ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สุราษฎร์ธานี เขต 1

ณ ห้อง 213 ชั้น 1 อาคารแม่กิมผ่อง เริ่มก่อสกุล(อาคาร 2) โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกมลชนก  คงรอด
ป.5
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
คณิตประถม
2
เด็กหญิงกมลชนก  ศรีสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
คณิตประถม
3
เด็กหญิงกรชนก  ส้มเกลี้ยง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
คณิตประถม
4
เด็กหญิงกรภัทร  กลางณรงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
คณิตประถม
5
เด็กชายกรวิชญ์  ทิพย์ประชา
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
คณิตประถม
6
เด็กชายกรวิชญ์  ภูริวิทยาธีระ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
คณิตประถม
7
เด็กชายกฤชนนท์  ชิดบุรี
ป.4
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
คณิตประถม
8
เด็กชายกฤชนนท์  ศรีทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
คณิตประถม
9
เด็กชายกฤตภัค  วิชัยดิษฐ
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
คณิตประถม
10
เด็กชายกฤตภาส  แซ่เอี้ยว
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
คณิตประถม
11
เด็กชายกฤติธี  ทรัพย์ยืนนาน
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
คณิตประถม
12
เด็กชายกฤติน  แสงแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
คณิตประถม
13
เด็กหญิงกฤติมา  คงทน
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
คณิตประถม
14
เด็กชายกฤษฎา  ทอธราเมธา
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
คณิตประถม
15
เด็กชายกฤษฏิ์  กลสามัญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
คณิตประถม
16
เด็กชายกฤษณพงศ์  กรีน
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
คณิตประถม
17
เด็กชายกฤษตบุณ  บุณยะตุลานนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
คณิตประถม
18
เด็กหญิงกัญชพร  วงศ์สุบรรณ
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
คณิตประถม
19
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แก้วกันรัตน์
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
คณิตประถม
20
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ทัดทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
คณิตประถม
21
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ไทยราช
ป.4
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
คณิตประถม
22
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  หนูขาว
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
คณิตประถม
23
เด็กหญิงกัญญาพัชร  ขวัญรอด
ป.5
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
คณิตประถม
24
เด็กชายกันตภณ  สุวรรณคง
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
คณิตประถม
25
เด็กหญิงกันยกร  เกษมกิจโภคิน
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สุราษฎร์ธานี เขต 1

ณ ห้อง 214 ชั้น 1 อาคารแม่กิมผ่อง เริ่มก่อสกุล(อาคาร 2) โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
26
เด็กหญิงกันยกรณ์  ภักดีพรหม
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
คณิตประถม
27
เด็กชายกัมปนาท  กรทิพย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
คณิตประถม
28
เด็กชายกัลป์  กลสามัญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
คณิตประถม
29
เด็กหญิงกัลยกร  ประทุมสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
คณิตประถม
30
เด็กหญิงกัลยกร  โมควงศ์
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
คณิตประถม
31
เด็กหญิงกัลยภรณ์  มั่นคง
ป.4
โรงเรียนธิดาแม่พระ
คณิตประถม
32
เด็กหญิงกานต์พิชชา  จิรัตฐิวรุตม์กุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
คณิตประถม
33
เด็กหญิงกานต์พิชชา  ปิ่นธานี
ป.4
โรงเรียนธิดาแม่พระ
คณิตประถม
34
เด็กหญิงกิ่งโสม  หวั่งประดิษฐ์
ป.5
โรงเรียนจอย
คณิตประถม
35
เด็กหญิงกิติพิชญา  จินดาเรือง
ป.4
โรงเรียนธิดาแม่พระ
คณิตประถม
36
เด็กหญิงกีรตา  เจริญคำ
ป.5
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
คณิตประถม
37
เด็กหญิงกุลจิรา  ใจเพชร
ป.4
โรงเรียนธิดาแม่พระ
คณิตประถม
38
เด็กหญิงเกณิกา  ประทุมสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
คณิตประถม
39
เด็กหญิงเกล้าอารยา  สูฝน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
คณิตประถม
40
เด็กหญิงเกศราภรณ์  เส้งสั้น
ป.5
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
คณิตประถม
41
เด็กชายเกียรติศักดิ์  บัวหลาด
ป.5
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
คณิตประถม
42
เด็กหญิงแก้วกรอง  พัฒนจีระธรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
คณิตประถม
43
เด็กหญิงแก้วปภัสร์  สำลี
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
คณิตประถม
44
เด็กชายขจรพงศ์  พ่วงฟู
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
คณิตประถม
45
เด็กหญิงขวัญกมล  คล้ายวิเชียร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
คณิตประถม
46
เด็กหญิงขวัญพิชชา  เวชกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
คณิตประถม
47
เด็กหญิงขวัญเพ็ญ  ฤทธิ์ภู่
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
คณิตประถม
48
เด็กหญิงเขมจิรา  สินธีรภัทร
ป.6
โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง)
คณิตประถม
49
เด็กชายคณัสพิสิษฐ์  ยี่สิ้น
ป.5
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
คณิตประถม
50
เด็กชายคณาธิป  ศาสนปิติ
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สุราษฎร์ธานี เขต 1

ณ ห้อง 215 ชั้น 1 อาคารแม่กิมผ่อง เริ่มก่อสกุล(อาคาร 2) โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
51
เด็กชายคณิศร  แก้วเรือง
ป.4
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
คณิตประถม
52
เด็กชายคเณศ์พศ  ผุงประเสริฐยิ่ง
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
คณิตประถม
53
เด็กชายคุณัชญ์  เกิดก่อ
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
คณิตประถม
54
เด็กหญิงจันทกานต์  วิเศษแก้ว
ป.4
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
คณิตประถม
55
เด็กหญิงจารวี  ฤทธิ์ภู่
ป.5
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
คณิตประถม
56
เด็กหญิงจารุกัญญ์  จารุโภคาวัฒน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
คณิตประถม
57
เด็กชายจิณณะ  แสงกระจ่าง
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
คณิตประถม
58
เด็กหญิงจิดาภา  ใจกว้าง
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
คณิตประถม
59
เด็กหญิงจิดาภา  โชคชัยกวิน
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
คณิตประถม
60
เด็กหญิงจิดาภา  ลาขุมเหล็ก
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
คณิตประถม
61
เด็กหญิงจินต์จุฑา  เจริญเวช
ป.4
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
คณิตประถม
62
เด็กชายจิรกร  ศรีกาญจนรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
คณิตประถม
63
เด็กชายจิรชยุตม์  เพ็งสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี
คณิตประถม
64
เด็กชายจิรัฏฐ์  นิ่มนวลศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
คณิตประถม
65
เด็กหญิงจิราภา  เมฆบุตร
ป.4
โรงเรียนธิดาแม่พระ
คณิตประถม
66
เด็กชายจิราวัฒน์  เกิดสมบัติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
คณิตประถม
67
เด็กหญิงจุฑาพร  พัฒน์เวช
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
คณิตประถม
68
เด็กหญิงจุฑารัตน์  จิตราภิรมย์
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
คณิตประถม
69
เด็กหญิงชญาน์นันท์  สิริรัตนโสภณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
คณิตประถม
70
เด็กหญิงชญานันท์  จันทร์เจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
คณิตประถม
71
เด็กหญิงชนกนันท์  อู่เงิน
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
คณิตประถม
72
เด็กชายชนกันต์  วรรณเพ็ชร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
คณิตประถม
73
เด็กชายชนาธิป  ทองศรีนุ่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
คณิตประถม
74
เด็กหญิงชนิดาภา  มณีกาญจน์
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
คณิตประถม
75
เด็กหญิงชนิสรา  ประตูใหญ่
ป.5
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สุราษฎร์ธานี เขต 1

ณ ห้อง 216 ชั้น 1 อาคารแม่กิมผ่อง เริ่มก่อสกุล(อาคาร 2) โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
76
เด็กชายชยุต  ปานแก้ว
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๓ (ตลาดล่าง)
คณิตประถม
77
เด็กหญิงชลิดา  กังวานธรรม
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
คณิตประถม
78
เด็กชายชวกร  ชัยนิวัฒนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
คณิตประถม
79
เด็กชายชวภณ  สาครพานิช
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
คณิตประถม
80
เด็กชายชวัลวิทย์  ช่วยเกลี้ยง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
คณิตประถม
81
เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  ช่วงชูศรี
ป.5
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
คณิตประถม
82
เด็กหญิงชัชนันท์  พันธวัฒน์
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
คณิตประถม
83
เด็กหญิงชัญญาภัค  กาญจนโสภา
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
คณิตประถม
84
เด็กชายชัยนิตฐ์  หนูทับ
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
คณิตประถม
85
เด็กชายชัยวัฒน์  ศรีสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
คณิตประถม
86
เด็กชายชาครีย์วร  พรหมแก้ว
ป.5
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
คณิตประถม
87
เด็กชายชาญชวิน  หลิมสกุล
ป.4
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
คณิตประถม
88
เด็กหญิงชิดชญา  วรุณโรจน์
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
คณิตประถม
89
เด็กชายชินาธิป  ตะเภาน้อย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
คณิตประถม
90
เด็กชายชิวพัฒน์  สิงหพาณิชย์
ป.6
โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง)
คณิตประถม
91
เด็กหญิงชิสาพัชญ์  นิ่มนวลศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
คณิตประถม
92
เด็กหญิงโชษิตา  ทองจีบ
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
คณิตประถม
93
เด็กชายไชยา  จันทร์ทอง
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
คณิตประถม
94
เด็กชายญาณกร  จันทร์แสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
คณิตประถม
95
เด็กหญิงญาณิศร  ฟุ้งเฟื่อง
ป.6
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
คณิตประถม
96
เด็กหญิงญาณิศา  แพชนะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
คณิตประถม
97
เด็กหญิงฐิตาภา  สำลี
ป.4
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
คณิตประถม
98
เด็กหญิงฐิติกาญจน์  กลิ่นสัมผัส
ป.4
โรงเรียนธิดาแม่พระ
คณิตประถม
99
เด็กชายณกฤติ  รุจิภากรณ์
ป.5
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
คณิตประถม
100
เด็กชายณฐภัทร  แก้วกอง
ป.4
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สุราษฎร์ธานี เขต 1

ณ ห้อง 222 ชั้น 2 อาคารแม่กิมผ่อง เริ่มก่อสกุล(อาคาร 2) โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
101
เด็กชายณฐภัทร  นุ้ยผุด
ป.6
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
คณิตประถม
102
เด็กหญิงณปัณภรณ์  พรหมมาศ
ป.4
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
คณิตประถม
103
เด็กหญิงณปัณภัฏ  พรหมมาศ
ป.4
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
คณิตประถม
104
เด็กชายณภัทร  จำนงค์ทอง
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
คณิตประถม
105
เด็กชายณภัทร  ไพบูลย์
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
คณิตประถม
106
เด็กชายณศรุติ  นาคมณี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
คณิตประถม
107
เด็กหญิงณัชชา  ขวัญใจสกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
คณิตประถม
108
เด็กหญิงณัชชา  วิเศษคณากูล
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
คณิตประถม
109
เด็กหญิงณัชชา  อำลอย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
คณิตประถม
110
เด็กหญิงณัชปภา  ชินทัตโสภณ
ป.4
โรงเรียนธิดาแม่พระ
คณิตประถม
111
เด็กชายณัฏฐกิตติ์  จารุพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
คณิตประถม
112
เด็กชายณัฏฐชัย  ตั้งทรงสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนนานาชาติสุราษฎร์ธานี
คณิตประถม
113
เด็กชายณัฏฐชัย  มีพู
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
คณิตประถม
114
เด็กชายณัฏฐ์  คำเนตร
ป.6
โรงเรียนจอย
คณิตประถม
115
เด็กชายณัฐ  อภินันทชาติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
คณิตประถม
116
เด็กชายณัฐชนน  สุขวรรณ
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
คณิตประถม
117
เด็กหญิงณัฐณิชา  สังข์ทองงาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
คณิตประถม
118
เด็กชายณัฐธภาคย์  ศิลปพรหมมาศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
คณิตประถม
119
เด็กหญิงณัฐธยาน์  โสมจันทร์
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
คณิตประถม
120
เด็กชายณัฐธวัช  ภิรมย์รักษ์
ป.6
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
คณิตประถม
121
เด็กหญิงณัฐธิดา  แซ่ทั้ง
ป.6
โรงเรียนจอย
คณิตประถม
122
เด็กชายณัฐนันท์  มีคลัง
ป.4
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
คณิตประถม
123
เด็กหญิงณัฐนันท์  หีตช่วย
ป.5
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
คณิตประถม
124
เด็กหญิงณัฐภัทร  ป่ากว้าง
ป.5
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
คณิตประถม
125
เด็กชายณัฐภัทร  ร่มไทร
ป.6
โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง)
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สุราษฎร์ธานี เขต 1

ณ ห้อง 223 ชั้น 2 อาคารแม่กิมผ่อง เริ่มก่อสกุล(อาคาร 2) โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
126
เด็กชายณัฐวุฒิ  จันทร์เลื่อน
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
คณิตประถม
127
เด็กหญิงณัฐสินี  วรรณคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
คณิตประถม
128
เด็กชายณัฐููภูมิ  แสนภักดี
ป.6
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
คณิตประถม
129
เด็กหญิงณิชกมล  ศรีทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
คณิตประถม
130
เด็กหญิงณิชกานต์  สุวรรณน้อย
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
คณิตประถม
131
เด็กหญิงณิชนันทน์  จันทะโร
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
คณิตประถม
132
เด็กหญิงณิศชนา  เสือแก้ว
ป.4
โรงเรียนธิดาแม่พระ
คณิตประถม
133
เด็กชายเดชพล  นาคขวัญ
ป.5
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
คณิตประถม
134
เด็กชายตรัย  จันทรังสิกุล
ป.6
โรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา
คณิตประถม
135
เด็กชายติณณภพ  จันทวงศ์
ป.6
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
คณิตประถม
136
เด็กหญิงติณณา  คงปาน
ป.5
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
คณิตประถม
137
เด็กชายติณห์  นาควรรณ
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี
คณิตประถม
138
เด็กชายเตชธรรม  บุญร่ม
ป.5
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
คณิตประถม
139
เด็กชายเตชิต  จงจิตต์
ป.5
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
คณิตประถม
140
เด็กชายทรรพตะวัน  โมทนา
ป.4
โรงเรียนธิดาแม่พระ
คณิตประถม
141
เด็กชายทัพพ์สยาม  สุทธิจำนงค์
ป.5
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
คณิตประถม
142
เด็กหญิงทาภัสสร  คนเกณฑ์
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
คณิตประถม
143
เด็กชายเทพบัณฑิต  ทิพบรรพต
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
คณิตประถม
144
เด็กชายแทนธรรม  ภิรมย์รักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
คณิตประถม
145
เด็กหญิงธญาดา  กลับคง
ป.5
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
คณิตประถม
146
เด็กชายธนกร  ศรียาภัย
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
คณิตประถม
147
เด็กชายธนกฤต  ไชยสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
คณิตประถม
148
เด็กชายธนธรณ์  ทองรัตน์
ป.4
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
คณิตประถม
149
เด็กชายธนภูมิ  ธีรสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
คณิตประถม
150
เด็กหญิงธนวรรณ  คงกะแดะ
ป.5
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สุราษฎร์ธานี เขต 1

ณ ห้อง 224 ชั้น 2 อาคารแม่กิมผ่อง เริ่มก่อสกุล(อาคาร 2) โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
151
เด็กชายธนวิชญ์  เลี่ยนพานิช
ป.5
โรงเรียนจอย
คณิตประถม
152
เด็กหญิงธนสร  นิตย์นรา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
คณิตประถม
153
เด็กหญิงธนัชศิกานต์  ลีละพงศ์วัฒนา
ป.4
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
คณิตประถม
154
เด็กชายธนัทธร  ศรีฟ้า
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
คณิตประถม
155
เด็กชายธนัทร  ว่องไวพาณิชย์
ป.6
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
คณิตประถม
156
เด็กชายธนากร  ถิ่นชาญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
คณิตประถม
157
เด็กชายธนากร  เริงวิทย์
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
คณิตประถม
158
เด็กชายธนากฤต  นวลวัฒน์
ป.5
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
คณิตประถม
159
เด็กหญิงธมนวรรณ  นันตมาศ
ป.5
โรงเรียนจอย
คณิตประถม
160
เด็กหญิงธฤนห์  ศรีประดิษฐ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
คณิตประถม
161
เด็กหญิงธัชพรรณ  สุวรรณรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
คณิตประถม
162
เด็กหญิงธัญชนก  ด้วงดี
ป.5
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
คณิตประถม
163
เด็กหญิงธัญชนก  อาจคงหาญ
ป.5
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
คณิตประถม
164
เด็กหญิงธัญพัส  บุญมาก
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
คณิตประถม
165
เด็กชายธัญวรัตม์  หยิ้วเหล็ก
ป.5
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
คณิตประถม
166
เด็กชายธาร  วงศ์ปิยะบวร
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
คณิตประถม
167
เด็กหญิงธิดารัตน์  วารี
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
คณิตประถม
168
เด็กหญิงธิติยา  นาคเพชร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
คณิตประถม
169
เด็กชายธิติวุฒิ  ชูเสือหึง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
คณิตประถม
170
เด็กหญิงธิติสุดา  นิตยา
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
คณิตประถม
171
เด็กชายธีทัต  นพรัตน์
ป.5
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
คณิตประถม
172
เด็กชายธีภพ  ผลบุญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
คณิตประถม
173
เด็กชายธีรศักดิ์  ชุมพร
ป.5
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
คณิตประถม
174
เด็กชายธีร์  สุ่มประดิษฐ์
ป.5
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
คณิตประถม
175
เด็กชายเธียรกานต์  ธรรมโชติ
ป.6
โรงเรียนจอย
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สุราษฎร์ธานี เขต 1

ณ ห้อง 225 ชั้น 2 อาคารแม่กิมผ่อง เริ่มก่อสกุล(อาคาร 2) โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กชายนนทพันธ์  อาจทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
คณิตประถม
177
เด็กชายนพรุจ  อินทรสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
คณิตประถม
178
เด็กชายนภทีป์  ปานเมือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
คณิตประถม
179
เด็กหญิงนภสร  ศรีนุรัตน์
ป.4
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
คณิตประถม
180
เด็กหญิงนภัสกร  อนุรักษ์ลิ้มสกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
คณิตประถม
181
เด็กหญิงนภัสสร  เกลี้ยงมุณี
ป.4
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
คณิตประถม
182
เด็กหญิงนภิสา  ทองมาก
ป.4
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
คณิตประถม
183
เด็กชายนรวัฒน์  ทองมาก
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
คณิตประถม
184
เด็กชายนรวิชญ์  สุขสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
คณิตประถม
185
เด็กหญิงนราวดี  ชุมศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
คณิตประถม
186
เด็กหญิงนะดา  นิโด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
คณิตประถม
187
เด็กชายนัทธวัฒน์  เสือดาว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
คณิตประถม
188
เด็กหญิงนันท์นภัส  คล่องประดิษฐ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
คณิตประถม
189
เด็กหญิงนันท์นภัส  สุขสนิท
ป.5
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
คณิตประถม
190
เด็กหญิงนันท์นภัส  อภินันทชาติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
คณิตประถม
191
เด็กหญิงนันท์นลิน  ขาวเรือง
ป.6
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
คณิตประถม
192
เด็กหญิงนันทวดี  ช่วยรักษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
คณิตประถม
193
เด็กชายน่านฟ้า  รักษภักดี
ป.4
โรงเรียนธิดาแม่พระ
คณิตประถม
194
เด็กชายนานนท์  สวนานนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
คณิตประถม
195
เด็กชายนิติ  ชูศักดิ์
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี
คณิตประถม
196
เด็กหญิงนิชาภัทร  ทองชิต
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
คณิตประถม
197
เด็กหญิงนิธินันท์  หนูคง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
คณิตประถม
198
เด็กหญิงนิรวรรณ  แก้วรัตน์
ป.5
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
คณิตประถม
199
เด็กชายบวรวิทย์  ทองเติม
ป.6
โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง)
คณิตประถม
200
เด็กหญิงบูชิตา  พัฒน์ราช
ป.5
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สุราษฎร์ธานี เขต 1

ณ ห้อง 226 ชั้น 2 อาคารแม่กิมผ่อง เริ่มก่อสกุล(อาคาร 2) โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
201
เด็กหญิงเบญจมาศ  แจ้งวรวิชญา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
คณิตประถม
202
เด็กหญิงเบญญาดา  พันธุ์เล่ง
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
คณิตประถม
203
เด็กหญิงเบญญาพร  มีสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
คณิตประถม
204
เด็กหญิงเบญญาภา  วรรณดี
ป.5
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
คณิตประถม
205
เด็กชายปกรณ์เกียรติ  ประมุข
ป.6
โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง)
คณิตประถม
206
เด็กชายปภังกร  คุ้มภัย
ป.5
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
คณิตประถม
207
เด็กหญิงปภานัน  แคว้นครฉิม
ป.5
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
คณิตประถม
208
เด็กหญิงปภาภัทร  จิตมั่น
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
คณิตประถม
209
เด็กหญิงปภาวรินทร์  รักษาศรี
ป.4
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
คณิตประถม
210
เด็กชายปรภัค  วิทิพย์รอด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
คณิตประถม
211
เด็กชายปรเมศวร์  วิทิพย์รอด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
คณิตประถม
212
เด็กหญิงปรัชญาวรินท์  พวงบุรี
ป.4
โรงเรียนธิดาแม่พระ
คณิตประถม
213
เด็กชายปรินทร  จีนคง
ป.4
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
คณิตประถม
214
เด็กชายปรินทร  เนื่องเกตุ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
คณิตประถม
215
เด็กหญิงปวริศา  กลัดทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
คณิตประถม
216
เด็กชายปองคุณ  รักขนาม
ป.4
โรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา
คณิตประถม
217
เด็กหญิงปัญญกัญญ์  ทองจีน
ป.4
โรงเรียนธิดาแม่พระ
คณิตประถม
218
เด็กชายปัญญากร  ลิเหล็ก
ป.4
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
คณิตประถม
219
เด็กหญิงปัณฑิตา  บุญเพชร
ป.5
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
คณิตประถม
220
เด็กชายปัณณทัต  ขาวมี
ป.4
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
คณิตประถม
221
เด็กชายปัณณทัต  นาคพันธ์
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี
คณิตประถม
222
เด็กชายปัณณทัต  เรืองทอง
ป.4
โรงเรียนธิดาแม่พระ
คณิตประถม
223
เด็กชายปัณณธร  มณีรังษีสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
คณิตประถม
224
เด็กชายปัณณวิชญ์  วังนรา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
คณิตประถม
225
เด็กชายปัณณวิชญ์  สุรไพศาลนนท์
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สุราษฎร์ธานี เขต 1

ณ ห้อง321 ชั้น 2 อาคารเพ็ชรไพศิษฎ์ (อาคาร3) โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
226
เด็กชายปัณณวิชญ์  อักขราภรณ์
ป.5
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
คณิตประถม
227
เด็กหญิงปาณิตา  มูลสาร
ป.4
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
คณิตประถม
228
เด็กหญิงปาณิสรา  สอนสุทธิ์
ป.4
โรงเรียนธิดาแม่พระ
คณิตประถม
229
เด็กชายปิติพงศ์  วงศ์ชูศักดิ์
ป.5
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
คณิตประถม
230
เด็กชายปุญญพัฒน์   แก้วประชานุรักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
คณิตประถม
231
เด็กหญิงปุญญิศา  แก้วเจริญ
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
คณิตประถม
232
เด็กชายปุณณวิช  อรุณศิริวัฒนา
ป.4
โรงเรียนธิดาแม่พระ
คณิตประถม
233
เด็กหญิงปุณยภา  สุทธินุ่น
ป.4
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
คณิตประถม
234
เด็กหญิงปุณยวีร์  มีนะพงษ์
ป.5
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
คณิตประถม
235
เด็กหญิงปุณยวีร์  ฤทธิพรัด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
คณิตประถม
236
เด็กหญิงเปรมพระพร  ศรีมุข
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
คณิตประถม
237
เด็กหญิงพชรวรรณ  ทองพรหม
ป.5
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
คณิตประถม
238
เด็กหญิงพรนับพัน  เลิศปิยะธนากุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
คณิตประถม
239
เด็กหญิงพรปวีณ์  พันธุ์วิชาติกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
คณิตประถม
240
เด็กหญิงพรพรรณ  บูรพเกียรติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
คณิตประถม
241
เด็กชายพรพิพัฒน์  แก้วบุญญานุภาพ
ป.5
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
คณิตประถม
242
เด็กชายพรพิพัฒน์  ธรรมพลกิจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
คณิตประถม
243
เด็กหญิงพราวพัชรา  สุขขี
ป.4
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
คณิตประถม
244
เด็กหญิงพริมา  เรืองขจรไพโรจน์
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
คณิตประถม
245
เด็กชายพฤฒินันท์  ทิพย์บรรพต
ป.5
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
คณิตประถม
246
เด็กหญิงพลอยรัตน์  แซ่เตื้อง
ป.4
โรงเรียนธิดาแม่พระ
คณิตประถม
247
เด็กชายพสุเทพ  ศิลมะโย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
คณิตประถม
248
เด็กชายพัชรพงศ์  เตี่ยมังกรพันธุ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
คณิตประถม
249
เด็กหญิงพัชรพรรณ  ชุ่มชื่น
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
คณิตประถม
250
เด็กหญิงพัชริตา  ทองมีเพชร
ป.5
โรงเรียนจอย
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สุราษฎร์ธานี เขต 1

ณ ห้อง 322 ชั้น 2 อาคารเพ็ชรไพศิษฎ์ (อาคาร 3) โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
251
เด็กหญิงพัทธนันท์  พันธุ์วิชาติกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
คณิตประถม
252
เด็กหญิงพัทธนันท์  โอนอ่อน
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
คณิตประถม
253
เด็กหญิงพิชชานันท์  โอมณี
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
คณิตประถม
254
เด็กหญิงพิชชาภัทร  อนุรักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
คณิตประถม
255
เด็กหญิงพิชชาภา  คชสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนธิดาแม่พระ
คณิตประถม
256
เด็กชายพิชญะ  รักเพชร
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
คณิตประถม
257
เด็กหญิงพิชญาภร  เสือกลับ
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
คณิตประถม
258
เด็กหญิงพิชญาภา  เจริญสุขสมบูรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
คณิตประถม
259
เด็กหญิงพิชามญชุ์  คำอุปละ
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
คณิตประถม
260
เด็กชายพิเชฐชญณ์  แซ่ภู่
ป.4
โรงเรียนธิดาแม่พระ
คณิตประถม
261
เด็กหญิงพิมนพัชร  โรจนจิรางกูร
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
คณิตประถม
262
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  บุญนาถ
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
คณิตประถม
263
เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์  ขุนหอม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
คณิตประถม
264
เด็กหญิงพิมพาภรณ์  โพธิ์พิชญกุล
ป.4
โรงเรียนธิดาแม่พระ
คณิตประถม
265
เด็กหญิงพิมพิศา  คลองดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
คณิตประถม
266
เด็กชายพิสิษฐ์  โหมดประดิษฐ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
คณิตประถม
267
เด็กชายพีรณัฐ  นิลสาย
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
คณิตประถม
268
เด็กชายพีรวัส  พูลเกิด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
คณิตประถม
269
เด็กชายพุฒิพงศ์  ศรชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
คณิตประถม
270
เด็กหญิงเพ็ญชนุตต์  พงษ์พาลี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
คณิตประถม
271
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  อินทรสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี
คณิตประถม
272
เด็กหญิงภชรวรี  ชนะภัยรี
ป.4
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
คณิตประถม
273
เด็กหญิงภรณ์ชนก  ช่วยสงค์
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
คณิตประถม
274
เด็กหญิงภรสริญ  ภูมิทวีปัญญา
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
คณิตประถม
275
เด็กหญิงภริตพร  สุขสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สุราษฎร์ธานี เขต 1

ณ ห้อง 323 ชั้น 2 อาคารเพ็ชรไพศิษฎ์ (อาคาร 3) โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
276
เด็กชายภวินท์สิริ  ธานีรณานนท์
ป.5
โรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา
คณิตประถม
277
เด็กชายภัฎ  หวังมุทิตากุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
คณิตประถม
278
เด็กหญิงภัณฑิลา  ปาณะบุตร
ป.5
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
คณิตประถม
279
เด็กชายภัทรดนัย  ตะนาวศรี
ป.4
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
คณิตประถม
280
เด็กหญิงภัทรนันท์  ธานินทร์พงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
คณิตประถม
281
เด็กชายภัทรเมศวร์  เสียงใส
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี
คณิตประถม
282
เด็กหญิงภัทรฤทัย  บุญญภัทร
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
คณิตประถม
283
เด็กหญิงภัทรวดี  อินทชาติ
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
คณิตประถม
284
เด็กชายภัทรวิธ  อมรแก้ว
ป.5
โรงเรียนจอย
คณิตประถม
285
เด็กชายภานุพงศ์  สมเพชร
ป.6
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
คณิตประถม
286
เด็กหญิงภิรัญญา  โอมณี
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
คณิตประถม
287
เด็กชายภีมเดช  วงศ์สุบรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
คณิตประถม
288
เด็กชายภูดิศ  กองประดิษฐ
ป.4
โรงเรียนธิดาแม่พระ
คณิตประถม
289
เด็กชายภูมิธาดา  สมฟู
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี
คณิตประถม
290
เด็กชายภูมิพัฒน์  วงศ์คช
ป.5
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
คณิตประถม
291
เด็กชายภูมิภพ  ฤกษ์วัลย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
คณิตประถม
292
เด็กชายภูมิภัทร  พลทอง
ป.5
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
คณิตประถม
293
เด็กชายภูมิภัส  พรศิวะกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
คณิตประถม
294
เด็กชายภูริช  สุนทรวราภาส
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี
คณิตประถม
295
เด็กชายภูรินทร์  ศรีเมือง
ป.6
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
คณิตประถม
296
เด็กชายภูริวัฒ  อ่วมทองดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
คณิตประถม
297
เด็กชายภูริวัฒน์  กล้าหาญ
ป.4
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
คณิตประถม
298
เด็กชายภูริวัฒน์  แก้วพิชัย
ป.6
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
คณิตประถม
299
เด็กชายภูริวัฒน์  ชุมแสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
คณิตประถม
300
เด็กหญิงภูษณิศา  เมืองสว่าง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สุราษฎร์ธานี เขต 1

ณ ห้อง 324 ชั้น 2 อาคารเพ็ชรไพศิษฎ์ (อาคาร 3) โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
301
เด็กหญิงมิรันดา  กาญจนกิจ
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
คณิตประถม
302
เด็กหญิงมุกตะวัน  โกละกะ
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
คณิตประถม
303
เด็กชายเมธวัจน์  สุรไพศาลนนท์
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
คณิตประถม
304
เด็กชายเมธวิน  อินแพง
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
คณิตประถม
305
เด็กชายเมธัส  รินทอง
ป.5
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
คณิตประถม
306
เด็กหญิงเมธาพร  ชัยยศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
คณิตประถม
307
เด็กชายยศกร  ช่วยมณี
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
คณิตประถม
308
เด็กชายยศกร  นวเลิศปัญญา
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
คณิตประถม
309
เด็กชายรชต  ธนอดิโรจน์
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
คณิตประถม
310
เด็กชายรตน  ไชยโย
ป.6
โรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา
คณิตประถม
311
เด็กหญิงรสริน  ช่วยอยู่
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
คณิตประถม
312
เด็กหญิงรักษณาลี  วิชญวิศิษฎ์ชล
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
คณิตประถม
313
เด็กชายรัชชานนท์  ไมตรีสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
คณิตประถม
314
เด็กชายรัชชานนท์  ศิรินิลเพชร
ป.6
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
คณิตประถม
315
เด็กชายรัชวินย์  พูนมาศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
คณิตประถม
316
เด็กหญิงรัตนมน  ภาสภิรมย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
คณิตประถม
317
เด็กชายรุจิภาส  แซ่ตั้ง
ป.4
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
คณิตประถม
318
เด็กชายเรืองศักดิ์  สุขคุ้ม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
คณิตประถม
319
เด็กหญิงลภัสรดา  เพชรทอง
ป.4
โรงเรียนธิดาแม่พระ
คณิตประถม
320
เด็กหญิงลลิดา  ขนอม
ป.4
โรงเรียนธิดาแม่พระ
คณิตประถม
321
เด็กหญิงลลิตา  สอนขำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
คณิตประถม
322
เด็กหญิงลัสนา  วงศ์สวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนธิดาแม่พระ
คณิตประถม
323
เด็กชายเลิศพิพัฒน์  แซ่ลิ้ม
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี
คณิตประถม
324
เด็กชายเลิศวิศว์  ขันปาน
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
คณิตประถม
325
เด็กชายวงธนา  กาเลี่ยง
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สุราษฎร์ธานี เขต 1

ณ ห้อง 325 ชั้น 2 อาคารเพ็ชรไพศิษฎ์ (อาคาร 3) โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
326
เด็กหญิงวรกาญจน์  เสวตเวช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
คณิตประถม
327
เด็กชายวรนันท์  พร้อมประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
คณิตประถม
328
เด็กหญิงวรภัทร  สุขศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
คณิตประถม
329
เด็กชายวรวิช  นิ่มพานิชย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
คณิตประถม
330
เด็กหญิงวรัทยา  และสง่า
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
คณิตประถม
331
เด็กชายวราเสฎฐ์  เหล่านาค
ป.4
โรงเรียนธิดาแม่พระ
คณิตประถม
332
เด็กหญิงวริญ  เพชรมั่ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
คณิตประถม
333
เด็กชายวรินทร  ศรชัย
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี
คณิตประถม
334
เด็กชายวสวัตติ์  ดีลี
ป.4
โรงเรียนธิดาแม่พระ
คณิตประถม
335
เด็กชายวัชรนัชญ์ อังกูรรัตน์  อุยสุย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
คณิตประถม
336
เด็กชายวัชระพงษ์  บัวทอง
ป.6
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
คณิตประถม
337
เด็กหญิงวาสิตา  เรียงรุ่งโรจน์
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
คณิตประถม
338
เด็กหญิงวิชญา  วิศิษฏธัญญากุล
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
คณิตประถม
339
เด็กชายวิรัลพัชร  วายุกุล
ป.5
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
คณิตประถม
340
เด็กชายวิศรุต  หีตหมื่น
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
คณิตประถม
341
เด็กชายวุฒิภัทร  บุญญภัทร
ป.4
โรงเรียนธิดาแม่พระ
คณิตประถม
342
เด็กชายวุฒิยพงษ์  ตั้งนิธิคุณานนท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
คณิตประถม
343
เด็กหญิงศรัณย์สิริ  ศิริวงศ์
ป.4
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
คณิตประถม
344
เด็กหญิงศริตา  เพ็ชรเสน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
คณิตประถม
345
เด็กหญิงศศธร  ศรีวิชยากูร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
คณิตประถม
346
เด็กหญิงศศิกิตต์  พรหมจันทร์
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี
คณิตประถม
347
เด็กหญิงศศิญาดา  รจนา
ป.5
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
คณิตประถม
348
เด็กหญิงศศิณา  สังข์เกื้อ
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
คณิตประถม
349
เด็กชายศักดิราช  ราชฉวาง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
คณิตประถม
350
เด็กชายศักรนันทน์  พรหมเมือง
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สุราษฎร์ธานี เขต 1

ณ ห้อง 332 ชั้น 3 อาคารเพ็ชรไพศิษฎ์ (อาคาร 3) โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
351
เด็กหญิงศินัญญา  พินลานทุ่ม
ป.5
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
คณิตประถม
352
เด็กหญิงศิริภัทร  กล่อมเอี่ยม
ป.4
โรงเรียนธิดาแม่พระ
คณิตประถม
353
เด็กชายศิวกร  แซ่ห้วน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
คณิตประถม
354
เด็กหญิงศิวปรียา  จันทวงค์
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
คณิตประถม
355
เด็กชายศิวัช  ไทรแก้ว
ป.5
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
คณิตประถม
356
เด็กชายศุกลภัทร  เยี่ยมบุญยะ
ป.5
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
คณิตประถม
357
เด็กชายศุภกร  รักษาพราหมณ์
ป.6
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
คณิตประถม
358
เด็กชายศุภณัฏฐ์  เฉวียงหงษ์
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
คณิตประถม
359
เด็กชายศุภณัฐ  ณ นคร
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
คณิตประถม
360
เด็กหญิงศุภนารี  ทวีถาวรสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดละไม
คณิตประถม
361
เด็กหญิงศุภัชญา  รัตนมณี
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
คณิตประถม
362
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  กาฬจันโท
ป.5
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
คณิตประถม
363
เด็กหญิงสมิตานัน  โวดทวี
ป.4
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
คณิตประถม
364
เด็กชายสรวิชย์  บัวมาศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
คณิตประถม
365
เด็กหญิงสรัญญา  กาหยี
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
คณิตประถม
366
เด็กหญิงสรัลชนา  แซ่เตี้ยว
ป.5
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
คณิตประถม
367
เด็กชายสฤษฏพงศ์  เพชรกิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
คณิตประถม
368
เด็กชายสัณหณัฐ  อุ้ยเกษมสุข
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
คณิตประถม
369
เด็กชายสิรภพ  พรหมประสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี
คณิตประถม
370
เด็กชายสิรวิชญ์  วุฒิกรวาที
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
คณิตประถม
371
เด็กหญิงสิราวรรณ  ไกรแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
คณิตประถม
372
เด็กหญิงสิริรัตน์  โภชนาธาร
ป.4
โรงเรียนธิดาแม่พระ
คณิตประถม
373
เด็กหญิงสิริรัตน์  อยู่รัมย์
ป.4
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
คณิตประถม
374
เด็กชายสุกฤษฎ์  จันทมุณี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
คณิตประถม
375
เด็กหญิงสุกัญญา  หีตเทศ
ป.5
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สุราษฎร์ธานี เขต 1

ณ ห้อง 333 ชั้น 3 อาคารเพ็ชรไพศิษฎ์ (อาคาร 3) โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
376
เด็กชายสุชาครีย์  ปราบณรงค์
ป.4
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
คณิตประถม
377
เด็กหญิงสุชาครีย์  ปานแป้น
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
คณิตประถม
378
เด็กหญิงสุธิดา  ชูเพชร
ป.4
โรงเรียนธิดาแม่พระ
คณิตประถม
379
เด็กหญิงสุภัสสรา  จันทราทิพย์
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
คณิตประถม
380
เด็กหญิงสุภาพร  บุญพลู
ป.5
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
คณิตประถม
381
เด็กชายสุวรรณชัย  จันทร์ณรงค์
ป.5
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
คณิตประถม
382
เด็กหญิงสุวิชาดา  อยู่เย็น
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
คณิตประถม
383
เด็กหญิงหทัยชนก  ฤทธี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
คณิตประถม
384
เด็กชายหิรัญกฤษฎ์  สว่างศิลป์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
คณิตประถม
385
เด็กหญิงอคิริญชย์  หนูขำ
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
คณิตประถม
386
เด็กชายอดุลย์ฮาคีม  เจ๊ะมาด
ป.4
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
คณิตประถม
387
เด็กหญิงอติญา  เปียพรัด
ป.4
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
คณิตประถม
388
เด็กชายอนันตพัชร์  พันธุ์วิชาติกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
คณิตประถม
389
เด็กหญิงอภัชญา  รอดบูรณ์
ป.4
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
คณิตประถม
390
เด็กหญิงอริสรา  ศรีนาคนิล
ป.4
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
คณิตประถม
391
เด็กหญิงอลิสา  โตะหะ
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
คณิตประถม
392
เด็กหญิงอลีนตา  ศรีเมือง
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
คณิตประถม
393
เด็กชายอัคคนิติ  เรืองวุฒิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
คณิตประถม
394
เด็กชายอัจฉริยะ  เคารพรัตน์
ป.5
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
คณิตประถม
395
เด็กหญิงอันนา  ศรีมหาวาส
ป.4
โรงเรียนจอย
คณิตประถม
396
เด็กชายอัศวิน  ภูริพิทยานนท์
ป.4
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
คณิตประถม
397
เด็กชายอาทฤต  ศิลมะโย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
คณิตประถม
398
เด็กชายอาทิตย์  เทือกสุบรรณ
ป.5
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
คณิตประถม
399
เด็กชายอานพัต  ลิ้มสกุล
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
คณิตประถม
400
เด็กหญิงอาฬสา  เจริญสินพิศุทธิ์
ป.5
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สุราษฎร์ธานี เขต 1

ณ ห้อง 334 ชั้น 3 อาคารเพ็ชรไพศิษฎ์ (อาคาร 3) โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
401
เด็กชายอิงคยุตม์  เต็มพร้อม
ป.5
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
คณิตประถม
402
เด็กชายอิทธิพันธ์  ล้อมพิทักษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
คณิตประถม
403
เด็กชายอิทธฺิพัทธ์  ทิพยธรรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
คณิตประถม
404
เด็กชายอินทัช  ศรีโรจน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
คณิตประถม
405
เด็กชายอิบรอฮีม  คำสีเขียว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
คณิตประถม
406
เด็กชายอีตั้น  เชน
ป.4
โรงเรียนธิดาแม่พระ
คณิตประถม
407
เด็กหญิงเอวา  ลิบน้อย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
สุราษฎร์ธานี เขต 1

ณ ห้อง 335 ชั้น 3 อาคารเพ็ชรไพศิษฎ์ (อาคาร 3) โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
408
เด็กชายกษิดิ์เดช  มากชูทรัพย์
ม.1
โรงเรียนศิริสาธิต
คณิต ม.ต้น
409
เด็กชายกัมปนาท  ช่วยสถิตย์
ม.1
โรงเรียนศิริสาธิต
คณิต ม.ต้น
410
นางสาวกิรติกานต์  วรรณบุรี
ม.3
โรงเรียนธิดาแม่พระ
คณิต ม.ต้น
411
เด็กหญิงกุลนิดา  วิรุฬห์รักษ์สกุล
ม.2
โรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
412
เด็กหญิงเขมนิจ  ไชยภักดี
ม.2
โรงเรียนศิริสาธิต
คณิต ม.ต้น
413
เด็กหญิงฉัตรติยา  ภู่ไพบูลย์
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
414
นางสาวชญานิษฐ์  ปรีชา
ม.3
โรงเรียนธิดาแม่พระ
คณิต ม.ต้น
415
เด็กหญิงชนกมน  จายางกูล
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
416
เด็กหญิงชนม์นิภา  เสวกฉิม
ม.2
โรงเรียนศิริสาธิต
คณิต ม.ต้น
417
เด็กหญิงชิดชนก  พรหมมา
ม.1
โรงเรียนศิริสาธิต
คณิต ม.ต้น
418
เด็กหญิงญาณิศร  เซ่งอั้น
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
419
นางสาวฐปนรรฆ์  ศรีเทพ
ม.3
โรงเรียนธิดาแม่พระ
คณิต ม.ต้น
420
เด็กหญิงฐิติวรดา  อ่อนน้อย
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
421
เด็กหญิงณัชชา  บุญยิ่ง
ม.1
โรงเรียนศิริสาธิต
คณิต ม.ต้น
422
เด็กหญิงณัฐณิชา  รักบำรุง
ม.1
โรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
423
เด็กชายณัฐภัทร  นิลรอด
ม.1
โรงเรียนศิริสาธิต
คณิต ม.ต้น
424
เด็กหญิงณิชกานต์  นพคุณ
ม.3
โรงเรียนธิดาแม่พระ
คณิต ม.ต้น
425
เด็กหญิงณิชนันทน์  หาญเม่ง
ม.3
โรงเรียนธิดาแม่พระ
คณิต ม.ต้น
426
เด็กหญิงทักษอร  กฤตมโนรถ
ม.2
โรงเรียนศิริสาธิต
คณิต ม.ต้น
427
เด็กชายธนวัฒน์  ผุดบ่อน้อย
ม.1
โรงเรียนศิริสาธิต
คณิต ม.ต้น
428
เด็กหญิงธรรญชนก  พลเยี่ยม
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
429
เด็กหญิงธัญวลัย  สโมสร
ม.1
โรงเรียนศิริสาธิต
คณิต ม.ต้น
430
เด็กหญิงธิรดา  สูงสิริยศ
ม.2
โรงเรียนศิริสาธิต
คณิต ม.ต้น
431
เด็กชายนนทกานต์  รัตนพันธ์
ม.2
โรงเรียนศิริสาธิต
คณิต ม.ต้น
432
เด็กชายนันทกร  รัตนพันธ์
ม.2
โรงเรียนศิริสาธิต
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
สุราษฎร์ธานี เขต 1

ณ ห้อง 336 ชั้น 3 อาคารเพ็ชรไพศิษฎ์ (อาคาร 3) โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
433
เด็กหญิงนิชธาวัลย์  สุดทอง
ม.2
โรงเรียนธิดาแม่พระ
คณิต ม.ต้น
434
เด็กหญิงบญธิชาฐ์  สุขีเกตุ
ม.3
โรงเรียนธิดาแม่พระ
คณิต ม.ต้น
435
เด็กหญิงปกิตตา  คลิ้งสุวรรณ
ม.2
โรงเรียนศิริสาธิต
คณิต ม.ต้น
436
เด็กหญิงปพิชญา  ณ บุุญโณ
ม.2
โรงเรียนธิดาแม่พระ
คณิต ม.ต้น
437
เด็กหญิงปภาวรินท์  จิรัฐรวีกุล
ม.1
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
438
เด็กชายปรัชญ์  สุวรรณคง
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
439
เด็กหญิงปัณฑิตา  เวชจันทร์
ม.1
โรงเรียนศิริสาธิต
คณิต ม.ต้น
440
เด็กชายปัณณทัต  เวชจันทร์
ม.1
โรงเรียนศิริสาธิต
คณิต ม.ต้น
441
เด็กหญิงปิ่นดาหลา  แจ้งอักษร
ม.2
โรงเรียนศิริสาธิต
คณิต ม.ต้น
442
เด็กหญิงปุณยนุช  สาคร
ม.1
โรงเรียนศิริสาธิต
คณิต ม.ต้น
443
เด็กหญิงพรรณปพร  ดอกไม้ไหว
ม.1
โรงเรียนศิริสาธิต
คณิต ม.ต้น
444
เด็กชายพัชรพล  หนูแก้ว
ม.2
โรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
445
เด็กหญิงพันธิตร  อรุณเลิศรัตนวิไล
ม.2
โรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
446
เด็กหญิงพิมพ์บงกช  พรหมจันทร์
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
447
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  เสถียรอินทร์
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
448
เด็กหญิงแพรชมพู  ภูมิไชยา
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๓ (ตลาดล่าง)
คณิต ม.ต้น
449
เด็กชายภัทรพล  มณีศรี
ม.1
โรงเรียนศิริสาธิต
คณิต ม.ต้น
450
เด็กชายภูดิศ  มีสิทธิ์
ม.1
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี
คณิต ม.ต้น
451
เด็กชายภูมิพัฒน์  รัตนะกิติไพศาล
ม.1
โรงเรียนศิริสาธิต
คณิต ม.ต้น
452
เด็กชายยศพนธ์  รัตนพันธ์
ม.2
โรงเรียนธิดาแม่พระ
คณิต ม.ต้น
453
เด็กชายยี่เหิง  จ้าว
ม.2
โรงเรียนธิดาแม่พระ
คณิต ม.ต้น
454
นางสาวศิริภัทร์  กาญจนนุกูล
ม.3
โรงเรียนธิดาแม่พระ
คณิต ม.ต้น
455
เด็กหญิงศุทธหทัย  ชูทอง
ม.2
โรงเรียนศิริสาธิต
คณิต ม.ต้น
456
เด็กหญิงสรัลรัตน์  ปจันทบุตร
ม.2
โรงเรียนธิดาแม่พระ
คณิต ม.ต้น
457
เด็กหญิงสรัลวันต์  ปจันทบุตร
ม.2
โรงเรียนธิดาแม่พระ
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
สุราษฎร์ธานี เขต 1

ณ ห้อง 623 ชั้น 2 อาคารเชิดวัฒนา (อาคาร 6) โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
458
เด็กหญิงสุณัญญา  เอี่ยมปิยะ
ม.3
โรงเรียนธิดาแม่พระ
คณิต ม.ต้น
459
เด็กชายอมรเทพ  อินทศรี
ม.1
โรงเรียนศิริสาธิต
คณิต ม.ต้น
460
เด็กหญิงอรษยา  รอดนักเรศน์
ม.2
โรงเรียนธิดาแม่พระ
คณิต ม.ต้น
461
เด็กหญิงอาทิตติยา  พันธรังษี
ม.2
โรงเรียนศิริสาธิต
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สุราษฎร์ธานี เขต 1

ณ ห้อง 624 ชั้น 2 อาคารเชิดวัฒนา (อาคาร 6) โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
462
เด็กหญิงกชนันท์  มีสุข
ป.5
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
463
เด็กหญิงกชพร  โอชุม
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
464
เด็กหญิงกชภัท  ก้าหรีมล๊ะ
ป.6
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
วิทย์ประถม
465
เด็กหญิงกตพร  แก้วบรรจง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
466
เด็กชายกตัญญ์วัฒน์  โพธิ์อ่อน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
วิทย์ประถม
467
เด็กหญิงกนกพร  เทือกสุบรรณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
468
เด็กหญิงกนกพัฒน์  เพชรมีศรี
ป.4
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
469
เด็กหญิงกนกวรรณ  กรดจำนงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
470
เด็กหญิงกนกวรรณ  ดิษฐ์อำไพ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
วิทย์ประถม
471
เด็กชายกนกวัตน์  แซ่จุ่ง
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
472
เด็กชายกมนณพ  งามผิว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
วิทย์ประถม
473
เด็กหญิงกมลชนก  อรรณพ
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
474
เด็กหญิงกมลชนก  โอภาสพงศ์
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
475
เด็กหญิงกมลวรรณ  ลอยคล้าย
ป.4
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
476
เด็กหญิงกรกนก  รักบำรุง
ป.4
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
477
เด็กชายกรภัทร์  ชูมณี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
478
เด็กหญิงกรวรรณ  จันทมะลิ
ป.4
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
479
เด็กชายกรวิชญ์  จิโนวัฒน์
ป.5
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
480
เด็กชายกฤชณัท  ศรีเทพ
ป.6
โรงเรียนจอย
วิทย์ประถม
481
เด็กชายกฤตภัค  เทพศิริ
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
482
เด็กชายกฤตภัค  แสงรักษ์
ป.4
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
วิทย์ประถม
483
เด็กชายกฤตภาส  เพชรรัตน์
ป.4
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
วิทย์ประถม
484
เด็กหญิงกฤติธี  ชูพัฒน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
วิทย์ประถม
485
เด็กชายกฤติน  บุญประสงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
486
เด็กชายกฤติน  สุทธิจุฑามณี
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สุราษฎร์ธานี เขต 1

ณ ห้อง 625 ชั้น 2 อาคารเชิดวัฒนา (อาคาร 6) โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
487
เด็กชายกฤษฎา  ทรัพย์ประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
488
เด็กชายกฤษฎากรณ์  โกละกะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
489
เด็กชายกฤษณกัณฑ์  โกละกะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
490
เด็กชายกฤษณพงษ์  จันทร์ศรีนวล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
วิทย์ประถม
491
เด็กหญิงกวิตา  แป้นปลื้ม
ป.5
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
492
เด็กหญิงกวินทิพย์  แขจันทร์
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
493
เด็กหญิงกวินธิดา  เขียวแดง
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
494
เด็กหญิงกวินธิดา  แขจันทร์
ป.4
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
495
เด็กหญิงกวินธิดา  จันทร์มณี
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
496
เด็กหญิงกวิษรา  กุมภกาญจน์
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
497
เด็กชายก้องภพ  คงฉาย
ป.6
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
วิทย์ประถม
498
เด็กหญิงกอบแก้ว  เอียดสิทธิรักษ์
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
499
เด็กหญิงกัญญ์ณัชชา  ฉ่อยทนง
ป.4
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
500
เด็กหญิงกัญญลินทร์  ดำนิล
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
501
เด็กหญิงกัญญ์วรา  กาเด็น
ป.5
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
502
เด็กหญิงกัญญ์วรา  ปิ่นนัย
ป.5
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
วิทย์ประถม
503
เด็กหญิงกัญญาพัชร  แป๊ะอุ้ย
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
504
เด็กหญิงกัญญาภัค  ปักษธรสันติ
ป.4
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
505
เด็กหญิงกัญญาภัทร  คงแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
506
เด็กหญิงกัญพัชญ์  บัวสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
วิทย์ประถม
507
เด็กหญิงกัญพัชญ์  อร่ามเมฆ
ป.5
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
508
เด็กหญิงกัณฐิกา  สุวรรณสาม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
509
เด็กชายกัณฑ์เอนก  ชูนาค
ป.5
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
510
เด็กชายกัณตธี  จันทมะลิ
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
511
เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  เมืองพรหม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สุราษฎร์ธานี เขต 1

ณ ห้อง 626 ชั้น 2 อาคารเชิดวัฒนา (อาคาร 6) โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
512
เด็กหญิงกันต์กมล  สุขเทพ
ป.4
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
513
เด็กหญิงกันต์ณัชชา  ศรีสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
514
เด็กชายกันตภณ  อัมพปานิด
ป.4
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
515
เด็กชายกันตวิชญ์  ชูแก้ว
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
516
เด็กหญิงกันติชา  ทองปานดี
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
517
เด็กชายกันตินันท์  ไตรศร
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
518
เด็กชายกัปตัน  ถ้ำจันทร์
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
519
เด็กหญิงกัลยกร  วีระกุลนิติรัตน์
ป.5
โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง)
วิทย์ประถม
520
เด็กหญิงกัลยภรณ์  เจริญธุระกิจ
ป.6
โรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา
วิทย์ประถม
521
เด็กชายกานต์  กาจน์กาญจนพัชร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
วิทย์ประถม
522
เด็กชายกิตติพงศ์  กลั่นสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
523
เด็กชายกิตติพัช  ลิมเตชินท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
วิทย์ประถม
524
เด็กชายกิตติศักดิ์  ศรีสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
525
เด็กหญิงกิตรดา  ศรีเมธาฤกถกุล
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
526
เด็กหญิงกิติญาดา  เทพแป้น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
527
เด็กหญิงกิติยาภรณ์  มากแก้ว
ป.5
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
528
เด็กหญิงกีรติ  หนูปลอด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
529
เด็กหญิงกุญช์ชญา  สุริยาชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
530
เด็กหญิงกุญพิชชา  ภัทรชยางกูร
ป.5
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
วิทย์ประถม
531
เด็กชายกุลิสร์  งามสง่า
ป.5
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
532
เด็กหญิงเกตน์สิรี  บุญชู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
533
เด็กหญิงเกตุชญา  บุญทัน
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
534
เด็กหญิงเกศินี  ไชยรงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
วิทย์ประถม
535
เด็กหญิงขวัญข้าว  เทพศิริ
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
536
เด็กหญิงขวัญธิดา  เพ็งเอียด
ป.5
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สุราษฎร์ธานี เขต 1

ณ ห้อง 627 ชั้น 2 อาคารเชิดวัฒนา (อาคาร 6) โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
ห้องสอบที่
 24
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
537
เด็กหญิงขวัญศิริ  ท่ากั่ว
ป.5
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
538
เด็กหญิงเขมิสรา  แก้วสว่าง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
539
เด็กหญิงเขมิสรา  ใจสมุทร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
540
เด็กชายคณพศ  ทองปาน
ป.5
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
วิทย์ประถม
541
เด็กชายคณัสนันท์  รินทรประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
542
เด็กชายคณิศ  คงแก้ว
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
543
เด็กชายคมกฤต  สมบัติแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
544
เด็กหญิงครองขวัญ  จินดาวรรณ์
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
545
เด็กชายคันธ์สรณ์  ทองจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
546
เด็กชายคามิน  โพธิจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
วิทย์ประถม
547
เด็กชายคุณภัทร  บุญคง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
วิทย์ประถม
548
เด็กชายคุณานนต์  จงประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนจอย
วิทย์ประถม
549
เด็กชายคุณานนต์  ช่วยนคร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
วิทย์ประถม
550
เด็กหญิงจรรย์ฑัปปภา  สุวงศ์จันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
วิทย์ประถม
551
เด็กชายจักรพันธ์  ทองคำ
ป.5
โรงเรียนจอย
วิทย์ประถม
552
เด็กชายจักราธร  รัตนพันธ์
ป.5
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
553
เด็กหญิงจิณณพัต  บุญพัฒน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
554
เด็กหญิงจิดาภา  วิเชียรนพวงศ์
ป.5
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
555
เด็กหญิงจิตณัฐดา  อินทสุวรรณโณ
ป.5
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
556
เด็กหญิงจิรชยา  จิตราภิรมย์
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
557
เด็กชายจิรณัฏฐ์  เพชรมณี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
558
เด็กชายจิรพัทธ์  เพชรมณี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
559
เด็กชายจิรภัทร  อินทร์แก้ว
ป.6
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
วิทย์ประถม
560
เด็กหญิงจิรัชญา  สาธิตกุล
ป.6
โรงเรียนจอย
วิทย์ประถม
561
เด็กหญิงจิรัชญา  แสงสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สุราษฎร์ธานี เขต 1

ณ ห้อง 633 ชั้น 3 อาคารเชิดวัฒนา (อาคาร 6) โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
ห้องสอบที่
 25
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
562
เด็กหญิงจุฑามาศ  รักภู่
ป.4
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
563
เด็กชายจุมพลภัทร  เซ่งบุญตั๋น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
564
เด็กชายเจตนิพัทธ์  ไกรนรา
ป.6
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
วิทย์ประถม
565
เด็กชายเจตนิพัทธ์  เพ็งศรี
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
566
เด็กชายเจตพล  ผลิวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
วิทย์ประถม
567
เด็กหญิงฉัตรชนก  ภูวนวิทยาคม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
วิทย์ประถม
568
เด็กหญิงฉัตรชนก  อินทอง
ป.5
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
569
เด็กชายฉัตรเมธี  รักชาติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
วิทย์ประถม
570
เด็กชายฉันทพัฒน์  ทองเรือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
วิทย์ประถม
571
เด็กหญิงชญาณิณทร์  ทวีทรัพย์
ป.6
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
วิทย์ประถม
572
เด็กหญิงชญาดา  ธัญญากรณ์
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
573
เด็กชายชญานน  สุวรรณนิตย์
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
574
เด็กหญิงชญานิศ  พุกเฉื่อย
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
575
เด็กหญิงชญานี  แก้วทองด้วง
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
576
เด็กหญิงชญานุช  ขาวด้วง
ป.5
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
วิทย์ประถม
577
เด็กหญิงชฎารัตน์  เมืองพรหม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
578
เด็กหญิงชณิสรา  วิริยากุลภัทร
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
579
เด็กหญิงชดาพร  เดชดารา
ป.4
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
วิทย์ประถม
580
เด็กหญิงชนกนันท์  ชูไกรไทย
ป.4
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
581
เด็กชายชนกันต์  ไชยามาตย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
582
เด็กหญิงชนกานต์  ชูสงดำ
ป.5
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
583
เด็กหญิงชนนิกานต์  หาญเม่ง
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
584
เด็กหญิงชนัญชิดา  ทวิชสังข์
ป.4
โรงเรียนจอย
วิทย์ประถม
585
เด็กหญิงชนัญชิตา  แพนาค
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
586
เด็กหญิงชนัญธิดา  ชูพิทักษณาเวช
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สุราษฎร์ธานี เขต 1

ณ ห้อง 634 ชั้น 3 อาคารเชิดวัฒนา (อาคาร 6) โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
ห้องสอบที่
 26
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
587
เด็กชายชนันตพล  น้อยสร้าง
ป.5
โรงเรียนจอย
วิทย์ประถม
588
เด็กหญิงชนันนัทธ์  จันทภาโส
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
589
เด็กหญิงชนากานต์  แก้วมหิทธิ์
ป.5
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
590
เด็กหญิงชนากานต์  สิงหเกรียงไกร
ป.4
โรงเรียนจอย
วิทย์ประถม
591
เด็กหญิงชนิกานต์  พันธ์อุไร
ป.4
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
592
เด็กหญิงชนิภรณ์  รักการ
ป.6
โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง)
วิทย์ประถม
593
เด็กชายชยพล  นวลละออง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
594
เด็กชายชยานันท์  สุวรรณนิตย์
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
595
เด็กชายชยาศิส  ขุนทองจันทร์
ป.4
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
596
เด็กชายชยิน  กังวานธรรม
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
597
เด็กชายชยุดา  ประจันบาน
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
598
เด็กหญิงชรินทร์ทิพย์  อัครธนสุนทร
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
599
เด็กหญิงชลดา  คงคมคง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
600
เด็กหญิงชลพรรษ  มากศรี
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
601
เด็กชายชวณัฐ  จันทร์วรเชษฐ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
602
เด็กชายชวนากร  ปานปลอด
ป.5
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
603
เด็กหญิงชวัลลักษณ์  บัวบาน
ป.5
โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง)
วิทย์ประถม
604
เด็กหญิงชวิศา  จิตต์ตรง
ป.6
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
วิทย์ประถม
605
เด็กหญิงชวิศา  สิริพชรภาส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
วิทย์ประถม
606
เด็กชายชัชพิมุข  ศิริรัตน์
ป.5
โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง)
วิทย์ประถม
607
เด็กหญิงชัญญา  ปลอดจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
608
เด็กชายชัยวัฒน์  สุขเพชร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
วิทย์ประถม
609
เด็กหญิงชาคริยา  ทองสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
610
เด็กชายชานนท์  รัตนานุพงศ์
ป.4
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
611
เด็กหญิงชามาวีร์  เรืองทอง
ป.6
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สุราษฎร์ธานี เขต 1

ณ ห้อง 635 ชั้น 3 อาคารเชิดวัฒนา (อาคาร 6) โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
ห้องสอบที่
 27
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
612
เด็กหญิงชาลิสา  ตรีเล็ก
ป.6
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
วิทย์ประถม
613
เด็กหญิงชาลิสา  เนตรธุวกุล
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
614
เด็กหญิงชิตากานต์  ศรีนวลขาว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
วิทย์ประถม
615
เด็กชายชิษณุพงษ์  แสงสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
616
เด็กหญิงชิสาพัชร์  จันทร์แจ่มศรี
ป.6
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
วิทย์ประถม
617
เด็กชายเชิดชูเกียรติ  พิมเสน
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
618
เด็กหญิงญัยดา  ยูโซะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
619
เด็กชายญาณพัฒน์  คฤหเดช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
620
เด็กหญิงญาณาธิป  ศรีงาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
621
เด็กหญิงญาณิศา  ธรรมรักษา
ป.6
โรงเรียนจอย
วิทย์ประถม
622
เด็กหญิงญาณิศา  รักจันทร์
ป.4
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
วิทย์ประถม
623
เด็กหญิงญาณิศา  รักชุม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
624
เด็กหญิงญาดา  คงชาตรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
วิทย์ประถม
625
เด็กหญิงญานิดา  เทศมาสา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
วิทย์ประถม
626
เด็กหญิงญาลินี  ศรียารักษ์
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
627
เด็กหญิงฐายิกา  จิตราภิรมย์
ป.5
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
628
เด็กหญิงฐิตาภรณ์  ด่านคชาธาร
ป.4
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
วิทย์ประถม
629
เด็กหญิงฐิติกาญจน์  แท่นแก้ว
ป.4
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
630
เด็กหญิงฐิติกานต์  แซ่โค้ว
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
631
เด็กหญิงฐิติชญา  ประยูรบุตร
ป.5
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
632
เด็กหญิงฐิติตา  เจริญศรี
ป.4
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
633
เด็กหญิงฐิติวรดา  ชัยสะอาด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
634
เด็กหญิงฐิติวรดา  เทพแป้น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
635
เด็กหญิงณชนก  ศุลักษณ์
ป.6
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
วิทย์ประถม
636
เด็กชายณฐกร  คงเรือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สุราษฎร์ธานี เขต 1

ณ ห้อง 636 ชั้น 3 อาคารเชิดวัฒนา (อาคาร 6) โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
ห้องสอบที่
 28
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
637
เด็กชายณฐกร  จันทร์นพรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
วิทย์ประถม
638
เด็กชายณฐกันต์  สุปันตี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
วิทย์ประถม
639
เด็กชายณฐชัย  ชูเกียรติเถกิง
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
640
เด็กหญิงณฐพร  รอดกำเหนิด
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
641
เด็กหญิงณฐพร  รัตนรัตน์
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
642
เด็กหญิงณฐมน  ต.สกุล
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
643
เด็กชายณฐวัฒน์  นวลแก้ว
ป.4
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
วิทย์ประถม
644
เด็กชายณฐวัฒน์  สามคำ
ป.6
โรงเรียนจอย
วิทย์ประถม
645
เด็กหญิงณดา  นวลน้อม
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
646
เด็กหญิงณปภัช  แกมกิจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
วิทย์ประถม
647
เด็กหญิงณพิชญา  ธนฐานสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
648
เด็กหญิงณไพพรรณ  พิกุลทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
649
เด็กชายณภัทร  งามประดิษฐ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
650
เด็กหญิงณภัทร  ใจสบาย
ป.5
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
651
เด็กชายณรงค์ศักดิ์  ทองจันทร์
ป.5
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
652
เด็กหญิงณฤมล  ศรีชาย
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
653
เด็กหญิงณลิตา  สุนทรปิยะพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
654
เด็กหญิงณัชชา  สัจจาเฉลียว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
655
เด็กหญิงณัชชา  หีตนุ้ย
ป.4
โรงเรียนจอย
วิทย์ประถม
656
เด็กหญิงณัฎฐณิชา  โททอง
ป.5
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
657
เด็กชายณัฎฐวัจน์  ฆังคะรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
658
เด็กหญิงณัฏฐกัญญา  ภูมิจิตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
659
เด็กชายณัฏฐชัย  เพชรวัฒนพัฒน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
660
เด็กหญิงณัฏฐ์ฎาพร  บุญสอน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
661
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  แกล้วกล้า
ป.5
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สุราษฎร์ธานี เขต 1

ณ ห้อง 637 ชั้น 3 อาคารเชิดวัฒนา (อาคาร 6) โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
ห้องสอบที่
 29
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
662
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  บุญชูวงวงค์
ป.6
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
วิทย์ประถม
663
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ศรีน้อย
ป.6
โรงเรียนจอย
วิทย์ประถม
664
เด็กหญิงณัฏฐธิดา  จินดารัตน์
ป.6
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
วิทย์ประถม
665
เด็กหญิงณัฏฐรินีย์  เพชรรักษ์คำด้วง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
666
เด็กหญิงณัฏฐากร  รักสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
667
เด็กชายณัฐกิตติ์  นิจจันทร์พันธ์ศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
668
เด็กหญิงณัฐชญา  วงศ์กองแก้ว
ป.4
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
669
เด็กชายณัฐชนน  เสืออินโท
ป.4
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
วิทย์ประถม
670
เด็กหญิงณัฐชา  อนุจันทร์
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
671
เด็กหญิงณัฐฐา  พรหมวิเศษ
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
672
เด็กหญิงณัฐณิชา  เงาพิทักษ์ศิลปิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
วิทย์ประถม
673
เด็กหญิงณัฐณิชา  นาคทองกุล
ป.4
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
674
เด็กหญิงณัฐณิชา  บำเพ็ญ
ป.4
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
วิทย์ประถม
675
เด็กชายณัฐดนย์  รัตนพรหม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
676
เด็กชายณัฐธเนศ  ยวนเกิด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
วิทย์ประถม
677
เด็กหญิงณัฐธิดา  ขาวทอง
ป.5
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
678
เด็กหญิงณัฐธิดา  ส่งประดิษฐ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
679
เด็กหญิงณัฐธิดา  สุขวิทย์
ป.5
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
680
เด็กหญิงณัฐธิดา  อู่อรุณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
วิทย์ประถม
681
เด็กหญิงณัฐธีรา  ถาวรสาร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
682
เด็กหญิงณัฐนรี  กลิ่นฟุ้ง
ป.5
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
683
เด็กหญิงณัฐนิช  สุนทรกรณีย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
684
เด็กหญิงณัฐนิชา  แพรดำ
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
685
เด็กชายณัฐปคัลภ์  ฤทธิธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
686
เด็กหญิงณัฐพิชชา  นภสินธุวงศ์
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สุราษฎร์ธานี เขต 1

ณ ห้อง 721 ชั้น 2 อาคารกัลปพฤกษ์ (อาคาร 7) โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
ห้องสอบที่
 30
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
687
เด็กหญิงณัฐมน  กลางณรงค์
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
688
เด็กหญิงณัฐรดี  ผจงเกียรติ
ป.5
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
689
เด็กหญิงณัฐวดี  ดำมุณี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
690
เด็กหญิงณัฐวดี  วิชัยดิษฐ
ป.5
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
691
เด็กหญิงณัฐวรา  ซุ่นสกุล
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
692
เด็กชายณัฐวัฏร  เมืองพรหม
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
693
เด็กชายณัฐวัฒน์  ช่วยเกิด
ป.6
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
วิทย์ประถม
694
เด็กหญิงณัฐศศิญา  หมานมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
695
เด็กหญิงณัฐศิชาภรณ์  ศรีใหม่
ป.4
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
696
เด็กหญิงณิชกมล  ปิ่นทองศรี
ป.4
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
697
เด็กหญิงณิชกมล  มาฆทาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
698
เด็กหญิงณิชกานต์  รัตนพันธุ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
699
เด็กหญิงณิชชา  สรไชยสัมฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
700
เด็กหญิงณิชวดี  อยู่อำไพ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
701
เด็กหญิงณิชากร  โรจนชินบัญชร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
วิทย์ประถม
702
เด็กหญิงณิฐชานันท์  ศรีสกุลเมฆี
ป.5
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
703
เด็กหญิงณิธิตาภรณ์  โกละกะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
704
เด็กหญิงดนยา  ป่าเขตต์
ป.4
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
705
เด็กหญิงดล  กลิ่นเสาวคนธ์
ป.4
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
706
เด็กหญิงดลพร  ทองย้อย
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
707
เด็กหญิงดาราพร  ลิ้มเจริญ
ป.4
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
708
เด็กชายดาริส  สาและ
ป.5
โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง)
วิทย์ประถม
709
เด็กหญิงตรีทิพย์นิภา  ฐิตะฐาน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
วิทย์ประถม
710
เด็กชายติณห์ภัทร  อินทร์แก้ว
ป.5
โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง)
วิทย์ประถม
711
เด็กชายเตชทัต  ณ พัทลุง
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สุราษฎร์ธานี เขต 1

ณ ห้อง 722 ชั้น 2 อาคารกัลปพฤกษ์ (อาคาร 7) โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
ห้องสอบที่
 31
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
712
เด็กชายเตชินท์  นาคทองกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
713
เด็กชายเต็ม  มีรัตน์
ป.4
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
714
เด็กหญิงเติมฝัน  สร้อยสิงห์
ป.4
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
715
เด็กหญิงถวนันท์  ถิ่นหัวเตย
ป.4
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
716
เด็กชายทนุธรรม  ภิรมย์รักษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
วิทย์ประถม
717
เด็กหญิงทรรศชนก  เรืองนรา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
วิทย์ประถม
718
เด็กชายทักษ์ดนัย  บัวผุด
ป.4
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
719
เด็กชายทัตเทพ  นาเจริญ
ป.5
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
720
เด็กหญิงทัตพิชา  คงจินดา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
วิทย์ประถม
721
เด็กชายแทนทวี  ขจรบุญ
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
722
เด็กชายแทนวุฒิ  เครือรัตน์
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
723
เด็กชายธนกร  ใยฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
วิทย์ประถม
724
เด็กชายธนกฤต  ชนะเพชร
ป.6
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
วิทย์ประถม
725
เด็กชายธนกฤต  รัตนภูมี
ป.5
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
726
เด็กชายธนกฤต  วงศ์วานิช
ป.5
โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง)
วิทย์ประถม
727
เด็กชายธนดนัย  ดาวเรือง
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
728
เด็กชายธนนท์  ธนฐานสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
729
เด็กชายธนบดี  ยังมณี
ป.4
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
730
เด็กหญิงธนพร  กลิ่นเมฆ
ป.5
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
731
เด็กหญิงธนพร  แก้วขาว
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
732
เด็กชายธนภัทร  ยุเหล็ก
ป.5
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
733
เด็กชายธนภัทร  รัตนา
ป.5
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
734
เด็กชายธนภัทร  วรรณกุลวิวัฒน์
ป.6
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
วิทย์ประถม
735
เด็กหญิงธนวรรณ  ปิ่นรัตน์
ป.5
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
736
เด็กชายธนวินท์  ตรียวง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สุราษฎร์ธานี เขต 1

ณ ห้อง 723 ชั้น 2 อาคารกัลปพฤกษ์ (อาคาร 7) โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
ห้องสอบที่
 32
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
737
เด็กหญิงธนะพินธ์  คงทอง
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
738
เด็กหญิงธนัชชา  เกื้อสกุล
ป.6
โรงเรียนจอย
วิทย์ประถม
739
เด็กหญิงธนัชชา  วราภรณ์
ป.4
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
740
เด็กหญิงธนัญญา  ทองสุข
ป.6
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
วิทย์ประถม
741
เด็กหญิงธนัท  เกิดสมบัติ
ป.4
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
742
เด็กชายธนาดล  แซ่โง้ว
ป.4
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
743
เด็กชายธนาธิป  ใจกว้าง
ป.4
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
744
เด็กชายธนารัตน์  ประทุมทอง
ป.5
โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง)
วิทย์ประถม
745
เด็กหญิงธนิชา  แสงสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง)
วิทย์ประถม
746
เด็กหญิงธนิษฐาพร  บุญธรรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
วิทย์ประถม
747
เด็กหญิงธนิสร  งามวิเศษ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
748
เด็กชายธนิสร  ศรีขวัญ
ป.4
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
749
เด็กหญิงธนิสรา  พูลเพียบพร้อม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
750
เด็กหญิงธมลวรรณ  เกื้อสกุล
ป.5
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
751
เด็กหญิงธมลวรรณ  พุ่มพุทธ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
วิทย์ประถม
752
เด็กหญิงธมลวรรณ  เสาวลักษณ์กุล
ป.5
โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง)
วิทย์ประถม
753
เด็กชายธรรมเชษฐ์  จิตชา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
754
เด็กชายธรรมธรรศ  ชูแดง
ป.6
โรงเรียนจอย
วิทย์ประถม
755
เด็กชายธรรมปพน  พูลสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
756
เด็กชายธรรศ  ปาลคเชนทร์
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
757
เด็กชายธราเทพ  เขียนสุข
ป.5
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
758
เด็กชายธราสุต  นวลกุ้ง
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
759
เด็กหญิงธริศรา  รัตนเดชากร
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
760
เด็กหญิงธัชกร  ราชวิเชียร
ป.6
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
วิทย์ประถม
761
เด็กหญิงธัญชนก  ปานดี
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สุราษฎร์ธานี เขต 1

ณ ห้อง 724 ชั้น 2 อาคารกัลปพฤกษ์ (อาคาร 7) โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
ห้องสอบที่
 33
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
762
เด็กหญิงธัญชนก  เพ็งบูลย์
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
763
เด็กหญิงธัญชนก  รัตนเพชร
ป.5
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
764
เด็กหญิงธัญชนก  วัฒนนุกูล
ป.4
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
765
เด็กหญิงธัญญลักษณ์  เพชรชลคราม
ป.5
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
วิทย์ประถม
766
เด็กหญิงธัญญา  รัตนวิจิตร
ป.5
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
767
เด็กหญิงธัญพิชชา  รัตนูปกรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
768
เด็กหญิงธัญพิมล  กุยสาย
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
769
เด็กชายธัญพิสิษฐ์  แก้วพิชัย
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
770
เด็กหญิงธัญรดา  ผอมหนู
ป.4
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
771
เด็กหญิงธัญลักษณ์  ศิวายพราหมณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
772
เด็กหญิงธัญวลัย  ต่างบาน
ป.5
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
773
เด็กชายธัญวิทย์  วุฒิวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
วิทย์ประถม
774
เด็กหญิงธิดารัตน์  รุ่งช่วง
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
775
เด็กชายธีทัต  ธุวะสิน
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
776
เด็กชายธีรกรณ์  ลิ้มสกุล
ป.4
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
777
เด็กชายธีรฉัตร  ชโลธร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
วิทย์ประถม
778
เด็กชายธีรภัทร  แซ่หม่ง
ป.5
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
779
เด็กหญิงธีร์วรา  คงพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
780
เด็กหญิงนคพร  ทับวิเชียร
ป.5
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
781
เด็กชายนนทพัทธ์  จันทบูรณ์
ป.4
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
วิทย์ประถม
782
เด็กชายนนทภัทร  ภทรภักดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
783
เด็กชายนพณัฐ  ดำช่วย
ป.5
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
784
เด็กหญิงนพมาศ  มิถิลา
ป.4
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
785
เด็กหญิงนพวัลย์  ทองชะอุ่ม
ป.5
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
786
เด็กชายนภเกตน์  ชูถนอม
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สุราษฎร์ธานี เขต 1

ณ ห้อง 725 ชั้น 2 อาคารกัลปพฤกษ์ (อาคาร 7) โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
ห้องสอบที่
 34
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
787
เด็กชายนภัทร  เซี่ยงฉิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
788
เด็กชายนภัสดล  ลวณะสกล
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
789
เด็กชายนรรัตน์  สุปันตี
ป.5
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
790
เด็กชายนริส  แสภู่
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
791
เด็กหญิงนรีจิตรา  อรุณสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
วิทย์ประถม
792
เด็กหญิงนรีรัตน์  เจริญแก้วประสงค์
ป.5
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
793
เด็กชายนฤพล  สุวรรณรัศมี
ป.4
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
794
เด็กหญิงนลิน  บุญชัย
ป.5
โรงเรียนจอย
วิทย์ประถม
795
เด็กหญิงนลินี  จันทร์ร่ม
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
796
เด็กชายนวพรรษ  เอกประยูร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
วิทย์ประถม
797
เด็กหญิงนวรัตน์  มูลชาติ
ป.5
โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง)
วิทย์ประถม
798
เด็กชายนัทธพงศ์  สิงหะ
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
799
เด็กหญิงนัทธมน  แก้วกระจาย
ป.6
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
วิทย์ประถม
800
เด็กชายนัธทวัฒน์  สุวรรณรัตน์
ป.4
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
801
เด็กหญิงนันท์นภัส  จงพัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
802
เด็กหญิงนันท์นภัส  จิตนิลพัทธ์
ป.5
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
วิทย์ประถม
803
เด็กหญิงนันท์นภัส  พรหมช่วย
ป.6
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
วิทย์ประถม
804
เด็กหญิงนันท์นภัส  สุขัมศรี
ป.6
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
วิทย์ประถม
805
เด็กหญิงนันท์นภัส  สุทธิรักษ์
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
806
เด็กหญิงนันท์นภัส  หทัยวสีวงศ์
ป.5
โรงเรียนจอย
วิทย์ประถม
807
เด็กหญิงนันท์นลิน  เมฆมุสิก
ป.5
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
808
เด็กหญิงนันท์ลินี  จันทร์อินทร์
ป.5
โรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา
วิทย์ประถม
809
เด็กชายนันทิพัฒน์  เมืองชู
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
810
เด็กหญิงนัรจิสชา  หมัดชา
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
811
เด็กหญิงนาฎนรี  ศรีตะกุก
ป.4
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สุราษฎร์ธานี เขต 1

ณ ห้อง 726 ชั้น 2 อาคารกัลปพฤกษ์ (อาคาร 7) โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
ห้องสอบที่
 35
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
812
เด็กชายนาวิน  สริขา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
813
เด็กหญิงนิชาภา  กรีไกรนุช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
วิทย์ประถม
814
เด็กหญิงนิดชาวรรณ  โสภา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
วิทย์ประถม
815
เด็กหญิงนิติธร  แก้วขาว
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
816
เด็กหญิงนิธยาภรณ์  สังขบุญชู
ป.4
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
817
เด็กหญิงนิธินาฏ  จันทร์หุ่น
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
818
เด็กชายนิธิภัทร  เรืองทองฉิม
ป.5
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
819
เด็กชายนิธิศ  ลิ่มประเสริฐวงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
วิทย์ประถม
820
เด็กหญิงนุตประวีณ์  รักวิวัฒน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
วิทย์ประถม
821
เด็กหญิงนุปะวีย์  รัตติโชติ
ป.4
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
822
เด็กหญิงบารมี  บัวบาน
ป.5
โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง)
วิทย์ประถม
823
เด็กหญิงบุญธิชา  วงศ์โพธิพันธ์
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
824
เด็กหญิงเบญญภา  ทองยวน
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
825
เด็กหญิงเบญญากร  อักษรธรรม
ป.6
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
วิทย์ประถม
826
เด็กหญิงเบญญาภัทร  ปราบสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
827
เด็กหญิงเบญญาภา  หงษ์ชุมแพ
ป.4
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
828
เด็กชายปกรณ์วิศว์  แก้วสะอาด
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
829
เด็กชายปณชัย  คงทอง
ป.5
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
830
เด็กชายปณวัตร  บุญญานุรักษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
วิทย์ประถม
831
เด็กหญิงปณิตา  เพชรช้าง
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
832
เด็กชายปณิธิ  นุ้ยสวี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
วิทย์ประถม
833
เด็กหญิงปนัญญกร  ถาวโรจน์
ป.6
โรงเรียนจอย
วิทย์ประถม
834
เด็กหญิงปพิชญา  คลิ้งเคล้า
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
835
เด็กหญิงปภาดา  นวมสิริ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
วิทย์ประถม
836
เด็กหญิงปภาดา  วงศ์รัตนะ
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สุราษฎร์ธานี เขต 1

ณ ห้อง 727 ชั้น 2 อาคารกัลปพฤกษ์ (อาคาร 7) โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
ห้องสอบที่
 36
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
837
เด็กชายปรมะ  จิ้วไม้แดง
ป.5
โรงเรียนจอย
วิทย์ประถม
838
เด็กชายปรัตถกร  อินทร์พรหม
ป.4
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
839
เด็กหญิงปรางค์  จีนด้วง
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
840
เด็กหญิงปริญญดา  อำลอย
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
841
เด็กหญิงปวิชญา  วงศ์หิรัญ
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
842
เด็กหญิงปวิตรา  บุญมา
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
843
เด็กหญิงรวิสรา  โพธิพันธุ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
วิทย์ประถม
844
เด็กหญิงปวีณ์ลดา  คงเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
วิทย์ประถม
845
เด็กชายปองคุณ  เทพเฉลิม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
วิทย์ประถม
846
เด็กชายปัญจวิชญ์  แก้วประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
วิทย์ประถม
847
เด็กชายปัญญวิท  รัตนะ
ป.6
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
วิทย์ประถม
848
เด็กชายปัญณกร  แผ่นศิลา
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
849
เด็กหญิงปัณฑิตา  แสงศรี
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
850
เด็กชายปัณณธร  คงทับ
ป.5
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
851
เด็กหญิงปัณณพรรษ  เพชรมณี
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
852
เด็กหญิงปาณิสรา  ดำใหม่
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
853
เด็กหญิงปาริตา  ยวนานนท์
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
854
เด็กหญิงปาริมา  โกยสมบัติโอฬาร
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
855
เด็กหญิงปารุดา  กลิ่นแก้ว
ป.4
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
856
เด็กหญิงปาลิกา  ศรีโชติ
ป.4
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
857
เด็กชายปิติภัทร  แป้นเส้ง
ป.6
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
วิทย์ประถม
858
เด็กหญิงปิ่นหทัย  พวงแก้ว
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
859
เด็กหญิงปิยธิดา  หาญจริยากูล
ป.4
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
860
เด็กหญิงปิยธิดา  อุดมแก้ว
ป.4
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
วิทย์ประถม
861
เด็กชายปิยพงศ์  ไกรแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สุราษฎร์ธานี เขต 1

ณ ห้อง 728 ชั้น 2 อาคารกัลปพฤกษ์ (อาคาร 7) โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
ห้องสอบที่
 37
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
862
เด็กหญิงปิยรัตน์  มาตบุญโท
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
863
เด็กชายปิยะพงษ์  แง้เจริญกุล
ป.6
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
วิทย์ประถม
864
เด็กหญิงปิยาพัชร  แซ่ฉั่ว
ป.4
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
865
เด็กหญิงปิยาภัทร  สงโสม
ป.5
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
วิทย์ประถม
866
เด็กหญิงปิยาภัทร์  ทิพย์บำรุง
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
867
เด็กหญิงปียวรรณ์  อภิรักษ์เนติพงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
วิทย์ประถม
868
เด็กหญิงปุญญรัตน์  อนุช
ป.4
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
869
เด็กหญิงปุญญาดา  เชื้อพราหมณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
วิทย์ประถม
870
เด็กหญิงปุญญิศา  ทองชิต
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
871
เด็กหญิงปุญญิศา  เรือนแก้ว
ป.5
โรงเรียนจอย
วิทย์ประถม
872
เด็กหญิงปุญณดา  บุญแก้ว
ป.5
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
873
เด็กหญิงปุญห์ญนิชห์  เพชรรัตน์
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
874
เด็กหญิงปุณญดา  ตั้งตรงสุนทร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
875
เด็กหญิงปุณณดา  เสรีรัตน
ป.5
โรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา
วิทย์ประถม
876
เด็กชายปุณณวิช  เนาวพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
วิทย์ประถม
877
เด็กหญิงปุณณิกา  บุณยะตุลานนท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
วิทย์ประถม
878
เด็กหญิงปุณยนุช  เจษฎาอัมพรวงศ์
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
879
เด็กหญิงปุณยนุช  เดชมณี
ป.5
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
880
เด็กหญิงปุณยวัจน์  พูลสิน
ป.6
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
วิทย์ประถม
881
เด็กหญิงปุณยานุช  พัฒนเจริญ
ป.4
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
882
เด็กหญิงปุณยาภา  สังข์ทอง
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
883
เด็กหญิงปุณิกา  ศรีบัวทอง
ป.4
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
884
เด็กหญิงเปญญาภา  สุขสาตต์
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
885
เด็กชายเปมทัต  การโชติ
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
886
เด็กหญิงเปมิกา  คงพยัคฆ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สุราษฎร์ธานี เขต 1

ณ ห้อง 733 ชั้น 3 อาคารกัลปพฤกษ์ (อาคาร 7) โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
ห้องสอบที่
 38
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
887
เด็กหญิงเปมิกา  จันปาน
ป.6
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
วิทย์ประถม
888
เด็กหญิงเปมิกา  แป้นถนอม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
889
เด็กชายเปรม  นพคุณ
ป.5
โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง)
วิทย์ประถม
890
เด็กหญิงเปรมยุดา  ภพทวี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
วิทย์ประถม
891
เด็กหญิงเปรมสินิ  รู้ซื่อ
ป.5
โรงเรียนจอย
วิทย์ประถม
892
เด็กหญิงผริตา  เทือกสุบรรณ
ป.5
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
วิทย์ประถม
893
เด็กชายพงศ์ปณต  ทองมาก
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
894
เด็กชายพงศภัค  แก้วกาญจน์
ป.6
โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง)
วิทย์ประถม
895
เด็กชายพงศ์สุวัชร  มิตรพัฒน์
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
896
เด็กชายพชรพล  เจริญมาก
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
897
เด็กชายพนาย  แสงมณี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
898
เด็กหญิงพนิตตา  วุฒิพงศ์
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
899
เด็กหญิงพนิตธิดา  นุ้ยชวดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
900
เด็กหญิงพนิตนันท์  เอมโอษฐ์
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
901
เด็กหญิงพรกมน  แพเพชรทอง
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
902
เด็กหญิงพรชนก  เนตร์ขำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
903
เด็กหญิงพรทิพย์  อุ้ยตยะกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
วิทย์ประถม
904
เด็กหญิงพรธวัล  บุญเตียว
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
905
เด็กหญิงพรธีรา  มีสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
906
เด็กหญิงพรนภัส  สงพัฒน์แก้ว
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
907
เด็กหญิงพรปวีณ์  ภู่พลับ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
วิทย์ประถม
908
เด็กหญิงพรปวีณ์  อุบลสถิตย์
ป.5
โรงเรียนจอย
วิทย์ประถม
909
เด็กหญิงพรพรหม  ศรีฟ้า
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
910
เด็กหญิงพรรณพิสุทธิื  ศานติเกษม
ป.6
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
วิทย์ประถม
911
เด็กหญิงพรรณิการ์  นาควิโรจน์
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สุราษฎร์ธานี เขต 1

ณ ห้อง 734 ชั้น 3 อาคารกัลปพฤกษ์ (อาคาร 7) โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
ห้องสอบที่
 39
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
912
เด็กหญิงพลอยนิษฐา  เนาว์นาน
ป.6
โรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา
วิทย์ประถม
913
เด็กหญิงพลอยปภัสร์  ปฐมเตชะกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
914
เด็กชายพลานุภาพ  ขุนทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
915
เด็กชายพศวีร์  จันทร์เมือง
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
916
เด็กชายพศุตม์  ครุฑสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
917
เด็กชายพสิษฐ์  ทิพย์สุวรรณ
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
918
เด็กหญิงพัชญ์ชิสา  จีนนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
วิทย์ประถม
919
เด็กชายพัชรพล  ศรีวารีรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
920
เด็กหญิงพัชรมณฑ์  ชูไกรไทย
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
921
เด็กหญิงพัชรา  นพรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
วิทย์ประถม
922
เด็กหญิงพัชริดา  คงศิริ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
923
เด็กชายพัฒนเดช  นุ่มทอง
ป.5
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
วิทย์ประถม
924
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ไตรณรานุสรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
925
เด็กชายพัทธนันท์  คงแป้น
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
926
เด็กหญิงพัทธนันท์  แสงสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
วิทย์ประถม
927
เด็กชายพัสกร  รื่นเริงใจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
928
เด็กหญิงพาขวัญ  คงชนะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
วิทย์ประถม
929
เด็กหญิงพิชชญา  มีเชย
ป.5
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
930
เด็กหญิงพิชชา  ศิรินุพงค์
ป.6
โรงเรียนจอย
วิทย์ประถม
931
เด็กชายพิชชากร  ให้หวล
ป.5
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
932
เด็กหญิงพิชชาภา  ภาราทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
วิทย์ประถม
933
เด็กหญิงพิชญนันท์  ผดุงจิระพันธทิพ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
วิทย์ประถม
934
เด็กชายพิชญะ  สิงห์สาย
ป.5
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
935
เด็กหญิงพิชญาภัค  จารัตน์
ป.5
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
936
เด็กหญิงพิชญาภัค  รักเพชร
ป.4
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สุราษฎร์ธานี เขต 1

ณ ห้อง 735 ชั้น 3 อาคารกัลปพฤกษ์ (อาคาร 7) โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
ห้องสอบที่
 40
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
937
เด็กชายพิชญุตม์  วัฒนา
ป.4
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
938
เด็กหญิงพิชามญชุ์  พรัมรัตนพงศ์
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
939
เด็กหญิงพิชามญชุ์  พิชญะอนันต์กุล
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
940
เด็กหญิงพิชามลชุ์  ทองจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
941
เด็กหญิงพิมพ์นภา  ภูตะมี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
วิทย์ประถม
942
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ชูเกิด
ป.4
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
943
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  วราภรณ์
ป.5
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
944
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ศักดิ์พัฒนพงศ์
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
945
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  สุวรรณมาก
ป.5
โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง)
วิทย์ประถม
946
เด็กหญิงพิมพ์วลี  เทียมประทีป
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
947
เด็กหญิงพิมพิศา  บุญอิ้ง
ป.5
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
948
เด็กหญิงพิมศ์แพง  ศิริโภคพัฒน์
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
949
เด็กชายพิรชัช  สดศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
วิทย์ประถม
950
เด็กหญิงพีชญา  บริบูรณ์
ป.4
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
951
เด็กชายพีรพัฒน์  นิ่มทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
วิทย์ประถม
952
เด็กชายพีรพัฒน์  บุญอินทร์
ป.5
โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง)
วิทย์ประถม
953
เด็กหญิงพุดน้ำบุศน์  เลิศปิยะธนากุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
954
เด็กหญิงพุทธปภา  บัวเจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
วิทย์ประถม
955
เด็กหญิงพุทธิปภา  บัวเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
วิทย์ประถม
956
เด็กหญิงพูลภัสสร  ฤกษ์ยาม
ป.6
โรงเรียนจอย
วิทย์ประถม
957
เด็กหญิงเพชรกะรัต  โมทนา
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
958
เด็กหญิงเพชรรัตน์  นพรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
วิทย์ประถม
959
เด็กหญิงแพรวนภา  จำปาทอง
ป.6
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
วิทย์ประถม
960
เด็กหญิงแพรวรรณ  แก้วศรีใส
ป.5
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
961
เด็กชายฟาฏิน  หวังเจริญ
ป.4
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สุราษฎร์ธานี เขต 1

ณ ห้อง 736 ชั้น 3 อาคารกัลปพฤกษ์ (อาคาร 7) โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
ห้องสอบที่
 41
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
962
เด็กชายภคพล  ช้างทรัพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
วิทย์ประถม
963
เด็กหญิงภริดา  ภูชยันตร์
ป.5
โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง)
วิทย์ประถม
964
เด็กหญิงภริตพร  รูปปั้น
ป.5
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
965
เด็กชายภวินท์  โต๊ะอีสอ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
966
เด็กชายภวินท์  ไทยราช
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
967
เด็กหญิงภัคธีมา  ผลเลิศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
วิทย์ประถม
968
เด็กหญิงภัททิรา  สุพัฒน์แก้ว
ป.5
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
969
เด็กหญิงภัทธิราช  อิสริยาฐากูร
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
970
เด็กหญิงภัทธิราช์  อิสริยาฐากูร
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
971
เด็กหญิงภัทรดา  พูลเกิด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
972
เด็กชายภัทรเดช  วัชระสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
วิทย์ประถม
973
เด็กชายภัทรพล  บุญหาญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
974
เด็กหญิงภัทรภร  อ่อนเกตุพล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
975
เด็กหญิงภัทรลดา  ช่วยชูหนู
ป.4
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
976
เด็กหญิงภัทรวลัญช์  ตั้งทรงสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนนานาชาติสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
977
เด็กชายภัทรวุฒิ  บุญญภัทร
ป.4
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
978
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ใจเที่ยง
ป.5
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
979
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ถูกต้อง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
วิทย์ประถม
980
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  อินทานุกูล
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
981
เด็กหญิงภัทราพร  ชาวคีรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
วิทย์ประถม
982
เด็กหญิงภัทราภรณ์  ใจกว้าง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
วิทย์ประถม
983
เด็กชายภัทรินทร์  คงชาตรี
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
984
เด็กหญิงภัสราพร  ศรีนวลปาน
ป.4
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
985
เด็กชายภากร  ลิ้มสกุล
ป.4
โรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา
วิทย์ประถม
986
เด็กชายภาคิน  ทัศนเรณู
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สุราษฎร์ธานี เขต 1

ณ ห้อง 737 ชั้น 3 อาคารกัลปพฤกษ์ (อาคาร 7) โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
ห้องสอบที่
 42
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
987
เด็กหญิงภาสินี  ชำนาญศรี
ป.6
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
วิทย์ประถม
988
เด็กชายภิชญพงษ์  เพ็ชรปาน
ป.5
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
วิทย์ประถม
989
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  วรรณศรี
ป.5
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
990
เด็กชายภีม  หวังมุทิตากุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
วิทย์ประถม
991
เด็กชายภูนาถ  เดชชนะ
ป.6
โรงเรียนจอย
วิทย์ประถม
992
เด็กชายภูมิทัศน์  อาจนะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
วิทย์ประถม
993
เด็กชายภูมิไผท  กุญชรศิริมงคล
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
994
เด็กชายภูมิภัทร  ทองผล
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
995
เด็กชายภูริกานต์  นาคเรือง
ป.5
โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง)
วิทย์ประถม
996
เด็กชายภูริณัฐ  บินแอ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
997
เด็กชายภูริณัฐ  รัตนมณี
ป.5
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
998
เด็กชายภูริณัฐ  ศักดิ์สวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
999
เด็กชายภูริวัฒ  พัฒนภากรณ์
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
1000
เด็กชายภูวเดช  แก้วเรือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
วิทย์ประถม
1001
เด็กชายภูวเดช  ลิ้มพัฒนสิริ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
วิทย์ประถม
1002
เด็กชายภูวริศ  ทีฆภาคย์วิศิษฎ์
ป.5
โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง)
วิทย์ประถม
1003
เด็กชายภูวิช  ณ พัทลุง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
1004
เด็กชายภูวิศ  ภักดีแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
วิทย์ประถม
1005
เด็กชายภูษิต  สุวรรณรัตน์
ป.6
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
วิทย์ประถม
1006
เด็กชายมังกร  ศิริพิทยกุล
ป.4
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
1007
เด็กหญิงมัณฐิตา  หนูมาศ
ป.4
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
1008
เด็กหญิงมีนานุช  กระโห้ทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
1009
เด็กหญิงมุกรินทร์  ปานดี
ป.5
โรงเรียนจอย
วิทย์ประถม
1010
เด็กหญิงเมธาสิทธิ์  อบทอง
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
1011
เด็กหญิงเมลดา  พัฒนประดิษฐ
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สุราษฎร์ธานี เขต 1

ณ ห้อง 738 ชั้น 3 อาคารกัลปพฤกษ์ (อาคาร 7) โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
ห้องสอบที่
 43
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1012
เด็กหญิงโมไนยา  เทพเมือง
ป.5
โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง)
วิทย์ประถม
1013
เด็กหญิงยมลธรณ์  สูจิวัฒนารัตน์
ป.4
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
1014
เด็กชายยศภัทร  เขียมวิจิตร
ป.6
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
วิทย์ประถม
1015
เด็กชายยอดมิตร  เมืองดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
วิทย์ประถม
1016
เด็กหญิงร่มฉัตร  บุณยนพพงศ์
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
1017
เด็กหญิงรมิดา  เจริญรักษ์
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
1018
เด็กหญิงรมิดา  เพชรรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
1019
เด็กหญิงรรินทิพย์  เตชะภิวัฒน์
ป.4
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
วิทย์ประถม
1020
เด็กหญิงรวิวรรณ  เพชรรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
1021
เด็กหญิงรวิสรา  เจริญธรรม
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
1022
เด็กชายรวี  ล้อธรรมคุณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
วิทย์ประถม
1023
เด็กชายรวีโรจน์  โถวรุ่งเรือง
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
1024
เด็กหญิงรักสิตา  รักขนาม
ป.6
โรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา
วิทย์ประถม
1025
เด็กหญิงรังสิมา  กาญจนกุล
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
1026
เด็กชายรัชนนท์  โสมคง
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
1027
เด็กหญิงรัชนาท  สิงพรหม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
วิทย์ประถม
1028
เด็กชายรัฎฐพิชญ์  ชูเชิด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
1029
เด็กหญิงรัฐนันท์  พยัฆฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
1030
เด็กชายรัฐพล  หมั่นเพียร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
1031
เด็กชายรัฐวัชร์  วัฒนสถิตย์โชติ
ป.6
โรงเรียนจอย
วิทย์ประถม
1032
เด็กหญิงริซกีน่า  ยูซบ
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
1033
เด็กชายรุ่งรดิศ  พัฒนจร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
วิทย์ประถม
1034
เด็กหญิงรุจิรดา  คงอุดหนุน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
วิทย์ประถม
1035
เด็กหญิงลภัสรดา  อินทแสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
1036
เด็กหญิงลลิตภัทร  พรประเสริฐสม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สุราษฎร์ธานี เขต 1

ณ ห้อง 741 ชั้น 4 อาคารกัลปพฤกษ์ (อาคาร 7) โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
ห้องสอบที่
 44
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1037
เด็กหญิงลลิตา  อินแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
วิทย์ประถม
1038
เด็กหญิงลักษณารีย์  ชอบทำกิจ
ป.4
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
1039
เด็กหญิงลัภนารีย์  สมุยเจริญสิน
ป.6
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
วิทย์ประถม
1040
เด็กชายลุยย์ แอนโทนี่  ประดิษฐ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
1041
เด็กชายวงศธร  ทีปะปาล
ป.5
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
วิทย์ประถม
1042
เด็กชายวงศพัทธ์  เชาวน์ณัฐเศวตกุล
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
1043
เด็กหญิงวชิรญาณ์  เรืองฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
1044
เด็กหญิงวชิรญาณ์  เหล่าประสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
1045
เด็กชายวชิรวิทย์  จีนแก้ว
ป.6
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
วิทย์ประถม
1046
เด็กชายวณัฐศวินทร์  ขันติอัครพงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
วิทย์ประถม
1047
เด็กหญิงวณิชย์ชญา  อักษรทอง
ป.4
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
1048
เด็กหญิงวทัญยุตา  พระสว่าง
ป.6
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
วิทย์ประถม
1049
เด็กหญิงวนชพร  พลารชุน
ป.4
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
1050
เด็กชายวรชิดา  พันธุ์วิชาติกุล
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
1051
เด็กหญิงวรนิษฐา  ธนฐานสกุล
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
1052
เด็กหญิงวรปรัชญ์  ลาวัลย์กุล
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
1053
เด็กชายวรเมธ  ทองปลูก
ป.6
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
วิทย์ประถม
1054
เด็กหญิงวรฤทัย  ไชยวิศิษฎ์กุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
วิทย์ประถม
1055
เด็กหญิงวรวีร์  ภูริพัฒนาวงษ์
ป.5
โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง)
วิทย์ประถม
1056
เด็กชายวรวุฒิ  จันทร์ภูชงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
1057
เด็กหญิงวรัชยา  คงเสน่ห์
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
1058
เด็กหญิงวรัณปภา  เพ็ชระ
ป.4
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
1059
เด็กหญิงวรัทยา  หมื่นมะเริง
ป.4
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
1060
เด็กหญิงวราวรรณ  แสงอาวุธ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
1061
เด็กชายวรินทร  เซี่ยงฉิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สุราษฎร์ธานี เขต 1

ณ ห้อง 742 ชั้น 4 อาคารกัลปพฤกษ์ (อาคาร 7) โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
ห้องสอบที่
 45
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1062
เด็กหญิงวรินทร  ทองแท่น
ป.5
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
1063
เด็กหญิงวรินทร  โรจนรักษ์
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
1064
เด็กหญิงวริยาณัฎฐ์  วัชราภรณ์
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
1065
เด็กหญิงวริศรา  หมั่นไชย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
วิทย์ประถม
1066
เด็กหญิงวริษฎา  เวฬุธนราชิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
วิทย์ประถม
1067
เด็กหญิงวริษฏา  สันติวิริยไพบูลย์
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
1068
เด็กหญิงวริสนา  จาตุรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
1069
เด็กหญิงวรีวรรณ  บุญมี
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
1070
เด็กชายวศิกร  ศรีทองกุล
ป.4
โรงเรียนจอย
วิทย์ประถม
1071
เด็กชายวัชรพล  เดชเรือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
1072
เด็กชายวัชรวิชญ์  ลิ่มเกษม
ป.4
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
1073
เด็กชายวัชรากร  อ่อนพร้อม
ป.5
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
วิทย์ประถม
1074
เด็กหญิงวัชรีวรรณ  สุเมธากุลวัฒน์
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
1075
เด็กชายวัทธิกร  ดาโอะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
1076
เด็กหญิงวาเนีย  มุติชน
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
1077
เด็กชายวารวัต  คล้ายศรี
ป.4
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
1078
เด็กหญิงวิณิชยา  รักษาทรัพย์
ป.6
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
วิทย์ประถม
1079
เด็กชายวิทวิน  หลักซุม
ป.5
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
1080
เด็กหญิงวิภาวี  กองรัตน์
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
1081
เด็กชายวิภู  พรายพรรณ
ป.5
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
วิทย์ประถม
1082
เด็กชายวิริทธิ์พล  ภู่ทอง
ป.5
โรงเรียนจอย
วิทย์ประถม
1083
เด็กหญิงวิลดา  ชมเชย
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
1084
เด็กหญิงวิลาวัลย์  ศรัทธาสุข
ป.5
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
1085
เด็กหญิงวีรวรรณ  บุญมี
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
1086
เด็กชายเวชพิสิฐ  วงศ์เวชสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สุราษฎร์ธานี เขต 1

ณ ห้อง 743 ชั้น 4 อาคารกัลปพฤกษ์ (อาคาร 7) โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
ห้องสอบที่
 46
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1087
เด็กหญิงศดานันท์  จันทร์ประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
1088
เด็กชายศรรวริศ  ขนานสุข
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
1089
เด็กหญิงศรัณย์พร  โมระเสริฐ
ป.5
โรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา
วิทย์ประถม
1090
เด็กหญิงศรัณย์รัชต์  ทิพย์เพชร
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
1091
เด็กหญิงศรีรัตน์  อุไรวรรณ
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
1092
เด็กหญิงศศิญาภรณ์  ชูมาก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
1093
เด็กหญิงศศิยฉัตร  กมลลาศลักษณ์
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
1094
เด็กชายศักดิ์พล  โคตรุชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
วิทย์ประถม
1095
เด็กหญิงศิธณัฐ์  เฉลิมพงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
1096
เด็กหญิงศิรภัสสร  ถึงเจริญ
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
1097
เด็กชายศิรัณ  รัตนแก้ว
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
1098
เด็กหญิงศิริกานดา  พัฒน์ใหญ่
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
1099
เด็กหญิงศิริญาดา  อดิเทพสถิต
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
1100
เด็กหญิงศิริวิมล  ไชยวงศ์
ป.5
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
1101
เด็กชายศิวกร  ธานีรัตน์
ป.5
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
1102
เด็กชายศิวัช  ชูโฉม
ป.5
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
วิทย์ประถม
1103
เด็กหญิงศิศิรา  โมระเสริฐ
ป.4
โรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา
วิทย์ประถม
1104
เด็กหญิงศุณิสา  ขมัน
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
1105
เด็กชายศุภกร  ลิ้มวิชิต
ป.5
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
1106
เด็กหญิงศุภกานต์  พัฒน์คง
ป.4
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
1107
เด็กชายศุภณัฐ  เทพชิต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
1108
เด็กชายศุภณัฐ  พูลมาศ
ป.5
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
วิทย์ประถม
1109
เด็กชายศุภณัฐ  ยุ่ยฉิม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
วิทย์ประถม
1110
เด็กหญิงศุภพิชญาญ์  จำปา
ป.5
โรงเรียนจอย
วิทย์ประถม
1111
เด็กชายศุภฤกษ์  ปิยะพลากร
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สุราษฎร์ธานี เขต 1

ณ ห้อง 744 ชั้น 4 อาคารกัลปพฤกษ์ (อาคาร 7) โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
ห้องสอบที่
 47
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1112
เด็กหญิงศุภสุตา  อินทร์แก้ว
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
1113
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  เทพธัญญ์
ป.5
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
1114
เด็กหญิงศุภิสรา  เกษมสิทธิพร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
1115
เด็กชายสกริชภณ  ภูมิรินทร์
ป.6
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
วิทย์ประถม
1116
เด็กชายสกลภัทร  เดชมณี
ป.4
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
1117
เด็กชายสมาร์ท  ทองเขาล้าน
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
1118
เด็กชายสรวิชญ์  สุขศรี
ป.5
โรงเรียนจอย
วิทย์ประถม
1119
เด็กชายสรวิชญ์  อภิรันตอุดม
ป.5
โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง)
วิทย์ประถม
1120
เด็กชายสรัล  คงแพทย์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดละไม
วิทย์ประถม
1121
เด็กหญิงสรัลนุช  เพชรหิน
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
1122
เด็กหญิงสโรชา  แซ่หว่อง
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
1123
เด็กหญิงสวภัทร  ดรดีเลิศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
1124
เด็กชายสัจจานนท์  ยิ้มประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
วิทย์ประถม
1125
เด็กชายสัณห์พิชญ์  ฤกษ์ดี
ป.6
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
วิทย์ประถม
1126
เด็กหญิงสันต์ฤทัย  ขนานทอง
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
1127
เด็กหญิงสาริศา  ชูชีพ
ป.6
โรงเรียนจอย
วิทย์ประถม
1128
เด็กหญิงสาริศา  มีแย้ม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
วิทย์ประถม
1129
เด็กหญิงสิตานัน  ภูษิตากรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
วิทย์ประถม
1130
เด็กชายสิทธิชัย  เอื้อมาฆทาน
ป.4
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
1131
เด็กชายสิปปนนท์  ศรียา
ป.5
โรงเรียนจอย
วิทย์ประถม
1132
เด็กชายสิปปวิชณ์  รัตนอมตกุล
ป.5
โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง)
วิทย์ประถม
1133
เด็กหญิงสิรภัทร  ทองสง
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
1134
เด็กชายสิรวิชญ์  กลิ่นคล้าย
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๓ (ตลาดล่าง)
วิทย์ประถม
1135
เด็กหญิงสิริณัฏฐ์  หมื่นสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
วิทย์ประถม
1136
เด็กหญิงสิริพิชชา  คำชุมภู
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สุราษฎร์ธานี เขต 1

ณ ห้อง 745 ชั้น 4 อาคารกัลปพฤกษ์ (อาคาร 7) โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
ห้องสอบที่
 48
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1137
เด็กหญิงสิริวิมล  พัฒนภากรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
1138
เด็กหญิงสุชานันท์  เพชรสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
วิทย์ประถม
1139
เด็กหญิงสุญาดา  คงจันทร์
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
1140
เด็กหญิงสุฐิตา  ชูสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
วิทย์ประถม
1141
เด็กหญิงสุทธิดา  ธรรมานนท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
วิทย์ประถม
1142
เด็กหญิงสุธาทิพย์  ลำแก้ว
ป.5
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
1143
เด็กหญิงสุพัชญา  คงชาตรี
ป.5
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
1144
เด็กหญิงสุพิชญา  นาทุ่งนุ้ย
ป.5
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
1145
เด็กหญิงสุพิชญา  สังข์ทองงาม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
วิทย์ประถม
1146
เด็กหญิงสุภัสสราภรณ์  ก้อนทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
วิทย์ประถม
1147
เด็กหญิงสุรวดี  จุ่งพิวัฒน์
ป.5
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
1148
เด็กหญิงสุวภัทร  ช่วยสุข
ป.5
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
วิทย์ประถม
1149
เด็กหญิงสุวภัทร  บุญมา
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
1150
เด็กชายสุวิจักขณ์  แสงเกื้อหนุน
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
วิทย์ประถม
1151