ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
อุบลราชธานี เขต 3

ณ อาคารพระวิภาคย์ 1 โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกนกนุช  ศุภษร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
คณิตประถม
2
เด็กหญิงกรกนก  ทองเทพ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
คณิตประถม
3
เด็กชายกฤตานนท์  ทาทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
คณิตประถม
4
เด็กหญิงกัญญาวีร์  ลาตวงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
คณิตประถม
5
เด็กหญิงกัญวรา  โสมเกตริน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
คณิตประถม
6
เด็กชายกันตชาติ  ธุศรีวรรณ
ป.4
โรงเรียนบ้านดูกอึ่ง
คณิตประถม
7
เด็กหญิงกัลยรัตน์  ผิวทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
คณิตประถม
8
เด็กชายกิตติกวิน  แพทย์เพียร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
คณิตประถม
9
เด็กชายกิตติพิชญ์  ภาดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
คณิตประถม
10
เด็กชายกิรินท์  วงศ์เพชรชารัต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
คณิตประถม
11
เด็กหญิงเกวลิน  คงยืน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
คณิตประถม
12
เด็กหญิงขวัญสกุล  ชำนาญเวช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
คณิตประถม
13
เด็กหญิงขัตติยาภรณ์  พรหมลักษณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
คณิตประถม
14
เด็กชายคมกริช  ทองเทพ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
คณิตประถม
15
เด็กชายคุณต้นกล้า  พรทิพย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
คณิตประถม
16
เด็กชายคุณานนต์  เสระทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
คณิตประถม
17
เด็กหญิงงามลักษณ์  จันทวีสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
คณิตประถม
18
เด็กหญิงจรรยพร  สีลากุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
คณิตประถม
19
เด็กชายจันทกานต์  บุญทวี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
คณิตประถม
20
เด็กหญิงจันทรากานต์  บุญศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
คณิตประถม
21
เด็กหญิงจินติราภา  เรืออาจ
ป.6
โรงเรียนบ้านนกเต็น
คณิตประถม
22
เด็กหญิงจิรธิดา  เจริญปพิชญา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
คณิตประถม
23
เด็กชายจิรพัส  โมกข์ศาสตร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
คณิตประถม
24
เด็กชายจิรภาส  หนูนา
ป.5
โรงเรียนบ้านนกเต็น
คณิตประถม
25
เด็กหญิงจุฑามาศ  แก้วสะอาด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
คณิตประถม
26
เด็กชายชนพัทธ์  สิทธิโสม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
คณิตประถม
27
เด็กหญิงชนัญชิดา  ลักษณะดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
คณิตประถม
28
เด็กหญิงชนัญธิดา  อุปัชฌาย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
คณิตประถม
29
เด็กชายชลชาติ  ชื่นตา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
คณิตประถม
30
เด็กชายชัชพงษ์  เส็งเศียร
ป.5
โรงเรียนบ้านนกเต็น
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
อุบลราชธานี เขต 3

ณ อาคารพระวิภาคย์ 1 โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
31
เด็กชายชินกร  จันทร์แจ้ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
คณิตประถม
32
เด็กชายชิษณุพงศ์  ศรีนวล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
คณิตประถม
33
เด็กชายชุติภาส  เลิศล้ำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
คณิตประถม
34
เด็กหญิงญาณดา  อัครภาชื่นสกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
คณิตประถม
35
เด็กหญิงญาณัจฉรา  มีธรรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
คณิตประถม
36
เด็กชายฐิตากร  วงศ์โสภา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
คณิตประถม
37
เด็กหญิงฐิตาพร  ทองแจ่ม
ป.6
โรงเรียนบ้านดูกอึ่ง
คณิตประถม
38
เด็กชายฐิติโชติ  พิศรูป
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
คณิตประถม
39
เด็กหญิงฐิติวรดา  อรุณพงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
คณิตประถม
40
เด็กชายณชพลคณพศ  ยองใย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
คณิตประถม
41
เด็กชายณฐกร  มีสอาด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
คณิตประถม
42
เด็กชายณฐวัฒน์  คำทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
คณิตประถม
43
เด็กชายณภัทร  มุทาพร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
คณิตประถม
44
เด็กหญิงณภัทร  สารบรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
คณิตประถม
45
เด็กชายณัฏฐพัชร์  พรทิพย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
คณิตประถม
46
เด็กชายณัฐกรณ์  บัวคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
คณิตประถม
47
เด็กหญิงณัฐนันท์  หุ่นประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
คณิตประถม
48
เด็กหญิงณัฐปภัสร์  ปรีชาสุปัญญา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
คณิตประถม
49
เด็กชายณัฐพัชร์  ทองเทพ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
คณิตประถม
50
เด็กหญิงณัฐวิภา  สดไธสง
ป.6
โรงเรียนบ้านนกเต็น
คณิตประถม
51
เด็กหญิงณิชชา  จันทกาญจน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
คณิตประถม
52
เด็กหญิงณิชานันท์  กันปี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
คณิตประถม
53
เด็กหญิงเณศรา  สินทรัพย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
คณิตประถม
54
เด็กชายต้นน้ำ  ศรีษะนาราช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
คณิตประถม
55
เด็กชายเตชสิทธิ์  สุภชัยเจริญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
คณิตประถม
56
เด็กชายถิรวุฒิ  บัวงาม
ป.6
โรงเรียนบ้านนกเต็น
คณิตประถม
57
เด็กหญิงทักษอร  วงษ์กล่ำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
คณิตประถม
58
เด็กชายธนกฤต  วรรณพฤกษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
คณิตประถม
59
เด็กชายธนเดช  บุญครอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
คณิตประถม
60
เด็กชายธนเดช  หาสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
อุบลราชธานี เขต 3

ณ อาคารพระวิภาคย์ 1 โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
61
เด็กชายธนพนธ์  ผลาเลิศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
คณิตประถม
62
เด็กชายธนพล  แสงอ่อน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
คณิตประถม
63
เด็กชายธนภัทร  มุงเฟีย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
คณิตประถม
64
เด็กชายธนวิทย์  ชูจิตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
คณิตประถม
65
เด็กหญิงธนัชญา  นนทสิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
คณิตประถม
66
เด็กหญิงธนัชพร  บุญแล
ป.6
โรงเรียนบ้านดูกอึ่ง
คณิตประถม
67
เด็กหญิงธมนันท์  ทองเกิด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
คณิตประถม
68
เด็กชายธรรมเมธา  บุญมาคาร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
คณิตประถม
69
เด็กหญิงธัญชวัลลักษณ์  สัณฑะมาศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
คณิตประถม
70
เด็กชายธัญลักษณ์  ธนัญชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
คณิตประถม
71
เด็กชายธานน  พงษ์อุดม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
คณิตประถม
72
เด็กหญิงธารวรินทร์  กำศร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
คณิตประถม
73
เด็กหญิงธิดารัตน์  นันตะวงษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านนกเต็น
คณิตประถม
74
เด็กชายธีรดนย์  พันธ์ใหญ่
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
คณิตประถม
75
เด็กชายนราธิป  นาจาน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
คณิตประถม
76
เด็กชายนิติธร  พลไพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
คณิตประถม
77
เด็กชายนิติรัฐ  โพธิพิณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
คณิตประถม
78
เด็กหญิงนุชประวีณ์  ยืนยงกุลวุฒิ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
คณิตประถม
79
เด็กชายบัลลังก์  ขลุ่ยแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
คณิตประถม
80
เด็กหญิงบุญญาพร  สุขดี
ป.5
โรงเรียนบ้านดูกอึ่ง
คณิตประถม
81
เด็กหญิงบุณยาพร  มีมาก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
คณิตประถม
82
เด็กชายปกรณ์พศ  ทองทวี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
คณิตประถม
83
เด็กชายปฏิพัทธ์  แก้วเขียว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
คณิตประถม
84
เด็กชายปฐพงษ์  ตังควัฒนา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
คณิตประถม
85
เด็กหญิงปณิตา  พรมโคตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
คณิตประถม
86
เด็กหญิงปพิชญา  ดีมาก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
คณิตประถม
87
เด็กหญิงปภาดา  บุญฤกษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ใหม่ผาสุข
คณิตประถม
88
เด็กหญิงปภาวรินท์  บุญไพโรจน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
คณิตประถม
89
เด็กชายปภิณวิช  จำรูญพงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
คณิตประถม
90
เด็กหญิงประณัฐดา  เยื่อใย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
อุบลราชธานี เขต 3

ณ อาคารพระวิภาคย์ 1 โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
91
เด็กชายปวริศร  แสงสาย
ป.4
โรงเรียนบ้านดูกอึ่ง
คณิตประถม
92
เด็กหญิงปัญฑ์ชนิต  เสนาคุณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
คณิตประถม
93
เด็กหญิงปัณฑารีย์วดี  เสนาคุณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
คณิตประถม
94
เด็กหญิงปาณิสรา  สายเนตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
คณิตประถม
95
เด็กชายปุณร์วสุ  พิมวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
คณิตประถม
96
เด็กชายพงศกร  เทียนหอม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
คณิตประถม
97
เด็กชายพงษ์ศักดิ์  ระย้าย้อย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
คณิตประถม
98
เด็กชายพชร  เพ็ญพิมพ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
คณิตประถม
99
เด็กหญิงพรพนิดา  สมโคตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
คณิตประถม
100
เด็กชายพัชรพล  ทนงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
คณิตประถม
101
เด็กหญิงพัชรีวรรณ  แสนทวีสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
คณิตประถม
102
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ทองเหลือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
คณิตประถม
103
เด็กหญิงพาขวัญ  ปิ่นอนันต์สกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
คณิตประถม
104
เด็กหญิงพิชชานันท์  สุขดี
ป.4
โรงเรียนบ้านดูกอึ่ง
คณิตประถม
105
เด็กหญิงพิชญธิดา  มีพิษ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
คณิตประถม
106
เด็กชายพิชิตชัย  ผิวเงิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
คณิตประถม
107
เด็กหญิงพิมพ์จันทร์  กาชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
คณิตประถม
108
เด็กหญิงพิรญาณ์  เล็กสุทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
คณิตประถม
109
เด็กชายพีรวิชญ์  นาล้วน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
คณิตประถม
110
เด็กหญิงพีระพินดา  วรพิมพ์รัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
คณิตประถม
111
เด็กชายเพทาย  เพ็ญโพธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
คณิตประถม
112
เด็กหญิงภษมน  เปรยะโพธิเดชะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
คณิตประถม
113
เด็กหญิงภัทรปภา  จันทกาญจน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
คณิตประถม
114
เด็กหญิงภัทราวดี  รักพงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
คณิตประถม
115
เด็กชายภาณุภณ  โกศัลวัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
คณิตประถม
116
เด็กชายภาวัต  จันทะเวช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
คณิตประถม
117
เด็กชายภาสกร  พาลคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
คณิตประถม
118
เด็กชายภุมิภัทร  ไวยพัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
คณิตประถม
119
เด็กชายภูบดี  ทองมี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
คณิตประถม
120
เด็กชายรณกร  เจริญสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
อุบลราชธานี เขต 3

ณ อาคารพระวิภาคย์ 1 โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
121
เด็กหญิงรักษ์ษา  ละเลิศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
คณิตประถม
122
เด็กชายราชินทร์  โมขศักดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
คณิตประถม
123
เด็กชายรุ่งโรจน์  เสริมศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
คณิตประถม
124
เด็กหญิงละอองดาว  ฉัตรสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนบ้านดูกอึ่ง
คณิตประถม
125
เด็กชายวงศกร  สัตยากูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
คณิตประถม
126
เด็กชายวงศ์สกุล  โคตพงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
คณิตประถม
127
เด็กชายวชิรวิทย์  สันติวิชัยกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
คณิตประถม
128
เด็กหญิงวนัชพร  บุญสูง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
คณิตประถม
129
เด็กหญิงวนัชพร  เอียดเกลี้ยง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
คณิตประถม
130
เด็กชายวรกร  บรรหารบุตราไชย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
คณิตประถม
131
เด็กชายวรภพ  โมกข์ศาสตร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
คณิตประถม
132
เด็กหญิงวรัชญา  จำปาเทศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
คณิตประถม
133
เด็กหญิงวันวิสา  วิสูจน์สวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนบ้านดูกอึ่ง
คณิตประถม
134
เด็กชายวิทิต  ราชาธรรมกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
คณิตประถม
135
เด็กหญิงวิภาวี  ส่องแสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
คณิตประถม
136
เด็กหญิงวิไลลักษณ์  แสนพันธ์
ป.5
โรงเรียนบ้านดูกอึ่ง
คณิตประถม
137
เด็กชายวิวัฒน์  สวัสดิ์มงคล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
คณิตประถม
138
เด็กชายวีระชัย  วงศ์ราชา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
คณิตประถม
139
เด็กชายวุฒินันท์  หวังดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
คณิตประถม
140
เด็กชายศตพร  ดวงอุปมา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
คณิตประถม
141
เด็กหญิงศศิธร  โนนใหญ่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
คณิตประถม
142
เด็กหญิงศศินันท์  สุดโคตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
คณิตประถม
143
เด็กชายศักรินทร์  สมบูรณ์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงแก้ว
คณิตประถม
144
เด็กชายศาสตราวุธ  สันติวิชัยกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
คณิตประถม
145
เด็กหญิงศุทธิญานี  พลไพร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
คณิตประถม
146
เด็กหญิงศุภัชชา  ทาวะรัตน์
ป.6
โรงเรียนบ้านนกเต็น
คณิตประถม
147
เด็กหญิงสาวิตรี  บุญวัง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
คณิตประถม
148
เด็กหญิงสิริกัญญา  แมงประโคน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
คณิตประถม
149
เด็กชายสิริพัชระ  โชติกเสถียร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
คณิตประถม
150
เด็กหญิงสุชัญญา  อ้วนผิว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
อุบลราชธานี เขต 3

ณ อาคารพระวิภาคย์ 1 โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
151
เด็กหญิงสุพีลา  เอี่ยมสำอางค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
คณิตประถม
152
เด็กหญิงอณิชนันท์  จันพิรักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
คณิตประถม
153
เด็กชายอดิศร  แก่นจันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านดูกอึ่ง
คณิตประถม
154
เด็กหญิงอธิชา  สายสุวรรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
คณิตประถม
155
เด็กหญิงอธิฌนันท์  ไชยลา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
คณิตประถม
156
เด็กชายอภิวิชญ์  พากุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
คณิตประถม
157
เด็กหญิงอรณิชา  พวงดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
คณิตประถม
158
เด็กหญิงอัจฉราพร  ชาญจิตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
คณิตประถม
159
เด็กหญิงอัจฉราวรรณ์  เลติวานิช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
คณิตประถม
160
เด็กชายอันดา  ขวัญคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
คณิตประถม
161
เด็กหญิงอาทิตยา  สายสมบัติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
อุบลราชธานี เขต 3

ณ อาคารพระวิภาคย์ 1 โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
162
เด็กชายกิติศักดิ์  ศุขรักษ์
ม.1
โรงเรียนบ้านนกเต็น
คณิต ม.ต้น
163
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  อ่อนจันทร์
ม.2
โรงเรียนบ้านนกเต็น
คณิต ม.ต้น
164
นายชโรธร  บุญช่วย
ม.3
โรงเรียนชุมชนบ้านระเว
คณิต ม.ต้น
165
นายณัฐพล  สีจันทร์
ม.3
โรงเรียนชุมชนบ้านระเว
คณิต ม.ต้น
166
เด็กชายธนวัฒน์  ศรีจันดา
ม.1
โรงเรียนบ้านนกเต็น
คณิต ม.ต้น
167
นายธรณิศวร์  พรทิพย์
ม.3
โรงเรียนบ้านนกเต็น
คณิต ม.ต้น
168
เด็กหญิงนพวรรณ  บัวคำ
ม.1
โรงเรียนบ้านนกเต็น
คณิต ม.ต้น
169
นายนภัสกร  ศรีรักษา
ม.3
โรงเรียนชุมชนบ้านระเว
คณิต ม.ต้น
170
นายนราธิป  วงษาชัย
ม.3
โรงเรียนบ้านนกเต็น
คณิต ม.ต้น
171
เด็กชายนันทภพ  พูลมาตย์
ม.2
โรงเรียนบ้านนกเต็น
คณิต ม.ต้น
172
เด็กหญิงพิมชนก  วันทาสุข
ม.1
โรงเรียนบ้านนกเต็น
คณิต ม.ต้น
173
นางสาวพิยดา  สารบรรณ
ม.3
โรงเรียนชุมชนบ้านระเว
คณิต ม.ต้น
174
นางสาวพิยาภรณ์  วงศ์เจียม
ม.3
โรงเรียนชุมชนบ้านระเว
คณิต ม.ต้น
175
เด็กหญิงภัทร์ทิรา  วารินทร์
ม.2
โรงเรียนบ้านนกเต็น
คณิต ม.ต้น
176
เด็กหญิงมุกดา  พรมพิลา
ม.2
โรงเรียนบ้านนกเต็น
คณิต ม.ต้น
177
นางสาววรินยุพา  ทองสี
ม.3
โรงเรียนชุมชนบ้านระเว
คณิต ม.ต้น
178
เด็กหญิงวิชญาดา  อ่อนจันทร์
ม.3
โรงเรียนบ้านนกเต็น
คณิต ม.ต้น
179
เด็กหญิงศิริโสภา  มั่นวงษ์
ม.3
โรงเรียนชุมชนบ้านระเว
คณิต ม.ต้น
180
นายศุภชัย  โพธฺิ์งาม
ม.3
โรงเรียนชุมชนบ้านระเว
คณิต ม.ต้น
181
นายสิทธิพล  กอแก้ว
ม.3
โรงเรียนบ้านนกเต็น
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อุบลราชธานี เขต 3

ณ อาคารพระวิภาคย์ 1 โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
182
เด็กหญิงกชนันท์  ทองเจริญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
วิทย์ประถม
183
เด็กหญิงกนกลดา  เมืองมูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
วิทย์ประถม
184
เด็กชายกฤษฎา  พรไชย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
วิทย์ประถม
185
เด็กชายกษิดิษ  นัยพัฒน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
วิทย์ประถม
186
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แนวทวิช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
วิทย์ประถม
187
เด็กหญิงกัญญาภัค  สงวนรักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
วิทย์ประถม
188
เด็กหญิงกันติชา  ไชยวินิจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
วิทย์ประถม
189
เด็กหญิงกาญจนา  บุตรจันทา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
วิทย์ประถม
190
เด็กหญิงกิริยาภรณ์  ทองสวีสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
วิทย์ประถม
191
เด็กหญิงกุลธิดา  หอมทรัพย์
ป.5
โรงเรียนบ้านภูมะหรี่
วิทย์ประถม
192
เด็กหญิงขวัญข้าว  พร้อมสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
วิทย์ประถม
193
เด็กหญิงขวัญเอย  มัชแมน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
วิทย์ประถม
194
เด็กหญิงคฑาดาว  กุลเกตุ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
วิทย์ประถม
195
เด็กหญิงจันทร์พิมพ์  สุขสำราญพงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
วิทย์ประถม
196
เด็กชายจิรภัทร  อินทร์เสน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
วิทย์ประถม
197
เด็กหญิงจิราพร  อิสรานุวัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
วิทย์ประถม
198
เด็กหญิงจีรินันท์  สาครวงศ์วัฒนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
วิทย์ประถม
199
เด็กหญิงฉัตรมณ  บรรพตะธิ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
วิทย์ประถม
200
เด็กหญิงฉันทิศา  สุภาพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
วิทย์ประถม
201
เด็กหญิงชญาดา  สมศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
วิทย์ประถม
202
เด็กชายชญานน  หันณรงค์
ป.6
โรงเรียนบ้านนกเต็น
วิทย์ประถม
203
เด็กหญิงชาคริยา  พลบุบผา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
วิทย์ประถม
204
เด็กหญิงญาณกวี  นาคำรอด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
วิทย์ประถม
205
เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  คำมะนาถ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
วิทย์ประถม
206
เด็กหญิงณัชชา  แน่นอุดร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
วิทย์ประถม
207
เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ขวัญคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
วิทย์ประถม
208
เด็กหญิงณัฐกมล  คำมูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
วิทย์ประถม
209
เด็กหญิงณัฐณิชา  พรหมดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
วิทย์ประถม
210
เด็กหญิงณัฐณิชา  โสมณี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
วิทย์ประถม
211
เด็กชายณัฐภาคย์  บุญนำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อุบลราชธานี เขต 3

ณ อาคารพระวิภาคย์ 1 โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
212
เด็กชายณัฐวุฒิ  แก่นกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
วิทย์ประถม
213
เด็กชายแทนคุณ  โพธิ์ไทร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
วิทย์ประถม
214
เด็กชายธนเมศฐ์  รุ่งสิทธิ์ศรีกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
วิทย์ประถม
215
เด็กหญิงธนิดา  บุตรมาตย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
วิทย์ประถม
216
เด็กหญิงธนิตรามณี  สุวรรณกูฎ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
วิทย์ประถม
217
เด็กชายธเนศวร  ทีอุทิศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
วิทย์ประถม
218
เด็กชายธฤต  ธรรมรส
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
วิทย์ประถม
219
เด็กหญิงธวัลรัตน์  เรือนเจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
วิทย์ประถม
220
เด็กหญิงธัญพิชชา  ต้นคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
วิทย์ประถม
221
เด็กหญิงนรวรกรพรรณ  ยองใย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
วิทย์ประถม
222
เด็กชายนำโชค  แซ่ลี้
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
วิทย์ประถม
223
เด็กหญิงบรรธิตา  รองศิลป์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
วิทย์ประถม
224
เด็กชายบุญชนะ  เพ็งแจ๋ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
วิทย์ประถม
225
เด็กหญิงบุญญานุช  สาขา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
วิทย์ประถม
226
เด็กหญิงบุญญาพร  ศรีชนะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
วิทย์ประถม
227
เด็กหญิงเบ็ญญาภา  ผาสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
วิทย์ประถม
228
เด็กหญิงปริฉัตร  พรหมดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
วิทย์ประถม
229
เด็กหญิงปริชญา  บรรพตะธิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
วิทย์ประถม
230
เด็กหญิงปวริศา  ผิวก่ำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
วิทย์ประถม
231
เด็กหญิงปาณิสรา  สมสุข
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงแก้ว
วิทย์ประถม
232
เด็กหญิงปารมี  สุขเสมอ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
วิทย์ประถม
233
เด็กหญิงปุณยวีร์  เมอมะนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
วิทย์ประถม
234
เด็กหญิงพรพิมล  เบ้าสมบูรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
วิทย์ประถม
235
เด็กหญิงพรรัตน์  วันดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
วิทย์ประถม
236
เด็กหญิงพรสวรรค์  บุญยอด
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ใหม่ผาสุข
วิทย์ประถม
237
เด็กชายพลวัต  โคตรมนตรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
วิทย์ประถม
238
เด็กหญิงพลอยทองเพชร  บัวใหญ่
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
วิทย์ประถม
239
เด็กหญิงพิชณ์สินี  มะลิลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
วิทย์ประถม
240
เด็กหญิงพิมรภัทร  สอนพลงาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
วิทย์ประถม
241
เด็กหญิงพิมลพรรณ  ยังผ่อง
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงแก้ว
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อุบลราชธานี เขต 3

ณ อาคารพระวิภาคย์ 1 โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
242
เด็กชายพิสิษฐ์  สมเสาร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
วิทย์ประถม
243
เด็กหญิงเพ็ชรฎา  พลอยประดับ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
วิทย์ประถม
244
เด็กหญิงเพ็ญนภา  โชติราษี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
วิทย์ประถม
245
เด็กหญิงเพียงขวัญ  บุตรมาตย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
วิทย์ประถม
246
เด็กหญิงไพลิน  หลักบุญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
วิทย์ประถม
247
เด็กหญิงฟ้าใส  ดิษฐ์อ่วม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
วิทย์ประถม
248
เด็กชายภัทรกร  กันนาลี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
วิทย์ประถม
249
เด็กชายภัทรดนัย  โพธิ์งาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
วิทย์ประถม
250
เด็กหญิงภัทรดา  คงศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
วิทย์ประถม
251
เด็กหญิงภัทรธิรา  สุตะคาน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
วิทย์ประถม
252
เด็กหญิงภัทรวดี  บุญเฉลียว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
วิทย์ประถม
253
เด็กหญิงภัทรวดี  สุระสาย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
วิทย์ประถม
254
เด็กชายภูริตะวัน  อินทร์แก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
วิทย์ประถม
255
เด็กหญิงเมธาพร  ธานี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
วิทย์ประถม
256
เด็กชายรัชกฤช  บัวทองธนานนท์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงแก้ว
วิทย์ประถม
257
เด็กชายรัฐติกานต์  มงคล
ป.6
โรงเรียนบ้านนกเต็น
วิทย์ประถม
258
เด็กหญิงรัติยากร  บุญเเก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
วิทย์ประถม
259
เด็กชายฤทธิธรรม  สงสินไพศาล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
วิทย์ประถม
260
เด็กหญิงวรปภา  จันทกาญจน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
วิทย์ประถม
261
เด็กหญิงวรรณิสา  เกมิโย
ป.5
โรงเรียนบ้านนกเต็น
วิทย์ประถม
262
เด็กหญิงวรัญญา  จูมทอง
ป.5
โรงเรียนบ้านนกเต็น
วิทย์ประถม
263
เด็กหญิงวรัญญา  วงศ์คำดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
วิทย์ประถม
264
เด็กชายวรินทร  ดรุณพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
วิทย์ประถม
265
เด็กหญิงวริศรา  แก้ววิมล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
วิทย์ประถม
266
เด็กหญิงวิชญาดา  เบ้าเงิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
วิทย์ประถม
267
เด็กชายศมน  ผ่องศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
วิทย์ประถม
268
เด็กหญิงศมนีย์  สนใจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
วิทย์ประถม
269
เด็กหญิงศรัณย์พร  ชมพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
วิทย์ประถม
270
เด็กหญิงศศิธร  บุดดาเพศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
วิทย์ประถม
271
เด็กหญิงศศิภา  นุชนาถ
ป.6
โรงเรียนบ้านนกเต็น
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อุบลราชธานี เขต 3

ณ อาคารพระวิภาคย์ 1 โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
272
เด็กชายศุภกิจ  เคนตา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
วิทย์ประถม
273
เด็กชายสิรภัทร  แก้วดอน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
วิทย์ประถม
274
เด็กหญิงสุกัญญา  บั้งทอง
ป.5
โรงเรียนบ้านนกเต็น
วิทย์ประถม
275
เด็กหญิงสุชานันท์  โชตะวัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
วิทย์ประถม
276
เด็กหญิงสุนีย์  ตันติสัมพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
วิทย์ประถม
277
เด็กชายสุพลวัฒน์  พุ่มแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
วิทย์ประถม
278
เด็กหญิงสุภัทรธนัน  สมแก้ว
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงแก้ว
วิทย์ประถม
279
เด็กหญิงสุวิชาดา  ทองสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
วิทย์ประถม
280
เด็กหญิงสุวิชาดา  เรือนฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
วิทย์ประถม
281
เด็กชายเสกสรรค์  ริมทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
วิทย์ประถม
282
เด็กหญิงเสาวลักษณ์  สาขา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
วิทย์ประถม
283
เด็กชายอชิตะ  ธนู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
วิทย์ประถม
284
เด็กหญิงอนิชา  คีมกลางดอน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
วิทย์ประถม
285
เด็กชายอนุชิต  แก้วอุดร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
วิทย์ประถม
286
เด็กหญิงอโนมา  หาระสาร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
วิทย์ประถม
287
เด็กชายอภิรักษ์  พันธุ์เสือ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
วิทย์ประถม
288
เด็กชายอภิวิชญ์  พิศรูป
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
วิทย์ประถม
289
เด็กหญิงอรไพลิน  สมชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
วิทย์ประถม
290
เด็กหญิงอริศรา  กิ่งแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
วิทย์ประถม
291
เด็กหญิงอริสรา  เห็นนนท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
วิทย์ประถม
292
เด็กหญิงอัจฉริยา  วงศ์ราชา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
วิทย์ประถม
293
เด็กหญิงอัญธิกา  วงสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
วิทย์ประถม
294
เด็กหญิงอัธภิญญา  ฝางคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
วิทย์ประถม
295
เด็กหญิงอาทิตยา  มะณีสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
วิทย์ประถม
296
เด็กหญิงอาริศ  สุภาสาย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
วิทย์ประถม
297
เด็กหญิงอารีรัตน์  แหนกลาง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
วิทย์ประถม
298
เด็กชายอิกขณา  แก่นสา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
วิทย์ประถม
299
เด็กชายอิรวัฒน์  บุดดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
วิทย์ประถม
300
เด็กหญิงไอศิกา  เพ็ชรยิ้ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
วิทย์ประถม