ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
อุดรธานี เขต 3

ณ อาคารบุษกร ห้อง 226 โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกมลชนก  นาสิงหฺขันธ์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502)
คณิตประถม
2
เด็กหญิงกัญชนิตา  นาชิน
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502)
คณิตประถม
3
เด็กชายกันติชา  กล้าหาญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน
คณิตประถม
4
เด็กหญิงกัลยาณี  พรมโสภา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน
คณิตประถม
5
เด็กหญิงกุลธิดา  เฉยฉิว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน
คณิตประถม
6
เด็กหญิงกุลปรียา  ทองแสน
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502)
คณิตประถม
7
เด็กหญิงขวัญข้าว  พิกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502)
คณิตประถม
8
เด็กหญิงขวัญมุก  ภักดีโชติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน
คณิตประถม
9
เด็กชายจักรกฤช  มูลเชียงใต้
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน
คณิตประถม
10
เด็กหญิงจิราภรณ์  วงษ์คำพระ
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502)
คณิตประถม
11
เด็กหญิงชญาภา  มูลจันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502)
คณิตประถม
12
เด็กหญิงชนม์นิภา  ภูน้ำเย็น
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502)
คณิตประถม
13
เด็กชายชนะพล  นาสมยนต์
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502)
คณิตประถม
14
เด็กหญิงซินดี้  อินทพรหม
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502)
คณิตประถม
15
เด็กหญิงณัฐกานต์  ศรีดารักษ์
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502)
คณิตประถม
16
เด็กหญิงณัฐชยา  หินเธาว์
ป.6
โรงเรียนบ้านเชียงงาม
คณิตประถม
17
เด็กหญิงณัฐชา  สำโรง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน
คณิตประถม
18
เด็กหญิงณัฐนิชา  เพ็งครั่ง
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502)
คณิตประถม
19
เด็กชายณัฐพงษ์  ทิศาใต้
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502)
คณิตประถม
20
เด็กหญิงณิชนันท์  แซ่เต็น
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502)
คณิตประถม
21
เด็กชายตรัยคุณ  กุลสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน
คณิตประถม
22
เด็กชายทักษ์ดนัย  แก้วหยาด
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502)
คณิตประถม
23
เด็กหญิงทิพย์สุดา  ปัญจะสีลา
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502)
คณิตประถม
24
เด็กชายเทพฤทธิ์  พรมแสงใส
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502)
คณิตประถม
25
เด็กชายธนกฤต  ไชยคลัง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน
คณิตประถม
26
เด็กชายธนธรณ์  เชิญชม
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502)
คณิตประถม
27
เด็กชายธนภัทร  สีสมพัด
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502)
คณิตประถม
28
เด็กชายธนภูมิ  พลซิมมา
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502)
คณิตประถม
29
เด็กชายธันวา  กรมทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน
คณิตประถม
30
เด็กชายธันวา  มิตตสีดา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน
คณิตประถม
31
เด็กหญิงธาราทิพย์  โอฬาร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน
คณิตประถม
32
เด็กหญิงธิตืมา  สิมมาตั้น
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502)
คณิตประถม
33
เด็กชายธีระพงศ์  ดวงภักดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน
คณิตประถม
34
เด็กหญิงนภัสนันท์  มหาโยธี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน
คณิตประถม
35
เด็กชายนิติศาสตร์  ดวงใจ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502)
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
อุดรธานี เขต 3

ณ อาคารบุษกร ห้อง 227 โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงปทุมมาศ  ทุนทรัพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน
คณิตประถม
37
เด็กชายปิยังกูร  เทศจันทึก
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502)
คณิตประถม
38
เด็กชายปุณยวัฒน์  บุญประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502)
คณิตประถม
39
เด็กหญิงปุณิกา  สวัสดิ์ศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502)
คณิตประถม
40
เด็กหญิงพรทิพย์  ชารีโคตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน
คณิตประถม
41
เด็กหญิงพรไพริน  ชนะบุญ
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502)
คณิตประถม
42
เด็กชายพลาเทพ  บุญเกิด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน
คณิตประถม
43
เด็กหญิงพัชรินทร์  เอี่ยมสำอางค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน
คณิตประถม
44
เด็กชายพัทธดล  สุทธิวรรณา
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502)
คณิตประถม
45
เด็กหญิงพิชญธิดา  เพ็งโคตร
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502)
คณิตประถม
46
เด็กหญิงพิชยาพร  พรหมลิ
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502)
คณิตประถม
47
เด็กชายพิชยุตม์  พรมสอน
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502)
คณิตประถม
48
เด็กชายพิพัฒน์พร  จงรักกลาง
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502)
คณิตประถม
49
เด็กชายเพียงตะวัน  บุญเชียงมา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน
คณิตประถม
50
เด็กหญิงภัควดี  มาทวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน
คณิตประถม
51
เด็กหญิงภัทรธิดา  สุทธิบริบาล
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502)
คณิตประถม
52
เด็กชายภูมิภัทร  สุขดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน
คณิตประถม
53
เด็กชายภูริพัฒน์  ไชยหาญ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502)
คณิตประถม
54
เด็กหญิงรมิดา  ศรีภิรมย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน
คณิตประถม
55
เด็กหญิงรัตติกาล  สิงห์เสนา
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502)
คณิตประถม
56
เด็กชายเรืองศักดิ์  จอมสว่าง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน
คณิตประถม
57
เด็กหญิงวชรวรรณ  ศรีภารักษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502)
คณิตประถม
58
เด็กหญิงวนิดา  เจริญพัฒนวดี
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502)
คณิตประถม
59
เด็กหญิงวรัชยา  ทองแสน
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502)
คณิตประถม
60
เด็กหญิงวรัญญา  พิลาพรหม
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502)
คณิตประถม
61
เด็กชายวันชนะ  งาคม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน
คณิตประถม
62
เด็กชายศรายุทธ  งามดี
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502)
คณิตประถม
63
เด็กชายศิริธนวัฒน์  พลสิมมา
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502)
คณิตประถม
64
เด็กชายศุภวิชญ์  แสงศิลา
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502)
คณิตประถม
65
เด็กหญิงสโรชินี  คุ้มโศก
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502)
คณิตประถม
66
เด็กชายสิรภพ  ชาวประมงค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน
คณิตประถม
67
เด็กชายสุกฤษฎิ์  วิประทุม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน
คณิตประถม
68
เด็กหญิงสุชาดา  นาทราย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน
คณิตประถม
69
เด็กหญิงสุทธิดา  แหวนหล่อ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน
คณิตประถม
70
เด็กหญิงสุนิสา  มอโท
ป.6
โรงเรียนบ้านเชียงงาม
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
อุดรธานี เขต 3

ณ อาคารบุษกร ห้อง 228 โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงสุนีนุช  ชนะสะแบง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน
คณิตประถม
72
เด็กหญิงหัสญา  ช่วยจวน
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502)
คณิตประถม
73
เด็กหญิงอธิชา  ศรีบุโฮม
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502)
คณิตประถม
74
เด็กชายอนุชิต  วงษ์สุวรรณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน
คณิตประถม
75
เด็กหญิงอมรา  แก้วประสาน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน
คณิตประถม
76
เด็กหญิงอรกัญญา  พิญญะพงษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502)
คณิตประถม
77
เด็กหญิงอรปรีญา  ไพเราะ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502)
คณิตประถม
78
เด็กชายอรรถพล  โพธิดอกไม้
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน
คณิตประถม
79
เด็กหญิงอรอนงค์  สีนา
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502)
คณิตประถม
80
เด็กหญิงอลิชา  ศิริดล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน
คณิตประถม
81
เด็กหญิงอุมาพร  สาครเจริญ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502)
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อุดรธานี เขต 3

ณ อาคารบุษกร ห้อง 233 โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
82
เด็กหญิงกมลวรรณ  ร่วมจิตร
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502)
วิทย์ประถม
83
เด็กหญิงกรชนก  ครุฑสังข์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน
วิทย์ประถม
84
เด็กชายกรวิชญ์  แก้วดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน
วิทย์ประถม
85
เด็กชายกฤตภาส  เหลืองทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน
วิทย์ประถม
86
เด็กชายกฤษณ  ทองอินทร์
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502)
วิทย์ประถม
87
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สังข์สีราช
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502)
วิทย์ประถม
88
เด็กหญิงกัลยาณี  พลยศ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502)
วิทย์ประถม
89
เด็กหญิงกัลยารัตน์  พลชาลี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน
วิทย์ประถม
90
เด็กหญิงกานต์ธิดา  ช่างทาพิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน
วิทย์ประถม
91
เด็กหญิงกานต์พิชชา  ผดุงเวียง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน
วิทย์ประถม
92
เด็กชายกิตติพล  ราชธานี
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502)
วิทย์ประถม
93
เด็กหญิงกิติญาดา  พลสิมมา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน
วิทย์ประถม
94
เด็กหญิงกีรัตญา  สุวรรณสิงห์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502)
วิทย์ประถม
95
เด็กหญิงเกล้าเกษ  สุระเสน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน
วิทย์ประถม
96
เด็กหญิงเกล้าแก้ว  สุระเสน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน
วิทย์ประถม
97
เด็กหญิงขวัญจิรา  เหล่าชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน
วิทย์ประถม
98
เด็กชายคฑาเดช  เสมาเพชร
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502)
วิทย์ประถม
99
เด็กชายคณพศ  แสงยศ
ป.5
โรงเรียนบ้านเชียงงาม
วิทย์ประถม
100
เด็กชายจิระภัทร  ดีขัน
ป.6
โรงเรียนบ้านเชียงงาม
วิทย์ประถม
101
เด็กหญิงจิราภรณ์  จินดามล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน
วิทย์ประถม
102
เด็กหญิงจุฑาทิพย์  หาญวัฒนา
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502)
วิทย์ประถม
103
เด็กชายเจริญศักดิ์  ธรรมรักษา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน
วิทย์ประถม
104
เด็กหญิงชญานิตย์  ชนะสะแบง
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502)
วิทย์ประถม
105
เด็กหญิงชนกานต์  ผันผ่อน
ป.5
โรงเรียนบ้านเชียงงาม
วิทย์ประถม
106
เด็กหญิงชนัญธิดา  เพ็งโคตร
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502)
วิทย์ประถม
107
เด็กชายชยพล  สุขอินทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน
วิทย์ประถม
108
เด็กหญิงชลธิมาตร  บัตรวิเศษ
ป.5
โรงเรียนบ้านเชียงงาม
วิทย์ประถม
109
เด็กหญิงชลิตดา  ชำนิยันต์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502)
วิทย์ประถม
110
เด็กชายชาญณรงค์  มีกุศล
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502)
วิทย์ประถม
111
เด็กชายญาณพัฒน์  ลีละอินทร์
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502)
วิทย์ประถม
112
เด็กหญิงญาณิศา  ไชยสัตย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน
วิทย์ประถม
113
เด็กชายฐิติกร  สายกระจ่าง
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502)
วิทย์ประถม
114
เด็กหญิงฐิติมนต์รัตน์  มหาโยธี
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502)
วิทย์ประถม
115
เด็กชายณฐภณ  เที่ยงแท้
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502)
วิทย์ประถม
116
เด็กชายณภัทร  สุ่มมาตร
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502)
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อุดรธานี เขต 3

ณ อาคารบุษกร ห้อง 234 โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
117
เด็กหญิงณัฐฐาพร  ทองคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน
วิทย์ประถม
118
เด็กหญิงณัฐณิชา  จันทร์ปา
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502)
วิทย์ประถม
119
เด็กหญิงณัฐณิชา  เหล่าพุทธา
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502)
วิทย์ประถม
120
เด็กหญิงณัฐธ์ชญา  สีหาราช
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502)
วิทย์ประถม
121
เด็กหญิงณัฐนิชา  ค้าเจริญ
ป.5
โรงเรียนบ้านเชียงงาม
วิทย์ประถม
122
เด็กชายณัฐวุฒิ  แก้ววันทา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน
วิทย์ประถม
123
เด็กหญิงณิชกาญจน์  สมสนุก
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502)
วิทย์ประถม
124
เด็กหญิงดลนภา  ลือจันดา
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502)
วิทย์ประถม
125
เด็กหญิงดารากร  จริตไชสง
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502)
วิทย์ประถม
126
เด็กหญิงทิพย์วรา  สีลา
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502)
วิทย์ประถม
127
เด็กชายธนกร  พรมพิทักษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502)
วิทย์ประถม
128
เด็กชายธนกร  ศรีปัตถา
ป.6
โรงเรียนบ้านเชียงงาม
วิทย์ประถม
129
เด็กชายธนภูมิ  โปงสันหาญ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502)
วิทย์ประถม
130
เด็กหญิงธนัชพร  เครือเนตร
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502)
วิทย์ประถม
131
เด็กชายธนากร  แสนประสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502)
วิทย์ประถม
132
เด็กชายธนารัตน์  แพงวงษ์
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502)
วิทย์ประถม
133
เด็กชายธรรมวัฒน์  เจริญสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน
วิทย์ประถม
134
เด็กหญิงธัญพิชชา  สีลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน
วิทย์ประถม
135
เด็กชายธินกรณ์  พลขันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน
วิทย์ประถม
136
เด็กหญิงนพัชญา  สายประสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502)
วิทย์ประถม
137
เด็กหญิงนริศรา  กล้าหาญ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502)
วิทย์ประถม
138
เด็กหญิงนริศรา  ภูพิลา
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502)
วิทย์ประถม
139
เด็กหญิงนฤมน  เสนปอภาร
ป.5
โรงเรียนบ้านเชียงงาม
วิทย์ประถม
140
เด็กหญิงนันท์นภัส  อินทวงศ์
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502)
วิทย์ประถม
141
เด็กหญิงนันทิชา  รสดี
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502)
วิทย์ประถม
142
เด็กหญิงนิติยา  พานใย
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502)
วิทย์ประถม
143
เด็กชายนิธินนท์  โฮหนู
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน
วิทย์ประถม
144
เด็กชายเนติพัทธ์  แฝงฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502)
วิทย์ประถม
145
เด็กหญิงบุญญธิดา  ลาไป
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน
วิทย์ประถม
146
เด็กหญิงปฏิมาภรณ์  บุญรักษา
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502)
วิทย์ประถม
147
เด็กหญิงประภัสสร  มิประทัง
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502)
วิทย์ประถม
148
เด็กหญิงประวีณา  ตึ๋งลำโส
ป.5
โรงเรียนบ้านเชียงงาม
วิทย์ประถม
149
เด็กชายปัณญธร  สมสนุก
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502)
วิทย์ประถม
150
เด็กหญิงปารฎาพร  เบคเก่อร์
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502)
วิทย์ประถม
151
เด็กชายปุนณกันต์  วงษ์อนันต์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502)
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อุดรธานี เขต 3

ณ อาคารบุษกร ห้อง 235 โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
152
เด็กหญิงพรพิมล  คณานิตย์
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502)
วิทย์ประถม
153
เด็กชายพรรษกร  ผันผ่อน
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502)
วิทย์ประถม
154
เด็กชายพัชรพล  ทิภูเวียง
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502)
วิทย์ประถม
155
เด็กหญิงพัชรวดี  บุญพวง
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502)
วิทย์ประถม
156
เด็กหญิงพัชราวดี  ศรีลาพัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน
วิทย์ประถม
157
เด็กหญิงพิชญธิดา  คำมะฮุ่ง
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502)
วิทย์ประถม
158
เด็กหญิงพิมพ์อร  เนตรไสว
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502)
วิทย์ประถม
159
เด็กหญิงพีมรภัทร์  สืบจากอำ
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502)
วิทย์ประถม
160
เด็กหญิงแพรวพิชชา  จันทสี
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502)
วิทย์ประถม
161
เด็กหญิงภัทราพร  กอแก้ว
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502)
วิทย์ประถม
162
เด็กหญิงมนัญชยา  คุ้มโศก
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502)
วิทย์ประถม
163
เด็กหญิงเมธปรียา  ชลมารค
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502)
วิทย์ประถม
164
เด็กหญิงเมธาพร  บ่วงนาค
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502)
วิทย์ประถม
165
เด็กชายยงยุทธ  ประครองกลาง
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502)
วิทย์ประถม
166
เด็กชายรัชพล  ศรีบุโฮม
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502)
วิทย์ประถม
167
เด็กหญิงรัศมีจันทร์  จันไพสน
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502)
วิทย์ประถม
168
เด็กหญิงวรรัตน์  จำนงค์นิจ
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502)
วิทย์ประถม
169
เด็กหญิงวริศรา  ศรีอาษา
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502)
วิทย์ประถม
170
เด็กชายวายุภังค์  สุมาลี
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502)
วิทย์ประถม
171
เด็กหญิงวิริภัทรา  นาคมอญ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502)
วิทย์ประถม
172
เด็กชายศตพร  อะมะมูลย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน
วิทย์ประถม
173
เด็กหญิงศศิวิมล  วรจักร
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502)
วิทย์ประถม
174
เด็กหญิงศิวนาถ  แสงศิลา
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502)
วิทย์ประถม
175
เด็กหญิงศุภานิช  บุญประสาน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน
วิทย์ประถม
176
เด็กชายสถิตคุณ  บุญโนรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน
วิทย์ประถม
177
เด็กหญิงสราลี  มีประเทศ
ป.6
โรงเรียนบ้านเชียงงาม
วิทย์ประถม
178
เด็กหญิงสาวิตรี  ตรีเสียง
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502)
วิทย์ประถม
179
เด็กชายสิปปกร  สุทธิวรรณา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน
วิทย์ประถม
180
เด็กหญิงสุชาวดี  บุญโกมุท
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน
วิทย์ประถม
181
เด็กหญิงสุธีรญา  ประทุมเขตต์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน
วิทย์ประถม
182
เด็กหญิงสุนิสา  พฤกษาโคตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน
วิทย์ประถม
183
เด็กหญิงสุปรียา  รัตนประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502)
วิทย์ประถม
184
เด็กชายสุวโรจน์  ศรีปัจฉิม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน
วิทย์ประถม
185
เด็กหญิงหนึ่งธิดา  สำคัญควร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน
วิทย์ประถม
186
เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  เพ็ญอินทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อุดรธานี เขต 3

ณ อาคารบุษกร ห้อง 236 โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
187
เด็กหญิงอชิรญา  ขันอาสา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน
วิทย์ประถม
188
เด็กหญิงอนันตญา  วินาดอน
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502)
วิทย์ประถม
189
เด็กชายอภิชานนท์  รัตนโกเมศ
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502)
วิทย์ประถม
190
เด็กหญิงอรณิชา  บำรุงพืช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน
วิทย์ประถม
191
เด็กหญิงอัญชิสา  แดนนอก
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502)
วิทย์ประถม
192
เด็กชายอัฐนันท์  วิรุณพันธ์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502)
วิทย์ประถม
193
เด็กหญิงอุบลวรรณา  เครื่องโค
ป.6
โรงเรียนบ้านเชียงงาม
วิทย์ประถม
194
เด็กหญิงไอลดา  มุงคุณคำซาว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน
วิทย์ประถม