหญิงพนิตสุภา  บุญตา
ป.6
โรงเรียนอุดมศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1115
เด็กชายพบธรรม  ศรีชุม
ป.6
โรงเรียนศิริวัฒน์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1116
เด็กหญิงพรธีรา  ธีรภาพวงศ์
ป.5
โรงเรียนอำนวยศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1117
เด็กชายพรปพบ  แตระกุล
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1118
เด็กหญิงพรปวีณ์  ธีรภาพวงศ์
ป.5
โรงเรียนอำนวยศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1119
เด็กหญิงพรปวีณ์  บวรสาโชติ
ป.5
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1120
เด็กหญิงพรปวีณ์  พิศาลายน
ป.6
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1121
เด็กหญิงพรปวีณ์  สกุลศรีประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1122
เด็กหญิงพรไพลิน  สอนศิลา
ป.6
โรงเรียนสถาพรศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1123
เด็กชายพรภพ  บูรณสิน
ป.5
โรงเรียนอรรถมิตร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1124
เด็กหญิงพรภัทรินท์  ทัพกูล
ป.6
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1125
เด็กหญิงพรรณภาส์  เจียรศิริกุล
ป.5
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
กรุงเทพมหานคร

ณ อาคารพ่อหลวง ชั้น3ห้องเรียน ป.4/5 โรงเรียนราชวินิต
ห้องสอบที่
 46
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1126
เด็กชายพรรวินท์  ชินอมรพงษ์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1127
เด็กชายพรฤทธิ์  แซ่เจียง
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1128
เด็กหญิงพรลภัส  วัฒนกุล
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1129
เด็กหญิงพรหมภัสสร  ดุลพินิจพัฒนะ
ป.5
โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1130
เด็กชายพระนาย  สุรเกียรติ
ป.5
โรงเรียนโสมาภา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1131
เด็กชายพระลักษณ์  จันทร์ประภางกูร
ป.4
โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1132
เด็กชายพรัท  หาญพล
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1133
เด็กหญิงพริมา  ภวัตพงศา
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์สุขสวัสดิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1134
เด็กชายพริษฐ์  ขันทีท้าว
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1135
เด็กหญิงพริสรวี  เรืองสมานวงศ์
ป.4
โรงเรียนวัดพลับพลาชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1136
เด็กหญิงพฤกษา  เรืองศิริ
ป.6
โรงเรียนอรรถมิตร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1137
เด็กชายพฤกษ์  สุกก่ำ
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1138
เด็กชายพล  ศีลวัตกุล
ป.6
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1139
เด็กชายพลกฤต  วนิชประภา
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1140
เด็กชายพลช  สถิตโศจิกุล
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1141
เด็กชายพลพรรธน์  พรธนาสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1142
เด็กชายพลภัช  วงษ์วิไลวารินทร์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1143
เด็กชายพลเสฌฐ์  ธนันท์เดชากิจ
ป.4
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1144
เด็กหญิงพลอยปภัส  ศักดิ์ศิริธร
ป.4
โรงเรียนจารุวัฒนานุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1145
เด็กหญิงพลอยแพร  จำเริญรัตนากร
ป.6
โรงเรียนราชินีบน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1146
เด็กชายพลัฏฐ  อุยะธำรงสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1147
เด็กชายพลัฏฐ์  จิววัฒนานนท์
ป.4
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1148
เด็กหญิงพวงชมพูสิณี  คุสิตา
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์สุขสวัสดิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1149
เด็กชายพศวีร์  เผือกใจแผ้ว
ป.5
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1150
เด็กชายพศิน  จันธเรศ
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
กรุงเทพมหานคร

ณ อาคารพ่อหลวง ชั้น3ห้องเรียน ป.4/6 โรงเรียนราชวินิต
ห้องสอบที่
 47
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1151
เด็กชายพศิน  ประกาศสุขการ
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1152
เด็กชายพสธร  กึกก้อง
ป.6
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1153
เด็กชายพสธร  ศรไพศาล
ป.5
โรงเรียนวรรณสว่างจิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1154
เด็กชายพสิษฐ์  จิตตเศรษฐกุล
ป.6
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1155
เด็กชายพสิษฐ์  หิรัญญาพรพงศ์
ป.5
โรงเรียนจารุวัฒนานุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1156
เด็กชายพสิษฐ์  เองสุขสิริสกุล
ป.6
โรงเรียนธรรมภิรักษ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1157
เด็กชายพสุธร  บัวหล้า
ป.6
โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1158
เด็กชายพสุวัฒน์  จันทร์วิฬฒน์
ป.5
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1159
เด็กหญิงพอฟ้า  แซ่ตั้ง
ป.4
โรงเรียนวัดพลับพลาชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1160
เด็กหญิงพัชรกัญญ์  นาคะวรพันธุ์
ป.4
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1161
เด็กหญิงพัชรวรินทร์  ยะสูงเนิน
ป.6
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1162
เด็กหญิงพัฒน์นรี  คุณวัฒนาพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1163
เด็กหญิงพัฒนียา  มิลินกุลนิษฐ์
ป.5
โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1164
เด็กชายพัฒน์  พัดสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1165
เด็กหญิงพัณณ์ชิตา  ขจรจารุกุล
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1166
เด็กหญิงพัณณ์ชิตา  ตันไถง
ป.4
โรงเรียนโชคชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1167
เด็กหญิงพัณณ์ชิตา  พงษ์พานิชนุกูล
ป.4
โรงเรียนโชคชัยหทัยราษฎร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1168
เด็กชายพัทธนันท์  งามเกษมทรัพย์
ป.6
โรงเรียนบางกอกทวิวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1169
เด็กหญิงพัทธนันท์  จันทรสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1170
เด็กหญิงพัทธนันท์  รัตนแสงเสถียร
ป.5
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1171
เด็กชายพัทธนันท์  วาจาสุข
ป.5
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1172
เด็กหญิงพัทธนันท์  สุนทรพินิจกิจ
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1173
เด็กหญิงพัทธนันท์  สุวรรณทวีศรี
ป.6
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1174
เด็กหญิงพัทธ์พิชา  ตรัยวารินทร์
ป.4
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1175
เด็กหญิงพันดาว  วิศิษฐ์ปรีชาวุฒิ
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
กรุงเทพมหานคร

ณ อาคารพ่อหลวง ชั้น3ห้องเรียน ป.4/7 โรงเรียนราชวินิต
ห้องสอบที่
 48
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1176
เด็กชายพันธุ์ธัช  มาตุเรศ
ป.4
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1177
เด็กชายพันธุ์  เพียรวิทยาพันธุ์
ป.5
โรงเรียนอำนวยศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1178
เด็กชายพัสกร  มีสมอรรถ
ป.6
โรงเรียนโชคชัยหทัยราษฎร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1179
เด็กหญิงพาขวัญ  เพชรหงษ์
ป.6
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1180
เด็กชายพาที  แพเจริญ
ป.6
โรงเรียนแสงโสม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1181
เด็กชายพิงภู  เวสารัชประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1182
เด็กหญิงพิชชานันท์  เกาะสมบัติ
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1183
เด็กหญิงพิชชานันท์  เปล่งสะอาด
ป.5
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1184
เด็กหญิงพิชชาภร  พันธุ์คุ้ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1185
เด็กหญิงพิชชาภา  สังข์ภิรมย์
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1186
เด็กหญิงพิชญกัญญา  สรณารักษ์โสภณ
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1187
เด็กหญิงพิชญ์ณัฏฐ์  จั่นเพชร
ป.6
โรงเรียนเซ็นต์หลุยส์ศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1188
เด็กหญิงพิชญ์สินี  กีรติพิชญ์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1189
เด็กชายพิชญะ  ตันติศรีสุข
ป.4
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1190
เด็กหญิงพิชญา  โตรัตน์
ป.6
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1191
เด็กหญิงพิชญาภัค  ปรีดาชิณภัทร
ป.6
โรงเรียนโสมาภานุสสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1192
เด็กชายพิชญุตม์  คูโณปการ
ป.4
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1193
เด็กชายพิชญุตม์  สุวรรณสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1194
เด็กหญิงพิชฏาณัฏฐ์  ถิตย์บุญครอง
ป.5
โรงเรียนประชานิเวศน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1195
เด็กชายพิชยพล  สูงสิงห์ทอง
ป.6
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1196
เด็กหญิงพิชยาศิริ  อธิพิพัฒน์กุล
ป.6
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1197
เด็กชายพิชเยศ  สะอาดแก้ว
ป.5
โรงเรียนวัดพลับพลาชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1198
เด็กหญิงพิชา  ยุวประกร
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1199
เด็กหญิงพิชาพัทร์  พัฒณ์พิวรรษ
ป.6
โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1200
เด็กชายพิชาภพ  คังคายะ
ป.6
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
กรุงเทพมหานคร

ณ อาคารพ่อหลวง ชั้น3ห้องเรียน ป.5/11 โรงเรียนราชวินิต
ห้องสอบที่
 49
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1201
เด็กชายพิชาภพ  วิริยะโรจน์
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1202
เด็กหญิงพิชามญชุ์  ดวงจันทร์
ป.4
โรงเรียนโชคชัยหทัยราษฎร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1203
เด็กหญิงพิชามญชุ์  ผาวิรุฬห์สิริ
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1204
เด็กหญิงพิญญานันท์  สุขฤทัยเศรษฐ์
ป.4
โรงเรียนโชคชัยหทัยราษฎร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1205
เด็กหญิงพิณรดา  สนสุวรรณ์
ป.4
โรงเรียนสาธิตพัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1206
เด็กชายพิตตินันท์  นิลดับแก้ว
ป.5
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1207
เด็กชายพิทูร  โตสุโขวงศ์
ป.5
โรงเรียนอำนวยศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1208
เด็กหญิงพินทรดา  สุวรรณปาน
ป.6
โรงเรียนราชินี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1209
เด็กหญิงพิมชญา  ศรีขาว
ป.4
โรงเรียนวัดพลับพลาชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1210
เด็กหญิงพิมญดา  วังจินดา
ป.5
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1211
เด็กหญิงพิมญาดา  สินศุภฤกษ์
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1212
เด็กหญิงพิมญาดา  อาจณรงค์ฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนโสมาภา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1213
เด็กหญิงพิมนภัส  ไตรเสนีย์
ป.5
โรงเรียนสันติสุขวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1214
เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  วัฒโน
ป.6
โรงเรียนธรรมภิรักษ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1215
เด็กหญิงพิมพ์ณารา  รัตนโรจน์สกุล
ป.4
โรงเรียนจิตรลดา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1216
เด็กหญิงพิมพ์ณิชา  กิจทวีแสง
ป.5
โรงเรียนจารุวัฒนานุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1217
เด็กหญิงพิมพ์ดาว  ไชยศรี
ป.5
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1218
เด็กหญิงพิมพ์นารา  พรรณมณีลักษณ์
ป.6
โรงเรียนพญาไท
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1219
เด็กหญิงพิมพ์ประภาภร  พงษ์แพทย์
ป.6
โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1220
เด็กหญิงพิมพ์โมรี  โกไศยกานนท์
ป.4
โรงเรียนโชคชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1221
เด็กหญิงพิมพ์รพี  สุจริตธรรม
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1222
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  จิตต์สุวรรณ
ป.5
โรงเรียนอรรถมิตร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1223
เด็กหญิงพิมพ์อร  ศรีตุลารักษ์
ป.6
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1224
เด็กหญิงพิมมาดา  รับรอง
ป.6
โรงเรียนราชินี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1225
เด็กหญิงพิมวรินทร์  เสาเงิน
ป.6
โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
กรุงเทพมหานคร

ณ อาคารพ่อหลวง ชั้น3ห้องเรียน ป.5/10 โรงเรียนราชวินิต
ห้องสอบที่
 50
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1226
เด็กชายพิรศุษม์  ตระกูลพรนิมิต
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1227
เด็กชายพิรัตน์พนธ์  ปิ่นทองน้อย
ป.4
โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1228
เด็กชายพิริยะพงศ์  ถกลธรรม
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1229
เด็กชายพิสิษฐ์  พันธุรัตน์
ป.4
โรงเรียนวัดเจ้ามูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1230
เด็กชายพิสุทธิ์  สายยศ
ป.5
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1231
เด็กชายพีรกานต์  มณีโชติ
ป.4
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1232
เด็กชายพีรณัฐ  เกณฑ์ทา
ป.5
โรงเรียนราชวินิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1233
เด็กชายพีรณัฐ  ผลทวี
ป.4
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1234
เด็กหญิงพีรดา  พงศ์ยุโส
ป.6
โรงเรียนวัดพลับพลาชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์