ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
อำนาจเจริญ

ณ อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง ป.1/1 โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกรกัญญา  หิรัญวรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
คณิตประถม
2
เด็กชายกฤตกร  โพธิจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
คณิตประถม
3
เด็กชายกฤติธัส  อุปริวงศ์
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
4
เด็กชายกลวัชร  สุวะรักษ์
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
5
เด็กหญิงกวินตรา  กาณวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
6
เด็กชายกษิดิศ  มณีไพศาล
ป.6
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
7
เด็กชายกษิดิศ  วิริยพงษ์ไพบูลย์
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
8
เด็กชายก่อกุศล  บุตรวัง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
คณิตประถม
9
เด็กหญิงกัญจน์ณัฐฐ์  เรืองศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
10
เด็กหญิงกัญญ์รพี  อินขาว
ป.4
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
11
เด็กหญิงกานต์ชนา  ภักดียุทธ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
คณิตประถม
12
เด็กชายกิตติชัย  กุลแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
13
เด็กชายกิตติภพ  ทิพวงค์
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
14
เด็กหญิงกิตติมา  บุญฟุ้ง
ป.4
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
15
เด็กหญิงกิตติวรา  วามะลุน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
คณิตประถม
16
เด็กชายกิตติศักดิ์  วรรณพัฒน์
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
17
เด็กหญิงกิติยาภรณ์  นาคพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
18
เด็กหญิงกุลจิรา  เกิดสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
19
เด็กชายกุลชวาล  พละศูนย์
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
20
เด็กหญิงขนิษฐา  แสงกล้า
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
คณิตประถม
21
เด็กหญิงขวัญข้าว  โลจรัส
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
คณิตประถม
22
เด็กหญิงขวัญจิรา  แผ่นทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
23
เด็กหญิงเขมจิรา  คติสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
24
เด็กหญิงคิดงาม  ชุนศิริวัฒน์
ป.4
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
25
เด็กหญิงคุณาพร  กากแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
คณิตประถม
26
เด็กหญิงจอมขวัญ  วิริยะพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
คณิตประถม
27
เด็กชายจักรพงษ์  พิมพ์จักเแสน
ป.4
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
28
เด็กหญิงจันทกานต์  ศรีภิลา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
คณิตประถม
29
เด็กชายจารุกิตติ์  บุญแนบ
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
30
เด็กหญิงจิณัฐตานันท์  สุภาจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
31
เด็กหญิงจิตตราภรณ์  กองสิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
32
เด็กหญิงจิรภิชญา  กัลยกฤต
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
33
เด็กชายจิรวัฒน์  ไชยพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
34
เด็กหญิงจิระชาตา  เกษปัญญา
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
อำนาจเจริญ

ณ อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง ป.1/2 โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
35
เด็กชายจิระเมธ  สมณา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
คณิตประถม
36
เด็กหญิงจิรัชญา  พิมพาลัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
37
เด็กหญิงจิราภัทร  ไชยสัจ
ป.4
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
38
เด็กหญิงจุฑามาศ  ได้เลิศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
39
เด็กหญิงจุไรพร  แก้วเลื่อน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
คณิตประถม
40
เด็กชายเจตนิรันดร์  เกษกุล
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
41
เด็กหญิงเจริญรัตน์  ระดาพงษ์
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
42
เด็กหญิงฉัตรปวีณ์  พรมวงค์
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
43
เด็กชายฉัตรพิศุทธิ์  พิลาวุฒิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
คณิตประถม
44
เด็กชายฉัตรมงคล  ไชยต้นเทือก
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
45
เด็กหญิงชญานิน  พรมนาค
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
คณิตประถม
46
เด็กหญิงชนกพร  ไวสูงเนิน
ป.4
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
47
เด็กชายชนะพล  ไชยคำ
ป.6
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
48
เด็กชายชนินทร์  วิริยะกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
49
เด็กชายชยพล  ต้นพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
50
เด็กหญิงชยาภรณ์  แสนคำ
ป.4
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
51
เด็กชายชยุต  พลายโถ
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
52
เด็กชายชวกร  บุญเติม
ป.4
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
53
เด็กชายชวิศาล  บุญเติม
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
54
เด็กชายญาณกวี  ถาวรคุณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
55
เด็กหญิงญาณิศา  ไชยะโอชะ
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
56
เด็กหญิงญารินดา  ภูริชปภพ
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
57
เด็กหญิงฐณัชญ์พร  จำปาเนตร
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
58
เด็กชายฐิติพัทธ์  สีฟ้า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
59
เด็กชายณฐกร  จันทวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
60
เด็กชายณฐนนท์  ตระการกสิกิจ
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
61
เด็กชายณฐพงศธร  ไชยมงคลดิษฐ์
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
62
เด็กหญิงณัชชภัชร  บัวทอง
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
63
เด็กหญิงณัฏฐกานต์  ตังวงศ์ประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
64
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เกษงาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
คณิตประถม
65
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ใจกระจ่าง
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
66
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สอนเผือก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
67
เด็กชายณัฏฐพล  ภูชะตัง
ป.6
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
68
เด็กชายณัฏฐ์  วันดี
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
อำนาจเจริญ

ณ อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง ป.1/3 โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
69
เด็กชายณัฐกรณ์  อระวงศ์
ป.6
โรงเรียนป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์
คณิตประถม
70
เด็กหญิงณัฐชยา  คุณุ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
71
เด็กหญิงณัฐชยา  อุสาห์จันทราบูรณ์
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
72
เด็กหญิงณัฐณิชา  ปัญญาดิษฐ์
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
73
เด็กหญิงณัฐณิชา  มณีวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
คณิตประถม
74
เด็กหญิงณัฐณิชาช์  สิงห์จันทร์
ป.4
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
75
เด็กชายณัฐดนย์  โอสถ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
คณิตประถม
76
เด็กหญิงณัฐธีรา  แพงโคตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
77
เด็กชายณัฐปภัสร์  เจษฎาพาณิชย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
78
เด็กชายณัฐพงศ์  เถาว์โท
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
คณิตประถม
79
เด็กหญิงณัฐพร  มารักษ์
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
80
เด็กชายณัฐรัช  ภูพวก
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
81
เด็กหญิงณัฐิดา  สานนท์
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
82
เด็กหญิงณิชชาภัทร  บุดดาวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
83
เด็กหญิงณิชากร  แจ่มใส
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
84
เด็กหญิงณิชานันท์  ตราทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
85
เด็กหญิงณีรนุช  แก้วเลื่อน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
คณิตประถม
86
เด็กชายดิชญนันท์  ภาคสุโพธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
คณิตประถม
87
เด็กชายดิชฐพณศ์  นันณ์ตะวรรณ
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
88
เด็กชายดีแลนด์ แพทริค  วาสนีแอ็ค
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
89
เด็กชายเดชาวัต  กะมุทา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
90
เด็กชายตรัยรัตน์  เจริญคุณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
91
เด็กชายเตชินท์  ลายทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
คณิตประถม
92
เด็กชายถกลเกียรติ  วงศ์ใหญ่
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
93
เด็กชายทักษ์  นวลอินทร์
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
94
เด็กหญิงทิพย์ประภา  สรวงศ์
ป.6
โรงเรียนป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์
คณิตประถม
95
เด็กชายทีฆทัศน์  ทิศาเวช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
คณิตประถม
96
เด็กหญิงธดาพร  สุวพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
คณิตประถม
97
เด็กชายธนกร  กานนท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
98
เด็กชายธนกร  เจริญวงค์
ป.4
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
99
เด็กชายธนกฤต  จันทะเพชร
ป.4
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
100
เด็กชายธนกฤต  ปัญญานุภาพ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
101
เด็กชายธนกฤต  ศรีสุระ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
คณิตประถม
102
เด็กชายธนปกรณ์  ทองศรี
ป.4
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
อำนาจเจริญ

ณ อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง ป.1/4 โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
103
เด็กชายธนพงษ์  สะอาด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
104
เด็กชายธนพิพัฒน์  สุขบัติ
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
105
เด็กหญิงธนภรณ์  เนตรวงค์
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
106
เด็กชายธนรัฐ  จันทร์สวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
107
เด็กชายธนรัตน์  มีบุญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
คณิตประถม
108
เด็กชายธนวรรธน์  ขันคง
ป.4
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
109
เด็กชายธนวัฒน์  ดิษธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
คณิตประถม
110
เด็กชายธนวัฒน์  มงคลมาตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
111
เด็กชายธนวินท์  หมายสุข
ป.4
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
112
เด็กชายธนัช  ธันญบูรณ์
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
113
เด็กหญิงธนัญญา  ถือโคตร
ป.4
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
114
เด็กชายธนาธิป  สวัสแวงดวง
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
115
เด็กหญิงธมลวรรณ  พงษ์เสือ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
116
เด็กชายธรรมปพน  สอิ้งทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
117
เด็กชายธราเทพ  สวัสดิ์พันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
118
เด็กหญิงธัญชนก  ชุณหปราณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
119
เด็กหญิงธัญญามาศ  พิมพ์ตรา
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
120
เด็กหญิงธัญรัศม์  รุ่งหิรัญเจริญสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
121
เด็กหญิงธัญวรัตม์  จำปาหอม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
122
เด็กหญิงธันยกานต์  รัตนมณีรัศมี
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
123
เด็กชายธีรโชติ  ศิริโภค
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
124
เด็กชายธีรพงศ์  ศรีอุดร
ป.4
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
125
เด็กชายธีรภัทร์  พรมรักษ์
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
126
เด็กชายธีรยุทธ  สุวิพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
คณิตประถม
127
เด็กหญิงธีระดา  หอมอ่อน
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
128
เด็กชาย๊ธีระพงษ์  วงศ์สาแก้ว
ป.6
โรงเรียนป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์
คณิตประถม
129
เด็กหญิงนคิรัตน์  แสงพระเวส
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
130
เด็กชายนนทนัตญ์  นพเก้า
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
131
เด็กชายนนทภัทร  นพเก้า
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
132
เด็กชายนพณัช  คติสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
133
เด็กหญิงนพพัสสร  รุ่งเรือง
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
134
เด็กหญิงนภัสวรรณ์  พันธุ์เลิศ
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
135
เด็กหญิงนภัสสร  วุฒิชัย
ป.6
โรงเรียนป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์
คณิตประถม
136
เด็กหญิงนฤกมล  วุฒิพรหม
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
อำนาจเจริญ

ณ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง ป.2/1 โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
137
เด็กชายนวพล  นนท์พละ
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
138
เด็กหญิงนันทภัค  ทองพรม
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
139
เด็กหญิงนันทรัตน์  อิสสะรีย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
140
เด็กหญิงน่านฟ้า  มีนา
ป.4
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
141
เด็กหญิงนาราภัทร  นพเก้า
ป.4
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
142
เด็กหญิงน้ำฟ้า  ธานี
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
143
เด็กหญิงนิชาภา  จอมหงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
144
เด็กหญิงนิศาชล  ชาววัง
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
145
เด็กหญิงนุชจรีย์  ตุละวรรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
คณิตประถม
146
เด็กชายบวรศักดิ์  ชนนิยม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
147
เด็กหญิงบุณยานุช  วงษา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
คณิตประถม
148
เด็กหญิงบุณยาพร  โลจรัส
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
คณิตประถม
149
เด็กหญิงเบญญาภา  พูลเพิ่ม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
150
เด็กหญิงปกิตตา  อุทธา
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
151
เด็กหญิงปณัฏฎา  ปัตตา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
152
เด็กหญิงปณิตา  ตั้งสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
153
เด็กหญิงปณิธิญา  ศิริบูรณ์
ป.4
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
154
เด็กชายปภังกร  โสมรักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
155
เด็กชายปภัชเดช  อุ่นทวง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
156
เด็กหญิงปภาวรินทร์  อุทธจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
157
เด็กหญิงปรมาพร  ธนาคุณ
ป.4
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
158
เด็กชายปรเมศ  ธนูศรี
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
159
เด็กหญิงประพิณพร  เมืองพิล
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
160
เด็กหญิงปวริศา  ต้นพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
161
เด็กชายปวีณ  อินทะโคตร
ป.6
โรงเรียนป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์
คณิตประถม
162
เด็กชายปองภพ  ศิริพันธะ
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
163
เด็กชายปัญญา  ไชยสุระ
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
164
เด็กชายปัญญาพฒน์  ทวีศักดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
165
เด็กหญิงปัณชญา  กอบบุญโชติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
166
เด็กชายปัณณธร  คำเลิศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
167
เด็กหญิงปัณณ์ภัคนัย  ศรีลาชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
คณิตประถม
168
เด็กชายปัณณวัฒน์  เอราวรรณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
169
เด็กชายปัณณวิชญ์  พิลาทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
170
เด็กชายปัณณสิทธิ์  บุญมาวงศ์
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
อำนาจเจริญ

ณ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง ป. 2/2 โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
171
เด็กชายปาณัท  ปัญญาคง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
172
เด็กหญิงปานกมล  วานิศวณะทอง
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
173
เด็กหญิงปานตะวัน  ธาตุทอง
ป.4
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
174
เด็กหญิงปาลิตา  แสงใบ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
175
เด็กชายปิยวัฒน์  ศรีโท
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
คณิตประถม
176
เด็กหญิงปิยะรัตน์  ภูมิมะลา
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
177
เด็กหญิงปิยาพัชร  สุเลิศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
178
เด็กชายปุรเชษฐ์  แสนคุ้ม
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
179
เด็กชายพงศกร  บุดดาวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
180
เด็กชายพงศกร  พิสุทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
181
เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  วันทาพรม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
182
เด็กชายพงษภัทร  สวัสดิ์พันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
คณิตประถม
183
เด็กชายพชรพล  แก้วชารี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
184
เด็กชายพบธรรม  เดชเสน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
185
เด็กหญิงพรนัชชา  สุขี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
คณิตประถม
186
เด็กหญิงพรรณปพร  ก้อนคำ
ป.4
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
187
เด็กหญิงพรวิสา  วันดีวงษ์
ป.4
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
188
เด็กหญิงพลอยชมพู  สุวะสาร
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
189
เด็กชายพัชรพล  ปัญญา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
คณิตประถม
190
เด็กชายพัทธดนย์  แก่นสาร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
191
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  การะสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
คณิตประถม
192
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  หวังสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
193
เด็กหญิงพาขวัญ  บุตสีนนท์
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
194
เด็กหญิงพาขวัญ  สุจิวโรดม
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
195
เด็กชายพิจักษณ์  จันจอม
ป.4
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
196
เด็กหญิงพิชชาพร  ชั่งจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
คณิตประถม
197
เด็กหญิงพิชญาภา  ทองเกตุ
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
198
เด็กหญิงพิชานันท์  ยอดมงคล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
คณิตประถม
199
เด็กหญิงพิมณัฏฐา  ศรีพุทธรินทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
200
เด็กหญิงพิมธิดารัตน์  ตั้งพงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
201
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ทองเพ็ญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
202
เด็กชายพิริยากร  วิกรัยพัฒน์
ป.4
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
203
เด็กชายพีรกาญจน์  กาญจนวาส
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
204
เด็กชายพีรภัทร  ทองโพธิ์ศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
อำนาจเจริญ

ณ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง ป. 2/3 โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
205
เด็กชายพีระภาส  วงษ์พินิจ
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
206
เด็กชายพุฒิพงศ์ธร  เวียงจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
คณิตประถม
207
เด็กหญิงพูนทรัพย์  เทวา
ป.4
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
208
เด็กชายเพลงศักดิ์  พูลภูงา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
209
เด็กหญิงแพรวา  กาตีวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
210
เด็กชายภควัต  จันทะโพรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
คณิตประถม
211
เด็กชายภัทรบดี  ปัสสาทิพย์
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
212
เด็กหญิงภัทรวดี  พทาเพชร
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
213
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ศรีจันทร์
ป.4
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
214
เด็กหญิงภัทราภรณ์  สุวิพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
คณิตประถม
215
เด็กชายภานุวัฒน์  โคตรติ
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
216
เด็กชายภานุวัฒน์  สุขมา
ป.4
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
217
เด็กหญิงภาวินี  เรืองบุตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
218
เด็กชายภาสกร  ชัยภูมูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
219
เด็กชายภูกวิน  กุลสุทธฺ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
220
เด็กชายภูชนะ  วรวงศ์
ป.6
โรงเรียนป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์
คณิตประถม
221
เด็กชายภูมิพิพัฒน์  ดอกบัว
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
222
เด็กชายภูริทัต  พิลาพันธ์
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
223
เด็กหญิงมณฑิตา  คงทน
ป.4
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
224
เด็กหญิงมนรดา  โททอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
225
เด็กหญิงมนัญชยา  พุทธรักษา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
คณิตประถม
226
เด็กชายเมธาวิน  ทองน้อย
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
227
เด็กหญิงยุพารัตน์  สาริพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
คณิตประถม
228
เด็กหญิงรจนา  มาลารัตน์
ป.6
โรงเรียนป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์
คณิตประถม
229
เด็กชายรชนนธ์  บุญทอง
ป.4
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
230
เด็กหญิงรวีนิภา  ธเนศสุขไพศาล
ป.4
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
231
เด็กหญิงระพีพรรณ  นารีโภชน์
ป.4
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
232
เด็กชายรักษ์  ชารีรักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
233
เด็กหญิงรินรดา  ดวงมาลา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
234
เด็กหญิงรุ่งนฐา  ตรีภพ
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
235
เด็กหญิงรุจิรตา  คันธะมาลา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
236
เด็กชายวชิรวิทย์  สมณา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
คณิตประถม
237
เด็กชายวรชัย  สารทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
238
เด็กหญิงวรพิชา  สุขสถิตย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
อำนาจเจริญ

ณ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง ป. 2/4 โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
239
เด็กชายวรภพ  ไพจิตร
ป.4
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
240
เด็กชายวรเมธ  ทิปีวาส
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
241
เด็กชายวรเสกข์  ทองโพธิ์ศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
คณิตประถม
242
เด็กหญิงวรัชต์ริน  นิ้วทอง
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
243
เด็กหญิงวรัชยา  วังสการ
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
244
เด็กหญิงวรัญญา  จันทร์ดาชัย
ป.6
โรงเรียนป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์
คณิตประถม
245
เด็กหญิงวรันธร  หลอดคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
246
เด็กชายวริศ  ป้องกัน
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
247
เด็กหญิงวริศรา  เถาว์แสน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
248
เด็กหญิงวริศรา  สารทอง
ป.6
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
249
เด็กหญิงวริศรา  อัฒจักร
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
250
เด็กชายวัชฌิรายุทธ  สิงห์ป้อง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
คณิตประถม
251
เด็กหญิงวัชราภาณ์  แก้วมงคลศักดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
252
เด็กหญิงวัชวินญาภรณ์  สิงห์ป้อง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
คณิตประถม
253
เด็กหญิงวิภาดา  มั่นคง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
254
เด็กหญิงวิภาวินี  สุระเกษ
ป.4
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
255
เด็กหญิงวิรตา  บุญเสริม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
256
เด็กชายวีรพงษ์  มีหิริ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
คณิตประถม
257
เด็กหญิงศตพร  ขันธเกษ
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
258
เด็กหญิงศรินธร  ทองโคตร
ป.4
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
259
เด็กหญิงศศิตานันท์  กิ่งแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
คณิตประถม
260
เด็กหญิงศศินา  มีทรัพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
261
เด็กหญิงศศิวิมล  ไชยเวช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
262
เด็กหญิงศิมัญตรา  อ่อนสา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
263
เด็กชายศิวัช  นรศรี
ป.6
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
264
เด็กชายศุภกร  สิงห์นาค
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
265
เด็กชายศุภสัณห์  ภารสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
266
เด็กชายศุภสิทธุ์  ชนแดง
ป.6
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
267
เด็กหญิงศุรดา  ปาวะรีย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
268
เด็กชายสรรักษ์  เขาแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
คณิตประถม
269
เด็กชายสัณฐิติ  บุตรวัง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
คณิตประถม
270
เด็กชายสายนทีทอง  ฤทธิโคตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
271
เด็กชายสิทธิชัย  โสภาพรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
คณิตประถม
272
เด็กชายสิทธินนท์  วิรุฬวัฒน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
273
เด็กหญิงเอมิกา  โมฬา
ป.4
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
อำนาจเจริญ

ณ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง ป. 2/5 โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
274
เด็กชายสิทธิศักดิ์  สุ่มมาตย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
275
เด็กชายสิปปกร  นาสุอินทร์
ป.4
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
276
เด็กชายสิปปภาส  ธนชัยทิมากร
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
277
เด็กชายสิรดนัย  พลหาญ
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
278
เด็กหญิงสุจินดา  ไชยนต์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
279
เด็กหญิงสุชัญญา  อินอ่อน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
280
เด็กหญิงสุชาณัณท์  ธนูชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
คณิตประถม
281
เด็กหญิงสุชาดา  แม้นศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
282
เด็กหญิงสุชาดา  สาวะการ
ป.6
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
283
เด็กหญิงสุธิมา  คำศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
คณิตประถม
284
เด็กหญิงสุพิชชา  แววบุตร
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
285
เด็กหญิงสุพิชญา  พวงเจริญศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
286
เด็กหญิงสุภารัตน์  สายธนู
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
คณิตประถม
287
เด็กหญิงสุภารัตน์  แสงเพ็ชร
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
288
เด็กชายสุเมธ  บุญยืน
ป.6
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
คณิตประถม
289
เด็กหญิงสุวพิชญ์  ศรีโคตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
290
เด็กหญิงสุวิชญา  ยืนยงค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
291
เด็กชายเสฏฐวุฒิ  สกลไชย
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
292
เด็กหญิงโสพิชา  มาศิริ
ป.4
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
293
เด็กชายอชิตะ  ลิ้มกัญจน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
294
เด็กหญิงอทิติยา  แสนคำมูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
295
เด็กชายอธิป  บัวชุม
ป.4
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
296
เด็กหญิงอนัญพร  วระโพธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
297
เด็กชายอนุชิต  ดวงสินธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
คณิตประถม
298
เด็กหญิงอนุธิดา  สว่างเนตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
299
เด็กหญิงอภิษฎา  โคตรเจริญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
300
เด็กหญิงอภิสร  จันทมูล
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
301
เด็กหญิงอรกัญญา  กันไชยชาติ
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
302
เด็กหญิงอรจิรา  โป๊แซ
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
303
เด็กหญิงอรนริน  เอี่ยมชม
ป.6
โรงเรียนป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์
คณิตประถม
304
เด็กหญิงอรปภา  สมานพงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
305
เด็กชายอัครวัฒน์  แก้วตา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
คณิตประถม
306
เด็กหญิงอิศริยา  สานัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
คณิตประถม
307
เด็กหญิงเอมวิภาพรรณ  ลาหาญ
ป.4
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
คณิตประถม
308
เด็กชายเอื้ออังกูร  ศรเพชร
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อำนาจเจริญ

ณ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง ป.5/4 โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
309
เด็กหญิงกชพร  ไชโยดม
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
310
เด็กชายกตัญญู  ผิวเงิน
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
311
เด็กหญิงกนกพร  สันธิเสน
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
312
เด็กหญิงกนกพิชณ์  จารุจิตร
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
313
เด็กหญิงกนกวรรณ  สืบสิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
314
เด็กหญิงกนกอร  ธุมาสิงห์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
315
เด็กหญิงกนกอร  ภาระเวช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
316
เด็กหญิงกนกอรวลี  ยุวบุตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
317
เด็กหญิงกมลลักษณ์  แพงโคตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
318
เด็กหญิงกมลลักษณ์  แสงโสมไพศาล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
319
เด็กชายกรรณวิษณ์  จำนงค์
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
320
เด็กชายกรวิชญ์  ปะตะสังค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
321
เด็กชายกรวิชญ์  วรสาร
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
322
เด็กชายกริชปกุล  โคตรชาลี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
323
เด็กหญิงกริชสุดา  ศาลาน้อย
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
324
เด็กชายกฤชนนท์  เสือดาว
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
325
เด็กชายกฤชพล  ฤาชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
326
เด็กชายกฤตภาส  ฝ่ายบุตร
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
327
เด็กชายกฤตภาส  เวชกรณ์
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
328
เด็กชายกฤตภาส  สว่างวุฒิไกร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
329
เด็กชายกฤตยพร  สุริพล
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
330
เด็กชายกฤษกร  พิมพ์เนตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
331
เด็กชายกฤษดา  เถาว์โท
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
332
เด็กหญิงกวินตรา  เทวา
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
333
เด็กหญิงกวินตรา  ศักดิวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
334
เด็กหญิงกวินทิพย์  พันธทัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
335
เด็กหญิงกวินปราณ  ทองเพ็ญ
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
336
เด็กหญิงกวิลธิดา  สุขสะอาด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
337
เด็กชายก้องกิดากร  กิ่งชัยสนธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
338
เด็กชายก้องภพ  จันทะศรี
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
339
เด็กชายกัญจน์ติพัฒษ์  ไชยถาวร
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
340
เด็กหญิงกัญจนพร  วงศ์กระจ่าง
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
341
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แสงสา
ป.4
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
342
เด็กหญิงกัญญานัฐ  สีนอร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อำนาจเจริญ

ณ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง ป. 5/3 โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
343
เด็กหญิงกัญญาภัทร  ชิงครุ่ย
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
344
เด็กหญิงกัญญาภัทร  สารพล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
345
เด็กหญิงกัญญารัตน์  ฤทธิตา
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
346
เด็กหญิงกัญญารัตน์  สุดวิเศษ
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
347
เด็กหญิงกัญยพัทร  ยั่งยืน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
348
เด็กหญิงกันร์นิภา  เสนาะพิน
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
349
เด็กหญิงกัลยกร  อัครวงค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
350
เด็กหญิงกัลย์สุดา  พาตะวัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
351
เด็กหญิงกานต์พิชชา  สุพรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
352
เด็กชายกานต์  กาฬบุตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
353
เด็กหญิงกิ่งแก้ว  คำงาม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
354
เด็กชายกิตติกวิณ  ดาบุตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
355
เด็กชายกิตติณัฏฐ์  ปัญญาวิโรจน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
356
เด็กชายกิตติธัช  ผาริบุตร
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
357
เด็กชายกิตติพศ  อินทร์พิมพ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
358
เด็กหญิงกิตติยาภรณ์  ผาริบุตร
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
359
เด็กชายกิตติวัฒน์  ขจัดมลทิน
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
360
เด็กชายกิตติศักดิ์  สายงาม
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
361
เด็กชายกิติคุณ  มณีกรรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
362
เด็กหญิงกีรติกานต์  บุญธิมาศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
363
เด็กหญิงกุลธรา  เทพสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
364
เด็กหญิงกุลธิดา  บุญหนา
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
365
เด็กหญิงกุลธิดา  สิงคเวหน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
366
เด็กหญิงเกวลิน  ถามะพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
367
เด็กหญิงเกศราภรณ์  ดาบเพ็ชรธิกรณ์
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
368
เด็กหญิงเกษมณี  บุญสะอาด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
369
เด็กชายเกียรติศักดิ์  ขันธุปัทม์
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
370
เด็กชายขจรศักร์  กีกอง
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
371
เด็กหญิงขวัญจิรา  เกษมสุข
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
372
เด็กหญิงขวัญจิรา  โอบโคกสูง
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
373
เด็กหญิงขวัญชนก  พาหา
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
374
เด็กหญิงขวัญชนก  ระวะใจ
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
375
เด็กหญิงขวัญหทัย  ศรีสุพรรณ
ป.4
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
376
เด็กหญิงเขมจิรา  ทองแสง
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อำนาจเจริญ

ณ อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง ป. 5/2 โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
377
เด็กชายเขมณัฐ  นาคนวล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
378
เด็กหญิงเขมิกา  จารุสิทธิ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
379
เด็กชายคณพศ  คณาดี
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
380
เด็กชายคณากร  สามารถ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
381
เด็กหญิงคณาพร  สิงห์คำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
382
เด็กหญิงแคทรียา  ธรรมมามนต์
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
383
เด็กหญิงงามพิศ  วงศ์จันทร์
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
384
เด็กชายจรัลชัย  ภาระเวช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
385
เด็กชายจักรพันธ์  จันทะโคตร
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
386
เด็กชายจักรภพ  ประยุทธ์พร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
387
เด็กหญิงจันทร์เจ้า  คิงจ์
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
388
เด็กหญิงจันทร์วรา  เศรษฐวงศ์
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
389
เด็กหญิงจัสมิน  บ่อหน่าย
ป.4
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
390
เด็กหญิงจารุพิชญา  กาเผือก
ป.4
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
391
เด็กหญิงจารุพิชญา  แก้วมะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
392
เด็กหญิงจารุพิชญา  ชุมภูกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
393
เด็กหญิงจิณวารห์  ช่วงชิง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
394
เด็กหญิงจิดาภา  ดำมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
395
เด็กหญิงจิดาภา  บุญรุ่ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
396
เด็กหญิงจิตต์พิชชา  ศรัณย์ธรรมกุล
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
397
เด็กหญิงจิตรดา  พละศูนย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
398
เด็กหญิงจิตรวรรณ  ไสลวงษ์
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
399
เด็กชายจิรกุล  ศิริโภค
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
400
เด็กชายจิรพงศ์  พัฒนราช
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
401
เด็กชายจิรพัชร  เย็นรัมย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
402
เด็กหญิงจิรภิญญา  เจริญขึ้น
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
403
เด็กหญิงจิรภิญญา  บุญเรือง
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
404
เด็กหญิงจิรภิญญา  อุทธา
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
405
เด็กชายจิรยุ  อัตไพบูลย์
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
406
เด็กชายจิรวัฒน์  อัตไพบูลย์
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
407
เด็กชายจิรสิทธิ์  เจริญบุญ
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
408
เด็กหญิงจิรัชฌา  อุดโท
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
409
เด็กหญิงจิรัชญา  แก้วเกิด
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
410
เด็กหญิงจิรัชยา  กำหอม
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อำนาจเจริญ

ณ อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง ป. 5/1 โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
411
เด็กชายจิรัฏฐ์  เตาเงิน
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
412
เด็กหญิงจีรพร  สายสินทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
413
เด็กหญิงจุฑาทิพย์  บุญมาวัด
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
414
เด็กหญิงจุฑามณี  วระโพธิ์
ป.4
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
415
เด็กหญิงจุฑารัตน์  ศรีอุดร
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
416
เด็กชายจุลจักร  โคกโพธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
417
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  มีปากดี
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
418
เด็กชายเจษฎา  โคตรอาษา
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
419
เด็กหญิงฉัตติยา  แรมฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
420
เด็กหญิงฉัตรภิญญา  โพธิ์มาตย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
421
เด็กหญิงชญาดา  พวงพันธ์
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
422
เด็กหญิงชญานิศ  แสนสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
423
เด็กหญิงชฎาทิพย์  บุญคง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
424
เด็กหญิงชฏาพร  ถิ่นใต้
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
425
เด็กชายชนกฤต  วงศ์ละคร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
426
เด็กหญิงชนรดี  มารักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
427
เด็กชายชนะโชติ  วงค์มณี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
428
เด็กหญิงชนัญธิดา  โกมล
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
429
เด็กหญิงชนาภา  นามหงษา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
430
เด็กชายชยกร  อ่อนพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
431
เด็กชายชยพล  ลัทธชัยดิลก
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
432
เด็กชายชยุตม์พงศ์  สายเจียง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
433
เด็กชายชลธาร  ชิดดี
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
434
เด็กหญิงชลธิชา  ทิพศร
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
435
เด็กหญิงชลนิภา  วิชิต
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
436
เด็กหญิงชลลดา  ธัมมานุกูลสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
437
เด็กชายชลินทร  แขกวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
438
เด็กหญิงช่อทิพย์  จันทบาล
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
439
เด็กหญิงชัญญา  คุณุ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
440
เด็กหญิงชัญญาธรณ์  จอมแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
441
เด็กชายชัยยารัฐ  สีหาพงษ์
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
442
เด็กชายชัยวิชญ์  เห็มสุข
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
443
เด็กชายชินวริศร  โคตรอาษา
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
444
เด็กชายชินวุฒิ  เดชา
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อำนาจเจริญ

ณ อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง ป. 6/1 โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
445
เด็กชายชิษณุพงศ์  อาร์รวส
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
446
เด็กหญิงชุติสรา  บัวเขียว
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
447
เด็กชายเชษฐวุฒิ  พันธุ์ปลาโด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
448
เด็กหญิงโชติมา  ลุนชิตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
449
เด็กชายไชยพันธ์  สว่างอรุณพร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
450
เด็กชายไชยยนต์  ขันติจิตร
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
451
เด็กหญิงญาณภัทร  จงเจริญ
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
452
เด็กหญิงญาณภา  วันดีวงษ์
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
453
เด็กหญิงญาณิชดาภา  สุรารักษ์
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
454
เด็กหญิงญาณิศา  สิงห์ชาติ
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
455
เด็กหญิงญาดา  ศรีแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
456
เด็กหญิงฏีฉัตร  ไชยศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
457
เด็กชายฐปวรรฆ์  อิสรีย์กุลภัทร
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
458
เด็กชายฐาปกร  พิมพะไชย
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
459
เด็กหญิงฐาปนี  รักถิ่น
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
460
เด็กชายฐิติ  จันทร์แดง
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
461
เด็กหญิงฐิติพร  บุตตะ
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
462
เด็กชายฑฤษดฤณ  เพชรโปรี
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
463
เด็กชายณฐกฤต  สุทธิบริบาล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
464
เด็กชายณฐประภาส  สว่างเนตร
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
465
เด็กชายณฐพงศ์  สุวรรณวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
466
เด็กชายณฐพัฒน์  เลิศพันธ์พิพัฒน์
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
467
เด็กหญิงณดา  แสนสุรีย์รังสิกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
468
เด็กชายณธยศ  บุญธิมา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
469
เด็กชายณพล  นิยมเดชา
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
470
เด็กหญิงณพัชญา  พิมพะเลีย
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
471
เด็กหญิงณภัชชานันท์  ชูลี
ป.4
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
472
เด็กชายณรงค์ศักดิ์  เกษียร
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
473
เด็กชายณวพรรษ  มุระศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
474
เด็กหญิงณัชชนันท์  สุ่มมาตย์
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
475
เด็กหญิงณัชชา  ทองเจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
476
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เฉานอก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
477
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ทานุมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
478
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  มนต์ศิลป์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อำนาจเจริญ

ณ อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง ป. 6/2 โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
479
เด็กหญิงณัฏณิชา  เฉานอก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
480
เด็กหญิงณัฐกมล  สิงหาวงค์
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
481
เด็กชายณัฐกิตติ์  คำหงษา
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
482
เด็กหญิงณัฐชยา  พันธ์แก่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
483
เด็กหญิงณัฐชา  เกื้อทาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
484
เด็กหญิงณัฐณิชา  กุลเนตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
485
เด็กหญิงณัฐณิชา  จันทะภา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
486
เด็กหญิงณัฐณิชาช์  วรรณโท
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
487
เด็กชายณัฐดนัย  สุวรรณศรี
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
488
เด็กหญิงณัฐธิดา  ธรรมวรีย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
489
เด็กหญิงณัฐธิดา  บุตรมาศ
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
490
เด็กหญิงณัฐธิดา  เหมือนเหลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
491
เด็กหญิงณัฐนันท์  วังสการ
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
492
เด็กหญิงณัฐนิชา  ไชยงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
493
เด็กหญิงณัฐนิชา  โสดามาตร
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
494
เด็กหญิงณัฐปภัสร์  ฟักสุวรรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
495
เด็กหญิงณัฐพร  บูรณปรีชา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
496
เด็กหญิงณัฐพร  ลายทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
497
เด็กชายณัฐพล  รัตนศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
498
เด็กชายณัฐพัฒน์  ศักขินาดี
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
499
เด็กหญิงณัฐภัสสร  คืนดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
500
เด็กชายณัฐภูมิ  บุดดาวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
501
เด็กชายณัฐภูมินทร์  คำกุณา
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
502
เด็กชายณัฐยศ  บุกกลาง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
503
เด็กหญิงณัฐยา  พวงสำลี
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
504
เด็กชายณัฐรัฐ  ทัศบุตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
505
เด็กหญิงณัฐริกา  คุ้มขำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
506
เด็กชายณัฐวัฒน์  ทองสง่า
ป.4
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
507
เด็กชายณัฐวุฒิ  บุญธรรมนุก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
508
เด็กชายณัฐสิทธ์  อุตสาหพันธ์
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
509
เด็กหญิงณัฐิดา  บุญแปลง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
510
เด็กชายณันฐกิดติ  สมหวัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
511
เด็กชายณัษฐพงษ์  ตั้งตระกูลวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
512
เด็กชายณิชพงศ์  พรมมี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อำนาจเจริญ

ณ อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง ป. 6/3 โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
513
เด็กหญิงณิชานันท์  โคตอาษา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
514
เด็กหญิงเณศรา  ธีรพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
515
เด็กชายดนุสรณ์  นีระพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
516
เด็กหญิงดรัสวิน  ธรรมวรีย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
517
เด็กหญิงดลพร  คุณมาศ
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
518
เด็กหญิงดลพร  ปัญญามาตร์
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
519
เด็กชายเดชปภัช  เดชเสน
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
520
เด็กชายต้นกล้า  แก้วเลื่อน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
521
เด็กชายตนุวัฒน์  สมปอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
522
เด็กหญิงตรีชฎา  ใจทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
523
เด็กชายต่อตระกูล  ศรีสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
524
เด็กหญิงติณณา  ไชยนา
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
525
เด็กชายเตชินท์  แสงแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
526
เด็กชายเตชิษฐ์  ภักดีทา
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
527
เด็กชายถิรวัฒน์  คำจร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
528
เด็กชายถิรวุฒิ  ไชยแสง
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
529
เด็กชายทวีทรัพย์  วันเพ็ญ
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
530
เด็กหญิงทักษพร  เตริ่นดิ่น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
531
เด็กหญิงทักษอร  สุกันต์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
532
เด็กชายทัตธน  ศรีสะอาด
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
533
เด็กชายทัศน์พงศ์  ทัศบุตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
534
เด็กชายทัศน์พล  ทัศบุตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
535
เด็กหญิงทาณิชา  ฟักสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
536
เด็กหญิงทิพรดา  เสน่หา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
537
เด็กหญิงแทนขวัญ  ดันนอก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
538
เด็กหญิงธณัญชนก  จำปาทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
539
เด็กชายธนกฤต  โคตรอาษา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
540
เด็กชายธนกฤต  ตันติรัตนชาติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
541
เด็กชายธนกฤต  ประชุมชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
542
เด็กชายธนกฤต  ยุติรักษ์
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
543
เด็กชายธนกฤต  วรรณเสน
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
544
เด็กชายธนกฤต  อันทะเดช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
545
เด็กชายธนโชติ  ติดสุข
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
546
เด็กหญิงธนพร  วงวิจิตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อำนาจเจริญ

ณ อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง ป. 6/4 โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
547
เด็กหญิงธนพรรณ  สะอาด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
548
เด็กชายธนพล  สงวนนาม
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
549
เด็กชายธนพัฒน์  คำสุมาลี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
550
เด็กชายธนพัฒน์  ต้นแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
551
เด็กชายธนพัฒน์  โสมอินทร์
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
552
เด็กหญิงธนภรณ์  จันทรงศิลป์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
553
เด็กชายธนภัทร  ขันธุปัทม์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
554
เด็กชายธนภัทร  แสงธิ
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
555
เด็กชายธนภัทร  หลักคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
556
เด็กชายธนัชชา  เนืองเผือก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
557
เด็กหญิงธนัชพร  จันทะวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
558
เด็กหญิงธนัญชนก  ถือโคตร
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
559
เด็กหญิงธนัญชนก  ศาลารมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
560
เด็กชายธนัตถ์สิษฐ์  เรือกิจ
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
561
เด็กชายธนากร  มิลยะมาตย์
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
562
เด็กชายธนาธิป  จันทะวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
563
เด็กชายธนานพ  มะโนรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
564
เด็กหญิงธนานัน  พลดรกิจเจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
565
เด็กหญิงธนาภร  แสงย้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
566
เด็กหญิงธนาภา  เรืองวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
567
เด็กชายธนาวิทย์  คุ้มผล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
568
เด็กหญิงธนิดา  อนุกูล
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
569
เด็กหญิงธนิษฐา  สวยกลาง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
570
เด็กหญิงธมนวรรณ  ธารารมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
571
เด็กหญิงธมลวรรณ  ปุระมาปัด
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
572
เด็กชายธรรพ์ณธร  ปัญญานาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
573
เด็กชายธฤต  ประการแก้ว
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
574
เด็กหญิงธัญจิรา  กระจ่างใจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
575
เด็กหญิงธัญชนก  ปราณี
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
576
เด็กหญิงธัญชนก  หลวงแก้ว
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
577
เด็กหญิงธัญญธร  ชายทวีป
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
578
เด็กหญิงธัญญพัทธ์  โพธารินทร์
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
579
เด็กหญิงธัญญรัตน์  สุตะภักดิ์
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
580
เด็กหญิงธัญญารัตน์  ได้เลิศ
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อำนาจเจริญ

ณ อาคาร 6 ชั้น 1 ห้องอาเซียน โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
581
เด็กหญิงธัญญารัตน์  บุตรเครือ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
582
เด็กหญิงธัญสิริ  ไชยมาตย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
583
เด็กหญิงธัญสุดา  ตาทอง
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
584
เด็กหญิงธาราธร  ชื่นบุญเพิ่ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
585
เด็กหญิงธารารัตน์  มุลานนท์
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
586
เด็กหญิงธารารัตน์  วงศ์ผาคุณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
587
เด็กหญิงธิดารัตน์  เข็มแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
588
เด็กหญิงธิราภรณ์  สำเภานนท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
589
เด็กชายธีรโชติ  ดอกบัว
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
590
เด็กหญิงธีรญาภรณ์  ทองโส
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
591
เด็กชายธีรเดช  อ่อนสา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
592
เด็กหญิงธีรตา  บุญเจริญชัยยศ
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
593
เด็กหญิงธีรนาฏ  แสนเริง
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
594
เด็กชายธีรศักดิ์  สุวะมาศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
595
เด็กชายธีระพงษ์  ดวงลาพิมพ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
596
เด็กชายธีระภัค  แก้วตา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
597
เด็กชายธีรัตม์  ธนเจริญสกุล
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
598
เด็กชายเธียรชัย  ทำชอบ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
599
เด็กหญิงนงลักษณ์  มาลารัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
600
เด็กชายนธกร  พิละมาตย์
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
601
เด็กชายนนทพัทธ์  ธิบูรณ์บุญ
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
602
เด็กหญิงนภัสร  บุญสมยา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
603
เด็กหญิงนภาดา  เลารัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
604
เด็กชายนราธิป  สิงห์เชื้อ
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
605
เด็กหญิงนราพร  ไชยฮะนิจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
606
เด็กชายนราวิชญ์  จันทะโชติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
607
เด็กชายนราวิชญ์  พึ่งพบ
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
608
เด็กชายนราวิชญ์  ยิ่งยง
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
609
เด็กหญิงนริศรา  อารีจิตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
610
เด็กชายนฤเทพ  ภูแม่น้ำ
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
611
เด็กหญิงนฤพร  พนาสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
612
เด็กหญิงนลพรรณ  ผลประเสริฐศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
613
เด็กหญิงนลินญา  แซ่โค้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
614
เด็กหญิงนวพร  โชครังสฤษฎ์
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อำนาจเจริญ

ณ โรงอาหาร โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
615
เด็กหญิงนัฐลดา  แก่นจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
616
เด็กชายนัธทวัฒน์  บุตตะ
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
617
เด็กหญิงนันท์นภัส  ขันธเกษ
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
618
เด็กหญิงนันท์นภัส  ศรีสงคราม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
619
เด็กชายนันทพัทธ์  บุตตะ
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
620
เด็กชายนันทยศ  ลาผ่าน
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
621
เด็กหญิงนันทรัตน์  จันทนัด
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
622
เด็กหญิงนันทวดี  เกษมสุข
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
623
เด็กหญิงนันทิชา  ดำเดียง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
624
เด็กหญิงนันทิชา  วรรณพัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
625
เด็กหญิงนันทิยา  เอื้อวงษ์ประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
626
เด็กหญิงนาราภัทรณ์  รัตนมณีรัศมี
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
627
เด็กหญิงน้ำหนึ่ง  ชัยวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
628
เด็กชายนิติธร  ปฏิจิตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
629
เด็กชายนิติพล  วงค์จันทา
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
630
เด็กชายนิติรัฐ  สัมพะวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
631
เด็กชายนิติวัฒน์  นามกุล
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
632
เด็กชายนิธิธาดา  คติอุดมพร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
633
เด็กหญิงนิรชา  นุชเนตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
634
เด็กหญิงนิลาวัลย์  ตรีพิทักษ์วงศ์
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
635
เด็กหญิงนิศารัตน์  ศรีสุข
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
636
เด็กหญิงนุชลัดดา  ถาวร
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
637
เด็กหญิงนุตประวีณ์  โชติรสนิรมิต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
638
เด็กชายบรรณวัชร  นารีโภชน์
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
639
เด็กชายบวรศักดิ์  ต้นโพธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
640
เด็กหญิงบัณฑิตา  ภิญโญ
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
641
เด็กหญิงบัณฑิตา  รำไพ
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
642
เด็กหญิงบุญญาพร  อมรพรพิทักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
643
เด็กชายบุญยกร  ทัศบุตร
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
644
เด็กหญิงบุณยวีย์  ขีระมาตย์
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
645
เด็กชายบุพกร  จันทร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
646
เด็กชายเบญจมินทร์  ทองย้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
647
เด็กหญิงเบญญาภา  โรจนบุญถึง
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
648
เด็กหญิงเบญญาภา  อรฃัย
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อำนาจเจริญ

ณ โรงอาหาร โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
649
เด็กชายปฎิภาณ  ทนุพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
650
เด็กหญิงปณิดา  จิตรมาศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
651
เด็กหญิงปณิตา  โมระดา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
652
เด็กหญิงปทิตตา  บัวจูม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
653
เด็กชายปพนธีร์  ทองปาน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
654
เด็กหญิงปภัสรา  ประการะสังข์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
655
เด็กหญิงปภาดา  เพ็งพา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
656
เด็กชายปภาวิน  ทองหลอม
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
657
เด็กหญิงปภาวีร์  คำยอด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
658
เด็กชายประดิทรรศณ์  ศรีกำพล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
659
เด็กหญิงประทานพร  เกษงาม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
660
เด็กหญิงประพัชร์สุฎา  สุริยะศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
661
เด็กหญิงประภาวดี  ทองคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
662
เด็กหญิงประภาสิริ  สายเย็น
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
663
เด็กหญิงปรางค์สินี  ผาปรางค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
664
เด็กหญิงปราณปริยา  สายลุน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
665
เด็กชายปริญญา  สายจันดา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
666
เด็กหญิงปริตา  พรรณรัตน์
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
667
เด็กหญิงปริมพิชญา  จตุรัส
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
668
เด็กหญิงปริยาภัทร  ขันธุปัทม์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
669
เด็กหญิงปริยาภัทร  พรมสมบัติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
670
เด็กชายปริวัฒน์  วายทุกข์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
671
เด็กหญิงปรียาลักษณ์  ดีดวงพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
672
เด็กหญิงปวริศา  กัลยาพันธ์
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
673
เด็กหญิงปวริศา  จันทน์สุคนธ์
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
674
เด็กหญิงปวริศา  ระติเดช
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
675
เด็กหญิงปวิชญาดา  ยศพันษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
676
เด็กหญิงปวิตรา  แก้วมณี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
677
เด็กหญิงปวีณา  ประชาปกป้อง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
678
เด็กหญิงปัญญวีฬ์  สาระไทย
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
679
เด็กหญิงปัญญาพัฒน์  สะอาด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
680
เด็กหญิงปัญฑิตา  กาลจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
681
เด็กหญิงปัณฑิตา  กาลจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
682
เด็กหญิงปัณณพร  บุญกัณฑ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อำนาจเจริญ

ณ โรงอาหาร โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
683
เด็กชายปัณณวัฒน์  แสงรุ่ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
684
เด็กหญิงปาณิสรา  บอนบุตร
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
685
เด็กหญิงปาริสา  ดาคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
686
เด็กหญิงปาลิตา  พุทธขันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
687
เด็กหญิงปาลีรัตน์  ปรือทอง
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
688
เด็กชายปิติภัทร  ลาลุน
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
689
เด็กชายปิยชล  สุขใส
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
690
เด็กชายปิยชาติ  วังทะพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
691
เด็กหญิงปิยภัทร  เจริญจิตร
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
692
เด็กหญิงปุณณดา  ผิวขำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
693
เด็กหญิงปุณยานุช  เที่ยงธรรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
694
เด็กหญิงเปมิศา  ปริญญาสกุลวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
695
เด็กหญิงเปรมสิริ  พวงจินดา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
696
เด็กหญิงเปรมสุดา  พยัคฆทา
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
697
เด็กหญิงไปณา  คล้ายชัง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
698
เด็กชายพงศพัศ  เชื้อสิงห์
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
699
เด็กชายพงศ์พิสุทธิ์  พรมเสน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
700
เด็กหญิงพงษ์พิชญาพร  มาสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
701
เด็กชายพงษ์พิทักษ์  ช้อนทอง
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
702
เด็กชายพงษ์เพชร  อุดมสันต์
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
703
เด็กชายพชร  มั่นใจ
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
704
เด็กชายพชรกร  ไทยชาติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
705
เด็กชายพชรธร  ไทยชาติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
706
เด็กชายพชรพล  จึงจิรโรจน์
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
707
เด็กชายพชรพล  บุบผาพวง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
708
เด็กชายพนธกร  รูปแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
709
เด็กหญิงพรชนก  บุญโสม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
710
เด็กหญิงพรชนก  หมิ่งทอง
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
711
เด็กหญิงพรปภา  กาษี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
712
เด็กหญิงพรรณปพร  จักษุพันธ์
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
713
เด็กหญิงพรรณพัชร  บุญค้ำจุน
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
714
เด็กหญิงพรรณพิชชา  ทองโคตร
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
715
เด็กหญิงพรลภัส  ยอดเอื้อ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
716
เด็กหญิงพริ้มพักตร์  วอศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อำนาจเจริญ

ณ อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ป. 3/1 โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
717
เด็กหญิงพลอยกาญจน์  หมายทอง
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
718
เด็กหญิงพลอยนภัส  พันธ์สายเชื้อ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
719
เด็กหญิงพลอยภัทรา  ทองสอาด
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
720
เด็กชายพสิษฐ์  นิยมพานิชพัฒนา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
721
เด็กหญิงพัชรพร  โสมอินทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
722
เด็กชายพัชรพล  พรมจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
723
เด็กหญิงพัชร์พิชชา  มาศพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
724
เด็กหญิงพัชรมัย  เงาดำ
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
725
เด็กหญิงพัชรากาญณ์  ศรีสุพรรณ์
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
726
เด็กหญิงพัชราภรณ์  กุลบุตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
727
เด็กหญิงพัชริดา  บัวมาศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
728
เด็กหญิงพัชรินทร์  ทองบ่อ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
729
เด็กหญิงพัชรียา  วริพันธ์
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
730
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  มีแสง
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
731
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  โมรา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
732
เด็กชายพันณรงค์  ณรงค์พันธ์
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
733
เด็กหญิงพัสวี  ทองไชย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
734
เด็กหญิงพาขวัญ  พรหมรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
735
เด็กหญิงพิชชากร  บุญโสม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
736
เด็กหญิงพิชชานันท์  ชูลี
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
737
เด็กหญิงพิชชาภา  มีแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
738
เด็กหญิงพิชชาภา  สินเติม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
739
เด็กหญิงพิชญ์ชิชา  ขันแก้วบุญทิพย์
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
740
เด็กหญิงพิชญธิดา  วังคีรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
741
เด็กหญิงพิชญธิดา  สุวรรณวงศ์
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
742
เด็กหญิงพิชญา  คำสุมาลี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
743
เด็กหญิงพิชญาภัค  โหมดม่วง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
744
เด็กหญิงพิชญาภา  บรรใดทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
745
เด็กหญิงพิชญาภา  พสุมาตร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
746
เด็กชายพิชเญศ  ขันติจิตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
747
เด็กหญิงพิชยดา  ศรีแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
748
เด็กชายพิชัยภูษิต  การะเกษ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
749
เด็กหญิงพิชามญชุ์  เกษร
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
750
เด็กชายพิชิตพงษ์  ชิตวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อำนาจเจริญ

ณ อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ป. 3/2 โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
751
เด็กหญิงพิมพ์ชญา  มฎารักษ์
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
752
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  มฎารักษ์
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
753
เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  พลพันธ์
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
754
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ทิพระษาหาร
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
755
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ประสารศรี
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
756
เด็กหญิงพิมรภัทร  สุรเกษ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
757
เด็กหญิงพิยดา  กันหา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
758
เด็กหญิงพิยดา  ศรีวะวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
759
เด็กชายพีรจักร  ทัศบุตร
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
760
เด็กชายพีรพัฒน์  ผิวลมูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
761
เด็กชายพีรพัฒน์  ศรีจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
762
เด็กชายพีรภัทร  เนืองไชยยศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
763
เด็กหญิงพีรยา  ไชยกุล
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
764
เด็กชายเพชรพุทธ  โคลนพันธ์
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
765
เด็กหญิงเพชรไพลิน  รุจิต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
766
เด็กหญิงเพชรลดา  แสงโชติ
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
767
เด็กหญิงเพ็ญพิชญา  วิเศษแก้ว
ป.4
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
768
เด็กหญิงเพลินพิศ  นันทะเสน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
769
เด็กหญิงแพรวพรรณ  จันทนะชาติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
770
เด็กหญิงฟ้าใส  รุ่งเรือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
771
เด็กชายภคพล  อุ่นวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
772
เด็กชายภธน  ศรีประสงค์
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
773
เด็กหญิงภรณ์ชนก  มารัตน์
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
774
เด็กชายภัฏ  ไวยะเลิศ
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
775
เด็กหญิงภัณฑิรา  สุวะโสภา
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
776
เด็กชายภัทรดนัย  ตาทอง
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
777
เด็กหญิงภัทรธิดา  เครือดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
778
เด็กหญิงภัทรธิดา  ศรีคราม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
779
เด็กหญิงภัทรพร  บุญเสริม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
780
เด็กชายภัทรพล  กิตติวโรดม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
781
เด็กชายภัทรพล  สีบุญนำ
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
782
เด็กหญิงภัทรภร  เพชราเวช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
783
เด็กหญิงภัทรภัสสร  เรืองชาญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
784
เด็กหญิงภัทรวดี  ตอสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อำนาจเจริญ

ณ อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ป. 3/3 โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
ห้องสอบที่
 24
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
785
เด็กชายภัทรวิทย์  รักจันทร์
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
786
เด็กหญิงภัทราพร  ทานุมา
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
787
เด็กชายภาคิณาวัฒน์  มารัตน์
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
788
เด็กชายภาคิน  แสงเพชร
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
789
เด็กชายภาณุพงศ์  โหมดม่วง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
790
เด็กชายภานุวัฒน์  จันทา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
791
เด็กหญิงภาราตรี  คุณวงค์
ป.4
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
792
เด็กชายภาวิต  ประชาปกป้อง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
793
เด็กหญิงภิญญามาศ  ภิญโยทรัพย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
794
เด็กชายภูธช  กิมยงค์
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
795
เด็กหญิงภูพิงค์  วงศ์อนันท์
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
796
เด็กหญิงภูมรินทร์  เป็นบุญ
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
797
เด็กชายภูริ  พลราช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
798
เด็กชายภูริคุณ  สีนอร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
799
เด็กชายภูริณัฐ  ลุสมบัติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
800
เด็กชายภูริพรรดิ  เกิดเหตุ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
801
เด็กชายภูริวัฒน์  วระสุข
ป.4
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
802
เด็กชายภูสิทธิ  มีทองแสน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
803
เด็กหญิงมนธิดา  วงษ์พรม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
804
เด็กหญิงมนัญชยา  ภูกองสังข์
ป.4
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
805
เด็กหญิงมนัสนันท์  โสคำภา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
806
เด็กหญิงมนัสพร  มุทุจิตต์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
807
เด็กหญิงมนัสวี  รุ่งวิไลศักดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
808
เด็กหญิงมารีญา  กลมเกลียว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
809
เด็กหญิงมิ่งมณี  จำปาหอม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
810
เด็กชายมินทร์ธาดา  สาสะเดาะห์
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
811
เด็กหญิงมุกมณีรัตน์  รัตนพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
812
เด็กหญิงมุทาดา  มุทา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
813
เด็กชายเมธาสิทธิ์  ดอกบัว
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
814
เด็กชายเมธาสิทธิ์  เรืองสา
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
815
เด็กชายเมธาสิทธิ์  อั้งยุทธ
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
816
เด็กหญิงยุพารัตน์  สินเติม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
817
เด็กหญิงยุวดี  ศีสวรรค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
818
เด็กชายรณกร  ปัญญาดิษฐ์
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อำนาจเจริญ

ณ อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ป. 3/4 โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
ห้องสอบที่
 25
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
819
เด็กชายรณกร  สาตร์นอก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
820
เด็กหญิงรติวันต์  สุภาพ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
821
เด็กชายรภสกร  อินทมนต์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
822
เด็กหญิงรมิตา  เจษฎาพาณิชย์
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
823
เด็กหญิงรวิพร  บัวพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
824
เด็กชายระพีพัฒน์  ธิษาไชย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
825
เด็กหญิงรักฝัน  โพธิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
826
เด็กชายรัชตะ  สร้อยงาม
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
827
เด็กหญิงรัฐนันท์  สารธิมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
828
เด็กชายราชันย์  คำเวบุญ
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
829
เด็กหญิงริญญารัตน์  ทองดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
830
เด็กหญิงรินลดา  สุราพิท
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
831
เด็กหญิงลฎาภา  พรรณรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
832
เด็กหญิงลักษิกา  ลุสมบัติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
833
เด็กหญิงวชิรญาณ์  ช่วยสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
834
เด็กชายวชิรญาณ์  ละม่อม
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
835
เด็กหญิงวชิราวรรณ  ภาพันธ์
ป.4
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
836
เด็กหญิงวรกาญจน์  สนั่นเครื่อง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
837
เด็กชายวรกานต์  ลิจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
838
เด็กหญิงวรพิชชา  เจริญวัย
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
839
เด็กชายวรภพ  ยอดสวย
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
840
เด็กชายวรเมธ  สุขสาร
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
841
เด็กชายวรเมธ  โสมรักษ์
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
842
เด็กหญิงวรรณยารัฐ  เรียบเรียง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
843
เด็กหญิงวรวลัญช์  ไตรโพธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
844
เด็กชายวรวิช  มีแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
845
เด็กหญิงวรัญญา  ขรขวา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
846
เด็กหญิงวรัญญา  ทองให้
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
847
เด็กหญิงวรัญญา  รุสำเร็จ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
848
เด็กหญิงวรัทญา  ขวัญทอง
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
849
เด็กชายวรากร  อุตอามาตย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
850
เด็กหญิงวรินมณี  กุบแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
851
เด็กหญิงวริศรา  ดวงสุพรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
852
เด็กหญิงวริศรา  บุญมาก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อำนาจเจริญ

ณ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ป. 4/1 โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
ห้องสอบที่
 26
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
853
เด็กชายวรุตม์พงษ์  คงทน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
854
เด็กหญิงวลัยพรรณ  ตั้งตระกูลวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
855
เด็กชายวัชรพงศ์  เกษียร
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
856
เด็กชายวัชรพงษ์  แก้วจันทึก
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
857
เด็กชายวัชรพล  แก้วจันทึก
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
858
เด็กชายวัชรวาทย์  วิรักษา
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
859
เด็กชายวัชระ  ลุนจำพรรค
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
860
เด็กชายวันชนะ  มัชฌิมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
861
เด็กหญิงวาคาณา  ทานากะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
862
เด็กหญิงวานิสา  จันทสิทรางกูล
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
863
เด็กชายวายุ  นิลแสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
864
เด็กหญิงวิชญาพร  นงรักษ์
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
865
เด็กหญิงวิชญาพร  บัวภาเรือง
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
866
เด็กชายวิชัยยุทธ  บุตรวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
867
เด็กชายวิทวัฒน์  วันทาพรม
ป.4
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
868
เด็กชายวิทวัส  อุปริวงศ์
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
869
เด็กหญิงวิมลรัตน์  รุ่งพิรุณ
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
870
เด็กชายวิมุติ  เสเมืองปัก
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
871
เด็กหญิงวิลาวัลย์  โคสูงเนิน
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
872
เด็กชายวิษณุ  ชนนิยม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
873
เด็กชายวิษณู  ชนนิยม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
874
เด็กหญิงวิสสุตา  โนโชติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
875
เด็กหญิงวีรด์ทิตา  ศิริพงษ์อาภรณ์
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
876
เด็กชายวีราทร  โคตรอาษา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
877
เด็กชายเวทิศ  พิมพ์สะกะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
878
เด็กหญิงศดานันท์  ลืนภูเขียว
ป.4
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
879
เด็กชายศตคุณ  เรืองบุตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
880
เด็กชายศตวรรษ  สีชาเชต
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
881
เด็กชายศรัญพงศ์  บุณยรัตพันธ์
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
882
เด็กหญิงศรัณญา  พิชัยกุล
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
883
เด็กหญิงศรัณต์รัชน์  เลิศพันธ์พิพัฒน์
ป.4
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
884
เด็กชายศรัณย์พงษ์  ไชยเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
885
เด็กหญิงศรัณย์พร  บุญจอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
886
เด็กชายศรัณย์ภัทร  บุตรอำคา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
887
เด็กหญิงอิสรียา  ทองปาน
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อำนาจเจริญ

ณ อาคาร 3 ชัน 2 ห้อง ป. 4/2 โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
ห้องสอบที่
 27
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
888
เด็กหญิงศลิตา  บุญภา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
889
เด็กหญิงศศิ  หล่าบรรเทา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
890
เด็กหญิงศศิกานดา  สุนทะมาลา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
891
เด็กหญิงศศิธร  สุลักษณ์
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
892
เด็กหญิงศศินา  ศรีทะวรรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
893
เด็กหญิงศศิประภา  ละติเดช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
894
เด็กหญิงศศิภา  ภูหมั่นเพียร
ป.4
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
895
เด็กหญิงศศิภา  ศรีประเสริฐกุล
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
896
เด็กหญิงศิรประภา  ทุมชาติ
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
897
เด็กหญิงศิรภัสสรณ์  แสงสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
898
เด็กหญิงศิริญญ์รดา  สุขอยู่
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
899
เด็กหญิงศิริรัตน์  สารธิมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
900
เด็กหญิงศิริวารีย์  พลบุรี
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
901
เด็กหญิงศิริวิพาโชค  พิกุลศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
902
เด็กหญิงศิริสิริ  วรวงค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
903
เด็กหญิงศิริโสภา  กระจ่างใจ
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
904
เด็กชายศิวกร  ทองรัง
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
905
เด็กชายศิวกร  บรรเทา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
906
เด็กชายศิวาวุธ  กล้าทุกวัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
907
เด็กชายศุกลณัฎฐ์  ถาวรฟัง
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
908
เด็กหญิงศุจีภรณ์  คืนดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
909
เด็กชายศุภกฤต  ปรุโปร่ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
910
เด็กชายศุภกฤต  สุภาพรม
ป.4
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
911
เด็กชายศุภกฦต  ผิวทอง
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
912
เด็กหญิงศุภนุช  แย้มสรวล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
913
เด็กหญิงศุภิสรา  จันทร์ปัญญา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
914
เด็กหญิงศุภิสรา  ศรีมาชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
915
เด็กชายศุรศศิศธร  สอดส่อง
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
916
เด็กชายศุุภวัฒน์  ประกอบศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
917
เด็กหญิงโศภิตา  โสมอินทร์
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
918
เด็กชายสถิตคุณ  ป้องเพชร
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
919
เด็กหญิงสมัชญา  เถาว์โท
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
920
เด็กหญิงสมิตานันท์  วรรณพัฒน์
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
921
เด็กหญิงสรัณรัตน์  สุตาวงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
922
เด็กหญิงไอยาริญ  จันทวารา
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อำนาจเจริญ

ณ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ป. 4/3 โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
ห้องสอบที่
 28
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
923
เด็กหญิงสรัสวดี  นครรัมย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
924
เด็กชายสวัสดิ์วงศ์  แสงจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
925
เด็กชายสหัสวัต  สีพิมพ์
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
926
เด็กชายสัณหณัฐ  สกลไชย
ป.4
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
927
เด็กชายสันติชัย  จันทบุตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
928
เด็กหญิงสาลิศา  หินผา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
929
เด็กหญิงสาวิตรี  พลหงษ์
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
930
เด็กชายสิงหา  มุมทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
931
เด็กชายสิทธิพล  มุ่งหมาย
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
932
เด็กชายสิรวิชญ์  สุขประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
933
เด็กหญิงสิริกัลยา  สุตาวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
934
เด็กหญิงสิริณัฏฐ์ภัทค์  บุญทำนุก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
935
เด็กชายสิริเทียนชัย  บุญธิมา
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
936
เด็กหญิงสิริรัฐ  ศิริชมภู
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
937
เด็กหญิงสุจรรย์จิรา  ถามะพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
938
เด็กหญิงสุชานาถ  คำสนอง
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
939
เด็กหญิงสุชิราภรณ์  สุขสำราญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
940
เด็กหญิงสุณิสา  จุมพล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
941
เด็กหญิงสุณิสา  อำลุงพล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
942
เด็กหญิงสุธาวี  เงินเรียน
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
943
เด็กหญิงสุธาสินี  ไชยดี
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
944
เด็กหญิงสุธิณี  จำปาทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
945
เด็กหญิงสุธิดา  เหมือนเหลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
946
เด็กหญิงสุธีกานต์  เบ้าเงิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
947
เด็กชายสุประวีณ์  ช้อนทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
948
เด็กหญิงสุพรรษา  ภูมีศรี
ป.4
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
949
เด็กชายสุพิชณันฑ์  สิงห์จันทร์
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
950
เด็กชายสุภเวช  หนันอ้าย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
951
เด็กหญิงสุภัทรา  สีงาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
952
เด็กหญิงสุภัสสรา  กีรตินันท์วัฒนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
953
เด็กหญิงสุภาดา  ลุนระวงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
954
เด็กหญิงสุมินทร์ตรา  กาตีวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
955
เด็กหญิงสุรัตนาวดี  สารีพันธุ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
956
เด็กหญิงสุริตา  ขามช่วง
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
957
เด็กหญิงไอรินทร์  คงสุนทรสินธุ์
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อำนาจเจริญ

ณ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ป. 4/4 โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
ห้องสอบที่
 29
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
958
เด็กหญิงโสมศิริ  ศรีรินทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
959
เด็กหญิงโสรญา  รูปดีเหมาะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
960
เด็กหญิงหทัยชนก  โกมลศรี
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
961
เด็กหญิงหทัยพร  ทองพุ่ม
ป.4
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
962
เด็กหญิงหยาดฟ้า  อิงบารมี
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
963
เด็กหญิงองค์อินทร์  ดวงใจ
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
964
เด็กหญิงอติภา  สุวะสาร
ป.4
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
965
เด็กหญิงอธิฏญา  วามะลุน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
966
เด็กชายอธิภัทร  ผุดผ่อง
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
967
เด็กหญิงอนัญญา  คูณมา
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
968
เด็กหญิงอนินทิตา  สุลักษณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
969
เด็กชายอนุวัต  คณาสาร
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
970
เด็กหญิงอภิชญา  ยศบุญ
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
971
เด็กหญิงอภิชญา  สมปอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
972
เด็กหญิงอภิญญา  วงกลม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
973
เด็กหญิงอมรรัตน์  โมริพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
974
เด็กหญิงอรจิรา  อินธิแสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
975
เด็กหญิงอรปภา  เดชะเจริญกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
976
เด็กชายอรรถพร  นามสร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
977
เด็กหญิงอรัชพร  พุ่มจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
978
เด็กหญิงอรัชพร  สารรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
979
เด็กหญิงอลิส  เจอร์แรมส์
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
980
เด็กหญิงอเล็กซานดรา  แน็ททรีส
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
981
เด็กหญิงอังสนา  ชัยวิวัฒน์ตระกูล
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
982
เด็กหญิงอัญมณี  ภิญโญดุลยเจต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
983
เด็กหญิงอัยวรินทร์  ภูคำวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
984
เด็กชายอำนาจ  ชัยกิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
985
เด็กหญิงอิฐภิญญา  มุทาพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
986
เด็กชายอิทธิชัย  สินอ้วน
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
987
เด็กชายอิทธิณัฐ  สารธิมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
988
เด็กชายอิทธิพล  บุญเลิศ
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
989
เด็กชายอิสระพงษ์  เสนสม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
990
เด็กหญิงอิสรา  กีรตินันท์วัฒนา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
991
เด็กหญิงอิสริยาภรณ์  วันเพ็ญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
992
เด็กหญิงะนัชพร  อันไขหน้า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อำนาจเจริญ

ณ ห้องประชุม 1 สพป.อำนาจเจริญ ห้องประชุม 1 สพป.อำนาจเจริญ
ห้องสอบที่
 30
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
993
เด็กหญิงกนกพร  มั่นคง
ป.6
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
994
เด็กชายกนกพล  เคนมี
ป.6
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
995
เด็กหญิงกนกวรรณ  แน่นชารี
ป.6
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
996
เด็กหญิงกมลชนก  ตนสุขขา
ป.6
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
997
เด็กหญิงกมลพร  ธนูชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
วิทย์ประถม
998
เด็กหญิงกฤชนก  คำนนท์
ป.6
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
999
เด็กหญิงกฤตยาณี  วงศ์สุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
วิทย์ประถม
1000
เด็กหญิงกัญชพร  จงใจงาม
ป.6
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
1001
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แสงทอง
ป.6
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
1002
เด็กหญิงกาญจนา  สายคำวงศ์
ป.6
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
1003
เด็กชายกิติพันธ์  จันทป
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
วิทย์ประถม
1004
เด็กหญิงขวัญข้าว  เมืองโคตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
วิทย์ประถม
1005
เด็กหญิงแคทเธอรีน  โมธิเมอร์
ป.6
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
1006
เด็กชายจักรธร  กุลแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
วิทย์ประถม
1007
เด็กหญิงจันทกานต์  แดนรับรัมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
วิทย์ประถม
1008
เด็กหญิงจารุพิชญา  สมควร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
วิทย์ประถม
1009
เด็กหญิงจารุวรรณ  ศรีแย้ม
ป.6
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
1010
เด็กชายจิตติพัฒน์  การกล้า
ป.6
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
1011
เด็กชายจิตติพัฒน์  แซ่จาง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
วิทย์ประถม
1012
เด็กชายจิรภัทร  บุตรมาศ
ป.6
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
1013
เด็กหญิงจิรภา  บุคะธรรม
ป.6
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
1014
เด็กหญิงจิระภิญญา  สุขใจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
วิทย์ประถม
1015
เด็กหญิงเจนอักษร  สุขไชย
ป.6
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
1016
เด็กชายใจดี  เลิศพุฒิสรรค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
วิทย์ประถม
1017
เด็กหญิงชญานุตม์  ทองศรี
ป.6
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
1018
เด็กหญิงชยุดา  แก้วกอง
ป.6
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
1019
เด็กหญิงชลกานต์  ไชยสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
วิทย์ประถม
1020
เด็กหญิงชลิตา  ชุมสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
1021
เด็กชายชัญญา  เสียงเย็น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
วิทย์ประถม
1022
เด็กหญิงชาลิสา  ธุระบุญ
ป.6
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
1023
เด็กชายชิติพัทธ์  บุญธรรมมา
ป.6
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
1024
เด็กหญิงณพิชชาญ์  ทองมหา
ป.6
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
1025
เด็กชายณัฎฐากร  ธิมาไชย
ป.6
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
1026
เด็กหญิงณัฏฐ์  แก้วสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อำนาจเจริญ

ณ ห้องประชุม 1 สพป.อำนาจเจริญ ห้องประชุม 1 สพป.อำนาจเจริญ
ห้องสอบที่
 31
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1027
เด็กหญิงณัฐณิชา  ทาตะชัย
ป.6
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
1028
เด็กหญิงณัฐวรรณ  แย้มโอษฐ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
วิทย์ประถม
1029
เด็กหญิงณัฐิดา  โสดา
ป.6
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
1030
เด็กชายดิสพัฒน์  ศิริวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
วิทย์ประถม
1031
เด็กชายทนุธรรม  ไสยรส
ป.6
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
1032
เด็กชายธนพล  วันดอนแดง
ป.6
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
1033
เด็กชายธนาคาร  ชาววัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
วิทย์ประถม
1034
เด็กหญิงธัญญารัตน์  มั่นขัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
วิทย์ประถม
1035
เด็กหญิงธัญวรัตน์  มูลมณี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
วิทย์ประถม
1036
เด็กชายธันวา  สิงหาวงศ์
ป.6
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
1037
เด็กหญิงธินัดดา  มีแสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
วิทย์ประถม
1038
เด็กชายธีระพัฒน์  ทองสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
วิทย์ประถม
1039
เด็กหญิงนรีกานต์  จันทร์อ่อน
ป.6
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
1040
เด็กหญิงนฤมล  สว่างวัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
วิทย์ประถม
1041
เด็กหญิงนัทธมน  กองแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
วิทย์ประถม
1042
เด็กหญิงนิศารัตน์  แก้วกอ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
วิทย์ประถม
1043
เด็กชายเนติภูมิ  ปาทาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
วิทย์ประถม
1044
เด็กชายบรมวุฒิ  สุขชาวนา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
วิทย์ประถม
1045
เด็กหญิงบุณยาพร  ปัญญาพันธ์
ป.6
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
1046
เด็กหญิงบุยยาภา  สมานพงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
วิทย์ประถม
1047
เด็กหญิงบุษรา  ตั้งตระกูล
ป.6
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
1048
เด็กหญิงปภาวรินทร์  กมลรัตน์
ป.6
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
1049
เด็กหญิงปภาวรินท์  ใคร่ควร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
วิทย์ประถม
1050
เด็กหญิงปริยากร  บุญแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
วิทย์ประถม
1051
เด็กหญิงปวิชญาดา  บุญคำ
ป.6
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
1052
เด็กหญิงปวีณอร  ศีลพันธ์
ป.6
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
1053
เด็กหญิงปัณณธร  ทองโพธิ์ศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
วิทย์ประถม
1054
เด็กหญิงปัทมา  อ่วมรัมย์
ป.6
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
1055
เด็กหญิงปิยะภรณ์  สายวรณ์
ป.6
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
1056
เด็กหญิงปุณณดา  สุนทอง
ป.6
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
1057
เด็กชายพรรษกร  รากทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
วิทย์ประถม
1058
เด็กหญิงพัชรา  ไม่เสียสัตย์
ป.6
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
1059
เด็กชายพิชญะ  เชิญนิยม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
วิทย์ประถม
1060
เด็กหญิงพิชญา  เพ็งพา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อำนาจเจริญ

ณ ห้องประชุม 1 สพป.อำนาจเจริญ ห้องประชุม 1 สพป.อำนาจเจริญ
ห้องสอบที่
 32
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1061
เด็กหญิงพิมพ์พกานต์  สุจริต
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
วิทย์ประถม
1062
เด็กหญิงพิมลพรรณ  ภาโท
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
วิทย์ประถม
1063
เด็กชายพีรวิชญ์  กิตติชัยสุภาพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
วิทย์ประถม
1064
เด็กหญิงไพรินทร์  กันยะสินธุ์
ป.6
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
1065
เด็กชายภพรัก  ศรีหวาด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
วิทย์ประถม
1066
เด็กชายภรันยู  สายใยรักษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
วิทย์ประถม
1067
เด็กหญิงภัทรธิดา  พยาธรรม
ป.6
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
1068
เด็กหญิงภารดี  แฝงเพ็ชร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
วิทย์ประถม
1069
เด็กหญิงภิญญดา  นางาม
ป.6
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
1070
เด็กหญิงภูธิญา  ระติเดช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
วิทย์ประถม
1071
เด็กหญิงมนัสตนันท์  มูลจันดา
ป.6
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
1072
เด็กหญิงรัตติมา  บุญจันทร์
ป.6
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
1073
เด็กหญิงรุ่งนภา  วามะลุน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
วิทย์ประถม
1074
เด็กชายวงศธร  สุประเทา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
วิทย์ประถม
1075
เด็กชายวชิรวิทย์  บุตตะโคตร
ป.6
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
1076
เด็กหญิงวราพร  บัวชุม
ป.6
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
1077
เด็กหญิงวรารักษ์  บุตรบุญ
ป.6
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
1078
เด็กหญิงวิชญาดา  อัมพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
วิทย์ประถม
1079
เด็กหญิงวิยะดา  บุญเรือง
ป.6
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
1080
เด็กชายวุฒิชัย  ภู่ก๋ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
วิทย์ประถม
1081
เด็กชายศรันยพงศ์  เมฆขุนทด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
วิทย์ประถม
1082
เด็กหญิงศศิวิมล  สีดาสมา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
วิทย์ประถม
1083
เด็กชายศุภกิจ  บุตรจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
วิทย์ประถม
1084
เด็กชายศุภโชค  เกษรจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
วิทย์ประถม
1085
เด็กหญิงศุภรดา  วงษ์ชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
วิทย์ประถม
1086
เด็กชายศุภวิชญ์  ไชยสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
วิทย์ประถม
1087
เด็กชายศุภวิชญ์  ศรีทองเทศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
วิทย์ประถม
1088
เด็กหญิงศุภัชญา  วิวัฒน์โรจน์กุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
วิทย์ประถม
1089
เด็กหญิงศุภิสรา  มีชัย
ป.6
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
1090
เด็กหญิงศุภิสรา  ศิริอำนาจ
ป.6
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
1091
เด็กชายสมเจตน์  วงษ์จันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
วิทย์ประถม
1092
เด็กชายสิขเรศ  สุวรรณวงศ์
ป.6
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
1093
เด็กหญิงสุชวดี  คณาจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
วิทย์ประถม
1094
เด็กหญิงสุทธิดา  เทียนมล
ป.6
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
อำนาจเจริญ

ณ ห้องประชุม 1 สพป.อำนาจเจริญ ห้องประชุม 1 สพป.อำนาจเจริญ
ห้องสอบที่
 33
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1095
เด็กหญิงสุธาสินี  หนองเป็ด
ป.6
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
1096
เด็กหญิงสุปรียา  สมุทรเวช
ป.6
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
1097
เด็กหญิงเสาวลักษณ์  โพธิ์งาม
ป.6
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
1098
เด็กหญิงเหมันตวดี  โยคณิตย์
ป.6
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
1099
เด็กชายอครพล  จันดี
ป.6
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
1100
เด็กชายอดิสร  ศิริเทศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
วิทย์ประถม
1101
เด็กหญิงอนุสรา  ลัทธิรส
ป.6
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
1102
เด็กหญิงอภิญยา  ช่วยสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
วิทย์ประถม
1103
เด็กหญิงอัญชลี  สายแวว
ป.6
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
1104
เด็กหญิงอัญญานุช  ธรรมโรจน์
ป.6
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
วิทย์ประถม
1105
เด็กชายอัยการ  สายสุด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
วิทย์ประถม
1106
เด็กชายอิทธยา  มะลิหอม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
วิทย์ประถม
1107
เด็กหญิงเอม์ปภัส  ชารีสิทธิรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
วิทย์ประถม