ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
หนองบัวลำภู เขต 2

ณ อาคารโพธิ์เงิน ชั้น 1 ห้อง 1 โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกนกวรรณ  รวมวงษ์
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
2
เด็กชายกรวิชญ์  เเสนทวีสุข
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
3
เด็กหญิงกฤติยา  ศรีพลไกร
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
4
เด็กชายก้องวริศ  สอสุธรรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา
คณิตประถม
5
เด็กหญิงกัญญ์ณัชชา  สมพร
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
6
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  บุญอาจ
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
7
เด็กหญิงกัลยรัตน์  สายสิงห์
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
8
เด็กหญิงกานต์พิชชา  ฉิมนิล
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
9
เด็กชายกิตติพิญ  สุดชา
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
10
เด็กชายกิตติศักดิ์  ภูยอดสูง
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดดินจี่
คณิตประถม
11
เด็กชายโกสินทร์  ศรีภูธร
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
12
เด็กหญิงขวัญตา  ปัจสาพันธ์
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
13
เด็กหญิงขวัญพิชชา  พวงชัย
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
14
เด็กชายคณิศร  เชื้อแก้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
15
เด็กหญิงจรรยพร  สีโสภา
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
16
เด็กหญิงจิตติมา  หวังเผ่ากลาง
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
17
เด็กชายจิรพัฒน์  ชาน
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
18
เด็กชายจิรภัทร์  วงษา
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
19
เด็กหญิงจิรัชยา  เจนปรุ
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
20
เด็กหญิงจิราพร  ทองโคตร
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
21
เด็กชายจุลจักร  มีจันดี
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนม่วง
คณิตประถม
22
เด็กชายเจษฎา  รัตนพลที
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
23
เด็กชายชนาธิป  หลวงจันทร์
ป.4
โรงเรียนบ้านโนนม่วง
คณิตประถม
24
เด็กชายชลชาญ  ใสงาม
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
25
เด็กหญิงชลดา  ภูถมดี
ป.5
โรงเรียนบ้านกุดดินจี่
คณิตประถม
26
เด็กชายชัยธนวัฒน์  เกษาพันธ์
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
27
เด็กหญิงชุติมันต์  ชมวงษื
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
28
เด็กหญิงญาณิศา  ถาโคตร
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
29
เด็กหญิงฐานิสา  สีดำ
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
30
เด็กหญิงณภัทร  อ่อนชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา
คณิตประถม
31
เด็กชายณัฏฐกร  โพธิสม
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
32
เด็กหญิงณัฐฐินันท์  นามวิจิตร
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
33
เด็กหญิงณัฐณิชา  ฝาดชมพู
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
34
เด็กหญิงณัฐณิชา  แหลมคม
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
35
เด็กหญิงณัฐธิดา  ทองยัง
ป.5
โรงเรียนบ้านกุดดินจี่
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
หนองบัวลำภู เขต 2

ณ อาคารโพธิ์เงินชั้น 1 ห้อง 2 โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กชายณัฐวัฒน์  กว้างขวาง
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
37
เด็กชายณัฐเศรษฐ  จันทะคูณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา
คณิตประถม
38
เด็กชายต้นตระการ  เชื้อขาว
ป.5
โรงเรียนดงสวรรค์วิทยา
คณิตประถม
39
เด็กชายตะวัน  พันธ์โส
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
40
เด็กชายทวีคุณ  เอกตาแสง
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
41
เด็กชายไทกะ  ชิมาโนะ
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
42
เด็กชายธนกฤต  พูนศรี
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
43
เด็กชายธนภัทร  น้อยเเพง
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
44
เด็กชายธนวัฒน์  ศรีวิชา
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
45
เด็กหญิงธนัชชา  คำแจ่ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา
คณิตประถม
46
เด็กหญิงธัญชนก  นาสุริวงษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
47
เด็กหญิงธัญชนก  นิมะลา
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
48
เด็กชายธัญยธรณ์  ศิริสุทธิ์
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
49
เด็กหญิงธิติมา  บรรนามน
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
50
เด็กชายธีรศิลป์  คัณทักษ์
ป.5
โรงเรียนบ้านกุดดินจี่
คณิตประถม
51
เด็กชายนพชัย  พันผาง
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนม่วง
คณิตประถม
52
เด็กชายนพรัตน์  สุวรรณศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดดินจี่
คณิตประถม
53
เด็กชายนพรัตน์  แสนสนัด
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
54
เด็กหญิงนรารัตน์  พรอภัย
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
55
เด็กชายนริศร  เดชประกอบ
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
56
เด็กหญิงบัณฑิตา  กอทวีทรัพย์
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
57
เด็กหญิงบัณฑิตา  จันทะรัต
ป.6
โรงเรียนดงสวรรค์วิทยา
คณิตประถม
58
เด็กหญิงบุญญานุช  บุญจิต
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
59
เด็กหญิงปณิดา  ลมไธสง
ป.6
โรงเรียนดงสวรรค์วิทยา
คณิตประถม
60
เด็กหญิงปภัสร  ศรีวังออ
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
61
เด็กชายปภาวิทย์  ช่วยแสง
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
62
เด็กหญิงประภัสสร  ศิริใจ
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
63
เด็กหญิงปรายฉัตร  เฟื่องถิ่น
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
64
เด็กหญิงปรียาพร  ค้ำชู
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
65
เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  มีพลงาม
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
66
เด็กหญิงปวีร์ทิชา  หินสุข
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
67
เด็กชายป้องภัย  เหล่าอุด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา
คณิตประถม
68
เด็กหญิงปัญชิกา  ปิดตาทะเส
ป.5
โรงเรียนดงสวรรค์วิทยา
คณิตประถม
69
เด็กชายพงศ์พิสุทธิ์  พิสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
70
เด็กชายพัชรกฤษฎฺิ์  ทัศศิริ
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
หนองบัวลำภู เขต 2

ณ อาคารโพะิ์เงินชั้น 1 ห้อง 3 โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงพัชราภรณ์  อ่อนศรีชัย
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
72
เด็กหญิงพัฒน์กมล  เสริมสุข
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
73
เด็กหญิงพัลลภา  หาญไชย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา
คณิตประถม
74
เด็กหญิงพิชญ์พัชชา  อาสาชนา
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
75
เด็กชายเพชรลำภู  โพธิ์ดอกไม้
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา
คณิตประถม
76
เด็กชายไพบูลย์  งวงช้าง
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
77
เด็กชายภรัณยู  สมต้น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา
คณิตประถม
78
เด็กชายภัคพงศ์  ทองมา
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
79
เด็กหญิงภัทรธิดา  ใจภักดี
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
80
เด็กหญิงภัทราภรณ์  แสงจันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
81
เด็กชายภาคภูมิ  ภูจักแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
82
เด็กชายภานุวัฒน์  ดวงบุปผา
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
83
เด็กหญิงภาวิดา  อักษร
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
84
เด็กหญิงภิญญภัทร  ชัยงามเมือง
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
85
เด็กชายภูมิพัฒน์  บุตะเขียว
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
86
เด็กชายภูมิภัทร  ศรีประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
87
เด็กชายภูวดล  โพธิกมล
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
88
เด็กหญิงมินตรา  เมล็ดกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
89
เด็กหญิงมีนา  วิวิชชัย
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
90
เด็กหญิงโยธิตา  ดวงพิมพ์
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
91
เด็กชายรณกร  เศษวิสัย
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
92
เด็กหญิงรังสิยา  ศรีบานเย็น
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
93
เด็กชายรัชกฤช  จิตติมล
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
94
เด็กชายรัชตะ  สาริสุทธิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
95
เด็กหญิงรัตติกานต์  ศิริประสาน
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
96
เด็กหญิงลภัทรดา  ติงยะ
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
97
เด็กหญิงวนิดา  นามมาลา
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
98
เด็กหญิงวันวิสา  ทุมชะ
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดดินจี่
คณิตประถม
99
เด็กหญิงวัลลปภา  ศรีสะอาด
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
100
เด็กชายวิชาญ  พันธุ์ขวา
ป.5
โรงเรียนบ้านกุดดินจี่
คณิตประถม
101
เด็กชายวิชานนท์  ศรีวิชา
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
102
เด็กหญิงวิภาดา  นระศรี
ป.5
โรงเรียนดงสวรรค์วิทยา
คณิตประถม
103
เด็กชายวิรุฬห์  โสภาศรี
ป.5
โรงเรียนบ้านกุดดินจี่
คณิตประถม
104
เด็กชายศกุลวัฒน์  ศรีหลอด
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
105
เด็กหญิงศรสวรรค์  สัมพันธ์
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
หนองบัวลำภู เขต 2

ณ อาคารโพธิ์เงิน ชั้น 1 ห้อง 4 โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กหญิงศศิวิมล  แซ่ไหล
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
107
เด็กชายศิรวัฒน์  นาสมขวัญ
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
108
เด็กชายศิรวุฒิ  เผ่าหอม
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
109
เด็กชายศุภกิจ  พรมจันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนม่วง
คณิตประถม
110
เด็กหญิงศุภธิดา  สีนาค
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
111
เด็กหญิงสรารัตน์ฺ  ยะสีดา
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
112
เด็กหญิงสุกัญญา  พันลา
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
113
เด็กหญิงสุทธิดา  ทองโคตร
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
114
เด็กหญิงสุปาณี  ตะเคียนจันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
115
เด็กชายสุพัฒน์  ดวงคำ
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
116
เด็กหญิงสุภาพร  ขวัญถาวร
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
117
เด็กหญิงสุริยา  เตาะอัน
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
118
เด็กหญิงสุรีรัตน์  จันทรืไทย
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
119
เด็กหญิงหทัพทิพย์  บุตรพรหม
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดดินจี่
คณิตประถม
120
เด็กหญิงหทัยภัทร  คำตัน
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
121
เด็กหญิงหฤทัย  พรมมาณ
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
122
เด็กหญิงอธิชา  รัชชูวงศ์
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
123
เด็กชายอนุชิต  ชาหยอง
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
124
เด็กชายอภิชัย  ดวงลิวงค์
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนม่วง
คณิตประถม
125
เด็กหญิงอมลดา  จันทรักษา
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
126
เด็กหญิงอรณี  สวรรค์ดอน
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
127
เด็กหญิงอริญชญา  พละศูนย์
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
128
เด็กชายอัครวินท์  ศรีลาวงษ์
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
129
เด็กหญิงอัญมณี  แก้วกัญหา
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
130
เด็กหญิงอารยา  บุตโคต
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
131
เด็กหญิงอินทิรา  พรรคพิง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา
คณิตประถม
132
เด็กหญิงอินทุอร  ค่าอุ่น
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
หนองบัวลำภู เขต 2

ณ อาคารโพธิ์เงินชั้น 2 ห้อง 5 โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
133
เด็กหญิงจารุภา  บุญมาก
ม.2
โรงเรียนบ้านกุดดินจี่
คณิต ม.ต้น
134
เด็กหญิงจารุวรรณ  สินสอน
ม.2
โรงเรียนบ้านกุดดินจี่
คณิต ม.ต้น
135
เด็กหญิงจิรัชยา  ดาทอง
ม.1
โรงเรียนบ้านกุดดินจี่
คณิต ม.ต้น
136
นางสาวทินประภาพร  ดวงจันทร์โคตร
ม.3
โรงเรียนบ้านกุดดินจี่
คณิต ม.ต้น
137
เด็กชายธนายุทธ  ฤทธิ์โคหา
ม.2
โรงเรียนบ้านกุดดินจี่
คณิต ม.ต้น
138
เด็กชายธีรเดช  ศรเพ็ชร
ม.1
โรงเรียนบ้านกุดดินจี่
คณิต ม.ต้น
139
เด็กหญิงนริศรา  ชมชื่น
ม.1
โรงเรียนบ้านกุดดินจี่
คณิต ม.ต้น
140
เด็กหญิงวรชา  พหลทัพ
ม.2
โรงเรียนบ้านกุดดินจี่
คณิต ม.ต้น
141
เด็กหญิงสยุมพร  ยกตระกูล
ม.1
โรงเรียนบ้านกุดดินจี่
คณิต ม.ต้น
142
เด็กชายหัสดินทร์  วงศ์สุรินทร์
ม.2
โรงเรียนบ้านกุดดินจี่
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
หนองบัวลำภู เขต 2

ณ อาคารโพธิ์เงินชั้น 2 ห้อง 6 โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
143
เด็กหญิงกนกอร  ปุริผาย
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
144
เด็กหญิงกนกอร  โสมวิเศษ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา
วิทย์ประถม
145
เด็กหญิงกมลชนก  ทุ่มแห่ว
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
146
เด็กหญิงกรณัฐ  หลวงจันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนม่วง
วิทย์ประถม
147
เด็กชายกรวิชญ์  ไกรเเจ่ม
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
148
เด็กชายกฤติภูมิ  ทุมชะ
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
149
เด็กชายกฤษณกันต์  ค้องก่ำ
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
150
เด็กชายกฤษณา  ทุ่มแห่ว
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
151
เด็กหญิงกวิตา  มหาราช
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
152
เด็กหญิงกวินทิพย์  อังกลมเกลียว
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
153
เด็กหญิงกัญชลิกา  ภาชนัย
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
154
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ตุ้มน้อย
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
155
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  โพธิ์ทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
156
เด็กหญิงกัญญาภัทร  เดชพุฒ
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
157
เด็กหญิงกัญญารัตน์  ชื้นถาวร
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
158
เด็กหญิงกัญญารัตน์  โทศรี
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
159
เด็กหญิงกัญญารัตน์  วงษ์จวง
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
160
เด็กหญิงกัณฐิกา  บุญพรม
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
161
เด็กหญิงกันยรัตน์  ทิพย์สันเทียะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา
วิทย์ประถม
162
เด็กหญิงกัลยรัตน์  โพธิ์ทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
163
เด็กหญิงกัลยา  สายวิเชียร
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
164
เด็กหญิงกัลยาณธรรม  ประโยตัง
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
165
เด็กหญิงกานต์ธิดา  เสียงอ่อน
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
166
เด็กหญิงกานต์พิชชา  คงทรัพย์
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
167
เด็กหญิงกานต์พิชชา  อิ่มนาง
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
168
เด็กชายกิตตินันท์  สวัสแวงดวง
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
169
เด็กชายกิตติพัทธ์  บัวแสง
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
170
เด็กหญิงกิตติมา  กองแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา
วิทย์ประถม
171
เด็กหญิงกุมภาพันธ์  ปัญญาพอ
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
172
เด็กหญิงกุลณัฐ  ศรีหลง
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
173
เด็กหญิงกุลณัฐดา  ประติพัทร
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
174
เด็กหญิงเกตวริน  หามะจำ
ป.5
โรงเรียนบ้านกุดดินจี่
วิทย์ประถม
175
เด็กหญิงเกศินี  ยิ่งสำราญ
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
176
เด็กหญิงขวัญฤทัย  พรมน้อย
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนม่วง
วิทย์ประถม
177
เด็กหญิงคีตกานต์  กันสีชา
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
หนองบัวลำภู เขต 2

ณ อาคารโพธิ์เงินชั้น 2 ห้อง 7 โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
178
เด็กชายจักรินทร์  ยศอ่อน
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
179
เด็กหญิงจินดาพร  ฉิมนิล
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
180
เด็กชายจิรวัฒน์  แก้วลาย
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
181
สามเณรจิรายุ  กอทวีทรัพย์
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
182
เด็กหญิงจีรนันท์  จันชา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา
วิทย์ประถม
183
เด็กชายจีระพันธ์  ปะทะวัง
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
184
เด็กหญิงจุฑามาศ  ศิริปะกะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา
วิทย์ประถม
185
เด็กหญิงชญาดา  เหลาพร
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
186
เด็กชายชนะกฤต  จันทราษี
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
187
เด็กหญิงชนาการต์  ศรีบุญเรือง
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
188
เด็กชายชนาภัทร  ทองเเสง
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
189
เด็กหญิงชนิดาภา  ปะวันตัง
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
190
เด็กหญิงชนิดาภา  มีศิลป์
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
191
เด็กหญิงชลดา  นามมาลา
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
192
เด็กหญิงชลธิชา  แก้วทา
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
193
เด็กหญิงชัญญานุช  เพชรหงษ์
ป.5
โรงเรียนบ้านกุดดินจี่
วิทย์ประถม
194
เด็กชายชาติชายแดน  สนิทนอก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา
วิทย์ประถม
195
เด็กหญิงชาลิสา  นาวา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา
วิทย์ประถม
196
เด็กหญิงชุติกาญจน์  อินทะศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
197
เด็กหญิงชุติศรณ์  บุ้งทอง
ป.5
โรงเรียนบ้านกุดดินจี่
วิทย์ประถม
198
เด็กชายไชยวัฒน์  ขุนขี้เหล็ก
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
199
เด็กหญิงญีวรณ์ วินเธีย  บูห์เล่อร์
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
200
เด็กหญิงฐิติมาภรณ์  สามเมือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา
วิทย์ประถม
201
เด็กชายฐิติวัฒน์  ไชยศล
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนม่วง
วิทย์ประถม
202
เด็กหญิงฑิตติพร  วงษ์อั้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา
วิทย์ประถม
203
เด็กหญิงณัฐชยาพร  แสงสา
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
204
เด็กหญิงณัฐชา  พันเลิศ
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนม่วง
วิทย์ประถม
205
เด็กชายณัฐดนัย  รัตนพลที
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
206
เด็กชายณัฐนน  มะลิทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
207
เด็กชายณัฐพล  เยียนทรง
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
208
เด็กหญิงณัฐภัสสร  พลขาง
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
209
เด็กชายณัฐวุฒิ  ทุมสิงห์
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
210
เด็กชายณัฐสิทธ์  จันทร์ชา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา
วิทย์ประถม
211
เด็กชายดนัยวัฒน์  คำภา
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
212
เด็กชายถิรวิทย์  ไชยศาสตร์
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนม่วง
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
หนองบัวลำภู เขต 2

ณ อาคารโพธิ์เงินชั้น 2 ห้อง 8 โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
213
เด็กชายทักษิณ  ชินศรี
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
214
เด็กหญิงทัศนาวรินทร์  ตระกูลวงศ์
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
215
เด็กชายแทนคุณ  รักความซื่อ
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
216
เด็กหญิงธนกร  เรืองเดช
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
217
เด็กชายธนกฤต  เศวตวงศ์
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
218
เด็กชายธนพล  ฐานะ
ป.5
โรงเรียนดงสวรรค์วิทยา
วิทย์ประถม
219
เด็กหญิงธนัชญา  เหลาวงค์ศรี
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
220
เด็กหญิงธนัญชนก  พิมพ์กิรติ
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
221
เด็กหญิงธนัญชนก  สมพิทักษ์
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
222
เด็กชายธนากร  แก้วอุดม
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
223
เด็กชายธนากร  ศิริ
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
224
เด็กชายธนาธิป  ไชยศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
225
เด็กชายธรณ์เทพ  พระสุนิล
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
226
เด็กหญิงธัญพิชชา  แก่งจำปา
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
227
เด็กหญิงธัญพิชชา  สมสาร
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
228
เด็กหญิงธัญวรัตน์  ชัยคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
229
เด็กหญิงธิติกานต์  ติวทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา
วิทย์ประถม
230
เด็กหญิงธิษณามดี  ศรีพล
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
231
เด็กชายธีรนัย  ไชยหงส์
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
232
เด็กหญิงนงนุช  พลเสน
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนม่วง
วิทย์ประถม
233
เด็กหญิงนภัสร  คงปราบ
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
234
เด็กหญิงนภัสสร  แก้วเกตุ
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
235
เด็กหญิงนภัสสร  ภูบุญปลูก
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
236
เด็กหญิงนริศรา  คำเมรี
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
237
เด็กชายนัทวัฒน์  หวังเผ่ากลาง
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
238
เด็กชายน้ำมนต์  ไชยแสง
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
239
เด็กหญิงนิตยาพร  สังข์สีลา
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
240
เด็กชายนิติธร  วงษ์สายตา
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
241
เด็กหญิงนิพาดา  เมฆะ
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดดินจี่
วิทย์ประถม
242
เด็กหญิงนิรชร  พลูชู
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
243
เด็กหญิงเนตรชนก  วระสิงห์
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
244
เด็กหญิงบัณฑิตา  ศรีพุทธา
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
245
เด็กหญิงบัณฑิตา  สามาลา
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
246
เด็กหญิงบุณยานุช  ศรีจันทะ
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
247
เด็กชายปฏิภาณ  พานอะนันต์
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
หนองบัวลำภู เขต 2

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ห้อง 1 โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
248
เด็กหญิงปนัดดา  โคตรโยธา
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนม่วง
วิทย์ประถม
249
เด็กชายปรวัฒน์  ขันตีกรม
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
250
เด็กชายประกาย  แฝงสารคาม
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
251
เด็กหญิงประกายดาว  เจริญชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา
วิทย์ประถม
252
เด็กหญิงประภัสสรา  ชาฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
253
เด็กหญิงประภาดา  พุทธิวงศ์
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
254
เด็กหญิงประวีณา  สนสุรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา
วิทย์ประถม
255
เด็กหญิงปริชญา  ทะยาธรรม
ป.5
โรงเรียนบ้านกุดดินจี่
วิทย์ประถม
256
เด็กชายปวริส  ดวงแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา
วิทย์ประถม
257
เด็กชายปัญจพล  แก้วเหลา
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
258
เด็กชายปัญญาวัฒน์  พรมต้อ
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
259
เด็กชายปัณฑระ  แรมจะบก
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
260
เด็กหญิงปัถยานี  อาชุมไชย
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
261
เด็กหญิงปาริชาต  พรมด้าว
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
262
เด็กหญิงปาริชาติ  กาเจริญ
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนม่วง
วิทย์ประถม
263
เด็กหญิงปารียา  พิมพ์หนองแปน
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
264
เด็กชายปิยวัฒน์  ชินทะวัน
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
265
เด็กชายปุญญพัฒน์  นิลนามมะ
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
266
เด็กหญิงปุณนาพร  เหล่ารัตนศรี
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
267
เด็กหญิงไปรยาพร  เสริมสุข
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
268
เด็กหญิงผุสดี  ศรีดามุุย
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
269
เด็กชายพงศกร  บุตรโพธิ์
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
270
เด็กชายพงศธร  อาภาผล
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
271
เด็กชายพงศ์สิริ  สิริปัญญาพงศ์
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
272
เด็กหญิงพรชรินทร์  พระสว่าง
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
273
เด็กหญิงพรนภา  แก้วตัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา
วิทย์ประถม
274
เด็กหญิงพรนัชชา  แพงวิเศษ
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
275
เด็กหญิงพรนิภา  พิทักษ์บ่อแก
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
276
เด็กชายพลวัฒน์  โพธิกมล
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
277
เด็กชายพลวัฒน์  ฤทธิยา
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
278
เด็กหญิงพัชรพร  ไชยสงคราม
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
279
เด็กหญิงพิชชาพร  โรมพันธ์
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
280
เด็กหญิงพิตตินันท์  ภักดีพันดอน
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
281
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ทยาธรรม
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
282
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  พักตร์สวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
หนองบัวลำภู เขต 2

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ห้อง 2 โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
283
เด็กหญิงพิมลพัทธ์  เวฬุวนารักษ์
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนม่วง
วิทย์ประถม
284
เด็กหญิงพิไลพร  เนตรภักดี
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
285
เด็กหญิงพิสินี  พุฒเขียว
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
286
เด็กหญิงไพลิน  ทองแสนไกร
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดดินจี่
วิทย์ประถม
287
เด็กชายภัทธีมา  วังสอน
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
288
เด็กหญิงภัทรกมล  สีสะอาด
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
289
เด็กหญิงภัทรธิดา  จินดาพันธ์
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
290
เด็กหญิงภัทรภา  ศรีเมือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา
วิทย์ประถม
291
เด็กหญิงภัทรวดี  ขัติยะนนท์
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
292
เด็กหญิงภัทราภรณ์  เดชพันธ์
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
293
เด็กชายภากร  ศรีระมัด
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
294
เด็กชายภาคภูมิ  วงศ์วิริยะชัย
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
295
เด็กหญิงภาวินี  บุญเสริม
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
296
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  อ่อนศรีชัย
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
297
เด็กชายภูมิพิทักษ์  เดชะโชติ
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
298
เด็กหญิงมนทกานต์  บัวสาย
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
299
เด็กหญิงมะลิการ์  บายศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
300
เด็กชายมานพ  แสงโยธา
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
301
เด็กหญิงมินตรา  ทาบุญมา
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
302
เด็กหญิงมุกดาวรรณ  วิเวก
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
303
เด็กหญิงมุฑิตา  คำพิลา
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
304
เด็กชายเมเยอร์  เลออน วิค
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
305
เด็กหญิงรมิตา  กลางฮวด
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดดินจี่
วิทย์ประถม
306
เด็กหญิงรวิปรียา  โสระเวช
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
307
เด็กชายรังสิมันต์  บุญสมัคร
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
308
เด็กชายรังสิมันต์  สุวรรณเรือง
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
309
เด็กชายรัชชานนท์  จุลาณุกะ
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
310
เด็กชายรัตติกาล  ชัยสงฆ์
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
311
เด็กหญิงรัตน์ติยา  กุละคำแสง
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดดินจี่
วิทย์ประถม
312
เด็กหญิงรัตนวรรณ  นวลสวาท
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
313
เด็กชายราเมศวร์  พรมจำปา
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
314
เด็กหญิงลลนา  ศรีเรือง
ป.5
โรงเรียนบ้านกุดดินจี่
วิทย์ประถม
315
เด็กชายวชิรวิทย์  สุทธิปัญโญ
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
316
เด็กชายวชิระวิชญ์  วิเศษ
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
317
เด็กหญิงวรกมล  ทัดเทียม
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
หนองบัวลำภู เขต 2

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ห้อง3 โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
318
เด็กหญิงวรณัน  สีหานาท
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
319
เด็กหญิงวรธิดา  อาจหาญ
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
320
เด็กชายวรปรัชญ์  เจริญลอย
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
321
เด็กหญิงวรรณิดา  วรวงษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
322
เด็กหญิงวรฤทัย  จำวิเศษ
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดดินจี่
วิทย์ประถม
323
เด็กหญิงวรินทร  มอญขาม
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนม่วง
วิทย์ประถม
324
เด็กหญิงวรีพร  ขันตี
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
325
เด็กหญิงวันฟ้าใหม่  ดอกกำยาน
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
326
เด็กหญิงวาสนา  เงินขาว
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
327
เด็กหญิงวาสิณี  มงคลเคหา
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
328
เด็กชายวิเชษฐ์  รุดบุญ
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
329
เด็กหญิงวิภาพร  เเสงศรี
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
330
เด็กหญิงวิภาวี  ยมสีดำ
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนม่วง
วิทย์ประถม
331
เด็กชายวีรภัทร  ประเสริฐสัง
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
332
เด็กชายวีรภัทร  เอกตาแสง
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
333
เด็กหญิงเวธณี  ถิ่นจันดา
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
334
เด็กหญิงศรัญญา  เกิดไผ่ล้อม
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
335
เด็กหญิงศรัญญา  ชมผา
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
336
เด็กหญิงศราวดี  ศิริวงศ์ษา
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
337
เด็กหญิงศรุตา  วงษ์มา
ป.5
โรงเรียนดงสวรรค์วิทยา
วิทย์ประถม
338
เด็กหญิงศศิพิมพ์  ฐานวิเศษ
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
339
เด็กชายศิรวุธ  แววประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
340
เด็กชายศิลายุทธ์  โพธิ์ยิ้ม
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
341
เด็กชายศิวกร  สักลอ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา
วิทย์ประถม
342
เด็กชายศุภกิจ  เมืองฮามพันธ์
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
343
เด็กชายศุภณัฐ  เวียงเหล็ก
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
344
เด็กหญิงศุภากร  บุญทอง
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
345
เด็กชายสกลพัฒน์  สะอาดวงษ์
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
346
เด็กหญิงสรัญญา  จงรักษ์
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
347
เด็กหญิงสัณห์สินี  ปิงตา
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
348
เด็กชายสามศร  ช่องผม
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
349
เด็กหญิงสาวิตรี  พรมภักดี
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
350
เด็กหญิงสิดาพร  ประทุม
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
351
เด็กชายสิทธ์ศักดิ์  ศรีสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
352
เด็กชายสิปปนนท์  มงคลเคหา
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
หนองบัวลำภู เขต 2

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ห้อง 4 โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
353
เด็กชายสิระพงษ์  แจคำ
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
354
เด็กหญิงสุจิตรา  ศรีมุงคุณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา
วิทย์ประถม
355
เด็กหญิงสุชัญญา  ภูขาว
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
356
เด็กหญิงสุชัญญา  อินทรา
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
357
เด็กหญิงสุชานรี  แดงแล้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา
วิทย์ประถม
358
เด็กหญิงสุธาทิพย์  ชัยโสดา
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
359
เด็กหญิงสุธิดา  พรดอนก่อ
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
360
เด็กหญิงสุธิมา  ศรีลาง
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
361
เด็กหญิงสุนิตา  ยะสีดา
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
362
เด็กหญิงสุนิษา  พิมผุย
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
363
เด็กหญิงสุนิสา  ไยงาม
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
364
เด็กหญิงสุพรรณี  น้ำใจดี
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
365
เด็กหญิงสุพิชชา  หล้าหาญ
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
366
เด็กหญิงสุพิชญา  พิมพ์ทอง
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
367
เด็กหญิงสุภาพร  ชินคำ
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
368
เด็กชายสุรจิตต์  มีทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
369
เด็กหญิงสุรปภา  วรรณพราหมณ์
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
370
เด็กหญิงสุวพัชร  ศรีทอง
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
371
เด็กหญิงสุวิมล  คำเลิศ
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
372
เด็กหญิงโสภณาพัชร  วันทวี
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
373
เด็กชายอชิรวิชญ์  วิเศษ
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
374
เด็กชายอนุชา  บัวแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
375
เด็กชายอภิชาติ  วาละพิลา
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
376
เด็กหญิงอภิษาฎา  พุทธจิต
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
377
เด็กหญิงอรจิรา  จันทะดวง
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
378
เด็กหญิงอรทัย  สินสอน
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดดินจี่
วิทย์ประถม
379
เด็กหญิงอรวรรณษา  แยงส่อง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา
วิทย์ประถม
380
เด็กหญิงอรอนงค์  พรมคุณ
ป.5
โรงเรียนบ้านกุดดินจี่
วิทย์ประถม
381
เด็กหญิงอ้อยทิพย์  ทองบุ
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
382
เด็กหญิงอัครมณี  พรมโกฏ
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
383
เด็กหญิงอาภัสรา  ศรีชมพู
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
384
เด็กชายอิสราธิปติ์  ประสินเดิม
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม