ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ปราจีนบุรี เขต 2

ณ ห้องประชุม 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กชายคมพิศิษฐ์  เกียรติสุดาศักดิ์
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
คณิตประถม
2
เด็กชายชญานน  พิบูลกุลสัมฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
คณิตประถม
3
เด็กชายณัฐพงษ์  เสสสี
ป.6
โรงเรียนเจียหมิน
คณิตประถม
4
เด็กหญิงนมิตา  ลิ้มอุดมพร
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
คณิตประถม
5
เด็กหญิงปาณิศรา  เกียรติสุดาศักดิ์
ป.4
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
คณิตประถม
6
เด็กชายพันวา  คุณสารธรรม
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ปราจีนบุรี เขต 2

ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
7
เด็กหญิงจันทกร  ดวงแก้ว
ม.2
โรงเรียนเจียหมิน
คณิต ม.ต้น
8
นางสาวชมภู่  สุวรรณสุข
ม.3
โรงเรียนเจียหมิน
คณิต ม.ต้น
9
เด็กชายยุคันธร  นาคปฐม
ม.1
โรงเรียนเจียหมิน
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ปราจีนบุรี เขต 2

ณ ห้องประชุม 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
10
เด็กชายกฤษฏิพัทธ์  ชมภู
ป.4
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
วิทย์ประถม
11
เด็กชายกวีวัฒน์  ชมภู
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
วิทย์ประถม
12
เด็กหญิงชนัญชิดา  พิบูลกุลสัมฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
วิทย์ประถม
13
เด็กชายชัยธารา  วงษ์ภา
ป.5
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
วิทย์ประถม
14
เด็กชายณัฐดนัย  อุปรัง
ป.6
โรงเรียนเจียหมิน
วิทย์ประถม
15
เด็กชายปณิธาน  ทบพักตร์
ป.4
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
วิทย์ประถม
16
เด็กหญิงพรรณิสา  สิงห์ทอง
ป.6
โรงเรียนเจียหมิน
วิทย์ประถม
17
เด็กหญิงเพตรา ชิเวย์  โนวซู
ป.5
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
วิทย์ประถม
18
เด็กชายภูบดินทร์  แก้วเนตร
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
วิทย์ประถม
19
เด็กหญิงศุภนิชา  บุญแย้ม
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
วิทย์ประถม
20
เด็กชายศุภวิชญ์  ขัติยะ
ป.4
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
วิทย์ประถม
21
เด็กชายสรวิชญ์  สุคนธประทีป
ป.4
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
วิทย์ประถม