ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สมุทรสาคร

ณ ชั้น 4 อาคารเอกชัย โรงเรียนเอกชัย
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกนกวรรณ  กรมกลาง
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
2
เด็กชายกมล  พระสุรินทร์ทร
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
3
เด็กหญิงกรกนก  ทองนวล
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
4
เด็กชายกรฤทธ์  ถาวรเจริญทรัพย์
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
5
เด็กชายกรวิชญ์  อินจัด
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
6
เด็กชายกรวิชญ์  เฮงที
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
7
เด็กชายกฤติพาส  เนคะมานุรักษ์
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
8
เด็กชายกฤษณเดช  มณีฉาย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว (วันครู 2500)
คณิตประถม
9
เด็กชายกฤษณะ  ชาวไร่
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
10
เด็กชายกฤษณะ  สิทธิจารย์
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
11
เด็กชายกฤษณ์  หุ่นนอก
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
12
เด็กหญิงกัญญ์วรา  ดวงแจ่มใส
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
13
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ภู่เกิด
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
14
เด็กหญิงกัญญาภัทร  ปรางจันทร์
ป.6
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
คณิตประถม
15
เด็กหญิงกัญญารัตน์  อินทร์สุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว (วันครู 2500)
คณิตประถม
16
เด็กหญิงกัญดาริน  เจริญสุข
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
17
เด็กชายกัณฑ์เอนก  ฉ่ำมิ่งขวัญ
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
18
เด็กชายกันตภณ  ธิติพงศ์กร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
19
เด็กหญิงกัลยกร  เสริมผล
ป.6
โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
คณิตประถม
20
เด็กหญิงกัลยกร  อยู่พิทักษ์
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
21
เด็กชายกิตติคุณ  ขาวผ่องอำไพ
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
22
เด็กหญิงกิตติญา  ประเสริฐสังข์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
23
เด็กชายกิตติทัต  วิมลเจริญสุข
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
24
เด็กชายกิตติธัช  เจิ้นสว่าง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
25
เด็กชายกิตติพงษ์  ชีม่วง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สมุทรสาคร

ณ ชั้น 4 อาคารเอกชัย โรงเรียนเอกชัย
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
26
เด็กหญิงกิตติยา  ปุรินทราภิบาล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
27
เด็กชายกิตติวัฒน์  อรรคบุตร
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
28
เด็กหญิงกุลพนิต  พวงไพโรจน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
29
เด็กหญิงกุสุมา  ศศิธร
ป.5
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
คณิตประถม
30
เด็กหญิงเกวลิน  อำภา
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
31
เด็กชายไกรศร  เรืองทิพย์
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
32
เด็กชายขวัญนที  หน่อคำหล้า
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
33
เด็กชายคชภัค  ช้างบุญมี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
34
เด็กชายคฑาเทพ  เปียวนิช
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
35
เด็กชายคณพร  ชาญประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
36
เด็กชายคณพศ  จิตโอภาส
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
37
เด็กชายคณพศ  แพรกจินดา
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
38
เด็กชายคมชาญ  ชัยสุทธิ
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
39
เด็กหญิงครองบุญ  จินดา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
40
เด็กหญิงคุณัญญา  บุตรพรม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
41
เด็กชายจรูญโรจน์  คำนาดี
ป.6
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
คณิตประถม
42
เด็กหญิงจอมขวัญ  มั่งคั่ง
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
43
เด็กชายจักรพงษ์  จักรพงษ์
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
44
เด็กชายจักรพรรดิ์  แจ่มแจ้ง
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
45
เด็กชายจักรภัทร  วีระประเสริฐสกุล
ป.6
โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
คณิตประถม
46
เด็กชายจักริน  สุดใจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
47
เด็กหญิงจิดาภา  เสียงไพเราะ
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
48
เด็กชายจิรกร  จิตเนื่อง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
49
เด็กหญิงจิรนันท์  จันทร์ภักดี
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
50
เด็กหญิงจิรวรรณ  ทองสำฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สมุทรสาคร

ณ ชั้น 4 อาคารเอกชัย โรงเรียนเอกชัย
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
51
เด็กชายจิรวัฒน์  เกตุทิม
ป.6
โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
คณิตประถม
52
เด็กชายจิรวัฒน์  หาญวรวงศ์
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
53
เด็กหญิงจิระนันท์  ฉุยประเสริฐสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
54
เด็กหญิงจิรัชญา  ปะการัมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
55
เด็กหญิงจิรัชยา  อินทศิริ
ป.5
โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
คณิตประถม
56
เด็กชายจิรา  ปุรินทราภิบาล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
57
เด็กชายจิรายุ  หินประกอบ
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
58
เด็กชายจีรยุทธ  พรมแย้ม
ป.6
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
คณิตประถม
59
เด็กชายจีระพงษ์  หลักบึง
ป.6
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
คณิตประถม
60
เด็กหญิงชญาดา  เจริญผล
ป.6
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
คณิตประถม
61
เด็กหญิงชญาดา  นุชนาค
ป.6
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
คณิตประถม
62
เด็กชายชนกันต์  ปราโมทย์สิริ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
63
เด็กหญิงชนกานต์  พงษ์เขียว
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
64
เด็กหญิงชนัญชิดา  ภูนุช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
65
เด็กหญิงชนัญธิดา  บุญมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
66
เด็กหญิงชนัญธิดา  รุ่งสาง
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
67
เด็กหญิงชนัตสิรี  สีหานาม
ป.5
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
คณิตประถม
68
เด็กหญิงชนันธร  นพคุณ
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
69
เด็กหญิงชนากานต์  นกขำดี
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
70
เด็กหญิงชนิกานต์  จิรนันทศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
71
เด็กหญิงชนิสรา  ทาไชยวงค์
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
72
เด็กชายชยุต  วงค์วรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
73
เด็กชายชลธวัช  ฮวดสุนทร
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
74
เด็กหญิงชลลญา  สินทรัพย์
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
75
เด็กชายชวกร  เรืองเจริญ
ป.6
โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สมุทรสาคร

ณ ชั้น 4 อาคารเอกชัย โรงเรียนเอกชัย
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
76
เด็กชายชวัลวิทย์  เงินชั่ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
77
เด็กชายชิณพัฒน์  โกศลพงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
78
เด็กหญิงชิดตะวัน  รองทรัพย์
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
79
เด็กหญิงชุติมณฑน์  อักษรทับ
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
80
เด็กชายชุมมานนท์  โชตอำไพ
ป.6
โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
คณิตประถม
81
เด็กหญิงญดาวรรณ  ฮั้นประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
82
เด็กหญิงญาณาธิป  ศรุตวรพร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
83
เด็กชายฐานพัฒน์  พลอยวงษ์
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
84
เด็กหญิงฐานิต  เกิดสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
คณิตประถม
85
เด็กหญิงฐิชา  อรรถวิวรรธน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
86
เด็กหญิงฐิติกานต์  อัคนิตย์
ป.6
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
คณิตประถม
87
เด็กหญิงฐิติพร  ทองมีสี
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
88
เด็กหญิงฐิติรัตน์  ดิษฐปาน
ป.6
โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
คณิตประถม
89
เด็กชายณฐกร  รัตนตรัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
90
เด็กชายณฐนนท  นันจันที
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
91
เด็กชายณปกร  ใจมีธรรม
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
92
เด็กชายณภัทร  กฤษลานุวัติ
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
93
เด็กชายณรงศักดิ์  อัจจนานนท์
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
94
เด็กชายณวัฒน์  พรรณนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
95
เด็กหญิงณัชชา  วรรณโกวัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
96
เด็กชายณัชนันท์  แสนพรม
ป.6
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
คณิตประถม
97
เด็กหญิงณัฎฐ์นรี  บุญกรุด
ป.5
โรงเรียนสมุทรมณีรัตน์
คณิตประถม
98
เด็กหญิงณัฎธิดา  ศรีบุปผา
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
99
เด็กชายณัฏฐ์วัฒน์  ดุลย์นุตรแก
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
100
เด็กหญิงณัฐณภัทร  ศุขเกษม
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สมุทรสาคร

ณ ชั้น 3 อาคารเอกชัย โรงเรียนเอกชัย
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
101
เด็กหญิงณัฐณิชา  ทองแดง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว (วันครู 2500)
คณิตประถม
102
เด็กหญิงณัฐธิกา  วู้ฉาย
ป.6
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
คณิตประถม
103
เด็กหญิงณัฐธิดา  บุญคุ้ม
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
104
เด็กหญิงณัฐปภัสร์  เกียรติมาโนชญ์
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
105
เด็กชายณัฐพล  ใจสะอาด
ป.6
โรงเรียนสมุทรมณีรัตน์
คณิตประถม
106
เด็กหญิงณัฐพัชร์  เกียรติมาโนชญ์
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
107
เด็กหญิงณัฐวิมล  สาครมณีแสงชัย
ป.6
โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
คณิตประถม
108
เด็กชายณัฐสิทธิ์  เทียนหอม
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
109
เด็กหญิงณิฏฐิตา  แก้วนพคุณ
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
110
เด็กหญิงณิสรา  จันทพุก
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
111
เด็กหญิงดารารุ่ง  เกตุวงศ์ตระกูล
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
112
เด็กชายเดชาวิต  มั่นเขียว
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
113
เด็กชายต้นกล้า  สกุลวัฒนะ
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
114
เด็กชายตุลธร  สนเปี่ยม
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
115
เด็กชายเตชสิทธิ์  อรุณชัยพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
116
เด็กชายถิรเจตน์  จันทร์ภัทรคุณ
ป.5
โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
คณิตประถม
117
เด็กหญิงทิฆัมพร  เจริญศรี
ป.6
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
คณิตประถม
118
เด็กชายทินภัทร  ฤทธิ์พรม
ป.6
โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
คณิตประถม
119
เด็กชายทิพากร  ทิพย์มณเฑียร
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
120
เด็กชายแทนคุณ  จุ๊งาม
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
121
เด็กชายแทนคุณ  ศรีเทพ
ป.6
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
คณิตประถม
122
เด็กชายแทนทัญญ์  เจริญพงศ์ถาวร
ป.6
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
คณิตประถม
123
เด็กชายธ​า​ยุ​กร​  แหลม​สั้น​
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
124
เด็กชายธชาทัต  กนกพรพัทธ
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
125
เด็กชายธณกฤต  สาครสหโยธิน
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สมุทรสาคร

ณ ชั้น 3 อาคารเอกชัย โรงเรียนเอกชัย
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
126
เด็กชายธนกร  ขาวผ่อง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว (วันครู 2500)
คณิตประถม
127
เด็กชายธนกฤต  ใจดี
ป.6
โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
คณิตประถม
128
เด็กชายธนกฤต  ชนะสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
129
เด็กชายธนกฤต  พรานเจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
130
เด็กชายธนกฤต  พิทักษา
ป.5
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
คณิตประถม
131
เด็กชายธนกฤต  วัลพรมงคล
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
132
เด็กชายธนกฤต  แสงทวีวัชฌ์
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
133
เด็กชายธนกิตติ์  ญาติพิจิตรไพรินทร์
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
134
เด็กชายธนพล  ลิ้มประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
135
เด็กชายธนพัทธ์  ธรรมดีเลิศ
ป.5
โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
คณิตประถม
136
เด็กชายธนภัทร  มีชนะ
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
137
เด็กชายธนภัทร  รุ่งเรือง
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
138
เด็กชายธนวรรธน์  ธรรมวินิจฉัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
139
เด็กชายธนวัฒน์  บางเเสงอ่อน
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
140
เด็กชายธนวิน  ประเสริฐคุณาสิน
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
141
เด็กหญิงธนัชชา  เกิดจินดา
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
142
เด็กชายธนัชญกร  ทิมเพชร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
143
เด็กหญิงธนัญชนก  ติ้มขลิบ
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
144
เด็กชายธราเทพ  ธนาพิชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
145
เด็กชายธฤต  หาญกล้า
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
146
เด็กชายธวินท์พัช  บุญกอด
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
147
เด็กชายธันยวัฒน์  จันทร์เกตุ
ป.6
โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
คณิตประถม
148
เด็กชายธันวา  กันทะมงคล
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
149
เด็กชายธิตติศักดิ์  ตันศรีประภาศิริ
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
150
เด็กชายธิติคุณ  ปานสุวรรณ์
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สมุทรสาคร

ณ ชั้น 3 อาคารสรศักดิ์ โรงเรียนเอกชัย
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
151
เด็กชายธีรพงศ์  จิระสินสมบัติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
152
เด็กชายธีรพล  พรหมมะ
ป.5
โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
คณิตประถม
153
เด็กชายนพณัฐ  อวยเพ็ชร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว (วันครู 2500)
คณิตประถม
154
เด็กหญิงนพภัสสร  ดานาดแก้ว
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
155
เด็กหญิงนภัชชา  บุญช่วย
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
156
เด็กชายนภัสกร  โลกเลื่อง
ป.6
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
คณิตประถม
157
เด็กหญิงนภัสสร  เพิ่มพูล
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
158
เด็กชายนรวิชญ์  บางแสงอ่อน
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
159
เด็กชายนรินทร  คำประไพ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
160
เด็กหญิงนลินวรรณ  จันทร์น้อย
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
161
เด็กชายนวพล  โต๊ะเงิน
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
162
เด็กชายนวพล  ยิ้มทะโชติ
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
163
เด็กหญิงนัฐฌนนท์  รอดแทน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
164
เด็กชายนัฐวุฒิ  ละมูล
ป.6
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
คณิตประถม
165
เด็กหญิงนัทธ์ชนัน  แม้รักษา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
166
เด็กหญิงนัทธ์หทัย  ทรัพย์บาง
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
167
เด็กหญิงนันทกานต์  ปาระทา
ป.5
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
คณิตประถม
168
เด็กหญิงนันท์นภัส  บัวสง่า
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
169
เด็กหญิงนันท์นลิน  ประเสริฐคุณาสิน
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
170
เด็กหญิงนันท์มนัส  เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
171
เด็กหญิงนันทรัตน์  เมืองสาคร
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
172
เด็กหญิงนันทิกานต์  สุรัมย์
ป.6
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
คณิตประถม
173
เด็กหญิงน้ำฝน  นนทะมาตร์
ป.6
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
คณิตประถม
174
เด็กชายนิธิกร  สุขสว่าง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว (วันครู 2500)
คณิตประถม
175
เด็กหญิงนิรชา  ศรีสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สมุทรสาคร

ณ ชั้น 3 อาคารสรศักดิ์ โรงเรียนเอกชัย
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กหญิงนิโลบล  ทวนขุนทด
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
177
เด็กชายบริพัตร  อินคำ
ป.5
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
คณิตประถม
178
เด็กชายบุญโชค  จิรนันทศักดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
179
เด็กหญิงบุญทิวา  อินทนิล
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
180
เด็กชายบุษรากรณ์  ไผ่แก้ว
ป.6
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
คณิตประถม
181
เด็กหญิงเบญญาภา  สว่างศรี
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
182
เด็กชายปฏิพล  พวงไพโรจน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
183
เด็กชายปฏิพัฒน์  ปัจจธารากุล
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
184
เด็กชายปฏิภาณ  กำพุฒกลาง
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
185
เด็กชายปฐมพัฒน์  ไชยชนะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
186
เด็กหญิงปภัสสร  ดีประยูร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
187
เด็กหญิงปราณปรียา  บัวหลวง
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
188
เด็กหญิงปรีย์วรา  สุวรรณศรีสาคร
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
189
เด็กหญิงปรียาดา  แสงศรี
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
190
เด็กหญิงปวริศา  ไชยสุต
ป.4
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
คณิตประถม
191
เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  จิระพรพงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
192
เด็กหญิงปวีร์รัฐ  พานิชเจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
193
เด็กหญิงปัญญพร  ณ บางช้าง
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
194
เด็กชายปัณณทัต  วัฒนชัย
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
195
เด็กหญิงปาริชาติ  สารวงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
196
เด็กหญิงปาริษา  สีหราช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
197
เด็กชายปิติกร  อารักษ์วาณิช
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
198
เด็กหญิงปินทิรา  ธนาวิชิตฤกษ์
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
199
เด็กหญิงปิยะฉัตร  เดชศรี
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
200
เด็กชายปุญญพัฒน์  เตชะพรหมพิริยะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สมุทรสาคร

ณ ชั้น 3 อาคารสรศักดิ์ โรงเรียนเอกชัย
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
201
เด็กหญิงเปมิกา  เตชะพล
ป.6
โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
คณิตประถม
202
เด็กชายพงศธร  เสี่ยงบุญ
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
203
เด็กชายพงษ์พิชัย  หงษา
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
204
เด็กชายพชร  จิรนันทศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
205
เด็กชายพชร  ฤกษ์งาม
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
206
เด็กหญิงพรกนก  อยู่เอี่ยม
ป.6
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
คณิตประถม
207
เด็กหญิงพรปะวีณ์  จันทร์เพ็ญ
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
208
เด็กชายพรภวิษย์  จีนธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
209
เด็กหญิงพรรณิชา  อุ่มออง
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
210
เด็กหญิงพรรนิษา  อำพันเย็น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
211
เด็กหญิงพราวนภัส  คำลือ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
212
เด็กหญิงพลอยขวัญ  บุญบำเรอ
ป.6
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
คณิตประถม
213
เด็กหญิงพอเพียง  พุ่มโภคัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
214
เด็กชายพัชตะ  ปิยวินิจฉัยกุล
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
215
เด็กหญิงพัชนันญ์  สุขชัย
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
216
เด็กหญิงพัชราภรณ์  ประสานศักดิ์
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
217
เด็กหญิงพัชราวลัย  สรแสง
ป.6
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
คณิตประถม
218
เด็กชายพัฒน์สิน  นิติไชยณรงค์
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
219
เด็กชายพัทธดนย์  จำปาทอง
ป.6
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
คณิตประถม
220
เด็กหญิงพัทธนันท์  บัวสง่า
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
221
เด็กชายพัรัชชัย  เจริญพันธ์
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
222
เด็กชายพัสกร  รัตนะรังคะ
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
223
เด็กหญิงพิชญธิดา  ศรีสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
224
เด็กชายพิชญุตม์  คณะบุตร
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
225
เด็กชายพิชญุตม์  บุญรอดน้อย
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สมุทรสาคร

ณ ชั้น 3 อาคารสรศักดิ์ โรงเรียนเอกชัย
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
226
เด็กหญิงพิณธิดา  ค้ามีผล
ป.5
โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
คณิตประถม
227
เด็กหญิงพิตราภรณ์  มีสติ
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
228
เด็กชายพิพัฒน์  ผิวชะอุ่ม
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
229
เด็กหญิงพิมณพัฒน์  ภูมิรัตนไพศาล
ป.6
โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
คณิตประถม
230
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เกษร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว (วันครู 2500)
คณิตประถม
231
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ลัดกรูด
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
232
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  สุขเจริญ
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
233
เด็กหญิงพิมภิษา  รุ่งสว่าง
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
234
เด็กหญิงพิมลชยา  แจ่มโชว์
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
235
เด็กชายพิสิษฐ์  เวชประดิษฐ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
236
เด็กหญิงพีรดา  อยู่สำราญ
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
237
เด็กชายพีรธัช  ลีประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
238
เด็กชายพีรวัช  แก้วงาม
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
239
เด็กชายพีรวิชญ์  เจษฎาลักษณ์
ป.6
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
คณิตประถม
240
เด็กชายพีรวิชญ์  ศรีมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
241
เด็กชายพีรัชชัย  ศรีทอง
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
242
เด็กชายพุทธินันท์  ลือประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
243
เด็กหญิงเพ็ญศิริ  เดชศรี
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
244
เด็กหญิงแพรวา  ฮวบอ่วม
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
245
เด็กหญิงภคมน  จันทร์สอาด
ป.6
โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
คณิตประถม
246
เด็กชายภคิน  จันสมบัติ
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
247
เด็กหญิงภรภัทร  รังสิวจันทร์
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
248
เด็กหญิงภริตพร  อารักษ์วาณิช
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
249
เด็กหญิงภัคค์ธีมา  จิราพัฒนพงศ์
ป.5
โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
คณิตประถม
250
เด็กหญิงภัคจิรา  เซ่งสมหวัง
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สมุทรสาคร

ณ ชั้น 3 อาคารสรศักดิ์ โรงเรียนเอกชัย
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
251
เด็กหญิงภัชชราพร  วงศ์ผาสุกสถาพร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
252
เด็กชายภัทรนันท์  สังขะธร
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
253
เด็กชายภัทรพล  พรหมโคตร
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
254
เด็กหญิงภัทรวรรณ  วัฒนาฟุ้งเจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
255
เด็กหญิงภัทรศยา  เครือยศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
256
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ประเสริฐนู
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
257
เด็กหญิงภัสสร  จิตราภิรมย์
ป.6
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
คณิตประถม
258
เด็กชายภาคภูมิ  ไทรวงกต
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
259
เด็กชายภาณุพงค์  ทองถนอม
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
260
เด็กหญิงภาณุมาศ  กู่ก้อง
ป.6
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
คณิตประถม
261
เด็กชายภาณุรุจ  ขาวโสภาชัย
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
262
เด็กชายภานุพงศ์  น้ำดอกไม้
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
263
เด็กหญิงภารดี  แสงสุข
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
264
เด็กชายภูชิสส์  สิริปรัชญานนท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
265
เด็กชายภูสิษฐ์  ทองเสมอ
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
266
เด็กชายมนวรรธน์  สาครสง่าศักดิ์
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
267
เด็กหญิงมนัสนันท์  สนกรุด
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
268
เด็กหญิงมนัสวีร์  เลิศมหาฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
269
เด็กชายมหัทธนะกิตติ์  แสงหิรัญ
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
270
เด็กชายมหาสมุทร  พาภูมี
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
271
เด็กหญิงมัลลิกา  ทองรักษ์
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
272
เด็กหญิงเมตตาภรณ์  จอกนิ้ว
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
273
เด็กชายยศสรัล  พันธ์สวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
274
เด็กหญิงเยาวรัตน์  จีนโสภา
ป.6
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
คณิตประถม
275
เด็กชายรชต  คชพันธ์
ป.6
โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สมุทรสาคร

ณ ชั้น 3 อาคารอโยธยา โรงเรียนเอกชัย
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
276
เด็กชายรฐนนท์  จันทร์ภุชงค์
ป.6
โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
คณิตประถม
277
เด็กชายรณกฤต  สระคำจันทร์
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
278
เด็กชายรพีพงศ์  ศุภเศรษฐศิริ
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
279
เด็กชายรวิชญ์  ดิษฐเทศ
ป.6
โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
คณิตประถม
280
เด็กหญิงรวินท์นิภา  ใจดี
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
281
เด็กชายรวิพล  ฉิมเฉิด
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
282
เด็กชายรัชน์พล  โนนตาล
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
283
เด็กหญิงรัตนาวดี  เหลี่ยมแก้ว
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
284
เด็กหญิงรัมภาพรรณ  เพชรอนันต์กุล
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
285
เด็กหญิงรัศมิธาร  แสงแจ้
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
286
เด็กหญิงลักษิกา  ไทยวรสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
คณิตประถม
287
เด็กหญิงลัลลลิล  ปิติศักดิ์วงศ์
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
288
เด็กชายวงศกร  ดวงแก้ว
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
289
เด็กชายวชิรวิทย์  รุจิกุลพงศ์
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
290
เด็กชายวชิรวิทย์  วงษมี
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
291
เด็กหญิงวนิดา  มีศรี
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
292
เด็กหญิงวนิดา  แย้มสมุทร
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
293
เด็กหญิงวรณัน  ปานดี
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
294
เด็กชายวรพล  กิ่งทั่ง
ป.6
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
คณิตประถม
295
เด็กชายวรภพ  เร่งร้อน
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
296
เด็กหญิงวรรณณิศา  เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
297
เด็กหญิงวรรณษา  แซ่เอี้ย
ป.6
โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
คณิตประถม
298
เด็กชายวริทธ์ดนย์  ชูสุข
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
299
เด็กหญิงวรินทร์ลดา  ชุ่มปลั่ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
300
เด็กหญิงวริศรา  โหมดพลาย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สมุทรสาคร

ณ ชั้น 3 อาคารอโยธยา โรงเรียนเอกชัย
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
301
เด็กชายวสวัตติ์  แก้วบุดดา
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
302
เด็กชายวสันต์  มาท้วม
ป.6
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
คณิตประถม
303
เด็กชายวสุธร  โง๊วรุ่งเรือง
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
304
เด็กชายวัชรากรณ์  วิภาตะไวทยะ
ป.6
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
คณิตประถม
305
เด็กหญิงวัชราภรณ์  วัดแผ่นลำ
ป.6
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
คณิตประถม
306
เด็กหญิงวัศย์ภริดา  ตรีประภาภรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
307
เด็กหญิงวิชญาณี  ศรีภูษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
308
เด็กหญิงวิชญาพร  ขุนใจ
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
309
เด็กชายวิชยุต  คล้ายศิริ
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
310
เด็กชายวิทวัส  ทองงาม
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
311
เด็กหญิงวิมลณัฐ  สังขพิทักษ์
ป.5
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
คณิตประถม
312
เด็กหญิงวิมลศิริ  เจริญสุข
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
313
เด็กชายวิวรรธน์  ยิ่งพุทธิรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
314
เด็กชายวิศรุต  ทองงาม
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
315
เด็กหญิงวิัรัลยุพา  สิทธินาม
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
316
เด็กชายวีรชา  ล้ำฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
317
เด็กชายวุฒิภัทร  ปิ่นแสง
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
318
เด็กชายศดายุ  สันสารา
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
319
เด็กชายศรัณยพงค์  เถาว์ชาลี
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
320
เด็กหญิงศรัณย์พร  ภู่ประดิษฐ์
ป.6
โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
คณิตประถม
321
เด็กชายศราวุธ  ช้อยวิเชียร
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
322
เด็กหญิงศศิกาญณ์  พิมพะนิตย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว (วันครู 2500)
คณิตประถม
323
เด็กหญิงศศิกานต์  อินสว่าง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว (วันครู 2500)
คณิตประถม
324
เด็กชายศักดิ์สุธี  คิมประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
คณิตประถม
325
เด็กชายศิรสิชญ์  หลงเคน
ป.6
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สมุทรสาคร

ณ ชั้น 3 อาคารอโยธยา โรงเรียนเอกชัย
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
326
เด็กหญิงศิริพร  น้อยติ
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
327
เด็กชายศิวกร  ปราโมทย์สิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
328
เด็กชายศิวกร  สนกรุด
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
329
เด็กชายศิวกร  อินคชสาร
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
330
เด็กชายศุภกฤต  แซ่กอ
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
331
เด็กชายศุภชัย  ซีเอี่ยม
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
332
เด็กชายศุภชัย  ผลมีศักดิ์
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
333
เด็กชายศุภเชฏฐ์  ธนะสกุลทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
334
เด็กชายศุภโชค  สุขแสวง
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
335
เด็กชายศุภณัฐ  คล้ายพิมล
ป.6
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
คณิตประถม
336
เด็กหญิงศุภนิดา  ธรรมสังวาลย์
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
337
เด็กชายศุภโรจน์  ดอกจันทร์
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
338
เด็กชายศุภสวัสดิ์  สวัสดิพงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
339
เด็กชายเศมณัฐ  ิอุบล
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
340
เด็กหญิงสกุลชญาน์  เอกจะโปะ
ป.5
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
คณิตประถม
341
เด็กชายสงกรานต์  พวงร้อย
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
342
เด็กชายสรวิชญ์  ธรรมรัง
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
343
เด็กชายสรวีย์  จารวีไพบูรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
344
เด็กชายสรศักดิ์  เมืองซ้าย
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
345
เด็กหญิงสวรส  มูลศรี
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
346
เด็กชายสัณหณัสม์  อิ่มอำไภย
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
347
เด็กชายสัมฤทธิ์  วันสาสืบ
ป.6
โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
คณิตประถม
348
เด็กชายสาธุ  สุทธิสาร
ป.6
โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
คณิตประถม
349
เด็กชายสิปปสิชญ์  รอดพาที
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
350
เด็กชายสิรภพ  ดิษใจ
ป.4
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สมุทรสาคร

ณ ชั้น 3 อาคารอโยธยา โรงเรียนเอกชัย
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
351
เด็กชายสิรภัทร  มูลตีปฐม
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
352
เด็กชายสิรภัทร  ศิรินิกร
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
353
เด็กหญิงสิริกัญญา  ศิริวรรณ
ป.6
โรงเรียนสมุทรมณีรัตน์
คณิตประถม
354
เด็กหญิงสิริมาพร  กองทุ่งมน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
355
เด็กหญิงสิริมาศ  ตุ้มเพ็ชร์
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
356
เด็กชายสีหราช  สิงหะเทพ
ป.4
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
คณิตประถม
357
เด็กหญิงสุชัญญา  สง่างาม
ป.6
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
คณิตประถม
358
เด็กหญิงสุทธิดา  คำหวล
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
359
เด็กชายสุทธิพจน์  ดีรอด
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
360
เด็กชายสุทธิภัทร  ดีรอด
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
361
เด็กชายสุทธิภัทร  ใบสมุทร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
362
เด็กชายสุธี  ฤทธิเดช
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
363
เด็กหญิงสุธีกานต์  ใจดีเจริญ
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
364
เด็กชายสุประดิษฐ์  นาคนุช
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
365
เด็กหญิงสุพิชฌาย์  เจริญวงศ์วัฒนา
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
366
เด็กหญิงสุภาพร  การีโรจน์
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
367
เด็กหญิงสุมิตตา  ปั่นโพชา
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
368
เด็กหญิงสุมินตา  จันทร์ชูกลิิ่น
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
369
เด็กหญิงสุรัตน์ติกานต์  ก้อนคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
370
เด็กหญิงสุวภัทร  จรดล
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
371
เด็กชายสุวิจักขณ์  อ่อนน้อม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
372
เด็กหญิงสุวิชาดา  แก้วทะชาติ
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
373
เด็กหญิงเสาวรส  อินทะสร้อ
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
374
เด็กหญิงเสาวลักษณ์  วังหงษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว (วันครู 2500)
คณิตประถม
375
เด็กหญิงแสนยากร  สีปาน
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สมุทรสาคร

ณ ชั้น 3 อาคารอโยธยา โรงเรียนเอกชัย
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
376
เด็กหญิงอนุชิดา  แก้วเพชร
ป.5
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
คณิตประถม
377
เด็กหญิงอภิญญา  ลานเจริญ
ป.6
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
คณิตประถม
378
เด็กหญิงอภิญญา  อ้นทอง
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
379
เด็กชายอภิวุฒิ  ภูต้องใจ
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
380
เด็กชายอภิสิทธิ์  สันโดด
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
381
เด็กหญิงอมรพรรณ  เกิดทิน
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
382
เด็กหญิงอรปรียา  หุ่นปั้น
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
383
เด็กชายอรรตพร  เจริญผล
ป.6
โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
คณิตประถม
384
เด็กชายอรรถพล  กล้าหาญ
ป.4
โรงเรียนสมุทรมณีรัตน์
คณิตประถม
385
เด็กหญิงอรรถวรรณ  คงชาตรี
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
386
เด็กหญิงอริสรา  แสนจอม
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
387
เด็กหญิงอลิษา  เสวกจินดา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
388
เด็กชายอัครพัชร์  ขำเกิด
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
389
เด็กชายอัครวินท์  เทียนทอง
ป.6
โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
คณิตประถม
390
เด็กหญิงอังคณา  นาสวนประภา
ป.5
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
คณิตประถม
391
เด็กหญิงอังค์วรา  จาบกลาง
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
392
เด็กหญิงอัญชิสา  กรแก้ว
ป.6
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
คณิตประถม
393
เด็กชายอัฐกฤต  เจนทะเล
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
394
เด็กหญิงอาจารีย์  โป๊ฟ้า
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
395
เด็กหญิงอารีญา  ด้วงเนียม
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
396
เด็กชายอินทัช  ชัยปริญญา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
397
เด็กชายอินอาม  กอบแก้ว
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
398
เด็กชายอุกฤษฎ์  เลี้ยงฤทัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
คณิตประถม
399
เด็กชายเอกชัย  วรรณศิริ
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
สมุทรสาคร

ณ อาคารอาเซียน โรงเรียนเอกชัย
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
400
นางสาวฐากัญญา  กิจมณีมาศ
ม.3
โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา
คณิต ม.ต้น
401
เด็กชายภากร  ฟูดุลยวัจนานนท์
ม.3
โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สมุทรสาคร

ณ ชั้น 2 อาคารอโยธยา โรงเรียนเอกชัย
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
402
เด็กหญิงกนกพร  คมวงษา
ป.5
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
วิทย์ประถม
403
เด็กหญิงกมลชนก  นฤเบศร์ไกรสีห์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
404
เด็กหญิงกรกนก  จันทร์กล่ำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
405
เด็กชายกรณพัฒน์  พูลทรัพย์
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
406
เด็กหญิงกรัณฑ์รัตน์  มยุระสาคร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
407
เด็กหญิงกฤตชญา  กะชันรัมย์
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
408
เด็กหญิงกฤตนันท์  คลับคล้าย
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
409
เด็กชายกฤตภาส  พันธ์วริศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
410
เด็กชายกฤตภาส  โพธิ์ทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
411
เด็กชายกฤตมุข  ขุนทอง
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
412
เด็กหญิงกฤติกา  ฟักประไพ
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
413
เด็กชายกฤติพงศ์  เจิ้นสว่าง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
414
เด็กหญิงกวินตรา  เมืองแวง
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
415
เด็กหญิงกวินตรา  สายธารเมตตาจิต
ป.6
โรงเรียนสมุทรมณีรัตน์
วิทย์ประถม
416
เด็กหญิงกวินธิดา  เมืองแวง
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
417
เด็กชายกัญจน์  เจริญขาว
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
418
เด็กหญิงกัญชลีย์  ศิริปรีชาเจริญกุล
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
419
เด็กหญิงกัญญาพัชร  พุ่มพฤกษ์
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
420
เด็กหญิงกัญญาพัทธ์  คงนอง
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
421
เด็กหญิงกัญญาภัทร  เกาเล็ก
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
422
เด็กหญิงกัญญารัตน์  คงบัณฑิต
ป.6
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
วิทย์ประถม
423
เด็กชายกันตินันท์  ศรสั่งอาจ
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
424
เด็กชายกานต์นิธิ  สมหวัง
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
425
เด็กชายกิตติพศ  สื่อเฉย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว (วันครู 2500)
วิทย์ประถม
426
เด็กชายกิตติภูมิ  ทองศิริมา
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สมุทรสาคร

ณ ชั้น 2 อาคารอโยธยา โรงเรียนเอกชัย
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
427
เด็กหญิงกิตติมา  พยงค์ศัก
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
428
เด็กหญิงกุมภาวรินทร์  ชลิตชัยยะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
429
เด็กหญิงกุลิสรา  วงไทวงกต
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
430
เด็กหญิงเกวลิน  แก้วชูกุล
ป.6
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
วิทย์ประถม
431
เด็กหญิงเกวลิน  ยังมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
432
เด็กชายโกมล  เพ็งภูบาล
ป.6
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
วิทย์ประถม
433
เด็กชายไกรวิชญ์  ดิษฐราชา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
434
เด็กหญิงขาวดอกมะลิ  บุญโต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
435
เด็กหญิงเขมิกา  ปิสิริ
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
436
เด็กชายคมสันติ์  ชัยสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
437
เด็กชายคุณากร  สิงหนพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
438
เด็กชายจตุพร  เทียนเหลือ
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
439
เด็กหญิงจรรยพร  ประเสริฐผล
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
440
เด็กหญิงจอมขวัญ  แฟ้มคลองขอม
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
441
เด็กหญิงจันจิรา  ธนาภิรมย์
ป.4
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
วิทย์ประถม
442
เด็กหญิงจันทรัศม์  คงสุขประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
443
เด็กหญิงจิดาภา  จีระสุข
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
444
เด็กหญิงจินต์จุฑา  เจิ้นสว่าง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
445
เด็กชายจิรภัทร  อ้นแจ่ม
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
446
เด็กชายจิรายุทธ  ภูลับ
ป.4
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
วิทย์ประถม
447
เด็กชายจิโรจน์  ทองถนอม
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
448
เด็กชายจีรกานต์  เชยชิต
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
449
เด็กหญิงเจตนิพิฐ  หมอดี
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
450
เด็กหญิงเจริญสุข  สถิรวัฒนกุล
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
451
เด็กชายเจิมวิชญ์  ศรีคงแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สมุทรสาคร

ณ ชั้น 2 อาคารอโยธยา โรงเรียนเอกชัย
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
452
เด็กชายฉัตรดนัย  เสียงไพเราะ
ป.5
โรงเรียนสมุทรมณีรัตน์
วิทย์ประถม
453
เด็กหญิงชญานิศ  โรจน์ประเสริฐสุด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
454
เด็กหญิงชนกนันท์  ป้องกัน
ป.6
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
วิทย์ประถม
455
เด็กหญิงชนชนก  ชื่นใจ
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
456
เด็กชายชนะชัย  เพ็ชรนิล
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
457
เด็กหญิงชนัญชิดา  แจ่มสว่างสกุล
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
458
เด็กชายชนานนท์  ภุมรินทร์
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
459
เด็กหญิงชนาภา  แซ่โซว
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
460
เด็กหญิงชรินทร์ทิพพย์  สุวรรณบุตร์
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
461
เด็กชายชรินทร์ธร  ยิ้มขาวผ่อง
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
462
เด็กชายชัยญวัตร์  อำไพจิต
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
463
เด็กชายชานนท์  นิจประทุม
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
464
เด็กชายชานล  ภาณุภัคนาคิน
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
465
เด็กหญิงชิชญา  ผนึกทอง
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
466
เด็กหญิงชิชานันท์  เล้าสมบูรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
467
เด็กหญิงชุติกานต์  พุ่มพฤกษ์
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
468
เด็กหญิงชุลิดา  สุขรี
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
469
เด็กชายไชญทัศ  เทียนเหม็ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
470
เด็กหญิงญาณิศา  ประไพธนบวร
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
471
เด็กชายฐานพัฒน์  ยอแสง
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
472
เด็กหญิงฐานวดี  ศรีสมุทรนาค
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
473
เด็กหญิงฐิติชญาน์  ฐานไชยพัฒน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
474
เด็กหญิงฐิติพร  สำราญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
475
เด็กชายณภัทร  พรหมสุทธิ
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
476
เด็กหญิงณัชชนม์  อริยรัฐธนาโชค
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สมุทรสาคร

ณ ชั้น 2 อาคารอโยธยา โรงเรียนเอกชัย
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
477
เด็กหญิงณัชชา  นุชมั่น
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
478
เด็กหญิงณัชชา  มาบรรณดิษ
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
479
เด็กหญิงณัชชา  เย็นเจริญ
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
480
เด็กหญิงณัฎฐ์รดา  เนตรเรืองโรจน์
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
481
เด็กหญิงณัฏฐ์ชญา  มีเจริญ
ป.4
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
วิทย์ประถม
482
เด็กหญิงณัฏฐพิชา  ปิยณัฐคุณานนท์
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
483
เด็กหญิงณัฏฐิรา  รื่นเริง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
484
เด็กชายณัฐกิจ  จ้อยเอม
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
485
เด็กชายณัฐชนน  โพธิ์ฉัตร
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
486
เด็กหญิงณัฐธิดา  มนิสสาร
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
487
เด็กหญิงณัฐพร  ภุมรินทร์
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
488
เด็กหญิงณัฐพร  วงษ์อาสา
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
489
เด็กชายณัฐภัทร  เสือเหลือง
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
490
เด็กหญิงณัฐภัสสร  บันจุน
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
491
เด็กชายณัฐวัฒน์  จันทร์พวง
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
492
เด็กหญิงณัศชนก  จันทร์เกษม
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
493
เด็กหญิงณิชานันท์  แก้วสด
ป.6
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
วิทย์ประถม
494
เด็กหญิงณิชารีย์  คำมาก
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
495
เด็กหญิงดลทิชา  กมลพรเกษม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
496
เด็กหญิงดลฤดี  อุบลไทร
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
497
เด็กหญิงดวงฤทัย  รอดสิน
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
498
เด็กชายตะวัน  วงษ์ธานี
ป.4
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
วิทย์ประถม
499
เด็กหญิงต่าย  -
ป.6
โรงเรียนสมุทรมณีรัตน์
วิทย์ประถม
500
เด็กชายเตชิต  พรหมชนะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
501
เด็กชายทวีศักดิ์  คงเลิศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สมุทรสาคร

ณ ชั้น 2 อาคารอโยธยา โรงเรียนเอกชัย
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
502
เด็กชายทศพร  เจริญสุวรรณกุล
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
503
เด็กหญิงทักษพร  อินทะวงค์
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
504
เด็กชายทัชชกร  แซ่ลิ้ม
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
505
เด็กชายทินกร  มาโยทา
ป.6
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
วิทย์ประถม
506
เด็กหญิงทิพธิดา  อรุณโชค
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
507
เด็กชายธนฉัตร  โรจน์หทัยกานต์
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
508
เด็กชายธนดล  สงค์ประชา
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
509
เด็กชายธนน  นนทกรเมธิน
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
510
เด็กชายธนบดี  ศรีคำอำอินทร์
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
511
เด็กชายธนพล  นาคสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
512
เด็กหญิงธนภรณ์  ทอมุด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
513
เด็กหญิงธนภรณ์  หนูเพชร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
514
เด็กชายธนภัทร  ดาราเย็น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
515
เด็กชายธนวัฒน์  ช้างเผือก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
516
เด็กหญิงธนัญชนก  จันทร์ทิพย์
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
517
เด็กหญิงธฤตมน  โพธิ์ทอง
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
518
เด็กหญิงธฤษวรรณ  สุขศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
519
เด็กหญิงธวัลรัตน์  หงษ์เจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
520
เด็กชายธัญเทพ  อิงบารมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
521
เด็กหญิงธัญน์ชนก  สร้อยทอง
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
522
เด็กชายธัญนพ  ครุฑสาคร
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
523
เด็กหญิงธันยพร  น้องดี
ป.5
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
วิทย์ประถม
524
เด็กหญิงธิดารักษ์  ชื่นตา
ป.4
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
วิทย์ประถม
525
เด็กหญิงธิภาวรรณ  นุภาพ
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
526
เด็กหญิงธีรตา  ครองรักษา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สมุทรสาคร

ณ ชั้น 2 อาคารสรศักดิ์ โรงเรียนเอกชัย
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
527
เด็กชายธีรภัทร์  เนียมจันทร์
ป.4
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
วิทย์ประถม
528
เด็กหญิงนภปฤณ  ประทุมศรีสาคร
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
529
เด็กหญิงนภัสสร  จงประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
530
เด็กชายนฤสรณ์  ทาเหล็ก
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
531
เด็กหญิงนวรัตน์  น้อยเจริญ
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
532
เด็กหญิงนันทัชพร  นันทะจันทร์
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
533
เด็กหญิงนันทิชา  เกิดม่วง
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
534
เด็กหญิงนาตยา  กล่ำสุข
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
535
เด็กหญิงนาถฤดี  ศรีทองใบ
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
536
เด็กหญิงนาริกานต์  สุขีชีพ
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
537
เด็กชายนาวิน  นาดี
ป.6
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
วิทย์ประถม
538
เด็กชายนิชนันท์  สุนเลี้ยง
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
539
เด็กหญิงนิชานันต์  เชสูงเนิน
ป.4
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
วิทย์ประถม
540
เด็กหญิงนิตยลักษณ์  กลิ่นประทุม
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
541
เด็กหญิงนิติภรณ์  ชูชาติ
ป.5
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
วิทย์ประถม
542
เด็กหญิงนีรชา  อาชาสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
543
เด็กชายบวรเมษฐ์  ศิลปราโมทย์กุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
544
เด็กชายบุณยกร  ลีชยากิตติกร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
545
เด็กหญิงบุณยานุช  กริมทุม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
546
เด็กหญิงเบญจวรรณ  มีดี
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
547
เด็กหญิงเบญญาภา  พรหมชนะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
548
เด็กชายปฐมพงษ์  จิวสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว (วันครู 2500)
วิทย์ประถม
549
เด็กหญิงปทิตตา  น้ำนุช
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
550
เด็กหญิงปภาดา  ดาทอง
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
551
เด็กหญิงปภาวดี  จันทร์ทอง
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สมุทรสาคร

ณ ชั้น 2 อาคารสรศักดิ์ โรงเรียนเอกชัย
ห้องสอบที่
 24
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
552
เด็กชายปรัญชัย  แก่อินทร์
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
553
เด็กหญิงปรียาภัทร  ศรีคำ
ป.6
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
วิทย์ประถม
554
เด็กชายปัญญาวัฒน์  แย้มบริบูรณ์
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
555
เด็กหญิงปาณิสรา  ตระกูลบางคล้า
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
556
เด็กหญิงปาลิตา  ทับไกร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว (วันครู 2500)
วิทย์ประถม
557
เด็กชายปิติภัทร  รอดคลองตัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
558
เด็กหญิงปิยรัตน์  คำอักษร
ป.6
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
วิทย์ประถม
559
เด็กหญิงปุณยวีร์  วงษ์นรา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
560
เด็กหญิงปุณยาพร  สหิตบุญ
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
561
เด็กหญิงเปมิกา  โชครัตนไพศาล
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
562
เด็กหญิงเปรมกมล  ขนุนทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
563
เด็กชายพงศกร  โลมากูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
564
เด็กชายพชรพล  บุญชัยศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
565
เด็กหญิงพณัชกร  ตำนานณรงค์
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
566
เด็กหญิงพนิดา  สิงหรา ณ อยุธยา
ป.4
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
วิทย์ประถม
567
เด็กหญิงพนิตนันท์  เตชะกฤตเมธีนันท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
568
เด็กหญิงพรนภา  พันธ์วริศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
569
เด็กหญิงพรประภา  วาดเกษม
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
570
เด็กชายพรพิพัฒต์  พลอยบ้านแพ้ว
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
571
เด็กหญิงพรีมลดา  จันทรรักษา
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
572
เด็กชายพลกฤต  โพธิ์พันธ์
ป.6
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
วิทย์ประถม
573
เด็กชายพลพงศพัศ  สหมิตรมงคล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
574
เด็กชายพลพจน์​  ยินเยื้อน
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
575
เด็กหญิงพลอยชนก  จารุจินดา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
576
เด็กหญิงพสธร  ม่วงใจเพชร
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สมุทรสาคร

ณ ชั้น 2 อาคารสรศักดิ์ โรงเรียนเอกชัย
ห้องสอบที่
 25
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
577
เด็กหญิงพัชญ์นันทน์  ศรีสุระ
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
578
เด็กหญิงพัชรญาภา  สิงห์อยู่
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
579
เด็กชายพัชรพล  พรมมา
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
580
เด็กชายพัชรพล  สิงห์อยู่
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
581
เด็กหญิงพัชรสรณ์  เก่งทางดี
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
582
เด็กหญิงพัชรา  หงษ์ภู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
583
เด็กหญิงพัชริดา  แก้วกระจ่าง
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
584
เด็กหญิงพิชชาพร  ทับซ้อน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
585
เด็กหญิงพิชญดา  มาตาเดิม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
586
เด็กหญิงพิชามญชุ์  ศาลิคุปต์
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
587
เด็กชายพิทยุตม์  ชูนุ่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
588
เด็กหญิงพิมชนก  ชัยมงคล
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
589
เด็กหญิงพิมพ์พิกา  พงศ์เศรษบุตร
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
590
เด็กหญิงพิมพ์อภิปุญญ์  วุ่นซิ่งซี่
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
591
เด็กชายพิรชัช  สารโชติ
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
592
เด็กหญิงพีชญา  ช้างแก้ว
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
593
เด็กหญิงแพรวา  การถาง
ป.4
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
วิทย์ประถม
594
เด็กชายภคพล  สุวรรณภาณุ
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
595
เด็กชายภคิน  บุญวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
596
เด็กหญิงภัคจิรา  ชัยชวลิต
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
597
เด็กชายภัทพลิน  เตยต้น
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
598
เด็กหญิงภัทรพร  มานอก
ป.4
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
วิทย์ประถม
599
เด็กหญิงภาวิดา  ส่งคุณวัฒนา
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
600
เด็กหญิงภิญญ์รพี  เฮงมี
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
601
เด็กชายภูผา  สอดศรี
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สมุทรสาคร

ณ ชั้น 2 อาคารสรศักดิ์ โรงเรียนเอกชัย
ห้องสอบที่
 26
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
602
เด็กชายภูมิมินทร์  พันตาไหล
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
603
เด็กชายภูวิศ  แดนดี
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
604
เด็กหญิงภูศิรินทร์  วิทยประสพภัย
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
605
เด็กชายภูษิวัฒน์  ปานแดง
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
606
เด็กหญิงมนฤดี  ตะนาค
ป.6
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
วิทย์ประถม
607
เด็กชายมหาสมุทร  สุวรรณชัย
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
608
เด็กหญิงมาริสา  สนั่นเกียรติเจริญ
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
609
เด็กหญิงเมธาพร  อินทนากรวิวัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
610
เด็กหญิงเยาวลักษณ์  เสือเหลือง
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
611
เด็กชายโยธิน  ศรีริปี
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
612
เด็กชายระพีภัทร  ปรึกษากร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว (วันครู 2500)
วิทย์ประถม
613
เด็กหญิงระวิวรรณ  จิวระประภัทร์
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
614
เด็กชายรัชชานนท์  มะโนวิริยะ
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
615
เด็กหญิงลลนา  เทศแก้ว
ป.6
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
วิทย์ประถม
616
เด็กหญิงลลิตา  วงอิน
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
617
เด็กหญิงลัดดาวัลย์  จันทศร
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
618
เด็กหญิงวงศ์ฤทัย  พวงไพโรจน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
619
เด็กชายวชิรวิชญ์  ขุนนุช
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
620
เด็กชายวชิรวิชญ์  ภู่แสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
621
เด็กชายวชิรวิทย์  จีนถนอม
ป.5
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
วิทย์ประถม
622
เด็กหญิงวณัชญา  โพธิ์น้อย
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
623
เด็กหญิงวณํฐสยา  สมบูรณ์
ป.4
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
วิทย์ประถม
624
เด็กหญิงวนัสนันท์  ไชยรักษา
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
625
เด็กหญิงวรดา  พันธุ์กรรม
ป.6
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
วิทย์ประถม
626
เด็กหญิงวรนุช  นิ่มคง
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สมุทรสาคร

ณ ชั้น 2 อาคารสรศักดิ์ โรงเรียนเอกชัย
ห้องสอบที่
 27
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
627
เด็กชายวรรณสว่าง  แสงสว่าง
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
628
เด็กชายวราพล  ประวัติพร
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
629
เด็กหญิงวรินทร  เฮ็งสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
630
เด็กหญิงวริศรา  ตงมั่นคง
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
631
เด็กหญิงวริษรดา  รอดพาที
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
632
เด็กชายวสวัตติ์  มงคลการ
ป.4
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
วิทย์ประถม
633
เด็กชายวัฒนนุกูล  พุ่มสลิด
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
634
เด็กหญิงวันวิสาข์  พุ้มระย้า
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
635
เด็กหญิงวิลาวัณย์  บุญสารวัง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
636
เด็กชายวีรวัชร์  อิ่มสุข
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
637
เด็กหญิงวุฒิพร  เดชฤดี
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
638
เด็กชายศรัณยพงศ์  คุ่ยเสงี่ยม
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
639
เด็กหญิงศรัณย์พร  ครุฑจ้อน
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
640
เด็กหญิงศรุตา  ร่าเริง
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
641
เด็กหญิงศศิธร  วรวนิชย์
ป.6
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
วิทย์ประถม
642
เด็กหญิงศศิลักษณ์  วรรณชนะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
643
เด็กชายศักดิ์ดา  บุญแสงส่ง
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
644
เด็กชายศิรธัช  ประเวสไพสนธิ์
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
645
เด็กชายศิระพงศ์  พานิชเจริญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
646
เด็กหญิงศิริประภา  ชื่นประดิษฐ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
647
เด็กชายศิวกร  ทองคำ
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
648
เด็กชายศิวกร  รอดพันธุ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
649
เด็กหญิงศีรณา  ไกรคง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
650
เด็กชายศุภกร  นิลโนรี
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
651
เด็กหญิงศุภณัฐ  นวลสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สมุทรสาคร

ณ ชั้น 5 อาคารเอกชัย โรงเรียนเอกชัย
ห้องสอบที่
 28
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
652
เด็กชายศุภณัฐ  ปัณดิษฐโต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
653
เด็กชายศุภลักษณ์  โก๋กิ่ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว (วันครู 2500)
วิทย์ประถม
654
เด็กหญิงศุภานัน  จิตจำนงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว (วันครู 2500)
วิทย์ประถม
655
เด็กหญิงสิตานัน  แสงทับทิม
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
656
เด็กชายสิทธิพล  ฉิ่มบุญอยู่
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
657
เด็กชายสิทธิภาคย์  พุ่มพฤกษ์
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
658
เด็กชายสิรภพ  บุญเลิศ
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
659
เด็กชายสิรภัทร  วงษ์สุวรรณ
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
660
เด็กหญิงสิราวรรณ  เปรื่องระบิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
661
เด็กหญิงสิริจิตร์  ตุ้มเพ็ชร์
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
662
เด็กหญิงสิริณัฏฐ์  ศรีนามบุรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
663
เด็กชายสุกฤษฎิ์  ศิริสนธิ
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
664
เด็กชายสุจิต  เนียมทอง
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
665
เด็กหญิงสุธาธาร  แสงไทย
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
666
เด็กหญิงสุธาสิณี  มาโต
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
667
เด็กหญิงสุธาสินี  แสงจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว (วันครู 2500)
วิทย์ประถม
668
เด็กหญิงสุนิญาพร  โพธิ์ทอง
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
669
เด็กหญิงสุพิชญา  ผาเบ้า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
670
เด็กหญิงสุภัสสรา  มินออน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
671
เด็กหญิงสุภาพร  เปี่ยมอยู่
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
672
เด็กชายสุระชัช  สุนทรรุจิพันธ์
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
673
เด็กชายสุริยะ  หงษ์เวียงจันทร์
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
674
เด็กชายสุวพิชญ์  เกษมกมลกิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
675
เด็กหญิงโสรญา  เหรียญทอง
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
676
เด็กหญิงอชิรญา  หุณะปุญ
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สมุทรสาคร

ณ ชั้น 5 อาคารเอกชัย โรงเรียนเอกชัย
ห้องสอบที่
 29
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
677
เด็กหญิงอธิศา  แซ่ลิ้ม
ป.4
โรงเรียนสมุทรมณีรัตน์
วิทย์ประถม
678
เด็กหญิงอนัญญา  สำเภานนท์
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
679
เด็กชายอนุศาสน์  ประยงค์หอม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
680
เด็กหญิงอภิชญา  เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา
ป.4
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
681
เด็กชายอภิลักษณ์  สันโดด
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
682
เด็กหญิงอภิสรา  เขียนศรี
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
683
เด็กชายอภิสิทธิ์  ทองคำ
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
684
เด็กหญิงอรณิชา  บุญรอด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
685
เด็กชายอัคคเดช  ชาญณรงค์
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
686
เด็กหญิงอัญชลี  สุขชัย
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
687
เด็กชายอิงครัต  ลาสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
688
เด็กหญิงอุษณิภา  ปัญญาวงศ์
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
689
เด็กชายเอกณัฏฐ์  เจียสำราญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม
690
เด็กชายเอกรัตณ์  พัดเย็น
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
วิทย์ประถม
691
เด็กหญิงไอลดา  อ้นเกษม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วิทย์ประถม