ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สุพรรณบุรี เขต 3

ณ อาคาร 6 ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกมลวรรณ  เกตุรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)
คณิตประถม
2
เด็กชายกฤติเดช  เกตุสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)
คณิตประถม
3
เด็กชายกษิดิ์เดช  ปัจจัยศิริ
ป.5
โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง
คณิตประถม
4
เด็กชายก้องตะวัน  มั่นเจริญพร
ป.6
โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง
คณิตประถม
5
เด็กหญิงกัญจน์ณัฎฐ์  ราชรักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต
คณิตประถม
6
เด็กชายกันติทัต  บัวบังภัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)
คณิตประถม
7
เด็กหญิงกัลยรัตน์  แย้มลม้าย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต
คณิตประถม
8
เด็กหญิงกัลยวรรธน์  เสร็จกิจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต
คณิตประถม
9
เด็กชายกาณฑ์  ทองคำใส
ป.4
โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง
คณิตประถม
10
เด็กหญิงกุลพัชร  เกลี้ยงประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)
คณิตประถม
11
เด็กชายเกื้อ  ทองคำใส
ป.6
โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง
คณิตประถม
12
เด็กหญิงเขมิกา  สัตยา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต
คณิตประถม
13
เด็กชายคุณากร  พรมรินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)
คณิตประถม
14
เด็กชายคุณาภพ  พลรัตน์
ป.5
โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง
คณิตประถม
15
เด็กชายจิรภัทร  ทองโสภา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต
คณิตประถม
16
เด็กหญิงจิระภัทร์  คุ้มสมบัติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต
คณิตประถม
17
เด็กหญิงจิรัชยา  มังกรราช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)
คณิตประถม
18
เด็กหญิงจุรีรัตน์  แสงอยู่ดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)
คณิตประถม
19
เด็กหญิงเจริญศรี  สุขศรีงาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต
คณิตประถม
20
เด็กหญิงชญาดา  ปานเปีย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต
คณิตประถม
21
เด็กหญิงชญานิศ  บุตรชาดา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต
คณิตประถม
22
เด็กชายชนาสิน  นาคตระกูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)
คณิตประถม
23
เด็กชายชนินทร  เทพวัลย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต
คณิตประถม
24
เด็กชายชยพล  พงษ์พัชรินทร์
ป.6
โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง
คณิตประถม
25
เด็กหญิงชลพรรษา  มาลัยทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สุพรรณบุรี เขต 3

ณ อาคาร 6 ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
26
เด็กชายชิติวิทย์  เกตุมณี
ป.6
โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง
คณิตประถม
27
เด็กชายชิษณุพงศ์  ปรีดีจิตร์
ป.5
โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง
คณิตประถม
28
เด็กชายชิษณุพงษ์  กาฬภักดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
คณิตประถม
29
เด็กชายชิษณุพงษ์  นามมาประดิษฐ
ป.6
โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง
คณิตประถม
30
เด็กชายญาณวรุตม์  ดอกกุหลาบ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต
คณิตประถม
31
เด็กหญิงฐิติภัทท  โพธิศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)
คณิตประถม
32
เด็กหญิงฐิติวรดา  แก้วน้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต
คณิตประถม
33
เด็กหญิงณธิดา  เกตุวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
คณิตประถม
34
เด็กชายณวัฒน์  ขวัญเมือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
คณิตประถม
35
เด็กหญิงณัชชา  บุญทองคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)
คณิตประถม
36
เด็กหญิงณัฐจริยา  จีนสุกแสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต
คณิตประถม
37
เด็กหญิงณัฐชา  กลิ่นมณฑา
ป.6
โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง
คณิตประถม
38
เด็กหญิงณัฐธยาน์  เรือนเพ็ชร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต
คณิตประถม
39
เด็กหญิงณัฐนรี  แย้มวงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
คณิตประถม
40
เด็กหญิงณัฐปภัสร์  สิทธิเขตรกรณ์
ป.4
โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง
คณิตประถม
41
เด็กชายณัฐพงษ์  จันทร์แดง
ป.6
โรงเรียนวัดสามชุก
คณิตประถม
42
เด็กหญิงณัฐภัทร  ชะเอมสินธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต
คณิตประถม
43
เด็กหญิงณัฐวิภา  เลี้ยงหล่ำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)
คณิตประถม
44
เด็กหญิงณิชกานต์  นาคใหม่
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)
คณิตประถม
45
เด็กชายดลนภัทร  พรรัชภูมิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต
คณิตประถม
46
เด็กชายเดชาวัต  สุขอินทร์
ป.4
โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง
คณิตประถม
47
เด็กชายเตวิช  เหลืองอรุณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต
คณิตประถม
48
เด็กชายถิรวัฒน์  พัวประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต
คณิตประถม
49
เด็กชายทนุธรรม  สาลี
ป.6
โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง
คณิตประถม
50
เด็กชายแทนคุณ  รัตนพาณิชย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สุพรรณบุรี เขต 3

ณ อาคาร 6 ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
51
เด็กชายแทนไท  พูลสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)
คณิตประถม
52
เด็กชายธนพนธ์  อิ่มโอษฐ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
คณิตประถม
53
เด็กชายธนวรรธน์  เขมศิริธนารัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)
คณิตประถม
54
เด็กหญิงธมนวรรณ  อินโต
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)
คณิตประถม
55
เด็กชายธาดา  กุลแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
คณิตประถม
56
เด็กชายธีรศาสนติ์  ซำประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)
คณิตประถม
57
เด็กหญิงนงนภัส  เมฆหมอก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)
คณิตประถม
58
เด็กหญิงนภชนก  พันธ์ชัย
ป.5
โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง
คณิตประถม
59
เด็กหญิงนภัส  ฐิตะวรรณ
ป.6
โรงเรียนวัดสามชุก
คณิตประถม
60
เด็กหญิงนภัสวรรณ  รุ่งเรือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต
คณิตประถม
61
เด็กหญิงนันทชพร  เหมือนเงิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)
คณิตประถม
62
เด็กหญิงนันท์นภัส  ฉายอรุณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต
คณิตประถม
63
เด็กหญิงนันท์นภัส  ทองเชื้อ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต
คณิตประถม
64
เด็กหญิงนิชกานต์  จันทร์ลือชา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต
คณิตประถม
65
เด็กชายนิธิกร  เขาแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)
คณิตประถม
66
เด็กหญิงบุญนิสา  จิตรีญาติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต
คณิตประถม
67
เด็กหญิงปวรรัตน์  ศรีเหรา
ป.6
โรงเรียนวัดสามชุก
คณิตประถม
68
เด็กชายปัญจพล  สว่างศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต
คณิตประถม
69
เด็กหญิงปัณณ์นรี  บุญจิตต์
ป.6
โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง
คณิตประถม
70
เด็กหญิงปาลิดา  ทองประศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต
คณิตประถม
71
เด็กหญิงปิยธิดา  มอญเพชร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต
คณิตประถม
72
เด็กชายปิยศุภกิตจ์  หนุนเงิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต
คณิตประถม
73
เด็กชายปุณณธีร์  แพอ่อน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)
คณิตประถม
74
เด็กหญิงปุณณภัส  เกตุเปลี่ยน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)
คณิตประถม
75
เด็กหญิงพรกนก  อรรถาสาร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สุพรรณบุรี เขต 3

ณ อาคาร 6 ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
76
เด็กหญิงพรนภัส  ท่วมสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)
คณิตประถม
77
เด็กหญิงพรรณปภรณ์  ตากัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)
คณิตประถม
78
เด็กหญิงพรรณพัชร  ศรีเหรา
ป.6
โรงเรียนวัดสามชุก
คณิตประถม
79
เด็กหญิงพรลภัส  หิรัญวงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)
คณิตประถม
80
เด็กชายพลวัฒน์  เทพองค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต
คณิตประถม
81
เด็กหญิงพัชมณฑ์  รุ่งเรือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต
คณิตประถม
82
เด็กชายพัสกร  ปิ่นทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต
คณิตประถม
83
เด็กชายพิชชากร  นามมาประดิษฐ
ป.5
โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง
คณิตประถม
84
เด็กหญิงพิชชาพร  โพธิ์เงิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต
คณิตประถม
85
เด็กหญิงพิชญาภร  สว่างศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต
คณิตประถม
86
เด็กชายพิชญุตม์  อินทวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
คณิตประถม
87
เด็กชายพิชัยภูษิต  คิ้ววิไล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
คณิตประถม
88
เด็กหญิงพิชามญชุ์  โชติกเดชาณรงค์
ป.4
โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง
คณิตประถม
89
เด็กหญิงพิมพ์นิภา  ประสพจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)
คณิตประถม
90
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ทุระพล
ป.5
โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง
คณิตประถม
91
เด็กหญิงพีชญา  เอี่ยมสำอางค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต
คณิตประถม
92
เด็กหญิงพุทธิเพ็ญ  สว่างศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต
คณิตประถม
93
เด็กหญิงภัทราพร  เนตรสังข์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต
คณิตประถม
94
เด็กหญิงภัทราพร  อุตธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
คณิตประถม
95
เด็กหญิงภูริชญา  หอรดี
ป.4
โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง
คณิตประถม
96
เด็กหญิงมณิชญา  โพธิ์พันธุ์
ป.5
โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง
คณิตประถม
97
เด็กหญิงมลธการ  ชิตยวงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)
คณิตประถม
98
เด็กหญิงเมธาวี  ใจงาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต
คณิตประถม
99
เด็กชายยศวรีศ  งามขำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต
คณิตประถม
100
เด็กชายรชต  บูรณพานิช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สุพรรณบุรี เขต 3

ณ อาคาร 6 ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
101
เด็กหญิงรุ้งตะวัน  ชื่นชม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต
คณิตประถม
102
เด็กหญิงวรัทยา  สถาปิตานนท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต
คณิตประถม
103
เด็กชายวรากร  ปั้นบุญชู
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต
คณิตประถม
104
เด็กหญิงวาสนา  ธัญญเจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต
คณิตประถม
105
เด็กชายวิชญ์พัทธ์  ผลิวานนท์
ป.4
โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง
คณิตประถม
106
เด็กชายวินเซ็นต์หลุยส์  ชตูเบ็นฟอล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)
คณิตประถม
107
เด็กชายวีรภัทร  นกเล็ก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)
คณิตประถม
108
เด็กหญิงศรัณย์รัชต์  จันเทียน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต
คณิตประถม
109
เด็กหญิงศรัณรัตน์  ศิลา
ป.4
โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง
คณิตประถม
110
เด็กหญิงศศิญาณัฐ  เอี่ยมวิริยาวัฒน์
ป.6
โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง
คณิตประถม
111
เด็กหญิงศุภสุดา  สว่างศรี
ป.6
โรงเรียนวัดสามชุก
คณิตประถม
112
เด็กชายสิรวิชญ์  ปรึกษา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)
คณิตประถม
113
เด็กหญิงสิรามล  ปานสิงห์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)
คณิตประถม
114
เด็กหญิงสิริอาภาภัทร  ธัญญเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)
คณิตประถม
115
เด็กชายสุกฤษฏิ์  ลีเลิศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
คณิตประถม
116
เด็กหญิงสุชาดา  ฉวีรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต
คณิตประถม
117
เด็กหญิงสุธาสินี  ศิลา
ป.5
โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง
คณิตประถม
118
เด็กหญิงอรณิชา  โพธิ์โต
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)
คณิตประถม
119
เด็กหญิงอรวรรณ  ใยอ่อน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)
คณิตประถม
120
เด็กชายอริญชัย  แจ้งแสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
คณิตประถม
121
เด็กหญิงอิงค์ริสา  สว่างศรี
ป.6
โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สุพรรณบุรี เขต 3

ณ อาคาร 6 ชั้น 2 โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
122
เด็กชายกมลภพ  จันทร์คงสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
วิทย์ประถม
123
เด็กหญิงกฤษญรัศ  ทองงาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
วิทย์ประถม
124
เด็กหญิงกวิตา  เสมารักษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต
วิทย์ประถม
125
เด็กชายกวีวัธน์  ภูฆัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
วิทย์ประถม
126
เด็กชายกษิต  แก้วแสง
ป.5
โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง
วิทย์ประถม
127
เด็กหญิงกษิรา  ปิ่นอำนาจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
วิทย์ประถม
128
เด็กชายก้องภพ  ศรประสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
วิทย์ประถม
129
เด็กหญิงกัญจน์มาศ  ผลิวานนท์
ป.6
โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง
วิทย์ประถม
130
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ปักษีสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)
วิทย์ประถม
131
เด็กหญิงกิตติกา  นิลประดิษฐ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต
วิทย์ประถม
132
เด็กหญิงกุลณัฐ  แตงนิ่ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
วิทย์ประถม
133
เด็กหญิงขวัญเนตร  มณีอินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต
วิทย์ประถม
134
เด็กหญิงเขมจิรา  พวงเคลือ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
วิทย์ประถม
135
เด็กหญิงจิรัชยา  อินทุเศรษฐ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)
วิทย์ประถม
136
เด็กชายจิราวัฒน์  บุญมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต
วิทย์ประถม
137
เด็กหญิงจุฑามาศ  อุษาทะพานนท์
ป.5
โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง
วิทย์ประถม
138
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  จี่พิมาย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)
วิทย์ประถม
139
เด็กชายเฉลิมชัย  จันทร์นุ่ม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)
วิทย์ประถม
140
เด็กหญิงชญานิศ  จันทราช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
วิทย์ประถม
141
เด็กหญิงชณัญชิตา  อิ่มเอิบ
ป.5
โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง
วิทย์ประถม
142
เด็กหญิงชนัญชิดา  แสงไกร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)
วิทย์ประถม
143
เด็กชายชนาภัทร  ศรีสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)
วิทย์ประถม
144
เด็กหญิงชนาภา  อุปโภชน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
วิทย์ประถม
145
เด็กหญิงชัญญา  ซำประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)
วิทย์ประถม
146
เด็กหญิงชัญานุช  ผ่องพินิต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สุพรรณบุรี เขต 3

ณ อาคาร 6 ชั้น 2 โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
147
เด็กหญิงชุติมา  ผาผง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต
วิทย์ประถม
148
เด็กหญิงโชติกา  ลักษณสมบูรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต
วิทย์ประถม
149
เด็กชายไชยาวัฒน์  หอมแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
วิทย์ประถม
150
เด็กชายแซค รพีภัทร  เพ็ญพาน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)
วิทย์ประถม
151
เด็กชายญาณพัฒน์  บุญยะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)
วิทย์ประถม
152
เด็กหญิงญาณิศา  อินโต
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)
วิทย์ประถม
153
เด็กหญิงญาณิศา  อินสว่าง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต
วิทย์ประถม
154
เด็กชายฐปนัท  หิ้นเตี้ยน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
วิทย์ประถม
155
เด็กชายฐานันด์  วงษ์สวด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
วิทย์ประถม
156
เด็กหญิงฐิชากรณ์  เอี่ยมสอาด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
วิทย์ประถม
157
เด็กหญิงฐิติรัตน์  วิทยาพล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)
วิทย์ประถม
158
เด็กหญิงณญาดา  ธนะสูตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)
วิทย์ประถม
159
เด็กหญิงณปภัสร์  คล้ายสีทอง
ป.4
โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง
วิทย์ประถม
160
เด็กหญิงณพิชญา  เหลืองมงคลกิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต
วิทย์ประถม
161
เด็กชายณภัทร  แสนคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
วิทย์ประถม
162
เด็กหญิงณัชชา  ทองโสภา
ป.5
โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง
วิทย์ประถม
163
เด็กหญิงณัชชา  เมธาวัชรินทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต
วิทย์ประถม
164
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  กล้าหาญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
วิทย์ประถม
165
เด็กหญิงณัฐชา  ใจดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต
วิทย์ประถม
166
เด็กหญิงณัฐฐาน์  วราทรัพย์ธนิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
วิทย์ประถม
167
เด็กหญิงณัฐฐินันท์  วรเนตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)
วิทย์ประถม
168
เด็กหญิงณัฐวดี  ปิ่นสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต
วิทย์ประถม
169
เด็กหญิงทองจิตรตรา  แก้วเรือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
วิทย์ประถม
170
เด็กหญิงทิพย์ณภัทร  ทองโสภา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)
วิทย์ประถม
171
เด็กหญิงทิพย์ธิชา  รอดเรือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สุพรรณบุรี เขต 3

ณ อาคาร 6 ชั้น 2 โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
172
เด็กชายธนดล  ขำสมอ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)
วิทย์ประถม
173
เด็กหญิงธนภรณ์  ทองไพรวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
วิทย์ประถม
174
เด็กชายธนรักษ์  โกลากุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)
วิทย์ประถม
175
เด็กหญิงธนัชชา  กาฬภักดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
วิทย์ประถม
176
เด็กชายธนาธิป  ศรีศักดา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)
วิทย์ประถม
177
เด็กหญิงธมลวรรณ  ช้างเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต
วิทย์ประถม
178
เด็กหญิงธัญพร  แก้วฉ่ำ
ป.4
โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง
วิทย์ประถม
179
เด็กหญิงธัญวรัตม์  พับขุนทด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
วิทย์ประถม
180
เด็กชายธาวิน  ยาสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง
วิทย์ประถม
181
เด็กหญิงธิดารัตน์  ศรีนำ้เงิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
วิทย์ประถม
182
เด็กชายธิติวัตถ์  วงษ์สุวรรณ
ป.6
โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง
วิทย์ประถม
183
เด็กหญิงธีรกานต์  จูงาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)
วิทย์ประถม
184
เด็กชายนพนัย  จีนสุกแสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)
วิทย์ประถม
185
เด็กชายนราเทพ  พวงมาลี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)
วิทย์ประถม
186
เด็กหญิงนฤมล  เครือแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)
วิทย์ประถม
187
เด็กหญิงนัทธ์หทัย  ทัศนพันธุ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต
วิทย์ประถม
188
เด็กหญิงนันท์นภัส  สว่างศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)
วิทย์ประถม
189
เด็กหญิงนันทภัค  พรมมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
วิทย์ประถม
190
เด็กหญิงนันธิดา  โพพาลิก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
วิทย์ประถม
191
เด็กหญิงนัพดาว  พ่อค้าพานิช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
วิทย์ประถม
192
เด็กหญิงนำ้หนึ่ง  บุญประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
วิทย์ประถม
193
เด็กชายนิติวิสุทธิ์  นรสิงห์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)
วิทย์ประถม
194
เด็กชายนิพพิชณน์  วิทยาจิตรเกษม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)
วิทย์ประถม
195
เด็กหญิงบุญญาดา  สังข์สุวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)
วิทย์ประถม
196
เด็กหญิงประภัสสร  วิเศษโวหาร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สุพรรณบุรี เขต 3

ณ อาคาร 6 ชั้น 2 โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
197
เด็กหญิงปัญญพร  บำรุงพงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)
วิทย์ประถม
198
เด็กหญิงปาณิสรา  แสงเพชรอ่อน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
วิทย์ประถม
199
เด็กหญิงปุณยาพร  เพียรทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)
วิทย์ประถม
200
เด็กหญิงปุณยาพร  อู่สุวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)
วิทย์ประถม
201
เด็กชายพงศวัศ  เจริญสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)
วิทย์ประถม
202
เด็กหญิงพรปวีณ์  สว่างศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต
วิทย์ประถม
203
เด็กหญิงพริมรดา  ศิลาการกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)
วิทย์ประถม
204
เด็กชายพัฒนศักดิ์  พลายละหาร
ป.4
โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง
วิทย์ประถม
205
เด็กหญิงพิชชาพร  เกษประทุม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
วิทย์ประถม
206
เด็กหญิงพิชชารีย์  พลอยสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต
วิทย์ประถม
207
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  คำแผง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)
วิทย์ประถม
208
เด็กชายพีรภัทร  วิชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)
วิทย์ประถม
209
เด็กชายพุฒิพงษ์  เขาเงิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)
วิทย์ประถม
210
เด็กหญิงภัทรวดี  อุทัศน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
วิทย์ประถม
211
เด็กชายภาณุวิชญ์  ทองชันลุก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)
วิทย์ประถม
212
เด็กหญิงภูริชญา  งานขยัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)
วิทย์ประถม
213
เด็กหญิงภูริชญา  พูลสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)
วิทย์ประถม
214
เด็กชายภูริธาดา  จอมพลเขียว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
วิทย์ประถม
215
เด็กชายภูริวัฒน์  จูประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
วิทย์ประถม
216
เด็กหญิงมนัสนันท์  ขะนอก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)
วิทย์ประถม
217
เด็กหญิงมาลิณี  พวงทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต
วิทย์ประถม
218
เด็กชายเมธาวิน  รามจุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
วิทย์ประถม
219
เด็กชายยศกร  คงประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
วิทย์ประถม
220
เด็กชายรณชัย  พลอยประดับ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต
วิทย์ประถม
221
เด็กชายระพีพัฒน์  กาฬภักดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สุพรรณบุรี เขต 3

ณ อาคาร 6 ชั้น 2 โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
222
เด็กหญิงรัตน์ศิรินทร์  หอมยามเย็น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)
วิทย์ประถม
223
เด็กหญิงรินรดา  เย็นไทย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
วิทย์ประถม
224
เด็กหญิงรุ้งทอง  วงศ์ษาพาน
ป.6
โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง
วิทย์ประถม
225
เด็กชายเรน ซีออน  ลูเวีย ยีโลเนล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต
วิทย์ประถม
226
เด็กชายวงศกร  น้ำเพชร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)
วิทย์ประถม
227
เด็กหญิงวทันยา  เวสสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต
วิทย์ประถม
228
เด็กชายวนัสบดี  เทียนเงิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
วิทย์ประถม
229
เด็กหญิงวรกมล  อินสว่าง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต
วิทย์ประถม
230
เด็กหญิงวรรณรดา  เล็กชลยุทธ
ป.5
โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง
วิทย์ประถม
231
เด็กหญิงวริสา  ยงยิ่งสกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)
วิทย์ประถม
232
เด็กชายวัชรวิศว์  ยงยิ่งสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)
วิทย์ประถม
233
เด็กหญิงวารินธร  เภรีวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)
วิทย์ประถม
234
เด็กชายวิชญพงศ์  ยอยรู้รอบ
ป.6
โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง
วิทย์ประถม
235
เด็กหญิงวิชญาพร  ธนูแผลง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)
วิทย์ประถม
236
เด็กหญิงศศิวรรณ  จันทรา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
วิทย์ประถม
237
เด็กหญิงศุทธา  วงศรีแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)
วิทย์ประถม
238
เด็กชายศุภกร  เหลาพรม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)
วิทย์ประถม
239
เด็กชายศุภณัฐ  แป้นทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต
วิทย์ประถม
240
เด็กชายสมชัย  ศรีแควธารารักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
วิทย์ประถม
241
เด็กหญิงสราลี  อุกระวงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)
วิทย์ประถม
242
เด็กหญิงสิริกร  แย้มยิ้ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)
วิทย์ประถม
243
เด็กหญิงสิริวิมล  นาเอก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)
วิทย์ประถม
244
เด็กหญิงสุกาญตา  หมายซ่อนกลาง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
วิทย์ประถม
245
เด็กหญิงสุธาณี  สว่างศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต
วิทย์ประถม
246
เด็กหญิงสุพรรณี  สมใจบุญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สุพรรณบุรี เขต 3

ณ อาคาร 6 ชั้น 2 โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
247
เด็กหญิงหยกนภา  การะเวก
ป.5
โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง
วิทย์ประถม
248
เด็กชายหฤษฎิ์  ผิวหอม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)
วิทย์ประถม
249
เด็กชายอธิศ  งามขำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต
วิทย์ประถม
250
เด็กหญิงอนันตญา  สดคมขำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)
วิทย์ประถม
251
เด็กหญิงอมลรดา  แสนฉลาด
ป.4
โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง
วิทย์ประถม
252
เด็กหญิงอัญญารินทร์  เทพพันธุ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)
วิทย์ประถม
253
เด็กชายอิสรพัฒน์  กล้าหาญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต
วิทย์ประถม
254
เด็กชายเอกวานิช  จันทร์เสวก
ป.4
โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง
วิทย์ประถม
255
เด็กหญิงไอรดา  บุญรอด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต
วิทย์ประถม