ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
พัทลุง เขต 2

ณ อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง 342 โรงเรียนตะโหมด
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกมลวรรณ  ด้วงสุด
ป.5
โรงเรียนวัดชุมประดิษฐ์
คณิตประถม
2
เด็กหญิงกรกกมล  สุขสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสินธนา
คณิตประถม
3
เด็กหญิงกรวรัญ  แช่มช้อย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสินธนา
คณิตประถม
4
เด็กชายกริชจุฬา  พรหมสะอาด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสินธนา
คณิตประถม
5
เด็กหญิงกวินทิพย์  บุญศรี
ป.6
โรงเรียนวัดตะโหมด
คณิตประถม
6
เด็กหญิงกวิสรา  มาไข่
ป.5
โรงเรียนวัดชุมประดิษฐ์
คณิตประถม
7
เด็กหญิงกัญญภัทร  สุขนุ่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสินธนา
คณิตประถม
8
เด็กหญิงกาญจนาพร  เมืองสง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน
คณิตประถม
9
เด็กหญิงกาญจนาภรณ์  ฉิมปลอด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสินธนา
คณิตประถม
10
เด็กหญิงกานดามณี  เพ็ชรสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า
คณิตประถม
11
เด็กชายกิตตินันท์  แสงสว่าง
ป.6
โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า
คณิตประถม
12
เด็กหญิงกุญช์ภัช  คงแก้ว
ป.6
โรงเรียนวัดตะโหมด
คณิตประถม
13
เด็กหญิงกุฎาธาร  กองเอียด
ป.5
โรงเรียนวัดชุมประดิษฐ์
คณิตประถม
14
เด็กหญิงกุลธิดา  คารี
ป.5
โรงเรียนบ้านหารเทา
คณิตประถม
15
เด็กหญิงกุลวานีย์  ติเสส
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทุ่งโพธิ์
คณิตประถม
16
เด็กชายคณาธิป  สุคนธวดี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน
คณิตประถม
17
เด็กชายคเณศร์  ลักษณะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว
คณิตประถม
18
เด็กชายจตุรวิทย์  เคนมี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสินธนา
คณิตประถม
19
เด็กหญิงจรรยาพร  ขอบทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าควาย
คณิตประถม
20
เด็กหญิงจริญญา  สามัคคี
ป.4
โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า
คณิตประถม
21
เด็กชายจักรภัทร  บินต่วน
ป.5
โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า
คณิตประถม
22
เด็กหญิงจันทกานต์  แสงช่วง
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกสัก
คณิตประถม
23
เด็กหญิงจารุณี  ชูเมือง
ป.6
โรงเรียนวัดรัตนวราราม
คณิตประถม
24
เด็กหญิงจารุพิชญา  มั่นสอน
ป.6
โรงเรียนวัดรัตนวราราม
คณิตประถม
25
เด็กชายจิรวัฒน์  แด่หวา
ป.4
โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า
คณิตประถม
26
เด็กหญิงจีรนันท์  จันทร์เพ็ญ
ป.5
โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า
คณิตประถม
27
เด็กหญิงจุฑาทิพย์  จันทร์เทพ
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าควาย
คณิตประถม
28
เด็กหญิงชญานิศ  เดชสงคราม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว
คณิตประถม
29
เด็กหญิงชวิศา  เทพศรี
ป.5
โรงเรียนบ้านหารเทา
คณิตประถม
30
เด็กชายชัดเจน  หวั่นไหว
ป.6
โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า
คณิตประถม
31
เด็กชายอุเซร  ประเสริฐดำ
ป.4
โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
พัทลุง เขต 2

ณ อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง 343 โรงเรียนตะโหมด
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
32
เด็กชายซัลฟาฮ์  ด้วงรัตน์
ป.5
โรงเรียนวัดรัตนวราราม
คณิตประถม
33
เด็กหญิงไซด้า  บินหล๊ะ
ป.6
โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า
คณิตประถม
34
เด็กชายฐิตินันท์  เกื้อสุด
ป.5
โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า
คณิตประถม
35
เด็กหญิงณปภัช  เสือน้อย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสินธนา
คณิตประถม
36
เด็กชายณพีภัทร  ชอบหวาน
ป.6
โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า
คณิตประถม
37
เด็กหญิงณัฏฐกานต์  ช่วยนาค
ป.6
โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า
คณิตประถม
38
เด็กหญิงณัฐณิชา  ณ พิบูลย์
ป.5
โรงเรียนบ้านโคกสัก
คณิตประถม
39
เด็กหญิงณัฐธยาน์  บุญคงมาก
ป.5
โรงเรียนบ้านหารเทา
คณิตประถม
40
เด็กหญิงณัฐธิตา  วัณโณ
ป.5
โรงเรียนบ้านโพธิ์ (ชุมคณานุสรณ์)
คณิตประถม
41
เด็กชายณัฐวัชต์  วงศ์กระจ่าง
ป.5
โรงเรียนบ้านหารเทา
คณิตประถม
42
เด็กหญิงณิชนันท์  เซ่งลั่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว
คณิตประถม
43
เด็กหญิงดารารัตน์  ศรีวิลัย
ป.6
โรงเรียนวัดชุมประดิษฐ์
คณิตประถม
44
เด็กชายติณณภพ  ปลอดแก้ว
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน
คณิตประถม
45
เด็กชายเตชินท์  ทองอุบล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสินธนา
คณิตประถม
46
เด็กหญิงทักษพร  เรืองชัย
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งนารี
คณิตประถม
47
เด็กชายธนพล  คำใหญ่
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว
คณิตประถม
48
เด็กหญิงธนัญชนก  พรมศิลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว
คณิตประถม
49
เด็กชายธนากร  มาสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว
คณิตประถม
50
เด็กชายธนาวัฒน์  สุวรรณมณี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว
คณิตประถม
51
เด็กหญิงธิติกานต์  มีเสน
ป.5
โรงเรียนวัดรัตนวราราม
คณิตประถม
52
เด็กชายธีรเดช  แป้นเงิน
ป.6
โรงเรียนวัดรัตนวราราม
คณิตประถม
53
เด็กชายธีรภัทร  เรืองสุข
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน
คณิตประถม
54
เด็กหญิงนนทพร  คุณะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว
คณิตประถม
55
เด็กหญิงนภัสสร  ฉ้วนกลิ่น
ป.6
โรงเรียนวัดตะโหมด
คณิตประถม
56
เด็กหญิงนภาพร  สุขเนียม
ป.5
โรงเรียนวัดชุมประดิษฐ์
คณิตประถม
57
เด็กหญิงนรมล  มารักษา
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน
คณิตประถม
58
เด็กหญิงนรวรา  ปานแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว
คณิตประถม
59
เด็กหญิงนัฐริชา  อาหมีน
ป.6
โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า
คณิตประถม
60
เด็กหญิงนิตยา  จันทร์เหมือน
ป.6
โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า
คณิตประถม
61
เด็กหญิงนิสรีน  ยา
ป.5
โรงเรียนบ้านหารเทา
คณิตประถม
62
เด็กชายเอกลักษณ์  ไกรรักษ์
ป.5
โรงเรียนบ้านโคกสัก
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
พัทลุง เขต 2

ณ อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง 344 โรงเรียนตะโหมด
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
63
เด็กหญิงนูรีน่า  ขุนทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกสัก
คณิตประถม
64
เด็กหญิงบุณยานุช  ขุนอักษร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสินธนา
คณิตประถม
65
เด็กชายบูรณ์พิภพ  คงฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนวัดชุมประดิษฐ์
คณิตประถม
66
เด็กหญิงเบลสซิ่ง อาดาอิเซ  อิิเซห์
ป.6
โรงเรียนวัดชุมประดิษฐ์
คณิตประถม
67
เด็กหญิงปทิตตา  ศิริรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว
คณิตประถม
68
เด็กชายปธานิน  นิลทะรัตน์
ป.6
โรงเรียนวัดรัตนวราราม
คณิตประถม
69
เด็กชายปพนวิช  หนูนุ่น
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน
คณิตประถม
70
เด็กหญิงปพิชญา  คงยัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว
คณิตประถม
71
เด็กหญิงปริญญา  เหตุทอง
ป.5
โรงเรียนวัดชุมประดิษฐ์
คณิตประถม
72
เด็กหญิงปรีชญา  ปานมั่งคั่ง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน
คณิตประถม
73
เด็กหญิงปวิมล  ฟักหมิด
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าควาย
คณิตประถม
74
เด็กหญิงปวีณ์กร  แก้วชูทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว
คณิตประถม
75
เด็กหญิงปิยะดา  คุ้มบ้าน
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทุ่งโพธิ์
คณิตประถม
76
เด็กชายพชรพล  ช่วยพิชัย
ป.6
โรงเรียนวัดรัตนวราราม
คณิตประถม
77
เด็กหญิงพลอยวรินทร์  หมุดแหละ
ป.6
โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า
คณิตประถม
78
เด็กหญิงพัชรพร  อาศัย
ป.4
โรงเรียนวัดตะโหมด
คณิตประถม
79
เด็กหญิงพัชรี  โต๊ะกาหลี
ป.4
โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า
คณิตประถม
80
เด็กหญิงพัชรีวรรณ  เอียดสุย
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน
คณิตประถม
81
เด็กหญิงพิชชาภา  ชนะสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนวัดตะโหมด
คณิตประถม
82
เด็กหญิงพิชฎา  วรรณรัตน์
ป.5
โรงเรียนวัดชุมประดิษฐ์
คณิตประถม
83
เด็กหญิงพิมลแข  นิ่มมณี
ป.5
โรงเรียนวัดชุมประดิษฐ์
คณิตประถม
84
เด็กหญิงพิมลวรรณ  นวลเกลี้ยง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน
คณิตประถม
85
เด็กชายพีรพัฒน์  แก้วมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสินธนา
คณิตประถม
86
เด็กชายพีรวิชญ์  ภู่ประดิษฐ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน
คณิตประถม
87
เด็กหญิงเพชรไพริน  เพชรสังข์
ป.6
โรงเรียนวัดตะโหมด
คณิตประถม
88
เด็กหญิงฟาตีนี  ฤทธิโต
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกสัก
คณิตประถม
89
เด็กชายภพธร  เซ้งอิ้น
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน
คณิตประถม
90
เด็กหญิงภัณฑิตา  พรหมขาว
ป.5
โรงเรียนวัดตะโหมด
คณิตประถม
91
เด็กหญิงภัททิตา  นวลดี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน
คณิตประถม
92
เด็กหญิงภัทราวดี  ศรีภักดี
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งนารี
คณิตประถม
93
เด็กหญิงไอยวรินทร์  เกื้อแแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสินธนา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
พัทลุง เขต 2

ณ อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง 345 โรงเรียนตะโหมด
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
94
เด็กชายภัสติกรณ์  สุขธร
ป.5
โรงเรียนวัดรัตนวราราม
คณิตประถม
95
เด็กชายภานุวัฒน์  กิ้มไซร้
ป.6
โรงเรียนวัดรัตนวราราม
คณิตประถม
96
เด็กชายภูธน  ทองจันทร์แก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งนารี
คณิตประถม
97
เด็กชายภูธนวัฒน์  สุวรรณโณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสินธนา
คณิตประถม
98
เด็กชายภูริช  ศรีอรรคพรหม
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน
คณิตประถม
99
เด็กหญิงภูริชญา  ใจห้าว
ป.5
โรงเรียนวัดรัตนวราราม
คณิตประถม
100
เด็กชายภูริวัฒน์  แก้วเอียด
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งนารี
คณิตประถม
101
เด็กชายภูวเดช  ชัยวิเศษ
ป.6
โรงเรียนวัดปลักปอม
คณิตประถม
102
เด็กหญิงมิรันตี  สะอาด
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกสัก
คณิตประถม
103
เด็กหญิงมุกดาพิศุทธิ์  ชูมณี
ป.5
โรงเรียนบ้านโคกสัก
คณิตประถม
104
เด็กชายเมธี  หนูนุ่น
ป.6
โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า
คณิตประถม
105
เด็กชายรพีภัทร  สุวรรณชูศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว
คณิตประถม
106
เด็กหญิงรสธร  จุลฉีด
ป.4
โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า
คณิตประถม
107
เด็กหญิงรอฮานี  ขำวิจิตต์
ป.6
โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า
คณิตประถม
108
เด็กชายรัชชานนท์  คลังมณี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน
คณิตประถม
109
เด็กชายราชันย์  ขวัญอ่อน
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งนารี
คณิตประถม
110
เด็กชายวงศ์วรัณ  ปานแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว
คณิตประถม
111
เด็กหญิงวชิรญาณ์  แก้วถาวร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสินธนา
คณิตประถม
112
เด็กชายวรกฤต  ปฏิสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนวัดรัตนวราราม
คณิตประถม
113
เด็กหญิงวรรณกานต์  หนูพลับ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว
คณิตประถม
114
เด็กหญิงวรวลัญช์  มณี
ป.5
โรงเรียนบ้านโพธิ์ (ชุมคณานุสรณ์)
คณิตประถม
115
เด็กหญิงวรัญญา  พลพงษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกสัก
คณิตประถม
116
เด็กชายวรัญญู  ธุสินแก่น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสินธนา
คณิตประถม
117
เด็กหญิงวริศรา  สังข์บูรณ์
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าควาย
คณิตประถม
118
เด็กชายวัชรากรณ์  อินทรัตน์
ป.6
โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า
คณิตประถม
119
เด็กหญิงวาริศา  คุ่มเคี่ยม
ป.6
โรงเรียนวัดตะโหมด
คณิตประถม
120
เด็กหญิงวิกันดา  ทองเมฆ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน
คณิตประถม
121
เด็กชายศราวุฒิ  สันหมุด
ป.6
โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า
คณิตประถม
122
เด็กหญิงศศิธร  วีระชาติเทวัญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลป่าบอน
คณิตประถม
123
เด็กชายศักรภพ  กรุงแก้ว
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน
คณิตประถม
124
เด็กชายฮัมดาน  ผอมเกื้อ
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกสัก
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
พัทลุง เขต 2

ณ อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง 346 โรงเรียนตะโหมด
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
125
เด็กชายศุภชัย  เกศสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนวัดรัตนวราราม
คณิตประถม
126
เด็กหญิงศุภากร  คงคำแก้ว
ป.6
โรงเรียนวัดตะโหมด
คณิตประถม
127
เด็กชายเศรษฐบุตร  ไวยากรณ์
ป.6
โรงเรียนวัดรัตนวราราม
คณิตประถม
128
เด็กหญิงสราพร  แก้วชูช่วย
ป.5
โรงเรียนบ้านโพธิ์ (ชุมคณานุสรณ์)
คณิตประถม
129
เด็กหญิงสาวิตรี  ชะนะฮวด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว
คณิตประถม
130
เด็กหญิงสิรินดา  คะรุณ
ป.6
โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า
คณิตประถม
131
เด็กหญิงสิรินทรา  ขาวชู
ป.5
โรงเรียนวัดชุมประดิษฐ์
คณิตประถม
132
เด็กหญิงสิโรชา  ศรีอินทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าควาย
คณิตประถม
133
เด็กหญิงสุขฤทัย  เส็มหมาด
ป.6
โรงเรียนวัดชุมประดิษฐ์
คณิตประถม
134
เด็กหญิงสุชัญญา  คงนิน
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าควาย
คณิตประถม
135
เด็กหญิงสุทธิกานต์  เนียมหะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว
คณิตประถม
136
เด็กหญิงสุธาศิณี  สังข์ทอง
ป.5
โรงเรียนวัดรัตนวราราม
คณิตประถม
137
เด็กหญิงสุธินี  ศรีเพ็ชร
ป.6
โรงเรียนวัดรัตนวราราม
คณิตประถม
138
เด็กหญิงสุภัสสร  ทองมน
ป.6
โรงเรียนวัดตะโหมด
คณิตประถม
139
เด็กหญิงสุมิตตา  มูสิกะสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว
คณิตประถม
140
เด็กหญิงสุรีย์นิภา  หนกลาย
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าควาย
คณิตประถม
141
เด็กหญิงสุวรรณี  มีมุสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าควาย
คณิตประถม
142
เด็กหญิงเสาวณีย์  ชูยัง
ป.6
โรงเรียนวัดรัตนวราราม
คณิตประถม
143
เด็กหญิงแสงดาว  ประทุม
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งนารี
คณิตประถม
144
เด็กหญิงหฤทชนัน  รอดเข็ม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว
คณิตประถม
145
เด็กหญิงอจิรภาส์  เย็นทั่ว
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน
คณิตประถม
146
เด็กหญิงอภิรดา  เส้งเซ่ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสินธนา
คณิตประถม
147
เด็กชายอภิสิทธิ์  ช่วยแก่นจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว
คณิตประถม
148
เด็กหญิงอลิชา  เหมมันต์
ป.5
โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า
คณิตประถม
149
เด็กหญิงอลีนา  จิตต์หลัง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสินธนา
คณิตประถม
150
เด็กหญิงอัญชิสา  สุขแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าควาย
คณิตประถม
151
เด็กชายอัสนี  ก็เด็ม
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกสัก
คณิตประถม
152
เด็กหญิงอาซียา  ชอบงาม
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกสัก
คณิตประถม
153
เด็กชายอานนท์  เหมมันต์
ป.6
โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า
คณิตประถม
154
เด็กหญิงอารียา  ฝันฝา
ป.5
โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
พัทลุง เขต 2

ณ อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง 347 โรงเรียนตะโหมด
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
155
นายกิตติกรณ์  รัตนะ
ม.3
โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า
คณิต ม.ต้น
156
นางสาวเกรศรา  ครองทรัพย์
ม.3
โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า
คณิต ม.ต้น
157
นางสาวจันทวรรณ  บุญนุ้ย
ม.3
โรงเรียนบ้านทุ่งนารี
คณิต ม.ต้น
158
เด็กชายชนพัฒน์  ประชุมชนะ
ม.3
โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า
คณิต ม.ต้น
159
เด็กชายชารีฟ  หรีมหนก
ม.3
โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า
คณิต ม.ต้น
160
นายชิตพล  แก้วสุวรรณ
ม.3
โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า
คณิต ม.ต้น
161
นางสาวชุติมา  อานับ
ม.3
โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า
คณิต ม.ต้น
162
เด็กหญิงณัฐธิดา  รัตนโชติ
ม.2
โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า
คณิต ม.ต้น
163
นายณัฐวุฒิ  ชาลี
ม.3
โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า
คณิต ม.ต้น
164
นายณัฐวุติ  โสมสา
ม.3
โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า
คณิต ม.ต้น
165
เด็กหญิงตันหยง  ดุลระหีม
ม.2
โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า
คณิต ม.ต้น
166
เด็กหญิงธรารัตน์  ช่วยนาค
ม.2
โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า
คณิต ม.ต้น
167
นายธัญญะ  ตะเอ
ม.3
โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า
คณิต ม.ต้น
168
เด็กหญิงธัญลักษณ์  อินชุม
ม.2
โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า
คณิต ม.ต้น
169
เด็กชายนนทกาญณ์  บุญตุโล
ม.3
โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า
คณิต ม.ต้น
170
นายนนทการณ์  บูญตุโล
ม.3
โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า
คณิต ม.ต้น
171
เด็กหญิงนภัทสร  มะหวีเอ็น
ม.2
โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า
คณิต ม.ต้น
172
เด็กหญิงนภัสสร  หนูชะดี
ม.2
โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า
คณิต ม.ต้น
173
นายนวพล  ถาวรัตน์
ม.3
โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า
คณิต ม.ต้น
174
นายนัสรอน  จันทนา
ม.3
โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า
คณิต ม.ต้น
175
นายนัสรอน  หมุดแหละ
ม.3
โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า
คณิต ม.ต้น
176
เด็กหญิงนาตาชา  สุวรรณมณี
ม.2
โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า
คณิต ม.ต้น
177
เด็กชายบัยอากี  นิยมเดชา
ป.6
โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า
คณิต ม.ต้น
178
นางสาวปณิดา  หมานหมิด
ม.3
โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า
คณิต ม.ต้น
179
เด็กหญิงปณิตา  โม่โสย
ม.2
โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า
คณิต ม.ต้น
180
เด็กหญิงปนัดดา  หมานระเด็น
ม.2
โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า
คณิต ม.ต้น
181
นางสาวปภาดา  โต๊ะกาหลี
ม.3
โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า
คณิต ม.ต้น
182
เด็กหญิงปวันรัตน์  อิ่มจันทร์
ม.2
โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า
คณิต ม.ต้น
183
เด็กหญิงปาณิศา  สุระวี
ม.2
โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า
คณิต ม.ต้น
184
เด็กหญิงปาลิตา  เหมมันต์
ม.2
โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
พัทลุง เขต 2

ณ อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง 331 โรงเรียนตะโหมด
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
185
นางสาวผริดา  พันชนะ
ม.3
โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า
คณิต ม.ต้น
186
นายพงศักดิ์  คงยัง
ม.3
โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า
คณิต ม.ต้น
187
เด็กหญิงพรรณธิพา  ปานนิล
ม.2
โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า
คณิต ม.ต้น
188
เด็กหญิงฟาดียา  หมานหมิด
ม.2
โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า
คณิต ม.ต้น
189
นางสาวภาวิดา  กล้าคง
ม.3
โรงเรียนบ้านทุ่งนารี
คณิต ม.ต้น
190
นายภูวนัย  ทองศรี
ม.3
โรงเรียนบ้านทุ่งนารี
คณิต ม.ต้น
191
เด็กหญิงมาราตี  มุดและ
ม.2
โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า
คณิต ม.ต้น
192
เด็กชายรัฐพงศ์  สุขสวัสดิ์
ม.2
โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า
คณิต ม.ต้น
193
นางสาววราพร  เเขกพงค์
ม.3
โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า
คณิต ม.ต้น
194
นายวสันต์  เหมมันต์
ม.3
โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า
คณิต ม.ต้น
195
เด็กหญิงวีวะภา  สุระวี
ม.2
โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า
คณิต ม.ต้น
196
นายสรศักดิ์  ฤทธิโต
ม.3
โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า
คณิต ม.ต้น
197
เด็กหญิงสรัญญา  แหนะหมัด
ม.2
โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า
คณิต ม.ต้น
198
นายสหรัฐ  โม่โสย
ม.3
โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า
คณิต ม.ต้น
199
เด็กหญิงสุธิดา  สงเอียด
ม.2
โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า
คณิต ม.ต้น
200
นายหรัญ  วีนาดะ
ม.3
โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า
คณิต ม.ต้น
201
เด็กหญิงเหมือนฝัน  กันชู
ม.3
โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า
คณิต ม.ต้น
202
เด็กหญิงอรวรรณ  ไชยมงคล
ม.2
โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า
คณิต ม.ต้น
203
เด็กหญิงอัญยาณี  อาหรับ
ม.2
โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า
คณิต ม.ต้น
204
นางสาวอัสมา  ชอบหวาน
ม.3
โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า
คณิต ม.ต้น
205
นางสาวอาบีต้า  เหมมันต์
ม.3
โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า
คณิต ม.ต้น
206
เด็กหญิงอาสิตา  ศรียะพงศ์
ม.3
โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า
คณิต ม.ต้น
207
นายอุสมา  โต๊ะหวัง
ม.3
โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พัทลุง เขต 2

ณ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 332 โรงเรียนตะโหมด
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
208
เด็กหญิงกชนัดดา  เส็นบัตร
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทุ่งโพธิ์
วิทย์ประถม
209
เด็กหญิงกชมน  ศรีชูทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลป่าบอน
วิทย์ประถม
210
เด็กหญิงกนกวรรณ  จันทร์รัตน์
ป.6
โรงเรียนบ้านควนยวน
วิทย์ประถม
211
เด็กหญิงกนิษฐา  พรหมเทพ
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกสัก
วิทย์ประถม
212
เด็กชายกฤตภาส  หนูนุ่น
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน
วิทย์ประถม
213
เด็กหญิงกฤษณา  วงค์บัว
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งนารี
วิทย์ประถม
214
เด็กหญิงกวิตรา  ช่วยพิชัย
ป.6
โรงเรียนวัดรัตนวราราม
วิทย์ประถม
215
เด็กหญิงกวินทรา  ไชยแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกงหรา
วิทย์ประถม
216
เด็กหญิงกวินธิดา  คุ่มเคี่ยม
ป.4
โรงเรียนวัดตะโหมด
วิทย์ประถม
217
เด็กชายกสิพัฒน์  หนูนุ่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสินธนา
วิทย์ประถม
218
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ใหม่อ่อน
ป.4
โรงเรียนวัดชุมประดิษฐ์
วิทย์ประถม
219
เด็กหญิงกัณดาณัฎฐ์  ทองขำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว
วิทย์ประถม
220
เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  ซื่อสกุล
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน
วิทย์ประถม
221
เด็กหญิงกันตะพร  ประชุมชนะ
ป.4
โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า
วิทย์ประถม
222
เด็กหญิงกัลยทรรศน์  ปิ่นมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลป่าบอน
วิทย์ประถม
223
เด็กหญิงกานต์พิชชา  ทองจันทร์แก้ว
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน
วิทย์ประถม
224
เด็กชายกิตติเดช  ย่องซี้
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน
วิทย์ประถม
225
เด็กหญิงเกวลี  สังข์พิชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว
วิทย์ประถม
226
เด็กชายไกรศร  เศรษฐรินทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งนารี
วิทย์ประถม
227
เด็กชายค่อดาฮุดดีน  เหตุหาก
ป.6
โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า
วิทย์ประถม
228
เด็กชายคัมภีร์  แขกพงศ์
ป.4
โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า
วิทย์ประถม
229
เด็กหญิงจันทกานต์  ชัยศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านควนยวน
วิทย์ประถม
230
เด็กหญิงจันทัสมา  จันทร์เทพ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกงหรา
วิทย์ประถม
231
เด็กหญิงจารุวรรณ  วงศ์แก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลป่าบอน
วิทย์ประถม
232
เด็กหญิงจิดาภา  หมินเส็น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกงหรา
วิทย์ประถม
233
เด็กหญิงจิรพัชร  จันทร์สุวรรณ
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งนารี
วิทย์ประถม
234
เด็กชายจิรภัทร์  นุ่นปาน
ป.5
โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า
วิทย์ประถม
235
เด็กหญิงเจนจิรา  แหนะหมัด
ป.4
โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า
วิทย์ประถม
236
เด็กชายเจษฎา  อินทรัตน์
ป.5
โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า
วิทย์ประถม
237
เด็กหญิงชฎาภรณ์  ช่วยรักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พัทลุง เขต 2

ณ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 333 โรงเรียนตะโหมด
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
238
เด็กชายชนพัฒน์  รักขุนส่อง
ป.6
โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า
วิทย์ประถม
239
เด็กหญิงชนัญธิดา  คุ่มเคี่ยม
ป.5
โรงเรียนวัดตะโหมด
วิทย์ประถม
240
เด็กหญิงชนิกานต์  พลผอม
ป.6
โรงเรียนบ้านควนยวน
วิทย์ประถม
241
เด็กหญิงชนิดาภา  ศรียา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว
วิทย์ประถม
242
เด็กหญิงชนิตา  สุดใจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว
วิทย์ประถม
243
เด็กชายชยาทิต  สาสุธรรม
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน
วิทย์ประถม
244
เด็กชายชลากร  แต้ตระกูล
ป.5
โรงเรียนวัดรัตนวราราม
วิทย์ประถม
245
เด็กหญิงชะยุดา  อิสสะโร
ป.6
โรงเรียนวัดชุมประดิษฐ์
วิทย์ประถม
246
เด็กชายชัยวัฒน์  หนูโหยบ
ป.6
โรงเรียนบ้านหารเทา
วิทย์ประถม
247
เด็กชายชิติพัทธ์  หมัดอาดัม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว
วิทย์ประถม
248
เด็กหญิงชิฟาร์  เหตุหาก
ป.6
โรงเรียนวัดรัตนวราราม
วิทย์ประถม
249
เด็กหญิงชุติกาญจน์  ชนะสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน
วิทย์ประถม
250
เด็กหญิงชุติกาญจน์  ไพโรจน์
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งนารี
วิทย์ประถม
251
เด็กชายชุติมันต์  นุ่นสง
ป.4
โรงเรียนวัดชุมประดิษฐ์
วิทย์ประถม
252
เด็กหญิงชุติมา  หนูเมียน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสินธนา
วิทย์ประถม
253
เด็กหญิงซีมิยาอ์  ปูตีล่า
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน
วิทย์ประถม
254
เด็กหญิงซูฮาน่า  หมุดตาเหล็บ
ป.5
โรงเรียนบ้านโคกสัก
วิทย์ประถม
255
เด็กหญิงญาณสิรี  หนูรัตน์แก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งนารี
วิทย์ประถม
256
เด็กหญิงญาณิศา  ประนอม
ป.6
โรงเรียนวัดปลักปอม
วิทย์ประถม
257
เด็กชายฐณะวัฒน์  เขียวใหญ่
ป.6
โรงเรียนวัดรัตนวราราม
วิทย์ประถม
258
เด็กหญิงฐิติกานต์  สวัสดีนาราย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว
วิทย์ประถม
259
นายฐิติภิทรา  ชูแก้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า
วิทย์ประถม
260
เด็กชายฐิติวุฒิ  หนูเทพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว
วิทย์ประถม
261
เด็กหญิงฑิตฐิตา  ปานเจี้ยง
ป.5
โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า
วิทย์ประถม
262
เด็กชายณฐกร  ชัยรัตน์
ป.5
โรงเรียนวัดตะโหมด
วิทย์ประถม
263
เด็กชายณฐกร  หมาดสง่า
ป.5
โรงเรียนวัดชุมประดิษฐ์
วิทย์ประถม
264
เด็กชายณฐพล  สุวรรณเรือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว
วิทย์ประถม
265
เด็กหญิงณพัชญา  เพชรสงคราม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสินธนา
วิทย์ประถม
266
เด็กหญิงณัฎฐณิชา  โยงกระโทก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว
วิทย์ประถม
267
เด็กหญิงณัฏฐกันย์  ด้วงคต
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสินธนา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พัทลุง เขต 2

ณ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 334 โรงเรียนตะโหมด
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
268
เด็กหญิงณัฏฐนิชา  จันทรอุไร
ป.6
โรงเรียนวัดรัตนวราราม
วิทย์ประถม
269
เด็กหญิงณัฐกฤตา  คงแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว
วิทย์ประถม
270
เด็กหญิงณัฐชยา  เขน็ดพืช
ป.5
โรงเรียนบ้านโคกสัก
วิทย์ประถม
271
เด็กหญิงณัฐณิชา  คงมา
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน
วิทย์ประถม
272
เด็กหญิงณัฐณิชา  ทองสง
ป.6
โรงเรียนบ้านควนยวน
วิทย์ประถม
273
เด็กหญิงณัฐณิชา  หนูสุด
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน
วิทย์ประถม
274
เด็กหญิงณัฐติกานต์  กลิ่นบุญ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน
วิทย์ประถม
275
เด็กหญิงณัฐธยา  สังทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว
วิทย์ประถม
276
เด็กหญิงณัฐธิดา  สงไข่
ป.6
โรงเรียนบ้านหารเทา
วิทย์ประถม
277
เด็กหญิงณัฐนันท์  สังคะโต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว
วิทย์ประถม
278
เด็กหญิงณัฐนิชา  ฝ้ายเส็ม
ป.5
โรงเรียนบ้านโคกสัก
วิทย์ประถม
279
เด็กชายณัฐพงษ์  มณีสว่าง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว
วิทย์ประถม
280
เด็กชายณัฐภัทร  คุ้มบุญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว
วิทย์ประถม
281
เด็กหญิงณัฐวดี  ทองทวี
ป.6
โรงเรียนบ้านควนยวน
วิทย์ประถม
282
เด็กหญิงณัฐวดี  สุวรรณโณ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน
วิทย์ประถม
283
เด็กหญิงณัฐวรา  สังข์แก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว
วิทย์ประถม
284
เด็กหญิงณัฐวรา  เสนแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสินธนา
วิทย์ประถม
285
เด็กหญิงดาเนีย  แก้วสุกสี
ป.5
โรงเรียนบ้านโพธิ์ (ชุมคณานุสรณ์)
วิทย์ประถม
286
เด็กหญิงดาราเกต  หนูชะดี
ป.4
โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า
วิทย์ประถม
287
เด็กหญิงทาภัสสร  ราดจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว
วิทย์ประถม
288
เด็กหญิงทิพา  สังข์ศรีสุข
ป.6
โรงเรียนบ้านควนยวน
วิทย์ประถม
289
เด็กหญิงทิษฏยา  หนูนัง
ป.5
โรงเรียนวัดรัตนวราราม
วิทย์ประถม
290
เด็กหญิงเทพธิดา  อินทรนก
ป.6
โรงเรียนบ้านควนยวน
วิทย์ประถม
291
เด็กชายธนโชติ  ชูสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว
วิทย์ประถม
292
เด็กชายธนเดช  คงช่วย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลป่าบอน
วิทย์ประถม
293
เด็กชายธนภัทร  เพชรสง
ป.4
โรงเรียนวัดชุมประดิษฐ์
วิทย์ประถม
294
เด็กชายธนวัฒน์  แก้วนาง
ป.5
โรงเรียนวัดรัตนวราราม
วิทย์ประถม
295
เด็กหญิงธนัญชนก  พูลสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนบ้านหารเทา
วิทย์ประถม
296
เด็กหญิงธนิศา  เรืองแก้ว
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน
วิทย์ประถม
297
เด็กชายธราเทพ  วรพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พัทลุง เขต 2

ณ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 335 โรงเรียนตะโหมด
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
298
เด็กหญิงธัญพิชชา  ขุนสุด
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทุ่งโพธิ์
วิทย์ประถม
299
เด็กหญิงธัญพิชชา  โรจน์รักษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสินธนา
วิทย์ประถม
300
เด็กหญิงธัญลักษณ์  ทองจินดา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสินธนา
วิทย์ประถม
301
เด็กหญิงธัณชนก  คงทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว
วิทย์ประถม
302
เด็กหญิงธัณย์สิตา  พลซา
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกสัก
วิทย์ประถม
303
เด็กหญิงธันย์ชนก  หนูหมอก
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน
วิทย์ประถม
304
เด็กหญิงธาราทิพย์  เส้งดำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว
วิทย์ประถม
305
เด็กหญิงธิดากานต์  สุดใจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว
วิทย์ประถม
306
เด็กหญิงธิดารัตน์  แก้วหนู
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งนารี
วิทย์ประถม
307
เด็กชายธีรเทพ  ตาหลี
ป.5
โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า
วิทย์ประถม
308
เด็กหญิงนพวรรณ  ชูดวง
ป.6
โรงเรียนบ้านหารเทา
วิทย์ประถม
309
เด็กหญิงนภัสสร  ศิริรัตน์
ป.6
โรงเรียนวัดชุมประดิษฐ์
วิทย์ประถม
310
เด็กหญิงนราธิลักษณ์  ชาติวงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว
วิทย์ประถม
311
เด็กชายนเรศ  นาคสุขปลั่ง
ป.5
โรงเรียนบ้านโพธิ์ (ชุมคณานุสรณ์)
วิทย์ประถม
312
เด็กหญิงนวรัตน์  พรมเมศ
ป.6
โรงเรียนบ้านหารเทา
วิทย์ประถม
313
เด็กชายนันทชัย  สามัคคี
ป.6
โรงเรียนวัดรัตนวราราม
วิทย์ประถม
314
เด็กหญิงนันท์นภัส  ไชยพลฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านหารเทา
วิทย์ประถม
315
เด็กหญิงนันท์นภัส  ลอยลิบ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลป่าบอน
วิทย์ประถม
316
เด็กหญิงนัสมี  หวัดแท่น
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทุ่งโพธิ์
วิทย์ประถม
317
เด็กชายนิธินันท์  หนูน้อย
ป.6
โรงเรียนวัดชุมประดิษฐ์
วิทย์ประถม
318
เด็กหญิงนิยุตา  สุวรรณโชติ
ป.6
โรงเรียนบ้านควนยวน
วิทย์ประถม
319
เด็กหญิงนุชจนาถ  ศิริรักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว
วิทย์ประถม
320
เด็กหญิงนุรซาฟีร่า  ตาเยะ
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทุ่งโพธิ์
วิทย์ประถม
321
เด็กหญิงเนตรนภา  แก้วบุตร
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน
วิทย์ประถม
322
เด็กหญิงเบญจมาศ  คำเกลี้ยง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลป่าบอน
วิทย์ประถม
323
เด็กหญิงปณิษา  ทองมนต์
ป.4
โรงเรียนวัดตะโหมด
วิทย์ประถม
324
เด็กหญิงปภาวรินทร์  ขุนวัน
ป.6
โรงเรียนบ้านควนยวน
วิทย์ประถม
325
เด็กหญิงปภาวรินทร์  โฉมทอง
ป.6
โรงเรียนวัดรัตนวราราม
วิทย์ประถม
326
เด็กหญิงประกายวรรณ  สุจริตธุระการ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว
วิทย์ประถม
327
เด็กหญิงปราชญา  ศรีนวลเอียด
ป.5
โรงเรียนบ้านโพธิ์ (ชุมคณานุสรณ์)
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พัทลุง เขต 2

ณ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 336 โรงเรียนตะโหมด
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
328
เด็กหญิงปราณณิชา  คงแดง
ป.6
โรงเรียนบ้านหารเทา
วิทย์ประถม
329
เด็กหญิงปริณดา  แก้วอ่อนแสง
ป.5
โรงเรียนบ้านโพธิ์ (ชุมคณานุสรณ์)
วิทย์ประถม
330
เด็กชายปรินทร  พุทธพงค์
ป.4
โรงเรียนวัดตะโหมด
วิทย์ประถม
331
เด็กหญิงปวริศา  พูลแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว
วิทย์ประถม
332
เด็กหญิงปวีณอร  จันทร์แก้ว
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน
วิทย์ประถม
333
เด็กหญิงปวีธิดา  หมวดสง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน
วิทย์ประถม
334
เด็กหญิงปัณฑารีย์  จันทร์พรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกงหรา
วิทย์ประถม
335
เด็กหญิงปัทมาพร  ไกรแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว
วิทย์ประถม
336
เด็กหญิงปานชีวา  สังทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว
วิทย์ประถม
337
เด็กชายปาราเมศ  ทุมพระสาระ
ป.6
โรงเรียนวัดรัตนวราราม
วิทย์ประถม
338
เด็กหญิงปาริฉัตร  มูสิกะนิลพันธ์
ป.6
โรงเรียนวัดรัตนวราราม
วิทย์ประถม
339
เด็กหญิงปาริชาต  จงเจตร
ป.6
โรงเรียนบ้านหารเทา
วิทย์ประถม
340
เด็กหญิงปาริชาติ  วงษ์ไทย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว
วิทย์ประถม
341
เด็กหญิงปิ่นสุดา  เทียนยี่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว
วิทย์ประถม
342
เด็กหญิงปิยะวรรณ  ศรีไชยกิจ
ป.6
โรงเรียนบ้านหารเทา
วิทย์ประถม
343
เด็กหญิงปียาพัชร  ประทุมรังษี
ป.5
โรงเรียนวัดตะโหมด
วิทย์ประถม
344
เด็กหญิงปุญญิสา  แสงแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านหารเทา
วิทย์ประถม
345
เด็กชายปุณย์ณัฐ  จันทรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว
วิทย์ประถม
346
เด็กหญิงปุณยาพร  ชัยแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลป่าบอน
วิทย์ประถม
347
เด็กหญิงเปมิกา  ด้วงรอด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสินธนา
วิทย์ประถม
348
เด็กชายเปรมกิตต์  สงฆ์สุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า
วิทย์ประถม
349
เด็กหญิงเปรมยุดา  สุวรรณละออง
ป.6
โรงเรียนบ้านหารเทา
วิทย์ประถม
350
เด็กหญิงพรปวีณ์  คงเกลี้ยง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกงหรา
วิทย์ประถม
351
เด็กหญิงพลอยณิชา  ด้วงแก้ว
ป.6
โรงเรียนวัดรัตนวราราม
วิทย์ประถม
352
เด็กหญิงพลอยนารา  เส้งตุก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว
วิทย์ประถม
353
เด็กหญิงพัชริดา  ชูทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว
วิทย์ประถม
354
เด็กหญิงพัชรินทร์  แก้วชูทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว
วิทย์ประถม
355
เด็กหญิงพัชริศา  ศิริ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว
วิทย์ประถม
356
เด็กหญิงพัณณิตา  สุวรรณฤกษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านควนยวน
วิทย์ประถม
357
เด็กหญิงพันธนันท์  พลเพ็ชร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสินธนา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พัทลุง เขต 2

ณ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 337 โรงเรียนตะโหมด
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
358
เด็กหญิงพิชญ์นรี  สัจจา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว
วิทย์ประถม
359
เด็กหญิงพิชญ์สินี  แสงจง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสินธนา
วิทย์ประถม
360
เด็กหญิงพิชญา  บิลกะพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสินธนา
วิทย์ประถม
361
เด็กหญิงพิชญาภา  เอียดเกื้อ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกงหรา
วิทย์ประถม
362
เด็กหญิงพิชยา  สรรเสริญ
ป.5
โรงเรียนวัดชุมประดิษฐ์
วิทย์ประถม
363
เด็กหญิงพิชามญชุ์  เอียดเหตุ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลป่าบอน
วิทย์ประถม
364
เด็กหญิงพิมพ์ลพัช  ยิ้มแย้ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว
วิทย์ประถม
365
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  จันทโร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว
วิทย์ประถม
366
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  สัจจา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว
วิทย์ประถม
367
เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์  สงวนปรางค์
ป.6
โรงเรียนบ้านควนยวน
วิทย์ประถม
368
เด็กหญิงพิมพิศา  รุ่นกลิ่น
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งนารี
วิทย์ประถม
369
เด็กหญิงเพชรไพลิน  พรหมปลัด
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทุ่งโพธิ์
วิทย์ประถม
370
เด็กหญิงฟิตรียะห์  หมานระโต๊ะ
ป.5
โรงเรียนบ้านโคกสัก
วิทย์ประถม
371
เด็กหญิงภัททิยา  อุทัยรังษี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลป่าบอน
วิทย์ประถม
372
เด็กหญิงภัทรนันท์  พลเพชร
ป.5
โรงเรียนวัดรัตนวราราม
วิทย์ประถม
373
เด็กหญิงภัทรนันท์  เอียดเฉลิม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว
วิทย์ประถม
374
เด็กชายภัทรภณ  โชติกรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสินธนา
วิทย์ประถม
375
เด็กหญิงภัทรลิดา  ช่วยรักษา
ป.6
โรงเรียนวัดปลักปอม
วิทย์ประถม
376
เด็กหญิงภัทรวดี  อินทร์จันทร์
ป.4
โรงเรียนวัดชุมประดิษฐ์
วิทย์ประถม
377
เด็กชายภูริพัฒน์  ดิษสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว
วิทย์ประถม
378
เด็กหญิงมุธิตา  จิตรหมั้น
ป.5
โรงเรียนบ้านหารเทา
วิทย์ประถม
379
เด็กหญิงยัสมิน  วิทยคำนวณ
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทุ่งโพธิ์
วิทย์ประถม
380
เด็กชายยุทธภัทร  หะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสินธนา
วิทย์ประถม
381
เด็กหญิงรติรส  รัตนาานุกูล
ป.5
โรงเรียนวัดตะโหมด
วิทย์ประถม
382
เด็กหญิงรพีภรณ์  ดำแป้น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลป่าบอน
วิทย์ประถม
383
เด็กชายรอซซากี  ฉาดหลี
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกสัก
วิทย์ประถม
384
เด็กหญิงรัศสิกาลณ์  สุวรรณกาศ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน
วิทย์ประถม
385
เด็กชายราชันย์  มุเก็ม
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกสัก
วิทย์ประถม
386
เด็กหญิงรุ่งฤดี  จันทรสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนวัดรัตนวราราม
วิทย์ประถม
387
เด็กหญิงรุสนานี  โส๊ะสมาคม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พัทลุง เขต 2

ณ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 221 โรงเรียนตะโหมด
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
388
เด็กหญิงลลิตา  นุกาศรัมย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว
วิทย์ประถม
389
เด็กหญิงลลิตา  รัตนสำเนียง
ป.6
โรงเรียนวัดรัตนวราราม
วิทย์ประถม
390
เด็กหญิงลิปิการ์  ศรีเส้ง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน
วิทย์ประถม
391
เด็กหญิงวรรณชนก  แก้วมณี
ป.5
โรงเรียนบ้านหารเทา
วิทย์ประถม
392
เด็กชายวรัชสัณห์  เอียดคง
ป.6
โรงเรียนบ้านหารเทา
วิทย์ประถม
393
เด็กหญิงวริศรา  เครือคำคุณ
ป.6
โรงเรียนบ้านควนยวน
วิทย์ประถม
394
เด็กหญิงวริศรา  จันทนะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว
วิทย์ประถม
395
เด็กหญิงวริศรา  ช่วยชื่น
ป.6
โรงเรียนบ้านโพธิ์ (ชุมคณานุสรณ์)
วิทย์ประถม
396
เด็กหญิงวริศรา  โนนุษย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสินธนา
วิทย์ประถม
397
เด็กหญิงวริสรา  รามณีย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกงหรา
วิทย์ประถม
398
เด็กชายวาทิต  ก่อเกื้อ
ป.6
โรงเรียนวัดปลักปอม
วิทย์ประถม
399
เด็กหญิงวารินทร์ญา  สงรอง
ป.5
โรงเรียนวัดชุมประดิษฐ์
วิทย์ประถม
400
เด็กหญิงวาสนา  แสงแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว
วิทย์ประถม
401
เด็กหญิงวิชยา  เย็นทั่ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว
วิทย์ประถม
402
เด็กหญิงวิภารัตน์  เรืองทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลป่าบอน
วิทย์ประถม
403
เด็กหญิงวิภาวดี  วิสูตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว
วิทย์ประถม
404
เด็กหญิงวิภาวี  แก้วแกมทอง
ป.6
โรงเรียนวัดรัตนวราราม
วิทย์ประถม
405
เด็กหญิงวิมลสิริ  จิตโสภา
ป.6
โรงเรียนบ้านหารเทา
วิทย์ประถม
406
เด็กหญิงศศิกาญจน์  แก้วชูเสน
ป.6
โรงเรียนบ้านโพธิ์ (ชุมคณานุสรณ์)
วิทย์ประถม
407
เด็กหญิงศศิกานต์  แซ่ลิ้ม
ป.6
โรงเรียนวัดรัตนวราราม
วิทย์ประถม
408
เด็กหญิงศศิมา  พูลดวง
ป.5
โรงเรียนวัดรัตนวราราม
วิทย์ประถม
409
เด็กหญิงศิรภัสสร  ขนานสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกงหรา
วิทย์ประถม
410
เด็กหญิงศิริกานดา  คงสุด
ป.4
โรงเรียนวัดชุมประดิษฐ์
วิทย์ประถม
411
เด็กหญิงศิริกานต์  ชายเกตุ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกงหรา
วิทย์ประถม
412
เด็กหญิงศิรินธร  ศรีชูทอง
ป.5
โรงเรียนบ้านหารเทา
วิทย์ประถม
413
เด็กหญิงศิริพร  เส็มหมาด
ป.4
โรงเรียนวัดชุมประดิษฐ์
วิทย์ประถม
414
เด็กหญิงศิริวรรณ  จิตรพรหม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว
วิทย์ประถม
415
เด็กหญิงศิริวิมล  ชายเกตุ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกงหรา
วิทย์ประถม
416
เด็กชายศิวกร  บุญณจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว
วิทย์ประถม
417
เด็กชายศิวัช  สุุวรรณกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พัทลุง เขต 2

ณ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 222 โรงเรียนตะโหมด
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
418
เด็กหญิงศุภรัตน์  รัตนพันธุ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน
วิทย์ประถม
419
เด็กชายศุภัณฐ  ทิพวารี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว
วิทย์ประถม
420
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ชูรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว
วิทย์ประถม
421
เด็กหญิงศุภาวรรณ  คงนิล
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน
วิทย์ประถม
422
เด็กหญิงสรัญญา  แก้วชูช่วย
ป.5
โรงเรียนบ้านโพธิ์ (ชุมคณานุสรณ์)
วิทย์ประถม
423
เด็กหญิงสลิลทิพย์  เทพราช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกงหรา
วิทย์ประถม
424
เด็กหญิงสศิตา  คำหอม
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน
วิทย์ประถม
425
เด็กหญิงสิริกาญจนา  มาสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว
วิทย์ประถม
426
เด็กหญิงสิริรัตน์  หอยบาง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกงหรา
วิทย์ประถม
427
เด็กชายสุทธิพงษ์  สุวรรณรัตน์
ป.4
โรงเรียนวัดชุมประดิษฐ์
วิทย์ประถม
428
เด็กหญิงสุพพัตรา  เรนเรือง
ป.6
โรงเรียนวัดชุมประดิษฐ์
วิทย์ประถม
429
เด็กหญิงสุพรรษา  นวลสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนวัดรัตนวราราม
วิทย์ประถม
430
เด็กหญิงสุพัชรี  เกตุหมูหยะ
ป.5
โรงเรียนบ้านหารเทา
วิทย์ประถม
431
เด็กหญิงสุพิชชา  ปานอินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว
วิทย์ประถม
432
เด็กหญิงสุภาวดี  เอียดสุย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว
วิทย์ประถม
433
เด็กหญิงสุมณฑา  ทองขำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว
วิทย์ประถม
434
เด็กชายสุรศักดิ์  จินดาดวง
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกสัก
วิทย์ประถม
435
เด็กหญิงสุริยา  จาริยะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว
วิทย์ประถม
436
เด็กหญิงสุวรรณเกสร  บัวทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว
วิทย์ประถม
437
เด็กชายสุวรรณภูมิ  สงเล็ก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสินธนา
วิทย์ประถม
438
เด็กหญิงสุวิมล  ถิระผลิกะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว
วิทย์ประถม
439
เด็กหญิงเสาวลักษณ์  เพชรจำรัส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว
วิทย์ประถม
440
เด็กหญิงแสงราวี  บัวเนี่ยว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว
วิทย์ประถม
441
เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ยิ้มละม่อม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว
วิทย์ประถม
442
เด็กชายหัสดิน  เหมมันต์
ป.6
โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า
วิทย์ประถม
443
เด็กชายองครักษ์  โตแสนพรประสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า
วิทย์ประถม
444
เด็กหญิงอทิตา  พลเพชร
ป.6
โรงเรียนวัดปลักปอม
วิทย์ประถม
445
เด็กหญิงอนันตญา  ขุนทอง
ป.5
โรงเรียนวัดรัตนวราราม
วิทย์ประถม
446
เด็กหญิงอนันตญา  หวันยีเตีะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว
วิทย์ประถม
447
เด็กชายอนาวิน  ดอรอแม็ง
ป.4
โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
พัทลุง เขต 2

ณ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 223 โรงเรียนตะโหมด
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
448
เด็กชายอนิรุทธ์  ลักษณ์เล่ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว
วิทย์ประถม
449
เด็กหญิงอนุธิดา  ยกแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลป่าบอน
วิทย์ประถม
450
เด็กหญิงอภิรดี  ไชยชนะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว
วิทย์ประถม
451
เด็กชายอภิรัฐ  บัวหลวง
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกสัก
วิทย์ประถม
452
เด็กหญิงอภิสรา  เรืองเทพ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสินธนา
วิทย์ประถม
453
เด็กหญิงอมรรัตน์  ภักดี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน
วิทย์ประถม
454
เด็กหญิงอรกานต์  จันทร์แดง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกงหรา
วิทย์ประถม
455
เด็กหญิงอรณิชา  เกื้อคลัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลป่าบอน
วิทย์ประถม
456
เด็กหญิงอรอุมา  จันทร์เทพ
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทุ่งโพธิ์
วิทย์ประถม
457
เด็กหญิงอสมาภรณ์  รำจวน
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน
วิทย์ประถม
458
เด็กหญิงอังศุมาลี  ขุนศักดิ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน
วิทย์ประถม
459
เด็กหญิงอัจฉริยา  มิตรคุณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลป่าบอน
วิทย์ประถม
460
เด็กชายอาชวิน  หีมสุวรรณ์
ป.5
โรงเรียนบ้านโคกสัก
วิทย์ประถม
461
เด็กชายอาทิตย์  ดำชื่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกงหรา
วิทย์ประถม
462
เด็กหญิงอารีซ่า  เพชรกาหรีม
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทุ่งโพธิ์
วิทย์ประถม
463
เด็กหญิงอารียา  หลำจะนะ
ป.5
โรงเรียนบ้านโคกสัก
วิทย์ประถม
464
เด็กหญิงอารีรัตน์  แก้วกาญจน์
ป.6
โรงเรียนวัดรัตนวราราม
วิทย์ประถม
465
เด็กชายอาศิส  เหล็มหมาด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสินธนา
วิทย์ประถม
466
เด็กหญิงอินทิมา  ลักษณะ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน
วิทย์ประถม
467
เด็กหญิงเอมวิกา  ฉายมณี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน
วิทย์ประถม
468
เด็กหญิงไอลดา  ทองแดง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกงหรา
วิทย์ประถม
469
เด็กหญิงฮูดา  เหล็มปาน
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทุ่งโพธิ์
วิทย์ประถม