ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ยะลา เขต 3

ณ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 1 โรงเรียนอนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์)
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกมลพิสรา  จิรรัตนโสภา
ป.5
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
คณิตประถม
2
เด็กชายกฤษณะ  ประกิจนรากร
ป.4
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
คณิตประถม
3
เด็กหญิงกัญชพร  แซ่อึ่ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์)
คณิตประถม
4
เด็กหญิงกิ่งกาญ  ฟ้าแสงสรรค์
ป.4
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
คณิตประถม
5
เด็กหญิงกิรณา  แซ่เล่า
ป.6
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
คณิตประถม
6
เด็กหญิงขวัญชนก  สุวรรณโณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์)
คณิตประถม
7
เด็กหญิงคณิสร  ไชยแสง
ป.4
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
คณิตประถม
8
เด็กหญิงจันทรรัตน์  แซ่เช่น
ป.4
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
คณิตประถม
9
เด็กหญิงจัสมีน  สาเล็ง
ป.5
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
คณิตประถม
10
เด็กชายจิรายุ  โล่ห์ชิงชัยฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
คณิตประถม
11
เด็กหญิงชนม์ภัททา  คุณโท
ป.5
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
คณิตประถม
12
เด็กหญิงชนากานต์  แซ่เบ้
ป.6
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
คณิตประถม
13
เด็กหญิงชริญญา  เซ่งเขียว
ป.4
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
คณิตประถม
14
เด็กชายซำอูน  ดารามอ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านกาแป๊ะกอตอ)
คณิตประถม
15
เด็กชายซุฟเฟียน  อูเซ็ง
ป.6
โรงเรียนบ้านตาเนาะแมเราะ
คณิตประถม
16
เด็กหญิงซุลฟา  ดูดิง
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านกาแป๊ะกอตอ)
คณิตประถม
17
เด็กชายซูการนัย  ดามาดา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านกาแป๊ะฮูลู)
คณิตประถม
18
เด็กชายซูกิฟลี  ดาหะตา
ป.6
โรงเรียนบ้านจาเราะปะไต
คณิตประถม
19
เด็กหญิงโซเฟีย  มะดาฮู
ป.6
โรงเรียนบ้านจาเราะปะไต
คณิตประถม
20
เด็กชายญาณพัฒน์  เอี๋ยวสกุล
ป.4
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
คณิตประถม
21
เด็กหญิงฐิติกานต์  แซ่วจาง
ป.4
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
คณิตประถม
22
เด็กหญิงณัชชาวีณ์  อริยะชลีย์กร
ป.4
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
คณิตประถม
23
เด็กหญิงณัฐชญา  แซ่หลี
ป.4
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
คณิตประถม
24
เด็กหญิงณัฐณิชา  แซ่ว่อง
ป.4
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
คณิตประถม
25
เด็กชายดิเรกรัตน์  สุพร
ป.6
โรงเรียนบ้านตาเนาะแมเราะ
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ยะลา เขต 3

ณ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 2 โรงเรียนอนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์)
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
26
เด็กหญิงต่วนนูริสลา  กะตะโม๊ะ
ป.4
โรงเรียนบ้านมาลา
คณิตประถม
27
เด็กหญิงตัสนิม  อาวากาจิ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านกาแป๊ะฮูลู)
คณิตประถม
28
เด็กชายเตชัส  โสภโณวงศ์
ป.5
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
คณิตประถม
29
เด็กชายธนกฤต  เวียงทอง
ป.6
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
คณิตประถม
30
เด็กชายธนราชันย์  ราษฎรภักดี
ป.4
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
คณิตประถม
31
เด็กหญิงธัญรดา  อุ่นอก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์)
คณิตประถม
32
เด็กหญิงธัญสินี  ขุนกลับ
ป.6
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
คณิตประถม
33
เด็กชายธันวา  มะดาฮู
ป.4
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
คณิตประถม
34
เด็กชายธาวิน  มะดาฮู
ป.6
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
คณิตประถม
35
เด็กชายธีรพิชญ์  หิรัญ
ป.4
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
คณิตประถม
36
เด็กชายนภ  ภคพงศ์พันธุ์
ป.4
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
คณิตประถม
37
เด็กชายนรรทฐกรน์  เลิศโชติชวลิต
ป.4
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
คณิตประถม
38
เด็กหญิงนัทธ์หทัย  ลีเศรษฐวรรณ
ป.4
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
คณิตประถม
39
เด็กหญิงนิภาภรณ์  วาฑิตศุภผล
ป.6
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
คณิตประถม
40
เด็กหญิงนิศามณี  วิมลสุขวิวัฒน์
ป.4
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
คณิตประถม
41
เด็กหญิงนิสตีฟา  มามะ
ป.4
โรงเรียนบ้านตาเนาะแมเราะ
คณิตประถม
42
เด็กหญิงนิสรีน  ตอกอ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านกาแป๊ะกอตอ)
คณิตประถม
43
เด็กหญิงนูรดีน่า  เปาะโน
ป.5
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
คณิตประถม
44
เด็กหญิงนูรนาดา  สาและรี
ป.4
โรงเรียนบ้านตาเนาะแมเราะ
คณิตประถม
45
เด็กหญิงนูรอุลฟา  สนุง
ป.6
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
คณิตประถม
46
เด็กหญิงปวริศา  กิจพรอนันต์
ป.5
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
คณิตประถม
47
เด็กหญิงปัณณิกา  สีคำดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์)
คณิตประถม
48
เด็กหญิงพนิตพิมพ์  สิริโชคชัยกุล
ป.5
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
คณิตประถม
49
เด็กหญิงพัชรกร  รักบุญ
ป.5
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
คณิตประถม
50
เด็กหญิงพิชญา  บุรีศรี
ป.5
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ยะลา เขต 3

ณ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 3 โรงเรียนอนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์)
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
51
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  สานคล่อง
ป.6
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
คณิตประถม
52
เด็กชายพีรกานต์  ชอบจิต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์)
คณิตประถม
53
เด็กชายฟัยซา  วาเด็ง
ป.5
โรงเรียนบ้านมาลา
คณิตประถม
54
เด็กหญิงมุซีรา  เปาะแซ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านกาแป๊ะกอตอ)
คณิตประถม
55
เด็กชายมูฮัมหมัดคอยรน  มะลี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์)
คณิตประถม
56
เด็กชายมูฮัมหมัดฟาอิส  แดเบาะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์)
คณิตประถม
57
เด็กชายมูฮัมหมัดฟิตรี  เจ๊ะเอ็ม
ป.6
โรงเรียนบ้านมาลา
คณิตประถม
58
เด็กหญิงเมธาพร  จันทยากร
ป.4
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
คณิตประถม
59
เด็กหญิงรัยญาน  ฮาเซ็ม
ป.6
โรงเรียนบ้านธารน้ำใส
คณิตประถม
60
เด็กหญิงรุวัยดา  อาหวังกะจิ
ป.6
โรงเรียนบ้านมาลา
คณิตประถม
61
เด็กชายวชิรวิทย์  ธนาคริษฐา
ป.4
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
คณิตประถม
62
เด็กหญิงวรรณพงษ์  เรืองพูนวิทยา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์)
คณิตประถม
63
เด็กหญิงวรวลัญซ์  สันตานนท์
ป.5
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
คณิตประถม
64
เด็กชายวัทธ์สิริ  อิสสระ
ป.4
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
คณิตประถม
65
เด็กชายศรัญพงศ์  เหล่าเจริญกุล
ป.5
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
คณิตประถม
66
เด็กหญิงศุนิษา  อาบา
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านกาแป๊ะกอตอ)
คณิตประถม
67
เด็กชายศุภฤกษ์  ทิมพวงทอง
ป.4
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
คณิตประถม
68
เด็กชายศุภวิชญ์  มากจันทร์
ป.4
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
คณิตประถม
69
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  แก้วใสพร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์)
คณิตประถม
70
เด็กชายสนธยา  แซ่เยี่ยง
ป.4
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
คณิตประถม
71
เด็กชายสิทธิชัย  ช่วยเกิด
ป.4
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
คณิตประถม
72
เด็กหญิงสิริยา  มะลิวัลย์
ป.6
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
คณิตประถม
73
เด็กชายสุขสันต์  จงรักวารี
ป.6
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
คณิตประถม
74
เด็กหญิงสุพิชญา  จองเลิศอนันต์
ป.4
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
คณิตประถม
75
เด็กหญิงอชิรญา  ฟุ้งสิริวิโรจน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์)
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ยะลา เขต 3

ณ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 4 โรงเรียนอนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์)
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
76
เด็กชายอธิภัทร  ชาห์
ป.4
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
คณิตประถม
77
เด็กชายอัครพล  จำปา
ป.6
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
คณิตประถม
78
เด็กชายอัรฟาน  ซียง
ป.5
โรงเรียนบ้านจาเราะปะไต
คณิตประถม
79
เด็กหญิงอาซูรา  ดาแดะ
ป.5
โรงเรียนบ้านจาเราะปะไต
คณิตประถม
80
เด็กชายอาทิตย์  แซ่เลื่อง
ป.4
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
คณิตประถม
81
เด็กหญิงฮานาน  สาและรี
ป.6
โรงเรียนบ้านธารน้ำใส
คณิตประถม
82
เด็กหญิงฮาบีบี  สาและ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์)
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ยะลา เขต 3

ณ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 5 โรงเรียนอนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์)
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
83
เด็กหญิงกชกร  อุดมบริภัณฑ์
ม.1
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
84
เด็กชายกฤตบุญ  กองสุข
ม.2
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
85
เด็กหญิงกัลย์ธิดา  จอมบดินทร์
ม.3
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
86
นางสาวจีรนันท์  ไพโรจน์
ม.3
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
87
เด็กหญิงซูมัยยะห์  ตาเซ๊ะ
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านกาแป๊ะฮูลู)
คณิต ม.ต้น
88
เด็กหญิงณภัทร  พูนทอง
ม.1
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
89
เด็กหญิงณัฐวิภา  หวันละโส๊ะ
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านกาแป๊ะกอตอ)
คณิต ม.ต้น
90
นางสาวดวงกมล  แซ่ซี
ม.3
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
91
เด็กชายธนภัทร  มากอ้น
ม.2
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
92
เด็กชายนันทิพัฒน์  มารมย์
ม.2
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
93
เด็กหญิงบุซรอ  กาเดร์
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านกาแป๊ะฮูลู)
คณิต ม.ต้น
94
เด็กชายปณชัย  เถาทิพย์
ม.2
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
95
เด็กหญิงประภัสสร  แซ่ลิ่ม
ม.1
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
96
เด็กหญิงปุญญิสา  ซุ้นสัน
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านกาแป๊ะฮูลู)
คณิต ม.ต้น
97
เด็กชายพลพสุธา  แช่มช้อย
ม.2
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
98
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  สุขปักษา
ม.2
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
99
เด็กชายมูฮัมหมัดเภาซี  ดือมาลี
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านกาแป๊ะกอตอ)
คณิต ม.ต้น
100
เด็กชายมูฮัมหมัดฮาฟิต  ดือมาลี
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านกาแป๊ะกอตอ)
คณิต ม.ต้น
101
เด็กหญิงรอวิยานีย์  สง่าบ้านโคก
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านกาแป๊ะกอตอ)
คณิต ม.ต้น
102
เด็กชายรัตภูมิ  วิศิษฐกุล
ม.2
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
103
นางสาววชิรญาณ์  ณ สงขลา
ม.3
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
104
เด็กหญิงศิรินภา  วัฒนดำรงสวัสดิ์
ม.2
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
105
เด็กหญิงศุภรัตน์  ลิปิการวงศ์
ม.2
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
106
เด็กหญิงสิริกานต์  หงษ์สี
ม.2
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
107
นางสาวสุธาสินี  โทนะพันธุ์
ม.3
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ยะลา เขต 3

ณ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 6 โรงเรียนอนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์)
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
108
เด็กชายสุเมธ  เพชรเจ้ย
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านกาแป๊ะกอตอ)
คณิต ม.ต้น
109
เด็กหญิงสุรีย์รัตน์  แซ่ซ่ง
ม.1
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
110
นางสาวอภิลดา  ประเสริฐคงแก้ว
ม.3
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ยะลา เขต 3

ณ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 1 โรงเรียนอนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์)
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
111
เด็กหญิงกนกกร  แซ่ซำ
ป.6
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
วิทย์ประถม
112
เด็กหญิงกนกวรรณ  พึงพิทยากุล
ป.5
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
วิทย์ประถม
113
เด็กหญิงกมลวรรณ  เสถียรดิลก
ป.6
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
วิทย์ประถม
114
เด็กหญิงกรรณิการ์  แซ่ว่อง
ป.6
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
วิทย์ประถม
115
เด็กชายกฤษฏิ์  ชินศิริไพบูลย์
ป.4
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
วิทย์ประถม
116
เด็กหญิงกล้าสิริ  เรือนสากล
ป.5
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
วิทย์ประถม
117
เด็กหญิงกวินธิดา  ณ นคร
ป.4
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
วิทย์ประถม
118
เด็กชายกษิดิ์เดช  เทียมเมฆ
ป.6
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
วิทย์ประถม
119
เด็กหญิงกัญญาพัชร  คงอินทร์
ป.6
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
วิทย์ประถม
120
เด็กหญิงกัญญารัตน์  บาราเฮง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านกาแป๊ะฮูลู)
วิทย์ประถม
121
เด็กหญิงกุลณิชา  แซ่เยี่ยง
ป.5
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
วิทย์ประถม
122
เด็กหญิงกูอิฟ๖ีซาม  ดาจูดา
ป.5
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
วิทย์ประถม
123
เด็กชายเกษมสันต์  พ่อชมภู
ป.5
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
วิทย์ประถม
124
เด็กชายแก้วกล้า  เทพบรรหาร
ป.4
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
วิทย์ประถม
125
เด็กหญิงเขมจิรา  ยาหัวดง
ป.6
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
วิทย์ประถม
126
เด็กชายคุณกร  หนูเกื้อ
ป.4
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
วิทย์ประถม
127
เด็กหญิงจรรยาภรณ์  ฐิติชวลิตกุล
ป.4
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
วิทย์ประถม
128
เด็กหญิงจรรษะณัย  เชี่ยวชาญศิลป์
ป.5
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
วิทย์ประถม
129
เด็กชายจักรินทร์  ทิมพวงทอง
ป.6
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
วิทย์ประถม
130
เด็กหญิงจีน่า  โม๊ะ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านกาแป๊ะกอตอ)
วิทย์ประถม
131
เด็กหญิงเจนจิรา  แซ่เล่า
ป.4
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
วิทย์ประถม
132
เด็กชายเจษฎา  เยาวพันธุ์กุล
ป.6
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
วิทย์ประถม
133
เด็กชายฉัตริน  สาเล็ง
ป.5
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
วิทย์ประถม
134
เด็กชายฉันทวัฒน์  ฉันทจุลสินธุ์
ป.5
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
วิทย์ประถม
135
เด็กหญิงชนกภัค  วงศ์จิรทีปต์
ป.6
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ยะลา เขต 3

ณ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 2 โรงเรียนอนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์)
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
136
เด็กหญิงชนิดาภา  แซ่ย่อง
ป.5
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
วิทย์ประถม
137
เด็กหญิงชลภัสสรณ์  รุ่งภักดีสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
วิทย์ประถม
138
เด็กหญิงชุติกาญจน์  ชะวิช
ป.4
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
วิทย์ประถม
139
เด็กหญิงชุติกาญจน์  นิวาส
ป.5
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
วิทย์ประถม
140
เด็กชายชุติพล  ปักษาสว่าง
ป.5
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
วิทย์ประถม
141
เด็กหญิงซอฟวานี  มูเซะ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านกาแป๊ะกอตอ)
วิทย์ประถม
142
เด็กชายณชภัสกร  หนูยวญ
ป.6
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
วิทย์ประถม
143
เด็กหญิงณัฎฐา  ถึงสุขวงศ์
ป.6
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
วิทย์ประถม
144
เด็กหญิงณัฐกฤตา  แซ่แต้
ป.5
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
วิทย์ประถม
145
เด็กหญิงณัฐณิชา  ศรีจันทร์
ป.4
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
วิทย์ประถม
146
เด็กชายณัฐนนท์  องค์ศรีเจริญพร
ป.5
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
วิทย์ประถม
147
เด็กหญิงณัฐปภัสร์  แซ่หลี
ป.6
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
วิทย์ประถม
148
เด็กหญิงณัฐพร  แจ่มแจ้ง
ป.6
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
วิทย์ประถม
149
เด็กชายถิรวิทย์  พรหมเกตุ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านกาแป๊ะฮูลู)
วิทย์ประถม
150
เด็กหญิงทอฝัน  อัครวรมาศ
ป.5
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
วิทย์ประถม
151
เด็กชายทินภัทร  พลประสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนบ้านตาเนาะแมเราะ
วิทย์ประถม
152
เด็กหญิงธนนันท์  ธนศิริสุข
ป.5
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
วิทย์ประถม
153
เด็กชายธนล  ณ สงขลา
ป.5
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
วิทย์ประถม
154
เด็กชายธนัท  อัครวรมาศ
ป.5
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
วิทย์ประถม
155
เด็กชายธภัทร  เขียมวัชนะ
ป.5
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
วิทย์ประถม
156
เด็กชายธฤต  มีบุญลาภ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์)
วิทย์ประถม
157
เด็กชายธัชชัย  โชติวัฒนกุล
ป.4
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
วิทย์ประถม
158
เด็กหญิงธัญชนก  เจนจิรภัทร
ป.6
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
วิทย์ประถม
159
เด็กหญิงธัญชนก  เผ่าวรรธนะพันธ์ุ
ป.5
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
วิทย์ประถม
160
เด็กหญิงธัญลักษณ์  แซ่เลี่ยง
ป.4
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ยะลา เขต 3

ณ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 3 โรงเรียนอนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์)
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
161
เด็กชายธันยธรณ์  ทองคำ
ป.6
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
วิทย์ประถม
162
เด็กชายนวพล  กานุมาน
ป.4
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
วิทย์ประถม
163
เด็กหญิงนัจมีย์  แวกือจิ
ป.6
โรงเรียนบ้านธารน้ำใส
วิทย์ประถม
164
เด็กชายนันท์นภัทร  แซ่จ้อง
ป.5
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
วิทย์ประถม
165
เด็กหญิงนันท์นภัส  โล่ห์ชิงชัยฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
วิทย์ประถม
166
เด็กหญิงนันทนา  เสถิกะ
ป.6
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
วิทย์ประถม
167
เด็กชายนาอีม  อาแย
ป.4
โรงเรียนบ้านมาลา
วิทย์ประถม
168
เด็กหญิงนิสรีน  ฮาเซ็ม
ป.6
โรงเรียนบ้านธารน้ำใส
วิทย์ประถม
169
เด็กหญิงนุรไอมี่  มะดาฮู
ป.5
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
วิทย์ประถม
170
เด็กหญิงนูรฟาคีร่า  แนปิแน
ป.5
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
วิทย์ประถม
171
เด็กหญิงนูรฟาติน  ดาฮายะ
ป.6
โรงเรียนบ้านจาเราะปะไต
วิทย์ประถม
172
เด็กหญิงบัญฑิตา  แซ่ซำ
ป.6
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
วิทย์ประถม
173
เด็กชายบัสรี  ซามะ
ป.6
โรงเรียนบ้านมาลา
วิทย์ประถม
174
เด็กหญิงปทิตตา  จิรรุ่งธรากร
ป.6
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
วิทย์ประถม
175
เด็กชายปรมินทร์  ศิริครินทร์
ป.6
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
วิทย์ประถม
176
เด็กหญิงประพิน  วงศ์นิรัติศัย
ป.4
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
วิทย์ประถม
177
เด็กหญิงปริญญาพร  ตรีวัย
ป.4
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
วิทย์ประถม
178
เด็กหญิงปาณิสรา  สว่างรัตน์
ป.4
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
วิทย์ประถม
179
เด็กหญิงปาลิตา  ฐาปนาฐาน
ป.4
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
วิทย์ประถม
180
เด็กหญิงปิ่นวรา  ภูสิทธิอุดมเดช
ป.6
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
วิทย์ประถม
181
เด็กหญิงปิยะภา  แซ่จ๊ะ
ป.5
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
วิทย์ประถม
182
เด็กชายปุญญาพัฒน์  แซ่โก
ป.5
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
วิทย์ประถม
183
เด็กหญิงปุณญิสา  สุทธิหิรัญพงศ์
ป.6
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
วิทย์ประถม
184
เด็กหญิงเปรมาพัชร์  เลิศศุภศาสตร์
ป.4
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
วิทย์ประถม
185
เด็กชายพงศพัศ  ลิ้มวิโรจน์
ป.6
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ยะลา เขต 3

ณ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 4 โรงเรียนอนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์)
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
186
เด็กชายพชรพล  เอกมงคลบุญมี
ป.4
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
วิทย์ประถม
187
เด็กหญิงพชรอร  เอกมงคลบุญมี
ป.4
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
วิทย์ประถม
188
เด็กหญิงพลอยนภัส  แซ่ล่อ
ป.5
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
วิทย์ประถม
189
เด็กหญิงพัชรพร  สังข์แก้ว
ป.6
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
วิทย์ประถม
190
เด็กหญิงพัทธนันท์  ชัยพานิชย์
ป.4
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
วิทย์ประถม
191
เด็กหญิงพิชญ์สิณี  ทรัพย์สิน
ป.6
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
วิทย์ประถม
192
เด็กหญิงพิมพ์นารา  ชาญวิรวงศ์
ป.4
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
วิทย์ประถม
193
เด็กหญิงพิศุทธินี  ตั้งจิตถนอม
ป.6
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
วิทย์ประถม
194
เด็กหญิงพุธิรา  สนธิสว่าง
ป.5
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
วิทย์ประถม
195
เด็กหญิงฟิตเราะห์  ตาเซะ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านกาแป๊ะกอตอ)
วิทย์ประถม
196
เด็กหญิงภัคจิรา  โกศลวิทยาธรรม
ป.5
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
วิทย์ประถม
197
เด็กหญิงภัทรวรรณ  สวนจันทร์
ป.6
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
วิทย์ประถม
198
เด็กชายภาณุเดช  มิงการี
ป.5
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
วิทย์ประถม
199
เด็กชายภูชิต  ปริเปรมกุล
ป.5
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
วิทย์ประถม
200
เด็กหญิงภูริชญา  แวเต๊ะ
ป.5
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
วิทย์ประถม
201
เด็กชายภูริภัทร  แสงชาตรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์)
วิทย์ประถม
202
เด็กหญิงมนิตชา  นกทิพย์
ป.4
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
วิทย์ประถม
203
เด็กชายมะสุเรน  ตาบาซา
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านกาแป๊ะกอตอ)
วิทย์ประถม
204
เด็กหญิงมาซีรา  บารู
ป.5
โรงเรียนบ้านตาเนาะแมเราะ
วิทย์ประถม
205
เด็กชายมีกาแอล  ดีนามอ
ป.6
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
วิทย์ประถม
206
เด็กหญิงเมตตา  บัวเกิด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์)
วิทย์ประถม
207
เด็กหญิงยามีละห์  เลาะมาวา
ป.4
โรงเรียนบ้านมาลา
วิทย์ประถม
208
เด็กหญิงยุพารัตน์  แซ่อึ่ง
ป.5
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
วิทย์ประถม
209
เด็กหญิงยูลีน่า  มะลี
ป.6
โรงเรียนบ้านจาเราะปะไต
วิทย์ประถม
210
เด็กหญิงเยี่ยซิน  ตัน
ป.5
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ยะลา เขต 3

ณ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 5 โรงเรียนอนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์)
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กหญิงรดี  พิรามรักษ์
ป.6
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
วิทย์ประถม
212
เด็กหญิงรัตนาภรณ์  รัตนวรรณี
ป.4
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
วิทย์ประถม
213
เด็กหญิงวรรณกาญจน์  เลี้ยงพันธ์สกุล
ป.5
โรงเรียนบ้านตาเนาะแมเราะ
วิทย์ประถม
214
เด็กชายวรัญชิต  เขียวเทโพธิ์
ป.5
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
วิทย์ประถม
215
เด็กหญิงวรัญญ์ภัค  แซ่ว่อง
ป.6
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
วิทย์ประถม
216
เด็กชายวาริส  ดาหะตอ
ป.5
โรงเรียนบ้านมาลา
วิทย์ประถม
217
เด็กหญิงวารุณี  มิ่งแก้ว
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านกาแป๊ะกอตอ)
วิทย์ประถม
218
เด็กหญิงศนัณณพัฒน์  เต็งมีศรี
ป.4
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
วิทย์ประถม
219
เด็กชายศิรวิทย์  แซ่เลี่ยง
ป.4
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
วิทย์ประถม
220
เด็กหญิงศุภกานต์  พิภูพัชญ์ชา
ป.6
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
วิทย์ประถม
221
เด็กชายศุภณัฐ  จรัสวิชากร
ป.6
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
วิทย์ประถม
222
เด็กชายศุภดิตถ์  สง่าราศรี
ป.6
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
วิทย์ประถม
223
เด็กหญิงศุภลักษณ์  อาบา
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านกาแป๊ะกอตอ)
วิทย์ประถม
224
เด็กชายศุภวิชญ์  เลื่องรุจิเศรษฐ์
ป.5
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
วิทย์ประถม
225
เด็กชายสิทธิโชค  พานิช
ป.6
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
วิทย์ประถม
226
เด็กชายสิรวุฒิ  แซ่เจน
ป.5
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
วิทย์ประถม
227
เด็กหญิงสิริยากร  ชูพันธ์
ป.6
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
วิทย์ประถม
228
เด็กหญิงสุขกมล  จงรักวารี
ป.6
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
วิทย์ประถม
229
เด็กหญิงสุพัตสา  เหมือนเมือง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์)
วิทย์ประถม
230
เด็กชายสุรินทัศน์  ทิราชีพ
ป.6
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
วิทย์ประถม
231
เด็กหญิงสุลดา  สามัน
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านกาแป๊ะฮูลู)
วิทย์ประถม
232
เด็กหญิงอนิสนีน  เบญญาศักดิ์สกุล
ป.4
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา
วิทย์ประถม
233
เด็กหญิงอนุสราย์  ดอเฮง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านกาแป๊ะกอตอ)
วิทย์ประถม
234
เด็กหญิงอรวรรณ  แซ่เลื่อง
ป.6
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
วิทย์ประถม
235
เด็กชายอัมมัร  เต๊ะสาโฮม
ป.6
โรงเรียนบ้านมาลา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ยะลา เขต 3

ณ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 6 โรงเรียนอนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์)
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
236
เด็กหญิงอาลีฟะห์  มะหะวี
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านกาแป๊ะฮูลู)
วิทย์ประถม
237
เด็กชายอิรฟาน  มะมิง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านกาแป๊ะกอตอ)
วิทย์ประถม
238
เด็กหญิงอูมัยรอฮ์  กูวะ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านกาแป๊ะฮูลู)
วิทย์ประถม