ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สุโขทัย เขต 1

ณ อาคารสีเขียว ชั้น 2 ห้อง ป.2/1 โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกรรชณภัทร  มะยมหิน
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย
คณิตประถม
2
เด็กชายกรินทร์  จิตรพินิจ
ป.6
โรงเรียนกวางตง
คณิตประถม
3
เด็กชายกล้าตระกูล  ภูษิต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
4
เด็กชายกวินเทพ  ขำปลอด
ป.5
โรงเรียนกวางตง
คณิตประถม
5
เด็กชายกวินวัฒน์  ทวีรัตน์
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย
คณิตประถม
6
เด็กชายกวีวัฒน์  ศรีสังวรณ์
ป.4
โรงเรียนกวางตง
คณิตประถม
7
เด็กชายก้องกิดากร  เณรเอี่ยม
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย
คณิตประถม
8
เด็กชายก้องฟ้า  สวัสดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
9
เด็กหญิงกัญจนพร  ซึมซาบ
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย
คณิตประถม
10
เด็กหญิงกัญญาภัทร  อิ่มขวัญ
ป.5
โรงเรียนกวางตง
คณิตประถม
11
เด็กหญิงกัญญารัตน์  แก้วเนย
ป.6
โรงเรียนกวางตง
คณิตประถม
12
เด็กหญิงกัลยาณ์  น้อยดิษฐ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
13
เด็กหญิงกาญจน์สิตา  อุดม
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย
คณิตประถม
14
เด็กชายกิตติณัฏฐ์  เขียวจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
15
เด็กหญิงกุลธิดา  เวชกามา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
16
เด็กหญิงเขมนิจ  พิมผาสุข
ป.5
โรงเรียนกวางตง
คณิตประถม
17
เด็กชายครองพล  หล้าปินตา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
18
เด็กหญิงฆรชนก  ตั้งสุขสันต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
19
เด็กหญิงจารุภา  สิทธิโสภณ
ป.5
โรงเรียนกวางตง
คณิตประถม
20
เด็กชายจิรวัฒน์  ย้อนใจทัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
21
เด็กชายจิรสวาสดิ์  นาคสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนกวางตง
คณิตประถม
22
เด็กหญิงจิรัฐิพร  แก้วเบญจา
ป.5
โรงเรียนกวางตง
คณิตประถม
23
เด็กหญิงชญานันต์  น้อยจง
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย
คณิตประถม
24
เด็กหญิงชญานิศ  ไทยลี่
ป.5
โรงเรียนกวางตง
คณิตประถม
25
เด็กชายชนกันต์  วนพงศธร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
26
เด็กชายชนันธร  สุวรรณพุฒ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
27
เด็กหญิงชนันนัทธ์  คำอยู่
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
28
เด็กชายชัช  สายสุทธิชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
29
เด็กหญิงชัชชญา  วรรณานนท์
ป.5
โรงเรียนกวางตง
คณิตประถม
30
เด็กหญิงชาลิสา  หอมเมือง
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย
คณิตประถม
31
เด็กชายญาณกร  เขียวแก้ว
ป.5
โรงเรียนกวางตง
คณิตประถม
32
เด็กหญิงญาณิศา  ภูมิผล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
33
เด็กหญิงญาณิศา  วงษ์เกลียวเรียน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
34
เด็กชายฐานทัพ  ธิแปง
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย
คณิตประถม
35
เด็กหญิงฐิตาภัทร์  สิงห์ดา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สุโขทัย เขต 1

ณ อาคารสีเขียว ชั้น 2 ห้อง ป.2/2 โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงฐิติชญาน์  น้อยอ่ำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
37
เด็กชายณชพล  ทั่งทอง
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย
คณิตประถม
38
เด็กหญิงณพิชญา  งามวิชานน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
39
เด็กชายณภัทร  หมื่นสิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
40
เด็กหญิงณัชชา  สอนใย
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย
คณิตประถม
41
เด็กหญิงณัฐชา  ปานเกตุ
ป.5
โรงเรียนกวางตง
คณิตประถม
42
เด็กหญิงณัฐฐาพร  มากเกตุ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
43
เด็กหญิงณัฐณิชา  นิยมกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
44
เด็กหญิงณัฐธิญาน์  ปัญญาวัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
45
เด็กชายณัฐนนท์  พัดแดง
ป.5
โรงเรียนกวางตง
คณิตประถม
46
เด็กหญิงณัฐนันท์  แก้วนิล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
47
เด็กหญิงณัฐปภัสร์  มีกลิ่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย
คณิตประถม
48
เด็กชายณัฐพงษ์  บุญปัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
49
เด็กชายณัฐพัชร์  เผ่าเครือ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย
คณิตประถม
50
เด็กหญิงณัฐวลัญช์  เหลี่ยมอุไร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
51
เด็กชายณัฐวัฒน์  เผ่าเครือ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย
คณิตประถม
52
เด็กหญิงณิชชา  บุญลือ
ป.4
โรงเรียนกวางตง
คณิตประถม
53
เด็กหญิงณิชาภัทร  เนียมพา
ป.4
โรงเรียนกวางตง
คณิตประถม
54
เด็กชายตรัยคุณ  คงเจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
55
เด็กชายตฤณ  ออมสิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
56
เด็กชายไตรรัตน์  คำแสง
ป.4
โรงเรียนกวางตง
คณิตประถม
57
เด็กชายทวีศักดิ์  อ่อนเชตุ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
58
เด็กชายทัศไนย  ผลพระ
ป.6
โรงเรียนกวางตง
คณิตประถม
59
เด็กหญิงทิชญาภา  ศรีสุนทร
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย
คณิตประถม
60
เด็กชายทิพย์ธนา  แพงทรัพย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
61
เด็กชายทิวงกต  ไกรกิจราษฏร์
ป.4
โรงเรียนกวางตง
คณิตประถม
62
เด็กชายเทวนพ  ด้วงลอย
ป.4
โรงเรียนกวางตง
คณิตประถม
63
เด็กชายธนกร  ไชโย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
64
เด็กชายธนบัลลังก์  วงค์ใย
ป.5
โรงเรียนกวางตง
คณิตประถม
65
เด็กหญิงธนภร  ฉ่ำนารายณ์
ป.4
โรงเรียนกวางตง
คณิตประถม
66
เด็กชายธนภัทร  ฉ่ำนารายณ์
ป.6
โรงเรียนกวางตง
คณิตประถม
67
เด็กชายธนภัทร  ตั้งธนคุณ
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย
คณิตประถม
68
เด็กชายธนภัทร  ศิริวุฒิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
69
เด็กชายธนมงคล  สนเพ็ง
ป.4
โรงเรียนกวางตง
คณิตประถม
70
เด็กชายธนวรรธน์  ศรีปุงวิวัฒน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สุโขทัย เขต 1

ณ อาคารสีเขียว ชั้น 2 ห้อง ป.2/3 โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กชายธนวันต์  พวงดอกไม้
ป.5
โรงเรียนกวางตง
คณิตประถม
72
เด็กชายธนวุฒิ  ศรีปุงวิวัฒน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
73
เด็กชายธนัทเทพ  ช่างหิรัญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
74
เด็กหญิงธมลวรรณ  ช่างหิรัญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
75
เด็กชายธีรดนย์  เดชฟุ้ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
76
เด็กชายธีรดนย์  สันติตรานนท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
77
เด็กชายธีรเศรษฐ์  อุ่นต๊ะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
78
เด็กหญิงธีริศรา  เถื่อนถ้ำ
ป.6
โรงเรียนกวางตง
คณิตประถม
79
เด็กหญิงนริศรา  อาคม
ป.5
โรงเรียนกวางตง
คณิตประถม
80
เด็กชายนวรรษ  บุญส่ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
81
เด็กหญิงนันทฉัตร  หนูหนุน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
82
เด็กหญิงนันท์นภัส  กลั่นเรือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
83
เด็กชายนันทปรีชา  บุญดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
84
เด็กชายนันทวัฒน์  ลือชูวงศ์
ป.4
โรงเรียนกวางตง
คณิตประถม
85
เด็กหญิงนันทิตา  ฉวีไทย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
86
เด็กชายนันทิพัฒ  พิชยานนท์
ป.6
โรงเรียนกวางตง
คณิตประถม
87
เด็กหญิงนาลิวรรณ  คำวัฒนา
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย
คณิตประถม
88
เด็กชายนิติคุณ  เขียวเกิด
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย
คณิตประถม
89
เด็กชายนิติธร  ไตรรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
90
เด็กหญิงบัณฑิตา  สุขสมัคร
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย
คณิตประถม
91
เด็กหญิงปณิตา  ยิ้มแย้ม
ป.6
โรงเรียนกวางตง
คณิตประถม
92
เด็กหญิงปพิชญา  หมากผิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
93
เด็กหญิงปพิชญา  อนุพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
94
เด็กชายปริยะกร  ออมสิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
95
เด็กหญิงปัณฑ์ชนิต  ซุยกระเดื่อง
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย
คณิตประถม
96
เด็กชายปัณณวิชญ์  จันทร์โพยม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
97
เด็กชายปัณณวิชญ์  จินดาศักดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
98
เด็กหญิงปาณิศา  ชุมพร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
99
เด็กชายปิยะพัทธ์  สุทธิวิลัย
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย
คณิตประถม
100
เด็กชายปุณณวิช  เกตุเนียม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
101
เด็กหญิงปุนยาพร  สุขแท้
ป.5
โรงเรียนกวางตง
คณิตประถม
102
เด็กหญิงเปมิกา  ชูสุวรรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
103
เด็กชายพงศกร  จันทร์แจ้ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
104
เด็กชายพงศกร  จิตอนุกูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
105
เด็กหญิงพงศ์พัชรา  อินทรีย์
ป.6
โรงเรียนกวางตง
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สุโขทัย เขต 1

ณ อาคารสีเขียว ชั้น 2 ห้อง ป.2/4 โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กชายพชร  พัวงามประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
107
เด็กหญิงพรชนก  รอดขำ
ป.5
โรงเรียนกวางตง
คณิตประถม
108
เด็กชายพรเทพ  เหลี่ยมไทย
ป.5
โรงเรียนกวางตง
คณิตประถม
109
เด็กหญิงพรสวรรค์  สารธรรม
ป.5
โรงเรียนกวางตง
คณิตประถม
110
เด็กหญิงพริมา  ปัญญานุกูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
111
เด็กชายพฤทธิพร  เธียระวิบูลย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
112
เด็กหญิงพลอยไอริณ  ไตรรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
113
เด็กหญิงพัชรกนก  บุณยะภูติ
ป.5
โรงเรียนกวางตง
คณิตประถม
114
เด็กหญิงพัชรพร  ปากหวาน
ป.4
โรงเรียนกวางตง
คณิตประถม
115
เด็กหญิงพัฒนฉัตร  แสงสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
116
เด็กหญิงพิชชาภา  ตติยก้องเกียรติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
117
เด็กหญิงพิชญา  เรืองนวล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
118
เด็กหญิงพิชญาภา  เป็นกล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
119
เด็กหญิงพิมพ์ญารัช  ท่าพิมาย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
120
เด็กหญิงพิมพ์พรรณวรีย์  ผิวอ่อน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
121
เด็กหญิงพิมพ์พิศา  ประดับเพชร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
122
เด็กหญิงพิมพ์ลภัทร  พูลโพธิ์
ป.5
โรงเรียนกวางตง
คณิตประถม
123
เด็กหญิงพิมพ์ลภัทร  อ่อนวัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย
คณิตประถม
124
เด็กชายพีรณัฐ  เธียระวิบูลย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
125
เด็กชายพีรดนย์  เขียวเหลือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
126
เด็กชายพีรวิชญ์  ดวงแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
127
เด็กชายพูลศักดิ์  พูลพัฒนะ
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย
คณิตประถม
128
เด็กหญิงภัคจิรา  อุบลเจริญ
ป.5
โรงเรียนกวางตง
คณิตประถม
129
เด็กหญิงภัชญาพร  เดชทรัพย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
130
เด็กหญิงภัทรพร  เธียระวิบูลย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
131
เด็กชายภัทรพล  อ้นน่วม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
132
เด็กชายภัทรวิวัฒน์  จันทรสารี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
133
เด็กหญิงภัทราวรรณ  มั่งมี
ป.5
โรงเรียนกวางตง
คณิตประถม
134
เด็กหญิงภาวิณี  ชื่นสุวรรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
135
เด็กชายภูดิท  เอี่ยมนุ้ย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
136
เด็กชายภูมิวศิน  ลมพัน
ป.6
โรงเรียนกวางตง
คณิตประถม
137
เด็กชายภูมิวัช  แก้วเนย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
138
เด็กหญิงภูริชญา  ฟักรอด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
139
เด็กชายภูวีร์  เจริญไพศาลตระกูล
ป.6
โรงเรียนกวางตง
คณิตประถม
140
เด็กหญิงมณฑิรา  วัดสาย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สุโขทัย เขต 1

ณ อาคารสีเหลือง ชั้น 2 ห้อง ป.5/1 โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กหญิงมัณฑนา  ชำนาญจุ้ย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
142
เด็กชายเมธพนธ์  ไม้จันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย
คณิตประถม
143
เด็กชายยศกร  วงศ์สวรรค์
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย
คณิตประถม
144
เด็กหญิงยศวนันท์  กังวาล
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย
คณิตประถม
145
เด็กชายยุทธนา  แฉล้มฉัตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย
คณิตประถม
146
เด็กชายรชต  รักตะเมธากูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
147
เด็กหญิงร่มธรรม  คงรอด
ป.5
โรงเรียนกวางตง
คณิตประถม
148
เด็กหญิงรวินันท์  พันปี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
149
เด็กชายรัชกฤต  ก่อวุฒิพงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
150
เด็กชายรัฐพฤทธิ์  โพธิ์แก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
151
เด็กหญิงรัตนพร  จันทขาว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
152
เด็กหญิงรุจิรดา  รุจิเรืองอนันต์
ป.5
โรงเรียนกวางตง
คณิตประถม
153
เด็กชายวงศกรณ์  โชติชัย
ป.5
โรงเรียนกวางตง
คณิตประถม
154
เด็กชายวรปรัชญ์  เปี่ยมเพิ่มพูน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
155
เด็กชายวรรณชัย  สระทองแก่น
ป.5
โรงเรียนกวางตง
คณิตประถม
156
เด็กหญิงวรรณษา  วงค์ษาไชย
ป.6
โรงเรียนกวางตง
คณิตประถม
157
เด็กหญิงวรัญญา  ถ้วนคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย
คณิตประถม
158
เด็กหญิงวราภรณ์  แก้วถึง
ป.5
โรงเรียนกวางตง
คณิตประถม
159
เด็กหญิงวัฏพร  ภู่วัง
ป.6
โรงเรียนกวางตง
คณิตประถม
160
เด็กหญิงวิชญาภรณ์  เกตุสาคร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
161
เด็กชายวิทยานิพนธ์  โปยขุนทด
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย
คณิตประถม
162
เด็กหญิงวิสารดี  สระทองพิม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
163
เด็กชายวีรภัทร  คำเฟือง
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย
คณิตประถม
164
เด็กชายวีรภัทร  บางทวี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
165
เด็กชายวีระพงษ์  ม่วงพิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย
คณิตประถม
166
เด็กหญิงศิรัญญา  บัวบาง
ป.6
โรงเรียนกวางตง
คณิตประถม
167
เด็กชายศุภกิตติ์  ปานพรม
ป.5
โรงเรียนกวางตง
คณิตประถม
168
เด็กชายศุภณัฐ  งามสม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
169
เด็กชายสกุลเทพ  อ้นชื่น
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย
คณิตประถม
170
เด็กชายสันห์พิชญ์  หิมวัลย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
171
เด็กหญิงสายฝน  อิมบู่
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย
คณิตประถม
172
เด็กชายสิทธิกร  สินสมุทร
ป.6
โรงเรียนกวางตง
คณิตประถม
173
เด็กหญิงสิรภัทร  พลอยดำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
174
เด็กชายสิรวิชญ์  ผลเรไร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
175
เด็กหญิงสุธามัย  พิทักษ์รัตนพงษ์
ป.5
โรงเรียนกวางตง
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สุโขทัย เขต 1

ณ อาคารสีเหลือง ชั้น 2 ห้อง ป.5/2 โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กหญิงสุธินี  โคกคำ
ป.4
โรงเรียนกวางตง
คณิตประถม
177
เด็กหญิงสุพรรณษา  มากอยู่
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย
คณิตประถม
178
เด็กหญิงสุพิชญา  ปัญติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
179
เด็กหญิงสุภัสสรา  จันทร์ปัญญา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
180
เด็กหญิงสุภัสสรา  อ่อนอารีย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
181
เด็กหญิงสุวรรณวารี  ขอดแก้วทวีสิน
ป.5
โรงเรียนกวางตง
คณิตประถม
182
เด็กหญิงสุวัลย์ธิดา  นกหงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
183
เด็กชายอดิเทพ  แดงไฟ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
184
เด็กชายอดุลวิทย์  พุ้มไม้
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
185
เด็กชายอธิรธร  ทองเป้า
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
186
เด็กหญิงอนัญญา  ธีรวัฒน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
187
เด็กหญิงอรชลิดา  หลิว
ป.6
โรงเรียนกวางตง
คณิตประถม
188
เด็กชายอรรถพร  พุฒซ้อน
ป.5
โรงเรียนกวางตง
คณิตประถม
189
เด็กหญิงอรุโณทัย  เมฆสว่าง
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย
คณิตประถม
190
เด็กชายอัครชัย  ทองหล่อ
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย
คณิตประถม
191
เด็กชายอัครวัฒน์  หิรัญโรจน์ปชา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
192
เด็กชายอาชวิน  บุญชุ่ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
193
เด็กหญิงเอมมิศา  ไชยพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สุโขทัย เขต 1

ณ อาคารสีเหลือง ชั้น 2 ห้อง ป.5/3 โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
194
เด็กหญิงกชนันท์  เกลี้ยงเพชร
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย
วิทย์ประถม
195
เด็กหญิงกชพร  จันทร์รอด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
196
เด็กหญิงกนกกร  เลี่ยมวัฒนสุธา
ป.5
โรงเรียนกวางตง
วิทย์ประถม
197
เด็กหญิงกมลชนก  พุ่มพู
ป.6
โรงเรียนบ้านวังขวัญ
วิทย์ประถม
198
เด็กหญิงกมลพร  อ่อนบุญ
ป.6
โรงเรียนกวางตง
วิทย์ประถม
199
เด็กหญิงกมลลักษณ์  เจริญอาชีพ
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย
วิทย์ประถม
200
เด็กชายกรภัทร  สดใส
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
201
เด็กหญิงกรวรรณ  ขจิตรัตน์
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย
วิทย์ประถม
202
เด็กชายกฤตภาส  ติวุตานนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
203
เด็กชายกฤตานนท์  คำแคว่น
ป.4
โรงเรียนกวางตง
วิทย์ประถม
204
เด็กหญิงกฤติมา  บุญกิม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
205
เด็กชายกฤษฎา  เต็มเปี่ยม
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย
วิทย์ประถม
206
เด็กชายกฤษฎา  พึ่งเรือง
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย
วิทย์ประถม
207
เด็กชายกฤษณะ  คุ้มพวก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
208
เด็กหญิงก่อกนก  วงษ์ไทย
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย
วิทย์ประถม
209
เด็กชายก้องภพ  ชูติวาส
ป.6
โรงเรียนกวางตง
วิทย์ประถม
210
เด็กหญิงกัญญพัชร  ณ เชี่ยงใหม่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
211
เด็กหญิงกัญญพัชร  บัวผัน
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย
วิทย์ประถม
212
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เกษรบัว
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย
วิทย์ประถม
213
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พันแพง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย
วิทย์ประถม
214
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  รอดเกตุ
ป.5
โรงเรียนบ้านวังขวัญ
วิทย์ประถม
215
เด็กหญิงกัญญาพัชร์  กิติจีราพัฒน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
216
เด็กหญิงกัญญาภัค  งดงาม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
217
เด็กหญิงกัญญาวีร์  พุฒทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
218
เด็กชายกัษณ  ภควานนท์
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย
วิทย์ประถม
219
เด็กหญิงกาจนวรรณ  เปรมสุโข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
220
เด็กหญิงกานต์ธิดา  อนงค์นาท
ป.6
โรงเรียนบ้านวังขวัญ
วิทย์ประถม
221
เด็กหญิงกานติมา  จันทร์หอม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
222
เด็กหญิงกิ่งสรวง  พูนเพิ่ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
223
เด็กชายกิตติคุณ  เขียวขาว
ป.6
โรงเรียนกวางตง
วิทย์ประถม
224
เด็กชายกิตติ์นิธิ  แก้วนัยจิตร์
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย
วิทย์ประถม
225
เด็กหญิงกุลนิษฐ์  นาคสวน
ป.6
โรงเรียนกวางตง
วิทย์ประถม
226
เด็กชายโกมินทร์  หอมนาน
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย
วิทย์ประถม
227
เด็กชายโกเมศทร์  หอมนาน
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย
วิทย์ประถม
228
เด็กหญิงเขมินทรา  โต๊ะทอง
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สุโขทัย เขต 1

ณ อาคารสีเหลือง ชั้น 2 ห้อง ป.5/4 โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
229
เด็กชายคุณภัทร  จันทร์เงิน
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย
วิทย์ประถม
230
เด็กชายคุณัชญ์  กิจสนาโยธิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
231
เด็กหญิงจรรยาภรณ์  สมสอาด
ป.5
โรงเรียนกวางตง
วิทย์ประถม
232
เด็กหญิงจันทรัช  บุญรอด
ป.6
โรงเรียนบ้านวังขวัญ
วิทย์ประถม
233
เด็กหญิงจิดาภา  เปี่ยมเพิ่มพูน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
234
เด็กหญิงจิตติภัทร  แผลงดัสกร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
235
เด็กหญิงจิรนันท์  บัวแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านวังขวัญ
วิทย์ประถม
236
เด็กชายจิรประวัติ  นาคสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนกวางตง
วิทย์ประถม
237
เด็กชายจิรพัฒน์  ม่วงแย้ม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
238
เด็กชายจิรภัทร  อุบลเจริญ
ป.6
โรงเรียนกวางตง
วิทย์ประถม
239
เด็กหญิงจิรัชญา  ฝ้ายอิ่ม
ป.6
โรงเรียนกวางตง
วิทย์ประถม
240
เด็กหญิงจิรัชญา  รัศมี
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย
วิทย์ประถม
241
เด็กหญิงจิรัชยา  หิรัญธนวิวัฒน์
ป.6
โรงเรียนกวางตง
วิทย์ประถม
242
เด็กหญิงจุฑาภรณ์  หน่อวงศ์
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย
วิทย์ประถม
243
เด็กหญิงฉัตรกมล  ตังคณานุกูลชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
244
เด็กหญิงชญาดา  สอนทุ่ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
245
เด็กหญิงชนัญธิดา  ตันกิม
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย
วิทย์ประถม
246
เด็กหญิงชนาภัทร  บวบมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
247
เด็กหญิงชนิกานต์  แอบยิ้ม
ป.6
โรงเรียนกวางตง
วิทย์ประถม
248
เด็กชายชโยทิต  โลหะการก
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย
วิทย์ประถม
249
เด็กหญิงชลลดา  ยาท้วม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
250
เด็กชายชวนะ  สีม่วง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
251
เด็กหญิงชวัลลักษณ์  เอี่ยมกาย
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย
วิทย์ประถม
252
เด็กหญิงชัญญานุช  เขียวคล้าย
ป.4
โรงเรียนบ้านวังขวัญ
วิทย์ประถม
253
เด็กชายชัยธวัช  แสงเมือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
254
เด็กชายชัยยพล  สินธุ์พิภพลาภ
ป.5
โรงเรียนกวางตง
วิทย์ประถม
255
เด็กชายชัยวัฒน์  มั่นประสงค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
256
เด็กหญิงชาลิสา  ปานทุ่ง
ป.5
โรงเรียนกวางตง
วิทย์ประถม
257
เด็กหญิงชาลิสา  แป้นโพธิ์กลาง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
258
เด็กหญิงชาลิสา  ศักดิ์ลอ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
259
เด็กหญิงชุติกาญจน์  มากเกตุ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
260
เด็กชายเชาวรัตน์  เทศพุ่ม
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย
วิทย์ประถม
261
เด็กหญิงโชษิตา  โพธิทา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
262
เด็กหญิงญาณวดี  อ๊อดพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
263
เด็กชายญาณวัฒน์  คงฟัก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สุโขทัย เขต 1

ณ อาคารสีเหลือง ชั้น 3 ห้อง ป.6/8 โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
264
เด็กหญิงญาณิศา  ทรัพย์สิน
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย
วิทย์ประถม
265
เด็กหญิงญาณิศา  บุตรเพชร
ป.5
โรงเรียนกวางตง
วิทย์ประถม
266
เด็กหญิงญาณิศา  ศรีวัง
ป.6
โรงเรียนกวางตง
วิทย์ประถม
267
เด็กหญิงญารินดา  ปานพรม
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย
วิทย์ประถม
268
เด็กชายฏตินนท์  บุญคุ้ม
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย
วิทย์ประถม
269
เด็กชายฐปกร  มีประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนกวางตง
วิทย์ประถม
270
เด็กชายฐากร  ฟองภู่
ป.5
โรงเรียนกวางตง
วิทย์ประถม
271
เด็กหญิงฐิดาภร  ส้มอ่ำ
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย
วิทย์ประถม
272
เด็กหญิงฐิตานันท์  จิรพัฒนฐากรณ์
ป.5
โรงเรียนกวางตง
วิทย์ประถม
273
เด็กหญิงฐิติมา  อยู่เย็นดี
ป.5
โรงเรียนบ้านวังขวัญ
วิทย์ประถม
274
เด็กหญิงณฐ  สุขวัฒน์
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย
วิทย์ประถม
275
เด็กหญิงณฐพร  วรรณชรา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
276
เด็กชายณฐรพงศ์  ดำดี
ป.5
โรงเรียนกวางตง
วิทย์ประถม
277
เด็กหญิงณทิพย์รดา  พิชยานนท์
ป.6
โรงเรียนกวางตง
วิทย์ประถม
278
เด็กหญิงณธิดา  บุญอาจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
279
เด็กชายณธีราทร  ชัยรัตน์
ป.6
โรงเรียนกวางตง
วิทย์ประถม
280
เด็กชายณภัทร  การาช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
281
เด็กหญิงณวินดา  สินสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
282
เด็กหญิงณวิปรียา  สินสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
283
เด็กหญิงณัชณิชา  หนูน้อย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
284
เด็กชายณัชพล  อาจเพชร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
285
เด็กชายณัฏฐ์ชยันต์  โชติธนพรกุล
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย
วิทย์ประถม
286
เด็กหญิงณัฏฐ์ชยา  หาญคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
287
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สอนทุ่ง
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย
วิทย์ประถม
288
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  อ้นสาย
ป.6
โรงเรียนกวางตง
วิทย์ประถม
289
เด็กหญิงณัฏฐธิดา  กลั่นเรือง
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย
วิทย์ประถม
290
เด็กหญิงณัฏฐธิดา  พุ่มพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
291
เด็กหญิงณัฏฐนันท์  ไทยกล้า
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย
วิทย์ประถม
292
เด็กหญิงณัฏฐ์พิชญา  หลายศิธาภัค
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
293
เด็กหญิงณัฐกมล  พูลประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย
วิทย์ประถม
294
เด็กหญิงณัฐกานต์  เพ็ชรกลม
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย
วิทย์ประถม
295
เด็กชายณัฐชนนท์  จันทร์นิ่ม
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย
วิทย์ประถม
296
เด็กหญิงณัฐชยา  ทะลอย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
297
เด็กหญิงณัฐณิชา  พัดแหวว
ป.6
โรงเรียนกวางตง
วิทย์ประถม
298
เด็กหญิงณัฐณิชา  เพ็ชรโนรา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สุโขทัย เขต 1

ณ อาคารสีเหลือง ชั้น 3 ห้อง ป.6/1 โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
299
เด็กชายณัฐโณทัย  พัชรพัฒนชัย
ป.5
โรงเรียนกวางตง
วิทย์ประถม
300
เด็กชายณัฐดนัย  สิงหเดช
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย
วิทย์ประถม
301
เด็กหญิงณัฐธยาน์  ดัดดิษฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
302
เด็กหญิงณัฐธยาน์  สุขเภรี
ป.6
โรงเรียนกวางตง
วิทย์ประถม
303
เด็กหญิงณัฐนันท์  ลาโภ
ป.5
โรงเรียนบ้านวังขวัญ
วิทย์ประถม
304
เด็กหญิงณัฐปภัสร์  เกษามา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
305
เด็กชายณัฐปวรฤทธิ์  ใหลเจริญ
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย
วิทย์ประถม
306
เด็กชายณัฐพงษ์  กระแบกหอม
ป.6
โรงเรียนบ้านวังขวัญ
วิทย์ประถม
307
เด็กชายณัฐพล  ม่วงทุ่ง
ป.5
โรงเรียนกวางตง
วิทย์ประถม
308
เด็กชายณัฐพล  วงศ์วัช
ป.6
โรงเรียนกวางตง
วิทย์ประถม
309
เด็กหญิงณัฐภัสสร  แช่มชื่น
ป.6
โรงเรียนบ้านวังขวัญ
วิทย์ประถม
310
เด็กหญิงณัฐริกา  นมเนย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
311
เด็กหญิงณัฐริกา  บุญมา
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย
วิทย์ประถม
312
เด็กหญิงณัฐวดี  ช่วยเมือง
ป.6
โรงเรียนบ้านวังขวัญ
วิทย์ประถม
313
เด็กชายณัฐวรรธน์  อิ่มเอม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
314
เด็กชายณัฐวัฒน์  ชำนาญเสือ
ป.6
โรงเรียนกวางตง
วิทย์ประถม
315
เด็กหญิงณิชกมล  คงเชื้อสาย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
316
เด็กหญิงณิชกานต์  พลเหิม
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย
วิทย์ประถม
317
เด็กหญิงณิชา  วทัญญูสัมฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
318
เด็กหญิงณิชาภัทร  ภู่รา
ป.5
โรงเรียนกวางตง
วิทย์ประถม
319
เด็กหญิงณูสไรฮาล  เรืองแว่ว
ป.6
โรงเรียนบ้านวังขวัญ
วิทย์ประถม
320
เด็กชายดิษยทํศน์  อิ่มหนำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย
วิทย์ประถม
321
เด็กชายเด่นภูมิ  พลอยครุธ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
322
เด็กชายติณณ์ภพ  บุญคุ้ม
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย
วิทย์ประถม
323
เด็กชายเตชินท์  แพงมี
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย
วิทย์ประถม
324
เด็กหญิงทนิมพัสตร์  พรมมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย
วิทย์ประถม
325
เด็กชายทวีเดช  พรมนิล
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย
วิทย์ประถม
326
เด็กหญิงทักษอร  อยู่ทุ่ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
327
เด็กหญิงทิวาพร  นวลละออง
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย
วิทย์ประถม
328
เด็กชายแทนไท  พัฒนเจริญ
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย
วิทย์ประถม
329
เด็กชายธนกร  เชยวัดเกาะ
ป.5
โรงเรียนกวางตง
วิทย์ประถม
330
เด็กชายธนกร  ด้วงลอย
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย
วิทย์ประถม
331
เด็กชายธนกร  พุกนุ่น
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย
วิทย์ประถม
332
เด็กชายธนกร  โรจรัตนากร
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย
วิทย์ประถม
333
เด็กชายธนกร  เสาเเบน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สุโขทัย เขต 1

ณ อาคารสีเหลือง ชั้น 3 ห้อง ป.6/4 โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
334
เด็กชายธนกร  อมรเมธากุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
335
เด็กชายธนกฤต  พึ่งเรือง
ป.6
โรงเรียนกวางตง
วิทย์ประถม
336
เด็กชายธนกฤต  โรจรัตนากร
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย
วิทย์ประถม
337
เด็กชายธนดล  คงกำเหนิด
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย
วิทย์ประถม
338
เด็กชายธนธรณ์  เดชสุวรรณสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
339
เด็กหญิงธนพร  แต้ศิริ
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย
วิทย์ประถม
340
เด็กหญิงธนพร  เรืองเดช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
341
เด็กหญิงธนพร  สินเทศ
ป.4
โรงเรียนกวางตง
วิทย์ประถม
342
เด็กหญิงธนพร  สินสารธรรม
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย
วิทย์ประถม
343
เด็กชายธนพล  เขียวมิ่ง
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย
วิทย์ประถม
344
เด็กหญิงธนภรณ์  วงษ์วุฒิพงศ์
ป.6
โรงเรียนกวางตง
วิทย์ประถม
345
เด็กชายธนภัทร  จันทร์หอม
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย
วิทย์ประถม
346
เด็กชายธนภัทร  ทองมา
ป.5
โรงเรียนกวางตง
วิทย์ประถม
347
เด็กชายธนภัทร  บ้านกล้วย
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย
วิทย์ประถม
348
เด็กชายธนภัทร  หาญกำธร
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย
วิทย์ประถม
349
เด็กชายธนวัฒน์  ถาปาวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
350
เด็กหญิงธนัชชา  ไข่แก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
351
เด็กหญิงธนัญญาน์  ตันสกุล
ป.6
โรงเรียนกวางตง
วิทย์ประถม
352
เด็กชายธนินท์  วงศ์ศรีศุภกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
353
เด็กหญิงธมน  อินสวน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
354
เด็กหญิงธวัลรัตน์  ทัฬหสิริพงษ์
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย
วิทย์ประถม
355
เด็กชายธัชกิตติ์  เณรศาสตร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
356
เด็กหญิงธัญชนก  พระโคตร
ป.5
โรงเรียนกวางตง
วิทย์ประถม
357
เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  เมืองแก้ว
ป.6
โรงเรียนกวางตง
วิทย์ประถม
358
เด็กหญิงธัญทิพย์  รอดพุ่ม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
359
เด็กหญิงธัญพัฒน์  ทัฬหสิริพงษ์
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย
วิทย์ประถม
360
เด็กหญิงธันย์ชนก  นาจรัส
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย
วิทย์ประถม
361
เด็กหญิงธันยนันท์  บดินทร์ชัยภักค์
ป.4
โรงเรียนกวางตง
วิทย์ประถม
362
เด็กหญิงธันยมัย  ชัยวิโรจน์
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย
วิทย์ประถม
363
เด็กหญิงธารธารา  แซ่ท้าว
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย
วิทย์ประถม
364
เด็กชายธีรโชติ  แช่มชื่น
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย
วิทย์ประถม
365
เด็กชายธีรดนย์  ภู่พันธ์
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย
วิทย์ประถม
366
เด็กชายธีรเดช  พุ่มพวง
ป.6
โรงเรียนกวางตง
วิทย์ประถม
367
เด็กชายธีรภัทร  ภักดีอาษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
368
เด็กหญิงธีระภาพร  ไทยเรือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สุโขทัย เขต 1

ณ อาคารสีเหลือง ชั้น 3 ห้อง ป.6/3 โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
369
เด็กชายธีรัช  สุขสม
ป.6
โรงเรียนกวางตง
วิทย์ประถม
370
เด็กชายนนท์นที  เงินทับแผง
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย
วิทย์ประถม
371
เด็กชายนนท์ปวิธ  ทะกาเนนะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย
วิทย์ประถม
372
เด็กชายนพกร  อาทิตย์ทอง
ป.6
โรงเรียนกวางตง
วิทย์ประถม
373
เด็กหญิงนพฐธิดา  พงศ์กิจเจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
374
เด็กหญิงนภัสสร  ผึ้งสุข
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย
วิทย์ประถม
375
เด็กชายนราวิชญ์  น้อยเชื้อ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
376
เด็กชายนฤดม  ภักดีบริบาล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
377
เด็กชายนฤเบศร์  เนินพยัคฆ์
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย
วิทย์ประถม
378
เด็กหญิงนลินรัตน์  ทรงถิรพัฒน์
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย
วิทย์ประถม
379
เด็กหญิงนวพรรษ  สุคันธ์ภักดี
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย
วิทย์ประถม
380
เด็กหญิงน้องรัก  สิงห์เถื่อน
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย
วิทย์ประถม
381
เด็กหญิงนัฏฐนันท์  สมบูรณ์ผล
ป.6
โรงเรียนกวางตง
วิทย์ประถม
382
เด็กชายนันทกร  อินดี
ป.6
โรงเรียนกวางตง
วิทย์ประถม
383
เด็กหญิงนิรชา  หล่อทอง
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย
วิทย์ประถม
384
เด็กชายบุญปลื้ม  เชยวัดเกาะ
ป.6
โรงเรียนกวางตง
วิทย์ประถม
385
เด็กหญิงบุณยานุช  เทียมทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
386
เด็กชายบุรินทร์  บุญเพ็ญ
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย
วิทย์ประถม
387
เด็กหญิงบุษยมาส  อ่อนเชตุ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
388
เด็กชายเบญจมินทร์  ศรีประทักษ์
ป.5
โรงเรียนกวางตง
วิทย์ประถม
389
เด็กชายปณิธิ  จินดาศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
390
เด็กหญิงปทิตตา  แพงยา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
391
เด็กชายปภังกร  ปัญญาอักโข
ป.6
โรงเรียนกวางตง
วิทย์ประถม
392
เด็กหญิงปภาพินท์  เจตวิเศษไพศาล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
393
เด็กชายปภาพินท์  เต้หล่อง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
394
เด็กชายปรมัตถ์  เพียรทอง
ป.4
โรงเรียนบ้านวังขวัญ
วิทย์ประถม
395
เด็กชายประกฤษฎิ์  บัวบาง
ป.6
โรงเรียนกวางตง
วิทย์ประถม
396
เด็กหญิงปราวกัน  เพชรทอง
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย
วิทย์ประถม
397
เด็กหญิงปวริศา  จันทร์โพยม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
398
เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  เธียระวิบูลย์
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย
วิทย์ประถม
399
เด็กหญิงปองกานต์  ไก่แก้ว
ป.5
โรงเรียนกวางตง
วิทย์ประถม
400
เด็กชายปองคุณ  สุหงษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
401
เด็กหญิงปัญญาพร  ชุณหชา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
402
เด็กหญิงปัญญาพร  นาตาล
ป.5
โรงเรียนบ้านวังขวัญ
วิทย์ประถม
403
เด็กหญิงปัญฑิตา  ปิ่นดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สุโขทัย เขต 1

ณ อาคารสีเหลือง ชั้น 3 ห้อง ป.6/2 โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
404
เด็กหญิงปัณฑิตา  อ่ำยิ้ม
ป.6
โรงเรียนกวางตง
วิทย์ประถม
405
เด็กชายปัณณธร  ช่วยเพล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
406
เด็กชายปัณณวัฒณ์  จิวัฒนไพบูลย์
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย
วิทย์ประถม
407
เด็กชายปัณณวิชญ์  ชัยบุญธรรม
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย
วิทย์ประถม
408
เด็กชายปัณณวิชญ์  นาคเสน
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย
วิทย์ประถม
409
เด็กหญิงปาลิตา  เจาะจง
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย
วิทย์ประถม
410
เด็กชายปิติภัทร  อินอยู่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
411
เด็กชายปิยพงศ์  กิติวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
412
เด็กชายปิยวัชร์  สิงห์ถิ่น
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย
วิทย์ประถม
413
เด็กหญิงปุญญาพร  คงเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
414
เด็กชายปุณณวิช  นาจรัส
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย
วิทย์ประถม
415
เด็กชายปุณณวิช  ผึ้งทรัพย์
ป.6
โรงเรียนกวางตง
วิทย์ประถม
416
เด็กหญิงปุณยวีร์  หอมหวล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
417
เด็กหญิงเปรมรุ่งทวี  ทองเชื้อ
ป.5
โรงเรียนกวางตง
วิทย์ประถม
418
เด็กหญิงเปรมิกา  สุขมี
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย
วิทย์ประถม
419
เด็กชายเปี่ยมคุณ  ทองไกรลาศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
420
เด็กหญิงเปี่ยมสุข  ทองเชื้อ
ป.6
โรงเรียนกวางตง
วิทย์ประถม
421
เด็กชายพงษ์พิสุทธิ์  เปรมปราโมทย์
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย
วิทย์ประถม
422
เด็กชายพชร  เปรมอ้น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
423
เด็กชายพชรพล  พึ่งพัก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย
วิทย์ประถม
424
เด็กหญิงพชรอร  ณ นครพนม
ป.5
โรงเรียนกวางตง
วิทย์ประถม
425
เด็กชายพนมกร  นวลทุ่ง
ป.5
โรงเรียนกวางตง
วิทย์ประถม
426
เด็กหญิงพนิตา  จรกระจ่าง
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย
วิทย์ประถม
427
เด็กหญิงพรนัชชา  สุทธิพัฒน์อนันต์
ป.6
โรงเรียนกวางตง
วิทย์ประถม
428
เด็กชายพรภวิษย์  แจ่มทุ่ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
429
เด็กหญิงพรรณนภา  ทาหนองบัว
ป.5
โรงเรียนบ้านวังขวัญ
วิทย์ประถม
430
เด็กหญิงพรอุดมสิน  วัฒนพันธุ์
ป.4
โรงเรียนกวางตง
วิทย์ประถม
431
เด็กหญิงพลอยชมพู  ศรีสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนกวางตง
วิทย์ประถม
432
เด็กหญิงพลอยปภัทร  พลอยเลิศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
433
เด็กชายพศิน  เดชะอังกูร
ป.6
โรงเรียนกวางตง
วิทย์ประถม
434
เด็กชายพสิษฐ์  เจนตลอด
ป.5
โรงเรียนกวางตง
วิทย์ประถม
435
เด็กหญิงพัชชา  บัวเผื่อน
ป.6
โรงเรียนกวางตง
วิทย์ประถม
436
เด็กหญิงพัชรพร  คงแย้ม
ป.5
โรงเรียนกวางตง
วิทย์ประถม
437
เด็กหญิงพัชรพรรณ  มีฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนกวางตง
วิทย์ประถม
438
เด็กชายพัชรพล  สาทเทศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สุโขทัย เขต 1

ณ อาคารสีฟ้า ชั้น 2 ห้อง ป.3/1 โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
439
เด็กหญิงพัฒน์นรี  ทั่งทอง
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย
วิทย์ประถม
440
เด็กหญิงพัณณ์ชิตา  ต้นเจริญรุ่งเรือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
441
เด็กหญิงพัณณิตา  ภุมรา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
442
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ภู่เพ็ง
ป.6
โรงเรียนกวางตง
วิทย์ประถม
443
เด็กหญิงพามาฎี  พ่วงพี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
444
เด็กหญิงพิชชานันท์  แก้วบังเกิด
ป.5
โรงเรียนบ้านวังขวัญ
วิทย์ประถม
445
เด็กหญิงพิชชาอร  โต๊ะทอง
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย
วิทย์ประถม
446
เด็กหญิงพิชญ์สุกานต์  มีชื่อ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
447
เด็กหญิงพิชญาภัค  วันดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
448
เด็กหญิงพิชญาภา  เชื้อนิล
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย
วิทย์ประถม
449
เด็กหญิงพิชญาภา  สุทธิประดิษฐ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย
วิทย์ประถม
450
เด็กหญิงพิชรวี  ขำมะวา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
451
เด็กชายพิชาภพ  ดิษอินทร์
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย
วิทย์ประถม
452
เด็กหญิงพิชาภา  พุฒจาด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
453
เด็กหญิงพิฌาภัท  เมฆพัฒน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
454
เด็กหญิงพิทยาภรณ์  เป็นกล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
455
เด็กชายพิพัฒน์  รุ่งเรือง
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย
วิทย์ประถม
456
เด็กหญิงพิมพ์ลภัทร  ตังควิเวชกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
457
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ไกรกิจราษฎร์
ป.5
โรงเรียนกวางตง
วิทย์ประถม
458
เด็กหญิงพิรดา  คำลือ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
459
เด็กชายพิสิษฐ์  บุญเม่น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
460
เด็กหญิงพีรญา  จันทร์สุริยา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
461
เด็กชายพีรดนย์  ขำพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
462
เด็กชายพีรวิชญ์  มั่นประสงค์
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย
วิทย์ประถม
463
เด็กชายพุทธบุตร  เถาะสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
464
เด็กหญิงเพชรน้ำหนึ่ง  คชสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย
วิทย์ประถม
465
เด็กหญิงเพลงเช้า  อินทฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
466
เด็กหญิงภรฐิดา  ส้มอ่ำ
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย
วิทย์ประถม
467
เด็กชายภวัต  เกตุศรีศักดา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
468
เด็กหญิงภัคจิรา  พึ่งสถิตย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
469
เด็กชายภัควลัญชญ์  บุญศิริษานนท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
470
เด็กหญิงภัควลัญชญ์  บุตรทิพย์สกุล
ป.5
โรงเรียนกวางตง
วิทย์ประถม
471
เด็กหญิงภัชราพร  ทองปอนด์
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย
วิทย์ประถม
472
เด็กหญิงภัทรธิดา  สดชื่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
473
เด็กชายภัทร์ธีนันท์  หลายศิธาภัค
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สุโขทัย เขต 1

ณ อาคารสีฟ้า ชั้น 2 ห้อง ป.3/2 โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
474
เด็กหญิงภัทรมน  วันจะนะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
475
เด็กหญิงภัทรวดี แครล์  ราบูร์แด็ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
476
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  จรแจ่ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
477
เด็กหญิงภานุมาศ  จันทร์หอม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
478
เด็กหญิงภารดี  เขียวเรือง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
479
เด็กชายภูมิติพัฒน์  เลี่ยมประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
480
เด็กชายภูริต  นิวัตยะกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
481
เด็กชายภูรินทร์  ครีบผา
ป.5
โรงเรียนกวางตง
วิทย์ประถม
482
เด็กชายภูรินทร์  จารุเดชา
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย
วิทย์ประถม
483
เด็กชายภูริวัฒน์  แสงอบ
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย
วิทย์ประถม
484
เด็กชายมงคลศักดิ์  ศรีดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
485
เด็กหญิงมนติญาภรณ์  สินประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนบ้านวังขวัญ
วิทย์ประถม
486
เด็กหญิงมนรดา  ขันทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย
วิทย์ประถม
487
เด็กหญิงมนัญชยา  บุญแจ่ม
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย
วิทย์ประถม
488
เด็กชายมนัสวิน  ปั้นแหนง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
489
เด็กหญิงมัณฑนา  ไทยแสน
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย
วิทย์ประถม
490
เด็กชายเมธัส  ทรัพย์ทิม
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย
วิทย์ประถม
491
เด็กชายยศกร  กลัดคง
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย
วิทย์ประถม
492
เด็กชายยศภัทร  พุฒฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนกวางตง
วิทย์ประถม
493
เด็กหญิงยศวดี  เรืองโชติอนัน
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย
วิทย์ประถม
494
เด็กชายยุทธนา  สุขใส
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย
วิทย์ประถม
495
เด็กชายยุทธศาสตร์  ไม้จันทร์
ป.5
โรงเรียนกวางตง
วิทย์ประถม
496
เด็กชายรณรต  ไขศรี
ป.5
โรงเรียนกวางตง
วิทย์ประถม
497
เด็กชายรพีภัทรพรชัย  จิระประยุต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
498
เด็กหญิงรมย์ธีรา  อบมา
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย
วิทย์ประถม
499
เด็กชายรัตนชาติ  คำคุณเมือง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
500
เด็กหญิงรินรดา  เรืองคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
501
เด็กหญิงลักษิกา  ศักดิ์ลอ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
502
เด็กชายเลิศวรรธน์  เตชาคำ
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย
วิทย์ประถม
503
เด็กชายวชิรวิทย์  ไวคงคา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย
วิทย์ประถม
504
เด็กชายวทัญญู  บุญเพ็ญ
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย
วิทย์ประถม
505
เด็กหญิงวนัชพร  อ้นป้อม
ป.6
โรงเรียนกวางตง
วิทย์ประถม
506
เด็กชายวรกานต์  เพิ่มพูล
ป.5
โรงเรียนกวางตง
วิทย์ประถม
507
เด็กชายวรกานต์  เรืองโต
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย
วิทย์ประถม
508
เด็กชายวรเทพ  จันทร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สุโขทัย เขต 1

ณ อาคารสีฟ้า ชั้น 2 ห้อง ป.3/3 โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
509
เด็กชายวรบรรณ  แก้วคำปา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
510
เด็กชายวรเมธ  ยิ้มยวน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
511
เด็กหญิงวรรณรัตน์  คชแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
512
เด็กหญิงวรรษา  บัวหลวง
ป.5
โรงเรียนกวางตง
วิทย์ประถม
513
เด็กหญิงวรฤทัย  นาครัตน์
ป.6
โรงเรียนกวางตง
วิทย์ประถม
514
เด็กหญิงวรวลัญช์  นวลหงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
515
เด็กหญิงวรัญญา  ศรีสุกใส
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย
วิทย์ประถม
516
เด็กหญิงวราธิป  สังข์ทอง
ป.6
โรงเรียนกวางตง
วิทย์ประถม
517
เด็กชายวรายุส  บุญเรือง
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย
วิทย์ประถม
518
เด็กหญิงวรินทร  เกิดอุทัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
519
เด็กหญิงวริศรา  แก้วรัตนศรีโพธิ์
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย
วิทย์ประถม
520
เด็กหญิงวริศรา  นาโตนด
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย
วิทย์ประถม
521
เด็กหญิงวริศรา  ยิ้มเพ็ชร
ป.6
โรงเรียนกวางตง
วิทย์ประถม
522
เด็กชายวัชพล  เขียวขาว
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย
วิทย์ประถม
523
เด็กหญิงวารุณี  ครุธนาค
ป.6
โรงเรียนบ้านวังขวัญ
วิทย์ประถม
524
เด็กหญิงวิชญาดา  ทิพย์ปิ่นวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
525
เด็กหญิงวิชญาพร  แป้นโพธิ์กลาง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
526
เด็กชายวิทธวิล  ฟักดวง
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย
วิทย์ประถม
527
เด็กหญิงวิรัลพัชร์  พัชรกิตต์กมล
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย
วิทย์ประถม
528
เด็กหญิงวิรัลพัชร์  อ้นเล่ห์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
529
เด็กหญิงวิลาวัณย์  แก้วจันทร์
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย
วิทย์ประถม
530
เด็กหญิงวิศัลย์ศยา  เขียวริด
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย
วิทย์ประถม
531
เด็กชายวีรภัทร  คุณาบรรจง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
532
เด็กชายวีรภัทร  ไทยบุญมี
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย
วิทย์ประถม
533
เด็กชายวุฒิชัย  เฉื่อยทอง
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย
วิทย์ประถม
534
เด็กชายวุฒิภัทร  สุชาติ
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย
วิทย์ประถม
535
เด็กหญิงศรัณย์พร  ผ่องใส
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
536
เด็กหญิงศศณัฐ  ครุฑชาติ
ป.6
โรงเรียนกวางตง
วิทย์ประถม
537
เด็กชายศักย์ศรณ์  สว่างเต็ม
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย
วิทย์ประถม
538
เด็กหญิงศิรภัสสร  เกิดช้ำ
ป.4
โรงเรียนกวางตง
วิทย์ประถม
539
เด็กชายศิรวิทย์  ดีรัตน์
ป.6
โรงเรียนกวางตง
วิทย์ประถม
540
เด็กชายศิรวุฒิ  จันทร์เจาะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
541
เด็กหญิงศิริชนก  เพิ้งจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
542
เด็กชายศิริพัฒน์  ทองสิงห์
ป.5
โรงเรียนกวางตง
วิทย์ประถม
543
เด็กหญิงศุจินันท์  สงสัย
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สุโขทัย เขต 1

ณ อาคารสีฟ้า ชั้น 2 ห้อง ป.3/4 โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
544
เด็กหญิงศุทธดา  เนียมมั่นคง
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย
วิทย์ประถม
545
เด็กชายศุภกร  เรืองแจ่ม
ป.6
โรงเรียนกวางตง
วิทย์ประถม
546
เด็กชายศุภกิตติ์  ประจง
ป.6
โรงเรียนกวางตง
วิทย์ประถม
547
เด็กชายศุภโรจน์  ออมสิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
548
เด็กหญิงศุภิฏฐา  การเที่ยง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
549
เด็กหญิงสติมา  อุดมพฤกษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
550
เด็กชายสถาพร  นกแก้ว
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย
วิทย์ประถม
551
เด็กชายสรวิชญ์  สุวรรณเลิศ
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย
วิทย์ประถม
552
เด็กหญิงสริตา  บัณฑิตย์
ป.6
โรงเรียนกวางตง
วิทย์ประถม
553
เด็กหญิงสโรชา  เพิ่มทวี
ป.6
โรงเรียนกวางตง
วิทย์ประถม
554
เด็กหญิงสวรรยา  วรนุช
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย
วิทย์ประถม
555
เด็กชายสามภพ  หิรัญงาม
ป.6
โรงเรียนกวางตง
วิทย์ประถม
556
เด็กชายสายลม  พุ่มม่วง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
557
เด็กหญิงสารสวรรค์  หนึ่งน้ำใจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
558
เด็กหญิงสาริศา  เม่นชัง
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย
วิทย์ประถม
559
เด็กหญิงสิชา  ลือชูวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
560
เด็กหญิงสิญานันท์  จงอัจฉริยกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
561
เด็กชายสิทธิโชค  ริดบ้วน
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย
วิทย์ประถม
562
เด็กชายสิรภพ  กิจภพเลิศศิลป์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
563
เด็กชายสิรภพ  สมแสง
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย
วิทย์ประถม
564
เด็กชายสิรวิชญ์  ยุทธ์ธนพงศ์
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย
วิทย์ประถม
565
เด็กชายสิริณัฏฐ์  ยิ่งทวีสิทธิกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
566
เด็กหญิงสิรินดา  ถิ่นฐาน
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย
วิทย์ประถม
567
เด็กชายสิริโรจน์  วงศ์ศรีนาค
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย
วิทย์ประถม
568
เด็กหญิงสิรีธร  วงษ์สุพรรณ์
ป.6
โรงเรียนกวางตง
วิทย์ประถม
569
เด็กชายสืบสังข์  สังขนุกิจ
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย
วิทย์ประถม
570
เด็กหญิงสุจิตา  เมืองหลวง
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย
วิทย์ประถม
571
เด็กหญิงสุทธิตา  รักรู้ธรรม
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย
วิทย์ประถม
572
เด็กหญิงสุธาสิณี  วัฒนผลินธร
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย
วิทย์ประถม
573
เด็กหญิงสุธินันท์  ปัญญารุกูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
574
เด็กหญิงสุประวีณ์  ฉลุมาศจารุอุดม
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย
วิทย์ประถม
575
เด็กชายสุพสินณ์  ชูแจ่ม
ป.5
โรงเรียนกวางตง
วิทย์ประถม
576
เด็กหญิงสุภัชชา  สร้อยระย้า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
577
เด็กหญิงสุภัสสรา  ต้นกลั่น
ป.6
โรงเรียนกวางตง
วิทย์ประถม
578
เด็กหญิงสุภัสสรา  เพ่งพินิจ
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สุโขทัย เขต 1

ณ อาคารสีฟ้า ชั้น 3 ห้อง ป.4/4 โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
579
เด็กหญิงสุภาพิชญ์  เกตุนาค
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
580
เด็กชายสุรกฤษฏิ์  วัฒนพันธุ์
ป.6
โรงเรียนกวางตง
วิทย์ประถม
581
เด็กชายสุรเชษฐ์  อินมี
ป.5
โรงเรียนกวางตง
วิทย์ประถม
582
เด็กชายสุรวีร์  ทองโตนด
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย
วิทย์ประถม
583
เด็กหญิงสุวรรณรัตน์  อิ่มเอิบ
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย
วิทย์ประถม
584
เด็กหญิงสุวิชญา  ประเจิดสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
585
เด็กหญิงอชิรญา  ตันกิจจานนท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
586
เด็กหญิงอภิชญา  ปานศรี
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย
วิทย์ประถม
587
เด็กหญิงอภิชญาภา  จันทร์นวล
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย
วิทย์ประถม
588
เด็กหญิงอภิญญา  เมืองวัน
ป.5
โรงเรียนกวางตง
วิทย์ประถม
589
เด็กชายอภิวิชญ์  ดอกไม้
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย
วิทย์ประถม
590
เด็กชายอมรรชต  สุวรรณวงษ์
ป.5
โรงเรียนกวางตง
วิทย์ประถม
591
เด็กหญิงอรณิชา  สีสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนกวางตง
วิทย์ประถม
592
เด็กชายอริญชย์  กานำ
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย
วิทย์ประถม
593
เด็กหญิงอริสรา  สังข์ทอง
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย
วิทย์ประถม
594
เด็กชายออกัส  วิริยะพงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
595
เด็กชายอัครภูมิ  เฉลิมวิริยะสกุล
ป.6
โรงเรียนกวางตง
วิทย์ประถม
596
เด็กชายอัครวินท์  มั่นประสงค์
ป.4
โรงเรียนบ้านวังขวัญ
วิทย์ประถม
597
เด็กหญิงอัญญมณี  ทรัพย์ประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนกวางตง
วิทย์ประถม
598
เด็กชายอัยการ  มาแตง
ป.6
โรงเรียนกวางตง
วิทย์ประถม
599
เด็กหญิงอัษฎาภรณ์  นาคคุ้ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
600
เด็กชายอิทธิกร  นันทา
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย
วิทย์ประถม
601
เด็กชายอิสระ  ยอดเพชร
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย
วิทย์ประถม
602
เด็กหญิงอุรัสยา  เกตุขำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
603
เด็กหญิงอุรัสยา  จวนสุข
ป.5
โรงเรียนกวางตง
วิทย์ประถม
604
เด็กหญิงเอมมิกา  ทองเกิด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
605
เด็กหญิงเอลิสา  เวชสวรรค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
606
เด็กหญิงไอยวริณษ์  รัตนเอี่ยม
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย
วิทย์ประถม
607
เด็กหญิงไอรดา  เทศสิงห์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม
608
เด็กหญิงไอลดา  ปานนพภา
ป.6
โรงเรียนกวางตง
วิทย์ประถม
609
เด็กหญิงิพิชชาพร  พรมเพ็ชร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วิทย์ประถม