ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
อุบลราชธานี เขต 4

ณ อาคาร 1 ชั้น 2 โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกมลวรรณ  ผุยพัฒน์
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านกุดเป่ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
2
เด็กชายกรวิชญ์  สายลาด
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยขะยุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
3
เด็กชายกฤษกร  ตะริวงษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองเทา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
4
เด็กหญิงกัลย์สุดา  หงษ์ตระกูล
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยขะยุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
5
เด็กหญิงกัลยาพร  เพชรผา
ป.5
โรงเรียนบ้านห้วยขะยุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
6
เด็กหญิงกาญจนา  วงศ์คำเหลา
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนโหนน(อ่อนอุปการ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
7
เด็กชายกิตติคุณ  จันทป
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
8
เด็กชายกิตติพศ  บัวจูม
ป.5
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
9
เด็กหญิงกิรณา  นวลศิริ
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
10
เด็กหญิงเกตน์นิภา  ลวดทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านนาจาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
11
เด็กหญิงเกษศรา  มังคะรินทร์
ป.5
โรงเรียนบ้านห้วยขะยุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
12
เด็กชายเกียรติวิสุทธิ์  พิมพ์ชาย
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
13
เด็กชายจันทกานติ์  เฟื่องฟู
ป.6
โรงเรียนบ้านแฮหนามแท่ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
14
เด็กหญิงจิราพัชร  ทองเหลืองสุก
ป.5
โรงเรียนบ้านห้วยขะยุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
15
เด็กหญิงจิราภรณ์  บุญเติม
ป.5
โรงเรียนบ้านโคกสมบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
16
เด็กหญิงจุไรพร  ทองแจ่ม
ป.5
โรงเรียนบ้านโคกสมบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
17
เด็กหญิงชญานิศ  พิมา
ป.5
โรงเรียนบ้านนาจาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
18
เด็กหญิงชนัญธิดา  สาบุตรดี
ป.5
โรงเรียนบ้านนาจาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
19
เด็กชายชยานันต์  สุวะไกร
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
20
เด็กหญิงชลฤดี  จำปาแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองศิลา(พรชุมชนวิทยา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
21
เด็กชายชานนท์  นาคเเนวดี
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
22
เด็กหญิงชุติกาญน์  จันบัว
ป.6
โรงเรียนบ้านแฮหนามแท่ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
23
เด็กชายชุติพงษ์  ภาดี
ป.5
โรงเรียนบ้านห้วยขะยุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
24
เด็กหญิงญาณินี  วิวิวแสง
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองศิลา(พรชุมชนวิทยา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
25
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  มณีทัศน์
ป.5
โรงเรียนบ้านนาจาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
26
เด็กหญิงณัฐวรา  จันดาบุตร
ป.4
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
27
เด็กหญิงทิชาภรณ์  มาคะวงค์
ป.5
โรงเรียนบ้านนาจาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
28
เด็กชายธนกฤต  คนหาญ
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
29
เด็กชายธนโชติ  ทรัพย์โภคเจริญ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองเทา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
30
เด็กหญิงธนาภา  มะลิวัลย์
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านกุดเป่ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
อุบลราชธานี เขต 4

ณ อาคาร 1 ชั้น 2 โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
31
เด็กหญิงธัญญลักษณ์  ดวงบุบผา
ป.5
โรงเรียนบ้านนาจาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
32
เด็กชายธันวา  โกสม
ป.5
โรงเรียนบ้านนาจาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
33
เด็กชายธีรเดช  สร้อยสิงห์
ป.6
โรงเรียนบ้านนาจาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
34
เด็กชายธีรภัทร  พรหมบุตร
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยขะยุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
35
เด็กหญิงธีริศรา  ประกอบสุข
ป.5
โรงเรียนบ้านห้วยขะยุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
36
เด็กชายนพณัฐ  คุลธิ
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองเทา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
37
เด็กหญิงนวรัตน์  มีน้อย
ป.5
โรงเรียนบ้านห้วยขะยุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
38
เด็กหญิงนันท์นภัส  สิงห์แก้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
39
เด็กหญิงนันท์นิชา  วุ่นบำรุง
ป.4
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
40
เด็กชายนาวิน  ทางประโยชน์
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยขะยุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
41
เด็กหญิงนุจรินทร์  แสวงดี
ป.5
โรงเรียนบ้านนาจาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
42
เด็กชายปฏิภาณ  บริบาล
ป.5
โรงเรียนบ้านนาจาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
43
เด็กหญิงปนัชดา  สีดำ
ป.5
โรงเรียนบ้านนาจาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
44
เด็กชายปภังกร  ภูสมบัติ
ป.5
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
45
เด็กหญิงปภาดา  เชื้อตานาม
ป.4
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
46
เด็กหญิงประภัสสร  หาญกิ่ง
ป.5
โรงเรียนบ้านโคกสมบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
47
เด็กชายปัณณวิชญ์  บุญชาลี
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
48
เด็กหญิงปันถิตา  ทองท่อน
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองศิลา(พรชุมชนวิทยา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
49
เด็กหญิงปุญญาพร  แก้วมณี
ป.5
โรงเรียนบ้านนาจาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
50
เด็กชายปุญญาพัฒน์  สมคิด
ป.5
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
51
เด็กหญิงเปรมยุดา  มีบุญ
ป.5
โรงเรียนบ้านนาจาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
52
เด็กหญิงพรนภา  ไสลรัตน์
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองศิลา(พรชุมชนวิทยา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
53
เด็กชายพรพิพัฒน์  ไพจิตร์
ป.5
โรงเรียนบ้านนาจาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
54
เด็กชายพรรณพัฒน์  ตันติปัญจพร
ป.5
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
55
เด็กหญิงพิชชาภา  ไชยรัตน์
ป.5
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
56
เด็กชายพีรพัฒน์  มวลสุข
ป.5
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
57
เด็กหญิงพีระดา  สีราช
ป.5
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
58
เด็กหญิงแพรวา  บัวเรียง
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองเทา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
59
เด็กชายฟ้าลิขิต  คันธศร
ป.6
โรงเรียนบ้านนาจาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
60
เด็กหญิงฟ้าใส  ชัยยะ
ป.6
โรงเรียนบ้านแฮหนามแท่ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
อุบลราชธานี เขต 4

ณ อาคาร 1 ชั้น 2 โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
61
เด็กหญิงภัทรากรณ์  คำอ้อ
ป.4
โรงเรียนบ้านนาจาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
62
เด็กหญิงภาวิไล  มาคะวงค์
ป.5
โรงเรียนบ้านนาจาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
63
เด็กหญิงมุฑิตา  ขวัญใจ
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยขะยุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
64
เด็กหญิงรติกร  ถาแก้ว
ป.4
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
65
เด็กหญิงรุ่งลดา  บุญลอย
ป.5
โรงเรียนบ้านนาจาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
66
เด็กชายรุ่งสุริยา  หาทวี
ป.5
โรงเรียนบ้านโคกสมบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
67
เด็กหญิงวรกมล  ธรรมราช
ป.5
โรงเรียนบ้านนาจาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
68
เด็กหญิงวรัญญา  กุหลาบ
ป.5
โรงเรียนบ้านนาจาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
69
เด็กหญิงวราภรณ์  ทะวงษา
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองศิลา(พรชุมชนวิทยา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
70
เด็กหญิงวริศรา  ทะนานคำ
ป.4
โรงเรียนบ้านนาจาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
71
เด็กหญิงวัชราภรณ์  พรมลา
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองเทา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
72
เด็กชายวัฒนชัย  คำหาญ
ป.6
โรงเรียนบ้านนาจาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
73
เด็กหญิงวาเนสซ่าส์  วังศรีแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยขะยุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
74
เด็กหญิงวาสิณี  พระฮึด
ป.5
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
75
เด็กหญิงวิชญาพร  เหล่าระเหว
ป.5
โรงเรียนบ้านนาจาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
76
เด็กหญิงวิลาพร  พิทักษ์
ป.5
โรงเรียนบ้านนาจาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
77
เด็กชายวีรพัฒ  หึมมา
ป.6
โรงเรียนบ้านนาดี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
78
เด็กชายวีรภัทร  เกษรักษา
ป.6
โรงเรียนบ้านนาดี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
79
เด็กชายวีรวัฒน์  สายสมบัติ
ป.5
โรงเรียนบ้านนาจาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
80
เด็กชายศุภกิตติ์  ไชยศิลป์
ป.4
โรงเรียนบ้านนาดี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
81
เด็กหญิงศุภัทรษร  บริบาล
ป.6
โรงเรียนบ้านแฮหนามแท่ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
82
เด็กชายสกลวัฒน์  รัตนวงค์
ป.5
โรงเรียนบ้านนาจาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
83
เด็กชายสยมภู  สำแดงเดช
ป.6
โรงเรียนบ้านแฮหนามแท่ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
84
เด็กชายสรยุทธ  บัวทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
85
เด็กชายสุรชา  ศรีสมุทร
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองศิลา(พรชุมชนวิทยา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
86
เด็กหญิงอนุตตรีย์  ชมชัย
ป.4
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
87
เด็กชายอภิสิทธิ์  ดวงดี
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยขะยุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
88
เด็กหญิงอัญชลี  แสนทวีสุข
ป.5
โรงเรียนบ้านโคกสมบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
89
เด็กชายอาทิตย์  ไชยรักษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนโหนน(อ่อนอุปการ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
อุบลราชธานี เขต 4

ณ อาคาร 1 ชั้น 2 โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
90
เด็กหญิงกมลชนก  ประคองใจ
ม.2
โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
91
เด็กหญิงกัลยรัตน์  สุพรม
ม.1
โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
92
เด็กหญิงจิราพชร  สิมาทอง
ม.1
โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
93
นางสาวณฐพร  พิลารัตน์
ม.3
โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
94
เด็กหญิงณัฎฐธิดา  ฉันไชย์
ม.1
โรงเรียนบ้านหนองเทา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
95
เด็กหญิงทองทิพย์  สุพรม
ม.1
โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
96
นางสาวทิพย์สุดา  มะรีจันทร์
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองเทา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
97
นางสาวน้ำผึ้ง  แสนใส
ม.3
โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
98
นางสาวเนตรนภา  ประคองใจ
ม.3
โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
99
เด็กหญิงปนิดา  พรมสุ
ม.1
โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
100
นางสาวพรรณธิวา  โสชะดา
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองเทา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
101
เด็กหญิงพรรณวร  จันทะสิงห์
ม.1
โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
102
เด็กหญิงพัชราวดี  ยอดมาลี
ม.1
โรงเรียนบ้านหนองเทา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
103
เด็กชายพิสิทฐ์  พันยาวงษ์
ม.1
โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
104
เด็กหญิงแพรวา  หงษ์คำ
ม.2
โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
105
เด็กชายภานุวัฒน์  วรรณรัตน์
ม.2
โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
106
เด็กชายภาสกร  คูณโปก
ม.2
โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
107
เด็กหญิงยลศิภัตค์ตา  วงค์ชาลี
ม.2
โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
108
เด็กหญิงวรรณณิษา  คูณเลสา
ม.2
โรงเรียนบ้านหนองเทา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
109
นางสาววิชญาดา  ดีใจ
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองเทา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
110
เด็กหญิงศิริวรรณ  ปรีสวิง
ม.2
โรงเรียนบ้านหนองเทา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
111
เด็กชายสหภาพ  เลือกนารี
ม.1
โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
112
เด็กหญิงสุชาดา  วันโมลา
ม.2
โรงเรียนบ้านหนองเทา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
113
เด็กหญิงอทิติยา  พาลสัน
ม.2
โรงเรียนบ้านหนองเทา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
114
เด็กหญิงอริสา  วารีนิพนธ์
ม.2
โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
115
นางสาวอรุณรัตน์  ยอดมาลี
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองเทา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
116
เด็กหญิงอุบลรัตน์  จันทาใส
ม.3
โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อุบลราชธานี เขต 4

ณ อาคาร 1 ชั้น 2 โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
117
เด็กหญิงกอบแก้ว  ศรีสะอาด
ป.6
โรงเรียนบ้านนาจาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
118
เด็กหญิงกัญชลิกา  ศรีหัน
ป.6
โรงเรียนบ้านนาจาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
119
เด็กหญิงกัญญาพัชร  พรหมทา
ป.5
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
120
เด็กหญิงกัลยาณี  ทีคะสาย
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยขะยุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
121
เด็กหญิงกาญจนา  พันธ์ทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านนาจาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
122
เด็กหญิงกานต์ธีรา  ศรีแจ่ม
ป.6
โรงเรียนบ้านนาจาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
123
เด็กชายการ์ดครินย์  เสนสีอริยะ
ป.5
โรงเรียนบ้านห้วยขะยุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
124
เด็กหญิงเกียรติศักดิ์  โสภี
ป.6
โรงเรียนบ้านนาจาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
125
เด็กชายคณพศ  สอาด
ป.6
โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
126
เด็กหญิงชัญญานุช  อำพระรัตน์
ป.4
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
127
เด็กหญิงญาณิศา  มั่นวงศ์
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
128
เด็กหญิงณภัทร  เกตุศักดิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนโหนน(อ่อนอุปการ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
129
เด็กหญิงณัฏฐณิช  ศาลาทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
130
เด็กหญิงณัฐธิตา  สมอินทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยขะยุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
131
เด็กชายณัฐพงศ์  ศิริวงศ์
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
132
เด็กหญิงดาริน  จันประไพ
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองศิลา(พรชุมชนวิทยา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
133
เด็กหญิงเตชินี  แสงงาม
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
134
เด็กชายธนภัทร  อดุลพงษ์
ป.4
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
135
เด็กชายธนวัฒน์  ยาเสร็จ
ป.6
โรงเรียนบ้านนาจาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
136
เด็กชายธนากร  โทพิลา
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองศิลา(พรชุมชนวิทยา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
137
เด็กหญิงธัญจิรา  บุญรินทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
138
เด็กหญิงธัญจิรา  วันโมลา
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองเทา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
139
เด็กชายธีเดช  นะวะคำ
ป.5
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
140
เด็กหญิงนรพร  วิวิวแสง
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองศิลา(พรชุมชนวิทยา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
141
เด็กหญิงนัชชา  สุทธิชา
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยขะยุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
142
เด็กหญิงบุญวาด  จันทร์หา
ป.4
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
143
เด็กหญิงปภัสสร  แสงคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองเทา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
144
เด็กหญิงปรียาพร  สร้อยสิงห์
ป.4
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
145
เด็กหญิงปวีณ์นุช  วิชาดี
ป.5
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
146
เด็กหญิงปาณิสรา  ศรีโพน
ป.5
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อุบลราชธานี เขต 4

ณ อาคาร 1 ชั้น 2 โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
147
เด็กหญิงปาริชาติ  พิลากุล
ป.6
โรงเรียนบ้านนาจาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
148
เด็กหญิงพรณะรินทร์  ทองคำยศ
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองเทา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
149
เด็กหญิงพรรณผกา  ธานี
ป.6
โรงเรียนบ้านนาจาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
150
เด็กหญิงพัชริดา  นิยืนรัมย์
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนโหนน(อ่อนอุปการ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
151
เด็กชายพันเนตร์  เย็นรัมย์
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
152
เด็กหญิงพิชชาพร  ผกาลา
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
153
เด็กหญิงพิชญ์สินี  ขน้นไทย
ป.5
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
154
เด็กหญิงพิชญาภา  ธีรจางคพิชัย
ป.4
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
155
เด็กหญิงพิชาดา  ชาตะเคน
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยขะยุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
156
เด็กหญิงภัทรปภา  เลิศยิ่งดี
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
157
เด็กชายภานุพงษ์  ซอเพชรสมงาม
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองเทา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
158
เด็กหญิงรวินทร์ภัค  ศักดิ์ธนวัฒน์
ป.5
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
159
เด็กหญิงรินรดา  ขยันการ
ป.5
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
160
เด็กหญิงวนิดา  เรืองพล
ป.6
โรงเรียนบ้านนาจาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
161
เด็กหญิงวัชราภรณ์  วงวรรณ
ป.6
โรงเรียนบ้านนาจาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
162
เด็กหญิงวิชญาพร  นันทบุตร
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
163
เด็กหญิงศิรประภา  อินอร่าม
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองเทา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
164
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  มั่นการ
ป.6
โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
165
เด็กหญิงสริดา  ศรไชย
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองศิลา(พรชุมชนวิทยา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
166
เด็กหญิงสโรชา  โกสม
ป.6
โรงเรียนบ้านนาจาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
167
เด็กหญิงสุภัคต์ชฎา  ปวะภูโต
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
168
เด็กหญิงสุภัสสร  จันดาชาติ
ป.6
โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
169
เด็กหญิงแสงจันทร์  อนุสรณ์
ป.6
โรงเรียนบ้านนาจาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
170
เด็กหญิงอนัญพร  ร้อยทุย
ป.6
โรงเรียนบ้านนาจาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
171
เด็กหญิงอรนันท์  ศรีวงษา
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองศิลา(พรชุมชนวิทยา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
172
เด็กหญิงอรวรรณ  จันทร์แก่น
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองเทา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
173
เด็กหญิงอัญชลี  สโมสร
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองศิลา(พรชุมชนวิทยา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
174
เด็กหญิงอารีย์รัตน์  เหมาะเจาะ
ป.5
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
175
เด็กชายอิทธิกร  ก่องดวง
ป.5
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์