ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
เลย เขต 3

ณ อาคาร 100 ปี ชั้น 2 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พันธ์โสดา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
คณิตประถม
2
เด็กหญิงกันยรัตน์  แก้วเกษศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
คณิตประถม
3
เด็กชายกิตติพงศ์  คำภาผง
ป.4
โรงเรียนบ้านหัวนาแหลม
คณิตประถม
4
เด็กหญิงจรรย์อมล  สาสีรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
คณิตประถม
5
เด็กหญิงจันทร์จรี  ธัญญะอุดม
ป.4
โรงเรียนบ้านหัวนาแหลม
คณิตประถม
6
เด็กชายจิรายุส  บุญหลาย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
คณิตประถม
7
เด็กหญิงฉันท์สินี  หล้าหนองเรือ
ป.6
โรงเรียนบ้านกลาง(ภูเรือ)
คณิตประถม
8
เด็กหญิงญาณิสา  กาญจนะโกมล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
คณิตประถม
9
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ท้าวเงิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
คณิตประถม
10
เด็กหญิงณัฐณิชา  นามวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
คณิตประถม
11
เด็กหญิงณัฐนันท์  ทับสุริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
คณิตประถม
12
เด็กหญิงณิชนันท์  จันทะศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
คณิตประถม
13
เด็กหญิงณิชานันท์  ปะหุปะโมง
ป.5
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเมย
คณิตประถม
14
เด็กชายเด็กชายณัฐพร  จั่นขุนทด
ป.5
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเมย
คณิตประถม
15
เด็กชายธนัช  คันธิราช
ป.5
โรงเรียนบ้านปางคอม
คณิตประถม
16
เด็กหญิงธันยาภัทร  เนตรแสงศรี
ป.5
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเมย
คณิตประถม
17
เด็กชายธีรภัทร  ศรีบตตา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
คณิตประถม
18
เด็กชายนิติภูมิ  วังคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
คณิตประถม
19
เด็กหญิงเบญญาภา  อินไข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
คณิตประถม
20
เด็กหญิงปพิชญา  สีทาสังข์
ป.5
โรงเรียนบ้านกลาง(ภูเรือ)
คณิตประถม
21
เด็กชายปราชญ๋  ตุลารัต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
คณิตประถม
22
เด็กหญิงปริยากร  บุญรอด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
คณิตประถม
23
เด็กชายปาราเมศ  คงคาวารี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
คณิตประถม
24
เด็กชายพศุตม์  ฤทธิศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
คณิตประถม
25
เด็กหญิงพัชรพร  จันทร์ศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านปางคอม
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
เลย เขต 3

ณ อาคาร 100 ปี ชั้น 2 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
26
เด็กหญิงพิยดา  คันธิราช
ป.4
โรงเรียนบ้านปางคอม
คณิตประถม
27
เด็กหญิงพุทธิมา  ดีสม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
คณิตประถม
28
เด็กชายภัทรนัน  เอ็มบัลซาโด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
คณิตประถม
29
เด็กหญิงภัทรวดี  กันยาประสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนบ้านปางคอม
คณิตประถม
30
เด็กชายภาคิน  สละ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
คณิตประถม
31
เด็กชายรัฐศาสตร์  นวลดั้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
คณิตประถม
32
เด็กชายศิวกร  สุริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
คณิตประถม
33
เด็กหญิงสุทธิพร  ศรีชมษร
ป.6
โรงเรียนบ้านกลาง(ภูเรือ)
คณิตประถม
34
เด็กชายอดิศร  อรัญภูมิ
ป.4
โรงเรียนบ้านหัวนาแหลม
คณิตประถม
35
เด็กหญิงอัญชลี  วังคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
คณิตประถม
36
เด็กหญิงอารดา  อ่อนสมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
เลย เขต 3

ณ อาคาร 100 ปี ชั้น 2 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
37
เด็กหญิงกชพรรณ  ดวงไชย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
38
เด็กหญิงกมลชนก  แก้วโสม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
39
เด็กหญิงกมลชนก  เชื้อบุญมี
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทุ่ม
วิทย์ประถม
40
เด็กหญิงกมลลักษณ์  แสงราช
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทุ่ม
วิทย์ประถม
41
เด็กหญิงกวิสรา  ไชยเลิศชินภัทร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
42
เด็กชายก่อบุญ  จันทศร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
43
เด็กหญิงกัญญณัท  ยิ่งยืน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
44
เด็กหญิงกัญญาภรณ์  ประโคตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
45
เด็กชายกันตพงศ์  ผาสุข
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทุ่ม
วิทย์ประถม
46
เด็กชายกิตติพงศ์  พรหมมนี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
47
เด็กชายกีรติกร  วรรณศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
48
เด็กหญิงเกษฎาพร  อุ่นแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
49
เด็กชายจตุพร  ซาวน้ำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
50
เด็กหญิงจีรนันท์  วันทองสังข์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
51
เด็กชายจีรวัฒน์  ขันตรีมิตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
52
เด็กหญิงเจนจิรา  นนทะโคตร
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทุ่ม
วิทย์ประถม
53
เด็กหญิงชญานิศ  โยประโคน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
54
เด็กชายชนะพล  ดีอินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
55
เด็กหญิงชนิสรา  ทมเจริญ
ป.5
โรงเรียนชุมชนภูเรือ
วิทย์ประถม
56
เด็กชายชโนทัย  สารมะโน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
57
เด็กชายชาญณรงค์  วงศ์อามาตย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
58
เด็กหญิงชิณัณธิญาภรณ์  ตันโยสิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
59
เด็กหญิงชินันพร  เมืองขวา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
60
เด็กชายชีวัธนัย  แสงอรุณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
61
เด็กหญิงชุติกาญจน์  มัชปะโม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
เลย เขต 3

ณ อาคาร 100 ปี ชั้น 2 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
62
เด็กหญิงฐิติมา  แถวบุญตา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
63
เด็กชายณภัทร  หรรษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
64
เด็กหญิงณัชณรัตน์  แสงพลสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนชุมชนภูเรือ
วิทย์ประถม
65
เด็กชายณัชพล  เชื้อบุญมี
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทุ่ม
วิทย์ประถม
66
เด็กชายณัฏฐกร  ฤทธิศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
67
เด็กหญิงณัฐณิชา  ชายคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
68
เด็กหญิงณัฐณิชา  อภิวัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
69
เด็กชายณัฐภูมินทร์  อารีเอื้อ
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทุ่ม
วิทย์ประถม
70
เด็กหญิงดลกมล  สุขผล
ป.4
โรงเรียนชุมชนภูเรือ
วิทย์ประถม
71
เด็กหญิงดุจษฎี  อุ่นแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
72
เด็กชายทักษ์ดนัย  ไตรพรหมมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
73
เด็กหญิงทักษอร  นุ่มมาก
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเมย
วิทย์ประถม
74
เด็กชายธนกฤต  โกษาจันทร์
ป.6
โรงเรียนชุมชนภูเรือ
วิทย์ประถม
75
เด็กชายธนกฤษ  แสนคำสอ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
76
เด็กหญิงธนพร  สุทธิ
ป.4
โรงเรียนชุมชนภูเรือ
วิทย์ประถม
77
เด็กหญิงธนพร  หล่ำผล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
78
เด็กชายธรกร  ชินแสน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
79
เด็กหญิงธัญญรัตน์  สรวงวัฒนา
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทุ่ม
วิทย์ประถม
80
เด็กหญิงธัญพร  หอมชื่น
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทุ่ม
วิทย์ประถม
81
เด็กหญิงธัญวรัตน์  พรหมมณี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
82
เด็กหญิงธัญวรัตม์  วงศ์ศักดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
83
เด็กชายธิติวุฒิ  สุวรรณโชติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
84
เด็กชายธีรเดช  พันธุ์ทุมสาร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
85
เด็กชายธีรยุทธ  ทรงพุฒิ
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทุ่ม
วิทย์ประถม
86
เด็กชายธีรายุตม์  สุทธิ
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทุ่ม
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
เลย เขต 3

ณ อาคาร 100 ปี ชั้น 2 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
87
เด็กหญิงนภัสสร  ศรียัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
88
เด็กหญิงนัฐทิญา  แก้วสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
89
เด็กชายนัทธพงศ์  โพธจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
90
เด็กหญิงนันท์นภัส  ศรีบุรินทร์
ป.5
โรงเรียนชุมชนภูเรือ
วิทย์ประถม
91
เด็กหญิงนันทิชา  นนทะโคตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
92
เด็กชายบวรลักษณ์  มาวัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
93
เด็กชายบารมี  ยองตา
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทุ่ม
วิทย์ประถม
94
เด็กหญิงบุรัสกร  จันทรศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
95
เด็กหญิงเบญญาภรณ์  ศรีบุญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
96
เด็กหญิงปพิชญา  รัตนมงคล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
97
เด็กหญิงปริยาภร  โยธาสุภาพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
98
เด็กชายปริวัตร  ยศพิมพ์
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทุ่ม
วิทย์ประถม
99
เด็กชายปวริศ  แจ้งโทน
ป.4
โรงเรียนชุมชนภูเรือ
วิทย์ประถม
100
เด็กหญิงปุณญาพร  วันทองสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
101
เด็กชายพงษ์กฤษ  ฤทธิศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
102
เด็กชายพชรพล  ฤทธิศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
103
เด็กชายพลพล  พันธ์โสดา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
104
เด็กชายพัชรพล  จันทศร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
105
เด็กหญิงพัสกร  ศรีกันยา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
106
เด็กหญิงพิชญธิดา  อุ้ยเลิศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
107
เด็กชายพิสูจน์รัก  อิ่มเอิบ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
108
เด็กชายพีรพล  ปานสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
109
เด็กชายพีรพล  พวกดอนเค็ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
110
เด็กชายพีรพัฒน์  จันทะพินิจ
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทุ่ม
วิทย์ประถม
111
เด็กชายพีรพัฒน์  พวกคอนเด็ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
เลย เขต 3

ณ อาคาร 100 ปี ชั้น 2 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
112
เด็กชายพีรพัฒน์  เย็นขัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
113
เด็กชายพุฒิพงษ์  อินปลัด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
114
เด็กหญิงภัทราพร  ประครองสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
115
เด็กชายภูมินทร์  ศรีสุทโท
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
116
เด็กชายภูมิรพี  อารีเอื้อ
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทุ่ม
วิทย์ประถม
117
เด็กหญิงรัชธรณ์  ศรียาบับ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
118
เด็กชายรัฐศาสตร์  ฤทธิศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
119
เด็กหญิงรัตติมา  เหมสุทธิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
120
เด็กหญิงวรณิกา  สุวรรณชาติ
ป.5
โรงเรียนชุมชนภูเรือ
วิทย์ประถม
121
เด็กชายวรปรัชญ์  ศรีเศษพิมพ์
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทุ่ม
วิทย์ประถม
122
เด็กชายวรปรัชญ์  อันทะลัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
123
เด็กหญิงวรรณนิสา  เอี่ยมน้อย
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทุ่ม
วิทย์ประถม
124
เด็กชายวรวัฒน์  ศรีพรหม
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทุ่ม
วิทย์ประถม
125
เด็กหญิงวรฬกาญน์  พิมพ์เสนา
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทุ่ม
วิทย์ประถม
126
เด็กหญิงวันมีสุข  เสือเนียม
ป.5
โรงเรียนชุมชนภูเรือ
วิทย์ประถม
127
เด็กหญิงวิกานดา  ขุนนาเลด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
128
เด็กชายวิทย์สรัช  บุตรดีวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
129
เด็กชายวิพุธ  ประกิระตา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
130
เด็กหญิงวิรัญญาภา  บุญเมือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
131
เด็กชายไวยรเดช  ไชยโยทา
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทุ่ม
วิทย์ประถม
132
เด็กหญิงศรัญญา  บัวพิทักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
133
เด็กหญิงศิริภัสสร  จันทาสี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
134
เด็กหญิงศิริยากร  เชื้อบุญมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
135
เด็กชายศิวัตร  พงษ์ประพันธ์
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทุ่ม
วิทย์ประถม
136
เด็กชายศิวัท  เลียงกาทิพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
เลย เขต 3

ณ อาคาร 100 ปี ชั้น 2 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
137
เด็กชายศุภกิตต์  ฤทธิศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
138
เด็กชายศุภวิชญ์  พลเยี่ยม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
139
เด็กหญิงศุภิสรา  เพียรวิทยา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
140
เด็กชายเศรษฐพงศ์  ทองหล่อ
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทุ่ม
วิทย์ประถม
141
เด็กชายสิทธิพงษ์  ฤทธิศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
142
เด็กหญิงสุชานันท์  วันทองสังข์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
143
เด็กหญิงสุภนิดา  สุทธิ
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทุ่ม
วิทย์ประถม
144
เด็กชายสุรเดช  แซ่ลี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
145
เด็กหญิงสุรัตน์ติกานต์  เสนานุช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
146
เด็กหญิงเสาวภา  เมืองแสน
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทุ่ม
วิทย์ประถม
147
เด็กชายอดิศร  ทิพย์ประโชติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
148
เด็กชายอดิสรณ์  ภาวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
149
เด็กหญิงอนัญญา  ราชอินตา
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทุ่ม
วิทย์ประถม
150
เด็กชายอนาวิล  ยศปัญญา
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทุ่ม
วิทย์ประถม
151
เด็กชายอเนชา  แก้วพวง
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทุ่ม
วิทย์ประถม
152
เด็กหญิงอภิชญา  เหง้าสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
153
เด็กชายอภิวิชญ์  นกกูล
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทุ่ม
วิทย์ประถม
154
เด็กหญิงอริสา  สมภาศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทุ่ม
วิทย์ประถม
155
เด็กหญิงอัสยุชมา  แถวบุญตา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
156
เด็กชายอานุภาพ  นนทะโคตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
157
เด็กหญิงอินทราทิพย์  ทอนสูงเนิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม