ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
อุบลราชธานี เขต 5

ณ อาคารป.1 ชั้น 2 ห้อง 1/1 โรงเรียนบ้านหนองแสง
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชพร  พุทธเกต
ป.4
โรงเรียนบ้านยางกลาง
คณิตประถม
2
เด็กหญิงกนกพิชญ์  จันทร์พวง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม
คณิตประถม
3
เด็กหญิงกนกวรรณ  คำหมั่น
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิตประถม
4
เด็กหญิงกรรณิการ์  อรอินทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านม่วงนาดี
คณิตประถม
5
เด็กชายกฤษณวงศ์  ฤทธิมาศ
ป.4
โรงเรียนบ้านโนนหมากเดือย
คณิตประถม
6
เด็กชายกวินภพ  บัวใหญ่
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน
คณิตประถม
7
เด็กชายก่อศักดิ์  วรสิงห์
ป.5
โรงเรียนบ้านโนน
คณิตประถม
8
เด็กหญิงกัญญาวีร์  ครองบุญ
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน
คณิตประถม
9
เด็กชายกันต์เกรียงไกร  หงษ์วิเศษ
ป.5
โรงเรียนบ้านม่วงนาดี
คณิตประถม
10
เด็กชายกิตติธัช  ศรีอนุช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลน้ำขุ่น
คณิตประถม
11
เด็กชายกิตติภพ  สีสาย
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองอ้ม
คณิตประถม
12
เด็กชายกิตติศักดิ์  บุตรบุราณ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแปก
คณิตประถม
13
เด็กชายกิตษกร  บุญส่ง
ป.5
โรงเรียนบ้านโนน
คณิตประถม
14
เด็กชายกิติศักดิ์  จันทร์หอม
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
คณิตประถม
15
เด็กหญิงเกวลิน  นามณีย์
ป.5
โรงเรียนบ้านยางกลาง
คณิตประถม
16
เด็กหญิงเกศสกุลวรรณ  ผลาไวย์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
คณิตประถม
17
เด็กชายเกียรติกมล  มะลิต้น
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
คณิตประถม
18
เด็กหญิงเกียรติกูล  โสภา
ป.6
โรงเรียนบ้านม่วงนาดี
คณิตประถม
19
เด็กหญิงขวัญข้าว  สุระนา
ป.6
โรงเรียนบ้านม่วงนาดี
คณิตประถม
20
เด็กหญิงขวัญจิรา  ปุณประวัติ
ป.5
โรงเรียนบ้านยางกลาง
คณิตประถม
21
เด็กชายคุณานนท์  จำปาเต็ม
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองอ้ม
คณิตประถม
22
เด็กชายจักรพันธ์  บุษภาพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลน้ำขุ่น
คณิตประถม
23
เด็กหญิงจันทราวดี  จันทร์เหลือง
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยทราย
คณิตประถม
24
เด็กชายจารุกิตติ์  กองปาน
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนค้อ อ.บุณฑริก
คณิตประถม
25
เด็กหญิงจิตราพร  เกตุศักดิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองอ้ม
คณิตประถม
26
เด็กหญิงจิรภิญญา  คชยาพันธ์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
คณิตประถม
27
เด็กหญิงจิรภิญญา  บุญต่อ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
คณิตประถม
28
เด็กหญิงจิรภิญญา  สีมอม
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองแปก
คณิตประถม
29
เด็กหญิงจิรภิญญา  เสนานนท์
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองแสง
คณิตประถม
30
เด็กหญิงจิรัชยา  โยธี
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
อุบลราชธานี เขต 5

ณ อาคารป.1 ชั้น 2 ห้อง 1/2 โรงเรียนบ้านหนองแสง
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
31
เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ชาภักดี
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
คณิตประถม
32
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ไชยเศษ
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยทราย
คณิตประถม
33
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ผ่านพิเคราะห์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
คณิตประถม
34
เด็กหญิงฉัตรชนก  ทองงอก
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
คณิตประถม
35
เด็กชายฉัตรชัย  ศิริเวช
ป.4
โรงเรียนบ้านโนนค้อ อ.บุณฑริก
คณิตประถม
36
เด็กชายฉัตรตะวัน  กุตโต
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองแปก
คณิตประถม
37
เด็กหญิงชญานันท์  สุวะจี
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองแปก
คณิตประถม
38
เด็กหญิงชนัญชิดา  บุปผา
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิตประถม
39
เด็กหญิงชนันธร  พลอยมุข
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยทราย
คณิตประถม
40
เด็กหญิงชลธิชา  บุตรอุดม
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิตประถม
41
เด็กหญิงชลิดา  ลื้อเพ็ง
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
คณิตประถม
42
เด็กชายชัยพัฒน์  ตะนะสุข
ป.5
โรงเรียนบ้านโนน
คณิตประถม
43
เด็กชายชินวัฒน์  ยะราช
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองแปก
คณิตประถม
44
เด็กหญิงชุติอร  กุลอนงค์
ป.4
โรงเรียนบ้านยางกลาง
คณิตประถม
45
เด็กชายฐเดช  พัฒนสาร
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองอ้ม
คณิตประถม
46
เด็กหญิงฐิติวรดา  ศรีบุญเรือง
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองแสง
คณิตประถม
47
เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  วงศ์กระจ่าง
ป.6
โรงเรียนบ้านนาแคน
คณิตประถม
48
เด็กหญิงณัฎฐธิดา  ยาเลิศ
ป.6
โรงเรียนบ้านนาแคน
คณิตประถม
49
เด็กชายณัฏฐภัทร  ภักดีล้น
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองแปก
คณิตประถม
50
เด็กชายณัฏฐากรณ์  ปราบชมภู
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิตประถม
51
เด็กหญิงณัฏฐิติมา  สกุลโกน
ป.4
โรงเรียนบ้านยางกลาง
คณิตประถม
52
เด็กหญิงณัฐชญา  คงศิริ
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองแปก
คณิตประถม
53
เด็กชายณัฐชัย  นนท์ศิริ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแปก
คณิตประถม
54
เด็กหญิงณัฐฐินันท์  บัวใหญ่
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองอ้ม
คณิตประถม
55
เด็กหญิงณัฐวดี  เดชะคำภู
ป.6
โรงเรียนบ้านนาแก
คณิตประถม
56
เด็กชายณัฐวุฒิ  สมปัก
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
คณิตประถม
57
เด็กชายดวงสิทธิ์  โสวะพันธ์
ป.5
โรงเรียนบ้านห้วยทราย
คณิตประถม
58
เด็กชายดุสิต  นามศรี
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองแปก
คณิตประถม
59
เด็กหญิงเดือนจิต  รักสนิท
ป.6
โรงเรียนอนุบาลน้ำขุ่น
คณิตประถม
60
เด็กหญิงทัศนีย์  หอมสมบัติ
ป.5
โรงเรียนบ้านม่วงนาดี
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
อุบลราชธานี เขต 5

ณ อาคารป.1 ชั้น 2 ห้อง 1/3 โรงเรียนบ้านหนองแสง
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
61
เด็กหญิงทิพรัตน์  อ่อนสี
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
คณิตประถม
62
เด็กชายแทนคุล  ยาเลิศ
ป.4
โรงเรียนบ้านนาแคน
คณิตประถม
63
เด็กชายธนกฤษ  กัญญาชาติ
ป.6
โรงเรียนบ้านม่วงนาดี
คณิตประถม
64
เด็กหญิงธนวรรณ  พลหาญ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
คณิตประถม
65
เด็กชายธนศักดิ์  พวงอนันต์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
คณิตประถม
66
เด็กชายธวัชชัย  นวลเปล่ง
ป.5
โรงเรียนบ้านม่วงนาดี
คณิตประถม
67
เด็กชายธีรเดช  แท่นคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านนาแคน
คณิตประถม
68
เด็กชายธีรภัทร  พรมกอง
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน
คณิตประถม
69
เด็กชายนคินทร์  ทาแหวะ
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าพอก
คณิตประถม
70
เด็กชายนนทกร  แพนศรี
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
คณิตประถม
71
เด็กหญิงนภาพร  สุวรรณ
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองแปก
คณิตประถม
72
เด็กหญิงนริศรา  โฉมงาม
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
คณิตประถม
73
เด็กหญิงนัชญาพร  วรรณทอง
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าสน
คณิตประถม
74
เด็กหญิงนิตยา  ดาวเรือง
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแปก
คณิตประถม
75
เด็กหญิงนิตยา  ปริหา
ป.4
โรงเรียนบ้านห้วยทราย
คณิตประถม
76
เด็กหญิงนิสาชล  บุญดก
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
คณิตประถม
77
เด็กชายปกรณ์  พานิช
ป.4
โรงเรียนบ้านม่วงนาดี
คณิตประถม
78
เด็กชายปกาสิต  เสนาะศัพย์
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดเรือ
คณิตประถม
79
เด็กหญิงปัทมาพร  มหาวัน
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
คณิตประถม
80
เด็กหญิงปาริตา  สุทนัง
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองแปก
คณิตประถม
81
เด็กหญิงปาลิตา  สารพัฒ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม
คณิตประถม
82
เด็กหญิงปิยะนุช  ดาสี
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองแปก
คณิตประถม
83
เด็กหญิงปุณญาณัช  พรมกอง
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน
คณิตประถม
84
เด็กชายปุณณภพ  คันธจันทร์
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองแปก
คณิตประถม
85
เด็กหญิงปุณณิศา  พละโย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม
คณิตประถม
86
เด็กชายพงศธร  สีมาทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านม่วงนาดี
คณิตประถม
87
เด็กหญิงพรเพ็ญ  เเสวงศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม
คณิตประถม
88
เด็กชายพลวัฒน์  ดวงสว่าง
ป.4
โรงเรียนบ้านโนนหมากเดือย
คณิตประถม
89
เด็กหญิงพัชราภรณ์  แพงยา
ป.5
โรงเรียนบ้านม่วงนาดี
คณิตประถม
90
เด็กหญิงพิชญา  กำพุธ
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าพอก
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
อุบลราชธานี เขต 5

ณ อาคารป.1 ชั้น 2 ห้อง 1/4 โรงเรียนบ้านหนองแสง
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
91
เด็กหญิงพิชญาภา  จะโลนา
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองแปก
คณิตประถม
92
เด็กชายพิชญุตม์  คำทองเที่ยง
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองแปก
คณิตประถม
93
เด็กชายพิทักษ์  จันทร์เหลือง
ป.4
โรงเรียนบ้านห้วยทราย
คณิตประถม
94
เด็กหญิงพิมพกานต์  พิเดช
ป.4
โรงเรียนบ้านม่วงนาดี
คณิตประถม
95
เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  พิมพ์หนู
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
คณิตประถม
96
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  เพียะวงศ์
ป.4
โรงเรียนบ้านห้วยทราย
คณิตประถม
97
เด็กหญิงพิมพ์วิภา  บุลารัตน์
ป.4
โรงเรียนบ้านม่วงนาดี
คณิตประถม
98
เด็กชายพิรุฬห์รัตน์  พิชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลน้ำขุ่น
คณิตประถม
99
เด็กชายพีรภาส  โสภา
ป.4
โรงเรียนบ้านม่วงนาดี
คณิตประถม
100
เด็กชายเพชรพงศ์  ศรีวัชร์จารุธร
ป.5
โรงเรียนบ้านห้วยทราย
คณิตประถม
101
เด็กหญิงภัคภัสสร  ลือเดช
ป.5
โรงเรียนบ้านนาแคน
คณิตประถม
102
เด็กหญิงภัทรพร  อารีย์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
คณิตประถม
103
เด็กชายภาวัช  วรรคสังข์
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองแสง
คณิตประถม
104
เด็กหญิงภาสินี  บำเพ็ญ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
คณิตประถม
105
เด็กชายภูริณัฐ  โมรัตน์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองอ้ม
คณิตประถม
106
เด็กหญิงมนัสชนก  คำภาแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
คณิตประถม
107
เด็กหญิงมโนชา  สุมา
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิตประถม
108
เด็กหญิงมิรันตี  เกษฎางคศรี
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองแปก
คณิตประถม
109
เด็กชายยศนนท์  สมภาร
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนค้อ อ.บุณฑริก
คณิตประถม
110
เด็กชายราชินทร์  วุฒิยา
ป.4
โรงเรียนบ้านนาแคน
คณิตประถม
111
เด็กหญิงรินท์นิตา  จันทวี
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
คณิตประถม
112
เด็กหญิงรินรดา  ขนทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
คณิตประถม
113
เด็กหญิงรินลดา  ทวีชาติ
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิตประถม
114
เด็กหญิงวนิดา  นันทะสาร
ป.6
โรงเรียนบ้านม่วงนาดี
คณิตประถม
115
เด็กหญิงวรรณิสา  ประทุม
ป.4
โรงเรียนบ้านม่วงนาดี
คณิตประถม
116
เด็กหญิงวรรวิสา  ดารัตน์
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยทราย
คณิตประถม
117
เด็กหญิงวรัญญ์รัตน์  คำทา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม
คณิตประถม
118
เด็กหญิงวราภรณ์  น้อยสี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม
คณิตประถม
119
เด็กหญิงวริศรา  นุชนารถ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม
คณิตประถม
120
เด็กชายวัชรพล  บุญทูน
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
อุบลราชธานี เขต 5

ณ อาคารป.1 ชั้น 1 ห้อง 1/5 โรงเรียนบ้านหนองแสง
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
121
เด็กชายวาคิม  ชไนเดอร์
ป.4
โรงเรียนบ้านนาแคน
คณิตประถม
122
เด็กชายวิชชากร  พาพันธ์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
คณิตประถม
123
เด็กหญิงวิภาดา  จันทร์พวง
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองอ้ม
คณิตประถม
124
เด็กหญิงวิยะดา  ปัตตัง
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
คณิตประถม
125
เด็กหญิงวิไลลักษณ์  สระแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
คณิตประถม
126
เด็กชายวีรยุทธ  นิลบารันต์
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดเรือ
คณิตประถม
127
เด็กชายวีรศักดิ์  สุขร่วม
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิตประถม
128
เด็กหญิงศรันญา  สีทา
ป.5
โรงเรียนบ้านม่วงนาดี
คณิตประถม
129
เด็กชายศรันย์ภัทร  หงษ์ไชยคำ
ป.4
โรงเรียนบ้านห้วยทราย
คณิตประถม
130
เด็กหญิงศศิกานต์  บุดดาโจม
ป.5
โรงเรียนบ้านห้วยทราย
คณิตประถม
131
เด็กหญิงศศิธร  นนท์ศิริ
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิตประถม
132
เด็กหญิงศศิธร  เหมือนเหลา
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
คณิตประถม
133
เด็กหญิงศิรินภา  จำปาโพธิ์
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิตประถม
134
เด็กหญิงศิริยากร  โคตรคันทา
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนค้อ อ.บุณฑริก
คณิตประถม
135
เด็กหญิงศิริยาภรณ์  พรมลาย
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
คณิตประถม
136
เด็กหญิงศิริลักษณ์  บุญทรง
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
คณิตประถม
137
เด็กชายศิวกร  อ้วนใหญ่
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองแสง
คณิตประถม
138
เด็กหญิงศุภกร  สารพงษ์
ป.4
โรงเรียนบ้านยางกลาง
คณิตประถม
139
เด็กชายศุภณัฐ  พุ่มจันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
คณิตประถม
140
เด็กหญิงสไบทอง  ยุวผล
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองอ้ม
คณิตประถม
141
เด็กหญิงสมใจ  วงษ์ธนู
ป.5
โรงเรียนบ้านห้วยทราย
คณิตประถม
142
เด็กหญิงสราภรณ์  พรมวิหาร
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแปก
คณิตประถม
143
เด็กชายสิทธิพล  คำโสภา
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองอ้ม
คณิตประถม
144
เด็กหญิงสิริวิภา  ศรีขันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลน้ำขุ่น
คณิตประถม
145
เด็กหญิงสุกัญญา  เมืองกลาง
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองแปก
คณิตประถม
146
เด็กหญิงสุดารัตน์  จุไร
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าสน
คณิตประถม
147
เด็กหญิงสุวิภาวดี  คำศรีสุข
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองอ้ม
คณิตประถม
148
เด็กหญิงสู่ขวัญ  สุระนา
ป.4
โรงเรียนบ้านม่วงนาดี
คณิตประถม
149
เด็กหญิงเสาวภา  ศรีกุลวงค์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
คณิตประถม
150
เด็กหญิงอชิรญา  ดำริห์
ป.5
โรงเรียนเวตวันวิทยา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
อุบลราชธานี เขต 5

ณ อาคารป.1 ชั้น 1 ห้อง 1/6 โรงเรียนบ้านหนองแสง
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
151
เด็กชายอนันต์  เกื้อกูล
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองแปก
คณิตประถม
152
เด็กหญิงอภิญญา  แสงเดช
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
คณิตประถม
153
เด็กชายอภิวัฒน์  สะดอนรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลน้ำขุ่น
คณิตประถม
154
เด็กชายอมรเทพ  บุปผาวัลย์
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิตประถม
155
เด็กหญิงอังค์วรา  นันโท
ป.4
โรงเรียนบ้านโนนค้อ อ.บุณฑริก
คณิตประถม
156
เด็กหญิงอัจชาวดี  นามบุญตรี
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
คณิตประถม
157
เด็กชายอัฑฒ์ธีรัตม์  คะณะพันธ์
ป.6
โรงเรียนบ้านยางกลาง
คณิตประถม
158
เด็กหญิงอัณณ์ญาดา  สุริโย
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
คณิตประถม
159
เด็กหญิงอำไพพร  โสภา
ป.6
โรงเรียนบ้านม่วงนาดี
คณิตประถม
160
เด็กหญิงอิสสริยาภรณ์  จำปาศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
คณิตประถม
161
เด็กชายเอกราช  สร้อยสูงเนิน
ป.4
โรงเรียนบ้านนาแคน
คณิตประถม
162
เด็กชายเอกวุฒิ  คำศรีสุข
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าพอก
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
อุบลราชธานี เขต 5

ณ อาคารป.3 ชั้น 1 ห้อง 3/2 โรงเรียนบ้านหนองแสง
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
163
นางสาวกนกวรรณ  ประทุม
ม.3
โรงเรียนบ้านม่วงนาดี
คณิต ม.ต้น
164
เด็กหญิงกรวิภา  วงษาเคน
ม.2
โรงเรียนบ้านซำสะกวยน้อย
คณิต ม.ต้น
165
นางสาวกินรี  ชมอินทร์
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองอ้ม
คณิต ม.ต้น
166
นางสาวจินตภา  รัตโน
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองแปก
คณิต ม.ต้น
167
นางสาวจิรภิญญา  สาระศิลป
ม.3
โรงเรียนบ้านโนนค้อ อ.บุณฑริก
คณิต ม.ต้น
168
เด็กหญิงจิรวรรณ  พรมหอม
ม.2
โรงเรียนบ้านหนองแปก
คณิต ม.ต้น
169
เด็กหญิงจิรัชญา  สินสาตร
ม.2
โรงเรียนบ้านห้วยทราย
คณิต ม.ต้น
170
นางสาวจุฑามาศ  บัวใหญ่
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองอ้ม
คณิต ม.ต้น
171
เด็กหญิงจุติพร  ไชยเศษ
ม.3
โรงเรียนบ้านห้วยทราย
คณิต ม.ต้น
172
เด็กชายชัยชนะ  พูลเฉลียว
ม.2
โรงเรียนบ้านหนองแปก
คณิต ม.ต้น
173
เด็กชายชินวัตร  ทินโนรส
ม.2
โรงเรียนบ้านป่าโมง
คณิต ม.ต้น
174
เด็กหญิงฌิชนก  โคตตัสสา
ม.2
โรงเรียนบ้านม่วงนาดี
คณิต ม.ต้น
175
เด็กหญิงฑิฆัมพร  มณีเนตร
ม.1
โรงเรียนบ้านโนนค้อ อ.บุณฑริก
คณิต ม.ต้น
176
นางสาวณัฐฏณิชา  ปัญญาคม
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองอ้ม
คณิต ม.ต้น
177
เด็กชายตุลยวัตร  จันทะเจียด
ม.3
โรงเรียนบ้านห้วยทราย
คณิต ม.ต้น
178
เด็กชายธวัชชัย  โพธิไชย
ม.2
โรงเรียนบ้านหนองแปก
คณิต ม.ต้น
179
เด็กชายธวัชบวร  พุทธาทร
ม.1
โรงเรียนบ้านม่วงนาดี
คณิต ม.ต้น
180
เด็กหญิงธัญพิมล  คำเพราะ
ม.2
โรงเรียนบ้านหนองแปก
คณิต ม.ต้น
181
เด็กชายนพรัตน์  สีอินทร์มน
ม.1
โรงเรียนบ้านป่าโมง
คณิต ม.ต้น
182
นางสาวนราวรรณ  บุษบา
ม.3
โรงเรียนบ้านป่าโมง
คณิต ม.ต้น
183
เด็กหญิงนฤมล  สุวรรณ
ม.1
โรงเรียนบ้านหนองแปก
คณิต ม.ต้น
184
เด็กหญิงนัชชา  ธรรมจิตร์
ม.1
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิต ม.ต้น
185
เด็กหญิงนันทิพร  ยาเคน
ม.2
โรงเรียนบ้านโนนค้อ อ.บุณฑริก
คณิต ม.ต้น
186
นางสาวนิพาดา  นามลักษ์
ม.3
โรงเรียนบ้านม่วงนาดี
คณิต ม.ต้น
187
เด็กหญิงนิภาพรรณ  ภาหวัน
ม.2
โรงเรียนบ้านม่วงนาดี
คณิต ม.ต้น
188
เด็กชายบัณฑัด  แซ่โก
ม.1
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิต ม.ต้น
189
เด็กหญิงประทานพร  ศรีมงคล
ม.1
โรงเรียนบ้านม่วงนาดี
คณิต ม.ต้น
190
เด็กหญิงประภัสสร  ตั้งใจ
ม.2
โรงเรียนบ้านหนองแปก
คณิต ม.ต้น
191
เด็กหญิงปัณฑิตา  นาคสระเกษ
ม.2
โรงเรียนบ้านม่วงนาดี
คณิต ม.ต้น
192
เด็กหญิงปิยะธิดา  ปัญญายิ่ง
ม.2
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
อุบลราชธานี เขต 5

ณ อาคารป.3 ชั้น 1 ห้อง 3/3 โรงเรียนบ้านหนองแสง
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
193
เด็กหญิงปิยะธิดา  สาลี
ม.1
โรงเรียนบ้านม่วงนาดี
คณิต ม.ต้น
194
เด็กหญิงปุณยนุช  จรรยากรณ์
ม.1
โรงเรียนบ้านห้วยทราย
คณิต ม.ต้น
195
เด็กชายพงษ์พิทักษ์  ทะระวงษา
ม.2
โรงเรียนบ้านซำสะกวยน้อย
คณิต ม.ต้น
196
เด็กหญิงพัชราวรรณ  ตาสุวรรณ
ม.3
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน
คณิต ม.ต้น
197
เด็กหญิงพัชรีภรณ์  แพงศรี
ม.1
โรงเรียนบ้านม่วงนาดี
คณิต ม.ต้น
198
เด็กหญิงพิจิตรา  ลาภมาก
ม.2
โรงเรียนบ้านป่าโมง
คณิต ม.ต้น
199
เด็กหญิงพิชญาพร  ตรีเกษม
ม.2
โรงเรียนบ้านป่าโมง
คณิต ม.ต้น
200
นายพิเชษฐ์ชัย  ศิริเวช
ม.3
โรงเรียนบ้านโนนค้อ อ.บุณฑริก
คณิต ม.ต้น
201
เด็กชายพุฒิพงค์  แซ่โก
ม.3
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิต ม.ต้น
202
เด็กหญิงไพรจิตรา  เสนา
ม.2
โรงเรียนบ้านม่วงนาดี
คณิต ม.ต้น
203
เด็กหญิงแฟนซี  มีคูณ
ม.2
โรงเรียนบ้านหนองแปก
คณิต ม.ต้น
204
เด็กหญิงภัททิยา  ชุมสิงห์
ม.1
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน
คณิต ม.ต้น
205
เด็กหญิงภัทรธิดา  เขียวคำเลิศ
ม.1
โรงเรียนบ้านโนนค้อ อ.บุณฑริก
คณิต ม.ต้น
206
เด็กหญิงภัทรธิดา  บุญสาลี
ม.2
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิต ม.ต้น
207
เด็กหญิงภัทรภร  โพธิ์งาม
ม.3
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน
คณิต ม.ต้น
208
นางสาวภัทราวรรณ  สุทธิสา
ม.3
โรงเรียนบ้านโนนค้อ อ.บุณฑริก
คณิต ม.ต้น
209
นายรติพงษ์  ดวงศรี
ม.3
โรงเรียนบ้านป่าโมง
คณิต ม.ต้น
210
เด็กชายลภัสยศ  ภูถวิล
ม.2
โรงเรียนบ้านหนองแปก
คณิต ม.ต้น
211
นางสาววรรนิภา  นนท์ศิริ
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองแปก
คณิต ม.ต้น
212
เด็กชายวรัตถ์  ศรีอุดทา
ม.2
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิต ม.ต้น
213
เด็กหญิงวราทิพย์  ขันทา
ม.3
โรงเรียนบ้านม่วงนาดี
คณิต ม.ต้น
214
เด็กชายวันชัย  บุรารัตน์
ม.2
โรงเรียนบ้านกุดเรือ
คณิต ม.ต้น
215
เด็กชายวันชัย  สายโส
ม.2
โรงเรียนบ้านกุดเรือ
คณิต ม.ต้น
216
นางสาววันวิสา  มาลา
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองอ้ม
คณิต ม.ต้น
217
เด็กหญิงวันอาสาฬห์  อุดรพูล
ม.2
โรงเรียนบ้านหนองแปก
คณิต ม.ต้น
218
นางสาววิจิตรา  บุญสงค์
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองอ้ม
คณิต ม.ต้น
219
นางสาววิภารัตน์  คลังทอง
ม.3
โรงเรียนบ้านป่าโมง
คณิต ม.ต้น
220
เด็กหญิงวิยดา  นามวงษา
ม.2
โรงเรียนบ้านโนนค้อ อ.บุณฑริก
คณิต ม.ต้น
221
เด็กหญิงศตพร  พลหาญ
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองอ้ม
คณิต ม.ต้น
222
เด็กหญิงศิริณญา  พาสง่า
ม.1
โรงเรียนบ้านม่วงนาดี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
อุบลราชธานี เขต 5

ณ อาคารป.3 ชั้น 1 ห้อง 3/4 โรงเรียนบ้านหนองแสง
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
223
นางสาวศิริรัตน์  ถะเกิงสุข
ม.3
โรงเรียนบ้านม่วงนาดี
คณิต ม.ต้น
224
นางสาวศิริลักษณ์  คูณแแก้ว
ม.3
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน
คณิต ม.ต้น
225
เด็กหญิงศิวปรียา  สุภากร
ม.2
โรงเรียนบ้านหนองแปก
คณิต ม.ต้น
226
เด็กชายสมพล  จันทร์เหลือง
ม.2
โรงเรียนบ้านห้วยทราย
คณิต ม.ต้น
227
เด็กชายสมภาร  ละทะโล
ม.2
โรงเรียนบ้านม่วงนาดี
คณิต ม.ต้น
228
เด็กหญิงสุดารัตน์  นินบารันทร์
ม.1
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิต ม.ต้น
229
เด็กหญิงสุธิดา  ตุละโก
ม.1
โรงเรียนบ้านหนองแปก
คณิต ม.ต้น
230
นายสุนทร  ไชยสน
ม.3
โรงเรียนบ้านม่วงนาดี
คณิต ม.ต้น
231
เด็กชายสุรชัย  บัวใหญ่
ม.2
โรงเรียนบ้านโนนค้อ อ.บุณฑริก
คณิต ม.ต้น
232
เด็กหญิงแสนแก้ว  สิทธิโชค
ม.2
โรงเรียนบ้านป่าโมง
คณิต ม.ต้น
233
เด็กหญิงอภิญญา  ศรีทา
ม.1
โรงเรียนบ้านม่วงนาดี
คณิต ม.ต้น
234
นางสาวอรปรียา  ศรีสุพรรณ์
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองแปก
คณิต ม.ต้น
235
นางสาวอริสรา  ไชยรินทร์
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองแปก
คณิต ม.ต้น
236
เด็กหญิงอัจฉริยาพร  วงศ์หาญ
ม.2
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน
คณิต ม.ต้น
237
เด็กชายเอกรินทร์  บุญมั่น
ม.3
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อุบลราชธานี เขต 5

ณ อาคารป.4 ชั้น 1 ห้อง 4/1 โรงเรียนบ้านหนองแสง
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
238
เด็กหญิงกชกร  ธิษาไชย
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองอ้ม
วิทย์ประถม
239
เด็กหญิงกนกขวัญ  สายทิพย์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
240
เด็กหญิงกนกพร  เจริญทัศน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลน้ำขุ่น
วิทย์ประถม
241
เด็กหญิงกนกวรรณ  นาคนวล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม
วิทย์ประถม
242
เด็กหญิงกมลเพชร  รัตนะ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
243
เด็กชายกรกฏ  เตชะคำภู
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
244
เด็กหญิงกรกนก  สอนลัทธิพันธ์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
245
เด็กชายกรภัทร์  บัวสด
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
วิทย์ประถม
246
เด็กชายกฤตภาส  เหล่าหมวด
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
247
เด็กชายกฤษฎา  จำปาเต็ม
ป.6
โรงเรียนบ้านโนน
วิทย์ประถม
248
เด็กชายกฤษณะพงศ์  รัตนตรัยวงษ์
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
249
เด็กหญิงกวินตรา  ขันทา
ป.6
โรงเรียนบ้านม่วงนาดี
วิทย์ประถม
250
เด็กหญิงกวินธิดา  วันแต่ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลน้ำขุ่น
วิทย์ประถม
251
เด็กหญิงกวิสรา  มิ่งไชย
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
252
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แก้วตีนแท่น
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
253
เด็กชายกัญญาณัฐ  วงค์ศรี
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
254
เด็กหญิงกัญญารัตน์  เชยชิต
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
255
เด็กชายกันตภูมิ  จันทะเกษ
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
256
เด็กชายกันทพัฒน์  กันยาพันธ์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
วิทย์ประถม
257
เด็กหญิงกัลยา  บัวใหญ่
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าพอก
วิทย์ประถม
258
เด็กหญิงกานต์ธิดา  พละที
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
259
เด็กชายกิตติพงศ์  แสนทอง
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
วิทย์ประถม
260
เด็กชาย้กิตติพงษ์  อินตะตัน
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองแปก
วิทย์ประถม
261
เด็กหญิงกีรติกร  ศรีบัว
ป.5
โรงเรียนบ้านม่วงนาดี
วิทย์ประถม
262
เด็กหญิงกุลญา  มะลิหอม
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดเรือ
วิทย์ประถม
263
เด็กชายเกียรติปวีณ์  มุทรพัฒน์
ป.4
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
264
เด็กชายไกรวิทย์  มีทา
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
วิทย์ประถม
265
เด็กชายขัตติยาพร  ปริหา
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
266
เด็กหญิงคริษฐา  มีโภค
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองอ้ม
วิทย์ประถม
267
เด็กหญิงครีมพิชชา  ต้นคำ
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อุบลราชธานี เขต 5

ณ อาคารป.4 ชั้น 1 ห้อง 4/2 โรงเรียนบ้านหนองแสง
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
268
เด็กหญิงแคทเทอร์เรีย  จันทะเกษ
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
269
เด็กชายจิรพัส  รักโคตร
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
วิทย์ประถม
270
เด็กชายจิรภัทร  จันทกาญจน์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
271
เด็กชายจิรภาส  รักโคตร
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
วิทย์ประถม
272
เด็กหญิงจิรภิญญา  ภาคะ
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
273
เด็กชายจิรวัฒน์  แก้วสุข
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแปก
วิทย์ประถม
274
เด็กหญิงจิราพร  สดชื่น
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองอ้ม
วิทย์ประถม
275
เด็กหญิงจิราพัชร  กำปั่น
ป.5
โรงเรียนบ้านห้วยทราย
วิทย์ประถม
276
เด็กชายจิรายุ  อาภรศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
277
เด็กหญิงจิราวรรณ  พลับเพลิง
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
278
เด็กชายจีระพงศ์  อ่อนขันธ์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
วิทย์ประถม
279
เด็กหญิงจุฑามาศ  หงษ์วิเศษ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองอ้ม
วิทย์ประถม
280
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ไตรยะพันธ์
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
281
เด็กหญิงเจนจิรา  ญารักษ์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
วิทย์ประถม
282
เด็กชายเจนวิทย์  พนากานต์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
283
เด็กหญิงเจริญพร  มณีสาย
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
284
เด็กหญิงฉัตราพร  นาลีคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลน้ำขุ่น
วิทย์ประถม
285
เด็กหญิงเฉลิมขวัญ  พันธ์แก่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลน้ำขุ่น
วิทย์ประถม
286
เด็กหญิงชญาดา  จำรัสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม
วิทย์ประถม
287
เด็กหญิงชญานุช  บัวใหญ่
ป.6
โรงเรียนบ้านนาแคน
วิทย์ประถม
288
เด็กชายชฎาพร  เกาะแก้ว
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
289
เด็กหญิงชนิดา  แสนโคตร
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
290
เด็กชายชยานันท์  ชินวงค์
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดเรือ
วิทย์ประถม
291
เด็กหญิงชวพร  ชารีรัมย์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
292
เด็กชายชวัลวิทย์  โทบุดดี
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าพอก
วิทย์ประถม
293
เด็กหญิงชัชรินทร์  เพียโคตร
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
294
เด็กหญิงชัญญา  บริพัตร์โชคชัย
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
295
เด็กชายชัยพล  หลายเตื่อย
ป.6
โรงเรียนบ้านโนน
วิทย์ประถม
296
เด็กหญิงชิดชนก  พันธุ์บุปผา
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
297
เด็กชายชุติพนธ์  ภาเรือง
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อุบลราชธานี เขต 5

ณ อาคารป.4 ชั้น 1 ห้อง 4/3 โรงเรียนบ้านหนองแสง
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
298
เด็กชายโชคประเสริฐ  กัลยะลา
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
299
เด็กชายโชคอัษฎาวุธ  สระแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
300
เด็กชายไชยฏุลา  ไชยนามน
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
301
เด็กหญิงญาณภา  พาเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม
วิทย์ประถม
302
เด็กหญิงฐานิตา  สารพัฒน์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
303
เด็กหญิงณัชชา  ศรีโกศล
ป.5
โรงเรียนบ้านม่วงนาดี
วิทย์ประถม
304
เด็กหญิงณัฎฐนิชา  เหล่าแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
305
เด็กหญิงณัฏฐ์ชยา  หนูอินทร์
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
306
เด็กหญิงณัฐชญพร  ธรรมมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลน้ำขุ่น
วิทย์ประถม
307
เด็กหญิงณัฐชนัน  คงศิริ
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองแปก
วิทย์ประถม
308
เด็กชายณัฐพงษ์  เพ็งธรรม
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
309
เด็กชายณัฐภูมิ  นะโส
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
310
เด็กหญิงณัฐรดา  บุราชรินทร์
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
311
เด็กชายณัฐวุฒิ  ภักดีล้น
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
312
เด็กหญิงณัฐสลิล  จันทร์เครือ
ป.4
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
313
เด็กหญิงณัฐสุดา  การบรรจง
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
314
เด็กหญิงณิชกุล  นามแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
315
เด็กหญิงดวงกมล  ไชยฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
316
เด็กหญิงดาววล้ญช์  สุปัญญา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม
วิทย์ประถม
317
เด็กชายดุริยะศิลป์  ทองคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
318
เด็กชายเตชินสร์  หาญพล
ป.4
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
319
เด็กชายทฤษฎี  ลาทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
320
เด็กชายทวีเดช  อนุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
วิทย์ประถม
321
เด็กหญิงทอฟ้า  เทศพานิชย์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
วิทย์ประถม
322
เด็กหญิงทานตะวัน  จันทร์เลื่อน
ป.6
โรงเรียนบ้านม่วงนาดี
วิทย์ประถม
323
เด็กหญิงทิพวรรณ  คำศรีสุข
ป.5
โรงเรียนบ้านม่วงนาดี
วิทย์ประถม
324
เด็กหญิงทิพวรรณ  ธรรมพร
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองแปก
วิทย์ประถม
325
เด็กชายธนพงษ์  ไชยสนธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม
วิทย์ประถม
326
เด็กชายธนพล  อนุลุน
ป.6
โรงเรียนบ้านโนน
วิทย์ประถม
327
เด็กชายธนาวัฒน์  พิกุลทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านโนน
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อุบลราชธานี เขต 5

ณ อาคารป.4 ชั้น 1 ห้อง 4/4 โรงเรียนบ้านหนองแสง
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
328
เด็กหญิงธรชญาน์  สุภโกศล
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
329
เด็กหญิงธัญญารัตน์  รักโคตร
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
วิทย์ประถม
330
เด็กหญิงธัญพิชชา  ตะนะสุข
ป.6
โรงเรียนบ้านโนน
วิทย์ประถม
331
เด็กหญิงธัญยมล  จอมตั้ง
ป.4
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
332
เด็กชายธันวา  ชิณโชติ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
333
เด็กหญิงธิดารัตน์  มนูญญา
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
334
เด็กหญิงธิติมา  เสนานนท์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
335
เด็กชายธีรเดช  รัตนศรี
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
วิทย์ประถม
336
เด็กชายธีรภัทร  ประมนต์
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
337
เด็กหญิงนภัสสร  จารุกาล
ป.5
โรงเรียนบ้านห้วยทราย
วิทย์ประถม
338
เด็กหญิงนริศรา  ทุมมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม
วิทย์ประถม
339
เด็กหญิงนริศา  แสนหาญ
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
วิทย์ประถม
340
เด็กชายนฤนาถ  ขานอัน
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
341
เด็กหญิงนวนันท์  ล่ามกระโทก
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยทราย
วิทย์ประถม
342
เด็กหญิงนันทกันต์  เชื้อตาพระ
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
343
เด็กชายนาราวินท์  เฟื่องโพธิ์ทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
344
เด็กหญิงนิฐิญา  ไตรยสุทธิ์
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
345
เด็กหญิงนิตยา  มาคำ
ป.5
โรงเรียนบ้านนาแคน
วิทย์ประถม
346
เด็กหญิงนิภาภรณ์  มะลิหอม
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดเรือ
วิทย์ประถม
347
เด็กชายนิรพันท์  จะโลนา
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแปก
วิทย์ประถม
348
เด็กชายนิลุบล  จันทะเกษ
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
349
เด็กชายบัญญวัต  นะราช
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
350
เด็กหญิงบัญฑิตาพร  ศรีคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองอ้ม
วิทย์ประถม
351
เด็กหญิงบัณฑิตา  มลิลา
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
352
เด็กหญิงบุญญาภา  บุญช่วยแล้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
353
เด็กหญิงบุณณภาณัฏฐ์  อบมาพันธ์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
354
เด็กหญิงบุณยวีร์  สภา
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
355
เด็กหญิงเบญญาพร  การสมพรต
ป.6
โรงเรียนบ้านม่วงนาดี
วิทย์ประถม
356
เด็กหญิงโบ  ชัยสงคราม
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแปก
วิทย์ประถม
357
เด็กหญิงปณิตา  ตามแต่รัมย์
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าพอก
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อุบลราชธานี เขต 5

ณ อาคารป.4 ชั้น 2 ห้อง 4/5 โรงเรียนบ้านหนองแสง
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
358
เด็กหญิงปพิชญา  แก้วโท
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
359
เด็กหญิงประภามณีรัตน์  ปฏิิโชติ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองอ้ม
วิทย์ประถม
360
เด็กหญิงปรัชญาภรณ์  สาทำโล
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองแปก
วิทย์ประถม
361
เด็กหญิงปรัชดา  สีหาเทพ
ป.5
โรงเรียนบ้านนาแคน
วิทย์ประถม
362
เด็กหญิงปราณปรียา  กลิ่นจันทร์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
วิทย์ประถม
363
เด็กหญิงปริตา  แผ่นคำ
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
วิทย์ประถม
364
เด็กหญิงปรินลมัย  สายโสภา
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
วิทย์ประถม
365
เด็กหญิงปรียาภรณ์  เลือดไทย
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
366
เด็กหญิงปวันรัตน์  บาทสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
367
เด็กชายปัญญากร  ตัดโท
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าพอก
วิทย์ประถม
368
เด็กหญิงปาริฉัตร  งานขยัน
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
369
เด็กหญิงปาริชาต  ประถมไชย
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
370
เด็กหญิงปาลิตา  บัวผัน
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
371
เด็กชายปิยทัศน์  ทาเสมอ
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
372
เด็กหญิงปิยพร  พิมา
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
373
เด็กหญิงปิยะพร  ศรีนวล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม
วิทย์ประถม
374
เด็กชายปุญญภัทร  พากเพียร
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
375
เด็กหญิงปุญญิสา  แท่นทอง
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
376
เด็กหญิงปุณรดา  ภูริกิตติธัช
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าพอก
วิทย์ประถม
377
เด็กชายปุลพัชร์  แสงหิรัญ
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
378
เด็กหญิงเปรมยุดา  ม่วงเลี่ยม
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
379
เด็กชายพงศกร  บุญรมย์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
380
เด็กชายพงศธร  พิบูลย์พงษ์
ป.4
โรงเรียนบ้านม่วงนาดี
วิทย์ประถม
381
เด็กชายพงศ์ภรณ์  ปริวันตัง
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
382
เด็กชายพณิชพล  เสาเวียง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม
วิทย์ประถม
383
เด็กหญิงพรฐิมนต์  รวมแก้ว
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
384
เด็กหญิงพรนัชชา  จันสลา
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
385
เด็กหญิงพักตร์พริ้ง  สารยศ
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
386
เด็กชายพัชรพล  วงษ์คำ
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองแปก
วิทย์ประถม
387
เด็กหญิงพัชราภา  จันทร์ถอด
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อุบลราชธานี เขต 5

ณ อาคารป.4 ชั้น 2 ห้อง 4/6 โรงเรียนบ้านหนองแสง
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
388
เด็กหญิงพัชรี  บุญทอง
ป.4
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
389
เด็กชายพัทธนันท์  วงษ์หมี
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
วิทย์ประถม
390
เด็กหญิงพิชญธิดา  สุวรรณะ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
391
เด็กหญิงพิชญาภา  ภูมิพันธ์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
392
เด็กหญิงพิชญาภา  วรรณสันต์
ป.6
โรงเรียนบ้านม่วงนาดี
วิทย์ประถม
393
เด็กหญิงพิชอาภา  ศรีปราชญ์
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
394
เด็กหญิงพิทยาภรณ์  บุญประชุม
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
395
เด็กชายพิธธรรม  สมใจ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
396
เด็กหญิงพิมนภา  จันดาลุย
ป.5
โรงเรียนบ้านม่วงนาดี
วิทย์ประถม
397
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ขจรฤทธิ์อนันต์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
398
เด็กหญิงพิมพ์ณพัฒน์  สหพิพัฒน์พาณิชย์
ป.4
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
399
เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ์  แก้วมั่น
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
400
เด็กหญิงพิมลพรรณ  เจริญไทย
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองอ้ม
วิทย์ประถม
401
เด็กหญิงพิรดา  สิทธิพรม
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
402
เด็กชายพีระพล  จันทะนา
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองแปก
วิทย์ประถม
403
เด็กหญิงเพชรชมพู  ท่ากัว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลน้ำขุ่น
วิทย์ประถม
404
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  หนักแน่น
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
405
เด็กชายภัทรดนัย  สูงสง่า
ป.4
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
406
เด็กหญิงภัทรธิดา  ศรีสวย
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
407
เด็กหญิงภัทรรินทร์  กอคูณ
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
วิทย์ประถม
408
เด็กหญิงภัทราวดี  จันดี
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
409
เด็กชายภูมิสิทธิ์  นวลอินทร์
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
410
เด็กชายภูริ  พรชัย
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
วิทย์ประถม
411
เด็กชายภูริช  สามิโส
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าพอก
วิทย์ประถม
412
เด็กชายภูริทัศน์  จันทร์ทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
413
เด็กหญิงมณีรัตน์  น้อยสวาท
ป.5
โรงเรียนบ้านม่วงนาดี
วิทย์ประถม
414
เด็กหญิงมนัญชยา  ใจยินดี
ป.6
โรงเรียนบ้านม่วงนาดี
วิทย์ประถม
415
เด็กหญิงมัฌฑริกา  สายเนตร์
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
416
เด็กหญิงมาริษา  แพงศรี
ป.5
โรงเรียนบ้านม่วงนาดี
วิทย์ประถม
417
เด็กหญิงมาริสา  ศรีจันทร์
ป.5
โรงเรียนบ้านห้วยทราย
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อุบลราชธานี เขต 5

ณ อาคารป.4 ชั้น 2 ห้อง 4/7 โรงเรียนบ้านหนองแสง
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
418
เด็กหญิงเมธาพร  สมภักดี
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
419
เด็กชายยศกร  เมียดธิมาตย์
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดเรือ
วิทย์ประถม
420
เด็กหญิงยุวาณี  สุระพล
ป.6
โรงเรียนบ้านนาแคน
วิทย์ประถม
421
เด็กหญิงรสสุคนธ์  สมอินทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านโนน
วิทย์ประถม
422
เด็กชายรัฐวัฒน์  โพธิ์ขาว
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
423
เด็กหญิงรินลดา  ไชยา
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
424
เด็กหญิงรุ่งฤดี  แก้วดวงดี
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
425
เด็กหญิงรุ่งฤดี  หาวิรส
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
426
เด็กชายฤทธาคนี  อิ่มพรมราช
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
427
เด็กชายฤทธิ์เดช  มินาผล
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
วิทย์ประถม
428
เด็กหญิงฤทัยกาญจน์  คำสุข
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดเรือ
วิทย์ประถม
429
เด็กชายลภน  เกษม
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
430
เด็กหญิงลภัสรดา  บุญชื่น
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
431
เด็กหญิงลัลน์ลลิต  คำศรี
ป.5
โรงเรียนบ้านนาแคน
วิทย์ประถม
432
เด็กหญิงลิปิการ์  บุญประสาร
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
433
เด็กหญิงวนิษา  โพธิวัฒน์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
434
เด็กหญิงวรรณวิศา  สุกรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลน้ำขุ่น
วิทย์ประถม
435
เด็กหญิงวรรณวิสา  ทองงอก
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
436
เด็กหญิงวรรณิสา  โสมเกษตะรินทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองอ้ม
วิทย์ประถม
437
เด็กหญิงวรัญญา  บรรเลง
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
438
เด็กหญิงวรัทยา  วงค์นามเถาว์
ป.4
โรงเรียนบ้านม่วงนาดี
วิทย์ประถม
439
เด็กหญิงวราพร  โลเตียะนันต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลน้ำขุ่น
วิทย์ประถม
440
เด็กหญิงวราภรณ์  บุญเรือง
ป.6
โรงเรียนบ้านม่วงนาดี
วิทย์ประถม
441
เด็กหญิงวราภรณ์  ยืนยง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลน้ำขุ่น
วิทย์ประถม
442
เด็กหญิงวราภรณ์  สายวัน
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
443
เด็กหญิงวราภรณ์  แสงทอง
ป.4
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
444
เด็กหญิงวรินทิรา  ขันทา
ป.4
โรงเรียนบ้านม่วงนาดี
วิทย์ประถม
445
เด็กชายวัชรชัย  บัวดก
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
446
เด็กชายวันชนะ  ศรีจันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
447
เด็กหญิงวารี  คำอดุลย์
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองแปก
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อุบลราชธานี เขต 5

ณ อาคารป.4 ชั้น 2 ห้อง 4/8 โรงเรียนบ้านหนองแสง
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
448
เด็กชายวิชยุตม์  พิพัฒน์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
วิทย์ประถม
449
เด็กหญิงวินิดตา  แพงศรี
ป.4
โรงเรียนบ้านม่วงนาดี
วิทย์ประถม
450
เด็กหญิงวินิดา  ทะศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยทราย
วิทย์ประถม
451
เด็กหญิงวิภาดา  บัวใหญ่
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
452
เด็กหญิงวิมุตติยา  ผลานันต์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
453
เด็กชายเวชพล  กลิ่นบัว
ป.4
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
454
เด็กหญิงศศิธร  สายคูณ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแปก
วิทย์ประถม
455
เด็กหญิงศิรินธร  บุญไว
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
456
เด็กหญิงศิริรัตน์  วงษาราช
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
457
เด็กหญิงศิวปรียา  บุญรมย์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
458
เด็กหญิงศุภัทรตรา  จันทร์พวง
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
459
เด็กชายสรวิชญ์  กัญญาพันธ์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
460
เด็กหญิงสร้อยสุดา  บัวสด
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
461
เด็กหญิงสลิลทิพย์  ศรีจำปา
ป.4
โรงเรียนบ้านม่วงนาดี
วิทย์ประถม
462
เด็กหญิงสายชล  พุ่มแก้ว
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
วิทย์ประถม
463
เด็กหญิงสิรินดา  จันทะเกษ
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
464
เด็กหญิงสิรินรัตน์  มิตรชอบ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
465
เด็กชายสิริวากรณ์  ทองไสล
ป.6
โรงเรียนบ้านโนน
วิทย์ประถม
466
เด็กหญิงสิริวิมล  ตัดโท
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
467
เด็กชายสุกลวัฒน์  พลหาญ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
468
เด็กหญิงสุกันญา  นามมุงคุณ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองอ้ม
วิทย์ประถม
469
เด็กหญิงสุดารัตน์  คำศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยทราย
วิทย์ประถม
470
เด็กหญิงสุพิญญา  ทรารมย์
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดเรือ
วิทย์ประถม
471
เด็กหญิงสุภัสสรา  สุวะจันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
472
เด็กหญิงสุภาพร  สรจักร
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
473
เด็กหญิงสุภาวดี  ตนสุขขา
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
474
เด็กหญิงสุภาวดี  มณีรัตน์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
475
เด็กหญิงสุภาวดี  สุระพล
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
476
เด็กหญิงสุมิตตา  สาโพธิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
477
เด็กหญิงสุมิตรา  ทิพเนตร
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อุบลราชธานี เขต 5

ณ อาคารป.3 ชั้น 1 ห้อง 3/1 โรงเรียนบ้านหนองแสง
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
478
เด็กหญิงสุมิตรา  พรมวงษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านนาแคน
วิทย์ประถม
479
เด็กหญิงสุวิชาดา  จันทาสี
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองอ้ม
วิทย์ประถม
480
เด็กหญิงเสาวลักษณ์  บุญสนิท
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
วิทย์ประถม
481
เด็กหญิงหิรัณยา  พรมโต
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าพอก
วิทย์ประถม
482
เด็กชายอติชาติ  ดำศิลป์
ป.4
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
483
เด็กชายอติวิชญ์  ประกอบศรี
ป.4
โรงเรียนบ้านม่วงนาดี
วิทย์ประถม
484
เด็กชายอนุชิต  ชุมปัดชา
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
485
เด็กชายอนุรักษ์  ประดับวงค์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
วิทย์ประถม
486
เด็กชายอมรเทพ  พวงดอกไม้
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
487
เด็กหญิงอมรรัตน์  พินโย
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
488
เด็กหญิงอรอนงค์  ศรีพุด
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยทราย
วิทย์ประถม
489
เด็กหญิงอรัญญา  เฉลิมวงศ์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
490
เด็กหญิงอรัญญา  สัตย์ธรรม
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
491
เด็กหญิงอริศราพร  บืนยิ่ง
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
วิทย์ประถม
492
เด็กหญิงอลิสา  ทรารมย์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
วิทย์ประถม
493
เด็กหญิงอสมา  ใจเพียร
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
494
เด็กหญิงอัยรดาพร  บุญกว้าง
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
495
เด็กหญิงอาทิตยา  แดนเดช
ป.4
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
496
เด็กหญิงอารญา  คูณดี
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองแปก
วิทย์ประถม
497
เด็กหญิงอารญา  จงภู่
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
498
เด็กชายอิศราเมษ  คันธะเนตร
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองแปก
วิทย์ประถม
499
เด็กหญิงอุไร  บุญเรือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม
วิทย์ประถม
500
เด็กหญิงอุษณา  กองธรรม
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดเรือ
วิทย์ประถม
501
เด็กชายเอกภวิษย์  จูมมณีย์
ป.4
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
502
เด็กหญิงเอมิสตรา  ผาลัง
ป.4
โรงเรียนบ้านม่วงนาดี
วิทย์ประถม