ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สงขลา เขต 3

ณ ห้องสอบที่ 1 อาคาร 7 ชั้น 1 โรงเรียนบ้านนาทวี
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชวรรณ  มียิ้ม
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
2
เด็กชายกณิศ  ดิษสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
คณิตประถม
3
เด็กหญิงกนกวรรณ  นิถารมย์
ป.6
โรงเรียนบ้านโต้นนท์
คณิตประถม
4
เด็กชายกฤษณพล  เต่งทิ้ง
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
คณิตประถม
5
เด็กหญิงกัญญ์วรา  พรมสุวรรณ์
ป.4
โรงเรียนศรีนครินทร์วิทยานุเคราะห์
คณิตประถม
6
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แก้วสุวรรณ์
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
7
เด็กหญิงกันยกร  รุจิวรรณศรี
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
8
เด็กหญิงกัสมา  มุทะจันทร์
ป.6
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
คณิตประถม
9
เด็กชายกิตติทัต  สุหลง
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
10
เด็กหญิงกิตติมาภรณ์  เพ็ชร์บูรณ์
ป.4
โรงเรียนเสนพงศ์
คณิตประถม
11
เด็กหญิงจรีรัตน์  นิชลานนท์
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
12
เด็กชายจักรธร  แซ่กวง
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
คณิตประถม
13
เด็กชายจักรภัทร  ประคองศิลป์
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
14
เด็กชายจิรวัฒน์  ตุ้ยนะ
ป.6
โรงเรียนบ้านโต้นนท์
คณิตประถม
15
เด็กชายจิรวัฒน์  พรมสมสู
ป.6
โรงเรียนบ้านโต้นนท์
คณิตประถม
16
เด็กชายจิรัฎฐ์  เตี่ยวสกุล
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
17
เด็กหญิงชญานิศ  แซ่คู
ป.4
โรงเรียนศรีนครินทร์วิทยานุเคราะห์
คณิตประถม
18
เด็กหญิงชนาพร  บุญรัตนะ
ป.5
โรงเรียนบ้านนา
คณิตประถม
19
เด็กหญิงชนิกานต์  ปนคำ
ป.4
โรงเรียนบ้านท่าข่อย
คณิตประถม
20
เด็กชายชยางกูร  มิ่งมาก
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
21
เด็กชายชยานนท์  บุญกอง
ป.4
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
คณิตประถม
22
เด็กหญิงชยาภรณ์  ธรรมรัตน์
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
23
เด็กชายชัชวิน  เภอเกลี้ยง
ป.4
โรงเรียนบ้านนา
คณิตประถม
24
เด็กชายชาคริต  สิทธิเสนา
ป.6
โรงเรียนบ้านโต้นนท์
คณิตประถม
25
เด็กหญิงชุติกาญจน์  โสยมัด
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สงขลา เขต 3

ณ ห้องสอบที่ 2 อาคาร 7 ชั้น 1 โรงเรียนบ้านนาทวี
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
26
เด็กชายซอดีกีน  เจ๊ะจาโรจน์
ป.4
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
คณิตประถม
27
เด็กหญิงซอบารียะห์  บูเงาะแงะ
ป.6
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
คณิตประถม
28
เด็กหญิงซิลมี  เบ็ญหมัด
ป.4
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
คณิตประถม
29
เด็กหญิงซิลเวียร์  หลีเหล็ม
ป.4
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
คณิตประถม
30
เด็กชายฏอฮา  หมีนยะลา
ป.6
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
คณิตประถม
31
เด็กหญิงฑิตาพร  สุวรรณมณี
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าข่อย
คณิตประถม
32
เด็กชายณฐกร  แย้มยิ้ม
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสะเดา
คณิตประถม
33
เด็กหญิงณปภัช  ปลื้มสงวน
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
34
เด็กชายณราชา  ถั่วดี
ป.4
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
คณิตประถม
35
เด็กหญิงณรินทร์ญา  อำมะดูลมาน
ป.4
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
คณิตประถม
36
เด็กหญิงณอิฟฟา  ยาเล๊าะ
ป.6
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
คณิตประถม
37
เด็กหญิงณัจยา  แซ่เลี้ยว
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
38
เด็กหญิงณัชญานันท์  เหมาะสนิ
ป.4
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
คณิตประถม
39
เด็กชายณัฏฐากร  รัตนบัณฑิต
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสะเดา
คณิตประถม
40
เด็กหญิงณัฐกฤตา  เรือนทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
41
เด็กหญิงณัฐกฤตา  ศรีขวัญ
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
42
เด็กหญิงณัฐกาญจน์  วิศวะทรัพย์สกุล
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
คณิตประถม
43
เด็กชายณัฐนนท์  เกตวงศ์
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
คณิตประถม
44
เด็กชายณัฐรุจน์  เส็นยีหีม
ป.4
โรงเรียนเสนพงศ์
คณิตประถม
45
เด็กชายณัฐวัฒน์  ธนพันธุ์พาณิชย์
ป.5
โรงเรียนเสนพงศ์
คณิตประถม
46
เด็กหญิงณิชานันท์  บุญยรัตน์
ป.4
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
คณิตประถม
47
เด็กหญิงดาน่า  ยีขุน
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสะเดา
คณิตประถม
48
เด็กชายดาเนียล  เอ็มเหย็บหมุด
ป.4
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
คณิตประถม
49
เด็กชายดาวูด  ดำหาย
ป.6
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
คณิตประถม
50
เด็กชายตะวัน  ติ๊บโคตร
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สงขลา เขต 3

ณ ห้องสอบที่ 3 อาคาร 7 ชั้น 1 โรงเรียนบ้านนาทวี
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
51
เด็กหญิงตัสนีม  ยะนะ
ป.6
โรงเรียนบ้านล่องควน
คณิตประถม
52
เด็กหญิงทักษอร  ศรีนิ่ม
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
53
เด็กชายทันทการณ์  หรีหีม
ป.5
โรงเรียนบ้านโมย
คณิตประถม
54
เด็กหญิงทานตะวัน  อภิมหาธรรม
ป.4
โรงเรียนเสนพงศ์
คณิตประถม
55
เด็กชายธนยศ  ยงเกียรติกานต์
ป.4
โรงเรียนเสนพงศ์
คณิตประถม
56
เด็กหญิงธนวรรณ  แก้วจุลกาญจน์
ป.6
โรงเรียนบ้านโต้นนท์
คณิตประถม
57
เด็กชายธนวัฒน์  วรรณสังข์
ป.4
โรงเรียนบ้านท่าข่อย
คณิตประถม
58
เด็กชายธนสิน  ชาญเชิงพานิช
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
59
เด็กชายธนันดร  ลักษณาวงศ์
ป.4
โรงเรียนเสนพงศ์
คณิตประถม
60
เด็กชายธนาทิพย์  สะหมอเน็ง
ป.4
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
คณิตประถม
61
เด็กชายธีรภัทร  บัวบาล
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
คณิตประถม
62
เด็กชายธีระพงษ์  เหล็มหมาน
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
63
เด็กชายธีรัตม์  ทองชูช่วย
ป.5
โรงเรียนบ้านยางเกาะ
คณิตประถม
64
เด็กหญิงนงนภัส  ยกฉวี
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
65
เด็กชายนราภัทร  สำเส็น
ป.4
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
คณิตประถม
66
เด็กชายนฤนาถ  มณีโรจน์
ป.4
โรงเรียนเสนพงศ์
คณิตประถม
67
เด็กหญิงนัฐลดา  เลื่อนมา
ป.6
โรงเรียนบ้านพังลา "ตรีวณิชวิทยาคาร"
คณิตประถม
68
เด็กชายนันท์นภัส  กาญจนนิธิสกุล
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
69
เด็กหญิงนันท์นภัส  นาคะ
ป.4
โรงเรียนศรีนครินทร์วิทยานุเคราะห์
คณิตประถม
70
เด็กหญิงนาซูฮา  เจ๊ะเมาะ
ป.4
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
คณิตประถม
71
เด็กหญิงนาบีลาห์  หมะหมิน
ป.6
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
คณิตประถม
72
เด็กหญิงน้ำทิพย์  สุวรรณชาตรี
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
73
เด็กหญิงนิศารัตน์  ปิ่นแก้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านนา
คณิตประถม
74
เด็กหญิงนิสรีน  หมานเหล็ม
ป.4
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
คณิตประถม
75
เด็กหญิงนุรไอนี  ดินอะ
ป.6
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สงขลา เขต 3

ณ ห้องสอบที่ 4 อาคาร 7 ชั้น 1 โรงเรียนบ้านนาทวี
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
76
เด็กหญิงนุรฮันนาน  หมัดยะมา
ป.6
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
คณิตประถม
77
เด็กหญิงนูรอัลญาฮ์  โสะเด็น
ป.6
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
คณิตประถม
78
เด็กหญิงนูรฮันนาน  หมะอุเส็น
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
79
เด็กชายเนาฟัล  หมะประสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนวัดเทพาไพโรจน์
คณิตประถม
80
เด็กหญิงบีบีไรบีนา  ขุนทอง
ป.6
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
คณิตประถม
81
เด็กหญิงปณัฏฎากานต์  ไชยยศ
ป.4
โรงเรียนเสนพงศ์
คณิตประถม
82
เด็กหญิงปภาวรินทร์  ไชยนอก
ป.4
โรงเรียนเสนพงศ์
คณิตประถม
83
เด็กหญิงปภาวี  ช่างชุม
ป.5
โรงเรียนเสนพงศ์
คณิตประถม
84
เด็กหญิงปรัตปวีร์  ไชยสุก
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
85
เด็กชายปวรุตม์  กล่ำจีน
ป.5
โรงเรียนกฤษณาวิทยา
คณิตประถม
86
เด็กหญิงปองกานต์  วาทีกานต์
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
87
เด็กชายปัญญวรรธน์  รัตนจันทร์
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
คณิตประถม
88
เด็กชายปัณณธร  แทนบุญ
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
89
เด็กชายปุญญพัฒน์  ปลื้มสงวน
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
90
เด็กหญิงปุญญิศา  มณี
ป.5
โรงเรียนบ้านนา
คณิตประถม
91
เด็กหญิงปุณช์กนก  ลายสิงฆ์
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
92
เด็กหญิงปุตรีอาลียา  หวันหวัง
ป.6
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
คณิตประถม
93
เด็กชายเปรมกวิน  ณ วาโย
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
คณิตประถม
94
เด็กชายโปษัณ  วีระพงษ์
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
95
เด็กหญิงฝน  เกียรติวงษา
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าข่อย
คณิตประถม
96
เด็กชายพงศกร  รูปโฉม
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
97
เด็กชายพชร  มณีเกิด
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
98
เด็กหญิงพรปวีณ์  สาทรสัมฤทธิ์ผล
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
คณิตประถม
99
เด็กชายพัทธจักร  เศวตมณี
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
100
เด็กหญิงพิชญาภัค  ภูมีแกดำ
ป.4
โรงเรียนกฤษณาวิทยา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สงขลา เขต 3

ณ ห้องสอบที่ 5 อาคาร 7 ชั้น 1 โรงเรียนบ้านนาทวี
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
101
เด็กชายพิษณุวัฒน์  เพ็ชร์เล็ก
ป.6
โรงเรียนกฤษณาวิทยา
คณิตประถม
102
เด็กชายพิสิษฐ์  ฉายาสกุลวงศ์
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
คณิตประถม
103
เด็กหญิงฟาดีล๊ะ  พฤษภา
ป.6
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
คณิตประถม
104
เด็กหญิงฟาตีมะฮ  เม้งซู
ป.5
โรงเรียนวัดเทพาไพโรจน์
คณิตประถม
105
เด็กหญิงฟารีฮัน  ติเอียดย่อ
ป.6
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
คณิตประถม
106
เด็กชายฟาฮัด  ใหนเด
ป.5
โรงเรียนบ้านโมย
คณิตประถม
107
เด็กชายภคิน  วรกุลชัยวัฒน์
ป.4
โรงเรียนเสนพงศ์
คณิตประถม
108
เด็กหญิงภัควลัลณ์  เจียธนโชติสกุล
ป.5
โรงเรียนเสนพงศ์
คณิตประถม
109
เด็กชายภัควัฒน์  สังฆกิจ
ป.4
โรงเรียนเสนพงศ์
คณิตประถม
110
เด็กหญิงภัทรพรรณ  น้ำคำ
ป.4
โรงเรียนกฤษณาวิทยา
คณิตประถม
111
เด็กชายภัทรพล  ศรีนิ่ม
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
112
เด็กหญิงภัทรวัลลิ์  มากอ้น
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
113
เด็กชายภาทิพย์  ศรีทอง
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสะเดา
คณิตประถม
114
เด็กชายภานารินทร์  ชายเต็ม
ป.5
โรงเรียนวัดเทพาไพโรจน์
คณิตประถม
115
เด็กชายภารุช  เลิศวีรนนทรัตน์
ป.5
โรงเรียนกฤษณาวิทยา
คณิตประถม
116
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  กลการประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนเสนพงศ์
คณิตประถม
117
เด็กหญิงภีรดา  อะยามา
ป.4
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
คณิตประถม
118
เด็กชายภูริณัฐ  เส็นยีหีม
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
คณิตประถม
119
เด็กชายมาอัพ  สุวรรณรัตน์
ป.5
โรงเรียนบ้านนา
คณิตประถม
120
เด็กชายมูซอฟฟาร์  กะจิ
ป.4
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
คณิตประถม
121
เด็กชายมูฮัมหมัด  เละโส๊ะ
ป.6
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
คณิตประถม
122
เด็กหญิงเมธาวดี  แก้วจุลกาญจน์
ป.6
โรงเรียนบ้านโต้นนท์
คณิตประถม
123
เด็กหญิงโมนา  สาลีเปน
ป.4
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
คณิตประถม
124
เด็กหญิงรอยมีย์  หลีเส็น
ป.4
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
คณิตประถม
125
เด็กหญิงรอฮานี  สาเมาะ
ป.6
โรงเรียนบ้านล่องควน
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สงขลา เขต 3

ณ ห้องสอบที่ 6 อาคาร 7 ชั้น 1 โรงเรียนบ้านนาทวี
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
126
เด็กหญิงรุ้งรดา  ศรีสว่าง
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
127
เด็กหญิงรุจีรัตน์  ชาชุมพร
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าข่อย
คณิตประถม
128
เด็กหญิงรุสซีญา  หมานเส๊ะ
ป.4
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
คณิตประถม
129
เด็กชายเรืองศรุต  ธรรมสุวรรณ์
ป.5
โรงเรียนกฤษณาวิทยา
คณิตประถม
130
เด็กหญิงวันดี  ทองคำดี
ป.4
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
คณิตประถม
131
เด็กชายวิรัชย์กร  ขจรกุลวณิชย์
ป.4
โรงเรียนเสนพงศ์
คณิตประถม
132
เด็กชายวุฒิภัทร  โรจนะรัตน์
ป.5
โรงเรียนเสนพงศ์
คณิตประถม
133
เด็กหญิงศนิชา  ศรีผล
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
134
เด็กหญิงศรัญยาพร  คงเอียด
ป.5
โรงเรียนบ้านนา
คณิตประถม
135
เด็กชายศักรินทร์  ลาเตะ
ป.5
โรงเรียนบ้านโมย
คณิตประถม
136
เด็กหญิงศิรกานต์  หริรักษ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสะเดา
คณิตประถม
137
เด็กชายศุภกร  วุฒิเจริญกุล
ป.4
โรงเรียนเสนพงศ์
คณิตประถม
138
เด็กหญิงศุภรางศุ์  ชำนิธุระการ
ป.5
โรงเรียนเสนพงศ์
คณิตประถม
139
เด็กชายศุภฤกษ์  สุนทรวีรพันธุ์
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
140
เด็กชายเศรษฐวิชญ์  ทิพย์สุเนตร
ป.4
โรงเรียนเสนพงศ์
คณิตประถม
141
เด็กหญิงสาริศา  เอียดนุสรณ์
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
142
เด็กชายสิรภัทร  จันทร์ทอง
ป.5
โรงเรียนบ้านนา
คณิตประถม
143
เด็กหญิงสิริกร  เอียดนุสรณ์
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
144
เด็กชายสุกันต์  อนันต์
ป.6
โรงเรียนบ้านพังลา "ตรีวณิชวิทยาคาร"
คณิตประถม
145
เด็กหญิงสุกันยา  ศรีปาน
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าข่อย
คณิตประถม
146
เด็กหญิงสุรัยยา  หลำเบ็ญสะ
ป.4
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
คณิตประถม
147
เด็กชายเสฎฐพงศ์  ชีวรุ่งโรจน์
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
คณิตประถม
148
เด็กชายหฤทธิ์  หัสบู
ป.6
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
คณิตประถม
149
เด็กหญิงหวันลียานา  สรางค์
ป.4
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
คณิตประถม
150
เด็กชายอดิรุจ  เพอแสละ
ป.4
โรงเรียนบ้านนา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
สงขลา เขต 3

ณ ห้องสอบที่ 7 อาคาร 7 ชั้น 2 โรงเรียนบ้านนาทวี
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
151
เด็กหญิงอทิตา  คำสมศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านโต้นนท์
คณิตประถม
152
เด็กหญิงอนีส  สาอิ
ป.6
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
คณิตประถม
153
เด็กชายอบูบักกัร  ยีสะลาน
ป.4
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
คณิตประถม
154
เด็กชายอภิเดช  ดำแก้ว
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
คณิตประถม
155
เด็กชายอัครวินทร์  โทรจุฬานนท์
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
คณิตประถม
156
เด็กหญิงอังซัลนา  ชายเหาะ
ป.4
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
คณิตประถม
157
เด็กหญิงอัญมณี  สะเม๊าะ
ป.4
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
คณิตประถม
158
เด็กชายอัฟฎ็อล  ลาวนุ้ย
ป.4
โรงเรียนบ้านนา
คณิตประถม
159
เด็กหญิงอัยญดา  สาหมัด
ป.4
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
คณิตประถม
160
เด็กหญิงอัลฟิตาร์  มะเซ
ป.4
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
คณิตประถม
161
เด็กหญิงอัสมา  มะประสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
คณิตประถม
162
เด็กหญิงอัสรีดา  พลนุ้ย
ป.4
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
คณิตประถม
163
เด็กชายอาร์กิฟ  มูอิ
ป.6
โรงเรียนบ้านนา
คณิตประถม
164
เด็กชายอารีซ  สาอิ
ป.4
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
คณิตประถม
165
เด็กชายอิรฟาน  สลำ
ป.5
โรงเรียนบ้านนา
คณิตประถม
166
เด็กหญิงเอราวดี  ยอดสุวรรณ์
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
167
เด็กหญิงฮาซาน๊ะ  บูเงาะแงะ
ป.4
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สงขลา เขต 3

ณ ห้องสอบที่ 8 อาคาร 7 ชั้น 2 โรงเรียนบ้านนาทวี
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
168
เด็กหญิงกชพร  นวภัคสกุล
ป.5
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
169
เด็กหญิงกชพร  อุนตรีจันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
170
เด็กชายกณวรรธน์  สุวรรณโณ
ป.4
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
171
เด็กชายกนกนภ  คงประดิษฐ์
ป.4
โรงเรียนบ้านนา
วิทย์ประถม
172
เด็กหญิงกนกนุช  สีพุดแก้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
173
เด็กหญิงกนกวรรณ  อินไชยทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
174
เด็กหญิงกวินตา  คงแก้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
175
เด็กหญิงกัญญาพัชร  จิตพันธ์ุ
ป.5
โรงเรียนบ้านนา
วิทย์ประถม
176
เด็กชายกันตพิชญ์  จันทร์ขาว
ป.4
โรงเรียนบ้านนา
วิทย์ประถม
177
เด็กหญิงกันติชา  ธรรมรัตน์
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
178
เด็กชายกิตติพัทธ์  แซ่ลิ่ม
ป.5
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
179
เด็กหญิงกีรติกรรณ  คงชูช่วย
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
180
เด็กหญิงเกศษฎา  ดำรงยุติ
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
181
เด็กหญิงแก้วกัลยา  บุญกิจรุ่งไพศาล
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
182
เด็กหญิงขวัญชนก  สังข์วิสุทธิ์
ป.5
โรงเรียนบ้านนา
วิทย์ประถม
183
เด็กหญิงขวัญฤดี  ศรีบุญคง
ป.6
โรงเรียนกฤษณาวิทยา
วิทย์ประถม
184
เด็กหญิงเขมจิรา  กลิ่นนาวี
ป.4
โรงเรียนบ้านนา
วิทย์ประถม
185
เด็กหญิงคณรรงกร  เสนะพันธุ์
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
186
เด็กชายคมน์พิมุกต์  บัวริน
ป.4
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
187
เด็กหญิงเคลลี่  สิริวิทยอนันต์
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
188
เด็กชายจักรพงษ์  ทองคำ
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
189
เด็กหญิงจิรพัชร  เพชรสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนบ้านนา
วิทย์ประถม
190
เด็กหญิงจิราพัชร  พัฒนพิสุทธิ์
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
191
เด็กหญิงจีรวรรณ  หมะหมิง
ป.6
โรงเรียนวัดเทพาไพโรจน์
วิทย์ประถม
192
เด็กหญิงจุไรรัตน์  ณะไชย
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สงขลา เขต 3

ณ ห้องสอบที่ 9 อาคาร 7 ชั้น 2 โรงเรียนบ้านนาทวี
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
193
เด็กชายฉัตรวิรุฬห์  เพ็ชร์พันธ์
ป.5
โรงเรียนกฤษณาวิทยา
วิทย์ประถม
194
เด็กหญิงชนัญชิตา  ไชยของพรหม
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
195
เด็กหญิงชนากานต์  สุวัชรชัยติวงศ์
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
196
เด็กชายชยธร  แซ่กวง
ป.4
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
197
เด็กชายชลกานต์  หัดหมัด
ป.6
โรงเรียนบ้านโมย
วิทย์ประถม
198
เด็กหญิงชลธิชา  ดำแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
199
เด็กหญิงชัชชญา  สันจร
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
200
เด็กหญิงชาลิสา  เอียดยอด
ป.4
โรงเรียนบ้านนา
วิทย์ประถม
201
เด็กหญิงชิดชนก  อาหวัง
ป.6
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
202
เด็กชายชินวัฒน์  รักษาวงศ์
ป.4
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
203
เด็กหญิงชุติกาญจน์  แซ่ม็อก
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
204
เด็กหญิงซันซีน่า  เหมหัด
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
205
เด็กชายซันสบีน  หวันมะแส
ป.6
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
206
เด็กหญิงญัฟนี  บินสะเหาะ
ป.6
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
207
เด็กหญิงญัสมีน  สายวารี
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
208
เด็กหญิงญาณิน  นิลรัตน์
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
209
เด็กหญิงญาดา  รุจิระกรกุล
ป.6
โรงเรียนกฤษณาวิทยา
วิทย์ประถม
210
เด็กหญิงฐิตินันท์  ชรินทราวุฒิ
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
211
เด็กหญิงฐิติมา  วุ่นซิงซี่
ป.4
โรงเรียนบ้านนา
วิทย์ประถม
212
เด็กชายฑีฆา  หนูสุข
ป.4
โรงเรียนบ้านนา
วิทย์ประถม
213
เด็กชายณฐกร  ทองเอียด
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
214
เด็กหญิงณฐิกา  บุญศาสตร์
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
215
เด็กหญิงณภัทร  เขียวแสงนิล
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
216
เด็กชายณรงค์พล  สุขยะฤกษ์
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
217
เด็กหญิงณัฎฐกานต์  แก้วจุลกาญจน์
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สงขลา เขต 3

ณ ห้องสอบที่ 10 อาคาร 7 ชั้น 2 โรงเรียนบ้านนาทวี
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
218
เด็กชายณัฎฐกิตติ์  พรหมศรี
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
219
เด็กหญิงณัฏฐาเนศ  อำไพ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสะเดา
วิทย์ประถม
220
เด็กหญิงณัฐชยา  ดูดวง
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
221
เด็กหญิงณัฐธิดา  ปัญญาพฤกษ์
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
222
เด็กชายณัฐนันท์  แก้วโชติรุ่ง
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
223
เด็กหญิงณัฐปวีต์  ฉ้วนขาว
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
224
เด็กชายณัฐพล  เบญจปัญญาวงศ์
ป.4
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
225
เด็กชายณัฐพล  พรหมสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
226
เด็กชายณัฐภัทร  กะลวเอียด
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
227
เด็กชายณัฐวัตร  ศรีประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนกฤษณาวิทยา
วิทย์ประถม
228
เด็กชายณัฐวุฒิ  พุทธิจันทร์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสะเดา
วิทย์ประถม
229
เด็กหญิงณารีกิส  โสะหลี
ป.4
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
230
เด็กชายดานิช  ตาเฮร์
ป.6
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
231
เด็กชายดิษยทัศน์  อันตรเสน
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
232
เด็กหญิงดุษฎี  ชินวุฒิวงศ์
ป.4
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
233
เด็กชายเดชบดินทร์  แสงดี
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
234
เด็กชายตัรมีซีย์  หมะบ๊ะ
ป.6
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
235
เด็กหญิงตาลแก้ว  เกื้อสุข
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
236
เด็กชายติณณ์  โรจน์หัสดิน
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
237
เด็กชายตุลย์  ตรีวรเวทย์
ป.4
โรงเรียนบ้านนา
วิทย์ประถม
238
เด็กชายเตชสิทธิ์  ทองคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
239
เด็กหญิงเตชินี  ฤทธิพันธ์
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
240
เด็กหญิงทวิชา  ปิยะพันธ์
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
241
เด็กหญิงทาปวีณ์  มิ่งขวัญ
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
242
เด็กหญิงทิพยสุดา  เฉิดฉิ้ม
ป.6
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สงขลา เขต 3

ณ ห้องสอบที่ 11 อาคาร 7 ชั้น 2 โรงเรียนบ้านนาทวี
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
243
เด็กชายธนกฤต  หนูเขียว
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
244
เด็กชายธนพศ  ยงเกียรติกานต์
ป.4
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
245
เด็กหญิงธนภรณ์  ยอดทอง
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
246
เด็กชายธนวินท์  เทพทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
247
เด็กชายธนศักดิ์  เกตุรุ่ง
ป.6
โรงเรียนบ้านพังลา "ตรีวณิชวิทยาคาร"
วิทย์ประถม
248
เด็กชายธนะพัฒน์  ทองเส็บ
ป.5
โรงเรียนบ้านโมย
วิทย์ประถม
249
เด็กชายธนัท  คล้ายศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
250
เด็กหญิงธนิสรา  แก้วสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
251
เด็กหญิงธมนันท์  ลักษณาวงค์
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
252
เด็กหญิงธัญทิพ  แก้วคงอิน
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
253
เด็กหญิงธัญวรัตน์  รัตนกาญจน์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสะเดา
วิทย์ประถม
254
เด็กชายธัญวิน  อร่ามวงศ์วิทย์
ป.5
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
255
เด็กหญิงธีร์จุฑา  จินดาประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
256
เด็กชายธีรพัฒน์  เฉลียวปัญญาวงศ์
ป.5
โรงเรียนกฤษณาวิทยา
วิทย์ประถม
257
เด็กหญิงธีริศรา  จันทสโร
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
258
เด็กหญิงนภัสวัลย์  สวนอินทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
259
เด็กหญิงนรารัตน์  มุสิกะไชย
ป.6
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
260
เด็กชายนราวิชญ์  ลือขจร
ป.5
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
261
เด็กหญิงนวินดา  จิตทนง
ป.6
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
262
เด็กชายนัควัต  อุระชื่น
ป.6
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
263
เด็กหญิงนัทธมน  เพ็งจันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
264
เด็กหญิงนันท์นภัส  พรหมอ่อน
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
265
เด็กหญิงนันธนา  เส็นอุมา
ป.5
โรงเรียนบ้านโมย
วิทย์ประถม
266
เด็กหญิงนุรอัลฮายา  สาหลำ
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
267
เด็กหญิงนูรอัยนี  แสงกระจาย
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สงขลา เขต 3

ณ ห้องสอบที่ 12 อาคาร 7 ชั้น 2 โรงเรียนบ้านนาทวี
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
268
เด็กหญิงนูรฮายาตี  อาดำ
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
269
เด็กหญิงนูรีญาห์  เพียรกิจ
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
270
เด็กหญิงนูไรฮัน  เหล๊าะเร๊ะ
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
271
เด็กหญิงบัลกริส  หลับจันทร์
ป.5
โรงเรียนบ้านนา
วิทย์ประถม
272
เด็กหญิงเบญญาภา  คงชาย
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
273
เด็กชายปภังกร  คงศรี
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
274
เด็กหญิงปภาดา  เจนวนาธนกิจ
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
275
เด็กหญิงปภาวดี  แก้วทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
276
เด็กหญิงปรมาภรณ์  แก้วไฝ
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
277
เด็กชายปริญญา  ศุภมิตรเกษมณี
ป.4
โรงเรียนบ้านนา
วิทย์ประถม
278
เด็กหญิงปรียากร  ชาญเชิงพานิช
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
279
เด็กหญิงปวีณ์กร  ขุนเจริญ
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
280
เด็กชายปัญญา  กีรติธราธร
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
281
เด็กหญิงปัณณพร  เบญจปัญญาวงศ์
ป.6
โรงเรียนกฤษณาวิทยา
วิทย์ประถม
282
เด็กหญิงปัณณิกา  มัณฑะนานนท์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสะเดา
วิทย์ประถม
283
เด็กชายปัณวิชญ์  หนูเพชร
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
284
เด็กหญิงปารมี  ชาน
ป.4
โรงเรียนบ้านนา
วิทย์ประถม
285
เด็กหญิงปิยณัฐ  หัดขะเจ
ป.6
โรงเรียนบ้านป่ากอ
วิทย์ประถม
286
เด็กหญิงปิยะวดี  คำสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
287
เด็กหญิงปุญญิศา  จันทร์แก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
288
เด็กหญิงปุญญิศา  เตียวสกุล
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
289
เด็กหญิงปุณิกา  ผ่องผุด
ป.6
โรงเรียนกฤษณาวิทยา
วิทย์ประถม
290
เด็กหญิงพจนีย์  อัครพงศ์
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
291
เด็กชายพชรพล  ติ้งมุข
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
292
เด็กชายพนธกร  จอมสุริยะ
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สงขลา เขต 3

ณ ห้องสอบที่ 13 อาคาร 7 ชั้น 3 โรงเรียนบ้านนาทวี
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
293
เด็กหญิงพนิดา  พุ่มเฉิดฉัน
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
294
เด็กหญิงพรกนก  เพ็ชรขวัญ
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
295
เด็กหญิงพรไพลิน  นวลศรี
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
296
เด็กหญิงพรรวินทร์  สาทรสัมฤทธิ์ผล
ป.5
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
297
เด็กหญิงพรลภัส  พรหมแก้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
298
เด็กหญิงพฤกชนันท์  ตั้งโรจนขจร
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
299
เด็กหญิงพลอยพรรณ  คงบัวเเก้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
300
เด็กหญิงพลอยไพลิน  จันทร์เจียม
ป.6
โรงเรียนกฤษณาวิทยา
วิทย์ประถม
301
เด็กหญิงพอผัน  ดนยสกุล
ป.5
โรงเรียนบ้านนา
วิทย์ประถม
302
เด็กหญิงพัชชาภร  เเก้วนวล
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
303
เด็กหญิงพัชรี  สิงห์หาด
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
304
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ศรีนิพันธ์
ป.4
โรงเรียนกฤษณาวิทยา
วิทย์ประถม
305
เด็กหญิงพาณิภัค  แก้วขาว
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
306
เด็กหญิงพิชชากร  ฉิมวัย
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
307
เด็กหญิงพิชชาภา  เเก้วนวล
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
308
เด็กชายพิทักษ์พงศ์  ทองชู
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
309
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  แก้ววัง
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
310
เด็กหญิงพิยดา  สุวรรณรัตน์
ป.6
โรงเรียนกฤษณาวิทยา
วิทย์ประถม
311
เด็กหญิงพีรดา  ไชยทอง
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
312
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ยะโสธะโร
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
313
เด็กหญิงเพรชลดา  ทองไฝ
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
314
เด็กหญิงแพรไหม  พรหมอ่อน
ป.6
โรงเรียนบ้านพังลา "ตรีวณิชวิทยาคาร"
วิทย์ประถม
315
เด็กหญิงฟาตีณีย์  มันนะ
ป.6
โรงเรียนบ้านล่องควน
วิทย์ประถม
316
เด็กชายฟาริส  อะปะแต
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
317
เด็กหญิงฟารีดาร์  บิลหมู่หมัด
ป.5
โรงเรียนกฤษณาวิทยา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สงขลา เขต 3

ณ ห้องสอบที่ 14 อาคาร 7 ชั้น 3 โรงเรียนบ้านนาทวี
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
318
เด็กชายฟาห์มี  เจะโสะเจะหลี
ป.6
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
319
เด็กชายฟุรกอน  หลีกา
ป.6
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
320
เด็กหญิงภัททิยา  เเท่นสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
321
เด็กหญิงภัทรภร  แก้วชูเชิด
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
322
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ประทุมสินธุ์
ป.4
โรงเรียนบ้านนา
วิทย์ประถม
323
เด็กชายภูนิพัตร์  แก้วเอก
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
324
เด็กชายมัรญัน  เจะโส๊ะเจะหลี
ป.6
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
325
เด็กหญิงมารีญาณา  ซ้ายทองมา
ป.6
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
326
เด็กหญิงมุรซิลอาซาน  ปล้องใหม่
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
327
เด็กชายมูฮัมหมัดชากิร  หะยีหวัง
ป.6
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
328
เด็กชายมูฮัมหมัดซิดดิก  เจะบือราเฮง
ป.6
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
329
เด็กชายมูฮัมหมัดไซดี  แหละดำ
ป.6
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
330
เด็กชายมูฮัมหมัดฟาริซ  หวังแล๊ะ
ป.6
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
331
เด็กหญิงเมธาวี  อินจันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
332
เด็กหญิงยูนีต้า  มะลี
ป.6
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
333
เด็กหญิงยูไวรียะห์  อิบู
ป.6
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
334
เด็กหญิงเยลฟามีมุสตีกา  วาเงาะ
ป.6
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
335
เด็กหญิงเยาวลักษณ์  เหรียญรุ่งโรจน์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสะเดา
วิทย์ประถม
336
เด็กหญิงรวินท์นิภา  บุญณะแก้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านนา
วิทย์ประถม
337
เด็กหญิงรอฟีด๊ะห์  บากาหลี
ป.6
โรงเรียนบ้านโมย
วิทย์ประถม
338
เด็กหญิงร็อลดา  เส็มหมาด
ป.6
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
339
เด็กชายรัฐศาสตร์  โสปเหย๊าะ
ป.6
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
340
เด็กหญิงรัตน์ชรินทร์  ขาวล้วน
ป.5
โรงเรียนกฤษณาวิทยา
วิทย์ประถม
341
เด็กหญิงรุจิรา  พรหมณี
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
342
เด็กหญิงรุจิราพร  สุขปักษา
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สงขลา เขต 3

ณ ห้องสอบที่ 15 อาคาร 7 ชั้น 3 โรงเรียนบ้านนาทวี
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
343
เด็กหญิงเลิศขวัญ  บัวบรรจง
ป.4
โรงเรียนบ้านนา
วิทย์ประถม
344
เด็กชายวชิรวิชญ์  ปานกำเหนิด
ป.4
โรงเรียนกฤษณาวิทยา
วิทย์ประถม
345
เด็กชายวรดร  ณพิชญ์กุล
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
346
เด็กชายวรปรัชญ์  วรกุลชัยวัฒน์
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
347
เด็กหญิงวรพรรณ  ยืนชนม์
ป.4
โรงเรียนบ้านนา
วิทย์ประถม
348
เด็กหญิงวรพิชชา  วิจักขณ์เศรณี
ป.5
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
349
เด็กชายวรพิสิษฐ์  วิเชียรขจร
ป.4
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
350
เด็กหญิงวรรณิสา  สาและบู
ป.5
โรงเรียนบ้านล่องควน
วิทย์ประถม
351
เด็กหญิงวรลักษณ์  ขวัญเพชร
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
352
เด็กหญิงวรัญญา  สาแล๊ะ
ป.6
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
353
เด็กหญิงวรัฐภรณ์  สิริวรกุลพงศ์
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
354
เด็กหญิงวรางคณา  หมัดสมัน
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
355
เด็กหญิงวริศรา  ช่วยรัตน์
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
356
เด็กหญิงวริษฐา  ไชยบัณฑิต
ป.5
โรงเรียนบ้านนา
วิทย์ประถม
357
เด็กชายวัชรพงศ์  ขุนแก้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
358
เด็กหญิงวิชญาดา  เบ็ญอาหลี
ป.4
โรงเรียนบ้านนา
วิทย์ประถม
359
เด็กหญิงวิชฎาภร  แก้วทัศน์
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
360
เด็กหญิงวิภาดา  แช่เจน
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
361
เด็กหญิงวิมลมาศศ์  ชูแก้ว
ป.6
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
362
เด็กหญิงวิมลสิริ  อินชุม
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
363
เด็กหญิงวิรดา  เจะยอ
ป.5
โรงเรียนบ้านนา
วิทย์ประถม
364
เด็กชายศรัณย์  แซ่ชี
ป.5
โรงเรียนบ้านโมย
วิทย์ประถม
365
เด็กชายศรีรัน์  พรมถาวร
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
366
เด็กหญิงศศิชา  งสุวรรณ์
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
367
เด็กชายศาตนันทน์  เส็นเหล็ม
ป.4
โรงเรียนบ้านนา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สงขลา เขต 3

ณ ห้องสอบที่ 16 อาคาร 7 ชั้น 3 โรงเรียนบ้านนาทวี
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
368
เด็กหญิงศิรภัสสร  ทองนุ้ย
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
369
เด็กหญิงศิรษา  เส้งเจริญ
ป.4
โรงเรียนบ้านนา
วิทย์ประถม
370
เด็กหญิงศิริกันยา  ชัยศร
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
371
เด็กหญิงศิริลญา  รงค์รัตน์
ป.6
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
372
เด็กชายศิวพล  จันทร์เพ็ญ
ป.4
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
373
เด็กชายศุภโช  แก้วคง
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
374
เด็กชายศุภณัฐ  สีเดช
ป.4
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
375
เด็กหญิงศุภัชญา  คงเพ็ชร
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
376
เด็กหญิงศุภัชญา  ตระกูลกองโต
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
377
เด็กหญิงศุภิสรา  มณีประวัติ
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
378
เด็กชายสธนิษฎ์  ชุมพงษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
379
เด็กชายสิทธินนท์  โพธิ์ศรี
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
380
เด็กหญิงสิริกานต์  เอียดแอ
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
381
เด็กชายสิริชัย  ชายพรม
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
382
เด็กหญิงสิลามนี  เจะโส๊ะเจะหลี
ป.6
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
383
เด็กหญิงสีตีสุไลลา  โต๊ะยะลา
ป.6
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
384
เด็กหญิงสุดารัตน์  นิยมเดชา
ป.6
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
385
เด็กชายสุทธิภัทร  เฉลิมเกียรติ
ป.4
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
386
เด็กหญิงสุทาธินี  คงเทพ
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
387
เด็กหญิงสุพรรษา  เอียดงามสม
ป.5
โรงเรียนกฤษณาวิทยา
วิทย์ประถม
388
เด็กหญิงสุพิชชา  ไชยมงคล
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
389
เด็กหญิงสุพิชญา  โลหะ
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
390
เด็กหญิงสุภัสสรา  ภะวะเสนัง
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
391
เด็กหญิงเสี่ยวหัน  ลิ่ม
ป.6
โรงเรียนกฤษณาวิทยา
วิทย์ประถม
392
เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  เพรชตีบ
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สงขลา เขต 3

ณ ห้องสอบที่ 17 อาคาร 7 ชั้น 3 โรงเรียนบ้านนาทวี
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
393
เด็กหญิงหรรษธนมน  จุฑานฤนาท
ป.5
โรงเรียนกฤษณาวิทยา
วิทย์ประถม
394
เด็กชายหัสฎา  หว่าหลำ
ป.5
โรงเรียนกฤษณาวิทยา
วิทย์ประถม
395
เด็กชายอดุลย์  หมานหมะ
ป.5
โรงเรียนบ้านโมย
วิทย์ประถม
396
เด็กหญิงอธิชนันท์  ตุฉะโส
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
397
เด็กหญิงอธิชนันท์  สมาอาลี
ป.6
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
398
เด็กชายอธิวัฒน์  รัตนวงค์
ป.6
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
399
เด็กหญิงอนัญญา  ฉันทวิลาส
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
400
เด็กหญิงอนัญญา  พลเดช
ป.4
โรงเรียนกฤษณาวิทยา
วิทย์ประถม
401
เด็กหญิงอนามิกา  มณีกุล
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
402
เด็กหญิงอนิสรา  ชัยรามัน
ป.5
โรงเรียนบ้านนา
วิทย์ประถม
403
เด็กหญิงอภิสรา  โรจน์ศิริมนตรี
ป.4
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
404
เด็กหญิงอมลวรรณ  วรรณศรี
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
405
เด็กหญิงอรจิรา  สุวรรณรัตน์
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
406
เด็กหญิงอรวรรยา  ปานุเวช
ป.4
โรงเรียนกฤษณาวิทยา
วิทย์ประถม
407
เด็กหญิงอรอุมา  คงไพฑูรย์
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
408
เด็กหญิงอริสรา  รักเอี่ยม
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
409
เด็กหญิงอริสรา  เหมือนนาค
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
410
เด็กหญิงอลิษชญา  ไกรเทพ
ป.6
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
411
เด็กชายอะห์มัดราฟี่  กูนา
ป.6
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
412
เด็กหญิงอังควิภา  มิ่งมาก
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
413
เด็กหญิงอัสมะฮ์  หมะประสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนวัดเทพาไพโรจน์
วิทย์ประถม
414
เด็กหญิงอัสรีนา  เส็นอี
ป.6
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
415
เด็กชายอาซาน  สันหมัน
ป.6
โรงเรียนบ้านโมย
วิทย์ประถม
416
เด็กหญิงอาดีละห์  อาลี
ป.6
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
417
เด็กชายอาฟฟาน  ทองเส็บ
ป.5
โรงเรียนบ้านโมย
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
สงขลา เขต 3

ณ ห้องสอบที่ 18 อาคาร 7 ชั้น 3 โรงเรียนบ้านนาทวี
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
418
เด็กชายอามีน  มะเด
ป.6
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
419
เด็กหญิงอามีร่า  สะเม๊าะ
ป.6
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
420
เด็กหญิงอารยา  เฉมเร๊ะ
ป.6
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
421
เด็กชายอาราวี  หลีฮะ
ป.6
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
422
เด็กหญิงอาอีฉ๊ะ  เจะและ
ป.6
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
423
เด็กชายอิทธิกร  เหล็มเหล๊าะ
ป.6
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
424
เด็กชายอิบรอฮีม  หนิมา
ป.6
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
425
เด็กชายอุชุกร  บริพันธ์
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
426
เด็กหญิงอุไรฝ๊ะ  ราชชำรอง
ป.6
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
427
เด็กหญิงไอย์ดา  หมีนยะลา
ป.4
โรงเรียนบ้านนา
วิทย์ประถม