ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศรีสะเกษ เขต 3

ณ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกุล
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชนันท์  ไชยหงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
2
เด็กชายกตปัญญา  ดวงมณี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
3
เด็กหญิงกนกวรรณ  สรรพบุญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
4
เด็กชายกรวิชญ์  สาระไทย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
5
เด็กหญิงกฤตนันท์  ผุดผา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
6
เด็กชายกฤตภณ  แก่นจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
7
เด็กชายกฤษกวิน  ใจสว่าง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
8
เด็กชายกฤษณนันท์  แก้วธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
9
เด็กชายกฤษณพล  จันทรสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
10
เด็กชายกฤษณพล  พรมโชติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
11
เด็กหญิงกวินธิดา  ตุ้มวงษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
12
เด็กชายกษกรณ์  สุกระวัน
ป.6
โรงเรียนบ้านขนุน(วันธรรมศาสตร์ศรีสะเกษ 2515)
คณิตประถม
13
เด็กหญิงกัญญพัชร  ฉลาดรอบ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
14
เด็กหญิงกัญญ์วรา  งีเกาะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
15
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เจริญขำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
16
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  นันตะวัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
17
เด็กหญิงกัญญาภรณ์  เทพศิริ
ป.4
โรงเรียนบ้านกันโทรกประชาสรรค์
คณิตประถม
18
เด็กหญิงกัญญารัตน์  ชื่นใจเรียม
ป.5
โรงเรียนบ้านเสลาสุขเกษม
คณิตประถม
19
เด็กชายกันตพัฒน์  สัมนา
ป.5
โรงเรียนบ้านภูมิศาลา
คณิตประถม
20
เด็กหญิงกันยากร  สุทธิพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
21
เด็กชายกิตติณัฐพงศ์  ศรีมาศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
22
เด็กชายกิตตินันท์  นราวงษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านกอกหวาน
คณิตประถม
23
เด็กชายกิตติศักดิ์  ใจโชติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
24
เด็กหญิงกุสุมนิภา  โยธะกา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
25
เด็กหญิงขวัญจิรา  หนหวน
ป.6
โรงเรียนบ้านภูมิศาลา
คณิตประถม
26
เด็กหญิงขวัญภกร  เขตนิมิตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
27
เด็กชายคาวี  ทองทา
ป.6
โรงเรียนบ้านกันโทรกประชาสรรค์
คณิตประถม
28
เด็กหญิงจนิสตา  เจริญยิ่ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
29
เด็กหญิงจริยา  ทองจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
30
เด็กชายจักราวุธ  บุญขาว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศรีสะเกษ เขต 3

ณ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกุล
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
31
เด็กชายจิระพัฒน์  นิลคง
ป.4
โรงเรียนบ้านกันโทรกประชาสรรค์
คณิตประถม
32
เด็กหญิงจิรัชญา  พิมพ์วันวงศ์
ป.5
โรงเรียนบ้านกันโทรกประชาสรรค์
คณิตประถม
33
เด็กหญิงจิรัฐฐิติกานต์  นิวอนรัมย์
ป.4
โรงเรียนบ้านสมบูรณ์
คณิตประถม
34
เด็กหญิงจีรชญา  แก้วคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
35
เด็กหญิงจีระกุล  คำลอย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
36
เด็กชายจีระวัฒน์  ตระการไทย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
37
เด็กหญิงฉันทิสา  เพ็ชรสมัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
38
เด็กหญิงชญานิศ  มนต์ทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
39
เด็กหญิงชญานิศ  อบแย้ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
40
เด็กหญิงชณัฐปภา  อาจสามารถ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
41
เด็กหญิงชนกนาถ  นันทะสิงห์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
42
เด็กหญิงชนาภา  จันทร์โท
ป.6
โรงเรียนบ้านทะลอก
คณิตประถม
43
เด็กหญิงชนิดาภา  สวัสดิ์เกษม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
44
เด็กหญิงชนิดาภา  อภิวังค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
45
เด็กชายชยานันท์  เชธนาเลิศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
46
เด็กชายชรินรัตน์  สมหวัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
47
เด็กหญิงชลธิชา  สังข์สุวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
48
เด็กชายชวกร  สิ้นภัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
49
เด็กหญิงชัชธิดา  จันทร์เทียมวงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
50
เด็กชายชัยวัฒน์  อุปมัย
ป.6
โรงเรียนบ้านกันโทรกประชาสรรค์
คณิตประถม
51
เด็กชายชาฎาชีวานนท์  นามวิชา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
52
เด็กชายชิติพัทธ์  เพชรล้วน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
53
เด็กชายชินกฤต  วันสุดล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
54
เด็กชายชินวุฒิ  ตาอุดม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
55
เด็กชายชีพชนก  จันทร์ดาประดิษฐ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
56
เด็กชายชุมพลภัทร์  จันทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
57
เด็กชายไชยพศ  บุคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
58
เด็กหญิงญณันตรา  คำขาว
ป.6
โรงเรียนบ้านสมบูรณ์
คณิตประถม
59
เด็กหญิงญาณกวี  ศรีไชยปัญหา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
60
เด็กชายญาณากร  บุตดาห์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศรีสะเกษ เขต 3

ณ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกุล
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
61
เด็กชายฐิตินนท์  สมบุญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
62
เด็กชายณภัค  ปิ่นหอม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
63
เด็กหญิงณภัทรชา  อินสาทร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
64
เด็กชายณราวุฒิ  คำเคน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
65
เด็กชายณัฐกรณ์  กลางมณี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
66
เด็กชายณัฐชนน  วงศ์จอม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
67
เด็กหญิงณัฐฏ์ฐะเศรษฐ  แสวงดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
68
เด็กหญิงณัฐฑิตา  เจริญรัมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
69
เด็กชายณัฐดนัย  มงคลฝั่ง
ป.6
โรงเรียนบ้านสร้างใหญ่
คณิตประถม
70
เด็กหญิงณัฐติญา  อุทุมพร
ป.6
โรงเรียนบ้านเสลาสุขเกษม
คณิตประถม
71
เด็กหญิงณัฐทิตา  อินสาทร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
72
เด็กหญิงณัฐพร  สายทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
73
เด็กชายณัฐภัทร  กุลวงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
74
เด็กหญิงณัฐวลัญช์  ปาทาน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
75
เด็กหญิงณัทธมนกาญจน์  แพงมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
76
เด็กหญิงณิชกานต์  ถวัลย์ศักดิ์วุฒิ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
77
เด็กหญิงดมิสา  ไชยสาร
ป.5
โรงเรียนบ้านกันโทรกประชาสรรค์
คณิตประถม
78
เด็กหญิงดวงใจ  ดาวไสย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
79
เด็กชายดวงเฉลิม  พษ์สุระ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
80
เด็กชายดิลกพัตน์  มากนวล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
81
เด็กชายแดเนียล  กอบทอง ปาร์คเกอร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
82
เด็กชายเตชิษฏ์  นาถาบำรุง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
83
เด็กหญิงทิพย์วรรณ  ตระการไทย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
84
เด็กชายธนกร  ธนภาคย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
85
เด็กชายธนกฤต  อินทร์น้อย
ป.5
โรงเรียนบ้านกันโทรกประชาสรรค์
คณิตประถม
86
เด็กชายธนเดช  รุ่งพัฒนชัยกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
87
เด็กชายธนพนธ์  วันชม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
88
เด็กชายธนพล  พลแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านแขว
คณิตประถม
89
เด็กชายธนะชัย  สดสา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
90
เด็กชายธนาธิป  อุดร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศรีสะเกษ เขต 3

ณ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกุล
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
91
เด็กหญิงธัญพิชชา  สุขแดง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
92
เด็กหญิงธัญยธรณ์  ครุฑสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
93
เด็กหญิงธิดารัตน์  พงษ์วัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
94
เด็กชายธีรธรรม  มีแสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
95
เด็กชายธีรปกรณ์  โพธิ์ชาติปาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
96
เด็กชายธีรวิทย์  เกษอินทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
97
เด็กชายนนทกร  ตะเคียนศก
ป.5
โรงเรียนบ้านกอกหวาน
คณิตประถม
98
เด็กชายนพเกล้า  โกรธกล้า
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
99
เด็กหญิงนภาภัทร  ทองแต้ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
100
เด็กชายนวัตกร  จิตมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
101
เด็กหญิงนัฐติกานต์  ดวงใจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
102
เด็กชายนัธวัฒน์  ใจนวน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
103
เด็กหญิงนัสชยา  จันครา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
104
เด็กหญิงนิชกานต์  ดวงใจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
105
เด็กหญิงนิชดาพร  ขุมเงิน
ป.4
โรงเรียนบ้านกันโทรกประชาสรรค์
คณิตประถม
106
เด็กหญิงเนตรขวัญ  ดวงศิลป์
ป.4
โรงเรียนบ้านสมบูรณ์
คณิตประถม
107
เด็กหญิงบุญธิดา  ปิยะพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
108
เด็กหญิงบุญนิสา  วันดีรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
109
เด็กหญิงบุญยวีร์  บุญประดิษฐ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
110
เด็กหญิงบุษกร  จันทำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
111
เด็กหญิงปนัดดา  ในทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านเคาะสนวนสามัคคี
คณิตประถม
112
เด็กชายปภังกร  สารภาค
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
113
เด็กชายปรเมษฐ์  ใจมนต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
114
เด็กชายประกายสิทธิ์  คำศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
115
เด็กชายปรัชญวัฒน์  ธรรมพร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
116
เด็กชายปรัชวีร์  พันธ์ภักดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
117
เด็กชายปรีดา  อุตตะมะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
118
เด็กชายปลื้ม  อินทนนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
119
เด็กชายปวริศ  อินทะพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
120
เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  ปัญหา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศรีสะเกษ เขต 3

ณ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกุล
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
121
เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  ศรีงามฉ่ำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
122
เด็กชายปัญจพล  ทองตัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
123
เด็กหญิงปัณฑารีย์  ศรีวัฒนะเลิศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
124
เด็กหญิงปาริชาติ  จันทบูรณ์
ป.4
โรงเรียนบ้านกันโทรกประชาสรรค์
คณิตประถม
125
เด็กชายปิติกร  บุตวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
126
เด็กหญิงปิ่นมุกข์  อาจภักดี
ป.4
โรงเรียนบ้านกันโทรกประชาสรรค์
คณิตประถม
127
เด็กหญิงปิยธิดา  แซ่ย่าง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
128
เด็กชายปิยปราชญ์  ศรีจักร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
129
เด็กชายปิยรัตน์  สมควร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
130
เด็กหญิงปิยาพร  สารทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
131
เด็กชายปุณยวีร์  นวลใส
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
132
เด็กหญิงปุณยาพร  ฉิมพินิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
133
เด็กชายเปรม  อินทนนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
134
เด็กชายพงศกร  นาคมาก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
135
เด็กชายพงศ์นริทร์  สุภาวะหา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
136
เด็กชายพงศภัค  ใจหวัง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
137
เด็กชายพชร  ทองเหลือ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
138
เด็กชายพชร  วันสุดล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
139
เด็กชายพชรดนัย  รัตนะนาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
140
เด็กหญิงพฤกษา  ไชยพงษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านทะลอก
คณิตประถม
141
เด็กชายพสิษฐ์  แสนภูวา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
142
เด็กชายพัฒนศักดิ์  สะโสม
ป.6
โรงเรียนบ้านแขว
คณิตประถม
143
เด็กหญิงพิชญาภา  เตารัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
144
เด็กชายพิชาภพ  ศิรินัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
145
เด็กหญิงเพ็ญนีติ์  ร่วมทรัพย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
146
เด็กหญิงแพรวา  มินทะนา
ป.4
โรงเรียนบ้านภูมิศาลา
คณิตประถม
147
เด็กหญิงภรภัทร  สมศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
148
เด็กหญิงภัทรธิดา  อสิพงษ์
ป.5
โรงเรียนบ้านกันโทรกประชาสรรค์
คณิตประถม
149
เด็กชายภาณุภัทร  ใจดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
150
เด็กชายภาณุวิชญ์  เสน่หา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศรีสะเกษ เขต 3

ณ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกุล
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
151
เด็กหญิงภารดี  สีลาล้อม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
152
เด็กชายภาสกร  คุ้มห้างสูง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
153
เด็กชายภูผา  พงษ์สุวรรณ
ป.5
โรงเรียนบ้านกอกหวาน
คณิตประถม
154
เด็กชายภูริวัฒน์  พุทธวงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
155
เด็กหญิงมนัสนันท์  วีระแสงพงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
156
เด็กหญิงเมทิกา  แซ่โล้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
157
เด็กหญิงโยษิตา  สะดวก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
158
เด็กชายรัชชานนท์  สุภาพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
159
เด็กหญิงรัตชนิดา  พันธ์งาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
160
เด็กชายวงศกร  ปัญญาสุวรรณกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
161
เด็กชายวชิรวิชญ์  ประจญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
162
เด็กชายวรพล  วรรณวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
163
เด็กชายวรเมธ  โพธิ์ชาติปาน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
164
เด็กหญิงวรรณธนธร  ธรรมดา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
165
เด็กหญิงวรรณนิภา  ดวงทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
166
เด็กหญิงวรรณภา  พงษ์วิเศษ
ป.6
โรงเรียนบ้านเสลาสุขเกษม
คณิตประถม
167
เด็กหญิงวรัญญา  สานุสันต์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
168
เด็กหญิงวราภรณ์  พลแสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
169
เด็กหญิงวไลลักษณ์  กอกหวาน
ป.6
โรงเรียนบ้านกันโทรกประชาสรรค์
คณิตประถม
170
เด็กชายวัชรพงษ์  ไชยโพธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
171
เด็กหญิงวาสนา  เที่ยงทัศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
172
เด็กหญิงวิภาภร  เตารัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
173
เด็กหญิงวิรัญชนา  อยู่สุ่ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
174
เด็กชายวิษณุ  ครองเมือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
175
เด็กชายวีรวิชญ์  ลาพรหมมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
176
เด็กชายศศิวเรศวร์  ประชาโรจน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
177
เด็กหญิงศิรภัสสร  ยงยืน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
178
เด็กหญิงศิริญาภรณ์  แหวนเงิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
179
เด็กชายศุกลวัฒน์  อินทร์ชำนาญ
ป.5
โรงเรียนบ้านกันโทรกประชาสรรค์
คณิตประถม
180
เด็กชายศุภกร  ใชศรีษะ
ป.6
โรงเรียนบ้านขนุน(วันธรรมศาสตร์ศรีสะเกษ 2515)
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศรีสะเกษ เขต 3

ณ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกุล
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
181
เด็กชายศุภววรรษ  วงศ์เจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
182
เด็กชายศุภวิชญ์  เงินดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
183
เด็กหญิงศุภางค์  จานดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
184
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  บุตรเสมียน
ป.4
โรงเรียนบ้านภูมิศาลา
คณิตประถม
185
เด็กหญิงโศภชา  จันทศิลป์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
186
เด็กหญิงสกาวรัตน์  รักษากิจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
187
เด็กหญิงสกุณกาญจน์  คงราช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
188
เด็กชายสรวิชญ์  พุทธจักร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
189
เด็กหญิงสาธิตา  บุญขาว
ป.6
โรงเรียนบ้านแขว
คณิตประถม
190
เด็กชายสิรวิชญ์  จาตูม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
191
เด็กหญิงสิวิชา  อยู่คง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
192
เด็กหญิงสุนันฐ์ษา  ศรชัยวุฒิไกร
ป.5
โรงเรียนบ้านเสลาสุขเกษม
คณิตประถม
193
เด็กหญิงสุปราณี  สิงหะ
ป.5
โรงเรียนบ้านภูมิศาลา
คณิตประถม
194
เด็กหญิงสุพิชญา  ศรีเลิศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
195
เด็กหญิงสุภัสสร  สอนพูด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
196
เด็กชายโสภณวิชญ์  นวนแสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
197
เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  คำปัน
ป.5
โรงเรียนบ้านกอกหวาน
คณิตประถม
198
เด็กชายหริวัต  อำพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
199
เด็กชายอชิตพล  ชำนาญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
200
เด็กชายอดัม  กอบเงิน ปาร์คเกอร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
201
เด็กชายอติวิชญ์  รุ่งสุริยา
ป.6
โรงเรียนบ้านกันโทรกประชาสรรค์
คณิตประถม
202
เด็กชายอธิภัทร  เสมอใจ
ป.6
โรงเรียนบ้านกันโทรกประชาสรรค์
คณิตประถม
203
เด็กชายอนิวัฒน์  ใจหวัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
204
เด็กชายอภิชา  นาโสพิน
ป.6
โรงเรียนบ้านภูมิศาลา
คณิตประถม
205
เด็กหญิงอภิญญา  ศรีใสคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านสร้างใหญ่
คณิตประถม
206
เด็กหญิงอภิญาดา  รูปคุ้ม
ป.6
โรงเรียนบ้านกันโทรกประชาสรรค์
คณิตประถม
207
เด็กหญิงอรปรียา  จินดาวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
208
เด็กหญิงอรอุมา  ลืมจิตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
209
เด็กหญิงอริสรา  ไชยชาญ
ป.5
โรงเรียนบ้านกอกหวาน
คณิตประถม
210
เด็กหญิงอัยรดา  บุญศิลป์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศรีสะเกษ เขต 3

ณ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกุล
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กชายอัษฎา  วงรักษา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
212
เด็กชายอาชวิน  ณุวงษ์ศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
213
เด็กชายเอกบดินทร์  แซ่ตัง
ป.6
โรงเรียนบ้านเสลาสุขเกษม
คณิตประถม
214
เด็กหญิงเอมิกา  ชัยพร
ป.4
โรงเรียนบ้านสมบูรณ์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศรีสะเกษ เขต 3

ณ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกุล
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
215
เด็กหญิงกฤษติกา  นาโสพิน
ม.1
โรงเรียนบ้านภูมิศาลา
คณิต ม.ต้น
216
นางสาวจรรยาภรณ์  พันทอง
ม.3
โรงเรียนบ้านขนุน(วันธรรมศาสตร์ศรีสะเกษ 2515)
คณิต ม.ต้น
217
เด็กหญิงชนกนันท์  มีบุญ
ม.1
โรงเรียนบ้านภูมิศาลา
คณิต ม.ต้น
218
เด็กหญิงทัศณี  แก้วอุดร
ม.1
โรงเรียนบ้านภูมิศาลา
คณิต ม.ต้น
219
เด็กหญิงพิชญาภา  มูลดับ
ม.1
โรงเรียนบ้านภูมิศาลา
คณิต ม.ต้น
220
นางสาวมานิตา  ภาสดา
ม.3
โรงเรียนบ้านขนุน(วันธรรมศาสตร์ศรีสะเกษ 2515)
คณิต ม.ต้น
221
เด็กหญิงรัชณีวรรณ  ทองแย้ม
ม.1
โรงเรียนบ้านภูมิศาลา
คณิต ม.ต้น
222
เด็กหญิงลลิตา  มุ่งงาม
ม.1
โรงเรียนบ้านภูมิศาลา
คณิต ม.ต้น
223
เด็กหญิงสุธิดา  ดวงใจ
ม.1
โรงเรียนบ้านภูมิศาลา
คณิต ม.ต้น
224
เด็กหญิงอภิสรา  สากล
ม.1
โรงเรียนบ้านภูมิศาลา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศรีสะเกษ เขต 3

ณ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกุล
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
225
เด็กหญิงกชวรรธน์  บุตรงาม
ป.6
โรงเรียนบ้านภูมิศาลา
วิทย์ประถม
226
เด็กหญิงกตัญญุตา  อินอุเทน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
227
เด็กหญิงกมลชนก  พรหมเวช
ป.5
โรงเรียนบ้านขนุน(วันธรรมศาสตร์ศรีสะเกษ 2515)
วิทย์ประถม
228
เด็กหญิงกรวรรณ  เลิศศรี
ป.5
โรงเรียนบ้านแทรง
วิทย์ประถม
229
เด็กหญิงกรวิภา  สายศรีแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
230
เด็กชายกฤษณพล  สายสุ้ย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
231
เด็กชายกฤษณภัค  ศรีสมบัติ
ป.5
โรงเรียนบ้านสมบูรณ์
วิทย์ประถม
232
เด็กชายกฤษณะพงค์  รุ่งแสง
ป.6
โรงเรียนบ้านกอกหวาน
วิทย์ประถม
233
เด็กหญิงกฤษติญา  อินตา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
234
เด็กชายกฤษนัย  คำขาว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
235
เด็กหญิงกวินธิดา  จันทรสาขา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
236
เด็กหญิงกวินนาฎ  พละศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
237
เด็กชายกษิดิศ  เชื้อคล้ำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
238
เด็กหญิงกัญญ์นันท์  บุญเตา
ป.6
โรงเรียนบ้านสมบูรณ์
วิทย์ประถม
239
เด็กหญิงกัลยากร  เวชติวงศ์
ป.6
โรงเรียนบ้านแขว
วิทย์ประถม
240
เด็กชายกิตติกวิน  โพธิ์งาม
ป.5
โรงเรียนบ้านแขว
วิทย์ประถม
241
เด็กหญิงกิตติกานต์  ทองสุ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
242
เด็กหญิงกิตติพร  ิอาจภักดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
243
เด็กหญิงกิตติยากร  พจนพรกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
244
เด็กชายกิตติศักดิ์  วันชม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
245
เด็กชายกิติศกดิ์  จันดำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
246
เด็กหญิงกุลจิรา  พิมพ์แก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
247
เด็กหญิงกุลภรณ์  เกษหอม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
248
เด็กชายขจรศักดิ์  ศุภศร
ป.6
โรงเรียนบ้านแทรง
วิทย์ประถม
249
เด็กหญิงขวัญใจ  พิกุลทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
250
เด็กหญิงขวัญญารัชต์  พิมูลชาติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
251
เด็กหญิงเขมจิรา  จันทสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
252
เด็กหญิงเขมจิรา  สูงสุด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
253
เด็กชายคณินณัฏฐ์  สมพงษ์รัตนกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
254
เด็กชายคุณากร  บุญขาว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศรีสะเกษ เขต 3

ณ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกุล
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
255
เด็กหญิงจรรยพร  ทวีศักดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
256
เด็กชายจักรพรรดิ  ไชยสาร
ป.5
โรงเรียนบ้านกอกหวาน
วิทย์ประถม
257
เด็กชายจักรภัทร  ขุขันธิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
258
เด็กหญิงจิดาภา  ไธสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
259
เด็กหญิงจิดาภา  ปลื้มใจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
260
เด็กหญิงจิรัชญา  จันทรืสุข
ป.4
โรงเรียนบ้านสมบูรณ์
วิทย์ประถม
261
เด็กชายจีรวุฒิ  บุญขาว
ป.6
โรงเรียนบ้านสมบูรณ์
วิทย์ประถม
262
เด็กหญิงจีระภรณ์  ศรีมงคล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
263
เด็กหญิงจีระวรรณ  ยศหนองทุ่ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
264
เด็กหญิงจุฑามาศ  เสนาจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
265
เด็กชายจุติเดช  แซ่เตียว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
266
เด็กชายเจษฎา  ปาจะ
ป.6
โรงเรียนบ้านกันโทรกประชาสรรค์
วิทย์ประถม
267
เด็กชายฉัตรชัยมงคล  วรรณวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
268
เด็กหญิงชญาณ์นันท์  ธนโชติเดชากาญจน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
269
เด็กชายชนะพล  จินดาวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
270
เด็กหญิงชนัญธิดา  พวงมะลิ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
271
เด็กหญิงชนากานต์  จุดาบุตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
272
เด็กหญิงชนิดา  พลายละหาร
ป.6
โรงเรียนบ้านแขว
วิทย์ประถม
273
เด็กหญิงชลดา  สืบหา
ป.6
โรงเรียนบ้านกันโทรกประชาสรรค์
วิทย์ประถม
274
เด็กชายชลภัทร  อาจสามารถ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
275
เด็กชายชวิน  สุระนรากุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
276
เด็กชายชัชวกฤษ  ยงกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
277
เด็กหญิงชัญญ่า  งามรูป
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
278
เด็กชายชัยวัฒน์  ตระการไทย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
279
เด็กชายชินณพงษ์  เจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
280
เด็กชายชินณพันธ์  แพงอก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
281
เด็กชายชินธ์ณาศิส  ระหาร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
282
เด็กหญิงชุติกาญจน์  พันธ์ฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านกอกหวาน
วิทย์ประถม
283
เด็กชายโชติอนันต์  ศิลาภา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
284
เด็กชายซันนี่  จิรพงศ์ ดุน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศรีสะเกษ เขต 3

ณ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกุล
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
285
เด็กชายญาณกิตต์  รับรอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
286
เด็กชายฐานิกร  ศรีระษา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
287
เด็กหญิงฐิตาพร  จันละพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
288
เด็กหญิงฐิตารีย์  จันทะหิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
289
เด็กหญิงฐิติกานต์  ข่ายทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
290
เด็กหญิงณชนกพร  พันธมาศ
ป.4
โรงเรียนบ้านกอกหวาน
วิทย์ประถม
291
เด็กชายณชพล  วงศ์ภักดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
292
เด็กชายณฐกฤต  โยศิริ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
293
เด็กชายณฐนนท์  สุพรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
294
เด็กหญิงณฐอร  ขุมทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
295
เด็กหญิงณภัทร  คำแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านทะลอก
วิทย์ประถม
296
เด็กหญิงณัจฉรียา  พัวพิทยาเลิศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
297
เด็กหญิงณัชชา  มากนวล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
298
เด็กชายณัชชานนท์  ธรรมทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
299
เด็กหญิงณัฏฐ์ฤทัย  ทองรัตน์สมบัติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
300
เด็กหญิงณัฐกานต์  สงแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
301
เด็กชายณัฐกิตต์  อ่อนคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
302
เด็กหญิงณัฐทชากานต์  สินธู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
303
เด็กชายณัฐพร  สมควร
ป.6
โรงเรียนบ้านแทรง
วิทย์ประถม
304
เด็กชายณัฐพล  นาบำรุง
ป.6
โรงเรียนบ้านภูมิศาลา
วิทย์ประถม
305
เด็กชายณัฐวุฒิ  พลคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
306
เด็กหญิงณารตา  ทัศนัยต์
ป.5
โรงเรียนบ้านกอกหวาน
วิทย์ประถม
307
เด็กหญิงณิชนันทน์  นาครินทร์
ป.5
โรงเรียนบ้านขนุน(วันธรรมศาสตร์ศรีสะเกษ 2515)
วิทย์ประถม
308
เด็กหญิงณิชภัทร  พันธ์แก่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
309
เด็กหญิงดลพร  ดอนน้ำใส
ป.6
โรงเรียนบ้านกันโทรกประชาสรรค์
วิทย์ประถม
310
เด็กชายตรัยรัตน์  ไตรยสุทธิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านภูมิศาลา
วิทย์ประถม
311
เด็กหญิงตรีทิพย์  แซ่จ๋าว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
312
เด็กชายตะวัน  จันทสิงห์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
313
เด็กชายทศพร  เขมะรังสี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
314
เด็กหญิงทักษพร  พรหมสูง
ป.6
โรงเรียนบ้านกันโทรกประชาสรรค์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศรีสะเกษ เขต 3

ณ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกุล
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
315
เด็กหญิงทัตพิชา  บุตะเคียน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
316
เด็กชายทินภัทร  ต่อพิทักษ์พงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
317
เด็กชายทิวากร  แสงทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านแทรง
วิทย์ประถม
318
เด็กชายธณกร  ไกรสมสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
319
เด็กชายธนกร  ภุ่มมาลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
320
เด็กชายธนกฤต  นาคศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
321
เด็กชายธนกฤต  พลแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
322
เด็กชายธนธรณ์  มรรครมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
323
เด็กชายธนพนธ์  ตะเคียนศก
ป.6
โรงเรียนบ้านกันโทรกประชาสรรค์
วิทย์ประถม
324
เด็กชายธนพล  เปลี่ยนขุนทด
ป.5
โรงเรียนบ้านเคาะสนวนสามัคคี
วิทย์ประถม
325
เด็กหญิงธนภรณ์  พลคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
326
เด็กชายธนภัทร  ขัติยะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
327
เด็กชายธนวรรธน์  บุญขาว
ป.6
โรงเรียนบ้านสมบูรณ์
วิทย์ประถม
328
เด็กชายธนวัฒน์  บุญนะรา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
329
เด็กหญิงธนสิตา  สามศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
330
เด็กชายธนาเดช  ทองตัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
331
เด็กชายธนาธิป  แดงดี
ป.5
โรงเรียนบ้านแขว
วิทย์ประถม
332
เด็กหญิงธวัลรัตน์  ลัดดากลม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
333
เด็กหญิงธัญชนก  ดวงใจ
ป.6
โรงเรียนบ้านทะลอก
วิทย์ประถม
334
เด็กหญิงธัญธรณ์  ขาวเครือ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
335
เด็กหญิงธัญลักษณ์  โรจนวรเกียรติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
336
เด็กหญิงธัญสินี  ยอดเอื้อ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
337
เด็กหญิงธิดาพร  ศรีกะชา
ป.6
โรงเรียนบ้านสร้างใหญ่
วิทย์ประถม
338
เด็กหญิงธิดาวรรณ  บุญเลิศ
ป.5
โรงเรียนบ้านแทรง
วิทย์ประถม
339
เด็กชายธิติวัฒน์  เปี่ยมธราพัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
340
เด็กหญิงธีรดา  ระงับภัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
341
เด็กชายธีร์วายุ  สุวันที
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
342
เด็กชายนนทวัตติ์  หอมทรัพย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
343
เด็กชายนพกร  ตั้งตระกูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
344
เด็กชายนพดล  พรมพิลา
ป.6
โรงเรียนบ้านกันโทรกประชาสรรค์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศรีสะเกษ เขต 3

ณ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกุล
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
345
เด็กชายนราวิชญ์  วงษ์ขันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
346
เด็กชายนัฏฐ์กานดา  วีระแสงพงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
347
เด็กชายนัฐภูมิ  ดวงตะวัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
348
เด็กชายนันทภพ  บัวสิงห์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
349
เด็กหญิงนันทิกา  ทองชื่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
350
เด็กหญิงน้ำทิพย์  บังคม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
351
เด็กหญิงนิชกานต์  ใจศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
352
เด็กหญิงบัณฑิตา  นิลเพชร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
353
เด็กหญิงบุญญาดา  บุญศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
354
เด็กชายปฐพี  ค้าเจริญ
ป.6
โรงเรียนบ้านกันโทรกประชาสรรค์
วิทย์ประถม
355
เด็กหญิงปนัดดา  บุญขาว
ป.6
โรงเรียนบ้านแขว
วิทย์ประถม
356
เด็กหญิงปพิชญาพร  ไพบูลย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
357
เด็กหญิงปภาวรินท์  สอนศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
358
เด็กชายปรเทพ  อักษร
ป.6
โรงเรียนบ้านแทรง
วิทย์ประถม
359
เด็กชายปรเมศวร์  บุญประวัติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
360
เด็กชายปัญญา  โพธิ์โสภา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
361
เด็กหญิงปัทมาภรณ์  ข้อแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านแขว
วิทย์ประถม
362
เด็กหญิงปาริตา  จันทบูรณ์
ป.6
โรงเรียนบ้านกันโทรกประชาสรรค์
วิทย์ประถม
363
เด็กหญิงปาลินี  คงราช
ป.5
โรงเรียนบ้านแทรง
วิทย์ประถม
364
เด็กชายปิยะพงษ์  คำจันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านแทรง
วิทย์ประถม
365
เด็กชายปิยะวัฒน์  วันนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
366
เด็กหญิงปีย์วรา  อินทะพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
367
เด็กหญิงปุณยาพร  ทองทิพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
368
เด็กหญิงเปรมธิตา  ทบวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
369
เด็กหญิงโปรดปราน  วิเชียร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
370
เด็กชายพงศ์พิสุทธิ์  ศรีมงคล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
371
เด็กหญิงพรทิวา  วันดีรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
372
เด็กหญิงพรรษกร  มัฆวิมาลย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
373
เด็กหญิงพรสวรรค์  สมศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
374
เด็กชายพลพจน์  บำรุง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศรีสะเกษ เขต 3

ณ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกุล
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
375
เด็กหญิงพลอยปภัส  ใจดี
ป.6
โรงเรียนบ้านภูมิศาลา
วิทย์ประถม
376
เด็กหญิงพัชรธิดา  อำนวย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
377
เด็กชายพัชรพล  เขินไทย
ป.6
โรงเรียนบ้านกันโทรกประชาสรรค์
วิทย์ประถม
378
เด็กหญิงพันธิวา  สมอ
ป.6
โรงเรียนบ้านเสลาสุขเกษม
วิทย์ประถม
379
เด็กหญิงพิชญานิน  ฤทธิภัทรชัย
ป.6
โรงเรียนบ้านแทรง
วิทย์ประถม
380
เด็กหญิงพิชญาวี  ผิวอ่อน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
381
เด็กหญิงพิมพ์นิภา  แสงขำ
ป.6
โรงเรียนบ้านกันโทรกประชาสรรค์
วิทย์ประถม
382
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  สนามทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
383
เด็กหญิงพิมลพัฒน์  อุปมัย
ป.5
โรงเรียนบ้านกอกหวาน
วิทย์ประถม
384
เด็กชายพีรพัฒน์  สมพงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
385
เด็กชายพีรวิชญ์  เทศธรรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
386
เด็กหญิงฟ้าใส  รัตโน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
387
เด็กหญิงภวิกา  สมร
ป.5
โรงเรียนบ้านกอกหวาน
วิทย์ประถม
388
เด็กชายภัทรดนัย  สีม่วง
ป.6
โรงเรียนบ้านเสลาสุขเกษม
วิทย์ประถม
389
เด็กหญิงภัทรนรี  สิงห์คำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
390
เด็กหญิงภัทรนันต์  เปลี่ยนทองศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
391
เด็กหญิงภัทรพร  คงทนชาติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
392
เด็กหญิงภานิชา  นันทวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
393
เด็กชายภานุสรณ์  ไพบูลย์
ป.6
โรงเรียนบ้านแทรง
วิทย์ประถม
394
เด็กชายภูมินธ์  หงโสภา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
395
เด็กชายภูมิพัฒน์  คำศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
396
เด็กชายภูมิพัฒน์  ธนกรไพโรจน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
397
เด็กหญิงภูริชญา  ทรงกรด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
398
เด็กหญิงมานิตา  จันทร์นัน
ป.6
โรงเรียนบ้านกันโทรกประชาสรรค์
วิทย์ประถม
399
เด็กหญิงมิ่งขวัญ  ใจมนต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
400
เด็กชายเมธี  เอ่ยรัมย์
ป.6
โรงเรียนบ้านสร้างใหญ่
วิทย์ประถม
401
เด็กหญิงรฐา  พลอยไทย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
402
เด็กหญิงระถิรา  คุณลุน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
403
เด็กชายรัฐสิทธิ์  ถนอม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
404
เด็กหญิงรินทร์ลภัส  ธนกรไพโรจน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศรีสะเกษ เขต 3

ณ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกุล
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
405
เด็กหญิงรินลดา  ตะเคียนเกลี้ยง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
406
เด็กหญิงรุ่งนภา  ตินานพ
ป.6
โรงเรียนบ้านกันโทรกประชาสรรค์
วิทย์ประถม
407
เด็กหญิงลดาวรรณ  คงชำนาญ
ป.6
โรงเรียนบ้านแทรง
วิทย์ประถม
408
เด็กหญิงลภัสรดา  บุญชู
ป.6
โรงเรียนบ้านสร้างใหญ่
วิทย์ประถม
409
เด็กหญิงลิซ่า  เวรบีค
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
410
เด็กชายวชิรวิทย์  ทิพบำรุง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
411
เด็กชายวชิรวิทย์  นันทา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
412
เด็กชายวชิรวิทย์  แม๊คนัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
413
เด็กชายวรเชษฎฐ์  ร้ายไพรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
414
เด็กชายวรดร  พันธ์แก่น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
415
เด็กหญิงวรัญญา  ยาพานแก้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านแขว
วิทย์ประถม
416
เด็กหญิงวรัญญา  ศรีอินทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านสมบูรณ์
วิทย์ประถม
417
เด็กหญิงวริศรา  ศรีบุญเรือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
418
เด็กชายวิชญะ  บุตรงาม
ป.5
โรงเรียนบ้านแทรง
วิทย์ประถม
419
เด็กชายวิชยุตม์  สมบัติกำไร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
420
เด็กชายวิทวัส  ทองเบ้า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
421
เด็กชายวิริยะศักดิ์  สุทธิพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
422
เด็กหญิงวิไลพร  พัสนาพิณ
ป.6
โรงเรียนบ้านสมบูรณ์
วิทย์ประถม
423
เด็กชายวีรภัทร  พงษ์สุระ
ป.6
โรงเรียนบ้านกันโทรกประชาสรรค์
วิทย์ประถม
424
เด็กชายวีระพล  ตระกูลไพศาล
ป.6
โรงเรียนบ้านเสลาสุขเกษม
วิทย์ประถม
425
เด็กชายวีรัช  จันภักดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
426
เด็กชายเวธัส  คำพินิจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
427
เด็กชายเวโรจน์  เปนาละวัด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
428
เด็กหญิงศรัญท์รัชต์  จิตสัมฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
429
เด็กชายศรัณยู  กล่ำเขียว
ป.6
โรงเรียนบ้านกันโทรกประชาสรรค์
วิทย์ประถม
430
เด็กหญิงศรีคำรุ้ง  ชาญพินิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
431
เด็กหญิงศรุตา  ผลใหญ่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
432
เด็กหญิงศศิกานต์  บัวชุลี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
433
เด็กชายศิริวัฒน์  อาจภักดี
ป.6
โรงเรียนบ้านสมบูรณ์
วิทย์ประถม
434
เด็กชายศุกลวัฒน์  แย้มชู
ป.5
โรงเรียนบ้านแทรง
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศรีสะเกษ เขต 3

ณ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกุล
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
435
เด็กชายศุภกร  คงสูงเนิน
ป.6
โรงเรียนบ้านแทรง
วิทย์ประถม
436
เด็กชายศุภกฤต  อุตทูน
ป.6
โรงเรียนบ้านกันโทรกประชาสรรค์
วิทย์ประถม
437
เด็กชายศุภวิชญ์  สันดอน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
438
เด็กหญิงสชิรญาณี  มีประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
439
เด็กหญิงสไบพร  บุญขาว
ป.6
โรงเรียนบ้านแขว
วิทย์ประถม
440
เด็กหญิงสาคร  พลอยพะเนาว์
ป.6
โรงเรียนบ้านภูมิศาลา
วิทย์ประถม
441
เด็กหญิงสาธิกา  ขำคม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
442
เด็กหญิงสิดารัศมิ์  ในทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
443
เด็กชายสิรวิชญ์  ิอุตสาหะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
444
เด็กหญิงสุชญา  จั่นจีน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
445
เด็กชายสุธี  ศรีดาจัน
ป.6
โรงเรียนบ้านกันโทรกประชาสรรค์
วิทย์ประถม
446
เด็กหญิงสุพัตรา  พาสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านกันโทรกประชาสรรค์
วิทย์ประถม
447
เด็กหญิงเสาวลักษณ์  บุญขาว
ป.6
โรงเรียนบ้านแทรง
วิทย์ประถม
448
เด็กหญิงหยาดทิพย์  สิงทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
449
เด็กหญิงหรินชยา  กอกหวาน
ป.5
โรงเรียนบ้านกอกหวาน
วิทย์ประถม
450
เด็กชายอชิระ  ประเสริฐศักดิ์ศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
451
เด็กชายอติคุณ  น้อยสงวน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
452
เด็กชายอนันดา  พินโสภา
ป.5
โรงเรียนบ้านแขว
วิทย์ประถม
453
เด็กชายอนันตชัย  สาระชาติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
454
เด็กชายอพิชัย  บุญขาว
ป.6
โรงเรียนบ้านแทรง
วิทย์ประถม
455
เด็กหญิงอภิชาดา  อินธนู
ป.6
โรงเรียนบ้านกอกหวาน
วิทย์ประถม
456
เด็กหญิงอภิญญา  ศุภศร
ป.5
โรงเรียนบ้านแทรง
วิทย์ประถม
457
เด็กชายอภิณัฐ  กลิ่นสุคนธ์
ป.6
โรงเรียนบ้านกันโทรกประชาสรรค์
วิทย์ประถม
458
เด็กหญิงอรทัย  พันธเสน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
459
เด็กหญิงอริสา  เทศขันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
460
เด็กหญิงอโรชา  ไชยนะรา
ป.6
โรงเรียนบ้านแทรง
วิทย์ประถม
461
เด็กหญิงอัญชัญ  สุวรรณสุขา
ป.6
โรงเรียนบ้านสมบูรณ์
วิทย์ประถม
462
เด็กชายอัศวิน  ไชยนะรา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
463
เด็กหญิงอาทิตยา  กวดขันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
464
เด็กชายอานนท์  สุดา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศรีสะเกษ เขต 3

ณ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกุล
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
465
เด็กหญิงอาภาสิริ  รักไทยแสนทวี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
466
เด็กหญิงอารดา  รักไทยแสนทวี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
467
เด็กหญิงอิงครัตน์  สุดา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
468
เด็กหญิงอุรัสยา  พลคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
469
เด็กหญิงอุรารัตน์  ใสกระจ่าง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม