ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สุราษฎร์ธานี เขต 2

ณ โรงเรียนวัดตรณาราม
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชพร  สมนิล
ป.4
โรงเรียนวัดพนม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
2
เด็กหญิงกรกนก  ศักดา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
3
เด็กหญิงกัญญาวีร์  ปลอดปล่อง
ป.5
โรงเรียนวัดตรณาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
4
เด็กชายกิตติโชค  กมลวิบูรณ์
ป.6
โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
5
เด็กชายกิตติพงศ์  ศรีกรด
ป.4
โรงเรียนวัดพนม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
6
เด็กชายโกวิทย์  ปฎิโชติ
ป.6
โรงเรียนบ้านมะม่วงงาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
7
เด็กชายไกรวิชญ์  สุขอุ่น
ป.5
โรงเรียนบ้านปากทำเรียง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
8
เด็กหญิงคณิตา  เยี้ยนตั้น
ป.5
โรงเรียนบ้านดอนสุวรรณ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
9
เด็กชายคณิศร  พรหมคุ้ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
10
เด็กชายจรัสพงศ์  ยั่งยืน
ป.4
โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
11
เด็กชายจิตเกษม  ผลสมบูรณ์
ป.5
โรงเรียนวัดตรณาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
12
เด็กชายจิรภัทร  ภูกิจวัฒน์
ป.6
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
13
เด็กชายเจนณรงค์  ไกรสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนวัดพนม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
14
เด็กชายเจ้าพระยา  อินทร์แก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
15
เด็กหญิงชฎาพร  อินทร์ภักดี
ป.5
โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
16
เด็กหญิงชนากานต์  คงตุก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
17
เด็กชายชนาเทพ  ทุ่มทวน
ป.6
โรงเรียนวัดเขาพนมแบก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
18
เด็กชายชวัลวิทย์  ปาละคเชนทร์
ป.5
โรงเรียนบ้านปากทำเรียง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
19
เด็กชายชัยพิพัฒน์  พูลศรี
ป.5
โรงเรียนวัดตรณาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
20
เด็กหญิงชุติกาญจน์  ไขว้คำ
ป.5
โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
21
เด็กหญิงญาณิศา  ขัติวงค์
ป.5
โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
22
เด็กหญิงญาณิศา  ร่าหมาน
ป.5
โรงเรียนวัดเขาพนมแบก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
23
เด็กหญิงฐานิดา  วิเชียร
ป.4
โรงเรียนวัดพนม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
24
เด็กหญิงณชนก  ไชยสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
25
เด็กหญิงณธิดา  วงษ์สุวรรณ์
ป.5
โรงเรียนบ้านมะม่วงงาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
26
เด็กชายณภัทร  สุทธิเนตร
ป.5
โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
27
เด็กหญิงณัชชา  พิชัย
ป.6
โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
28
เด็กชายณัฐกร  ศรีพิทักษ์
ป.5
โรงเรียนวัดพนม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
29
เด็กชายณัฐณกร  เพชรสังข์
ป.6
โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
30
เด็กหญิงณัฐณิชา  เกตุแทน
ป.4
โรงเรียนวัดพนม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สุราษฎร์ธานี เขต 2

ณ โรงเรียนวัดตรณาราม
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
31
เด็กชายณัฐพงศ์  ดิศแพทย์
ป.6
โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
32
เด็กชายเทวินทร์  จันทร์ทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านดอนสุวรรณ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
33
เด็กชายธนดล  ปาละคเชนทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
34
เด็กชายธนพงศ์  ปาลคะเชนทร์
ป.5
โรงเรียนบ้านปากทำเรียง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
35
เด็กชายธนภัทร  ทองจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
36
เด็กหญิงธนัญชนก  สุวรรณวิหค
ป.5
โรงเรียนบ้านมะม่วงงาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
37
เด็กหญิงธัญวรัตน์  ยอดสุรางค์
ป.5
โรงเรียนวัดพนม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
38
เด็กชายธีรศักดิ์  ชนะพจน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
39
เด็กชายธีร์อรุณ  ทองสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
40
เด็กชายนรภัทร  สัมพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
41
เด็กหญิงนฤมล  นาคทองคง
ป.6
โรงเรียนบ้านนาแค
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
42
เด็กหญิงนัทธมน  แซ่ตัน
ป.4
โรงเรียนวัดพนม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
43
เด็กชายนันทิพัฒน์  นิลขำ
ป.6
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
44
เด็กหญิงนันทิยา  เรืองรักษ์
ป.6
โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
45
เด็กหญิงนิตยา  มณีเนียม
ป.6
โรงเรียนบ้านนาแค
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
46
เด็กชายปติภัทร  เภรี
ป.5
โรงเรียนบ้านปากทำเรียง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
47
เด็กหญิงประกายดาว  อนันต์
ป.4
โรงเรียนวัดพนม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
48
เด็กชายปราชญา  ศรีสังข์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
49
เด็กหญิงปรียาภรณ์  จำเริญตระกูล
ป.6
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
50
เด็กชายปัญญา  อินทรวารี
ป.5
โรงเรียนวัดตรณาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
51
เด็กหญิงปาณิดา  วงศ์สิงห์
ป.5
โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
52
เด็กหญิงพจณิชา  เพชรรัตน์
ป.6
โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
53
เด็กหญิงพัชฎาภรณ์  ทองตำลึง
ป.5
โรงเรียนวัดพนม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
54
เด็กหญิงพิชญาภา  พลายชนะ
ป.5
โรงเรียนวัดพนม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
55
เด็กหญิงเพชรไพลิน  ลิคูณ
ป.4
โรงเรียนวัดพนม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
56
เด็กชายภูมิภัทร  ทองผล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
57
เด็กชายภูรินทร์  แก้วหมุด
ป.6
โรงเรียนบ้านมะม่วงงาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
58
เด็กชายภูริวัต  จันทรณะ
ป.4
โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
59
เด็กหญิงยวิษฐา  พร้อมวงศ์
ป.5
โรงเรียนวัดตรณาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
60
เด็กหญิงรจนา  ศรีจันทร์โฉม
ป.5
โรงเรียนวัดตรณาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สุราษฎร์ธานี เขต 2

ณ โรงเรียนวัดตรณาราม
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
61
เด็กหญิงรชตวรรณ  รัตนพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
62
เด็กชายรัชชานนท์  ฤทธิกุล
ป.5
โรงเรียนบ้านปากทำเรียง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
63
เด็กหญิงรินทร์ลภัส  รำเพย
ป.5
โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
64
เด็กหญิงลภัสรดา  สีจุ้ย
ป.5
โรงเรียนวัดตรณาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
65
เด็กหญิงลลนา  ช่วยชนะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
66
เด็กหญิงวรารัตน์  รอบรู้
ป.4
โรงเรียนวัดเขาพนมแบก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
67
เด็กชายวโรดม  เพชรขุ้ม
ป.4
โรงเรียนวัดพนม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
68
เด็กหญิงวารีรัตน์  สุขศรี
ป.4
โรงเรียนวัดตรณาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
69
เด็กหญิงวิภารัตน์  จอมสมสระ
ป.6
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
70
เด็กหญิงวีรินทร์  ณ ถลาง
ป.6
โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
71
เด็กชายศตานนท์  สวนทอง
ป.6
โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
72
เด็กหญิงศิริวรา  ไกรวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
73
เด็กหญิงศุภัชญา  งามจันทร์
ป.6
โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
74
เด็กชายศุุภเชษฐ์  โภคัย
ป.5
โรงเรียนบ้านปากทำเรียง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
75
เด็กหญิงสมฤดี  กอนทิพย์
ป.5
โรงเรียนวัดตรณาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
76
เด็กหญิงสโรชา  อ่ำมีเชาว์
ป.6
โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
77
เด็กหญิงสาธิตา  หีตช่วย
ป.6
โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
78
เด็กหญิงสุพานิดา  เล็กน้อย
ป.5
โรงเรียนบ้านมะม่วงงาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
79
เด็กหญิงสุภาวดี  เรืองนรินทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านนาแค
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
80
เด็กชายสุรศักดิ์  รักเหล็ก
ป.6
โรงเรียนวัดเขาพนมแบก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
81
เด็กหญิงเสาวนิตย์  สินสง่า
ป.4
โรงเรียนวัดพนม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
82
เด็กหญิงอชิรญาณ์  ทองจันทร์
ป.5
โรงเรียนวัดพนม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
83
เด็กชายอดิสรณ์  เทพณรงค์
ป.4
โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
84
เด็กชายอธิคม  รอดสูง
ป.5
โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
85
เด็กชายอนวัชร  ดำสุข
ป.6
โรงเรียนบ้านนาแค
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
86
เด็กชายอนันต์เทพ  เทพทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
87
เด็กชายอานนท์  คงจิตร
ป.4
โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สุราษฎร์ธานี เขต 2

ณ โรงเรียนวัดตรณาราม
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
88
เด็กหญิงกณิศ  ทองอ่อน
ป.6
โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
89
เด็กหญิงกรณิกา  พราหมนาค
ป.5
โรงเรียนวัดพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
90
เด็กชายกรวิชญ์  บุญประดิษฐ
ป.5
โรงเรียนวัดตรณาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
91
เด็กหญิงกฤติยานี  โกละกะ
ป.6
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
92
เด็กชายกฤษกร  ทิพย์มนตรี
ป.6
โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
93
เด็กหญิงกษมา  คงศรี
ป.6
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
94
เด็กหญิงกัญญณัท  พัฒน์มาศ
ป.4
โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
95
เด็กหญิงกัญญวรา  แตงอ่อน
ป.5
โรงเรียนวัดตรณาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
96
เด็กหญิงกัญญ์วรา  ชูพนม
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
97
เด็กหญิงกัญญาพัชร  แก้วดี
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
98
เด็กหญิงกัญญาภัทร  สร้างทองดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
99
เด็กหญิงกันยกรณ์  หิงไธสง
ป.5
โรงเรียนวัดตรณาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
100
เด็กหญิงกัลยารัตน์  ปิตะมะหะ
ป.6
โรงเรียนวัดพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
101
เด็กชายกิตติภพ  ขุ้ยด้วง
ป.5
โรงเรียนวัดตรณาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
102
เด็กชายกุมภา  โพธิ์ภักดี
ป.5
โรงเรียนวัดตรณาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
103
เด็กหญิงเกตน์วภัทร  ศรีทัน
ป.5
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
104
เด็กหญิงเกศกนก  สมบุญ
ป.6
โรงเรียนวัดตรณาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
105
เด็กหญิงเกศริน  เพชรสงวน
ป.6
โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
106
เด็กหญิงจันแก้ว  แอบมณี
ป.6
โรงเรียนวัดพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
107
เด็กหญิงจันทร์จิรัชญา  ละหารเพชร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
108
เด็กหญิงจันทรัสม์  ยาสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
109
เด็กชายจิณณพัต  คงสนอง
ป.6
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
110
เด็กหญิงจิดาทิพย์  นาคฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
111
เด็กหญิงจิตรรัศมิ์  รำไพ
ป.6
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
112
เด็กชายจิรภัทร  อินทร์ปรางค์
ป.6
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
113
เด็กหญิงจิรัชญา  พืชผล
ป.5
โรงเรียนวัดพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
114
เด็กหญิงจิรัชญา  หมกแดง
ป.5
โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
115
เด็กชายจิรายุส  ทองปรอน
ป.5
โรงเรียนวัดตรณาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
116
เด็กชายจีรพัฒน์  แสงมณี
ป.5
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
117
เด็กหญิงจุฑามาศ  คีรีมา
ป.5
โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สุราษฎร์ธานี เขต 2

ณ โรงเรียนวัดตรณาราม
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
118
เด็กชายเจตนิพัทธ์  จางวางสาย
ป.5
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
119
เด็กหญิงชญาณี  ธูปสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
120
เด็กหญิงชญาดา  ชูรัตน์
ป.5
โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
121
เด็กชายชนน ฤทธ์  สุดเอี่ยม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
122
เด็กหญิงชนัญธิดา  พันธ์ุรักษ์ณรงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
123
เด็กหญิงชนากานต์  ฤทธิกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านปากทำเรียง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
124
เด็กหญิงชนาการณ์  ล้อมลิ้ม
ป.5
โรงเรียนวัดตรณาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
125
เด็กหญิงชนาภัทร  คงจิตร์
ป.4
โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
126
เด็กหญิงชนิสรา  คนเจน
ป.6
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
127
เด็กหญิงชยิญรัมภาภิล  เชื้อวัฒน์
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
128
เด็กหญิงชลชนก  พรหมพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
129
เด็กชายชลสินธ์  แซ่ตั้น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
130
เด็กหญิงชวลักษณ์  จารุทัศน์
ป.6
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
131
เด็กชายชัยวัฒน์  เผือกเนียม
ป.5
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
132
เด็กหญิงชื่นหทัย  อินทรวารี
ป.5
โรงเรียนวัดตรณาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
133
เด็กหญิงชุติกาญจน์  ลีวังศรี
ป.5
โรงเรียนวัดตรณาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
134
เด็กหญิงชุตินันท์  คงทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
135
เด็กหญิงชุติมา  ศึกเสือ
ป.6
โรงเรียนบ้านดอนสุวรรณ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
136
เด็กหญิงโชษิตา  พิสุทธิ์พิศ
ป.5
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
137
เด็กหญิงฌัฌฌา  แก้วดำ
ป.5
โรงเรียนวัดพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
138
เด็กหญิงฐิติกานต์  พัฒน์มาศ
ป.4
โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
139
เด็กหญิงณภัชชา  บัวหนุน
ป.4
โรงเรียนวัดพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
140
เด็กชายณภัทร์  นวลนุ่ม
ป.5
โรงเรียนวัดตรณาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
141
เด็กชายณัฎฐกิตติ์  แก้วเพชร
ป.6
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
142
เด็กหญิงณัฎฐธิดา  รักกะเปา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
143
เด็กชายณัฎฐนันท์  แดงทอง
ป.6
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
144
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ทับทิมทอง
ป.6
โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
145
เด็กหญิงณัฏฐธิดา  แนบตรีเนตร
ป.6
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
146
เด็กหญิงณัฐณิชา  ทับทิมทอง
ป.6
โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
147
เด็กหญิงณัฐนิชา  พืชผล
ป.4
โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สุราษฎร์ธานี เขต 2

ณ โรงเรียนวัดตรณาราม
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
148
เด็กชายณัฐพล  กลางรักษ์
ป.6
โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
149
เด็กชายณัฐพล  ทองรอด
ป.5
โรงเรียนวัดตรณาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
150
เด็กชายณัฐพล  ศรีทับ
ป.4
โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
151
เด็กหญิงณัฐสุภา  ไตรมาศ
ป.6
โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
152
เด็กหญิงดลยา  วังวิเศษกุศล
ป.6
โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
153
เด็กชายตทาการ  แก้วประสงค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
154
เด็กหญิงทักษอร  ชูศรี
ป.5
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
155
เด็กชายทิโนทัย  หมายมี
ป.5
โรงเรียนวัดพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
156
เด็กชายแทนคุณ  กาฬสมุทร
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
157
เด็กชายธนกฤต  แสงพุ่ม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
158
เด็กชายธนกฤต  หีตช่วย
ป.5
โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
159
เด็กชายธนภัทร  อินทรบุตร
ป.5
โรงเรียนวัดพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
160
เด็กหญิงธนอร  สุวรรณชาตรี
ป.5
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
161
เด็กหญิงธนาวดี  พรหมทอง
ป.4
โรงเรียนวัดตรณาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
162
เด็กหญิงธรรมมิตาร์  เพชรสุด
ป.5
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
163
เด็กหญิงธัญญสุดา  สัมพันธ์
ป.6
โรงเรียนบ้านปากทำเรียง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
164
เด็กหญิงธัญวรัตน์  รอดจันทร์
ป.5
โรงเรียนวัดตรณาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
165
เด็กหญิงธันวาพร  สกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
166
เด็กหญิงธาราทิพย์  ยั่งยืน
ป.4
โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
167
เด็กหญิงธิดารัตน์  บุญรอด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
168
เด็กชายธีรโชติ  สังข์เทพ
ป.6
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
169
เด็กชายธีรภัทร  แสงเดช
ป.4
โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
170
เด็กชายนนทพัทธ์  นาเจริญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
171
เด็กชายนนทพัทธ์  สุลเม็ต
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
172
เด็กหญิงนภพร  หิมวาห์
ป.6
โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
173
เด็กหญิงนภสร  เผือกชู
ป.6
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
174
เด็กหญิงนรินทิพย์  มิสมร
ป.4
โรงเรียนวัดพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
175
เด็กหญิงนริศรา  เกตุแทน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
176
เด็กหญิงนัดดา  บุญกลับ
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
177
เด็กหญิงนันทิกานต์  ดับปาล
ป.6
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สุราษฎร์ธานี เขต 2

ณ โรงเรียนวัดตรณาราม
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
178
เด็กหญิงนันทิชา  สุทธิสิน
ป.4
โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
179
เด็กหญิงน้ำทิพย์  สัมพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
180
เด็กชายนิติธร  สัข์ช่วย
ป.6
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
181
เด็กหญิงนิรินธนา  มิสมร
ป.5
โรงเรียนวัดพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
182
เด็กชายเนตดาว  ชัยประสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านดอนสุวรรณ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
183
เด็กหญิงบุญรัศมี  แสงจินดา
ป.5
โรงเรียนวัดตรณาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
184
เด็กหญิงบุณยพร  กุลรัตนมาศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
185
เด็กหญิงบุษรินทร์  เดชเกิด
ป.5
โรงเรียนวัดตรณาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
186
เด็กหญิงปภาวรินท์  ศรีคิรินทร์
ป.6
โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
187
เด็กชายปรมินทร์  โสภาภาค
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
188
เด็กชายปรเมท  อินทรมณี
ป.4
โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
189
เด็กชายประกาศิต  ทองตำลึง
ป.6
โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
190
เด็กชายปรินทร์  คีรีรัตน์
ป.5
โรงเรียนวัดตรณาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
191
เด็กหญิงปลายฝน  บุญล้ำ
ป.6
โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
192
เด็กหญิงปวริศา  ช่วยสงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
193
เด็กหญิงปวันรัตน์  ยงสุย
ป.5
โรงเรียนวัดตรณาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
194
เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  อินทร์ปู
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
195
เด็กชายปองพล  ธรรมรงค์
ป.5
โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
196
เด็กหญิงปาณิสรา  ขวัญเฉื่อย
ป.5
โรงเรียนบ้านดอนสุวรรณ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
197
เด็กหญิงปาริฉัตร  ลิ้มวิชิต
ป.6
โรงเรียนวัดพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
198
เด็กหญิงปาริตา  รักษาทรัพย์
ป.6
โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
199
เด็กหญิงปาลิดา  ทองด้วง
ป.5
โรงเรียนวัดตรณาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
200
เด็กชายปิติวัฒน์  โยธารักษ์
ป.6
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
201
เด็กชายปิยะพรรณ  มณีช่วง
ป.5
โรงเรียนวัดตรณาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
202
เด็กชายปุณณวิช  ศรีเทพ
ป.6
โรงเรียนบ้านดอนสุวรรณ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
203
เด็กหญิงปุณยวีร์  มะลิวัลย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
204
เด็กหญิงเปมิกา  อังกาบ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
205
เด็กหญิงเปรมจิรา  ขามก้อน
ป.6
โรงเรียนวัดตรณาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
206
เด็กหญิงพรประภา  วิเศษแก้ว
ป.6
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
207
เด็กชายพรภิพัฒ  วิสาละ
ป.5
โรงเรียนบ้านปากทำเรียง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สุราษฎร์ธานี เขต 2

ณ โรงเรียนวัดตรณาราม
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
208
เด็กหญิงพรลภัส  ชูทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
209
เด็กหญิงพรวรินทร์  พิริเยศยางกูร
ป.5
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
210
เด็กหญิงพัชยา  เทพนวล
ป.5
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
211
เด็กหญิงพัณณิตา  จินดาวงค์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
212
เด็กหญิงพัตร์พิมล  อินอักษร
ป.5
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
213
เด็กหญิงพัตรานันท์  สนเลม็ด
ป.6
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
214
เด็กหญิงพัทธนันท์  เสือดาว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
215
เด็กหญิงพิชญ์สินี  อึ่งทอง
ป.6
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
216
เด็กหญิงพิชญา  ศรีใย
ป.5
โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
217
เด็กหญิงพิมญาดา  พวงชุมพู
ป.5
โรงเรียนวัดตรณาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
218
เด็กหญิงพิมพ์ดาว  สถิตยานุรักษ์
ป.5
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
219
เด็กหญิงพิมพิกา  ร่มแก้ว
ป.5
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
220
เด็กหญิงพิมภิการ์  ศรีรักษา
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
221
เด็กชายพีรภาส  ชูประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
222
เด็กหญิงแพรวภัสสร  สภาพฤกษ์
ป.6
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
223
เด็กหญิงภรทิชา  คำจันทร์
ป.5
โรงเรียนบ้านดอนสุวรรณ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
224
เด็กหญิงภัทธิรา  พ่วงพี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
225
เด็กหญิงภัทรดา  บุญรอด
ป.6
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
226
เด็กหญิงภัทรพร  นุ่นจันทร์
ป.6
โรงเรียนวัดตรณาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
227
เด็กหญิงภาณุชณัญ  นาคแป้น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
228
เด็กหญิงภาพิมล  พ่วงพี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
229
เด็กชายภูริณัฐ  ธรฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
230
เด็กชายภูริณัฐ  บุญลึก
ป.6
โรงเรียนบ้านปากทำเรียง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
231
เด็กหญิงมุธิตา  จำปา
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
232
เด็กชายยศกร  ทับทิมทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
233
เด็กหญิงรนิดากร  พิมพ์ลอย
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
234
เด็กหญิงรวีวรรณ  ฉวาง
ป.5
โรงเรียนวัดตรณาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
235
เด็กชายรัชชานนท์  พุทธศรี
ป.5
โรงเรียนวัดตรณาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
236
เด็กชายรัชพล  สินกลิน
ป.5
โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
237
เด็กหญิงรัชภัทร  ชูสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนวัดตรณาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สุราษฎร์ธานี เขต 2

ณ โรงเรียนวัดตรณาราม
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
238
เด็กชายราชพฤกษ์  หวังดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
239
เด็กหญิงรุจิกาญจน์  แซ่หลี
ป.5
โรงเรียนบ้านดอนสุวรรณ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
240
เด็กหญิงลักขณา  ไชยสงคราม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
241
เด็กชายวงศธร  ธุรีราช
ป.5
โรงเรียนวัดพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
242
เด็กหญิงวชิราภรณ์  ทองมาก
ป.5
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
243
เด็กหญิงวนภาดา  ปาลคเชนทร์
ป.4
โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
244
เด็กหญิงวนิดา  ทองบริบูรณ์
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
245
เด็กหญิงวรวลัญช์  รัตนประดิษฐ์
ป.6
โรงเรียนบ้านดอนสุวรรณ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
246
เด็กหญิงวรัญญา  กอนทิพย์
ป.6
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
247
เด็กหญิงวรัทยา  เครือหงษ์
ป.6
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
248
เด็กหญิงวรันณ์ธร  วงศ์สวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
249
เด็กหญิงวราพร  กาพย์เกิด
ป.6
โรงเรียนวัดตรณาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
250
เด็กชายวรายุทธ์  พรหมรักษ์
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
251
เด็กหญิงวโรชินีย์  หวังดี
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
252
เด็กหญิงวลินดา  อ่อนทอง
ป.5
โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
253
เด็กหญิงวิรากานต์  จารุนันท์ศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
254
เด็กชายวุฒิชัย  รอดเจริญ
ป.5
โรงเรียนวัดพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
255
เด็กหญิงศรัณย์ภัทร  จรัล
ป.4
โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
256
เด็กหญิงศศิการต์  วิลุน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
257
เด็กหญิงศศินิภา  อาโป๋
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
258
เด็กหญิงศิราพร  วัชระกุลโสธร
ป.6
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
259
เด็กหญิงศิริวรรณ  คล้ายทอง
ป.5
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
260
เด็กหญิงศุณัทฌา  ผุดบ่อน้อย
ป.6
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
261
เด็กหญิงศุทธินี  เหล่าพัทรเกษม
ป.5
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
262
เด็กชายศุภณัฐ  ถึงเจริญ
ป.5
โรงเรียนวัดตรณาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
263
เด็กชายศุภวิชญ์  ยวนกะเปา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
264
เด็กชายสรัฐ  เผือกเนียม
ป.5
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
265
เด็กหญิงสันห์หทัย  พรหมฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
266
เด็กหญิงสิรภัทร  รัตนภิรมย์
ป.5
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
267
เด็กหญิงสิรีธร  คงเมือง
ป.5
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สุราษฎร์ธานี เขต 2

ณ โรงเรียนวัดตรณาราม
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
268
เด็กหญิงสุกฤตา  ปัจฉิมทิศ
ป.5
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
269
เด็กหญิงสุชาดา  ธิมากุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
270
เด็กหญิงสุดารัตน์  บุญเกษม
ป.6
โรงเรียนวัดตรณาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
271
เด็กหญิงสุทธิดา  บรรจงภาค
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
272
เด็กหญิงสุทธิดา  พิทักษ์
ป.6
โรงเรียนวัดพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
273
เด็กหญิงสุธิมา  แสงจง
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
274
เด็กหญิงสุพรรณวดี  ไกรทอง
ป.5
โรงเรียนวัดตรณาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
275
เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ภู่ห้วยล่ำ
ป.6
โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
276
เด็กชายอติชาติ  ชูพนม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
277
เด็กหญิงอติมา  มังคลาด
ป.5
โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
278
เด็กชายอนุพงศ์  จันทร์สน
ป.6
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
279
เด็กหญิงอภิวันทน์  แก้วเกลี้ยง
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
280
เด็กชายอรรคเดช  สุขแก้ว
ป.6
โรงเรียนวัดตรณาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
281
เด็กหญิงอรัญญา  ใจขัด
ป.6
โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
282
เด็กหญิงอลิสสา  สิทธิเชนทร์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
283
เด็กหญิงอัจฉรา  อุ่มศร
ป.6
โรงเรียนวัดตรณาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
284
เด็กหญิงอัจชนากานต์  วิเศษมาก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
285
เด็กหญิงอัญชิษฐา  ยุทธพรพงศ์
ป.6
โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
286
เด็กหญิงอันดา  บุญครุฑ
ป.6
โรงเรียนวัดตรณาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
287
เด็กหญิงอาทิตยา  เฟื่องรักธรรม
ป.6
โรงเรียนบ้านดอนสุวรรณ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
288
เด็กหญิงอุไรพร  สุขอุ่น
ป.5
โรงเรียนบ้านปากทำเรียง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
289
เด็กหญิงอุษณียาภรณ์  เถาว์กลอย
ป.6
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์