ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
บึงกาฬ

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 ห้อง 1 โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชพรรณ  ดนตรี
ป.6
โรงเรียนบ้านบึงกาฬ
คณิตประถม
2
เด็กหญิงกมลชนก  ประโคทัง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
คณิตประถม
3
เด็กหญิงกวินธิดา  ไชยสัจ
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ
คณิตประถม
4
เด็กชายก้องไกร  จันทะคุณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
คณิตประถม
5
เด็กหญิงกัญญ์วรา  ศรีสงคราม
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ
คณิตประถม
6
เด็กหญิงกันต์ธิดา  ชัยอมรวานิช
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ
คณิตประถม
7
เด็กหญิงกัลยรัตน์  จังปีติก้องยศ
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ
คณิตประถม
8
เด็กหญิงกานต์พิชชา  พรพงศ์
ป.6
โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง
คณิตประถม
9
เด็กชายกาลครั้งหนึ่ง  แสนไชย
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ
คณิตประถม
10
เด็กชายเกียรติพิพัฒน์  คางงูเหลือม
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ
คณิตประถม
11
เด็กหญิงขวัญชีวา  สมนึก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
คณิตประถม
12
เด็กชายคมชาญ  โคตรพัฒน์
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ
คณิตประถม
13
เด็กชายคุณานนท์  จันทร
ป.6
โรงเรียนบ้านบึงกาฬ
คณิตประถม
14
เด็กหญิงจริยา  จันเกราะ
ป.6
โรงเรียนบ้านบึงกาฬ
คณิตประถม
15
เด็กหญิงจริยาภรณ์  วรศาสตร์
ป.6
โรงเรียนบ้านบึงกาฬ
คณิตประถม
16
เด็กชายจัรกภัทร  พงษ์คำพันธ์
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ
คณิตประถม
17
เด็กหญิงจิรภิญญา  ชินคำ
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ
คณิตประถม
18
เด็กชายฉัตรดนัย  พันหล้า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
คณิตประถม
19
เด็กหญิงชญาภา  วงศ์ดี
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ
คณิตประถม
20
เด็กหญิงชนัญชิดา  ปวงสุข
ป.6
โรงเรียนบ้านบึงกาฬ
คณิตประถม
21
เด็กชายชนัฐปภากฤษฏิ์  พงษ์หนองโน
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ
คณิตประถม
22
เด็กชายชนาธิป  เศรษฐวิบูลย์
ป.5
โรงเรียนบ้านบึงกาฬ
คณิตประถม
23
เด็กหญิงชมชล  นิลจันทร์
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ
คณิตประถม
24
เด็กหญิงชยามร  สุทธิประภา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
คณิตประถม
25
เด็กหญิงชลดา  สารราช
ป.6
โรงเรียนบ้านบึงกาฬ
คณิตประถม
26
เด็กหญิงชลิดาพร  แผนวิชิต
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ
คณิตประถม
27
เด็กหญิงชวัลลักษณ์  พุทธาอามาตย์
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ
คณิตประถม
28
เด็กหญิงชัชชญา  จารุวงศ์กุล
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ
คณิตประถม
29
เด็กชายชัชชัย  เสนสาย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
คณิตประถม
30
เด็กชายชาญชัย  สว่างดี
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ
คณิตประถม
31
เด็กหญิงชุติกาญจน์  ตาลเจิม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
คณิตประถม
32
เด็กหญิงชุติมา  ชาตะบุตร
ป.6
โรงเรียนบ้านบึงกาฬ
คณิตประถม
33
เด็กหญิงโชติกา  กองพิมพ์
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ
คณิตประถม
34
เด็กชายญาณภัทร  บัวละคร
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ
คณิตประถม
35
เด็กหญิงญาดานิศา  เสาะก่าน
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
บึงกาฬ

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 ห้อง 2 โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงฐาปนี  สว่างดี
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ
คณิตประถม
37
เด็กชายฑีฆายุ  เตชะแก้ว
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ
คณิตประถม
38
เด็กชายณฐพงศ์  ศรีระวงษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านบึงกาฬ
คณิตประถม
39
เด็กหญิงณัฐญาดา  ชัยธนยศ
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ
คณิตประถม
40
เด็กหญิงณัฐณิชา  ศรียางนอก
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ
คณิตประถม
41
เด็กหญิงณัฐนิชา  ศรีเทียมเงิน
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ
คณิตประถม
42
เด็กชายณัฐพนธ์  อัคสังข์
ป.6
โรงเรียนบ้านบึงกาฬ
คณิตประถม
43
เด็กชายณัฐพล  เสนาวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
คณิตประถม
44
เด็กชายตรัยคุณ  บุญมั่งมี
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ
คณิตประถม
45
เด็กชายทัตพงษ์  เฝื่อนสูงเนิน
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ
คณิตประถม
46
เด็กหญิงทัตพิชา  อินไชยา
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ
คณิตประถม
47
เด็กหญิงทัศนาวลัย  นามคำมูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
คณิตประถม
48
เด็กหญิงทิพย์สุวรรณเรขา  จันทะแสง
ป.6
โรงเรียนบ้านบึงกาฬ
คณิตประถม
49
เด็กชายทีปกร  วชิรารัตนสกุล
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ
คณิตประถม
50
เด็กชายธนกร  มองเพชร
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ
คณิตประถม
51
เด็กชายธนณัฏฐ  คำเกตุ
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ
คณิตประถม
52
เด็กชายธนพนธ์  พันพิลา
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ
คณิตประถม
53
เด็กหญิงธนพสรณ์  บัวสำลี
ป.5
โรงเรียนบ้านบึงกาฬ
คณิตประถม
54
เด็กชายธนวิชญ์  ทองคำสุก
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ
คณิตประถม
55
เด็กชายธนัชชา  แสงใบ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
คณิตประถม
56
เด็กหญิงธนิกา  นาลาย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
คณิตประถม
57
เด็กหญิงธรรญธร  สีเล
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ
คณิตประถม
58
เด็กชายธรรมชาติ  เกตุจำนงค์
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ
คณิตประถม
59
เด็กหญิงธัญญรัตน์  มิตรครบุรี
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ
คณิตประถม
60
เด็กหญิงธิดารัตน์  โชติเจริญไพศาล
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ
คณิตประถม
61
เด็กหญิงธิตญา  โคปาบ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
คณิตประถม
62
เด็กหญิงนภสร  พนมเริงศิกดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
คณิตประถม
63
เด็กหญิงนิศารัตน์  สุวรรณแสน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
คณิตประถม
64
เด็กชายบุณชัยทวี  ลามคำ
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ
คณิตประถม
65
เด็กหญิงบุรัสกร  ดาววี
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ
คณิตประถม
66
เด็กชายปกรณ์  สมประสงค์
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ
คณิตประถม
67
เด็กชายปฏิพล  พลเยี่ยม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
คณิตประถม
68
เด็กหญิงปพิชญา  นุสนธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
คณิตประถม
69
เด็กหญิงปภัทชา  ทองใคร้
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ
คณิตประถม
70
เด็กหญิงปภากานต์  แก้้ววิชัย
ป.6
โรงเรียนบ้านบึงกาฬ
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
บึงกาฬ

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 ห้อง 3 โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงปภาวดี  ศิริวาปี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
คณิตประถม
72
เด็กหญิงปภาวรินทร์  พุฒาอามาตย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
คณิตประถม
73
เด็กหญิงปภาวรินร์  วาจาสัตย์
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ
คณิตประถม
74
เด็กหญิงปภาวี  แสงศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านบึงกาฬ
คณิตประถม
75
เด็กชายปรภัต  สินโศธร
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ
คณิตประถม
76
เด็กชายปรานต์ภพ  สุขนันท์
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ
คณิตประถม
77
เด็กชายปรินทร์  ขุลีดี
ป.6
โรงเรียนบ้านบึงกาฬ
คณิตประถม
78
เด็กชายปริยากร  แสงเงินยอด
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ
คณิตประถม
79
เด็กหญิงปวริศา  นันทะถิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
คณิตประถม
80
เด็กหญิงปัญจพาณ์  จันพวง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
คณิตประถม
81
เด็กชายพชร  โคตรรัตน์
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ
คณิตประถม
82
เด็กชายพชร  แป้นกล่ำ
ป.4
โรงเรียนบ้านบึงกาฬ
คณิตประถม
83
เด็กชายพชรภูมิ  ปึงรุ่งเรืองกิจ
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ
คณิตประถม
84
เด็กหญิงพรนัชชา  ด้วงพันลำ
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ
คณิตประถม
85
เด็กหญิงพรรณวริณญ์  บุตรพระองค์
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ
คณิตประถม
86
เด็กหญิงพรรณวริน  แสนศักดิ์หาญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
คณิตประถม
87
เด็กชายพสิษฐ์  ผ่านชมพู
ป.4
โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง
คณิตประถม
88
เด็กหญิงพิชญ์ญาดา  อินไชยา
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ
คณิตประถม
89
เด็กหญิงพิชามญชุ์  วงศ์ภูมี
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ
คณิตประถม
90
เด็กหญิงพิทยารัตน์  วรศาสตร์
ป.6
โรงเรียนบ้านบึงกาฬ
คณิตประถม
91
เด็กชายพิพัฒน์พงศ์  ปาสาจะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
คณิตประถม
92
เด็กหญิงพิยดา  สาบ้านบัว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
คณิตประถม
93
เด็กชายพิริยกร  ชุมชะ
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ
คณิตประถม
94
เด็กชายพีรวัชร  วงษ์มา
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ
คณิตประถม
95
เด็กชายพีรวิชญ์  ชาญธีระเดช
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ
คณิตประถม
96
เด็กชายเพชรพิสุทธิ์  สิริสุภัค
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
คณิตประถม
97
เด็กหญิงภคพร  พิพิธกุล
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ
คณิตประถม
98
เด็กหญิงภรรณณาณาสิริ  เพ็งทอง
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ
คณิตประถม
99
เด็กหญิงภัทรธิดา  พรมสาร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
คณิตประถม
100
เด็กหญิงภัทรพงศ์  เกตุสิมมา
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ
คณิตประถม
101
เด็กชายภัทรพล  สร้อยโสม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
คณิตประถม
102
เด็กชายภัทรภร  ยอดเทพ
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ
คณิตประถม
103
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  สุโพธิ์
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ
คณิตประถม
104
เด็กชายภาณุมาศ  อินไชยา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
คณิตประถม
105
เด็กชายเมธาสิทธิ์  ล้านษาวงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
บึงกาฬ

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 ห้อง 4 โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กชายรชต  พัเดช
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ
คณิตประถม
107
เด็กชายรพีภัทร  รุ่งจินดารัตน์
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ
คณิตประถม
108
เด็กหญิงรวิสรา  พรหมไชยา
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ
คณิตประถม
109
เด็กหญิงลิปิการ์  มหาวงค์
ป.4
โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง
คณิตประถม
110
เด็กชายวรวิทย์  แดนขนาน
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ
คณิตประถม
111
เด็กหญิงวรัญยา  คณะวาปี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
คณิตประถม
112
เด็กหญิงวริศรา  พารุณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
คณิตประถม
113
เด็กชายศรัณยพงศ์  แพงดวง
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ
คณิตประถม
114
เด็กหญิงศศิประภา  โคตรมี
ป.6
โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง
คณิตประถม
115
เด็กหญิงศศิรา  บึงกาญจนา
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ
คณิตประถม
116
เด็กหญิงศศิวิมล  ราชสีโท
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
คณิตประถม
117
เด็กชายศิรพงศ์  อนันต์ชลินทร
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ
คณิตประถม
118
เด็กหญิงศิรากรณ์  นิกูลกาญจน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
คณิตประถม
119
เด็กชายศุภกิจ  ชมภูบุตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
คณิตประถม
120
เด็กชายศุภณัฐ  มูลสิน
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ
คณิตประถม
121
เด็กชายศุภวิชญ์  เกษมธนสิน
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ
คณิตประถม
122
เด็กชายศุภสิน  เนตะเทศ
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ
คณิตประถม
123
เด็กหญิงศุภัชญา  ศรียางนอก
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ
คณิตประถม
124
เด็กหญิงสนัดเนตร  ป้องปาน
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ
คณิตประถม
125
เด็กชายสรรพวัฒน์  ศรีพนมวัน
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ
คณิตประถม
126
เด็กหญิงสรวีย์  สุจริตธนนิตย์
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ
คณิตประถม
127
เด็กชายสิงหนาท  กรงระหัด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
คณิตประถม
128
เด็กชายสิปปวิชญ์  สกุลดาว
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ
คณิตประถม
129
เด็กหญิงสุชีวา  จันทรา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
คณิตประถม
130
เด็กหญิงสุรินทร  หลายเจริญ
ป.6
โรงเรียนบ้านบึงกาฬ
คณิตประถม
131
เด็กหญิงสุวนันท์  สิงห์ราชา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
คณิตประถม
132
เด็กชายสุวิจักขณ์  เบญจมาตร
ป.6
โรงเรียนบ้านบึงกาฬ
คณิตประถม
133
เด็กชายเสฏฐาวุฒิ  จันทะเป้
ป.6
โรงเรียนบ้านบึงกาฬ
คณิตประถม
134
เด็กหญิงอณุธิดารัตน์  ภาธุระ
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ
คณิตประถม
135
เด็กหญิงอติกานต์  เลิศเพชรพันธ์
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ
คณิตประถม
136
เด็กหญิงอนัญญา  จันอ้วน
ป.5
โรงเรียนบ้านบึงกาฬ
คณิตประถม
137
เด็กหญิงอภิชญา  บุญตา
ป.6
โรงเรียนบ้านบึงกาฬ
คณิตประถม
138
เด็กหญิงอมลรดา  มินิชิตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
คณิตประถม
139
เด็กหญิงอรปรียา  บุระวงศ์
ป.6
โรงเรียนบ้านบึงกาฬ
คณิตประถม
140
เด็กหญิงอรไพลิน  จักรแก้ว
ป.4
โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
บึงกาฬ

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 ห้อง 5 โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กชายอริย์ธัช  วงษ์ชู
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ
คณิตประถม
142
เด็กชายอะชิระ  สีดี
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ
คณิตประถม
143
เด็กชายอัครเชนทร์  เมธีปฏิภาน
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ
คณิตประถม
144
เด็กชายอัศวิน  ชัยธนยศ
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ
คณิตประถม
145
เด็กชายอาณกร  วารปรีดี
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ
คณิตประถม
146
เด็กชายอิทธิกร  ยะละเขต
ป.4
โรงเรียนบ้านบึงกาฬ
คณิตประถม
147
เด็กชายเอกพิสิฐ  แก้วเทพ
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
บึงกาฬ

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 ห้อง 1 โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
148
เด็กหญิงกนกวรรณ  แก้วบุญเรือง
ป.5
โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง
วิทย์ประถม
149
เด็กหญิงกรกมล  ญวนแปลง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
150
เด็กชายกรณ์พงศ์  มะโรงศรีธนโชติ
ป.5
โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง
วิทย์ประถม
151
เด็กชายกรินทร์  สิมหนองมุม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
152
เด็กชายกฤตยชญ์  สุขรี่
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
153
เด็กหญิงกฤตยา  ชัยเวชร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
154
เด็กชายกฤติน  แสงจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
155
เด็กชายกวิน  ทีหัวโทน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
156
เด็กหญิงกษมา  ปัจจฐาเน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
157
เด็กหญิงกันติชา  ทึนลด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
158
เด็กหญิงกานต์ชนิต  นัฐพงศ์พานิช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
159
เด็กชายกิตติณัฏฐ์  วงค์ประทุม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
160
เด็กชายกิตติภัทฑ์  พอทคีเตอร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
161
เด็กหญิงเขมิกา  ศิลาสูงเริน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
162
เด็กหญิงคณิตา  สุทธิโคตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
163
เด็กชายคณิศร  รัมพณีนิล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
164
เด็กหญิงจิราพัชร  จันนอ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
165
เด็กชายเจษฎา  สุพรรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
166
เด็กชายชนิตวภ์นรรษิ์  แก่นจันทน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
167
เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  จัดสุจิต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
168
เด็กหญิงชัชรีย์  พลสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
169
เด็กหญิงชัญญานุช  จันทร์อ้วน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
170
เด็กชายชินภัทร  ภูติโส
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
171
เด็กชายเชิดเกียรติ  พาวงษ์
ป.5
โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง
วิทย์ประถม
172
เด็กหญิงญาณัจฉรา  สอนจ้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
173
เด็กหญิงญาณิศา  บัวมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
174
เด็กหญิงญาดา  เทพคำดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
175
เด็กชายฐิติวัฒน์  พิมพ์สวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
176
เด็กหญิงฑิมพิกา  พรมโสภา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
177
เด็กหญิงณัชญาดา  อาจเอี่ยม
ป.6
โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง
วิทย์ประถม
178
เด็กหญิงณัฏฐ์นรี  ทองนพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
179
เด็กชายณัฐกฤต  ล้านพุฒ
ป.6
โรงเรียนบ้านบึงกาฬ
วิทย์ประถม
180
เด็กหญิงณัฐชยาภรณ์  คำภักดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
181
เด็กหญิงณัฐณิชา  ภูชนิด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
182
เด็กชายณัฐพงค์  มาตจุฬา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
บึงกาฬ

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 ห้อง 2 โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
183
เด็กหญิงณัฐยา  สีวงษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
184
เด็กหญิงณัฐวรรณ  ชัยพูม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
185
เด็กชายเดชดนัย  จันทร์หอม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
186
เด็กหญิงตมิสา  ใสดวง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
187
เด็กชายตรีวิทย์  ผาณิบุศย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
188
เด็กหญิงตะวันฉาย  อุทัยเรือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
189
เด็กชายเตชินท์  ศิริวาลย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
190
เด็กหญิงถิรณิชา  เกษบึงกาฬ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
191
เด็กหญิงทอฝัน  ไพเราะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
192
เด็กชายธธีร์ธร  อนันต์หิรัญมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
193
เด็กชายธนกฤต  ภูชนิด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
194
เด็กหญิงธนัชดา  แทนโหมก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
195
เด็กหญิงธนิดา  พันธะศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
196
เด็กชายธราเทพ  ฤทธิ์แสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
197
เด็กหญิงธฤดี  ศรีวงษา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
198
เด็กหญิงธิชาพร  ทรงคาศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
199
เด็กหญิงธิดารัตน์  ทิพย์จันทร์
ป.5
โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง
วิทย์ประถม
200
เด็กหญิงธีรกานต์  กิจการ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
201
เด็กชายธีรดนัย  แซ่ตั้ง
ป.6
โรงเรียนบ้านบึงกาฬ
วิทย์ประถม
202
เด็กชายธีรภัทร์  ชมภูจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
203
เด็กหญิงนริสษา  สุแพง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
204
เด็กชายนฤวัต  มาสิงห์บุญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
205
เด็กชายนิรวิทย์  สุนัง
ป.6
โรงเรียนบ้านบึงกาฬ
วิทย์ประถม
206
เด็กหญิงบูรณิน  รองทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
207
เด็กหญิงเบญญาภา  มังศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
208
เด็กชายปณชัย  เหล่าโดน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
209
เด็กหญิงปทิตตา  ฮาตระวัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
210
เด็กหญิงปพิชญา  เสลา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
211
เด็กหญิงปริชาติ  คำควร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
212
เด็กหญิงปวีณ์พร  สิริวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
213
เด็กชายปัญญากร  พันธุสันต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
214
เด็กหญิงปัญสิริย์  ฉลวยงาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
215
เด็กหญิงปาริชาติ  หอมสมบัติ
ป.6
โรงเรียนบ้านบึงกาฬ
วิทย์ประถม
216
เด็กหญิงปุญญิสา  ก่ำลาดนาง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
217
เด็กหญิงเปมิกา  กิตติประภาวัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
บึงกาฬ

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 ห้อง 3 โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
218
เด็กชายผณิศวร  กรงระหัด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
219
เด็กหญิงพรรษชล  เทียบเพชร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
220
เด็กหญิงพัชรธิดา  ศรีคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
221
เด็กหญิงพัชราภรณ์  มารศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
222
เด็กชายพัสกร  จันทร์เมือง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
223
เด็กหญิงพาขวัญ  อารีรมย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
224
เด็กหญิงพิชญธิดา  ตั้งวิวัฒน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
225
เด็กหญิงพิมพ์สุภัค  ภารสุวัน
ป.5
โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง
วิทย์ประถม
226
เด็กหญิงเพชรธิดา  วงค์ศรีลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
227
เด็กหญิงภคมน  บุญช่วย
ป.6
โรงเรียนบ้านบึงกาฬ
วิทย์ประถม
228
เด็กชายภัทรพล  ทองคนทา
ป.6
โรงเรียนบ้านบึงกาฬ
วิทย์ประถม
229
เด็กชายภาคิน  ศิริกิต
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
230
เด็กชายภานุพล  ศรีบัวบาล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
231
เด็กชายภูธริศ  นครสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
232
เด็กชายภูริณัฐ  สอนเฒ่า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
233
เด็กหญิงมฑณา  พลไธสง
ป.6
โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง
วิทย์ประถม
234
เด็กหญิงเยาวลักษณ์  ศรีอนันต์
ป.6
โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง
วิทย์ประถม
235
เด็กชายรพีภัทร  สุวรรณรอด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
236
เด็กหญิงรินรดา  ศรีสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
237
เด็กหญิงรุ่งอรุณ  แก้ววิจิตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
238
เด็กหญิงลลิตา  รักษาศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
239
เด็กหญิงวรรัชญา  เพชราชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
240
เด็กชายวรวิช  ครุฑสุธา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
241
เด็กหญิงวรัญญา  มลต์สิงห์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
242
เด็กหญิงวริศรา  ชิณเกตุ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
243
เด็กหญิงวัลภา  อักศร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
244
เด็กหญิงวิชญาพร  แหวนวงษ์
ป.5
โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง
วิทย์ประถม
245
เด็กชายวิศรุฑ  ศรีทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
246
เด็กชายวีรภัทร  แก้วฟู
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
247
เด็กชายวุฒิพงค์  ก้องวิริยะกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
248
เด็กหญิงศรินทิพย์  ปิดตังนาโพธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
249
เด็กหญิงศศิกานต์  สมนอก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
250
เด็กหญิงศิริปภา  เสนา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
251
เด็กหญิงศิริวารินทร์  ศรีโคตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
252
เด็กชายศุภณัฐ  สิทธิจันทร์เสน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
บึงกาฬ

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 ห้อง 4 โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
253
เด็กหญิงศุภวรรณ  หมายมี
ป.6
โรงเรียนบ้านบึงกาฬ
วิทย์ประถม
254
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  กุมลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
255
เด็กชายสรธร  สีทะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
256
เด็กหญิงสาริศา  นาหอคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
257
เด็กชายสิปปกร  ผ่องกลำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
258
เด็กชายสิรภัทร  บุญธรรมมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
259
เด็กหญิงสุชัญญา  แน่นอุดร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
260
เด็กหญิงสุทธิดา  สมสาลี
ป.5
โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง
วิทย์ประถม
261
เด็กหญิงสุนิษา  สุเนตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
262
เด็กหญิงสุพัตรา  แก้ววิจิตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
263
เด็กหญิงสุภัทราภรณ์  ปัญญาทิพย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
264
เด็กหญิงสุภัสสรา  กวนสมบัติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
265
เด็กชายสุริยัน  คะกะเนปะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
266
เด็กชายเสฏฐวุฒิ  พรหมเขจร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
267
เด็กหญิงอนันตญา  ทองเหลือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
268
เด็กหญิงอภิชญา  ชมภูนาวัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
269
เด็กหญิงอภิสรา  เดชศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
270
เด็กหญิงอมลรดา  พระภูมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
271
เด็กหญิงอริชญา  สีมูลทา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
272
เด็กหญิงอริศลา  กัตติยัง
ป.6
โรงเรียนบ้านบึงกาฬ
วิทย์ประถม
273
เด็กชายอัครวินท์  สุขโข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
274
เด็กหญิงอาทิตยา  เกิดสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
275
เด็กหญิงอารยา  วารุกะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม