ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สตูล

ณ อาคารสโรชา ชั้น 2 ห้อง ป.3/5 โรงเรียนอนุบาลสตูล
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชกร  คงไฝ
ป.5
โรงเรียนสายเพชรศึกษา
คณิตประถม
2
เด็กชายกตัญญู  บุญดี
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
คณิตประถม
3
เด็กหญิงกนกพิชญ์  บินรินทร์
ป.5
โรงเรียนสายเพชรศึกษา
คณิตประถม
4
เด็กหญิงกมลชนก  ยอดแก้ว
ป.5
โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6
คณิตประถม
5
เด็กหญิงกมลพร  มาแก้ว
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
คณิตประถม
6
เด็กหญิงกรณิศ  ชมเชย
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม)
คณิตประถม
7
เด็กชายกฤชพล  วิจิตรโสภา
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม)
คณิตประถม
8
เด็กหญิงกฤชอร  เดเช
ป.6
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
9
เด็กหญิงกฤษญา  เพ็ชเนียม
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม)
คณิตประถม
10
เด็กชายกวิน  หมีดหรน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
11
เด็กหญิงกัญญ์วรา  แก้วจันทร์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
คณิตประถม
12
เด็กหญิงกัญญารัฐ  ทิพย์รองพล
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
คณิตประถม
13
เด็กหญิงกันธิชา  หวังเจริญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
คณิตประถม
14
เด็กหญิงกัลยาศิริ  สงสิงห์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์
คณิตประถม
15
เด็กหญิงกาญจนาภรณ์  อ่อนแก้ว
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม)
คณิตประถม
16
เด็กชายกาวิน  เหลบควนเคี่ยม
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
คณิตประถม
17
เด็กชายกิตติพงศ์  คงแก้ว
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม)
คณิตประถม
18
เด็กชายกิตติพงษ์  คงทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลควนกาหลง
คณิตประถม
19
เด็กชายกิตติพิชญ์  ทองมาก
ป.6
โรงเรียนสายเพชรศึกษา
คณิตประถม
20
เด็กชายกิตติภัค  เอ้งฉ้วน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
คณิตประถม
21
เด็กชายกิตติภูมิ  ทองอ่อน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
22
เด็กชายกิตติวินท์  มอญแก้ว
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม)
คณิตประถม
23
เด็กหญิงกุลนันทน์  บัวแสง
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
คณิตประถม
24
เด็กชายกูนัสรูล  ยาแบโด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
25
เด็กชายกูลวัฒ  ธีระกุล
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
คณิตประถม
26
เด็กหญิงเกศวลี  เต็งสุวรรณรังสี
ป.6
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
27
เด็กหญิงเกศษิญา  สุทธิพัฒน์อนันต์
ป.6
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
28
เด็กหญิงเกสรี  บุญแช่มพร
ป.4
โรงเรียนสายเพชรศึกษา
คณิตประถม
29
เด็กหญิงขวัญจิรา  เจริญวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
30
เด็กหญิงขวัญนภา  ฤทธิชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์
คณิตประถม
31
เด็กหญิงขวัญฤดี  กิตติวราภรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
32
เด็กหญิงขวัญฤทัย  ครองนุช
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
คณิตประถม
33
เด็กหญิงขวัญอภิรดี  ทิพย์นรากุล
ป.6
โรงเรียนพรรษนันท์ศึกษา
คณิตประถม
34
เด็กชายคฑาธร  เกปัน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
คณิตประถม
35
เด็กหญิงคณัสนันทร์  ขวัญแก้ว
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สตูล

ณ อาคารสโรชา ชั้น 2 ห้อง ป.3/4 โรงเรียนอนุบาลสตูล
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กชายคณัสนันท์  โสมนัส
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์
คณิตประถม
37
เด็กชายคมธง  ขวัญแก้ว
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
คณิตประถม
38
เด็กหญิงคุซามี  หยีมะเหรบ
ป.4
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
คณิตประถม
39
เด็กชายคุณัชญ์  ทุมทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์
คณิตประถม
40
เด็กชายคุณากร  กิจตระการสกุล
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
คณิตประถม
41
เด็กชายคุณานนต์  คลังค้อง
ป.4
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
คณิตประถม
42
เด็กชายคุณาสิน  สงหมด
ป.5
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
43
เด็กชายฆนา  เอียดสงคราม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
44
เด็กหญิงงามตา  เพียรงาม
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม)
คณิตประถม
45
เด็กชายจตุพร  แฟ้นประโคน
ป.4
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
46
เด็กหญิงจรรย์อมล  นวลเสน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
47
เด็กหญิงจาลิลาฮ์  ใบบิเด็น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
48
เด็กชายจิณณ์วัชร์  รัตนพันธ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
คณิตประถม
49
เด็กหญิงจิรนันท์  ศรีอินทรสุทธิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
50
เด็กชายจิรพล  ช่วยชม
ป.5
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
51
เด็กหญิงจิราภา  บิลังโหลด
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
คณิตประถม
52
เด็กชายจิรายุ  สิงห์งาม
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม)
คณิตประถม
53
เด็กหญิงเจนน่าร์  ถาวรจิต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
54
เด็กชายเจริญ  รัตนวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
55
เด็กชายฉัตรชนก  บินตำมะหงง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
คณิตประถม
56
เด็กชายฉัตรชนัน  บินตำมะหงง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
คณิตประถม
57
เด็กหญิงชญาณี  แป้นช่วย
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
คณิตประถม
58
เด็กหญิงชญานัน  มาลัยสนั่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
59
เด็กชายชนวีร์  จันเอียด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
60
เด็กชายชนัญกฤษ  กลิ่นละมัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
61
เด็กหญิงชนาภา  อ่อนแก้ว
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม)
คณิตประถม
62
เด็กชายชนาสิน  อาลี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
คณิตประถม
63
เด็กชายชยาวุธ  สวัสดี
ป.4
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
64
เด็กหญิงชยิสรา  สันมาแอ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
คณิตประถม
65
เด็กชายชยุต  จิรโสภณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
66
เด็กหญิงชลิตา  กิตติสังวาลย์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
คณิตประถม
67
เด็กชายชโลธร  คงหนู
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
คณิตประถม
68
เด็กชายชวกร  เพชรกาฬ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
69
เด็กชายชวนันท์  ช่วยหนู
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม)
คณิตประถม
70
เด็กชายชวัลกร  สุขไชยะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สตูล

ณ อาคารสโรชา ชั้น 3 ห้อง ป.3/1 โรงเรียนอนุบาลสตูล
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กชายชัชนันท์  ตันติภาธร
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
คณิตประถม
72
เด็กชายชัยมงคล  เซ่งขิม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
73
เด็กชายชัยรัตน์  บุญดำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์
คณิตประถม
74
เด็กหญิงชาซาน่า  สุปราณี
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม)
คณิตประถม
75
เด็กหญิงชามีมีย์  บิลอาด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
76
เด็กหญิงชิชญาส์  สะหาบ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
คณิตประถม
77
เด็กหญิงชิดชนก  โฉมงาม
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
คณิตประถม
78
เด็กชายชิษณุพงศ์  คงจินดามุณี
ป.5
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
79
เด็กหญิงชุติกาญจน์  ชุมดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
80
เด็กหญิงชุติกาญจน์  แดงกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
81
เด็กหญิงชูฮาฎา  ปูยัง
ป.4
โรงเรียนบ้านห้วยมะพร้าว
คณิตประถม
82
เด็กชายซอลีฮีน  อิตรกี
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม)
คณิตประถม
83
เด็กหญิงซัมซาย์  เส็นเด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
84
เด็กชายซัยดี  สานิง
ป.5
โรงเรียนบ้านห้วยมะพร้าว
คณิตประถม
85
เด็กหญิงซัลวา  ยังปากน้ำ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
คณิตประถม
86
เด็กชายซากิบ  กาสาและ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม)
คณิตประถม
87
เด็กหญิงซูเรีย  หวันสู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
88
เด็กชายเซอร์กีริน  ยาวัง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
คณิตประถม
89
เด็กหญิงโซเนียร์  คำทอง
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม)
คณิตประถม
90
เด็กชายญาณเทพ  ณ ถลาง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
คณิตประถม
91
เด็กชายญาณภัทร  จุฬามณี
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม)
คณิตประถม
92
เด็กหญิงญาณิศา  กาหลง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลควนกาหลง
คณิตประถม
93
เด็กหญิงญาณิศา  โซ๊ะติก
ป.4
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
คณิตประถม
94
เด็กหญิงญาณิศา  ธัมโชตัง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์
คณิตประถม
95
เด็กหญิงญาดา  มีนหละ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
คณิตประถม
96
เด็กชายฐิติวัสส์  ผลมาก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
97
เด็กหญิงฑิตติมา  ทองขาว
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
คณิตประถม
98
เด็กชายณฐภัทร  สุโส๊ะ
ป.4
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
99
เด็กชายณภัทร  จันทวดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
100
เด็กหญิงณรดา  เป้าจันทร์
ป.5
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
101
เด็กหญิงณวินดา  บัวปลอด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
102
เด็กหญิงณหทัย  แก้วบุญส่ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
103
เด็กหญิงณหทัย  มีแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
104
เด็กชายณัชนน  อวนข้อง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
คณิตประถม
105
เด็กหญิงณัฏฐ์ชญา  มัชรินทร์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม)
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สตูล

ณ อาคารสโรชา ชั้น 3 ห้อง ป.3/2 โรงเรียนอนุบาลสตูล
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กชายณัฏฐนันท์  มะลิซ้อน
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
คณิตประถม
107
เด็กชายณัฏฐพล  กองทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
108
เด็กชายณัฐกรณ์  ไฝนุ้ย
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าจีน)
คณิตประถม
109
เด็กชายณัฐกานต์  บุญกลาง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม)
คณิตประถม
110
เด็กหญิงณัฐชยา  ก้องเอกภพ
ป.5
โรงเรียนสายเพชรศึกษา
คณิตประถม
111
เด็กหญิงณัฐชยา  นันทกูล
ป.6
โรงเรียนบ้านควนฟ้าแลบ
คณิตประถม
112
เด็กหญิงณัฐญาดา  ทิพย์บุญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
113
เด็กหญิงณัฐฐาพร  ดวงภักดี
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
คณิตประถม
114
เด็กหญิงณัฐณิชา  คงสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
115
เด็กหญิงณัฐณิชา  สตันน๊อต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
116
เด็กชายณัฐดนัย  การดี
ป.5
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
117
เด็กหญิงณัฐธยาน์  ศรีขันติพงศ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
คณิตประถม
118
เด็กชายณัฐนนท์  เสนขวัญแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
119
เด็กหญิงณัฐนรี  นรพิน
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
คณิตประถม
120
เด็กหญิงณัฐนรี  ภู่ระหงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์
คณิตประถม
121
เด็กชายณัฐนันท์  สมประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
คณิตประถม
122
เด็กชายณัฐพล  ไชยศิริ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม)
คณิตประถม
123
เด็กชายณัฐพล  ทองรักษ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
คณิตประถม
124
เด็กชายณัฐพัชร์  ชูเพชร
ป.4
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
125
เด็กชายณัฐภัทร  หยาหลี
ป.4
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
126
เด็กชายณัฐภาส  บุญเหม
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
คณิตประถม
127
เด็กหญิงณัฐรดี  ยะโกบ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
คณิตประถม
128
เด็กชายณัฐวรรธน์  วัฒนพรหม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
คณิตประถม
129
เด็กหญิงณัฐวศา  ชูอ่อน
ป.5
โรงเรียนบ้านควนฟ้าแลบ
คณิตประถม
130
เด็กหญิงณัฐวศา  หนูเสือ
ป.6
โรงเรียนสายเพชรศึกษา
คณิตประถม
131
เด็กชายณัฐวัฒน์  นุ้ยลิบ
ป.4
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
132
เด็กชายณัฐวัฒ์  ชุมอินทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
133
เด็กชายณัฐสรัญ  อนุรักษ์วิริยะกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านไสใหญ่
คณิตประถม
134
เด็กหญิงณิชกานต์  ธัญธาดาพันธ์
ป.5
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
135
เด็กหญิงณิชานันท์  เบ็ญด่อล่า
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
คณิตประถม
136
เด็กหญิงณิชาภัทร  คงนุ่น
ป.5
โรงเรียนสายเพชรศึกษา
คณิตประถม
137
เด็กชายณิติศักดิ์  สำราญ
ป.4
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
คณิตประถม
138
เด็กชายดานิช  ปาทาน
ป.5
โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา
คณิตประถม
139
เด็กชายดูอาร์  รัตนพันธ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม)
คณิตประถม
140
เด็กชายเดชสิทธิ์  ปราบสงคราม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สตูล

ณ อาคารสโรชา ชั้น 3 ห้อง ป.3/3 โรงเรียนอนุบาลสตูล
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กชายแดนกวี  เตะปูยู
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
คณิตประถม
142
เด็กชายเตชทัต  สำเร
ป.5
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
คณิตประถม
143
เด็กชายเตชินท์  สำเร
ป.5
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
คณิตประถม
144
เด็กชายถิรศักดิ์  อุสมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
145
เด็กหญิงทัดดาว  บุญรอด
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม)
คณิตประถม
146
เด็กหญิงธณิชา  กู้สกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
147
เด็กชายธนกร  จันทร์คง
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม)
คณิตประถม
148
เด็กชายธนกฤต  ไพตรีจิตต์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
คณิตประถม
149
เด็กชายธนภัทร  เกื้อสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
150
เด็กชายธนวินท์  มอหะหมัด
ป.6
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
คณิตประถม
151
เด็กชายธนศักดิ์  หอมหวาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
152
เด็กหญิงธนศิริ  หงษ์บิน
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
คณิตประถม
153
เด็กหญิงธนัชญา  ลั่นคีรี
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
คณิตประถม
154
เด็กชายธนากร  ทองชะอ่ำ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม)
คณิตประถม
155
เด็กชายธนากร  หมัดซา
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม)
คณิตประถม
156
เด็กหญิงธยานิษฐ์  อุรามา
ป.5
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
คณิตประถม
157
เด็กหญิงธวัลรัตน์  ชะนะมณี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
158
เด็กชายธัชธรรม  ทองบาง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
159
เด็กหญิงธัญชนก  โมกหอม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
คณิตประถม
160
เด็กหญิงธัญชนก  สอดส่อง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง)
คณิตประถม
161
เด็กหญิงธัญญรัตน์  นาคบรรพต
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม)
คณิตประถม
162
เด็กหญิงธัญญรัตน์  สุวรรณรักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
163
เด็กหญิงธัญญลักษณ์  บุญเลิศ
ป.6
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
164
เด็กชายธัญเทพ  เปลี่ยนเดช
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
คณิตประถม
165
เด็กหญิงธัญพิชชา  อิงคะกุล
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
คณิตประถม
166
เด็กหญิงธัญวรัตน์  ชูชม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
167
เด็กหญิงธัญวลัย  นากแท้
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
คณิตประถม
168
เด็กหญิงธัณฐิวา  โพธิ์โพ้น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
169
เด็กชายธันยธรณ์  พรหมปัญญา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
คณิตประถม
170
เด็กหญิงธันวา  ธรรมรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
171
เด็กชายธันวา  แล๊ะดำ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
คณิตประถม
172
เด็กชายธายุกร  สืบประดิษฐ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
173
เด็กชายธาวิน  เดชนครินทร์
ป.6
โรงเรียนสายเพชรศึกษา
คณิตประถม
174
เด็กชายธาวิน  เส็นยาหมัด
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม)
คณิตประถม
175
เด็กหญิงธิตาพร  บินตำมะหงง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สตูล

ณ อาคารนิลปัทม์ ชั้น 1 ห้อง ป.4/1 โรงเรียนอนุบาลสตูล
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กชายธิติพัทธ์  สมปอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
177
เด็กชายธีทัต  วุฒิพรศุภา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
178
เด็กชายธีรโชติ  อุ๋ยจ๋าย
ป.6
โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 3
คณิตประถม
179
เด็กชายธีรดนย์  แก้วเสน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
180
เด็กชายธีรเดช  จุลภักดิ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
คณิตประถม
181
เด็กชายธีรพล  แซ่ลิ่ว
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
คณิตประถม
182
เด็กชายธีรภัทร  พรหมเมฆ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
183
เด็กชายธีรวัฒน์  อุ๋ยจ๋าย
ป.6
โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 3
คณิตประถม
184
เด็กชายธีรวิทย์  เส้งขาว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
คณิตประถม
185
เด็กชายธีรศักดิ์  บุตรหลอด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
186
เด็กชายธีรศักดิ์  วั่นซ้วน
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
คณิตประถม
187
เด็กหญิงธีราพร  กอบจิตต์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
คณิตประถม
188
เด็กชายธีวสุ  วีระไพบูลย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
189
เด็กหญิงนทิตา  เงดฉูนุ้ย
ป.4
โรงเรียนสายเพชรศึกษา
คณิตประถม
190
เด็กชายนนทวัช  สมนวล
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
คณิตประถม
191
เด็กชายนนธวัช  เซ่งเข็ม
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
คณิตประถม
192
เด็กหญิงนภัส  สะตามัน
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
คณิตประถม
193
เด็กชายนฤเบศก์  อุสนุน
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
คณิตประถม
194
เด็กชายนฤเบศร์  ไชยเทพ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม)
คณิตประถม
195
เด็กชายนักรบ  กอนใย
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม)
คณิตประถม
196
เด็กชายนัควัตร  ยาแบโด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
197
เด็กหญิงนัจญมีย์  โอมณี
ป.6
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
คณิตประถม
198
เด็กหญิงนัจญวา  ติงหวัง
ป.6
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
คณิตประถม
199
เด็กหญิงนัซนีน  ลีมูสา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
200
เด็กหญิงนัซนีน  หรันหลัง
ป.5
โรงเรียนสายเพชรศึกษา
คณิตประถม
201
เด็กหญิงนันทิตา  น้อยฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
202
เด็กหญิงนันทิยา  ชัยยะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
203
เด็กชายนัสกร  แดงสกล
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม)
คณิตประถม
204
เด็กชายนัสรุล  บาราสัน
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
คณิตประถม
205
เด็กชายนัสรูน  ชำนาญเพาะ
ป.4
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
คณิตประถม
206
เด็กชายนาซิม  รอเกตุ
ป.5
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
คณิตประถม
207
เด็กหญิงนาเซีย  สองเมือง
ป.4
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
คณิตประถม
208
เด็กหญิงนาดา  เทศอาเส็น
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม)
คณิตประถม
209
เด็กหญิงนาดา  นวลเปียน
ป.6
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
คณิตประถม
210
เด็กหญิงนาศีเราะ  ลิมานิ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สตูล

ณ อาคารนิลปัทม์ ชั้น 1 ห้อง ป.4/2 โรงเรียนอนุบาลสตูล
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กหญิงนิตยา  กุคามา
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
คณิตประถม
212
เด็กชายนิติชาญ  ชูโชติ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
คณิตประถม
213
เด็กหญิงนิติลดา  ขุนจันทร์
ป.6
โรงเรียนสายเพชรศึกษา
คณิตประถม
214
เด็กหญิงนิสรีน  บาราสัน
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
คณิตประถม
215
เด็กหญิงนุชจิรา  จิตรเพชร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
216
เด็กหญิงนุรดิยาอ์  หลงสลำ
ป.6
โรงเรียนสายเพชรศึกษา
คณิตประถม
217
เด็กหญิงนูนิต้า  ยาง๊ะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
218
เด็กหญิงนูรดีนาร์  ปานชาตรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
219
เด็กหญิงนูรอัยนี  หลีวัง
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
คณิตประถม
220
เด็กหญิงนูรฮูดาห์  แลแม
ป.5
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
คณิตประถม
221
เด็กหญิงนูรีน  นาคสง่า
ป.5
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
คณิตประถม
222
เด็กหญิงนูรีฮัน  แซะอาหลี
ป.4
โรงเรียนสายเพชรศึกษา
คณิตประถม
223
เด็กหญิงนูอิฟต้า  ราหมาน
ป.4
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
คณิตประถม
224
เด็กชายเนาวาฟ  เบ็ญก็เด็ม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
225
เด็กหญิงบัณฑิตา  ชูช่วย
ป.5
โรงเรียนสายเพชรศึกษา
คณิตประถม
226
เด็กชายบาซิล  หวังกุหลำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
227
เด็กชายบารมี  สุขุมาลย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
228
เด็กหญิงบุญกิริยา  ทานตะวัน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
229
เด็กหญิงบุญวิสา  อุดรเดช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
230
เด็กชายบุณยกร  พงษ์นุรักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
231
เด็กหญิงบุษกร  คงหนู
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
คณิตประถม
232
เด็กชายบุษรา  เอ้งฉ้วน
ป.5
โรงเรียนสายเพชรศึกษา
คณิตประถม
233
เด็กหญิงเบญญาภา  คณะย้อย
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
คณิตประถม
234
เด็กชายปกรณ์  ฮับยูโซ๊ะ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม)
คณิตประถม
235
เด็กชายปฏิพล  สมพัฒน์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
คณิตประถม
236
เด็กชายปฐมชัย  คงช่วย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
237
เด็กชายปฐวี  ศรีดนุเดช
ป.4
โรงเรียนสายเพชรศึกษา
คณิตประถม
238
เด็กหญิงปภาวรินทร์  มียานนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
239
เด็กหญิงปภาวรินทร์  หลีนุ่ม
ป.4
โรงเรียนสายเพชรศึกษา
คณิตประถม
240
เด็กชายปรเมศวร์  ปารอด
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม)
คณิตประถม
241
เด็กชายปรเมศวร์  อิตกี
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม)
คณิตประถม
242
เด็กหญิงประภาวดี  พยัควัลย์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
คณิตประถม
243
เด็กหญิงปริศนา  แดงนุ้ย
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
คณิตประถม
244
เด็กหญิงปวริศา  นิจกร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลควนกาหลง
คณิตประถม
245
เด็กหญิงปวริศา  พวงรัตน์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สตูล

ณ อาคารนิลปัทม์ ชั้น 2 ห้อง ป.4/3 โรงเรียนอนุบาลสตูล
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
246
เด็กชายป้องศักดิ์  สวัสดีไชย
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
คณิตประถม
247
เด็กชายปัญจตาณ  สนูบุตร
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
คณิตประถม
248
เด็กชายปัญจพล  ขุนจันทร์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม)
คณิตประถม
249
เด็กหญิงปัญจมาพร  ขจรเจริญกุล
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
คณิตประถม
250
เด็กชายปัญญา  มาลินี
ป.5
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
251
เด็กหญิงปัณณพร  อังสุภานิช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
252
เด็กชายปาราเมศ  กมลภา
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
คณิตประถม
253
เด็กหญิงปาริชาต  สังข์ทอง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
คณิตประถม
254
เด็กหญิงปิ่นมุก  กรแก้วกาญจน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
255
เด็กชายปิยนันท์  ปิอาตู
ป.4
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
คณิตประถม
256
เด็กหญิงปิยพัทธ์  หวันตาหา
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
คณิตประถม
257
เด็กหญิงปิยวดี  หมุกดี
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง)
คณิตประถม
258
เด็กชายปุณณ์ณพิชญ์  ภูจ้อย
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
คณิตประถม
259
เด็กหญิงปุณณภา  บุญทิพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
260
เด็กหญิงปุณยาภา  นวลหอม
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง)
คณิตประถม
261
เด็กหญิงเปรมยาดา  รัตนบุรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
262
เด็กชายเปรมศักดิ์  แก้วศรีนวล
ป.5
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
263
เด็กหญิงพชรชตา  เหตุทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
264
เด็กหญิงพชรพร  โอภาโส
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
คณิตประถม
265
เด็กหญิงพรชนก  ตันติพยัคฆ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
คณิตประถม
266
เด็กหญิงพรปวีณ์  ชูทอง
ป.6
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
267
เด็กหญิงพรปวีณ์  พลฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
268
เด็กหญิงพรรณนารา  สมปอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
269
เด็กหญิงพรรวิณฑ์  หอมหวาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
270
เด็กชายพรรษวัฏ  ผลบุญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
271
เด็กหญิงพรวลัย  มีแสง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
คณิตประถม
272
เด็กหญิงพัชรพร  สังข์สวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง)
คณิตประถม
273
เด็กหญิงพัชริญา  รัตนวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
274
เด็กหญิงพัชรี  หลีหมาด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
คณิตประถม
275
เด็กหญิงพัทธนันท์  บัวสาย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลควนกาหลง
คณิตประถม
276
เด็กหญิงพันยมล  วงศ์สภานิชกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
คณิตประถม
277
เด็กชายพัสกร  พวงไพโรจน์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
คณิตประถม
278
เด็กหญิงพิชชญาพา  จันทลิกา
ป.4
โรงเรียนสายเพชรศึกษา
คณิตประถม
279
เด็กหญิงพิชชานันท์  บัวบก
ป.4
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
280
เด็กหญิงพิชชาพร  อิงคะกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สตูล

ณ อาคารนิลปัทม์ ชั้น 2 ห้อง ป.4/4 โรงเรียนอนุบาลสตูล
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
281
เด็กหญิงพิชญดา  วนิชสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
282
เด็กหญิงพิชญาภา  เมฆยงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
283
เด็กชายพิทยุตม์  ศรีสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
คณิตประถม
284
เด็กชายพิทวัส  อินทร์กำเหนิด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลท่าแพพัฒนา
คณิตประถม
285
เด็กหญิงพิมพ์นิภา  สีนวนเอียด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์
คณิตประถม
286
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  สำลี
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
คณิตประถม
287
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ศรีคำแท้
ป.4
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
288
เด็กชายพิรพัฒน์  ศรีประพันธ์
ป.6
โรงเรียนสายเพชรศึกษา
คณิตประถม
289
เด็กชายพิสุทธฺ์  ชนะมาร
ป.4
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
คณิตประถม
290
เด็กชายพีรณัฐ  ท่าชะมวง
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม)
คณิตประถม
291
เด็กหญิงพีรดา  เจริญฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
292
เด็กชายพีรพัฒน์  ศรีนวลขาว
ป.5
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
293
เด็กชายพีรวัส  สุดเหลือ
ป.5
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
294
เด็กชายพุฒิพร  เต็งสุวรรณรังสี
ป.4
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
295
เด็กชายพุทธิพงศ์  บังอร
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
คณิตประถม
296
เด็กหญิงพุทธิพร  พรปิติธรรม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
297
เด็กหญิงเพลงพิณ  โป๊ะบุญชื่น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
298
เด็กหญิงแพรวรุ่ง  รัตนา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
คณิตประถม
299
เด็กหญิงแพรวา  ตำราเรียง
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม)
คณิตประถม
300
เด็กชายฟัตต๊ะ  หมาดปันจอร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
301
เด็กชายฟัรฮาน  มรรคาเขต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
302
เด็กชายฟัรฮาล  หมาดสกุล
ป.4
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
303
เด็กชายฟากิส  อยู่ดี
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
คณิตประถม
304
เด็กชายฟาริด  โส๊ะหน่าย
ป.6
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
คณิตประถม
305
เด็กหญิงฟิรดาว  บุหลงลี
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม)
คณิตประถม
306
เด็กหญิงฟิรดาว  แหล่ทองคำ
ป.4
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
307
เด็กชายฟิรเดาซ์  แหอหลี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าแพพัฒนา
คณิตประถม
308
เด็กชายฟิรนาดาล  ไมมะหาด
ป.4
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
309
เด็กชายฟิรฮาน  หลีเส็น
ป.4
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
คณิตประถม
310
เด็กชายเฟาซัน  บุญเทพ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
311
เด็กชายภครณณ  บินสอาด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
คณิตประถม
312
เด็กชายภพธร  โชติกมลพิศุทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
313
เด็กชายภรัณยู  หนูแก้ว
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม)
คณิตประถม
314
เด็กหญิงภวรัญชน์  เทวะประกาย
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม)
คณิตประถม
315
เด็กชายภัทรดนัย  พรมสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สตูล

ณ อาคารนิลปัทม์ ชั้น 2 ห้อง ป.4/5 โรงเรียนอนุบาลสตูล
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
316
เด็กหญิงภัทร์ธีนันท์  จันทร์สว่าง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
317
เด็กหญิงภัทราพร  เติมงาม
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
คณิตประถม
318
เด็กชายภาคิน  บือโต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
319
เด็กชายภาสกร  แซ่ม่อง
ป.4
โรงเรียนสายเพชรศึกษา
คณิตประถม
320
เด็กหญิงภาสินี  เมืองปาน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมะนัง
คณิตประถม
321
เด็กหญิงภิญญดา  รุ่นเจริญ
ป.4
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
322
เด็กชายภีมพัฒณ์  โยธาทิพย์
ป.4
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
323
เด็กชายภีมากร  หวันสู
ป.4
โรงเรียนสายเพชรศึกษา
คณิตประถม
324
เด็กชายภุชิส  ช้างพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
325
เด็กชายภูดิศ  ปงพิทักษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
326
เด็กชายภูบดินทร์  ราโชกาญจน์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง)
คณิตประถม
327
เด็กชายภูมิพัฒน์  องสารา
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
คณิตประถม
328
เด็กชายภูมิรพี  นวลแก้ว
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
คณิตประถม
329
เด็กชายภูริภัทร  นารีเปน
ป.5
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
330
เด็กชายภูวณัฎฐ์  ม่วงปลอด
ป.4
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
331
เด็กชายภูวดล  ฤทธิ์สาคร
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม)
คณิตประถม
332
เด็กหญิงมณัสวี  สุขใหม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
333
เด็กหญิงมนธิรา  พุทธมุสิก
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
คณิตประถม
334
เด็กชายมฤคราช  ราษฎร์รังสรรค์
ป.4
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
335
เด็กหญิงมัรมารีน  หลำซู
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
336
เด็กหญิงมาริษา  ยังปากน้ำ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม)
คณิตประถม
337
เด็กหญิงมารีฟาต์  เกอากะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
338
เด็กชายมาฮาซิน  หลีบังสา
ป.6
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
339
เด็กชายมุจญ์ดี  เล่งเจะ
ป.4
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
คณิตประถม
340
เด็กหญิงมุมตาซ  แคยิหวา
ป.5
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
คณิตประถม
341
เด็กชายมุอัซซิน  นุ้ยน้ำวงษ์
ป.4
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
คณิตประถม
342
เด็กชายมุอาวิน  บินรินทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
คณิตประถม
343
เด็กหญิงมูนีเราะ  แสงขาว
ป.5
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
คณิตประถม
344
เด็กชายมูฮัมหมัดอัคคลาซ  สืบเหม
ป.4
โรงเรียนสายเพชรศึกษา
คณิตประถม
345
เด็กชายเมธา  เกตุแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
346
เด็กหญิงเมธาวี  บุญวัน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
347
เด็กชายเมษ  รักสัตย์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
คณิตประถม
348
เด็กหญิงโมนา  เหล่าโสด
ป.4
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
คณิตประถม
349
เด็กชายยศกร  คิมหันต์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
คณิตประถม
350
เด็กหญิงยาวีเราะฮ์  เขาพรง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง)
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สตูล

ณ อาคารบุษบัน ชั้น 2 ห้อง ป.1/1 โรงเรียนอนุบาลสตูล
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
351
เด็กหญิงยุวธิดา  ใจขาน
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม)
คณิตประถม
352
เด็กชายรชต  เอ้งฉ้วน
ป.4
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
353
เด็กชายรดิศ  พิจิตบรรจง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
354
เด็กชายรพีภัทร  สุทธิโพธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
คณิตประถม
355
เด็กหญิงรมิดา  ศรราช
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม)
คณิตประถม
356
เด็กหญิงรมิตา  เลิศอริยะพงษ์กุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
357
เด็กหญิงรวินท์นิภา  นิลวรรโณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลควนกาหลง
คณิตประถม
358
เด็กหญิงรอฮานี  วงศ์ชู
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
คณิตประถม
359
เด็กหญิงรักชนก  สุวรรณสาลี
ป.5
โรงเรียนสายเพชรศึกษา
คณิตประถม
360
เด็กหญิงรักษิณา  คงสีดำ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
คณิตประถม
361
เด็กหญิงรัชฎาวดี  เกตจงกล
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม)
คณิตประถม
362
เด็กชายรัชพล  หวันเก
ป.6
โรงเรียนบ้านไสใหญ่
คณิตประถม
363
เด็กชายรัตนพล  โต๊ะสัน
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม)
คณิตประถม
364
เด็กหญิงรับขวัญ  ทัสสโรภาส
ป.5
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
365
เด็กชายรัยเฟิล  หมาดมานัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
366
เด็กชายราชพฤกษ์  แก้วล่องลอย
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม)
คณิตประถม
367
เด็กชายรีทัต  วุฒิพรศุภา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
368
เด็กหญิงรุ่งทิวา  ผลารักษ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าจีน)
คณิตประถม
369
เด็กชายรุชดี  ดาหมาด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
370
เด็กชายรุสลาน  หมาดทิ้ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
คณิตประถม
371
เด็กหญิงไรบีณา  ฮะปาน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
372
เด็กชายฤทธิ์ธิรัญ  แซ่แต้
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม)
คณิตประถม
373
เด็กหญิงลดารัตน์  เจริญพร
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
คณิตประถม
374
เด็กชายลัญฉกร  ยาประจัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าแพพัฒนา
คณิตประถม
375
เด็กหญิงลีลาวดี  อำมาตย์นิติกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
376
เด็กชายลีฬวัฒน์  อิตกี
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม)
คณิตประถม
377
เด็กชายวงศกร  กล่อมเกลี้ยง
ป.5
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
378
เด็กชายวงศกร  อิตกี
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม)
คณิตประถม
379
เด็กหญิงวชิรญาณ์  แสงมณี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
380
เด็กหญิงวรรณกานต์  จันทคาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
381
เด็กชายวรวิทย์  มัณฑนาภา
ป.5
โรงเรียนบ้านห้วยมะพร้าว
คณิตประถม
382
เด็กหญิงวรัญญา  สุวรรณฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
คณิตประถม
383
เด็กชายวรากร  รักนุ้ย
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
คณิตประถม
384
เด็กหญิงวริศรา  เชียงมา
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
คณิตประถม
385
เด็กหญิงวริศรา  สะอาดเอี่ยม
ป.5
โรงเรียนสายเพชรศึกษา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สตูล

ณ อาคารบุษบัน ชั้น 2 ห้อง ป.1/2 โรงเรียนอนุบาลสตูล
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
386
เด็กหญิงวริศรา  อิตรกี
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม)
คณิตประถม
387
เด็กหญิงวรุณลักษณ์  สำเภาทอง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
คณิตประถม
388
เด็กชายวัชรพล  ภูมิพัฒน์
ป.4
โรงเรียนสายเพชรศึกษา
คณิตประถม
389
เด็กหญิงวันวิสาข์  มหาวงค์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม)
คณิตประถม
390
เด็กหญิงวิชญาดา  หลีจ้วน
ป.4
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
391
เด็กหญิงวิภารัตน์  กูมูดา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง)
คณิตประถม
392
เด็กหญิงวิรินธิรา  คลังข้อง
ป.4
โรงเรียนสายเพชรศึกษา
คณิตประถม
393
เด็กชายวีรภาพ  ขาวนวล
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
คณิตประถม
394
เด็กหญิงวีรยา  ปานนิน
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง)
คณิตประถม
395
เด็กชายวุฒิกร  เดชณรงค์
ป.6
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
396
เด็กชายวุฒิชัย  ฮัมมูซอ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง)
คณิตประถม
397
เด็กชายวุฒิภัทร  เบ็ญหา
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม)
คณิตประถม
398
เด็กหญิงเวธนี  ละอองรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
399
เด็กชายศรัณยพงศ์  ศิริรักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
400
เด็กหญิงศรัณย์รัชต์  อยู่เกต
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
คณิตประถม
401
เด็กหญิงศรีชนม์  ยังเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
คณิตประถม
402
เด็กหญิงศศิณา  อนุพงค์
ป.6
โรงเรียนพรรษนันท์ศึกษา
คณิตประถม
403
เด็กหญิงศศิวิมล  เพ็งแก้ว
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
คณิตประถม
404
เด็กชายศักดินันท์  สุขบุญส่ง
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม)
คณิตประถม
405
เด็กหญิงศิรภัสสร  แซ่โฮ่
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
406
เด็กหญิงศิริณัญญา  หมานยวง
ป.6
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
คณิตประถม
407
เด็กชายศิวสิทธิ์  ไหมพรหม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
408
เด็กชายศิวากร  ไสยฉิม
ป.5
โรงเรียนสายเพชรศึกษา
คณิตประถม
409
เด็กชายศุภณัฐ  หาดหาย
ป.5
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
410
เด็กชายศุภนิมิต  ฟักประดิษฐสร
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
คณิตประถม
411
เด็กชายเศวตฉัตร  พรหมศรี
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
คณิตประถม
412
เด็กชายสเตฟาน  ซอและ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
คณิตประถม
413
เด็กชายสมปราชญ์  ปักษานนท์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม)
คณิตประถม
414
เด็กหญิงสมปรารถนา  เเสงขาว
ป.5
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
คณิตประถม
415
เด็กชายสรวิชญ์  พรหมคล้าย
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
คณิตประถม
416
เด็กชายสรวิชญ์  โมสิขะ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
คณิตประถม
417
เด็กหญิงสรัญญา  จันทร์คง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
418
เด็กหญิงสโรชา  สุวรรณโณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์
คณิตประถม
419
เด็กหญิงสวรส  บุญมา
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
คณิตประถม
420
เด็กหญิงสัสดาวดี  ผิวเหลือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สตูล

ณ อาคารบุษบัน ชั้น 2 ห้อง ป.1/3 โรงเรียนอนุบาลสตูล
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
421
เด็กชายสิทธิโชค  นาครอด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
422
เด็กชายสิทธิพล  ตั้งซ้าย
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
คณิตประถม
423
เด็กชายสิทธิภัทร  เกตุทอง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
คณิตประถม
424
เด็กชายสิรธีร์  แซ่ฮั่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์
คณิตประถม
425
เด็กชายสิรภพ  สังข์แก้ว
ป.6
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
426
เด็กชายสิรวิชญ์  จันทร์แก้ว
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม)
คณิตประถม
427
เด็กชายสืบพัฒน์  รัตนวิบูลย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
428
เด็กหญิงสุจารี  ชัยมาลา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
คณิตประถม
429
เด็กหญิงสุชัญญา  อิ่มแย้ม
ป.5
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
คณิตประถม
430
เด็กหญิงสุชานันท์  เขียนงาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
431
เด็กหญิงสุทธิกานต์  กาไรภูมิกุลกานต์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
432
เด็กหญิงสุธาศินี  ยาบา
ป.5
โรงเรียนบ้านห้วยมะพร้าว
คณิตประถม
433
เด็กหญิงสุนันท์ษา  เดวาหมัด
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
คณิตประถม
434
เด็กหญิงสุพิชญา  ทองไชย
ป.4
โรงเรียนสายเพชรศึกษา
คณิตประถม
435
เด็กหญิงสุภัค  กาฬสินธุ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมะนัง
คณิตประถม
436
เด็กชายสุรพงศ์  ดำหนู
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
437
เด็กชายสุริยะ  จงเทพ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
คณิตประถม
438
เด็กหญิงสุวารีย์  หมื่นหลี
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม)
คณิตประถม
439
เด็กชายสุวิจักขณ์  เพ็ชรรักษ์
ป.4
โรงเรียนสายเพชรศึกษา
คณิตประถม
440
เด็กหญิงสุวิชญา  ยาบา
ป.4
โรงเรียนบ้านห้วยมะพร้าว
คณิตประถม
441
เด็กชายเสริมศักดิ์  เบ็ญหา
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม)
คณิตประถม
442
เด็กหญิงเสาวลักษณ์  สิงห์จันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลควนกาหลง
คณิตประถม
443
เด็กหญิงเสาวลักษณ์  หลังเส็น
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
คณิตประถม
444
เด็กหญิงเสาวลักษ์  ลีลาวทัญญู
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
445
เด็กหญิงโสรยา  ซุ่มจิต
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง)
คณิตประถม
446
เด็กหญิงหทัยชนก  สะอา
ป.6
โรงเรียนพรรษนันท์ศึกษา
คณิตประถม
447
เด็กหญิงอคัมย์ศิริ  นำตาวี
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
คณิตประถม
448
เด็กชายอชิรพงศ์  อังโชติพันธุ์
ป.4
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
449
เด็กชายอดิเทพ  รักสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
450
เด็กชายอติเทพ  อิทรคีรี
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
คณิตประถม
451
เด็กชายอธิป  กำไลแก้ว
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
คณิตประถม
452
เด็กหญิงอนัญญา  บัวปลอด
ป.6
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
453
เด็กชายอนันดา  เป้าจันทร์
ป.6
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
454
เด็กชายอนุชิต  ชลมูณี
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
คณิตประถม
455
เด็กชายอนุทัย  ไปรฮูยัน
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สตูล

ณ อาคารบุษบัน ชั้น 2 ห้อง ป.1/4 โรงเรียนอนุบาลสตูล
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
456
เด็กชายอนุสรณ์  สังขฤกษ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
คณิตประถม
457
เด็กหญิงอภิชญา  แล๊ะดำ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
คณิตประถม
458
เด็กชายอภิดนย์  ครองวิธี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าแพพัฒนา
คณิตประถม
459
เด็กชายอภิวัฒน์  อีมาน
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม)
คณิตประถม
460
เด็กชายอภิสิทธิ์  ยูโซ๊ะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
461
เด็กชายอภิสิทธิ์  หนูละออง
ป.6
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
462
เด็กชายอเมซอล  ไมมะหาด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
463
เด็กชายอรรถนนท์  มินซะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
464
เด็กชายอรรถเศรษฐ์  อรุณรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
465
เด็กหญิงอริญญา  บินอีตำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
466
เด็กหญิงอริสรา  ยาชำนาญ
ป.5
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
467
เด็กหญิงอลิชา  หลงพิลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
468
เด็กหญิงอลีนา  ศรียาน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลท่าแพพัฒนา
คณิตประถม
469
เด็กชายอัครวินท์  เด็นหลี
ป.4
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
คณิตประถม
470
เด็กชายอัครวินท์  สันเหลบ
ป.6
โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 3
คณิตประถม
471
เด็กหญิงอัชรีญา  มัททนะโชติ
ป.4
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
472
เด็กชายอัซรอน  แดงตี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลท่าแพพัฒนา
คณิตประถม
473
เด็กชายอัซรี  บูหวัง
ป.5
โรงเรียนบ้านห้วยมะพร้าว
คณิตประถม
474
เด็กหญิงอัญฉลี  ชายหาด
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม)
คณิตประถม
475
เด็กหญิงอันนาลักษม์  คุณลักษณ์ธำรง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
476
เด็กชายอับดุลย์ราเชนทร์  ศาสตร์และ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
คณิตประถม
477
เด็กชายอับดุลลาตีฟ  หล๊ะ
ป.5
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
คณิตประถม
478
เด็กชายอับดุลวาริส  วงแหวน
ป.4
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
479
เด็กชายอัฟฟาน  บุญมาเลิศ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม)
คณิตประถม
480
เด็กชายอัฟฟาน  ล่านุ้ย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
คณิตประถม
481
เด็กหญิงอัยลดา  สาแล่หมัน
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม)
คณิตประถม
482
เด็กชายอัรชัด  สายวารี
ป.4
โรงเรียนสายเพชรศึกษา
คณิตประถม
483
เด็กหญิงอัลยาอ์  พันกาแด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
484
เด็กชายอัลวี  สันหลี
ป.4
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
คณิตประถม
485
เด็กชายอัลฮากีม  แกสมาน
ป.5
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
486
เด็กชายอัสดี  สกุลา
ป.5
โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา
คณิตประถม
487
เด็กชายอัสนาน  ปะดูกา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
488
เด็กชายอัสวรรณ  ติงสา
ป.4
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
489
เด็กชายอากิล  ดาแล่หมัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
490
เด็กหญิงอาซียา  สูเด็น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สตูล

ณ อาคารบุษบัน ชั้น 2 ห้อง ป.1/5 โรงเรียนอนุบาลสตูล
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
491
เด็กชายอาณกร  โกบหลำ
ป.4
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
คณิตประถม
492
เด็กชายอาณัตพล  ศรีนวลขาว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
คณิตประถม
493
เด็กชายอานนท์  พลด้วง
ป.4
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
494
เด็กหญิงอาฟาร่า  นิยมเดชา
ป.6
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
คณิตประถม
495
เด็กหญิงอามานีร่า  ภู่เพ็ชร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
496
เด็กหญิงอามีด๊ะ  ละใบง๊ะ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
คณิตประถม
497
เด็กชายอาร์มานี่ย์  โอมณี
ป.4
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
คณิตประถม
498
เด็กหญิงอารยา  มาสุณี
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม)
คณิตประถม
499
เด็กหญิงอารีน่า  นวมจิตร์
ป.4
โรงเรียนสายเพชรศึกษา
คณิตประถม
500
เด็กหญิงอารีน่า  หมัดอะดั้ม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
501
เด็กชายอารีอักบัร  เนาวเกตุ
ป.4
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
502
เด็กชายอาลินคาน  จุฬา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
คณิตประถม
503
เด็กชายอาลิฟ  สันเกาะ
ป.6
โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา
คณิตประถม
504
เด็กชายอิทธิพล  เผ่างก
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
คณิตประถม
505
เด็กชายอิทธิพัทธ์  สันมาแอ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
คณิตประถม
506
เด็กหญิงอิสรียา  มัทหมูหมาท
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
507
เด็กชายเอกพล  หมัดวิเศษ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
คณิตประถม
508
เด็กชายเอกพิชัย  เขียวเด็ด
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
คณิตประถม
509
เด็กหญิงเอมีร่า  ปาทาน
ป.4
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
510
เด็กหญิงเอวิกา  ซอและ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม)
คณิตประถม
511
เด็กชายฮัซวาน  งะเจ๊ะ
ป.6
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
คณิตประถม
512
เด็กชายฮากิฟ  หมาดสกุล
ป.6
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
513
เด็กชายฮานีฟ  หล๊ะ
ป.6
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
คณิตประถม
514
เด็กหญิงฮานีฟาร์  หาโสะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
515
เด็กชายฮาฟิซ  เง๊าะเห๊าะติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลท่าแพพัฒนา
คณิตประถม
516
เด็กหญิงฮุสนา  เส็นหมาน
ป.5
โรงเรียนบ้านหาญ
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สตูล

ณ อาคารบุษบัน ชั้น 3 ห้อง ป.2/1 โรงเรียนอนุบาลสตูล
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
517
เด็กหญิงกนกนิภา  ง๊ะสมัน
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
วิทย์ประถม
518
เด็กหญิงกนกพร  คงวัฒนานนท์
ป.6
โรงเรียนพรรษนันท์ศึกษา
วิทย์ประถม
519
เด็กหญิงกนกพร  ลีลาพิทักษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
520
เด็กหญิงกนกวรรณ  จันทร์สว่าง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลควนกาหลง
วิทย์ประถม
521
เด็กหญิงกนกวรรณ  ผิวเหลือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
522
เด็กหญิงกนกวรรณ  สุขสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
523
เด็กชายกรชวัล  ชุ่มชื้น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลควนกาหลง
วิทย์ประถม
524
เด็กหญิงกรรณิการ์  หนูช่วย
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
วิทย์ประถม
525
เด็กชายกรวิชญ์  ขาวทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์
วิทย์ประถม
526
เด็กหญิงกฤตธีรา  เส็นยาหมัด
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม)
วิทย์ประถม
527
เด็กชายกฤตภาส  ชูเพ็ชร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
528
เด็กหญิงกฤติกา  แซ่ลิ่ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลควนกาหลง
วิทย์ประถม
529
เด็กชายกฤติพงศ์  อักษรกูล
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม)
วิทย์ประถม
530
เด็กชายกฤษณะ  ชูทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
531
เด็กชายกวิน  อินทร์ณรงค์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
วิทย์ประถม
532
เด็กหญิงกวิสรา  ยืนยาว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
533
เด็กหญิงกอข้าว  หอมหวาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลควนกาหลง
วิทย์ประถม
534
เด็กหญิงกัญญ์วรา  ใบบิเด็น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
535
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แก้วช่วย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
536
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  บัวผุด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลควนกาหลง
วิทย์ประถม
537
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ยาหวัง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
วิทย์ประถม
538
เด็กหญิงกัญญาทิพย์  นุชพืช
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
วิทย์ประถม
539
เด็กหญิงกัญญาพัธร  โสภาพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลควนกาหลง
วิทย์ประถม
540
เด็กหญิงกัญญาภัค  สง่าบ้านโคก
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง)
วิทย์ประถม
541
เด็กหญิงกัญญารัตน์  กรมเมือง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม)
วิทย์ประถม
542
เด็กหญิงกัญญาวีร์  วงษ์สวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์
วิทย์ประถม
543
เด็กหญิงกัญญาวีร์  หมันเจริญ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง)
วิทย์ประถม
544
เด็กหญิงกัญธิตา  อิตรกี
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม)
วิทย์ประถม
545
เด็กชายกันต์ดนัย  อนิวรรตวงศ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม)
วิทย์ประถม
546
เด็กหญิงกันตินันท์  โอทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์
วิทย์ประถม
547
เด็กหญิงกัลยาณี  แดงนวล
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม)
วิทย์ประถม
548
เด็กหญิงกัลยารัตน์  คงศิริ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
วิทย์ประถม
549
เด็กหญิงกัสวาณี  วาโด
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง)
วิทย์ประถม
550
เด็กหญิงกานต์ณิชา  ตันสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
551
เด็กหญิงกานต์ธิดา  นาคสง่า
ป.5
โรงเรียนบ้านห้วยมะพร้าว
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สตูล

ณ อาคารบุษบัน ชั้น 3 ห้อง ป.2/2 โรงเรียนอนุบาลสตูล
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
552
เด็กหญิงกานต์สิมา  ดำเต๊ะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
553
เด็กหญิงกิ่งกมล  โสมโสดา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลควนกาหลง
วิทย์ประถม
554
เด็กชายกิตติกวิน  ดำรงกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
555
เด็กชายกิตติชัย  เพชรพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์
วิทย์ประถม
556
เด็กชายกิตติพงษ์  สายทองแท้
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
วิทย์ประถม
557
เด็กหญิงกิติวิชญา  เจริญผล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
558
เด็กหญิงกีรติกาล  กิริยา
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
วิทย์ประถม
559
เด็กหญิงกุลรดา  พันธ์ชิน
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
วิทย์ประถม
560
เด็กหญิงเกวลิน  ชูเพ็ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลท่าแพพัฒนา
วิทย์ประถม
561
เด็กหญิงเกวลิน  อิตรกี
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม)
วิทย์ประถม
562
เด็กหญิงแก้วกัลยา  บุญเกิด
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม)
วิทย์ประถม
563
เด็กชายคฑา  ฮะปาน
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม)
วิทย์ประถม
564
เด็กชายคณิศร  นิยมเดชา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
565
เด็กหญิงครองทรัพย์  สิริพรชัยเจริญ
ป.4
โรงเรียนพรรษนันท์ศึกษา
วิทย์ประถม
566
เด็กชายคาวิน  ด่อล๊ะ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง)
วิทย์ประถม
567
เด็กหญิงจณิสตา  กำไร
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
วิทย์ประถม
568
เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ  ผลารักษ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
วิทย์ประถม
569
เด็กหญิงจัสมิน  ดำแดสา
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม)
วิทย์ประถม
570
เด็กหญิงจารุวรรณ  จิตพิชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลควนกาหลง
วิทย์ประถม
571
เด็กหญิงจิดาภา  ดำฝ้าย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์
วิทย์ประถม
572
เด็กหญิงจินตนา  ลอยชื่น
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม)
วิทย์ประถม
573
เด็กหญิงจิรวดี  เกาไศยานนท์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
วิทย์ประถม
574
เด็กหญิงจิรัชญา  มหาวงค์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
วิทย์ประถม
575
เด็กหญิงจิราภัค  ชูเมือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
576
เด็กหญิงจิรารัตน์  สุวรรณชาตรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลควนกาหลง
วิทย์ประถม
577
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  สุทธิพงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลควนกาหลง
วิทย์ประถม
578
เด็กชายเจตนิพัทธ์  มอฮัมหมาดยูโส๊ะ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
วิทย์ประถม
579
เด็กชายเจนภพ  แก้วหล้า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
580
เด็กชายฉลองพณ  จินดากุลเวศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
581
เด็กหญิงฉัตรกนก  บุญฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
582
เด็กชายฉัตรดนัย  ฮะยีตำมะลัง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
วิทย์ประถม
583
เด็กหญิงฉัตรปภัสสร  ชาวสวน
ป.5
โรงเรียนพรรษนันท์ศึกษา
วิทย์ประถม
584
เด็กหญิงชญานิศ  สารีปา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
585
เด็กหญิงชญานุตม์  เศษแอ
ป.6
โรงเรียนพรรษนันท์ศึกษา
วิทย์ประถม
586
เด็กหญิงชฏาพรรณ  บัญนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สตูล

ณ อาคารบุษบัน ชั้น 3 ห้อง ป.2/3 โรงเรียนอนุบาลสตูล
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
587
เด็กหญิงชดาภรณ์  เชยบัวแก้ว
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง)
วิทย์ประถม
588
เด็กชายชนกันต์  ภาสโร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์
วิทย์ประถม
589
เด็กหญิงชนกานต์  รณรงค์ไพรี
ป.5
โรงเรียนพรรษนันท์ศึกษา
วิทย์ประถม
590
เด็กชายชนนท์  มาลินี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
591
เด็กชายชนะชนม์  สาโรจน์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง)
วิทย์ประถม
592
เด็กหญิงชนัญชิดา  โอภิธากรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
593
เด็กชายชนาธิป  เกษเหมือน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
594
เด็กหญิงชลธิชา  คุณชู
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
วิทย์ประถม
595
เด็กหญิงชลธิชา  ดำเดิม
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
วิทย์ประถม
596
เด็กหญิงชลธิชา  หลงเจ๊ะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลควนกาหลง
วิทย์ประถม
597
เด็กหญิงชลนิภา  สิทธิโพธิ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลควนกาหลง
วิทย์ประถม
598
เด็กชายชวกร  ชูผึ้ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์
วิทย์ประถม
599
เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  หมาดสมัน
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
วิทย์ประถม
600
เด็กหญิงชัญญา  พลาอาด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
601
เด็กหญิงชันนญา  อิตกี
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม)
วิทย์ประถม
602
เด็กชายชัยณรงค์  พรหมประดิษฐ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง)
วิทย์ประถม
603
เด็กชายชานนท์  จินดา
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง)
วิทย์ประถม
604
เด็กหญิงชารีฟ๊ะห์  เจะอาแว
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
วิทย์ประถม
605
เด็กหญิงชุติกาญจน์  บูเก็ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าแพพัฒนา
วิทย์ประถม
606
เด็กหญิงโชติกา  กั่วพานิช
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
วิทย์ประถม
607
เด็กหญิงโชติรัตน์  เตะปูยู
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
วิทย์ประถม
608
เด็กหญิงซะวานีย์  คลังข้อง
ป.4
โรงเรียนบ้านควนฟ้าแลบ
วิทย์ประถม
609
เด็กชายซันวา  อุเส็น
ป.6
โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 3
วิทย์ประถม
610
เด็กหญิงซัยรายาห์  จิ้วจวบ
ป.5
โรงเรียนบ้านห้วยมะพร้าว
วิทย์ประถม
611
เด็กหญิงซัลมีญ่า  แหล่ทองคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
612
เด็กหญิงซีตีอัยฉ๊ะ  ชมโคกกรวด
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง)
วิทย์ประถม
613
เด็กหญิงญาณิศา  สุจิตะพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
614
เด็กหญิงฐิติยาพร  มนูญดาหวี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
615
เด็กชายณฐกร  ชูสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
616
เด็กหญิงณปภัสร์  จินดา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง)
วิทย์ประถม
617
เด็กหญิงณพิชญา  บุหงารัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
618
เด็กหญิงณัชชา  ณ รัชชกาล
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง)
วิทย์ประถม
619
เด็กหญิงณัชชา  ทองเกลี้ยง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
620
เด็กหญิงณัชชา  สังข์สวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
621
เด็กชายณัชฐพงศ์  ปูหัด
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง)
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สตูล

ณ อาคารบุษบัน ชั้น 3 ห้อง ป.2/4 โรงเรียนอนุบาลสตูล
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
622
เด็กหญิงณัชริญา  ทองส่งโสม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
623
เด็กหญิงณัฎฐากร  จิตรภูษา
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
วิทย์ประถม
624
เด็กหญิงณัฏฐ์ฑิตา  ชายวงศ์
ป.5
โรงเรียนพรรษนันท์ศึกษา
วิทย์ประถม
625
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  คงทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยมะพร้าว
วิทย์ประถม
626
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ชุมประยูร
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม)
วิทย์ประถม
627
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  หยูทอง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
วิทย์ประถม
628
เด็กชายณัฏฐเดช  ทองคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์
วิทย์ประถม
629
เด็กหญิงณัฏฐธิดา  บุญเตี่ยว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
630
เด็กหญิงณัฏฐิดา  หลังจิ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
วิทย์ประถม
631
เด็กชายณัฐชากร  หมัดยูดา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม)
วิทย์ประถม
632
เด็กหญิงณัฐญาดา  รักษ์ขาว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์
วิทย์ประถม
633
เด็กชายณัฐดนัย  ศรีนวลขาว
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม)
วิทย์ประถม
634
เด็กหญิงณัฐติญา  ขาวผ่อง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
วิทย์ประถม
635
เด็กหญิงณัฐธิดา  ไทยพัฒน์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง)
วิทย์ประถม
636
เด็กชายณัฐพงศ์  ไชยศิริ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม)
วิทย์ประถม
637
เด็กชายณัฐพล  ยุระพันธ์ุ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
วิทย์ประถม
638
เด็กชายณัฐพัชร์  ปะจู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
639
เด็กหญิงณัฐภัสสร  ชูนุกิจ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
วิทย์ประถม
640
เด็กหญิงณัฐริชา  บิลละโอะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลท่าแพพัฒนา
วิทย์ประถม
641
เด็กหญิงณัฐรินีย์  เมฆทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
642
เด็กหญิงณัฐรุจา  หมันนาเกลือ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
วิทย์ประถม
643
เด็กหญิงณัฐวดี  ด่านพิทักษ์พงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
644
เด็กหญิงณัฐวรา  อินทร์ชนะ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
วิทย์ประถม
645
เด็กชายณัฐวัศท์  รุ่งกลิ่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
646
เด็กชายณัฐวุฒิ  คงอินทร์
ป.4
โรงเรียนพรรษนันท์ศึกษา
วิทย์ประถม
647
เด็กหญิงณัฐสุดา  ยะระ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง)
วิทย์ประถม
648
เด็กหญิงณิชกมล  สะตามัน
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
วิทย์ประถม
649
เด็กหญิงณิชกานต์  โมสุขะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
650
เด็กหญิงดลดา  เอ้งฉ้วน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลท่าแพพัฒนา
วิทย์ประถม
651
เด็กหญิงดัจญ์วา  หมีนแดง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลท่าแพพัฒนา
วิทย์ประถม
652
เด็กหญิงดามิยาอ์  หาโส๊ะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
653
เด็กหญิงดาลิยา  กรมเมือง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
654
เด็กหญิงดาวิกา  แดหวามาลัย
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
วิทย์ประถม
655
เด็กหญิงต้นวดี  มานะกล้า
ป.6
โรงเรียนพรรษนันท์ศึกษา
วิทย์ประถม
656
เด็กชายตรีวิทย์  แก้วมีศรี
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม)
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สตูล

ณ อาคารบุษบัน ชั้น 3 ห้อง ป.2/5 โรงเรียนอนุบาลสตูล
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
657
เด็กหญิงตัสนีม  ติ้งหวัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
658
เด็กหญิงทฤฒมน  ลีบูรจินต์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
659
เด็กชายทวีโชค  ชูช่วย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์
วิทย์ประถม
660
เด็กหญิงทัดษิกา  วิสณี
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม)
วิทย์ประถม
661
เด็กหญิงทิพย์วิมล  สุจริต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
662
เด็กหญิงทิพรัตน์  แซ่ลิ่ม
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
วิทย์ประถม
663
เด็กหญิงทิพวรรณ  ศิริรัตน์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
วิทย์ประถม
664
เด็กชายทีปกร  แซ่ตั้ง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
วิทย์ประถม
665
เด็กชายเทพทัต  ฤทธิบูรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลควนกาหลง
วิทย์ประถม
666
เด็กชายแทนคุณ  แก้วณรงค์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม)
วิทย์ประถม
667
เด็กชายธนกฤต  พูลภักดี
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
วิทย์ประถม
668
เด็กชายธนธรณ์  ดำยศ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม)
วิทย์ประถม
669
เด็กหญิงธนพร  สอนคง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
วิทย์ประถม
670
เด็กชายธนพล  ผลารักษ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
วิทย์ประถม
671
เด็กหญิงธนมล  จิตนุกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลควนกาหลง
วิทย์ประถม
672
เด็กชายธนวินท์  สมสมัย
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
วิทย์ประถม
673
เด็กชายธนวุฒิ  โทบุรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
674
เด็กหญิงธนัชชา  ทองทิพย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
675
เด็กชายธนากร  ติระพัฒน์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
วิทย์ประถม
676
เด็กชายธนาคิม  มะเหม็ง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม)
วิทย์ประถม
677
เด็กชายธนาวุฒิ  หมาดหมาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์
วิทย์ประถม
678
เด็กชายธฤต  ด่อล๊ะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
679
เด็กหญิงธฤตวัน  สุวรรณภูดิท
ป.5
โรงเรียนพรรษนันท์ศึกษา
วิทย์ประถม
680
เด็กหญิงธัญชนก  เอี่ยมสอาด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
681
เด็กหญิงธัณญากันต์  สิทธิภาสกุล
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง)
วิทย์ประถม
682
เด็กชายธันยธรณ์  ศรีขันดิพงศ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
วิทย์ประถม
683
เด็กหญิงธันยพร  รังษี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
684
เด็กหญิงธันยพร  สุพกิจ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
วิทย์ประถม
685
เด็กชายธันวา  อาลีมัน
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม)
วิทย์ประถม
686
เด็กชายธาดา  วัดเส็น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
687
เด็กหญิงธารปภัสร์  ทุ่งปรือ
ป.6
โรงเรียนพรรษนันท์ศึกษา
วิทย์ประถม
688
เด็กหญิงธาราวดี  เกื้อกูลสงค์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
วิทย์ประถม
689
เด็กชายธาวิน  ดาษดา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์
วิทย์ประถม
690
เด็กชายธาวิน  มะอาลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
691
เด็กหญิงธิดารัตน์  ทองสุข
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สตูล

ณ อาคารบุษกร ชั้น 3 ห้อง ป.5/1 โรงเรียนอนุบาลสตูล
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
692
เด็กหญิงธิดารัตน์  พันธ์ทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลควนกาหลง
วิทย์ประถม
693
เด็กหญิงธิติรัตน์  แซ่ตั้ง
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
วิทย์ประถม
694
เด็กหญิงธีรกานต์  วังอภิสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
695
เด็กชายธีรดนย์  แก้วนุ้ย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
696
เด็กชายธีรดล  ทองขวัญสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
697
เด็กชายธีรเดช  สีตะระโส
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม)
วิทย์ประถม
698
เด็กชายธีรภัทร  กสิคุณ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
วิทย์ประถม
699
เด็กชายธีรภัทร  เทพดำ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง)
วิทย์ประถม
700
เด็กชายธีรภัทร  เริงนันทกร
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง)
วิทย์ประถม
701
เด็กชายนครินทร์  ทองคำ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
วิทย์ประถม
702
เด็กชายนนถวัฒิ  โต๊ะดิน
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
วิทย์ประถม
703
เด็กชายนนทวัฒน์  อานับ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
วิทย์ประถม
704
เด็กชายนพเก้า  พวงผลา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
วิทย์ประถม
705
เด็กชายนภเกตน์  ยิ้มสุด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์
วิทย์ประถม
706
เด็กหญิงนภัทร  ลิงาล่าห์
ป.5
โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 3
วิทย์ประถม
707
เด็กหญิงนริศรา  เศษระนำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าแพพัฒนา
วิทย์ประถม
708
เด็กหญิงนรีกานต์  เขียวไทย
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
วิทย์ประถม
709
เด็กหญิงนรีกานต์  ดำสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลควนกาหลง
วิทย์ประถม
710
เด็กหญิงนฤชา  หนูชูสุข
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
วิทย์ประถม
711
เด็กหญิงนฤดี  เดชอรัญ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง)
วิทย์ประถม
712
เด็กหญิงนลินทิพย์  หวันเหล็ม
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง)
วิทย์ประถม
713
เด็กชายนอีม  กองบก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
714
เด็กหญิงนัจญมีย์  ชาชะ
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยมะพร้าว
วิทย์ประถม
715
เด็กหญิงนัจฟียา  ด่านเท่ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
716
เด็กชายนัฐวุฒิ  จินดาแป้น
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม)
วิทย์ประถม
717
เด็กหญิงนันท์นภัส  ล่าเต๊ะ
ป.5
โรงเรียนพรรษนันท์ศึกษา
วิทย์ประถม
718
เด็กหญิงนันท์นลิน  วงศ์อนันต์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
719
เด็กหญิงนันทิชา  หลังจิ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง)
วิทย์ประถม
720
เด็กชายนันทิพัฒน์  อ่องดี
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
วิทย์ประถม
721
เด็กชายนันธวัฒน์  เรืองพูน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
722
เด็กหญิงนัสรีนา  สามัญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลควนโดน
วิทย์ประถม
723
เด็กหญิงนัสฮาน่า  สัญญา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
724
เด็กหญิงนาซาณีน  อานับ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
725
เด็กหญิงนาซีเราะฮ์  หน่อนะ
ป.5
โรงเรียนบ้านควนฟ้าแลบ
วิทย์ประถม
726
เด็กหญิงนาฎชา  ฉาดสัน
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สตูล

ณ อาคารบุษกร ชั่น 3 ห้อง ป.5/2 โรงเรียนอนุบาลสตูล
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
727
เด็กหญิงนาดา  ล่านุ้ย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
728
เด็กหญิงนาเดีย  ล่านุ้ย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
729
เด็กหญิงนาตาชา  สัญญา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
730
เด็กหญิงนามิด้า  มาราสา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
731
เด็กหญิงนาระดา  สุพาภาส
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
วิทย์ประถม
732
เด็กหญิงนารีรัตน์  ภู่สุวรรณ์
ป.4
โรงเรียนบ้านห้วยมะพร้าว
วิทย์ประถม
733
เด็กหญิงนาห์ล่า  สิตไทย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
734
เด็กหญิงนิชานันท์  วิไลทอง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
วิทย์ประถม
735
เด็กหญิงนิชาภัทร  พรมบุญแก้ว
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง)
วิทย์ประถม
736
เด็กชายนิธิวัฒน์  ละอองโชค
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์
วิทย์ประถม
737
เด็กหญิงนิรชา  ชูโชติ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
วิทย์ประถม
738
เด็กหญิงนิสรีน  สุปราณี
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
วิทย์ประถม
739
เด็กหญิงนิสรีน  องศารา
ป.6
โรงเรียนบ้านตะโละใส
วิทย์ประถม
740
เด็กหญิงนิสฮาน่า  สัญญา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
741
เด็กหญิงนิอิสกันดารีญา  นิเดร์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
วิทย์ประถม
742
เด็กหญิงนุจรี  จิตวิรัตน์
ป.5
โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 3
วิทย์ประถม
743
เด็กหญิงนุรซูรีต้า  เกษมสัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าแพพัฒนา
วิทย์ประถม
744
เด็กหญิงนุรนาลีนา  เศรษฐสุข
ป.6
โรงเรียนบ้านตะโละใส
วิทย์ประถม
745
เด็กหญิงนุสบี  โกบสมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลควนโดน
วิทย์ประถม
746
เด็กหญิงนูร์ราณี  ปาทาน
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม)
วิทย์ประถม
747
เด็กหญิงนูรีน  ดำท่าคลอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลท่าแพพัฒนา
วิทย์ประถม
748
เด็กหญิงนูรีย๊ะ  อิตรกี
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม)
วิทย์ประถม
749
เด็กหญิงนูรียา  มะหาด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลท่าแพพัฒนา
วิทย์ประถม
750
เด็กหญิงเนตรดาว  อนุวัฒน์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม)
วิทย์ประถม
751
เด็กหญิงเนตรนภา  ลีวิชิต
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
วิทย์ประถม
752
เด็กหญิงบงกช  จันทะภาโส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์
วิทย์ประถม
753
เด็กชายบัญญพนต์  แก้วเนื้ออ่อน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
754
เด็กหญิงบัลกีส  งอปูแล
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม)
วิทย์ประถม
755
เด็กหญิงบุณยานุช  ยิ้มประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม)
วิทย์ประถม
756
เด็กหญิงบุณยานุช  เลิศล้ำ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม)
วิทย์ประถม
757
เด็กหญิงบุณยาพร  เสียงแจ้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลควนกาหลง
วิทย์ประถม
758
เด็กชายบุรินทร์  หมีนเต๊ะ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม)
วิทย์ประถม
759
เด็กชายปฎิพล  โกประวัติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
760
เด็กชายปฏิพัทธ์  หนูบุญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
761
เด็กหญิงปณิธิ  วิจิตรจรรยา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สตูล

ณ อาคารบุษกร ชั้น 3 ห้อง ป.5/3 โรงเรียนอนุบาลสตูล
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
762
เด็กหญิงปนัดดา  ไพโรจน์วิรุฬห์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
วิทย์ประถม
763
เด็กหญิงปนิตา  บ่าโง้ย
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม)
วิทย์ประถม
764
เด็กหญิงปภัสรา  หมาดวัง
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง)
วิทย์ประถม
765
เด็กหญิงปภาการณ์  บัวเพชร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
766
เด็กหญิงปภาวรินทร์  ทองศรีจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
767
เด็กหญิงปภาวรินท์  ลีฬหารัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
768
เด็กหญิงประภัสสร  หมาดวัง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง)
วิทย์ประถม
769
เด็กหญิงปรีดาวรรณ  บุญมณี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
770
เด็กหญิงปรียานุช  รอดเสน
ป.4
โรงเรียนบ้านห้วยมะพร้าว
วิทย์ประถม
771
เด็กหญิงปวิชญา  แซ่เตื้อง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
772
เด็กหญิงปวิชญา  แซ่ใหล้
ป.6
โรงเรียนอนุบาลควนกาหลง
วิทย์ประถม
773
เด็กชายปวีณ  สุกแดง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลควนกาหลง
วิทย์ประถม
774
เด็กชายปัญญวัฒณ์  พัฒน์ทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
775
เด็กชายปัณณธร  รัพยูร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
776
เด็กหญิงปาริชาติ  แก้วยก
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
วิทย์ประถม
777
เด็กหญิงปาลิตา  จันทร์คง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
778
เด็กหญิงปาลิตา  ยุนุ้ย
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยมะพร้าว
วิทย์ประถม
779
เด็กหญิงปาลิตา  หวันประรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
780
เด็กหญิงปิ่นยฉัตร  เขียวหมี
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
วิทย์ประถม
781
เด็กหญิงปิยะดา  เส็มหมาด
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
วิทย์ประถม
782
เด็กหญิงปิยะนันท์  อาหวัง
ป.5
โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 3
วิทย์ประถม
783
เด็กหญิงปี่ยฉัตร  เขียวหมี
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
วิทย์ประถม
784
เด็กหญิงปุณิกา  เก้าเอี้ยน
ป.4
โรงเรียนพรรษนันท์ศึกษา
วิทย์ประถม
785
เด็กชายพควรรธน์  วงศ์อนันต์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
วิทย์ประถม
786
เด็กชายพงศกร  ด้ามทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
787
เด็กชายพงษ์วัฒนา  ทองใบ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
788
เด็กหญิงพชณัน  แซ่ลิ่ม
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
วิทย์ประถม
789
เด็กหญิงพรชนก  แลต๋อง
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
วิทย์ประถม
790
เด็กหญิงพรรณภัทรสร  ช่วงหาราช
ป.6
โรงเรียนบ้านควนฟ้าแลบ
วิทย์ประถม
791
เด็กหญิงพรวลัย  เดิมหลิ่ม
ป.5
โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 3
วิทย์ประถม
792
เด็กชายพลกฤต  จิตรสิงห์
ป.4
โรงเรียนพรรษนันท์ศึกษา
วิทย์ประถม
793
เด็กหญิงพลอยปภัส  ช่วงหาราช
ป.4
โรงเรียนบ้านควนฟ้าแลบ
วิทย์ประถม
794
เด็กชายพัสกร  พันวรรณ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม)
วิทย์ประถม
795
เด็กหญิงพาทินธิตา  หวันสู
ป.6
โรงเรียนบ้านตะโละใส
วิทย์ประถม
796
เด็กหญิงพิชญธิดา  กันแสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าแพพัฒนา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สตูล

ณ อาคารบุษกร ชั้น 3 ห้อง ป.5/4 โรงเรียนอนุบาลสตูล
ห้องสอบที่
 24
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
797
เด็กหญิงพิชญ์สินี  ทองขาวบัว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์
วิทย์ประถม
798
เด็กชายพิชยพัฒน์  เส็นยาหมัด
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม)
วิทย์ประถม
799
เด็กหญิงพิณณ์ทานันท์  สารบัญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
800
เด็กชายพิทักษ์  นวลแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์
วิทย์ประถม
801
เด็กชายพิพัฒ  ติรสถิตย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
802
เด็กหญิงพิมพ์ไพลิน  หง้ากุล
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
วิทย์ประถม
803
เด็กหญิงพิมพ์ลภัทร์  ศรีขวัญ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
วิทย์ประถม
804
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  รักพินิจ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
วิทย์ประถม
805
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  หลงสามะ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง)
วิทย์ประถม
806
เด็กชายพีรวัส  สมัยอยู่
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
807
เด็กชายพีรวิชญ์  แก่นพรหมมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
808
เด็กชายพีรวิชญ์  เมฆเรือง
ป.6
โรงเรียนพรรษนันท์ศึกษา
วิทย์ประถม
809
เด็กหญิงเพชรลดา  บุญนวล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
810
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  รัตนา
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
วิทย์ประถม
811
เด็กหญิงเพลงพฤกษา  ชูช่วย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
812
เด็กหญิงแพรวทิชา  ชมภูทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์
วิทย์ประถม
813
เด็กหญิงแพรวา  เพ่งกุล
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
วิทย์ประถม
814
เด็กหญิงฟาเดีย  เจ๊ะลี
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
วิทย์ประถม
815
เด็กหญิงฟาตีฮะห์  อับโดระมาน
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง)
วิทย์ประถม
816
เด็กหญิงฟารีดา  รอดนวล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลท่าแพพัฒนา
วิทย์ประถม
817
เด็กชายฟาฮัต  สารพรรณ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง)
วิทย์ประถม
818
เด็กหญิงฟิรดาวน์  ดุลยาภรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
819
เด็กหญิงฟิลซาล์  ตำบัน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
820
เด็กชายฟูดัยล์  ลัดเลีย
ป.6
โรงเรียนบ้านตะโละใส
วิทย์ประถม
821
เด็กชายเฟาซาน  หมัดอะด้ำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลควนกาหลง
วิทย์ประถม
822
เด็กชายภคพล  มีมั่งคั่ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
823
เด็กหญิงภทรกช  อังโชติพันธุ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
824
เด็กหญิงภัทรญา  จิตธนาโชติ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
วิทย์ประถม
825
เด็กชายภัทรดนัย  กาเลี่ยง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
วิทย์ประถม
826
เด็กหญิงภัทร์นรินท์  ทองคำชู
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
827
เด็กหญิงภัทรวดี  ผิวเหลือง
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
วิทย์ประถม
828
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  กั่วพานิช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
829
เด็กหญิงภัทราพร  เพ็ชรประดับ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
วิทย์ประถม
830
เด็กชายภานุพงศ์  มั่นจิต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
831
เด็กชายภานุวิธญ์  หลีพงศ์
ป.4
โรงเรียนพรรษนันท์ศึกษา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สตูล

ณ อาคารบุษกร ชั้น 3 ห้อง ป.5/5 โรงเรียนอนุบาลสตูล
ห้องสอบที่
 25
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
832
เด็กชายภูมินทร์  พงหลง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
833
เด็กชายภูมิพัฒน์  สุขสะปาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
834
เด็กชายภูมิรพี  ทิพย์แก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
835
เด็กชายภูเมศ  เทศทั่ว
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
วิทย์ประถม
836
เด็กชายภูศิริเลิศ  พงศาวดาร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลควนกาหลง
วิทย์ประถม
837
เด็กหญิงภูสุดา  หนูงามเข็ม
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
วิทย์ประถม
838
เด็กชายมงคล  แก้วเสนา
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม)
วิทย์ประถม
839
เด็กหญิงมณฑ์ณภัส  จันทกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
840
เด็กหญิงมนธิดา  เซ่งเข็ม
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
วิทย์ประถม
841
เด็กหญิงมนัสวีร์  ทอดทิ้ง
ป.6
โรงเรียนพรรษนันท์ศึกษา
วิทย์ประถม
842
เด็กชายมัชอาริน  รอดเข็ม
ป.5
โรงเรียนบ้านตะโละใส
วิทย์ประถม
843
เด็กหญิงมัยดีนา  เตบสัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลท่าแพพัฒนา
วิทย์ประถม
844
เด็กหญิงมัรมรีน  ปาลาวัน
ป.6
โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 3
วิทย์ประถม
845
เด็กหญิงมัสวินนาตาชา  นาอา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
846
เด็กหญิงมาดีน่า  โลหะ
ป.5
โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 3
วิทย์ประถม
847
เด็กหญิงมาริษา  คงแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านควนฟ้าแลบ
วิทย์ประถม
848
เด็กชายมุฮ์ซิล  ยอดรุ่ง
ป.5
โรงเรียนพรรษนันท์ศึกษา
วิทย์ประถม
849
เด็กหญิงมูนัซซาร์  นุ่งอาหลี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
850
เด็กชายมูบาร็อก  ช่วยชูวงศ์
ป.5
โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 3
วิทย์ประถม
851
เด็กชายมูฮำหมัดซอแหล้ะฮ์  อิตรกี
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม)
วิทย์ประถม
852
เด็กหญิงเมธาพร  ปะลาวัน
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
วิทย์ประถม
853
เด็กหญิงไมอาร์มี่  ไมมะหาด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
854
เด็กชายยศกร  ชุมตรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์
วิทย์ประถม
855
เด็กหญิงยศยา  โปดำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
856
เด็กหญิงยศวดี  อุคคติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
857
เด็กหญิงยาวีร่า  โต๊ะสกี
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
วิทย์ประถม
858
เด็กชายยุทธนา  รุ่งนิยม
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
วิทย์ประถม
859
เด็กหญิงยุภาวดี  มนขุนทด
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
วิทย์ประถม
860
เด็กหญิงยุวดี  สังข์แทน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลท่าแพพัฒนา
วิทย์ประถม
861
เด็กหญิงรณพีร์  นรพิณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
862
เด็กชายรณภพ  เป๋ากะเด
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม)
วิทย์ประถม
863
เด็กชายรณัสถ์ชัย  วงศ์อนันต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
864
เด็กชายรพีภัทร  สิงห์เกลี้ยง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม)
วิทย์ประถม
865
เด็กชายรวินท์  บำรุงเมือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
866
เด็กหญิงรวิสรา  นาคบรรพ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าแพพัฒนา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สตูล

ณ อาคารบุษกร ชั้น 3 ห้องคณิตศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลสตูล
ห้องสอบที่
 26
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
867
เด็กชายรอซีดีน  สำเริง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง)
วิทย์ประถม
868
เด็กหญิงร็อยมี  หมันดี
ป.6
โรงเรียนบ้านตะโละใส
วิทย์ประถม
869
เด็กหญิงรักษิณา  ลาเต๊ะ
ป.5
โรงเรียนบ้านควนฟ้าแลบ
วิทย์ประถม
870
เด็กชายรัจพล  ยีอา
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม)
วิทย์ประถม
871
เด็กชายรัชชานนท์  แก้วทองมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
872
เด็กชายรัชชานนท์  พุ่มโพธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
873
เด็กหญิงรัชนี  สาดล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
874
เด็กหญิงรัฐวฤน  เรืองนาม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
875
เด็กชายรัตนพล  สุดทองคง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลควนกาหลง
วิทย์ประถม
876
เด็กหญิงรัยมี  พินธ์สุวรรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
877
เด็กชายราชัน  ขุนหมาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
878
เด็กหญิงรินรดา  อ่อนขวัญเพ็ชร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
879
เด็กหญิงรุ่งนภา  รัญวาศรี
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง)
วิทย์ประถม
880
เด็กหญิงรุ่งรัตน์  สุขสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
881
เด็กหญิงรุจิรัตน์  มูเก็ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลควนกาหลง
วิทย์ประถม
882
เด็กหญิงรุซนาเดียร์  มุณีวัลสกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
883
เด็กหญิงรุสนี  พัทมาศ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
วิทย์ประถม
884
เด็กหญิงโรสนานี  แอหลัง
ป.5
โรงเรียนบ้านห้วยมะพร้าว
วิทย์ประถม
885
เด็กหญิงไรบีนา  สันสบู่
ป.5
โรงเรียนอนุบาลท่าแพพัฒนา
วิทย์ประถม
886
เด็กหญิงไรมีบุซรอ  หลงจิ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลท่าแพพัฒนา
วิทย์ประถม
887
เด็กหญิงไรฮันน่า  เศษระนำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
888
เด็กหญิงลภัสรดา  จันทรประสุตร์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
วิทย์ประถม
889
เด็กหญิงลลิตา  เพ็ชเนียม
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม)
วิทย์ประถม
890
เด็กหญิงลัลน์ลลิต  สารศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลควนกาหลง
วิทย์ประถม
891
เด็กหญิงลีญ่า  หนุนมานะ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
วิทย์ประถม
892
เด็กหญิงไลลา  สือนิ
ป.4
โรงเรียนบ้านห้วยมะพร้าว
วิทย์ประถม
893
เด็กชายวรเดช  จันทร์ช่วย
ป.5
โรงเรียนพรรษนันท์ศึกษา
วิทย์ประถม
894
เด็กหญิงวรรณกร  เสียงดัง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
895
เด็กหญิงวรรณภา  ยาดำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าแพพัฒนา
วิทย์ประถม
896
เด็กหญิงวรรณษา  ยอดยัง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
วิทย์ประถม
897
เด็กชายวรวุฒิ  ฮะเจ๊ะ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม)
วิทย์ประถม
898
เด็กชายวรัญชัช  แซ่ตัน
ป.6
โรงเรียนพรรษนันท์ศึกษา
วิทย์ประถม
899
เด็กหญิงวรัญญา  ฮะยีบิลัง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
วิทย์ประถม
900
เด็กชายวรัญญู  ยาง๊ะ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม)
วิทย์ประถม
901
เด็กหญิงวราทิพย์  หาบยุโซะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สตูล

ณ อาคารบุษกร ชั้น 4 ห้อง ป.6/1 โรงเรียนอนุบาลสตูล
ห้องสอบที่
 27
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
902
เด็กหญิงวริศรา  โดงกูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลท่าแพพัฒนา
วิทย์ประถม
903
เด็กหญิงวริศรา  วริศรา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
วิทย์ประถม
904
เด็กหญิงวริศวรรณ  ลิ่มสกุล
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง)
วิทย์ประถม
905
เด็กหญิงวลัยลักษณ์  หมันนาเกลือ
ป.5
โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 3
วิทย์ประถม
906
เด็กหญิงวาสนา  เมืองจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลควนกาหลง
วิทย์ประถม
907
เด็กหญิงวิชญาดา  ติงสา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าแพพัฒนา
วิทย์ประถม
908
เด็กหญิงวิภาดา  เตาวะโต
ป.4
โรงเรียนบ้านห้วยมะพร้าว
วิทย์ประถม
909
เด็กหญิงวิมลสิริ  รักงาม
ป.4
โรงเรียนพรรษนันท์ศึกษา
วิทย์ประถม
910
เด็กหญิงวิราวดี  แก้วมณี
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
วิทย์ประถม
911
เด็กหญิงวิลาสินี  เตะปูยู
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
วิทย์ประถม
912
เด็กชายวิษเวศน์  เซ็นซูลี
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม)
วิทย์ประถม
913
เด็กหญิงวีรยา  แดหวามาลัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลท่าแพพัฒนา
วิทย์ประถม
914
เด็กหญิงศกุณา  เกียรติอารยะกุล
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง)
วิทย์ประถม
915
เด็กหญิงศศิตา  ทิ้งปากถำ้
ป.5
โรงเรียนอนุบาลท่าแพพัฒนา
วิทย์ประถม
916
เด็กหญิงศศิประภา  เยาวราช
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
วิทย์ประถม
917
เด็กหญิงศศิวรรณ  เต็มชัย
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
วิทย์ประถม
918
เด็กหญิงศสินา  อุมา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
วิทย์ประถม
919
เด็กชายศักดิ์ดา  นิยมเดชา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
วิทย์ประถม
920
เด็กชายศักย์พิรุฬย์  เบ็ญหา
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม)
วิทย์ประถม
921
เด็กหญิงศิรภัสสร  จงไกรจักร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
922
เด็กชายศิรศิลป์  สาดีน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
923
เด็กชายศิรสิทธิ์  ศรีภักดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์
วิทย์ประถม
924
เด็กหญิงศิริณี  กรมเมือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
925
เด็กหญิงศิริภัทรตรา  แสงจันทร์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง)
วิทย์ประถม
926
เด็กหญิงศิริภัสสร  หวังดี
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
วิทย์ประถม
927
เด็กหญิงศิริรัตน์  มะแอเคียน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
928
เด็กหญิงศิริวรรณ  มะลิสะ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
วิทย์ประถม
929
เด็กชายศุคลวัฒน์  มันเละ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง)
วิทย์ประถม
930
เด็กหญิงศุภกานต์  แก้วดำ
ป.6
โรงเรียนพรรษนันท์ศึกษา
วิทย์ประถม
931
เด็กชายศุภกิตติ์  สุวรรณทวี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์
วิทย์ประถม
932
เด็กชายศุภกิตติ์  เสนแก้ว
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
วิทย์ประถม
933
เด็กชายศุภฤกษ์  เอี๊ยวซิโป
ป.6
โรงเรียนพรรษนันท์ศึกษา
วิทย์ประถม
934
เด็กชายศุภวิชญ์  วิภาพรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
935
เด็กหญิงศุภสรณ์  ไซยกุล
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
วิทย์ประถม
936
เด็กหญิงศุภานิช  นาคบรรพต
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม)
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สตูล

ณ อาคารบุษกร ชั้น 4 ห้อง ป.6/2 โรงเรียนอนุบาลสตูล
ห้องสอบที่
 28
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
937
เด็กชายสรวิศ  ไชยศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
938
เด็กชายสรวิศ  ดอกไม้ทอง
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม)
วิทย์ประถม
939
เด็กหญิงสริตา  เซ็นซูลี
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม)
วิทย์ประถม
940
เด็กหญิงสวรส  อังฮะ
ป.4
โรงเรียนบ้านควนฟ้าแลบ
วิทย์ประถม
941
เด็กหญิงสันศิณี  วรรณทอง
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
วิทย์ประถม
942
เด็กหญิงสาวิกา  ยันติง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลท่าแพพัฒนา
วิทย์ประถม
943
เด็กหญิงสิตางค์  จันทสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
944
เด็กชายสิทธินนท์  ช่วยพัฒน์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
วิทย์ประถม
945
เด็กชายสิทธิพงศ์  กสิคุณ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
วิทย์ประถม
946
เด็กชายสิทธิภัทร  หีมปอง
ป.6
โรงเรียนพรรษนันท์ศึกษา
วิทย์ประถม
947
เด็กชายสิรภัทร์  หลงเจ๊ะ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม)
วิทย์ประถม
948
เด็กหญิงสิรินธร  สุประทุม
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
วิทย์ประถม
949
เด็กหญิงสิริวิภา  ชูแก้ว
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
วิทย์ประถม
950
เด็กหญิงสุกฤตา  ชื่นจิต
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
951
เด็กหญิงสุชาดา  ยาสัน
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
วิทย์ประถม
952
เด็กหญิงสุฐิตา  เหมรา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าแพพัฒนา
วิทย์ประถม
953
เด็กหญิงสุทธิดา  นัทธี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
954
เด็กหญิงสุทธิดา  รักษ์แก้ว
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
วิทย์ประถม
955
เด็กชายสุทธิภัทร  จินดา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง)
วิทย์ประถม
956
เด็กชายสุทธิวัฒน์  เกื้อมิตร
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง)
วิทย์ประถม
957
เด็กหญิงสุทัตตา  พรหมสุทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
958
เด็กหญิงสุธิดา  ช่วยคง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
วิทย์ประถม
959
เด็กหญิงสุธิมา  บุญคง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
960
เด็กชายสุธี  ชูสุธรรม
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
วิทย์ประถม
961
เด็กหญิงสุนิตา  หนูรัตแก้ว
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
วิทย์ประถม
962
เด็กหญิงสุนิสา  บุญราศรี
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม)
วิทย์ประถม
963
เด็กชายสุบัยดี้  หัสนีย์
ป.5
โรงเรียนบ้านตะโละใส
วิทย์ประถม
964
เด็กหญิงสุพิชชา  ปาลาหา
ป.6
โรงเรียนพรรษนันท์ศึกษา
วิทย์ประถม
965
เด็กหญิงสุพิชญา  ยีโหนด
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง)
วิทย์ประถม
966
เด็กหญิงสุภัคณดา  ระธารมณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
967
เด็กหญิงสุภัสสรา  นาคเวช
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
วิทย์ประถม
968
เด็กหญิงสุภัสสรา  เพ็ชรกูน
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม)
วิทย์ประถม
969
เด็กหญิงสุภาภรณ์  เครือจันทร์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
วิทย์ประถม
970
เด็กหญิงสุอัยดา  ศิลปรัตน์
ป.6
โรงเรียนบ้านควนฟ้าแลบ
วิทย์ประถม
971
เด็กหญิงเสาวลักษณ์  พรหมดวง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สตูล

ณ อาคารบุษกร ชั้น 4 ห้อง ป.6/3 โรงเรียนอนุบาลสตูล
ห้องสอบที่
 29
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
972
เด็กหญิงโสรยา  ไฝ้เส็ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
973
เด็กหญิงหงส์นภา  พิกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
974
เด็กหญิงหทัยชนก  ฮะยีบิลัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
975
เด็กชายหรรษวัต  ภูติยา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
976
เด็กหญิงหิรัญดา  หิรัญกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
977
เด็กหญิงหิรัณยรัศมี  วิเชียรรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
978
เด็กหญิงอชิรญา  ชูนวล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
979
เด็กหญิงอชิรญา  ยาลัน
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง)
วิทย์ประถม
980
เด็กหญิงอณัญชญาณ์  หวันสู
ป.6
โรงเรียนบ้านควนฟ้าแลบ
วิทย์ประถม
981
เด็กชายอดิเทพ  แซ่ชี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
982
เด็กชายอดิเทพ  เสนนอก
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม)
วิทย์ประถม
983
เด็กชายอดิสรณ์  กาเฮง
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยมะพร้าว
วิทย์ประถม
984
เด็กชายอธิชาต  สิทธิภาสกุล
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม)
วิทย์ประถม
985
เด็กหญิงอธิตา  แดวากม
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
วิทย์ประถม
986
เด็กหญิงอนัญญา  ไทรสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
วิทย์ประถม
987
เด็กหญิงอนัญญา  เรืองช่วย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์
วิทย์ประถม
988
เด็กชายอนัตตา  เจริญวิกกัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
989
เด็กชายอนาวิล  ดีสลาม
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม)
วิทย์ประถม
990
เด็กหญิงอนุธิดา  นิ่มโอ
ป.4
โรงเรียนบ้านควนฟ้าแลบ
วิทย์ประถม
991
เด็กชายอนุวัตร  แซ่จึง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
วิทย์ประถม
992
เด็กหญิงอภิชญา  บุษบงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลควนกาหลง
วิทย์ประถม
993
เด็กชายอภิเทพ  พรหมเดชะ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง)
วิทย์ประถม
994
เด็กชายอภิม  สารพรรณ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง)
วิทย์ประถม
995
เด็กชายอภิรักษ์  เขียดคำ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม)
วิทย์ประถม
996
เด็กชายอภิรักษ์  คงห้อย
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
วิทย์ประถม
997
เด็กชายอภิวัฒน์  ขวัญเจริญ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม)
วิทย์ประถม
998
เด็กชายอภิสิทธิ์  ใจสมุทร
ป.6
โรงเรียนพรรษนันท์ศึกษา
วิทย์ประถม
999
เด็กชายอภิสิทธิ์  สารพรรณ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง)
วิทย์ประถม
1000
เด็กชายอภิสิทธิ์  หลีอาซิม
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม)
วิทย์ประถม
1001
เด็กหญิงอรนิชา  คชลักษ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
วิทย์ประถม
1002
เด็กชายอริฟ  จางวาง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
1003
เด็กหญิงอริศา  ชนะหลวง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
1004
เด็กหญิงอริษา  วิสณี
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม)
วิทย์ประถม
1005
เด็กหญิงอริสรา  จวงเงิน
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
วิทย์ประถม
1006
เด็กหญิงอริสรา  จันสุข
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง)
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สตูล

ณ อาคารบุษกร ชั้น 4 ห้อง ป.6/4 โรงเรียนอนุบาลสตูล
ห้องสอบที่
 30
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1007
เด็กหญิงอลินนิชา  วิรัลชลชาร์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
วิทย์ประถม
1008
เด็กชายอลิฟ  ปาทาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
1009
เด็กหญิงอะรีนา  รอดเส็น
ป.4
โรงเรียนบ้านควนฟ้าแลบ
วิทย์ประถม
1010
เด็กหญิงอัจฉรินทร์  คงทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยมะพร้าว
วิทย์ประถม
1011
เด็กหญิงอัซรี่  ปานพิลา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลท่าแพพัฒนา
วิทย์ประถม
1012
เด็กหญิงอัญชิษา  ปานเลี่ยน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
1013
เด็กหญิงอัญวาณีย์  หมาดอี
ป.6
โรงเรียนบ้านควนฟ้าแลบ
วิทย์ประถม
1014
เด็กชายอับดลฟาตะห์  หลังลีงู
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
วิทย์ประถม
1015
เด็กชายอัฟฟาน  แก้วดำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
1016
เด็กหญิงอัยมี่  ไปรฮูยัน
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
วิทย์ประถม
1017
เด็กหญิงอัยลดา  ยาหยาหมัน
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยมะพร้าว
วิทย์ประถม
1018
เด็กหญิงอัยวรินทร์  เจ๊ะง๊ะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
1019
เด็กชายอัศวิน  คำทอง
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม)
วิทย์ประถม
1020
เด็กหญิงอัสมา  บาราสัน
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม)
วิทย์ประถม
1021
เด็กหญิงอัสมา  ยาพระจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
1022
เด็กหญิงอาซีย๊ะฮ์  ปูหยัง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม)
วิทย์ประถม
1023
เด็กหญิงอาทิตยา  นทีประกาย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
1024
เด็กหญิงอามีน่า  หมัดลงจิ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม)
วิทย์ประถม
1025
เด็กชายอาร์มีรูล  ยูตา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
1026
เด็กหญิงอารยา  อิตรกี
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม)
วิทย์ประถม
1027
เด็กหญิงอารียา  หลีวัง
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง)
วิทย์ประถม
1028
เด็กชายอาวุธ  มนูญดาหวี
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง)
วิทย์ประถม
1029
เด็กหญิงอาอีฉ๊ะ  สันเกาะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลท่าแพพัฒนา
วิทย์ประถม
1030
เด็กชายอินทัชช  รอดโอ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
1031
เด็กชายอิมรอน  หลีเส็น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
1032
เด็กชายอิศรายุ  จันตรีวา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์
วิทย์ประถม
1033
เด็กหญิงอิสริศา  หมัดเหย็บ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม)
วิทย์ประถม
1034
เด็กหญิงอุบลรัตน์  ทีปรักษพันธ์ุ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
วิทย์ประถม
1035
เด็กชายอุลยา  หนุงอาหลี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
1036
เด็กหญิงอุษณีย์  สวาหลัง
ป.5
โรงเรียนบ้านควนฟ้าแลบ
วิทย์ประถม
1037
เด็กหญิงเอมิกา  โต๊ะดิน
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง)
วิทย์ประถม
1038
เด็กหญิงเอวิตา  ขวัญเจริญ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม)
วิทย์ประถม
1039
เด็กหญิงแอลจีน่า  วัฒนะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
1040
เด็กหญิงไอริน  มาลี
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม)
วิทย์ประถม
1041
เด็กหญิงฮัซซูน่า  ดำกระบี่
ป.5
โรงเรียนอนุบาลท่าแพพัฒนา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
สตูล

ณ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 332 โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์
ห้องสอบที่
 31
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1042
นางสาวกูธีรดา  บิสนุม
ม.3
โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
1043
นางสาวจัลวาอ์  ย่าหลี
ม.3
โรงเรียนดารุลมาอาเรฟ
คณิต ม.ต้น
1044
นางสาวชลดา  ชิตชลธาร
ม.3
โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
1045
เด็กหญิงชาช่า  เตบสัน
ม.1
โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
1046
เด็กหญิงซอลีฮะ  วัฒนะ
ม.1
โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
1047
เด็กชายดาเนียล  หลีหมาด
ม.1
โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
1048
เด็กชายธนภัทร  หมัดล๊ะ
ม.1
โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
1049
เด็กหญิงนากีเราะ  สาม่าน
ม.3
โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
1050
เด็กหญิงนิศารัตน์  หลงสะเตียะ
ม.2
โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
1051
เด็กหญิงนูรมา  หาบยุโซะ
ม.3
โรงเรียนดารุลมาอาเรฟ
คณิต ม.ต้น
1052
นางสาวปาจรีย์  ลิงาลาห์
ม.3
โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
1053
เด็กหญิงปาริตา  อุดม
ม.3
โรงเรียนดารุลมาอาเรฟ
คณิต ม.ต้น
1054
นายปิยะวัฒน์  พืชพันธ์
ม.3
โรงเรียนอนุบาลมะนัง
คณิต ม.ต้น
1055
นายฟาเดอร์ลี  ทองสีสัน
ม.3
โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
1056
นางสาวมณิสรา  รอมาตี
ม.3
โรงเรียนดารุลมาอาเรฟ
คณิต ม.ต้น
1057
เด็กหญิงโรศิลา  เล๊ะทองคำ
ม.3
โรงเรียนดารุลมาอาเรฟ
คณิต ม.ต้น
1058
นางสาวลัยลา  กรมเมือง
ม.3
โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
1059
นางสาววรรณิษา  รอเหมมัน
ม.3
โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
สตูล

ณ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 333 โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์
ห้องสอบที่
 32
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1060
นางสาววรันยา  หละตำ
ม.3
โรงเรียนดารุลมาอาเรฟ
คณิต ม.ต้น
1061
นางสาววิชุดา  พิชัยรัตน์
ม.3
โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
1062
เด็กหญิงวิญาดา  หาดเนิน
ม.1
โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
1063
เด็กหญิงวิรดา  นีโกบ
ม.2
โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
1064
เด็กหญิงศรารัตน์  ใจสมุทร
ม.2
โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
1065
เด็กหญิงศรินญา  อาหลัง
ม.2
โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
1066
นางสาวสุกัญญา  ยาติกุล
ม.3
โรงเรียนดารุลมาอาเรฟ
คณิต ม.ต้น
1067
นางสาวสุภาวดี  อาหลัง
ม.3
โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
1068
นายหวันลาตีฟ  ปะดุกา
ม.3
โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
1069
เด็กหญิงอนันตฌา  หลงฮัน
ม.1
โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
1070
เด็กชายอนุวัต  เพชรยก
ม.1
โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
1071
เด็กหญิงอัครยา  ด้วงศิริ
ม.1
โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
1072
เด็กหญิงอัยมี่  วิชา
ม.1
โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
1073
นางสาวอัสมา  หลงสัน
ม.3
โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
1074
เด็กชายอาซีซัน  นาปาเลน
ม.1
โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
1075
เด็กหญิงอามานีย์  โต๊ะขวัญ
ม.1
โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
1076
เด็กหญิงอุมมุลตัสนีม  สารีย๊ะ
ม.1
โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
1077
เด็กชายฮานีฟ  มะสมัน
ม.1
โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สตูล

ณ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 422 โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์
ห้องสอบที่
 33
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1078
เด็กหญิงกนกรดา  หมื่นเมือง
ป.4
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
1079
เด็กหญิงกนกวรรณ  เปี่ยมทรัพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
วิทย์ประถม
1080
เด็กหญิงกมลชนก  บุญเรืองขาว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
วิทย์ประถม
1081
เด็กชายกรภัค  ก๋งเซ่ง
ป.6
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
1082
เด็กหญิงกรวรรณ  เพชรย้อย
ป.6
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
วิทย์ประถม
1083
เด็กหญิงกฤชอร  ปราบยาวา
ป.4
โรงเรียนสายเพชรศึกษา
วิทย์ประถม
1084
เด็กชายกฤต  ลีวานิชย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
วิทย์ประถม
1085
เด็กชายกฤตติกุล  อมสารา
ป.5
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
วิทย์ประถม
1086
เด็กชายกฤตพงษ์  สุนทรไชย
ป.5
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
1087
เด็กชายกฤตพิชาญเมธ  นวลไหม
ป.5
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
1088
เด็กชายกฤษกร  น้อยฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
1089
เด็กชายกฤษฎา  ราโอบ
ป.6
โรงเรียนสายเพชรศึกษา
วิทย์ประถม
1090
เด็กชายกฤษณกันท์  จูหวน
ป.4
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
1091
เด็กชายกฤษณะศักดิ์  สังข์สุวรรณ
ป.6
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
1092
เด็กชายกฤษดนัย  พันธฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
1093
เด็กหญิงกฤษตยา  บัวสนธิ
ป.5
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
1094
เด็กชายกษิดิ์เดช  หมานมิตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
วิทย์ประถม
1095
เด็กชายกษิตินาถ  ดินงะ
ป.4
โรงเรียนสายเพชรศึกษา
วิทย์ประถม
1096
เด็กชายก้องเกียรติ  หลังจิ
ป.6
โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา
วิทย์ประถม
1097
เด็กชายกอบชนม์  เเกล้วทนงค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
วิทย์ประถม
1098
เด็กหญิงกัญชลิกา  แก้วบัว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
วิทย์ประถม
1099
เด็กหญิงกัญญาภัค  สุวรรณมล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
วิทย์ประถม
1100
เด็กหญิงกัญญาภัทร  พลายชุม
ป.4
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
1101
เด็กชายกันตพงศ์  เกื้อมี
ป.6
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
1102
เด็กหญิงกันต์พิชชา  เกื้อมี
ป.4
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
1103
เด็กหญิงกันติชา  รุ่งเรือง
ป.5
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
1104
เด็กหญิงกันยารักษ์  แก้วบริรักษ์
ป.4
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
1105
เด็กหญิงกัลยกร  หลังเถาะ
ป.6
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
วิทย์ประถม
1106
เด็กหญิงกานต์พิชชา  ถิละเวช
ป.4
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
1107
เด็กชายกามิล  ปากบารา
ป.6
โรงเรียนสายเพชรศึกษา
วิทย์ประถม
1108
เด็กหญิงกิฟฟานี  สามารถ
ป.6
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
1109
เด็กชายกูฟิรฮาน  ยาแบโด
ป.5
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
1110
เด็กชายเกรียงศักดิ์  ศรีสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
1111
เด็กชายเกียรติศักดิ์  หนูละออง
ป.5
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
1112
เด็กหญิงขณิษฐรินทร์  ปาติง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สตูล

ณ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 423 โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์
ห้องสอบที่
 34
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1113
เด็กหญิงขวัญภิชชา  ชูสง
ป.4
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
1114
เด็กหญิงเขมจิรา  มีเดช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
วิทย์ประถม
1115
เด็กหญิงคงกชธิป  วรรณกี้
ป.6
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
1116
เด็กชายคุณวิสิฐ  หนูชูสุก
ป.6
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
1117
เด็กชายคุณัชย์  ล่องชุม
ป.4
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
1118
เด็กชายคุลดีย์  ทองสีสัน
ป.4
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
วิทย์ประถม
1119
เด็กหญิงจรรยพร  สุเมโธกุล
ป.5
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
1120
เด็กชายจรัสกร  สุวรรณตรี
ป.6
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
1121
เด็กหญิงจันทกานต์  แกสมาน
ป.5
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
1122
เด็กหญิงจันทิมา  ผลโสดา
ป.4
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
1123
เด็กหญิงจั๊ฟนี่ย์  ต้นหน
ป.6
โรงเรียนสายเพชรศึกษา
วิทย์ประถม
1124
เด็กชายจารุกิตติ์  ไชยผล
ป.5
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
1125
เด็กหญิงจิณนภัส  ไพบูลย์
ป.4
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
1126
เด็กหญิงจิตกรุณา  กรมเมือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
วิทย์ประถม
1127
เด็กชายจิตติพัฒน์  แหหนุ่ม
ป.5
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
1128
เด็กหญิงจิรภัทร  แสงคล้ายเจริญ
ป.6
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
1129
เด็กชายจิรภัทร  หวันสู
ป.6
โรงเรียนสายเพชรศึกษา
วิทย์ประถม
1130
เด็กชายจิรภัทร  เอ้งฉ้วน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
วิทย์ประถม
1131
เด็กหญิงจิรภิญญา  อ้นไข่
ป.4
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
1132
เด็กหญิงจิรัชญา  ทิ้งปากถ้ำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
วิทย์ประถม
1133
เด็กชายจิรายุ  ยุทธกาศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
วิทย์ประถม
1134
เด็กหญิงจีฮาน  บุญเสน
ป.6
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
วิทย์ประถม
1135
เด็กชายจูวัยดี  ตูเเวลอ
ป.5
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
วิทย์ประถม
1136
เด็กชายฉัตรกวินทร์  สมัยอยู่
ป.4
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
วิทย์ประถม
1137
เด็กหญิงฉัตรวริญ  วัฒนะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
วิทย์ประถม
1138
เด็กหญิงชญานันท์  อุสมา
ป.5
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
วิทย์ประถม
1139
เด็กหญิงชญานิศ  ใบหมาดปันจอร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
วิทย์ประถม
1140
เด็กหญิงชญานิศ  สำนักพงศ์
ป.6
โรงเรียนสายเพชรศึกษา
วิทย์ประถม
1141
เด็กหญิงชนิกานต์  บัวนุ่ม
ป.5
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
1142
เด็กหญิงชนิษฐา  โต๊ะลาวัล
ป.4
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
1143
เด็กชายชลกร  ไบอุมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
วิทย์ประถม
1144
เด็กชายชลธิชา  ลิเก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
วิทย์ประถม
1145
เด็กหญิงชลิดา  บุญแก้วขวัญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
วิทย์ประถม
1146
เด็กชายชัชชัย  ชุมชาติ
ป.5
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
1147
เด็กหญิงชัญญานุช  คงนิ่ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สตูล

ณ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 424 โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์
ห้องสอบที่
 35
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1148
เด็กหญิงชัญญานุช  ปะลาวัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
วิทย์ประถม
1149
เด็กหญิงชัญญานุช  หมาดเท่ง
ป.6
โรงเรียนสายเพชรศึกษา
วิทย์ประถม
1150
เด็กชายชัยวัฒน์  อำมาหมัน
ป.5
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
วิทย์ประถม
1151
เด็กชายชามิล  เทศนอก
ป.4
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
1152
เด็กชายชามิล  นาปาเลน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
วิทย์ประถม
1153
เด็กชายชิษณุพงศ์  คงเจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
วิทย์ประถม
1154
เด็กหญิงชูฮาดา  เเนฮะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
วิทย์ประถม
1155
เด็กชายซอฏิก  ตาเดอิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
วิทย์ประถม
1156
เด็กชายซัยฟาน  สังยาหยา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
วิทย์ประถม
1157
เด็กชายซัลซบีล  ตอหิรัญ
ป.6
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
1158
เด็กชายซัลซาบีล์  สามะ
ป.6
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
วิทย์ประถม
1159
เด็กหญิงซัลซาบีลา  ดาแลหมัน
ป.6
โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา
วิทย์ประถม
1160
เด็กหญิงซาร่า  อารีหมาน
ป.6
โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา
วิทย์ประถม
1161
เด็กชายซิกร์คาฟี่  หมินเด็น
ป.5
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
วิทย์ประถม
1162
เด็กชายซิลวา  ยะฝา
ป.5
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
1163
เด็กชายซิวา  มณีหยัน
ป.5
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
1164
เด็กหญิงซีมียา  ผลเงาะ
ป.5
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
วิทย์ประถม
1165
เด็กชายซีวา  นาคสง่า
ป.6
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
วิทย์ประถม
1166
เด็กหญิงโซเฟียร์  ลาลี
ป.5
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
วิทย์ประถม
1167
เด็กหญิงญัฟนี  ติงหวัง
ป.6
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
วิทย์ประถม
1168
เด็กหญิงฐิดาภรณ์  ชูขำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
วิทย์ประถม
1169
เด็กชายฐิติโชติ  หนูนุ่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
วิทย์ประถม
1170
เด็กหญิงฐิตินันท์  พิทักษ์ชัยเจริญ
ป.4
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
1171
เด็กหญิงฐิติพร  ชายเกตุ
ป.6
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
วิทย์ประถม
1172
เด็กชายณฐกฤต  สุติก
ป.4
โรงเรียนสายเพชรศึกษา
วิทย์ประถม
1173
เด็กชายณฐวัฒน์  สารานะกุล
ป.4
โรงเรียนสายเพชรศึกษา
วิทย์ประถม
1174
เด็กหญิงณดา  นาคสง่า
ป.5
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
วิทย์ประถม
1175
เด็กชายณพิชญ์  พยายาม
ป.5
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
1176
เด็กหญิงณรินรัตน์  ชอบแต่ง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าจีน)
วิทย์ประถม
1177
เด็กหญิงณัจฉริยา  ด่านเท่ง
ป.4
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
1178
เด็กหญิงณัชชา  ชุมเสน
ป.6
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
1179
เด็กชายณัฎฐกิตติ์  สิริอรรถสุข
ป.6
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
1180
เด็กหญิงณัฎฐณิชา  เขียดแก้ว
ป.6
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
1181
เด็กหญิงณัฎฐนิชา  ดวงเทพ
ป.6
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
1182
เด็กชายณัฏฐกรณ์  ก่ออารี
ป.6
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สตูล

ณ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 425 โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์
ห้องสอบที่
 36
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1183
เด็กชายณัฏฐ์ธนากร  พูนผล
ป.5
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
1184
เด็กหญิงณัฏฐธิดา  เพ็ชรรัตน์