ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สระบุรี เขต 2

ณ อาคารปิยรักษ์ ชั้น 2 ห้อง 1/1 โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กชายกรวิชญ์  วัชโรทยางกูร
ป.6
โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา
คณิตประถม
2
เด็กหญิงกวินตรา  แดงปัตแวว
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
คณิตประถม
3
เด็กหญิงกัญญารัตน์  ทรงเจริญ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
คณิตประถม
4
เด็กชายคิรากร  แก้วดารา
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
คณิตประถม
5
เด็กหญิงจรินทร์พร  เงินอยู่
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
คณิตประถม
6
เด็กชายจักรพล  สิทธิปัญญา
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
คณิตประถม
7
เด็กหญิงจันธิมา  วงษ์สง่า
ป.5
โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69
คณิตประถม
8
เด็กชายจำเริญ  พันตั๋น
ป.6
โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69
คณิตประถม
9
เด็กหญิงจินต์จุฑา  ทำผ้า
ป.6
โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา
คณิตประถม
10
เด็กหญิงจิราภัทร  ดวงจันทร์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
คณิตประถม
11
เด็กหญิงจุฑารัตน์  ไชยาเทพ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
คณิตประถม
12
เด็กหญิงชคัชธาดา  เพ็ชรตะกั่ว
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
คณิตประถม
13
เด็กชายชนะเดช  จันทร์สิงห์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
คณิตประถม
14
เด็กหญิงชมพูนุช  ทิพเนตร์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
คณิตประถม
15
เด็กหญิงชรัมพร  ศรีมะโน
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
คณิตประถม
16
เด็กชายชิง  ช้าง
ป.4
โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69
คณิตประถม
17
เด็กชายชินภัสร์  ร่วมเผ่าไทย
ป.5
โรงเรียนเทศบาลพัฒนา
คณิตประถม
18
เด็กหญิงซิม  ผลประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69
คณิตประถม
19
เด็กหญิงณภัทร  เงินอยู่
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
คณิตประถม
20
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ด่วนวุ่น
ป.6
โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา
คณิตประถม
21
เด็กชายณัฐชนน  ยอดแก้ว
ป.5
โรงเรียนเทศบาลพัฒนา
คณิตประถม
22
เด็กชายณัฐพล  นามวงษ์
ป.6
โรงเรียนวัดกะเเหรี่ยงคอม้า
คณิตประถม
23
เด็กหญิงณัฐยาน์  กัดผุ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
คณิตประถม
24
เด็กหญิงตรีสุคนธ์  น้อยภูมิ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
คณิตประถม
25
เด็กหญิงทิพย์ชนก  ราชตุ
ป.6
โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา
คณิตประถม
26
เด็กชายธนชาติ  มีชาติ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
คณิตประถม
27
เด็กชายธนบดี  วรกุล
ป.5
โรงเรียนนานาชาติแอ๊ดเวนติสมิชชัน
คณิตประถม
28
เด็กหญิงธนัญชนก  เถาว์พุดซา
ป.5
โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร
คณิตประถม
29
เด็กหญิงธัญวรัตม์  วิจิตต์วงษ์
ป.6
โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา
คณิตประถม
30
เด็กชายธีรพงศ์  น่วมโต
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สระบุรี เขต 2

ณ อาคารปิยรักษ์ ชั้น 2 ห้อง 1/2 โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
31
เด็กชายนัฐพงษ์  ทวีสุข
ป.6
โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร
คณิตประถม
32
เด็กชายนันทภพ  สุภาแก้ว
ป.5
โรงเรียนเทศบาลพัฒนา
คณิตประถม
33
เด็กหญิงนารีรัตน์  โยธานารถ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
คณิตประถม
34
เด็กหญิงนาวา  ลุงจั่นต่า
ป.6
โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร
คณิตประถม
35
เด็กหญิงนิชดา  ลันดา
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
คณิตประถม
36
เด็กชายนิธิศ  บ้านเนิน
ป.6
โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา
คณิตประถม
37
เด็กหญิงบัณฑิตา  ดีมาก
ป.5
โรงเรียนวัดกะเเหรี่ยงคอม้า
คณิตประถม
38
เด็กชายปภาวิชญ์  สายดิ่ง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
คณิตประถม
39
เด็กหญิงประภัสนันท์  เดชเจริญ
ป.6
โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา
คณิตประถม
40
เด็กชายปิยพงษ์  นกเทศ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
คณิตประถม
41
เด็กชายปุณณวรรธน์  ปลอดโคกสูง
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
คณิตประถม
42
เด็กชายพงศกร  จินดามุข
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
คณิตประถม
43
เด็กชายพชรพล  จันทร์หอม
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
คณิตประถม
44
เด็กหญิงพชรรัชต์  พุแค
ป.4
โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69
คณิตประถม
45
เด็กหญิงพรลภัส  พลเยี่ยม
ป.6
โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา
คณิตประถม
46
เด็กชายพัชร  ฤทธิเดช
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
คณิตประถม
47
เด็กชายพาคินทร์  ต๊ะมา
ป.6
โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา
คณิตประถม
48
เด็กชายพายุ  แจ่มใสดี
ป.6
โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69
คณิตประถม
49
เด็กหญิงพิชชาภา  เมธาศักดิ์
ป.6
โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา
คณิตประถม
50
เด็กหญิงพิชชาภา  ฮาดทักวงค์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
คณิตประถม
51
เด็กหญิงพิมพ์ณิศา  มาลัย
ป.5
โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร
คณิตประถม
52
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ทัพสุริย์
ป.6
โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา
คณิตประถม
53
เด็กชายภูมิรพี  อยู่แตง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
คณิตประถม
54
เด็กชายภูวิศ  บุญแจ้ง
ป.6
โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา
คณิตประถม
55
เด็กชายยศวดี  พันธุ์สุมา
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
คณิตประถม
56
เด็กชายรังสิมันต์  ดิดวง
ป.6
โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา
คณิตประถม
57
เด็กหญิงรัชณิล  สังข์รอด
ป.5
โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69
คณิตประถม
58
เด็กหญิงรุ่งศิริวรรณ  ประชุมกิจ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
คณิตประถม
59
เด็กหญิงวชิรญาณ์  สถาพร
ป.5
โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69
คณิตประถม
60
เด็กหญิงวรกัญญา  เขาใหญ่
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สระบุรี เขต 2

ณ อาคารปิยรักษ์ ชั้น 2 ห้อง 1/3 โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
61
เด็กชายวรการต์  มีทะโจร
ป.5
โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69
คณิตประถม
62
เด็กหญิงวริศรา  แสนพันธ์
ป.4
โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69
คณิตประถม
63
เด็กชายวัชรากรณ์  สรรเสริญพิมพ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
คณิตประถม
64
เด็กหญิงวันดา  ทา
ป.4
โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69
คณิตประถม
65
เด็กชายวัยวุฒิ  จับแก้ว
ป.4
โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69
คณิตประถม
66
เด็กหญิงวิรดา  มาธิสัย
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
คณิตประถม
67
เด็กชายเวทางค์  คำแก้ว
ป.5
โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69
คณิตประถม
68
เด็กหญิงศศิจำนงค์  มณีนพรัตน์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลพัฒนา
คณิตประถม
69
เด็กหญิงศิลป์ศิรีร์  ปราบสูงเนิน
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
คณิตประถม
70
เด็กชายสิรวิชญ์  สุวรรณไตรย์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลพัฒนา
คณิตประถม
71
เด็กหญิงสิริพร  สิริสุข
ป.6
โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา
คณิตประถม
72
เด็กหญิงสุพิชญา  สุดกระโทก
ป.6
โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา
คณิตประถม
73
เด็กหญิงอชิดา  อินเฟือย
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
คณิตประถม
74
เด็กหญิงอนงค์นาถ  ทามาตย์
ป.4
โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69
คณิตประถม
75
เด็กหญิงอภัสรา  กันยายน
ป.6
โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69
คณิตประถม
76
เด็กหญิงอภัสรา  แสนสิน
ป.5
โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69
คณิตประถม
77
เด็กหญิงอริสรา  สุขเกษม
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
คณิตประถม
78
เด็กชายอัครวัฒน์  โชติเดชาธนไพศาล
ป.6
โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา
คณิตประถม
79
เด็กหญิงเอมวดี  พูลสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนวัดกะเเหรี่ยงคอม้า
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
สระบุรี เขต 2

ณ อาคารปิยรักษ์ ชั้น 2 ห้อง 2/1 โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
80
เด็กชายกฤติเดช  โคตรพงษ์
ม.2
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
คณิต ม.ต้น
81
เด็กหญิงกฤษณา  ดวงสวัสดิ์
ม.3
โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69
คณิต ม.ต้น
82
เด็กหญิงขนิกานต์  ทิพม่อม
ม.1
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
คณิต ม.ต้น
83
นายคมกริช  ฤทธิ์แผลง
ม.3
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
คณิต ม.ต้น
84
เด็กชายเจษฎา  ในสันเทียะ
ม.3
โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร
คณิต ม.ต้น
85
นางสาวชนาภา  มณีการ
ม.3
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
คณิต ม.ต้น
86
นางสาวชลธิชา  ศรีเทียนทอง
ม.3
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
คณิต ม.ต้น
87
นางสาวณัฐกฤตา  ศรีคำ
ม.3
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
คณิต ม.ต้น
88
เด็กหญิงณัฐชยา  พรมจีน
ม.2
โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69
คณิต ม.ต้น
89
เด็กหญิงดาราวดี  เชิดสูงเนิน
ม.1
โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร
คณิต ม.ต้น
90
เด็กหญิงทิพย์มาศ  บุญเงิน
ม.3
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
คณิต ม.ต้น
91
นายธนพร  ปล้องกลาง
ม.3
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
คณิต ม.ต้น
92
เด็กหญิงธัญญารัตน์  ขจรมา
ม.2
โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69
คณิต ม.ต้น
93
เด็กหญิงธารารัตน์  ดัชกร
ม.3
โรงเรียนวัดกะเเหรี่ยงคอม้า
คณิต ม.ต้น
94
เด็กหญิงนงค์นภัส  ศรีบุรมย์
ม.2
โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69
คณิต ม.ต้น
95
เด็กชายนันทวุฒิ  วงศ์อำมาตย์
ม.3
โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69
คณิต ม.ต้น
96
เด็กหญิงนิฌา  วาเฮง
ม.3
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
คณิต ม.ต้น
97
เด็กหญิงประภาวัลย์  อินพญา
ม.1
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
คณิต ม.ต้น
98
เด็กหญิงปรียาภัทร  วรรณบุตร
ม.1
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
คณิต ม.ต้น
99
เด็กหญิงปานตะวัน  เกรงสำโรง
ม.2
โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร
คณิต ม.ต้น
100
เด็กชายปิยพัฒน์  มุขสันเทียะ
ม.2
โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร
คณิต ม.ต้น
101
เด็กชายพรพิพัฒน์  บุญค้ำ
ม.3
โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69
คณิต ม.ต้น
102
เด็กหญิงพัชราภา  ไวยโภคา
ม.1
โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร
คณิต ม.ต้น
103
เด็กหญิงพัชรีรัตน์  เที่ยงกระโทก
ม.1
โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร
คณิต ม.ต้น
104
เด็กหญิงพิชญาดา  สรสิทธิ์
ม.1
โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69
คณิต ม.ต้น
105
นางสาวมาริสา  สีบางตาล
ม.3
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
คณิต ม.ต้น
106
เด็กชายรณกฤต  งามจันทร์
ม.1
โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร
คณิต ม.ต้น
107
เด็กหญิงรรรรรร  หวังพลาย
ม.3
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
คณิต ม.ต้น
108
เด็กหญิงวรัญญา  จักรสุนิล
ม.1
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
คณิต ม.ต้น
109
นายวีรภาพ  ไชยสงคราม
ม.3
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
สระบุรี เขต 2

ณ อาคารปิยรักษ์ ชั้น 2 ห้อง 2/2 โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
110
เด็กหญิงวีรยา  โพธิ์ชู
ม.3
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
คณิต ม.ต้น
111
เด็กหญิงสโรชา  เดสันเทียะ
ม.2
โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร
คณิต ม.ต้น
112
เด็กชายสิงห์  ชาวกัมพูชา
ม.1
โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69
คณิต ม.ต้น
113
เด็กชายสิทธิพรชัย  สถาพร
ม.3
โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69
คณิต ม.ต้น
114
เด็กหญิงสุนิสา  แนนเกลี้ยง
ม.3
โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69
คณิต ม.ต้น
115
เด็กหญิงอภิชญา  อภัยพัฒน์
ม.2
โรงเรียนวัดกะเเหรี่ยงคอม้า
คณิต ม.ต้น
116
เด็กหญิงอภิชยา  ตันทางกูล
ม.2
โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69
คณิต ม.ต้น
117
เด็กชายอุกฤษฎ์  อินทรีย์
ม.3
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สระบุรี เขต 2

ณ อาคารปิยรักษ์ ชั้น 3 ห้อง 2/3 โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
118
เด็กหญิงกมลชนก  อุไร
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๑ นาเริ่งราษฏร์บำรุง
วิทย์ประถม
119
เด็กหญิงกรรณภาวี  พลอยประดับ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๑ นาเริ่งราษฏร์บำรุง
วิทย์ประถม
120
เด็กชายกฤตเมธ  จารุจรัสกุล
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
วิทย์ประถม
121
เด็กหญิงกัณติญาภา  มีทรัพย์สิน
ป.5
โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69
วิทย์ประถม
122
เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  เส็งสมุทร
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๑ นาเริ่งราษฏร์บำรุง
วิทย์ประถม
123
เด็กชายกันทชาติ  มีเกาะ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
วิทย์ประถม
124
เด็กหญิงการต์ธีรา  พลเยี่ยม
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๑ นาเริ่งราษฏร์บำรุง
วิทย์ประถม
125
เด็กชายกิตติกวิน  ขวัญคุ้ม
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๑ นาเริ่งราษฏร์บำรุง
วิทย์ประถม
126
เด็กชายกิตติศักดิ์  กากะนึก
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
วิทย์ประถม
127
เด็กชายกิติภูมิ  กิงก้าน
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
วิทย์ประถม
128
เด็กหญิงขวัญวรินทร์  มาธิสัย
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
วิทย์ประถม
129
เด็กหญิงจิรนันท์  เทียนทอง
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
วิทย์ประถม
130
เด็กชายจิรพัฒน์  ชมสมุทร
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
วิทย์ประถม
131
เด็กหญิงจุฑาภรณ์  พุฒซ้อน
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๑ นาเริ่งราษฏร์บำรุง
วิทย์ประถม
132
เด็กหญิงจุฑารัตน์  จ่าเหลา
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๑ นาเริ่งราษฏร์บำรุง
วิทย์ประถม
133
เด็กชายชญษนนท์  พานทองประดับ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๑ นาเริ่งราษฏร์บำรุง
วิทย์ประถม
134
เด็กหญิงชญาณิศา  วัฒนกุล
ป.6
โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา
วิทย์ประถม
135
เด็กหญิงชนม์นิภา  สุขสมสิน
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๑ นาเริ่งราษฏร์บำรุง
วิทย์ประถม
136
เด็กชายชนะพล  สุริยะ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล4 หนองแคอนสรณ์
วิทย์ประถม
137
เด็กหญิงชนาพร  มณีการ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
วิทย์ประถม
138
เด็กหญิงชลธิชา  มีเจตนา
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
วิทย์ประถม
139
เด็กชายชโวทัย  จันทร์ดิลก
ป.5
โรงเรียนเทศบาลพัฒนา
วิทย์ประถม
140
เด็กชายชัชพงศ์  คำน้ำนอง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
วิทย์ประถม
141
เด็กชายชัยวัฒณ์  อ่วมเอี่ยม
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๑ นาเริ่งราษฏร์บำรุง
วิทย์ประถม
142
เด็กหญิงชาลิสา  มาทะ
ป.6
โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา
วิทย์ประถม
143
เด็กหญิงญานิกา  ปันนาพล
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๑ นาเริ่งราษฏร์บำรุง
วิทย์ประถม
144
เด็กหญิงณัฎฐณิชา  จันทร์สว่าง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๑ นาเริ่งราษฏร์บำรุง
วิทย์ประถม
145
เด็กหญิงณัฏฐ์พัชร์  ธนูศร
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
วิทย์ประถม
146
เด็กหญิงณัฏฐาริญา  เพชรน้ำ
ป.6
โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา
วิทย์ประถม
147
เด็กหญิงณัฐกานต์  สราญจิตต์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลพัฒนา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สระบุรี เขต 2

ณ อาคารปิยรักษ์ ชั้น 3 ห้อง 3/1 โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
148
เด็กชายณัฐชนน  ผูกบุญเชิด
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
วิทย์ประถม
149
เด็กหญิงณัฐณิชา  จันทร
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
วิทย์ประถม
150
เด็กหญิงณัฐธิดา  คล้ายกรุต
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๑ นาเริ่งราษฏร์บำรุง
วิทย์ประถม
151
เด็กหญิงณัฐมน  สมบัติดี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
วิทย์ประถม
152
เด็กหญิงณัฐวดี  จิตรา
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๑ นาเริ่งราษฏร์บำรุง
วิทย์ประถม
153
เด็กชายณัฐเศรษฐ์  สีทำมา
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
วิทย์ประถม
154
เด็กหญิงณัณธิชา  ปราชนีย์
ป.6
โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา
วิทย์ประถม
155
เด็กหญิงณิชกานต์  ไวยภาพ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
วิทย์ประถม
156
เด็กหญิงณิชาพร  มโนธรรม
ป.6
โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา
วิทย์ประถม
157
เด็กหญิงณิชารีย์  ดวงคำ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
วิทย์ประถม
158
เด็กหญิงณิรัญชยา  อ่อนจันทร์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
วิทย์ประถม
159
เด็กหญิงณีฐฐิฏา  สงวนปานทรัพย์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
วิทย์ประถม
160
เด็กชายดนุเดช  บุญยืน
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
วิทย์ประถม
161
เด็กหญิงทอฝัน  จันทร์แก้ว
ป.5
โรงเรียนเทศบาลพัฒนา
วิทย์ประถม
162
เด็กหญิงทิพวรรณ  กรกนก
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
วิทย์ประถม
163
เด็กหญิงทิพานัน  เทีนยทอง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๑ นาเริ่งราษฏร์บำรุง
วิทย์ประถม
164
เด็กชายเทพนิมิตร  เย็นใจ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๑ นาเริ่งราษฏร์บำรุง
วิทย์ประถม
165
เด็กหญิงธนภรณ์  เลิศสกุล
ป.6
โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา
วิทย์ประถม
166
เด็กหญิงธันยาภรณ์  ปรีนคร
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๑ นาเริ่งราษฏร์บำรุง
วิทย์ประถม
167
เด็กหญิงธิดารัตน์  ศรีเวียง
ป.6
โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69
วิทย์ประถม
168
เด็กชายธีรภัทร  เชื้อทอง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
วิทย์ประถม
169
เด็กหญิงนัชรดา  หล้าไชย
ป.5
โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69
วิทย์ประถม
170
เด็กหญิงเนตรดาว  พลเสน
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
วิทย์ประถม
171
เด็กหญิงบัณฑิตา  พงษ์สุภาพ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
วิทย์ประถม
172
เด็กชายบุณยกร  ยาวศิริ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๑ นาเริ่งราษฏร์บำรุง
วิทย์ประถม
173
เด็กหญิงปณิฏฐา  ตั้งธนสิริกุล
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
วิทย์ประถม
174
เด็กหญิงประภัสศร  สืบก่ำ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
วิทย์ประถม
175
เด็กชายปวิช  พลหนองหลวง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล4 หนองแคอนสรณ์
วิทย์ประถม
176
เด็กชายปองคุณ  ยาสมุทร
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
วิทย์ประถม
177
เด็กชายปัณณวัฒน์  จินดาเนตร
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สระบุรี เขต 2

ณ อาคารปิยรักษ์ ชั้น 3 ห้อง 3/2 โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
178
เด็กหญิงปิชญา  มนทองหลาง
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
วิทย์ประถม
179
เด็กหญิงปิยมาศ  ถ้วยทอง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
วิทย์ประถม
180
เด็กหญิงพสธร  พันธุ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๑ นาเริ่งราษฏร์บำรุง
วิทย์ประถม
181
เด็กชายพัทธดนย์  ฤทธิ์ประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
วิทย์ประถม
182
เด็กชายพิชญะ  บุตรแสน
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
วิทย์ประถม
183
เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  บริสุทธิ์ธรรม
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
วิทย์ประถม
184
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ลีลานุต
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
วิทย์ประถม
185
เด็กชายพีรวุฑฒิ์  สุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
วิทย์ประถม
186
เด็กชายพุฒิธร  กรดรุณ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๑ นาเริ่งราษฏร์บำรุง
วิทย์ประถม
187
เด็กชายเพชรธารา  จันทรา
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
วิทย์ประถม
188
เด็กหญิงเพชรศิริวรรณ  กุลใจชื่อ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
วิทย์ประถม
189
เด็กหญิงแพรพธิดา  หนูคง
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๑ นาเริ่งราษฏร์บำรุง
วิทย์ประถม
190
เด็กหญิงภคพร  สุริยะ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๑ นาเริ่งราษฏร์บำรุง
วิทย์ประถม
191
เด็กหญิงภัทรสุดา  บุญโชค
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๑ นาเริ่งราษฏร์บำรุง
วิทย์ประถม
192
เด็กชายภาคิน  จิตตะ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๑ นาเริ่งราษฏร์บำรุง
วิทย์ประถม
193
เด็กชายภานุวัฒน์  สุขสมแดน
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
วิทย์ประถม
194
เด็กชายภิณชรัศมิ์  ชอนครบุรี
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
วิทย์ประถม
195
เด็กชายภูริ  ราศรี
ป.6
โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา
วิทย์ประถม
196
เด็กชายภูริทัติ  กลิ่นเปี่ยม
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
วิทย์ประถม
197
เด็กหญิงรมนรียา  จันทรไพสิษฐ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๑ นาเริ่งราษฏร์บำรุง
วิทย์ประถม
198
เด็กหญิงลักษิกา  นาดี
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๑ นาเริ่งราษฏร์บำรุง
วิทย์ประถม
199
เด็กหญิงวณิชชา  เจริญศิลป์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
วิทย์ประถม
200
เด็กหญิงวนาลี  ขื่อนขุนทด
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
วิทย์ประถม
201
เด็กชายวสุ  บุตรลักษมณี
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
วิทย์ประถม
202
เด็กหญิงวันวสา  วรสิงห์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๑ นาเริ่งราษฏร์บำรุง
วิทย์ประถม
203
เด็กชายวายุ  ดวงวรรณะ
ป.6
โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69
วิทย์ประถม
204
เด็กหญิงวาสนา  สุวรรณโพธิ์ศรี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
วิทย์ประถม
205
เด็กหญิงวิชญาพร  รอดเมือง
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
วิทย์ประถม
206
เด็กชายวิรัลพักต์  แซ่โค้ว
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
วิทย์ประถม
207
เด็กหญิงวีณา  ศิริเกตุ
ป.6
โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สระบุรี เขต 2

ณ อาคารปิยรักษ์ ชั้น 3 ห้อง 3/3 โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
208
เด็กหญิงศศิธร  โภคทรัพย์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
วิทย์ประถม
209
เด็กหญิงศิรภัสสร  บัวคล้าย
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๑ นาเริ่งราษฏร์บำรุง
วิทย์ประถม
210
เด็กหญิงศิวาพร  เทพจันตา
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
วิทย์ประถม
211
เด็กชายศุภณัฐ  วงศ์คูณ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
วิทย์ประถม
212
เด็กหญิงศุภิสรา  คำศักดิ์ดา
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
วิทย์ประถม
213
เด็กชายสรวิชญ์  บุญสกุล
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๑ นาเริ่งราษฏร์บำรุง
วิทย์ประถม
214
เด็กชายสิทธิศักดิ์  พวงมาลัย
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๑ นาเริ่งราษฏร์บำรุง
วิทย์ประถม
215
เด็กหญิงสุกฤตา  วงค์ประยูร
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
วิทย์ประถม
216
เด็กหญิงสุชาวดี  รักซ้อน
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
วิทย์ประถม
217
เด็กชายสุธินันท์  มูละสีวะ
ป.6
โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69
วิทย์ประถม
218
เด็กหญิงสุนิชา  บุญมี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
วิทย์ประถม
219
เด็กหญิงสุภัชชา  ป้อมสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
วิทย์ประถม
220
เด็กหญิงสุภัสสรา  จำปา
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
วิทย์ประถม
221
เด็กหญิงสุภาพร  สาทำ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
วิทย์ประถม
222
เด็กหญิงอนุสรา  ช้างงานดี
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๑ นาเริ่งราษฏร์บำรุง
วิทย์ประถม
223
เด็กหญิงอพัชชา  แกมรัมย์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
วิทย์ประถม
224
เด็กชายอภิวัฒน์  ปีกิม
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
วิทย์ประถม
225
เด็กหญิงอมิณสรา  พุ่มพวงเลิศสกุล
ป.6
โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา
วิทย์ประถม
226
เด็กชายอัฏฐวัฒน์  ธนูศร
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
วิทย์ประถม
227
เด็กชายอานนท์  ชะนะสีห์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๑ นาเริ่งราษฏร์บำรุง
วิทย์ประถม
228
เด็กชายอารักษ์  รังชะอำ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
วิทย์ประถม
229
เด็กหญิงอุษณิษา  เรไร
ป.6
โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา
วิทย์ประถม
230
เด็กหญิงเอวิตรา  ไพเลิศสกุล
ป.5
โรงเรียนเทศบาลพัฒนา
วิทย์ประถม
231
เด็กหญิงไอรดา  เปฆาวัฒน์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๑ นาเริ่งราษฏร์บำรุง
วิทย์ประถม
232
เด็กหญิงํธนพร  กุลธนารดา
ป.6
โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา
วิทย์ประถม