ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
อุบลราชธานี เขต 2

ณ อาคารศรีลิขิต ชั้น 1 โรงเรียนตระการพืชผล
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกนกพรรณ  พึ่งสิงห์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ
คณิตประถม
2
เด็กชายกนกพล  กระแสกาญจน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
คณิตประถม
3
เด็กหญิงกรรณิการ์  แดนดี
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
4
เด็กชายกฤตธัชพงศ์  ลาสา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
คณิตประถม
5
เด็กหญิงกฤติกา  ศรีสะอาด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
คณิตประถม
6
เด็กชายกฤติน  ป้อมแดง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
คณิตประถม
7
เด็กชายก้องภพ  ทองด้วง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
คณิตประถม
8
เด็กชายกอบชนม์กวี  สืบก่ำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ
คณิตประถม
9
เด็กชายกันตวิชญ์  สีเทา
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
10
เด็กหญิงกัลยกร  อกนิษฐานนท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
คณิตประถม
11
เด็กหญิงกานติศา  วงษ์สุวรรณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
คณิตประถม
12
เด็กชายกิตติพัศ  คำนาม
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
13
เด็กชายกิตธิกร  แก่นทน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
คณิตประถม
14
เด็กชายกิติเชษฐ์  จันทร์ขาว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
คณิตประถม
15
เด็กหญิงขวัญจิรา  โกมลเดชาชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ
คณิตประถม
16
เด็กหญิงจรรยพร  มะณีเรือง
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
17
เด็กชายจิรเดช  มุทระพัต
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองบั่ว
คณิตประถม
18
เด็กชายจิรภัทร  เจียรนัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
คณิตประถม
19
เด็กหญิงจิระชะตา  สมศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
คณิตประถม
20
เด็กหญิงจิรัชญา  พลีดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
คณิตประถม
21
เด็กหญิงจิราพัชร  สิ้นภัย
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
22
เด็กชายเจษฎา  มูลพันธ์
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกสว่าง
คณิตประถม
23
เด็กหญิงชลดา  กาสา
ป.6
โรงเรียนบ้านนาม่วง
คณิตประถม
24
เด็กชายชุตินันท์  บุตรศรี
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
25
เด็กหญิงญาดา  โคตรวันทา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
คณิตประถม
26
เด็กชายฐปนวัฒน์  คำสุนันท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
คณิตประถม
27
เด็กหญิงฐิตามนทร์  ยงกุลวณิชนันท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
คณิตประถม
28
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เทพรงทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ
คณิตประถม
29
เด็กชายณัฏฐวี  ศรีวิสุทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
คณิตประถม
30
เด็กหญิงณัฏฐินี  บุดตะโคตร
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
อุบลราชธานี เขต 2

ณ อาคารศรีลิขิต ชั้น 1 โรงเรียนตระการพืชผล
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
31
เด็กชายเตชินท์  อ่อนแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
คณิตประถม
32
เด็กชายทรงเกียรติ  หอมนวล
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
33
เด็กชายเทพฤทธิ์  เหล่าบุญมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ
คณิตประถม
34
เด็กชายธนกร  เหลืองโกวิท
ป.4
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
คณิตประถม
35
เด็กชายธนกฤต  เยาวศรี
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
36
เด็กชายธนธรณ์  ศิลา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
คณิตประถม
37
เด็กหญิงธนพร  เสียงเพราะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ
คณิตประถม
38
เด็กชายธนภูมิ  แดนดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
คณิตประถม
39
เด็กชายธนาธิป  วงเวียน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
คณิตประถม
40
เด็กชายธเนศพล  พร้อมวงค์
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองกุงดอนตาเขสามัคคี
คณิตประถม
41
เด็กหญิงธัญวรรณ  ดวงศรี
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
42
เด็กชายธานิน  อินทร์แก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
คณิตประถม
43
เด็กหญิงธิติกานต์  เคนสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ
คณิตประถม
44
เด็กชายนพคุณ  ก้อนศิลา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
คณิตประถม
45
เด็กหญิงนพินประภา  จันสุพรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
คณิตประถม
46
เด็กหญิงนันท์นภัส  กองพล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
คณิตประถม
47
เด็กหญิงนิรัชพร  คณาทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองบั่ว
คณิตประถม
48
เด็กหญิงนิสาชล  วัฒนพรหมธาดา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
คณิตประถม
49
เด็กหญิงปกิตตา  ยางธิสาร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
คณิตประถม
50
เด็กหญิงปภาวรินทร์  สิงสีทา
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
51
เด็กหญิงปานไพลิน  โกมลศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
คณิตประถม
52
เด็กหญิงปิยฉัตร  ยิ่งยง
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
53
เด็กชายปิยะวัฒน์  วรพิมรัฐ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
คณิตประถม
54
เด็กหญิงพรปวีณ์  ธนะโท
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกสว่าง
คณิตประถม
55
เด็กหญิงพรรพษา  บุญยงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
คณิตประถม
56
เด็กชายพฤทธิพร  เงาแจ้ง
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
57
เด็กชายพันธุ์พฤกษ์  กางกั้น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
คณิตประถม
58
เด็กหญิงพิชญากร  อำไพพันธุ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
คณิตประถม
59
เด็กหญิงพิริยาภรณ์  สีสุวะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
คณิตประถม
60
เด็กชายพีระพัฒน์  สุวรรณโค
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองกุงดอนตาเขสามัคคี
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
อุบลราชธานี เขต 2

ณ อาคารศรีลิขิต ชั้น 1 โรงเรียนตระการพืชผล
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
61
เด็กหญิงพุทธรักษา  ธิอินทร์
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
62
เด็กชายภาคิน  สุรสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
คณิตประถม
63
เด็กชายภูริพัฒิ  วรรณศักดิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกสว่าง
คณิตประถม
64
เด็กชายภูริวัฒน์  ไชยวิเศษ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
คณิตประถม
65
เด็กชายภูวดล  สุขสบาย
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกสว่าง
คณิตประถม
66
เด็กหญิงมนัสนันท์  ลัดดา
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
67
เด็กหญิงมัทยาทิพย์  ปัดนา
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
68
เด็กชายยุทธภูมิ  อึ่งน้อย
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
69
เด็กหญิงรักชนก  สารรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
คณิตประถม
70
เด็กหญิงรัชนี  เจือบุญ
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
71
เด็กชายรัฐศาสตร์  บุญครุฑ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
คณิตประถม
72
เด็กชายรุ่งเกียรติ  สีมาฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
คณิตประถม
73
เด็กชายเรืองชัย  เรืองแสน
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
74
เด็กหญิงวรดา  อินทร์ตา
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
75
เด็กหญิงวัชราภรณ์  รูปสงค์
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
76
เด็กหญิงวารินทิพย์  สลัยรัมย์
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
77
เด็กชายวิชภูมิ  หมุนสิงห์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
คณิตประถม
78
เด็กหญิงวิพรธิดา  สุภาคาร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
คณิตประถม
79
เด็กหญิงวิสาระดี  แซ่โง้ว
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
80
เด็กชายศักดิเดช  อุดมภ์
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองกุงดอนตาเขสามัคคี
คณิตประถม
81
เด็กหญิงศิรกานต์  ชัยน้อย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
คณิตประถม
82
เด็กชายศุภโชค  วักจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
คณิตประถม
83
เด็กหญิงศุภิสรา  ยาวะโนภาส
ป.4
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
คณิตประถม
84
เด็กชายสิปปกร  นวลฉวี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
คณิตประถม
85
เด็กหญิงสุตาภัทร  พิทักษ์เทพสมบัติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
คณิตประถม
86
เด็กหญิงอมรรัตน์  คำวัน
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
87
เด็กหญิงอรจิรา  หินนาค
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
88
เด็กชายอัครชัย  นวลพงษ์
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
89
เด็กชายอัครชัย  วริสาร
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกสว่าง
คณิตประถม
90
เด็กหญิงอัญชลี  ทบประดิษฐ์
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
91
เด็กหญิงอ้ายอิ่ง  ซู
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
92
เด็กหญิงไอยวริญท์  อินทร์เสนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
อุบลราชธานี เขต 2

ณ อาคารศรีลิขิต ชั้น 1 โรงเรียนตระการพืชผล
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
93
นางสาวปิยดา  ช้างสกล
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองบั่ว
คณิต ม.ต้น
94
เด็กหญิงอรดี  ชารีวัน
ม.2
โรงเรียนบ้านหนองบั่ว
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อุบลราชธานี เขต 2

ณ อาคารศรีลิขิต ชั้น 2 โรงเรียนตระการพืชผล
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
95
เด็กหญิงกมลชนก  แสนทวีสุข
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
96
เด็กชายกฤตเมธ  วะนา
ป.6
โรงเรียนบ้านฮี
วิทย์ประถม
97
เด็กชายกวินภพ  สองศร
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
98
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  วิลาวัล
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
99
เด็กหญิงกานติมา  รุ่งเรือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
วิทย์ประถม
100
เด็กชายกิตติกวิน  สองศร
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
101
เด็กหญิงกิตติกานต์  ทองพันชั่ง
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
102
เด็กหญิงกีรติกา  พลเสริม
ป.6
โรงเรียนบ้านฮี
วิทย์ประถม
103
เด็กหญิงแก้วกัลยา  จันทรา
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
104
เด็กหญิงขวัญวจี  สีมาบัติ
ป.5
โรงเรียนบ้านฮี
วิทย์ประถม
105
เด็กหญิงจารุวรรณ  สีสุข
ป.5
โรงเรียนบ้านนาม่วง
วิทย์ประถม
106
เด็กชายจิตติพัฒน์  แซ่จ๋าว
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
107
เด็กหญิงจิตติภัทร  เครืองาม
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
108
เด็กหญิงจิรชยา  เกษมสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
วิทย์ประถม
109
เด็กชายจิรวัฒน์  ส่องแสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
วิทย์ประถม
110
เด็กหญิงจิระนันท์  ศรัทธาพันธ์
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
111
เด็กหญิงจิรัชญา  โพนแก่น
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
112
เด็กหญิงจิรัชญา  สีสำรวม
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
113
เด็กหญิงจิราพร  วงค์ทอง
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
114
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  มาลัย
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
115
เด็กหญิงชนวรรณ  ดรุณพันธ์
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
116
เด็กหญิงชนัญชิดา  พิทยโทณุศาสตร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
วิทย์ประถม
117
เด็กหญิงชนัญธิดา  สำเภา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
วิทย์ประถม
118
เด็กหญิงชรัมพร  กอบเกื้อ
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
119
เด็กหญิงชริณทิพย์  เกษมสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
วิทย์ประถม
120
เด็กหญิงชรินรัตน์  มาสู่
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
121
เด็กหญิงชลพรรษา  อยู่มี
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
122
เด็กหญิงชวภร  ถึงปัดชา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
วิทย์ประถม
123
เด็กหญิงชัญญานุช  เพราะพืช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
วิทย์ประถม
124
เด็กหญิงชุตินันท์  บุตรพิลา
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อุบลราชธานี เขต 2

ณ อาคารศรีลิขิต ชั้น 2 โรงเรียนตระการพืชผล
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
125
เด็กหญิงฌานิดาภรณ์  เรืองแสน
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
126
เด็กหญิงญารินดา  กันหาชาติ
ป.4
โรงเรียนบ้านฮี
วิทย์ประถม
127
เด็กหญิงฐิติวรดา  นาคสุด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
วิทย์ประถม
128
เด็กหญิงณัชญาดา  ปัญญา
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
129
เด็กชายณัฎฐากร  โข่งเขียว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
วิทย์ประถม
130
เด็กหญิงณัฏฐธิดา  คำศรีสุข
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
131
เด็กหญิงณัฏฐนิชา  นิ่มนวล
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
132
เด็กชายณัฏฐภัทร  หมายมี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
วิทย์ประถม
133
เด็กหญิงณัฐชยา  กาหา
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
134
เด็กหญิงณัฐชยา  ทิพรส
ป.5
โรงเรียนบ้านฮี
วิทย์ประถม
135
เด็กหญิงณัฐชยา  ยิ่งยง
ป.6
โรงเรียนบ้านฮี
วิทย์ประถม
136
เด็กหญิงณัฐชยา  สีสุวะ
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
137
เด็กหญิงณัฐณิชา  ทิพรส
ป.5
โรงเรียนบ้านฮี
วิทย์ประถม
138
เด็กหญิงณัฐทิชา  หวานฉ่ำ
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
139
เด็กหญิงณัฐรดา  ทุมนันท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
วิทย์ประถม
140
เด็กหญิงณัฐริกา  ศิลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
วิทย์ประถม
141
เด็กชายณัฐวุฒิ  แสงจันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านฮี
วิทย์ประถม
142
เด็กหญิงณิชชญานันท์  ทาลา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
วิทย์ประถม
143
เด็กหญิงดาราธิป  ปูคะภาค
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
144
เด็กชายดิลกธรรม  กาญจนวิวัฒน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
วิทย์ประถม
145
เด็กชายตระการศักดิ์  จุใจล้ำ
ป.6
โรงเรียนบ้านฮี
วิทย์ประถม
146
เด็กชายเตชินท์  อิ่มบุญ
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
147
เด็กหญิงทรัพย์ศิริญธา  โมหา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
วิทย์ประถม
148
เด็กหญิงทักษิณา  ประกอบผล
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
149
เด็กชายธนดลย์  ทุนมาก
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
150
เด็กชายธนเทพ  จุใจล้ำ
ป.5
โรงเรียนบ้านฮี
วิทย์ประถม
151
เด็กชายธนวัฒน์  วงษาเนาว์
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
152
เด็กชายธนากร  กะลาพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
วิทย์ประถม
153
เด็กชายธนาทร  รุ่งเรือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
วิทย์ประถม
154
เด็กชายธีรเทพ  วรรณวัตร
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อุบลราชธานี เขต 2

ณ อาคารศรีลิขิต ชั้น 2 โรงเรียนตระการพืชผล
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
155
เด็กชายนพรัตน์  สุขแสง
ป.6
โรงเรียนบ้านฮี
วิทย์ประถม
156
เด็กหญิงนะฤมล  ชนะพาห์
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
157
เด็กหญิงนิจวิภา  จันทะพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ
วิทย์ประถม
158
เด็กหญิงนิชชาภา  ใจเดี่ยว
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
159
เด็กหญิงนิตยา  คู่แก้ว
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
160
เด็กหญิงนิติพร  สร้อยทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
วิทย์ประถม
161
เด็กชายบรรพต  กัญญะลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
วิทย์ประถม
162
เด็กหญิงบัณฑิตา  ดาลัย
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
163
เด็กหญิงบุณยานุช  คงทน
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
164
เด็กหญิงเบญจพร  มะโนวรรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
วิทย์ประถม
165
เด็กหญิงปรีญาภรณ์  พึ่งโพธิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองบั่ว
วิทย์ประถม
166
เด็กหญิงปรียาภรณ์  วันทา
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
167
เด็กชายปวีณ์กร  บุญสาง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
วิทย์ประถม
168
เด็กหญิงปวีณ์ลดา  วิชาวัง
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
169
เด็กชายปัณณวิชญ์  ดาผา
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
170
เด็กหญิงปาลิดา  ชมชิต
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
171
เด็กหญิงปิ่นรัตน์  ท่วงที
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
172
เด็กหญิงปิยะกาญจ์  บุญทิตย์
ป.5
โรงเรียนบ้านฮี
วิทย์ประถม
173
เด็กหญิงปุญญิสา  ชมตันติ
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
174
เด็กชายพงศธร  โภคทรัพย์
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
175
เด็กหญิงพบพร  แสงยางใหญ่
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
176
เด็กหญิงพรรณชนิดา  พิมพ์สาร
ป.4
โรงเรียนบ้านฮี
วิทย์ประถม
177
เด็กชายพรหมพิริยะ  แสงพชร
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
178
เด็กหญิงพัชรพร  ยลไชย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
วิทย์ประถม
179
เด็กหญิงพัทธนันท์  พันโคตร
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
180
เด็กชายพันเทพ  ประสาน
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
181
เด็กหญิงพิชญธิดา  โนนเทิง
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
182
เด็กหญิงพิชญธิดา  หาสุข
ป.6
โรงเรียนบ้านฮี
วิทย์ประถม
183
เด็กหญิงพิชญานันท์  ดอนมาลา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
วิทย์ประถม
184
เด็กหญิงพิญญาพร  จันทร์สิงห์
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อุบลราชธานี เขต 2

ณ อาคารศรีลิขิต ชั้น 2 โรงเรียนตระการพืชผล
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
185
เด็กหญิงฟาริตา  วิชุวงค์
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
186
เด็กหญิงภักดิ์พิลัย  ว่องไว
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
187
เด็กชายภัทรนันท์  จันทรา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
วิทย์ประถม
188
เด็กหญิงภัทราภรณ์  เชื้อท้าว
ป.5
โรงเรียนบ้านฮี
วิทย์ประถม
189
เด็กหญิงภัทราภรณ์  รีรัตน์
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
190
เด็กหญิงภัทราวดี  น้ำคำ
ป.5
โรงเรียนบ้านฮี
วิทย์ประถม
191
เด็กหญิงภาวิณี  แก้วเรือง
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
192
เด็กหญิงภีรดา  เสียงไพเราะ
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
193
เด็กชายภูมิมินทร์  คำสิม
ป.5
โรงเรียนบ้านฮี
วิทย์ประถม
194
เด็กหญิงมะลิชาติ  การกล้า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
วิทย์ประถม
195
เด็กหญิงมัจฉา  สุตคาร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
วิทย์ประถม
196
เด็กหญิงมุฑาวรรณ  ปัญญามาตร
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
197
เด็กหญิงมุทิตาจิต  กิติศรีวรพันธุ์
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
198
เด็กชายเมธิชัย  สุดหล้า
ป.5
โรงเรียนบ้านฮี
วิทย์ประถม
199
เด็กชายยศพล  สุจริต
ป.4
โรงเรียนบ้านฮี
วิทย์ประถม
200
เด็กหญิงรัชนีกร  ยิ่งยง
ป.5
โรงเรียนบ้านฮี
วิทย์ประถม
201
เด็กหญิงลภัสรดา  แก้วพวง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
วิทย์ประถม
202
เด็กชายวรากร  โลมรัตน์
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
203
เด็กชายวริศ  ขาววงศ์
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
204
เด็กหญิงวิชญาพร  สุขสิงห์
ป.5
โรงเรียนบ้านฮี
วิทย์ประถม
205
เด็กหญิงวิภารัตน์  สิงห์คาย
ป.4
โรงเรียนบ้านฮี
วิทย์ประถม
206
เด็กหญิงวิมลศิริ  ทันธิมา
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
207
เด็กชายศรชัย  บุญยงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
วิทย์ประถม
208
เด็กหญิงศรันญ์พร  กาทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
วิทย์ประถม
209
เด็กหญิงศรินทร์ทิพย์  แพงทรัพย์
ป.5
โรงเรียนบ้านฮี
วิทย์ประถม
210
เด็กชายศิวกร  ขันตี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
วิทย์ประถม
211
เด็กชายศุภกร  วามะกันต์
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
212
เด็กหญิงศุภิสรา  พงศิลา
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
213
เด็กชายสราวุฒิ  หาวุฒิ
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
214
เด็กหญิงสาวิกา  อาจแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองบั่ว
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อุบลราชธานี เขต 2

ณ อาคารจิตสุวรรณ ชั้น 1 โรงเรียนตระการพืชผล
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
215
เด็กหญิงสิตานัน  บุญสุข
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
216
เด็กชายสิทธินันท์  จินดากุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
วิทย์ประถม
217
เด็กหญิงสิริกัญญา  แถมวัน
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
218
เด็กหญิงสุจิตรา  ไชยลา
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
219
เด็กหญิงสุชาวดี  ศรีธาตุ
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองกุงดอนตาเขสามัคคี
วิทย์ประถม
220
เด็กหญิงสุธีกานต์  แดนดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
วิทย์ประถม
221
เด็กหญิงสุธีกานต์  โสมอินทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
วิทย์ประถม
222
เด็กหญิงสุพัฒตรา  ศุภรักษ์
ป.5
โรงเรียนบ้านฮี
วิทย์ประถม
223
เด็กหญิงสุภาวดี  วะนา
ป.6
โรงเรียนบ้านฮี
วิทย์ประถม
224
เด็กหญิงสุภาวิดา  ท่าหาร
ป.6
โรงเรียนบ้านฮี
วิทย์ประถม
225
เด็กหญิงสุภิเพ็ญพร  อิทธิสกุลชร
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
226
เด็กหญิงสุรชา  พึ่งพรม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
วิทย์ประถม
227
เด็กหญิงสุรัตน์ธิดา  ภะวัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
วิทย์ประถม
228
เด็กหญิงสุวรรณา  ใยทอน
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
229
เด็กชายอชิระ  ชนะสกุล
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
230
เด็กหญิงอภิญญา  อมตเวทิน
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
231
เด็กชายอมรเทพ  บำเพ็ญ
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
232
เด็กหญิงอรนุช  คันชพฤกษ์
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
233
เด็กหญิงอักษิกา  วงศโภชย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
วิทย์ประถม
234
เด็กชายอัครเดช  ชนะพาห์
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
235
เด็กชายอัจฉริยกวิน  ศรีทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
วิทย์ประถม
236
เด็กหญิงอารยา  สุจริต
ป.5
โรงเรียนบ้านฮี
วิทย์ประถม
237
เด็กหญิงอินธิรา  แสนบุดดา
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม